Goudsche Courant, woensdag 30 augustus 1899

zekert met nadnik dat het borderel niet van Esterhazy is maar weigert iets te zeggen met betrekking tot Dreyto wiens schrift hiJ nooit onderzocht heeft Op een vraag van Deraange hondt Conard vol dat vflf ol zes woorden van het borderel op het schrift van Esterhazy zijn nagetrokken Op het schrift van Esterhazy vraagt Demango nltdmkkelvjk Conard antwoordt Als ik het schrift van Dreylns kende zon ik misschien zeggen op hot schrift van Dreyfus Maar ik verzeker dat er nagetrokken is Opschndding De griffier leest de verklaringen van den raadsheer Atthalin voor waarbij deze den brief van Esterhazy waaromtrent Conard twjfelt voor echt verklaard met andere verklaringen in denzelfdcn geest Dreyfus zich tot den getuige wendende zegt dat hü vernomen heeft dat alle door Conard genoemde deskundigen eenstemmig van oordeel waren dat het borderel niet van hem Dreyfus was De deskundige Varinard blijft bjl de slotsom van zijn rapport Carrière heeft van den voorzitter machtiging gekregen om du Paty by rogatoirc commissie te verhooren Om tien minuten voor twaalven wordt de zitting gesloten Wat de rogatoire commissie betreft zegt Carrière Ik heb den krijgsraad laatst een brief aangaande du Paty s gezondheid overhandigd Die brief gaf te verstaan dat hy zijn getuigenis zou opschrijven en ons zenden Aangezien dat getuigenis niet is aangekomen verzoek ik den president een rogatoire commissie te willen zenden naar don rapporteur van den tweeden krijgsraad opdat het getuigenis van dn Paty langs den gewonen weg verkregen wordt Hedenochtend half zeven voortzetting Verspreide Berichten Fkankuuk Guérin hoerscht nog altp als bevelhebber in ziJn vesting in de Kuo de Chabrol Het hijschen van de zwarte vlag betoekent volgens zijn zeggen dat Krankrp in inoreelen rouw gedompeld is Dooden ziJn er niet zooals aanvankelijk gevreesd werd doch de Libre Parole spreekt van twee aan typhus lijdende belegerden die de goheelo wijk met besmetting dreigden Natuurlijk bedoelt het blad daarmede do wreedheid der rogeoring aan te toonen die zich zoo jegens Inérin on zjjn bende dwazen misdraagt 1 Wegens het schieten met scherpe revolverpatronon op een agent van politie is een instructie wegens poging tot moord tegen öuérin geopend door den rechter B abro Het heet dat er nog voor 14 dagen mondvoorraad in de vesting is Nog steeds wordt ijverig gezocht naar den man die twee weken geleden den aanslag pleegde op het leven van mr Labori Men heeft twee nieuwe sporen ontdekt waaromtrent echter een streng zwijgen wordt bewaard DllITBCllIAND Professor Koch is van Napels naar Java vertrokken tot het doen van een wetenschappelijke reis ÜIrfiCte SpoorwejtverWndlnRen met GOUDA Zomerdlenst 1899 AanKcvangeo 1 Mei TUd van Greenwich m 8 88 9 01 1 46 J 69 8 69 9 08 9 10 OOIIDI ROTTIBDAUiln nru 11 31 18 18 19 58 1 96 9 11 8 85 8 49 9 96 lo aa 10 87 1 1 6 98 6 18 7 14 fl 7 90 7 8 19 door 7 97 I 7 4 ir e so 7 i 8 19 aosda SIgordiMhl üimwerkark OtpiUi Sottgrdua M BottordamD P Roltordnm B 6 40 6 30 7 83 9 45 10 18 AU a Dl a p W AU 1 9 klu E t bgbrt U W Op a W 0 Zo a M d d g au d U b li t oo a 8 kl trggb t g k U ff H ll a Spoo B0TTÏKDAM 90UDA Tio 11 87 19 48 Kotterdam Beun Rottordam D P Botterdom M Oapiille Hieuwerkjrk Uoirdrwilit Qoudi 5 46 J 61 6 06 14 8 0 4 45 4 55 E 04 6 11 6 17 11 54 IJ OB 19 84 1 19 6 45 5 56 4 19 7 44 fM 8 U 9 00 AUnil li n 9 klim tn bebdni riciiltatiil op a loop k nltl gonkoii4 Kordon fi BolluaRho ipoor U e D A 1 E N R A A o TIM rorM 1 03 1 01 9 14 3 46 4 18 4 65 5 96 49 0 15 7 17 1 18 6 07 V 1 8 K H K 5 39 H H g g l SO 1 48 9 4 4 15 4 4S 5 87 5 65 8 15 48 7 41 7 