Goudsche Courant, dinsdag 29 augustus 1899

Freystaetter waarover het handelt Over een granaat zegt deze In dat geval antwoordt Mercier wordt Freystaetter op heeterdaad op een leugen betrapt levendige protesten Mercier herhaalt kalm zjn woorden De Obns Bodin is door Dnitschland eerst in 1896 ingevoerd Mercier voegt er by dat het telegram van 2 November in 1894 niet medegedeeld is Ik ben zeker van wèl antwoordt B reystaetter ik heb het gezien Van de granaat sprekende verklaart hy zich nader hy heeft niet gezegd dat er een stnk over de granaat was maar dat er sprake van was in de toelichting van de beschuldiging by het spionnage proces van Bourges Labori dringt aan om den toestand van dn Paty te onderzooken in verband met de incidenten van deze zitting want Mercier heelt gciogd dat het enveloppe met de geheime stukken door du Paty gereedgemaakt was Pardon zegt Mercier ik heb gezegd dat ik van Boisdeöre wist dat het enveloppe door dn Paty gebracht was en Mandherr het enveloppe had gesloten Labori antwoordt dat men altyd het getuigenis van doeden inroept De President protesteert tegen die woorden Darat Taval een teekenaar wordt verhoord die op het zwarte bord het betoog van BertiUon begint te weerleggen Hy zal twee uren werk hebben De zitting wordt om tien minuten voor twaalven gesloten De incidenten door Frystaetter veroorzaakt maken diepen indruk De verdedigers geven hun voldoening te kennen Darat Javal gaat voort met op bet zwarte bord te werken By het uitgaan geen byzondere voorvallen Verspreide Berichten Frankrijk Jnles Guérin zit nog altijd welbewaakt in zyn huis aan de Rne Chabrol Nu reeds 14 dagen leeft by aldus midden in Pargs als een belegerde rebel en het wordt alleen aan den Kocialistiscben minister Millerand toegeschreven dat er nog geen geweld gebruikt en bloed vergoten is Men zegt dat de vrienden van Guérin gisteren Zondag alle te hunnen dienste staande arbeiderskrachten willen verzamelen om een poging tot ontzet van den belegerde te wagen Guérin zelf schynt kwaadaardig te worden by heeft naar de soldaten en politieagenten met briquets gegooid ze uitgescholden voor monchards en met moeite weerhielden zjn vrienden hem op de mannen beneden te schieten De bewakers trokken zich terug waarna Guérin op het dak van zyn huis verscheen en enkele kiekjes nam met een kodak In het huis zelf schynt ook door gebrek aan water de toestand ellendig Ken walgiyke lucht dringt door de ramen als die geopend worden naar buiten Olflcieel is by de regeering het bericht ontvangen van den moord door den troep onder bevel van de kapiteins Voulet en Chanoine op majoor Klobb Wegens rebellie zullen beide officieren geschorst in hun rang voor den krygsraad worden gebracht zoodra zy gepakt zyn De weduwe Klobb krygt een bureau de tabac Ekoelanb In het zuideiyk deel van Londen ryden te AanKevangen 1 Mei TlJd van Greeowlcli 4 8 4 48 8 88 8 18 Directe Siraorwegverblodlngen met GülüA Zomerdleost 1899 w i rA eOODA SOTTXSDAUriee 64 10 4 11 11 U l 18 18 IS tS 1 18 ll 8 88 8 4 7 14 9B 11 8 11 88 11 48 11 81 18 8 1 1 7 14 l 8 40 8 80 7 88 45 10 1 1 4 11 18 Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maandag 28 Augiistiiü 1899 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 3a 2e kwaliteit 28 je kwaliteit 25 cent per half Kilo Vette Kalveren redel aanvoer ie kwaliteit 27 2e kw 24 3e kw 21 cent per half Kilo Vette varkens goede aanvoer ie kwaliteit 18 2de kwal 17 3e kwal 16 cent per half Kilo Vette Schapen en Lammeren goed aangevoerd De handel was in vet Vee vlug vette Varkens en vette Kalveren iets minder in prijs