Goudsche Courant, dinsdag 29 augustus 1899

JVo 7978 Woensdag 30 Augustus 1899 38ste Jaargang fiOUDSCHE COllftMT I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s T O ADVERTEISTIEN worden geplaatst van met uitzondering van Zon en Feestdagen flrfiM BnlWBMiSrM regels 60 Centen iedere regel meer Hl Centen Groote letters woi dcn berekend naar plaatsruimte De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEMTEIN Inaending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland brengen ter kennis van belanghebbenden dat door hen bfl beschikking van 22 Augustus 1899 n 25 in eene der voorwaarden waaronder bjj Kon besluit van 11 Augustus 1893 n 21 aan Cl Wlt DeNBCnCl te SeeuwIJk vergunning werd verleend tot vervening van het Noordelijk uiteinde van het kadastrale perceel n 832 sectie D der gemeente Seeuwijk wijziging is gebracht in dier voege dat voortaan binnen den atstand van 40 M uit het midden van de kruin der door de Alphena liggende aldamming geen ontgraving mag geschieden 8 ÖHAVEiinAUE 22 Augustus 1899 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOC K Voorzitter F TAVENRAAT Grilfler DAG1I1Ë18JE Er wordt een net iWJ8f JfS als OMOmBUmjB gevraagd Vereischtjen zijn netjes strijken en Hel voor een kindje Adres qafé Restaurant VREDEBEST Markt te öoud DEPOTHOliDËll ÜEVRAAÖD voor OUOA Op bijzonder voordecllge condition wenscht één der meest bekende Wijnfirma s een DEPOTHOÜDER aan te stollen die in het bezit is van oen goede Winkelzaak bfl voorkeur Slijterij Banketbakker ol Kol waren en door mime bijverdicnstfcn on zonder de minste risico zijn zaak wenscht uit te breiden Br Ir Lett B U aan v d KUYP S Adv Bur Bookhorststraat No 101 Den Haao Iiddell3are School VOOB Handel en Administratie CommUtie van Toexicht de Beeren Mr M J 3 M KOLKMAN lid der Tweede Kamer lhr Mr A F DB 8AV0RNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTERSEN lid der Tweede Kamer L D J L DE RAM Mr W DE RIDDER Directeur dorHaagsche Bank H P DE SWART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s öravenhage Opening 1 September 1899 Voorbereidende éénjarige mtrmi voor jongens van omstreeks 15 jaar Tweejarigeeurau tot opleiding voor den Handel en twee Arietjarige zie Prospectus voor enkele Mxamen Loerling Consul Ambtenaar biJ do üeraoentcAdminlstratio ot aan de regeeringsdeparte menten ToorbereMing voor de studie van het notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaimd adres Woensdags on Zaterdags van 2 la i nnr Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt jgaame De DirecUur tÜ TXlftHVUM thans nog Looraar aan H B S en Gymn te DoBBBKonT A SLEGT beTooltiioh uu tot het leforen van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood f X eent de K G NIBDWE HAVEN 28 r Bekroond op de Internationale Tentooortelling van Bakkerij Maaldors en Kookknnat td t Oravmhagi mot en diploma Vmgnld ZiWenn Msdaillt IE3I©d ©3n © xscla eezi d © officheie gids voor de FEESTEi te OÜDA OP 31 AUGUSTUS Verkrijgbaar bij beeren Boekhandelaars Prijs S Cent m Kort OTerzicbt onzer FrUsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af J 16 60 per 12 fless fi ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 5 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Turin 1 50 flesch m BODEGA CHAMPAGNE 1 75 o g COGNAC k f 1 75 1 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 l Z SCOTCH WHISKY 2 25 g ai Per Fl Per Ank 45 Fl I M LISTRAC f 0 65 Nto f 27 75 jj ï 3 OHATEAU VALROSE 0 75 31 § = a S St ESTEPHE 0 85 36 3 St EMILION 1894 1 42 £ 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 g M O a GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 g t P I SAUTEENE 1 42 5 X O ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 oC S J BOURGOGNE 1 10 47 z De flessche zfln in den prijzen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen gBjj e ho ifeelheid verkrijgbaar bij De flrma T CBEBAS Gouda S 10 JlARlIJESCnE TEKLOTine W l GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten op WOE SDAti 18 OCTOBER en op VRIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bü plaatsing der Loten zal do Iste Prijs bestaan in een COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen ft hel Lot H voor f lO bij A BRI li MAl en Zn