39 7 5 8 90 8 J99 18 lO lS 10 89 10 40 U IO 8 11 10 18 8 98 10 97 S 8 E 10 8 8 05 8 41 8 48 8 O 10 44 10 58 11 07 11 44 8 9 67 7 96 8 09 8 4S 8 8 7 7 9 00 7 4S 9 0 J j U 9 91 U7 86 9 10 9 Goudi Zoienliuiuii HoerliipeUo 8o tamMt Zeg Mr l Voorburg H fc 9 6 10 t e O U 1 A A M S T E K D A H iao rona lioiut 9 8 0 8 17 3S 10 10 10 57 19 08 1 13 9 38 3 98 4 O 6 13 9 8 13 98 8 16 9 9 88 9 6 10 60 11 00 Amil W 8 01 8 63 05 10 16 10 64 19 48 19 57 S OO 8 98 4 15 4 57 00 8 37 8 57 8 159 0010 01 0 1010 48 18711 59 AmatC 8 1 ï 03 90 10 80 11 09 1 08 l ln 8 16 8 41 4 80 6 18 8 16 7 13 8 30 9 1810 8 10 98 11 001168 19 07 Hm 6 4 6 05 05 7 90 7 46 8 8S9 00 9 46 10 11 11 97 11 86 19 09 1 86 9 41 8 00 4 00 4 90 4 45 5 80 11 7 007 49 7 56 8 65 9 48 lO SUlVoorburg 5 48 10 17 1 41 4 9 18 9 49 Zoeletm ie 01 10 8S 1 58 4 40 6 80 10 08 Z wnh Mo 18 10 43 9 08 4 51 6 89 lO U Onud M4 ü 7 81 7 47 1 OH F 9 97 10 1810 14 11 7 19 03 18 87 8 17 8 14 8 97 4 97 6 08 6 19 00 8 60 7 97 8 10 8 98 9 99 I0 9i 10 8 1 di HarfflonikAtnin lleon lo en 9o klim oxtn boUlon V Reiiigen Toor do Ivju Broukeloa Anuloraam mogon m Dtroc j reiion 1 K fa 11 1 ioe rorM H I9 t0 9 80 3 17 4 39 i 47 05 9 46 S Jt 9 1 19 3 0 8 60 6 04 40 6 911 6 86 6 48 oa 7 4 t 34 7 60 8 98 9 0 tiouda Oude Woora U lmil C 6 86 7 7 40 9 8 9 45 1 16 8 0 U 9 80 8 15 81 4 45 6 1 8 85 7 16 8 10 96 46 Ama W 6 48 6 60 7 85 1 56 9 30 10 00 11 80 19 1619 40 9 45 8 80 8 45 5 01 8 98 8 60 7 30 8 86 11 40 in OO louila 7 17 7 84 8 18 8 49 ln 18 10 48 19 611 08 1 84 3 38 4 17 4 98 6 47 7 5 7 38 8 14 9 18 10 97 11 10 8 98 8 66 31 10 61 97 8 66 7 8 8 0 8 4 9 90 10 15 10 3 11 88 IsloS 1 87 8 08 M 8 6 4 48 5 38 U i 7 68 9 19 10 00 10 84 5 1 58 8 14 10 8 11 85 1 Z Z Z ill 4 o 7 n 7 7 11 7o 78 I 12 lil l il 1 8 8 WO 8 8 M 40 8 10 7 18 Ut 10 08 10 8 11 10 In opdracht van keizer Wilhelm zal de beeldhonwer prof Joseph Uphues een standbeeld voor Moltke in wit marmer vervaardigen Op een handelskantoor te Berlijn was een 23jarige jonge dame als boekhoudster en correspoifdcnte werkzaam in welke betrekking ziJ genoeg verdiende om ook haar moeder en een jongere zuster te kunnen onderhouden In den laatsten tijd werd er vooral drukke correspondentie gevoerd met een handelshuis te San Francisco wegens een hangend geschil in zaken De jeugdige correspondente voordo deze briefwisseling met zooveel tact en zooveel ijver dat de Amerikaansohe firma het ten slotte opgaf en mededeelde dat een der firmanten binnenkort naar Berlijn zou komen om de aangelegenheid mondeling te bespreken en te trachten tot een vergelijk te komen Zoo gebeurde ook Reeds na een kotte bespreking was do quaestie opgelost en sprak de Amerikaansche handelsman den wensch uit don handigon correspondent t loeren kennen die met zooveel hardnekkigheid den ponnestrijd gevoerd had Indien hij het met hem eens kon worden verklaarde hü zon hiJ den man dadelijk in dienst nemen Lachend merkte do Borlijnsche koopman op dat dit mooielp gaan zon daar zijn correspondent oen moeder on een zuster te onderhouden had Do Amerikaan achtte dit geen bezwaar want zulke bedienden betaalde liy goed Opnieuw lachte do ander terwijl hij op don knop van een olectrische schel drukte Een oogenblik daarna verscheen voor de verbaasde blikken van den Amerikaan een mooie meiajesflguur de correspondente die hem zoo in het nauw had gebracht Het einde van de geschiedenis was dat hü weldra met de vroegere correspondente als echtgonoote naar Amerika terugkeerde Enoeijind Vrijdag ziJn te Londen 200 gevallen van zonnesteek een duizendtal ongelukken van allerlei aard on 10 sterfgevallen tengevolge van d hitte voorgekomen De hoogste temperatuur