Schapen en Lammeren ramder in prijs All 1 uviu t btw op a J z dg U DiU o uu tt 00 d rg L t i w W B iu a h s B0TTERDAK 30UDA rt 1L87 i 7 i 7 87 40 8 10 1 10 8 10 88 10 43 10 01 10 17 1 I4V 18 18 8 88 I S8 11 8S 8 40 sTóo Uk 11 4 ls o 18 84 1 12 5 48 B B8 1 lit 7 44 08 8 H AH u f ïZ i z M w rmuroH i nOUDA ü£N BAAGi U 18 1 08 1 01 8 14 8 48 4 18 1 1 f 1 8 t l 8 U 4B 1 80 1 48 8 4 4 1B 4 48 f4 8 15 7 17 7 8 7 8 8 80 8 8 1 10 18 104 10 40 u 10 18 8 1 i 10 87 88 f 10 8 7 4 8 06 8 41 8 48 S 8 C 40 10 44 10 88 11 07 11 44 10 1911 1 11 18 11 80 11 41 11 88 10 48 11 48 U 9 88 B7 6 10 8B H 5 4 O5 0B7 0 7 BM O 45 iffi n 7 11 86 1 1 88 8 0 4 0 4 0 4 5 B O 8 1 7 0 7 8 7 5 8 M 10 0 Voorburg 6 48 g Z l U 4 40 80 10 08 Zo l rm 4 0 5 t t 4 61 8 8 10 1 nh Mo 18 5E I JJ i 1 00 60 7 87 8 10 8 88 10 6 10 6 Hi uW Vul V L L i i m B l r d ü B l A H rd l U S e O U U A A MSTIBDAM tin teiu i tk 1 8 0 8 17 V SS 10 10 10 67 18 08 1 13 8 88 S S8 4 O B 13 S Sll 8 18 7 88 8 18 8 8 8 83 9 B 10 80 11 00 Aialt W 8 01 8 53 9 06 10 16 10 64 1 48 18 67 8 00 8 88 4 16 4 67 8 00 8 87 8 57 8 169 0010 01 0 1010 43 1 87 11 58 AmeUC 8 ld 9 0 80 10 30 11 09 1 03 1 10 16 8 41 4 80 6 1 a 16 7 13 8 80 9 1810 18 10 88 11 0011 8 11 07 BurgeriUlEe Stand Maastreoht GEBOREN Teuntje ouders C J Lekkerkerker en T de Rngter Dirk ouders J Verboom en P Goedhart Gerardns Johannes ouders J Sirre en C J Walpoott OVERLEDEN M Hoogendoorn 21 j J T d Vlist 73 j GEHUWD ö vaa Schalk en P de Lange 1 I R e i H I 1 nm B l 40 8 80 S 17 4 88 8 47 6 0 8 66 8 18 I J7 7 10 8 46 8 84 8J 7 18 8 48 1 18 8 08 3 50 5 04 ü 40 7 8 1 8 B 10 67 18 00 11 14 11 88 11 48 H 8 d o7 10 19 lait C 8 85 7 7409 8 9 45 11 18 1 01 1 1 80 S IB 8 31 4 46 8 18 86 7 18 8 10 9 85 4S Ami W 6 48 60 7 38 7 65 9 30 10 00 11 80 18 16 1 40 8 46 8 80 8 48 6 00 8 88 8 60 7 30 8 5 9 40 10 00 loude 7 n 7 34 8 18 8 4 10 18 18 48 11 611 0 1 141 88 4 17 4 88 5 47 7 81 7 88 8 14 9 1 10 87 11 10 lO BI u s g ï 3 1 87 8 01 8 0 3 5 4 48 8 88 8 41 8 51 7 88 l 10 00 10 84 4 8 7 8 41 10 64 8u 7 87 9 4 if 8 86 7 3 8 80 8 49 9 10 lO lB 10 88 11 88 li OS I U 8 14 10 88 11 55 18 87 5 10 i OS 8 88 10 48 1 B 6 50 17 7 87 8 8 10 48 1 86 4 81 7 87 ll 4 6 86 t OO ll i 10 8 11 18 11 11 11 81 1 08 8 40 8 8 4 41 8 10 tM 7 1 T 8 1 16 10 l 1 U 11 overgelegd Langdurige beweging Het geheime dossier bevatte een levensscbets waarin Dreyfns bescbnldigd werd op de school te Bourges verraad te hebben gepleegd ook op de krflgsschool en aan den generalen stat In dat geheime dossier waren bet stnk bekend onder den naam Ce canaille de D een brief die door gelijkheid van schrilt de echtheid van dat stnk moest bewijzen en bekend onder den naam van briel van Uavignon oh oh I een telegram van een vreemden militairen attaché dat zeer duidelijk de schnld van den beschuldigde uitsprak langdurige beweging Dit telegram zegt Frjstaetter als mijn gelieugen goed is Op dit oogenblik staan Mercier en Maurcl op en vragen het woord Levendige ontroering Ue getuigen dagen elkaar uit met hun blik Maurel zegt dat Labori hem onlangs op het gebied van de geheime beraadslagingen heeft gelokt hiJ heeft gezegd dat hÜ èën stuk gelezen had maar niet dat er maar één stuk gelezen was Htj blijft daarby om het geheim der debatten niet te schenden Ik heb het stuk aan den griffier gegeven zeggende Ik ben moe Beweging In de zaal ontstaat een waar rumoer De president verzoekt den commandant van de gendarmerie de rust te herstellen Maurel is zenuwachtig en beeft Freystaetter ziet don getuige vast aan Labori verzoekt den President Maurel te vragen of hj het getuigenis van Freystaetter