LANGK TIENDEWEG Ii ndteelcBninff Let vooral ECHT i metrooda op de rZ lettera Oberlahnstein OineCTEURDtR VICTORIABROH OBCRIAHIISTIW ® Overal 42£ ÏÏ verkrliBbaar Maatséhapplif tot Expïoüalie van de Vietoria Brim Kantnor voor Nederland Boompje AO Botterdam Vraagt Uwen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT uit lie Bierbrouwerij de 3 Hoefljzers BREDA Het meest Btnakelijke Het meest voed ame Het meest versterkende Bestellingen worden aangenomen bj onzen Vertegenwoordiger den Heer HENRI DUIJNSTEE Markt De Boeken Atlassen enz benoodigd voor alle inrichtingen van onderwijs zijn voorhanden biJ of worden ten spoedigste geleverd door ALBs JONGENEEL GOUDA Oosthaven B 78 iHf De boeken worden gekaft en van étiquetten voorzien Een ware Schat Toor de ongelnkki e alachtoffen der Zelfbevlekking Onanie en gehe ine uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEl ARIKti HoUandscbe uitgave met 27 atb Prga 2 jolden Ieder die aan de veraohrikkelgke gevolgen vaU deie ondeu l dt moet het lesen de oprechte leenug die het geeft redt iaarl jkB duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Nenuarkt 34 franeo tegen inzandfug van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland TE HUUR TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres MARKT 58 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ cheiniscbo WasscheriJ H OPPEI HEIMEK 19 Kruiskade Rotterdam Gebrevetaerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor ÖOÜDA de Heer A VAN OS Az dpeci liteit roor het toornen en verren vait alle Ueeresen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het toornen van ptache mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar d nieawste en laatste métfaode K verfd Alle goederen betz gestoomd of gevertd worden onachsdelijk voor de gezondbeid volgens sta l bewerkt Nteaw onovertroflen i rof Dr Liebers welbakeiid IZlKirV SBACaT BLIXIB Alleen echt met Pabriekimerk tot voortdarendet radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige x nuW xiekterif vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing v elke zwakte Bleek tucht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spüsvertering Onvermogen Tmpotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectuBsen 1 iijspcr fiesch tl 1 fl f S i dubbele flesoh fl 6 Centratil 0epót Matth v d Vegte ZaltbomraeL I Depots M Cléban k Co Amsterdam F Happel s Gravenhage 1 1 ftlmmaDS de JongJ Czn Hotteidam Wriff Co Gouda n bii alle dro sten Nieuw Copieertoestel met Drokinkt Levert onberispelijke afdrukken van elk schrift Penteekening ift iefc Stenografie enz enz Compleet A f 13 tegen rembonrs Proefdrukken gratis L B TJEBBES Arnhem TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt iri Gouda SPftEEKUUR van 8 tot ö uur VRIJDAGS van 1 tot S uur ZONDAGS geen spreekuur a TOA Druk van A BKINKMAM 2üt Bultenlandsch Overzicht De zitting te Rennes werd Maandag om twintig minuten voor zevenen geopend Alloen de persbank is goed bezet De getuige Parat spreekt over plaat 40 de plaat waarop Bertillon een fotograftbcli beeld geeft van alk over elkander gelegde woorden en betoogt dat men er onmogelijk eenige zekere gevolgtrekking uit kan maken zelfs na een grondig onderzoek van de plaat De zoogenaamde meetknnstige regelmatigheid die volgens Bertillon de leidraad is geweest van den schrijver van het borderel bestaat in werkelijkheid niet Om aan te toonen dat bet borderei niet overgetrokken kan wezen verdedigt Parat er de aandacht op dat verscheiden brokken van zinnen aan de voorzijde zoowel als aan de keerzijde elkander bedekken overtrekken was dus onmogelijk Bertillon is een heele schrandere man maar de grondslag van zijn stelsel bestaat niet en daarom deugt zijn stelsel niet Eigenwaan alleen belet Bertillon zelf te erkennen dat hij zich vergist heeft Bernard mijningenieur die nummer één is geweest bij het eindexamen van de polytechnische school verbaast zich dat Bertillon geen rekening heeft gehouden met den vorm van de letters Hij veraekert dat als men de verlengstukken van de beenen van de letters meet hot blijkt dat ze niet met een kutscli zijn gemaakt en dat hun lengte niet is 1 25 mM maar 1 5 mM Overigens is het schrift van het borderel natuurlijk