bedroeg 5 graden Fahrenheit in do schaduw Tn 18 52 was lioogsto tomperatuur graden het record voor deze eeuw dat Vrijdag geslagen is 25 Augustus 1899 is dan ook de warmste dag voor Londen in de 19de eeuw geweest Door hot geheele land dreigt een algemeene werkstaking van zeelieden en stokers Als 4 Heptomber hun eisch looiisverhooging niet is ingewilligd wordt de staking afgekondigd OOSTBNBIJK HoSflAKIJK Een cadet heeft te Graz een student mot ziJn sabel ernstige wonden toegebracht omdat de student zoo brutaal was geweest over de sabel van den cadet te struikelen Het volk wilde den cadet lynchen en hield hom eenige uren in een huis gevangen De gendarmes ontzetten ten slotte dezen Oostenrpschen Brüsewitz BNINENLANP 9 64 10 49 11 13 11 98 1 11 85 1 7 11 4 1 14 11 61 1 S 1 9J HM 1 68 10 19 10 99 10 86 10 48 10 0 10 17 11141 7 6 S 40 10 1911 15 11 18 11 80 11 41 11 66 10 45 11 46 U 19 46 10 67 19 00 u u 11 99 11 46 U a9 T 10 19 Te Leiden is in den onderdom van achten vjjftig jaren overleden do hoogleeraar in het Gotisch het Angelsaksisch en het Middelhoogduifaeh Dr P J Cosijn De overledene was een geleerde van naam wiens studiën ook in het bnitenland zeer gewaardeerd werden Van alleszins achtenswaardige zijde schrijft men aan de Standaard uit Wassenaar het volgende Naar aanleiding van uw bericht over de militaire oefeningen gevoel ik mij gedrongen u hot een en ander te melden Men is in deze omgeving verontwaardigd over de wijze waarop onze jongens worden afgebeuld on mishandeld Vrpagmorgcn 7 uur trokken zij bij Scheveningen do duinen in om te vechten tegen de troepen uit Leiden die bj Katwijk in de duinen waren Zwaar beladen zelfs met den dikken mantel opgerold op den ransel moesten zg in die tropische hitte duin op en duin ncêr Was het bniten de duinen warm in do duinen is het bü zonneschim sminstens 10 Fahr hooger Geen drinken jjrer te verkrijgen Zoo moesten zjj vochte e hoen en weder trekken tot circa 2 1iren toen zij to Wassenaar aankwamen on oen half uur rust hielden om verder naar Den Haag te marcheoren Algemeen spreekt men van één doodo on van 283 achterblijvers Verscheidenen hebben den geheelen dag en nacht in de duinen gelegen niemand keek naar hen om en zijn Zaterdagmorgen 6 uur in de nabijheid gezien Een muzikant der Jagers lag Vrijdagavond bewusteloos aan den straatweg tegenover het paleis de Pauw on word door een voorbijganger met water bijgebracht Hij was geheel uitgeput en kon niet moor Waarlijk zulke feiten teekencn de vaderlijke zorg die de milit overheid over onze jongens uitoefent I Wanneer een hond niet meer voort kan men zou nog naar hem omzien en hem niet hulpeloos laten liggen hoeveel te moor eischen we dat waar het onze jongens geldt Waar de militaire overheid zó6 doet is het geen wonder dat de dienst niet populair is Z M de Koning van België dio per stoomjacht hier te lande is aangekomen is Zondagavond van IJmuiden vertrokken on doorgegaan naar den Hoek van Holland Z M is gistcrenochtend per spoor over Vlaardingen naar Den Haag gereisd en heeft zich met een stationnoerond rijtuig naar Scheveningen begeven Na aldaar zijn dochter en kleindochter in het Oranjehotel bezocht te hebben is Z M om 10 uur naar don Hoek teruggekeerd om daar weer aan boord van zijn stoomvaartuig te gaan Gemenn de Berichten 4 48 4 56 5 09 5 00 6 18 4 1J 4 9 9 05 1 44 2 69 1 64 9 01 9 08 9 14 9 85 11 4 15 4 S7 4 47 4 64 6 01 5 07 B S6 8 98 10 88 7 10 10 48 7 18 8 48 10 7 8 6a 11 18 11 00 11 3 t Omtrent het ongeluk het stoomschip Prins Willem V der Koninklijke Wost Indischo Mail overkomen kan nog hot volgende worden medegedeeld Zondagmorgen om half zeven tusschen