bevestigt Maurel zegt dat bij slechts halt naar de voorlezing der stukken geluisterd heeft omdat het zoo weinig belangrijk was hij herinnert zich overigens niets Freystaetter zeer kalm noodigt hem uit nog eens zijn geheugen na te gaan niet alleen heb ik de stukken gezien zegt hij maar ik verklaar dat Maurel ze in zijn hand had en ik voeg er bü dat hy elk van de stukken toegelicht heeft Langdurige beweging Maurel protesteert krachtig tegen het voord toelichting Ik kende zegt by myne plichten veel te goed om my te veroorloven op eenigerlei wyze invloed te wUlon oefenen op de rechters wier voorzitter Ik was Als men voor mj was komen zoggen wat nu Freystatter zegt dan zou ik niet vfif jaren gewacht hebben om een incident te verwekken Ik zal Freyst tter niet meer antwoorden levendige beweging Freyst tter zegt uu dat zyne houding verontschuldiging moet vinden in zyne onwetendheid ten aanzien van het recht Ik heb aan Manrel den Hen April kennis gegeven van hetgeen ik doen zon nadat ik vernomen had het onregelmatig was stukken in de Kamer van den Kaad over te leggen Maurel erkent de juistheid hiervan Labori verzoekt den Raad te onthouden dat Freystaetter niet tegengesproken is ten aanzien der mededeeling in raadkamer aan dé rechters van 94 van het telegram van 2 November In deze omstandighenen Mercier getuigd hebbende dat hy last had gegeven om dat stuk niet mede te deelen en er bij gevoegd hebbende dat zfln bevel uitgevoerd was verzoek ik den Baad zegt Labori generaal Mercier verklaring te vragen over een feit dat beslist tegengesproken is Beweging W ff 8 88 01 48 8 BI 8 S C8 1 t 7 0 7 88 8 1 dooi 7 87 Ouiid Moordroobt JleuwerVMk 7 84 O i olle 7 41 Sotlerd m M 80 7 0 BotlordamD P Rotterdam B 8 U a Allns a Diudaii 4 1 48 Botterdua Beun Rotterdam D P Eotterdam M Oipelle KUnweAerk Itoordraoht oida 10 4t IM 8 08 8 14 8 80 4 48 4 58 8 04 11 17 O 7 IB 8 09 8 49 8 4 8 7 87 S OO 7 48 H O I OJ 9 11 8 U7 8 8li V IO S Goud JSeTenkuIun Hoerktpelle Soetermeei Zegwunl Voorburg HAge S 0 8 34 7 80 8 83 S 88 8 4 8 08 7 4 8 83 8 86 ff lioadt Ouilew Wnanl Ureril l l Mercier van een stuk in verband met een spionnagezaak te Bourges sprekende vraagt genwoordig ook des nachts trams Volgens de officieele berichten worden er eiken nacht OOO reizigers per tram vervoerd Italië Om politieke redenen hebben de gemeente raden van Milaan en van Pavia geweigerd gevolg te geven aan de uitnoodiging van Tnrön om tegenwoordig te zjn by de inwyding van een standbeeld voor Victor Emanuel op 8 September a s Seevie Jovan Coujovitch professor aan de universiteit van Belgrado is uit die stad verbannen Coujovitch is een landgenoot van koningin Nathalie en de ei koning Milan vreest dat hy als tusschenpersoon is opgetreden of beproefd heeft op te treden tusschen Nathalie en zyn zoon koning Alexander De radicaal Kosta Tauchanovitch is in de gevangenis ernstig ziek geworden als gevolg van de ellendige behandeling Ciiii i Een spoortrein van Satiago de Chili is Donderdagavond gederailleerd en in de Mapocharivier gereden Zestig personen verdronken BNINENLAND Naar wy vernemen heeft mr Z van denBergh een sohryven ontvangen van de moeder der Hogerhuizen waarin hem werd verzocht de belangen der veroordeelden inrevisie te behartigen By dit schryven was ook een brief gevoegd van de drie broeders waarin zy het verzoek hunner moeder steunden Hbl Met oprecht leedwezen vernemen wy deii zwaren slag die dr Kuyper lid van de Tweede Kamer en voorzitter van den Ned Journalistenkring heeft getroffen door het overiyden zyner echtgenoote In verband met deze droeve gebeurtenis is