regelmatig rhythmisch met zekere onregelmatigheden De karakters en de afmetingen van dat schrift toonen reeds dat het noch van een bijziende noch van een verziende is Hij verbaast zich dat Bertillon zijn toevlucht heeft genomen tot psychologische redenen om te bewijzen dat het borderel een kunstmatig stuk was on hij vindt het zonderling dat volgens Bertillon een zekor prodécé Dreyfus schuld toont omdat men daarmee enkele woorden van het borderel kan schrijven Bernard noemt eehige verschillen volgens hem zeer belangrijk tusschen de fotografie waarbij Bertillon heeft gewerkt en het borderel zelf Bernard toont vervolgens aan de leden van den krijgsraad een plaat die een bladzij schrifts bevat Als Bertillon die zelf onderzocht zegt Bernard zou hij vinden dat ze zekere eigenaardigheden opleverde Al onderzocht hij 50 mlllioen stukken hij zou in geen enkel de bedoelde eigenaardigheden terugvinden Bertillon zou dus kunnen zeggen dat het met een opzettelijk daartoe uitgevonden schrift was geschreven Hij zou zich FEUILLEIOJM Gedenksebriften van een Gelukzoeker OP AMIBAL DE VOITOELING Naar het Fransch DOOR W NUTTER 281 tWelk een deugd Hoe sleept ge mij mee door uw vurige taal Zie geestdrift kluistert mij aan mijn stoel Maar wat wilt ge dan Ik zal Potard alles zeggen En weet ge wat hij doen zal Ik hoop dat hij mij vergiffenis zal schenken antwoordde Raphael ïVergiffenis herhaalde de barou op een toon van diepe minachting Zijt ge een klein kind een schooljongen Gaat vergiffenis bedelen f Ja Het doet me leed dat het zoover met je is gekomen Ik wil je niet zoo diep vernederd zien Luister deze papieren zijn niet valsch Niet valsch hoe is dat mogelijk Eenvoudig genoeg iLeg het mij eens uit In Frankrijk zijn misschien vier k vijfduizend menschen die Dubourg heeten gij weet dat even goed als ik Nu is het mij gelukt iemand van dien naam op te sporen iemand wiens ouderdom met de uwe zoo ongeveer overeenkomt Deze actes van overlijden zijn die van zijn vader en vergissen want ik heb deze bladzij uit het rapport dat Bertillon zelf geschreven heeft Schaterend gelach Bertillon wil antwoorden maar do voorzitter zegt dat hij de deskundigen alleen zal laten antwoorden als het een persoonlijk feit geldt Bertillon zegt Hot is voor een persoonlijk feit maar als hij een paar woorden gezegd heeft logt de voorzitter hem het stilzwijgen op en Bertillon gaat naar zijn plaats midden in de zaal terug onder algemeen gelach De schriftkundige Teyssonières handhaaft in zijn geheel zijn rapport van 29 October 1894 waarin hij tot de slotsom is gekomen dat het schrift van de geincrimiueerde stukken van dezelfde hand is als dat van do vergelijkingsstukken die bij den beschuldigde in beslag zijn genomen Onder do punten van overeenkomst van hot schrift noemt Teyssonniéres wat de wijze van schrijven betreft de witverdeoling tusschen de regels de lengte van de regels en van de woorden de aanwezigheid van nu eens holle dan weer bolle haaltjes de gelijkenis van de letters de gelijkheid Vjin 28 woorden die op elkander gelegd elkander volkomen bedekken ietnige gelooft niet dat het mogelijk is een tastbaarder bewijs dan dit te vinden Ken lid van den krijgsraad onderzoekt het borderel en wijst op de eigenaardigheid dat in het borderel de letter j altoos op zichzelf staat zelfs aan het begin van een woord De schriftkundige antwoordt dat men deze eigenaardigheid in het schrift van den beschuldigde terugvindt Opmerkingen van denzelfden aard worden gewisseld over den vorm van do k s Teyssonnières eindigt met nog eens do voornaamste gelykenissen tusschen het schrift van het borderel en dat van Uroyfus op te sommen l it is zegt hjj mijn overtuiging en ik hoop dat men er in zal doelen Op een vraag van een lid van den krijgsraad zegt getuige dat hij nooit oen stuk beeft te onderzoeken gehad dat door Dreyfus als dictee is opgeschreven Opschudding Het stuk wordt den getuige voorgelegd die zegt dat hiJ drie dagen noodig zal hebben om het te onderzoeken Dreyfus verklaart dat de opmerkingen van Teyssonnières hem volmaakt oimauwkeurig lijken Om dit te laten uitkomen zon hij de stukken onder de oogon moeten hebbeu Over de alinea s zegt Dreyfus Telkens als ik een nieuwen gedachtegang begin laat