Havre en Dungenoss is met een geweldigen slag de hooldstoompijp van den stuurboordsketel gesprongen De eerste machinist bevond zich met den olieman in do machinekamer deze beiden bekwamen geen letsel De stoker Jan Wiekamp en de tremmor Jacob Bakker echter die op de plaat werkzaam waren moesten met levens gevaar door den ontsnappenden stoom naar het dek vluchten Met brandwonden overdekt werden zij bij den scheepsdokter gebracht Het schip ging in volle zee voor anker om den toestand van ketels en machines te onderzoeken Het bleek dat men stoomende op den tweeden ketel vorder kon gaan Aldus werd met eigen krachten Zondagavond om 7 uur Dungoness en gisterenmiddag 3 uur Llmuiden bereikt Het schip liep nog eene vaart van 7 mijlen Wiekamp is per brancard naar het Binnengasthuis vervoerd Bakker die loepen kon is met zijne vrouw naar huis gegaan Uit Hunzingo schrijft men aan de N E Ct Wy hebben onlangs medegedeeld dat er in een stil dorpje in eene gemeente aan zee gelegen plotseling eene hevige schoolquaestie was uitgebroken uitgelokt door den kerkeraad der Gereformeerde kerk waarop een ultimatum der boeren volgde om niemand werk te geven die gedwongen werd zijne kinderen naar eene elders gelegene bijzondere school te zenden Men lette op het woord gedwongen want niet een der boeren zal zich er aan ergeren wanneer een zijner arbeiders zijne kinderen naar eene andere school zendt dan hij zelf maar thans hondt men zich overtuigd dat hunne arbeiders gedwongen worden de kinderen tegen hun zin van de openbare school te nomen Nu de boeren dwang meenen te zien zullen zij ook gestand doen wat ziJ verklaren in het ultimatum aan den noodstal van den smid Inmiddels is er zoo wordt ons van goederhand verzekerd eene aanklacht ingediend togen het hoofd der school die Vrijdag reeds gehoord is door den substituutofficier van justitie te Groningen Wat heeft deze onderwijzer misdaan Zoodra hij vernam dat het hoofd eener bijzondere school uit de naburige plaats in zijn dorp de ouders kwam bezoeken om die aan te sporen de kinderen voortaan naar de bijzondere school to zenden schreef hjj het stuk waarmede hjj zelf bü de boeren rondging om het door hen te laten teekeuen Ook het aanplakken aan den noodstal komt wellicht op zyne rekening Gewis is in dat alles niets strafbaars te vinden Evenzoo is het met hot tweede punt van aanklacht Toon meester oen der boeren niet te huis vond schroef hü diens naam op het stuk en plaatste er afwezig achter En die afwezige klaagt dat men voor hem het stuk heeft onderteekond Gewis de vrede in het anders zoo stille dorpje is verbroken De inventaris van eetserviezen glaswerk tafelzilver en andere benoodigdheden aangeschaft tot hot dienen van do lunches spüzen en dranken aan de leden van de Vredesconferontie in de restauratiezaal in het Hnis ton Bosch zal eerlang in het Venduhnis in Den Haag publiek verkocht worden Verzamelaars van voorworpen die in handen van mannen van beteekenis geweest zjn vinden dus gelegenheid tot bieden 7 60 8 08 8 10 8 17 8 96 10 10 10 17 10 94 10 81 10 40 8 17 8 39 10 47 10 66 8 6 7 40 17 8 9 68 97 Ir n 10 08 34 f 10 16 8 41 H C 10 91 47 8 13 8 80 9 56 10 98 Uit Amsterdam meldt men ons De hoofdagent van politie J It Eggerding is gistermiddag het slachtoffer geworden zfluer plichtsvervulling Buiten dienst voor het Open raam züner woning in de Spaamdammerstraït gezeten met een boek in de hand zag Eggerding om half vier s middags dat een ander politieagent Enthoven moeite had met de arrestatie van een beschonken timmerman die later bleek Schreve te heeten Eggerding kwam in zün bnrgerkleeren te hulp Schreve kreeg biJ zün verzet hulp