de byeenroeping van de Tweede Kamer verdaagd daar de voorzitter het niet oorbaar achtte de ditcussiSn over de ongevallenwet aan te vangen in de vermoedeiyke afwezigheid van den president der commissie van rapporteurs en voorsteller van de meest ingrypende amendementen waarover voornemens was eerstdaags een andere nota in te dienen Biykens by de regeering ingekomen ambtsberichten begeven zich telkens Nederlandsche werklieden naar Parys in de verwachting aldaar in verband met de aanstaande tentoonstelling gemnkkoiyk werk te zullen vinden Aangezien evenwel do gebouwen der tentoonstelling door Fransche werklieden worden opgericht en te Parns bniten de tentoonstelling voor den Nederlandschen werkman niet dan by groote uitzondering vooruitzicht bestaat om werk te vinden wordt aan belanghebbenden de raad gegeven niet dan na zich van te voren te hebben vergewist dat zjj te Parys werk zullen vinden zich naar die stad te begeven Voor zooveel noodig wordt nog in herinnering gebracht dat door de Nederlandsche gezantschappen of de Nederlandsche consu 4 13 4 04 4 18 4 0B 4 37 4 47 4 4 8 01 4 84 8 97 0 1 44 8 8 1 4 8 01 8 08 8 14 8 85 3 11 4 0 4 8 I B Ot 8 18 8 88 8 87 6 88 18 48 10 8 11 00 10 48 10 68 11 18 11 8t f 4 40 laten niet dan aan krankzinnigen wezen en verlaten kinderen beneden de 18 jaren en voorts in zeer zeldzame gevallen bj voorbeeld aan behoeftige Nederlandsche zeelieden de noodige reisgelden kunnen worden verstrekt om naar Nederland terug te keeren Stct In de 7e aflevering van het Tydschrift voor Onderwas en Opvoeding worden door den heer G J Buys o a de opgaven besproken die dit jaar by het eind eiamen der H B S met 5jarigen cursus aan de candidaten werden voorgelegd Hy heeft daarvan niet veel goeds te vertellen Aan het slot van zyn betoog komt de volgende grappige opmerking voor De laatste opgave voor Engelsch If you run after two hares you will catch neither eischt zulk een inzicht en een levenservaring voor eene juiste behandeling ook wat betreft de moraaj die het spreekwoord bevat dat slechts wéinig candidaten er iets goeds van kunnen maken Toch zagen wy een opstel van een der candidaten dat getuigenis aflegt van zooveel goedlachschen humor zoo moeiiyk op een examen te bewaren dat van la note gale door dien candidaat in de opgave ontdekt wel met lof hier gewaagd mag worden Doelende op het groot aantal vakken van het eindexamen in vergeiyking met het gering getal hazen waarop er biykens het spreekwoord jacht gemaakt wordt zegt bedoelde candidaat terecht We poor boys are obliged te run after twenty two hares en roept dan de clementie der examen commissie in voor het geval hem eenige der hazen mochten ontsnappen I Een wys woord voorwaar Gemengde Berichten Te Maastricht is gevankeiyk binnengebracht J Gillissen wonende te Meers Elsloo verdacht van poging tot doodslag gepleegd aldaar in Tuni 11 op eene moeder en haar dochter De aangehoudene die naar Dnitschland was gevlucht is op verzoek der Nederlandsche regeering gearresteerd en uitgeleverd Het is in Hilversum verder rustig gebleven De militairen zjn voor een deel weer naar huis voor een ander deel blijven ziJ in de gemeente tot dat de Koninginnedag voorby is men vreest dan nieuwe ongeregeldheden en in ieder geval is een voorzorg nemen in dezen niet kwaad want de Hilveraumsche politiemacht is te onbeduidend om ongeregeldheden van eenigszins emstigen aard tegen te gaan 8 1 8 8 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 10 8 10 87 11 7 88 8 03 8 10 8 17 8 18 10 47 10 8 8 0 ll 4l 8 80 7 40 lójo 6 4 68 10 08 10 18 10 9 18 10 18 8 17 87 84 41 