ik een regel inspringen De president zegt dat men de verdediging van de stukken van vergelijking konnis zal laten nemen De zitting wordt nu geschorst moeder Maar antwoordde Raphael fis dat inderdaad zoo Al3 ge niet mijn woorden gelooven wilt dan kan ik er niets aan doen Als ik er op zwoer dan zoudt ge mij heelemaal niet gelooven Aarzel toch niet langer Hier zijn papieren Hier zijn ze die je in staat stellen binnenkort Potard s schoonzoon te zijn zonder moeite zonder vernedering En gedenk wat ik zeg aU ge doet wat ge zooeven xeidet dan krijgt ge nooit EmÜie Daarvoor js haar vader een veel te ordinair alledaaghch man Hij zou er niets van begrijpen Dus als ge de papieren niet neemt geef ze dan maar terug Dan huwt ge eenvoudig niet Wat kan het mij ook schelen Ik ben niet degene denk ik die er het pleizier en het voordeel van zal hebben Raphael begon in zijn besluit te wankelen Maubert ging voort Wat te duivel voor kerel ben je toch Ge zijt er niet voor terug gedeinsd om u bij een familie onder een valschen naam m te dringen en nu ge eindelijk de kans hebt om er de vruchten van te plukken nu laat ge u weerhouden door kleingeestige bezwaren die op niets neerkomen Er moet bepaald iets haperen aan je Door de wijsvinger van zijn rechterhand op het voorhoofd te leggen voltooide de baron de Maubert zijn rede Raphael scheen een l eBluit genomen te heblien Het is wel waar dat ik den naam van Louis Dubourg meer eer heb aangedaan dan een mijner vorige namen Onder dien naam ben ik gezien B8 de lieropening van de zitting hoort mei den schriftkundige ïharavey Hjj brengt de bijzonderheden van zijn onderzoek in 1894 in herinnering Toen ik het rapport inleverde zegt hij wist ik niet wie de schrjjver was van de stnkken van vergeljjking In mijn rapport heb ik geconcludeerd tot een verdraaiing van sclirift Na verschillende verklaruigen zegt hiJ dat het nieuwe element dat verschaft word in Estcrhazy s schrift he er toe bracht te verklaren dat hü zijn conclusie van 1894 niet zou handhaven Hjj protesteert tegen de beschuldigingen vaiiMcrciet tegen hem en zegt dat do openbaarmaking van brieven van fisterhazy de ontdekjting van het valsche stuk van Henry het onderzoek van het Hof van Cassatie en de bekentenis van Esterhazy hem hebben ovAtnigd dat hij zich in 1894 heeft vergist M n geweten noodzaakt miJ vervolgt hiJ te ferklaren dat ik in 1H94 in de war ben gebracht door een gelijkenis yan schrift Het is voor mij een groote verlichting van mijil geweten om te kunnen Verklaren voor u voor hem die het slachtoffer is geweest van mijne dwaling dat het borderel niet vaa Dreyfus maar het werk van Esterhazy is t Langdurige beweging wiaravey spreekt met nauwelijks verstaanba stem zoodat de president hem verzoekt wat luider te spreken Vertellende van ziju expertise van 1894 zegt hij Aan u zgn stuiHEon van vergelijking overgelegd on oen zekor aantal stukken zonder onderteekening en van verschillende handen Ik had zekere overeenkomsten opgemerkt en heb de stukkon die geen overeenkomst schonen te vertoonen ter zijde gelegd De naam van den schrijver van deze stukken van vergelijking werd mjj niet opgegeven Ik vroeg of de stnkken in kwestie konden beschouwd worden als ernstige stukken Toon werd nijj gezegd dat de plaats van waar ztj kwamen en die men mü niet kon noemen geen twijfel toeliet over de waarde van de stukken Ik maak deze opmerking omdat zjj verklaart hoc mijn meening zicii gevormd heeft Want ik heb niet kunnen denken dat een stuk van dien aard niet met een eenigszins verdraaide hand zon geschreven zijn Op een vraag van den president zegt de getuige dat een eenvoudig onderzoek voldoende is om iemand te overtuigen dat het borderel niet van Dreyfus is Dreyfus verzoekt den schriftkundige den krijgsraad bijzonderheden mee te doelen over de schriftkundige opmerkingen die hom er toe brachten zijn mcening aangaande den schrijver van het borderel te wijzigen ïharavey treedt nu in een technische uiteenzetting van zijn onderzoek O a verklaart geacht Waarom zou ik hem niet blijven voeren Als ik het niet doe dan verderf ik mijzelf zonder dat iemand ter wereld er eenig vofirdeel bij heeft Deze gedachte ging door zijn geest ÓverUud zeide hij Ik veronderstel dat ik