van een kameraad J Monshanden een grondwerker Monshanden zeide Je brengt mfln maat niet naar het bureau en greep Eggerding inde borst Deze waarschuwde hem dat hü hoewpl in hurgerkleeren agent van politie was Maar Monshanden smeet hem op den grond en viel zelf boven op hem Eggerding bleef roerloos liggen en werd aanstonds blauw in het gelaat Men heeft hem per brancard naar het Wilhelmina gasthuis gebracht waar slechts de dood geconstateerd kon worden De beide arrestanten zijn ten slotte door Enthoven naar het politie buroan gebracht en getuigen zün opgespoord Eggerding stond bü zjne chefs bekend als een verig beambte die in het publiek steeds vastberaden maar kalm optrad Hü laat eene vronw en zes kindoren achter De Ujkschouwing moet uitmaken of de dood het onmiddolUjk gevolg van den val is geweest Voor zooveel men wist was Eggerding aan geonerlei kwaal onderhevig In den laatsten tüd heeft de politie weer telkens te kampen met verzot van het publiek hü arrestatien Een drankje van het Staphorater boertje Een verslaggever van de Amst Ct begaf zich dezer dagen naar den heer Stegeman het bekende Staphorster boortje wül Wj aan duizeligheid leed De man ontving een drankje dat hü opzond naar de Vereeniging tegen de kwakzalverij ter onderzoek Van deze verooniging ontving Mj nu het bericht dat in het genoemde geneesmiddel niets aangetoond kan worden dan roode terpentün en aether En daarvan 36 druppels per dag innemen ter genezing van duizeligheid Je moot je toch maar aan een onbevoegde toevertrouwen dan wordt je zeker beet genomen zegt het blad Men schrüft uit Friesland Onze boterkoopors dio geregeld zaken op Engeland doen hebben natuurlük door de droogte minder grooto aanvoeren Niet alleen geldt dit voor hen maar ook voor hunne collega s in de andere landen van het Europeesche vasteland Overal droogte en nog eens droogte Onze boterkoopors hebben nu geïnformeerd naar den boteraanvoor in Engeland er op rekenende dat deze gezamenlijk ver beneden dien in het vorige jaar zou zyn Het antwoord luidt dat ondanks don minderen aanvoer uit Europa de boteraanvoor in Engeland deze week 80000 centenaars beliep tegen 60000 centenaars in dezelfde week van 1H98 Deze cüfers zün hot gevolg van den onormon aanvoer uit de Vereenigde Staten van Amerika on Canada In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben hot te Hilversum toch nog enkele straatlantaarns moeten ontgelden en is ook oen grooto spiegelruit van den meubelmaker Van Eessum op de Groest stukgegooid Ook te s Hertogenbcsch zün een paar valscho bankbiljetten van f 2b uitgegeven Het papier is oranjekleurig vettig op het gevoel en dik De nummers zyn slordig afgewerkt evonahi de leeuw in het wapen terwül in de strafbepaling hot woord gefangenisstraf voorkomt Over t algemeen erkennende dat door do voornaamste Nederlandsche dagbladen zuiver Hollandsch wordt geleverd zelfs in verband met den korten tüd dien do redacteurs meestal tot hun beschikking hebben verwonderlük zuiver heeft dr J M Hoogvliet toch eenige op en aanmerkingen die hü in het ütr Dbl meedeelt In verscheidene Nederlandsche bladen schrüft hü in de eerste plaats leest men tegenwoordig dagelüks zinnen waarm wül gebruikt wordt ter vervanging van omdat De vergadering werd uitgesteld wp het gotal aanwezige leden te gering was wül de schuld van beklaagde geacht werd niet voldoende bewezen te zün werd tot vrüspraak geconcludeerd enz Het bedoelde gebruik mag o i in alle opzichten als misbruik en wangebruik worden beschouwd en dit wel om de volgende redenen Ie omdat er voor zoover ons bekend geen enkel Nederlander t zy dan meer of minder beschaafd bestaat die het