8 47 8 18 8 10 T 11 10 Als een merkwaardigheid kan worden vermeld dat op dit oogenblik in de Rotterdamsche Diergaarde bloeien vier zeldzaam schoone en groote Agava planten alle afkomstig van Mexico en geplaatst op het grasperk voor het nieuwe roofdierengebonw naraeiyk een paar 6 meter hooge Agave americana meer algemeen bekend onder den naam van honderdjarige aloë indertyd ten geschenke ontvangen van den heer M G Van den Arend te Rotterdam en een paar Agave fllifera 24 meter hoog met smalle puntige bladeren en purper getinte bloemen Dit is reeds de derde maal dat hier twee groote Agaves tegeljk bloeien Ook de Victoria regia is dit jaar zeer voordeeling gegroeid en prykt telkens weer met prachtige bloemen die op de concertavonden tal van plantenliefhebbers naar de Victoriaserre lokken Verder werd sedert het laatste bericht de verzameling dieren weder belangryk vermeerderd zoo door geschenken als door aankoop Op een der Parysche politic bureaux komt een bleeke magere straatjongen met gescheurde kleederen de kamer van den commissaris binnen die juist met een driftigen ouden heer over ambtszaken zit te praten Met een melancholischen blik ziet hy terwyi twee groote tranen over de niet te schoone wangen biggelen tot den man der wet op en vraagt op schnchteren toon of hfl niet naar een verbeteringsgesticht zon gestuurd kunnen worden Hy had geen ouders meer en geen onderkomen en wist niet waarhy meer biyven moest De commissaris haalt de schouders op en maa t den jongen duideiyk dat men hem niet naar ecu verbeteringsgesticht sturen kan of hy moet kwaad hebben gedaan by v gestolen hebben Hg moest maar naar het Armhnis gaan daar zou men hem wel onderkomen verleenen Weenend bekent de knaap nu dat zjn broeder in het verbeteringsgesticht is en dat hy daarom liever er heen gezonden wilde worden Kn dan met een plotselinge ingeving stelt hy voor dat hy een appel bg een groentenvrouw zal gaan stelen en dat een poiitie agent hem dan moet volgen en hem wegens diefstal arresteeren Met diep medeiyden in het hart heeft de deftige onde heer dat alles aangehoord en zich tot den bleeken knaap wendende zegt hy Dat is niet noodig myn jongen dat kan veel gauwer gebeuren Ik zal myn beurs bier op e tafel leggen en verlaat dan mot mjnheer den commissaris een oogenblik de kamer Dan neem je de beurs weg en zoo zal je wegens diefstal naar het gesticht worden gezonden waar je broeder is Begrepen De beide mannen verlaten daarop de kamer en sluiten de deur Na twee minuten komen zy terug en vinden dcnbleekon jongen verdwenen met medeneming van de beurs waarin ongeveer voor 100 francs aan goud en zilvergeld zat Men kan zich het gezicht van den ouden medoiydenden heer voorstellen I Eene vergifting door thee in een ziekenhuis verwekte onlangs in New York groot opzien Zooals dit meermalen geschied was het aair een der patiënten overgelaten andere patiënten van thee te voorzien Een der zieken had by het grypen naar een glas eep doosje lucifers omvergeworpen waardoor de helft van den inhoud in de theekan terecht kwam die juist ter verdeeling van den drank daar stond De man aan wien de verdeeling opgedragen was vischte de lucifers op en schonk daarop de thee in de koppen Direct na het gebruik van den drank vertoonden zich by verscheidene patiënten zware vergiftigingsverschyn selen Gelnkig werden na het spoedig ophelderen van de oorzaak door snelle geneeskundige hulp ernstiger gevolgen voorkomen Op de huweiyksreis Een tragisch komisch wedervaren had dezer dagen een jong paar dat in het buitenland getrouwd waar zj haar ouderljk huis heeft de huweiyksreis