ze niet voor niet krijg die papieren i rik verkoop ze dat is waar Ik wil u niet beleedigen u met zulke gereserveerde fiere begrippen door u een gift aan te bieden Hoeveel HOOFDSTUK VI DE AANKOOP De baron in plaats van op de laatste vraag van den jonkman te antwoorden vroeg op zijn beurt Weet ge wel wat uw aanstaande schoonvader voor plannen met u heeft P Neen 0 heerlijk voorbeeld van belangelooiheid riep de baron spottend uit Ter zake heer baron Heer baron nu enfin heer baron dan maar Weet ge heelemaal niet wat fle meubelmaker zijn dochter als bruidschat geeft Neen heelemaal met En wat kan mij die ook schelen Clij zijt misschien een beetje verliefd en verbeeld u nu dat niets ter wereld wat daarbuiten ligt van belang voor je is Daarom heb je ook niet gevischt naar dat punt Wat mij betreft ik weet het hij zich eenigszins nader over het gewicht dat hy had gehecht aan de door hem vastgestelde gelijkenis tusschen de hoofdletter M in het borderel en de brieven van Dreyfus Hij zegt dat deze letter zeer karakteristieke eigenaardigheden vertoonde Hot had hem ook getroffen haar bij Dreyfus te ontmoeten hoewel dit zuiver toevallig was Wat hem van meening deed verandoren was dat hj denzelfdou vorm had gevonden in hot schrift van Esterhazy en ditmaal als een gewone en telkens terngkeerende eigenaardigheid Lepelletier weidt in den breede uit overzijn oneenigheid met Mercier die de con clnsies van zijn rapport verdacht maakte Zoo heeft Mercier gozegd dat Lepelletierweigerde zich te bedionen van de brieven die Bertillon hem aanbood on die ook annde andere schriftkundigon waren aangeboden Mercier heeft ook gezegd dat Lepelletiermet een uitvlucht weigerde en samenkomstbij te wonen aangaande de expertises en eenandere bijeenkomst ter vervulling van degerechtelijke formaliteiten waardoor hiJ hetgetuigenis van Lepelletier verdacht maakte Lepelletier houdt lange uitweidingen om zijngedrag te rechtvaardigen on te verklaren hoe hy tot zijn conclösies kwam Zijn rapport besluitende zegt hfl Er biyft mij nietsmeer over dan myne conclusies dat er geengeiykonis was tusschen het schrift van hetborderel on dat van den beschuldigde in haargeheal te handhaven i Lepelletier zegt verder dat het borderel niet aan Dreyfus kan worden toegeschreven maar het werk van Esterhazy is Uouard archivaris van bét departement Seine et Oise legt getuigenis af met krachtige stem en zenuwachtig Het vergelijkingsstnk zegt hy is geschreven door Esterhazy in het byzyn der schriftknndigen Tusschen de schriftkundigon van het proces van 189 7 heeft er geen betrekking bestaan en miijoor Esterhazy heelt dns geen invloed op hen kunnen uitoetenon Wat het onderzoek van het borderel betreft elke schriftkundige heeft het alzonderiyk onderzocht Couard verzekert dat het borderel niet van Esterhazy is en zou daarvoor zyn hoofd onder het mes willen leggen Gelach Couard protesteert tegen de beschuldigingen van Zola Hy vindt het schrift van het borderel niet vlot ennatuuriyk Waarschynlijk hoeft de schrijver iemands sclirift willen nabootsen Hij twijfelt aan de echtheid van den brief van Esterhazy van Augustus al heeft deze hem als echt erkend Maar Esterhazy verzekert alles wat men van hem verlangt Couard gelooft dat de schrijver van het borderel zich bediend heeft van een transparant onder het mailpapier Hij ver ta Gij Ja Ik weet op mijn duimpje hoeveel zg meekrijgt van papa En hoeveel dan Nogal de moeite waard Veertigduizend francs in kontanten zal hij je op den morgen van je huwelijk ter hand stellen om er mee te doen wat ge wilt flDat laatste zegt ge met de bedoeling mij duidelijk te maken Ik zeg dat met geen andere bedoeling dan om het je mee te deelen En gij wilt een deel van dit geld pDat is LQO klaar als de dag Dan kom ik weer tot mijn vraag van ooeven hoeveel De helft Twintigduizend francs y Precies Ge zult ze hebl en Daaraan twijfel ik met En wanneer wilt ge ze hebben Binnen twee uren nadat ge ze zelt hebt ontvangen Moet ik ze dan op den morgen van mijn huwelijk hier brengen Dat is onnoodig Hoe moet ik u dan het geld doen toekomen Dat zullen wij wel nader zien Maar hoe weet ge eigenlijk at van een liruidschat f Dat is mijn zaak Ik verkoop je deze papieren op je bruidachat iN Wordt V