woord wül in plaats van omdat in het spreken werkelük gebruikt 2e omdat het woord wül volmaakt Tieemd is aan de taal onzer beste schrflvers uit vroegeren of lateren tgd 3e omdat het woord wül in het geheel der Nederlandsche spreek en schrgftaal niet thuishoort en ie omdat de invoering bovendien nog volmaakt oanoodig is Een en ander aantoonende wyst hü Wijl geheel en al terug naar t Duitsch uit welks weil het voortkwam o a opmerkende dat geen Dnitacher bv op de gedachte zou komen in zün taal een woord mahr te vervaardigen uit t Hollandsche maar ADSNIEUWS GOUDA 29 Augustus 1899 Bü kon besluit is voor het tüdvak van 1 September 1899 tot en met 31 Augustus 1900 benoemd tot leeraar aan de Eüks hoogere burgerschool alhier dr T Hoinsius tüdelük Icoraar aan deze school W ü vestigen do aandacht op de Tentoonstelling die a s Zondag door Floralia zal worden gehouden van aan inschrüvers ondor do arbeidende klasse uitgoroikto planton Het bestuur zal gaarne prüzon en prysjes ontvangen om tor aanmoediging te kunnen uitreiken Deze worden Zaterdag 2 September ingewacht in Ons Genoegen tusschen 9 en 4 uur Heden middag werd door Burgemeester en Wethouders dezer gemeente aanbesteed 1 Eenige onderhoudswerken aan de kaaiof walmnren Ingeschreven word door J Vermeer te Hokendorp voor f 2194 J J Duüm te Gouda 2149 W Bokhoven 1648 J H de Wilde l 69 2 Buitenverfwerken aan gemeente gebouwen in 4 porceelen Ingeschreven werd voor perceel 1 door A Gedóo te Oudewater voor f 460 J F J Bakker te Rotterdam 410 B Brouwer 375 M Binnendük 295 W V Soest 290 A Nieuwvold 290 G Jansen 283 Voor perceel 2 door A Gedée te Oudewater voor f 525 J F J Bakker te Rotterdam 470 M Binnendük 358 W V Soest 300 B Brouwer 292 G lansen 249 A Nieuwvold 204 Voor perceel 3 door J F T Bakker te Rottordam voor f 390 A Gedée te Ondewater 360 G Jansen 262 W V Soest 210 M Hinnendük 180 B Brouwer 175 A Nieuwvold 130 Voor perceel 4 door A Gedée te Oudewater voor f 800 M Binnendük 606 1 F J Bakker te Rotterdam 510 W V Soest 480 B Brouwer 409 G Jansen 452 A Nieuwvold 3 1 Voor de 4 porceelen in massa was ingoschreven door i J Baars te Bodegraven voor f 1598 3 Hot maken van oen nieuwe sluisdeuraan hot Recuwyksche Verlaat ingeschrevenwerd door P Kruit voor f 778 T V Leeuwen te Waddinxveen 459 J Vermeer te Hekendorp 367 J J Duüm 349 W Bokhoven 327 Aan hot verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontloonen wü nog het volgende Beknopte on zakelüke opgave van de voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen De voornaamste zaken in de openbare vergaderingen van den Gemeenteraad behandeld waren de hierboven vermelde Verordeningen de kohieren dor plaatselüke directe belasting naar het inkomen de rekeningen en begrootingen van de onderscheidene Instellingen van Liefdadigheid de Schutterü de Kamer van Koophandel on Fabrieken de Volksgaarketeen het Hoffmansgosticht en andore de begrooting en rekening der Stedelüke Gasfabriek de Gemeente rekening dienst 1897 de Gemeente begrooting voor 1899 de begroeting van het Gemeente Pensioenfonds en verder de volgende 25 Januari Verwerping bj herhaaldestaking der stemmen van een voorstel vanBurg en Weth tot verhuur van de zoogenaamde Kandeelsteeg aan de firma K Jonker Zonen alhier i 25 Januari Afwüzende beschikking op een verzoek van C van Eük en G J Lngthart alhier om wüziging der bepalingen in de Algemeene Politie verordening dezer Gemeente betreffende het keuren van slachtvee 25 Januari Besluit om den heer J C Hartman Jr alhier toetelatea tot den afkoop van eene recognitie ten behoeve van de Ge meeute gevestigd op een stuk grond bü de 1 Turfmarkt 25 Januari Afwüzende beschikking op I een verzoek van de Wed Spmüt lo Jongalhier tot vermindering van de door haar verschuldigde pacht of canon voor een stuk grond in het zoogenaamde Olarissekloost raan de Nieuwe Haven 1 25 Januari Besluit om aan den heer H J Nederhorst alhier een stuk grond en een 1 gedeelte water aan het plantsoen langs de Kattensingelgracht in erfpacht uit te geven en met hem eene ruiling van grond aan e gaan 8 Februari Besluit tot verhuur aan P K van der Burg alhier van het stuk grondop do Vest vroeger verhuurd aan C van I Eük thans overleden I 8 Februari Besluit om aan de hoeren C J Koot en P W J van Luenen alhier 1 to kennen te geven dat aan iiun verzoek om bestrating van de Korte Akkeren achter de 1 voormalige rottingfabriek zal worden vo daan zoodra do grond weg of kade vó6r hunne porceelen gelegen over de gehee o lengte en breedte zondor eenige vergoedii g on geheel voor hunne rekening aan de G mcente in eigendom zal zün overgedragen en door hen als büdrage in de kosten dor bestrating eene som van f 200 in de meentekas zal zün gestort 8 Februari Besluit tot verhooging vi n de bezoldiging der Hoofdonderwüzeressen van de beide Openbare Bewaarscholen 8 Februari Afwüzende beschikking op een verzoek van do wed Krugt Kuhlmann alhier om modohuurstor te worden van i e poort ol gang op den Kleiweg verhuurd aan de hoeren J W Verweü en J Omgert on besluit om aan do beide laatstgenoemden do huur op te zeggen 8 Februari Aanneming van ecu voorstel van den hoer J van Galon om met intrekking van hot Raadsbesluit van 28 April 1893 te bepalen dat de aanvang dor wekelüksche Kaasmarkt voortaan niet moor aan een vast uur zal zün gebonden 18 Februari Besluit om aan de straat genaamd do Zak den naam van Tuinstraat te geven 18 Februari Afwüzende beschikking op oen verzoek van A Zwanenburg alhier om voor oen door hem te bouwen hoorenhuis uitgang te mogen hebben op hot plantsoen langs de Kattensingelgracht 18 Februari Inwilliging van een verzoek van de firma K lonker Zonen alhier om de door haar aan de Gemeente verschuldigde recognitie voor het gebruik van grond bü do Kiindeolsteeg en hot St lacobs erf aan de Raam te mogen afkoopen alsmede om voor hare porceelen aan do Kandoelstoeg uitgang en overpad op die steeg to mogen hebben de steeg te mogen ophoogon en op nieuw bestralen en daarin rails te mogen leggen 18 Februari Besluit tot verhuur van een poort of gang by don Kleiweg aan de hoeren J W Verweü en J Omgert en moj de wed KruytKuhlmann alhier Februari Herhaalde behandeling on aanneming van een voorstel van Burg enWeth om de levering van gas ten behoevevan de openbare Gemoonto gebouwcn en scholen alsmede ten behoeve van hot St CatharinaGasthuis en de barakken voorlÜders aan bosmettelüke ziekten voortaandoor d Stodolgke Gasfabriek om niet te doen geschieden met bepaling dat voor de in die gebouwen te plaatsen gasmeters geenhuur zal worden berekemj Februari Afwüzende beschikking opeen verzoek van D T Tours te Rotterdamom in plaats van over ééne maand over 5 maanden ontheffing of afschrüving te mogen hebben van zynon aanslag in de plaatselüke directe belasting naar liet inkomen dezer iemeente dienst 1897 28 Februari Herhaalde behandeling on aanneming van een voorstel van Burg on Weth om ter verkrijging van het noodigo terrein voor den aanleg van oen wandelpark waarvooii estemd is het door wülen Mr A A van Bci gon IJzendoorn aan de Gemeente gemaakte legaat van f 4ÜÜ00 gronden f tusschen de Crabethstraat on de ontworpen coupure van de Gouwe aan te koopen on met den Staat der Nederlanden in onderhandeling te treden over den afstand aan de Gemeente van eenige stukken spoorweggrond aldaar 18 Maart Besluit tot uitgifte van gorioleerden grond achter de Genzonstraat aan N J van Wük alhier 18 Maart Besluit om toestemming te verleenon tot het oprichten van een gedenkteeken voor wülen den Burgemeester Mr A A van Borgen IJzendoorn in het plantsoen bg Rünlands Stoomgemaal en dit godenkteeken na züne voltooiing in onderhoud en beheer over te nemen van de Commissie dio het heeft doen plaatsen 26 April Besluit om voor kennisgeving aan te nemen een adres van een aantal ingezetenen der Geme nte houdende verzoek dat de Raad moge terugkomen op zün besluit van 28 Februari jl betreffende den aanleg van een wandelpark tusschen de Cra bethstraat en de ontworpen coupure Tan de ionwe Wordt vervolgd Haastbecht Bedankt voor het beroep bü de Ned Hervormde kerk alhier door ds J H van der Palm te IJsbrechtum ScHoonHOVim H L alhier Toorloopig aangebonden in verband mot oen onder Bergambacht plaats gehad hebbenden brand is uit züu voorloopig arrest ontslagen Kkimpes A n IJbkl BJ den arbeider C H alhier is een varkon van ongeveer 250 pond gestorven aan vlokziekte Op last van den veearts is hot door verbranding vernietigd l groolste keuze en Haute Nouvesnté s io HSEREN DASSEN vindt men bü A van OS Az Md Taillenr Kleiweg K 73 7Sa GOUDA it leitknmi X tl itt iirs van linsterdain S AUGUSTUS Ml O ort Ned W S dito dito litc 9 dito dito dito 8 lloKOAB OIil Gou lL 1881 98 4 iTALlB InaohryTiDB 1869 81 6 losTBNR Obl in papier 1868 6 dito ÏQ silver 1818 5 PoRTUOAL Obl met coupon 8 dito ticket 3 auauNS Obl Binnonl 1894 4 duo OecoDS 1880 4 dito bil Rolha 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito io Roud leen 1888 6 dito dito dito I8S4 5 dPiWJR Perpet ohnld 1881 4 rua llJ G6pr ConY leen 1890 4 Gei leening Betio D t6c leonin lerie C itnu ApR Rep T oblg 1809 5 Uiiroo Ubl Buil Sch 1800 6 Vrnrzurla Obl 4 onliep 1881 Vrkrs Slotkrs EflI EH I V 81V 98 8 8IV 311 I 98 loov 88 88 8 88 t 66 981 6 6T i 101 9 100 8 V 90 1 1 99 I 611 i 485 Arn llYpolbeeltb pnndbr 41 1 OuU liiij derViirtteiil aand 5 Or Hypolh ekli pandbr 4 108 Nedarlandnhe baitic aand i 204 Ned HandelmaaHoK diio 1 164 N W Ir Pao Uyp b pandbr 8 9 Kott Hy othsiikb pau il r i l Utr Hyeotheokb dito 4 i Oostbnr O et HoQ r banl aanl 198 KoBL Hypntho kb iik paudb 5 IIOV Amerika Kqiu tiypoth pao Ib 4 90 Maxw L O Pr Liin ert 6 2 V Nai Holl IJ Spoor Mij a nd 114 Mij t l Eip 81 8p aand 10 Ned l d Si oorwegm iiand 994Ned Zuid Afr Spin aand e 985l i iililo uito tlito 1891 ditü 6 100 iTALiRSpoorvvl 1887 89 A Eobl 8 65 ZuidIial Spomij A H ubl 8 56 PoL N Warsohau Weeoenaand 1 161 BOBI Gr RuiB Spw H obl 4 97 Ualtisohe dito aanil I Fa tuwa dito aand 6 j IwnOK Domlir dito a nd 5 8 Kursk Ch AKi 8p kap opl lOOil dito dito oblig 4 100 Ameriia Oom Pao Sp Mg oW 114 Cbic k North W pr 0 7 aand i dilc dilo Win St l eterobi 7 1417 Denver b Eio Gr Spm eert T a 59 Illinois Central olil lil iroud 4 106 Louia Il Na h illi Cort ï aanil 74 7 Meii o N Spu M Ie hvp o 6 104 Mias Kinia 4pCt pref aand 3 7 N ïork OuiM o Weat aand i 85 8 dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyn in itoud S 9 Vi i 8t Paul Mino Manit obl Un Pac Hooflljn ob ig 8 48 ii dito dito Line Ooi Ie hyp O 6 Oamaoa Can South Chert r aani 6SVi Vl O Ball Il Na lo h d o O AmBtord OmnibuB Mij aand j 160 t Eotterd Tramwe Maat8 iand I 810 1 Nru Stad Amaterdam aand 108 Htad Bo terdani aand 8 108 j Brio Stad Antwerpen 1887 i Sad BruiBcl 1888 81 100 Ho ii TheiBBRii iullrG BolBoh 4 117 OüATlNR StaatBleenig I860 5 117 K K OoBt B Or l880 8 101 SpAHJ l ud Madrid 3 1888 1 84 Si Nrd Ver li A rli Spoel oort I OPRlJIiHIXG van alle nog voorhanden Zomermantels tot EER LAGE Prijzen