aanvaarde naar Nederland zgn geboortegrond Aan de grenzen gekomen wordt door de douanen de gebruikeiyke vraag gedaan waarop als antwoord volgt dat zich in de koffers niets byzonders bevindt en deze gerust konden worden geopend De sleutel is echter zoek waarop de koffers met Volkomen toestemming worden opengebroken Wat komt er voor den dag f Iets waaraan het jonge paar in t geheel niet had gedacht eene groote menigte voorwerpen waaronder verscheidene van zilver de huweiykscadeaux Toevallig draagt de jonge man geen Nederlandschen naam en zon hy zoo gevangen genomen zgn had hg niet door de papieren voor het trouwen benoodigd zyn Nederlanderschap kunnen bewyzen Nu echter werd het goed verbeurd verklaard en de jonggetrouwden werden vastgehouden in de grensplaats tot den volgenden middag De diep weemoedige woorden in gebroken Hollansch van het jonge mevrouwtje by het verlies van hare dierbare voorwerpen waren zoo komisch dat zelfs de echtgtnoot in een schaterlach uitbarstte Als alles verder goed gaat zullen de cadeaux tegen de som van ongeveer 200 gulden teruggekregen kunnen worden Uit Hilversum schreef men van Wydagavond aan het Hbd Als eenig nieuws kan gemeld worden dat de alhier gerequireerde infanterie en vestingartillerie Vrydagmiddag tot op de beUt zyn verminderd De nog aanwezigen houden soil op dit oogenblik voor een goed deel bezig met wandelen het lezen van een boek en het leggen van een kaartje Een later bericht van haUtien luidt Op t oogenblik is het minder druk op straat dan Donderdagavond op hetzelfde uur Ofschoon het zooals het heet de laatste kermisavond is kan gerust gezegd worden dat dit niet merkbaar is De menschen de wandelaars kunnen we wel zeggen gaan kalm huns weegs De gewonde Tennis Prins heeft een kleine operatie ondergaan De kogel is echter niet gevonden De beide andere verpleegden in de Ziekenverpleging zitten nog in verband Hun toestand is bevredigend STADSNIEUWS GOUDA 28 Augustus 1899 Zaterdag 26 Augustus 1 1 vergaderde de afd Gouda e o van den Bond van Nederl Onderwyzers Tot afgevaardigde voor het Onderwyscongres dat 2i September a s gehouden wordt werd benoemd de voorzitter de heer de Nooyer van Moordrecht Besloten werd 4 Verslagen van het Onderwyscongres te bestellen Daarna werd een inleiding gehouden over eenige door het Hoofdbestuur gestelde vragen omtrent de splitsing van het Hoofdonderwyzersoxamen Uit de debatten bleek dat men byna algemeen tegen splitsing van het examen was omdat men danS inplaats van 2 akten zou verkrygen By de rondvraag werd besloten f 5 af te staan voor de Deensche uitgeslotenen Hierna wgrd de matig bezochte vergadering gesloten Van de gelegenheid tot kostelooze inenting rechtstreeks van het kalf op het Raadhuis werd gisteren door 331 gebruik gemaakt Gisteren had de verkiezing plaats voor een bestuurslid van de afd Gouda van den R K Volksbond Uitgebracht werden 104 stemmen waarvan 3 van onwaarde De heer 1 J van Velzen verkroeg 40 stemmen de hh A Koot Jr 26 B van Rooselaar 2 j en 1 Stolwyk 10 st zoodat eene herstemming tusschen de beide eerstgenoemden moet plaats hebben Zaterdag slaagde o a te s Gravenhage voor hot examen Fransche taal 1 o de heer 1 I van Brenkelen te Ondewater Beroepen by de Ned Herv Kerk te Berg ambacht Vonk te Oldebroek Beroepen by de Geref Kerk te Bleiswyk K J de Groot te Ridderkerk c a Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleenen wy nog het volgende Gemeente ambtenaren en bedienden In het personeel der Temeente ambtcnaren en bedienden hadden de volgende veranderingen plaats De heer C 1 Gantier verkreeg op zyn verzoek eervol ontslag uit de betrekking van 2e Commies ter Secretarie In zyne plaats werd benoemd de heer D Kroon J Cz werkzaam ter Secretarie der gemeente Stolwyk Aan den heer A T Veeninga benoemd tot Adjunct Commies ter Provinciale Griffle van Drenthe werd eveneens op verzoek eervol ontslag verleend als 2e Commies ter Secretarie In deze vaeature werd voorzien door de benoeming van den heer Mr A A M J ger te s Gravenhage De heer S Olman aangesteld tot Klerk ter Secretarie aanvaardde met primo Jannari zyne betrekking Aan den heer H Bouters Hr die gedurende 50 jaren in den dienst der gemeente was geweest werd op zyn verzoek eervol ontslag verleend als Havenmeester tevens belast met de controle en zulks met dankbetuiging voor de vele langdurige en trouwe diensten aan de gemeente bewezen De betrekkmg van Havenmeester werd nadat in den werkkring eenige wyziging was gebracht opgedragen aan den heer G J van der Linden Sluiswachter aan de IJsselhavensluis De Heer A P Gerbranda die in geiyke betrekking als welke hy hier vervulde te Hilversum werd benoemd verkreeg op zfln eerzoek eervol ontslag en werd als Inspecteur der bouwpolitie vervangen door den Heer W Fetter Jr De brugwachtster aan de brng op de Haven by de Noodgodsteeg Wed 3 Linthorst van Hooydonk ontving op verzoek eervol ontslag Aangesteld werden tot slnisknecht S Sanders en tot assistent sluisknecht 9 Kooy A de Keizer werd op verzoek eervol ontslagen als veerman aan het overzetveer op de Kattensingelgracht Plaatseiyke Verordeningen door den Eaad gedurende het jaar vastgesteld 1 Strafverordeningen Verordening van 18 Maart tot wyziging van de Algemeene Politie verordening afgekondigd den 7 April De grootste keuze eo Haote Noaveaoté s in HSEREN DASSEN vindt men by A van OS As Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA l filepkomt Ulo 31 2 Belastingverordoningeu Besluit van 8 Ffbruari tot vaststeBfcli f eener Verordening op de heffing van rechten voor het gebruik van de Stedelyke Zweminrichting goedgekeurd by Koiünklyk besluit van 31 Maart 1898 No 34 msterdaiii Slotkrs 17 Üvun van SS AUGUSTUS Vfkr ID U rt Nsd W 8 J i 1V4 dito dito dltc S 13 dito dito dito 3 W UoBai Ohl Ooual 1881 8S4 100 talii lasflhryTÏDg L86S 81 5 88 OofTM Obl in papier 1808 I 88 dito in lilrer 1888 6 88 PORTDSAL Obl met coupon S dito tinkel 8 i4 KoiLUls Obl Binnenl 1894 l 61 duo Oeoonl 1880 4 Bel dito bil Uoths 1889 4 te dito bg Hop 1889 10 4 9S dito io itoud teen 188S 8 dito dito dito I8S4 i OVl SpiSJB i orpet ehuld 1881 4 67ViTmiiu Qepr Conv leen 1890 4 9 Gei leenini aeri D 88 Oiw leauin leriaC 18 acioAp Bep V oblg 18 5 Meiioo Obl Buit Sob 1890 8 100 ViNMiill i Obl 4 onbep 1881 84 AoiTHDAll Obligetien 1898 8 90 BoTTuntH Sl il leeu 1894 S 91 N D N Afr H nileli und 9 Arend b Tftb Mij Certifiocten 811 DeliMutaobinpj dito 436 Arn Hypothnekb paudbr 4 Cult Mij der Voritenl aand Or Hypothcekb twodbr 4 i NndértaiidK he baiik aand Ned Handfllmaataoh dito N W 11 Pao H p b pandbr 8 Elott Hy otheekb panilbr 4 Utr rtynotheekb dito 4 OoaTRNR O nt Houfï bank aaad UusL Hyiiotheekbaiilc pandb S Amkrika Eqiu hypoth paoilb 4 90 Mai h I Pr liitn ion 8 Ï9 N D Holl IJ Spoor M j a nd Mij tol Eip 8t Spw aand Ned Iiid S ioor egm aand j Ned Zuid Afr Spm aand iltto uilo dito 1891 duo I iTiLllSpoor 1887 89 A Eobl 8 Zuid Il l 8p mii A H obl 8 PoL N Warflohan Weeoen aand Buil Or Ru Spw Mij obl 4 Baltlaohe dito aand Paatowa dito aand Iwans Domlir dito aand 5 Kurik Oh Aaow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Botterd Tramwe Maaii iand 810 Nlll Stad Amaterdam aand I 108 flud Bo terilnm aand 8 108 BiLoiE Stad Antwerpen 1887 99 Siad Bruaeal 1888 i 100 HoNO Theisi Benullr Oi loluh 4 117 Vi 0 I8TBKR Slaauleenig 1880 S 117V K K Oaat B Or l880a 101 Si iKj Sud Madrid 8 1888 Si N i V r H Avli Spool oort Besluit van 18 Maart tot vaststelling eener Verordening op de heffing van rechten voor het gebruik of genot van openbare gemeentewerken bezittingen of inrichtingen of voor door of van wege het Gemeentebestuur verstrekte diensten goedgekeurd by Koninklijk besluit van 25 April 1898 No 87 yiDBllt 987 93 Besluit van 10 Juni tot vaststelling eener Verordening op de heffing van Marktgelden goedgekeurd by Koninklijk besluit van 6 October 1898 No 37 8S V Besluit van 15 lull tot vaststelling eener Verordening op de heffing van schoolgeld op het Gymnasium goedgekeurd by Koninklyk besluit van 15 September 1898 No 25 h 57 i Besluit van 15 Juli tot vaststelling eener Verordenmg op de heffing van rechten wegens de uitgifte van stukken de verrichtingen van den Bnrgerlykon Stand en andore door of van wege het Gemeentebestuur ter Secretarie verstrekte diensten goedgekeurd by Koninklyk besluit van 15 September 1898 No 25 Besluit van 23 Augustus tot vaststelling eener Verordening op de heffing van schoolgeld op de Bewaarscholen der Gemeente goedgekeurd by Koninklyk besluit van 1 November 1898 No 57 Besluit van 23 September tot vaststelling eener Verordening op de heÉng van Schoolgeld op de Avondschool voor Ambachtslieden goedgekeurd by Koninklyk besluit van 1 November 1898 No 57 851 109 S0t7 1641 98 Besluit van 22 November tot vaststelling eener Verordening op de heffing van Schoolgeld op de Muziekschool goedgekeurd by Koninklyk besluit van 2i December 1898 No 14 1 8 110 Beslnit van 30 December tot vaststelling eener Verordening op de heffing van Veergeld aan de Overzetveren op de Singelgrachten goedgekeurd by Koninklyk beslnit van 23 Maart 1899 No 33 r t 888 66 161V 97V llof U 100 114 1411 68 105 74 104 87 6 Beslnit van 30 December tot vaststelling eener Verordening op de heffing van Slnisgeld aan het Moordreclitsche Verlaat goedgekeurd by Koninklyk beslnit van 23 Maart 1899 N i 33 tot 1 lanuari 1905 Besluit van 30 December tot vaststelling eener Verordening op de heffing vanWaaggelden goedgekeurd by Koninklyk beslnit van 23 Maart 1899 No 33 tot 1 Januari 1905 Beslnit van 30 December tot vaststelling eener Verordening op de heffing van Bruggeld up de Huastrechtsche brng 3 Verordeningen van verschillenden aard 78 Verordening betreffende het verleenen van pensioenen aan de ambtenaren der gemeente Gouda en aan hunne wednwei en weezen vastgesteld den 29 Juli Verordening regelende de samenstelling en den werkkring van de Oonimissie van bystand in het beheer van het Gemeentepensioenfonds vastgesteld den 29 Juli 4 Instructien Instructie voor de Sluisknechts en Assis tentSlnisknechts vastgesteld den 10 Juni Besluit van 10 Juni tot wyziging van de Instructie voor de Brugwachters Instructie voor den Havenmeester vastgesteld den 23 September Instructie voor den Bode voor de Gemeentebelastingen vastgesteld den 23 September Besluit van 23 September tot wyziging van do Instructie voor de Sluisknechts en Assistent Sluisknechts SV OPRUIHIL G van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEEB LAGE Prijzen D fSAMSOM ADVERTEWTIEN Niet in de gelegenbeid zynde alle vrienden en bekenden de hand te drukken by bet verlaten der gemeente tiouDi na byna 37 jaren alhier iKS i kzaam te zyn geweest roep ik U by deze toe vaarlwel H J 8TEENBEEHEN öep Lêeraar in de Gymnastiek H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAABWEHEEF