Goudsche Courant, woensdag 30 augustus 1899

Donderdag 31 Augustus 1890 m 79T9 38sle Jaargang OMCHË mmm PiieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon Ko M De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzbndering ans Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTfilN Telefoon No 9t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden betekend naar plaatsruimte 4 Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midi i Plï € Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 2q Augustus 1899 Vette üssen en Koeien goede aanvoer prijzen waren vopr ie kwaliteit 3a 2e kwaliteit z8 3e kwaliteit 25 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer te kwaliteit 27 2e kw 24 3e kw 21 cent per half Kiio Stieren en graskalveren veel aangevoerd De handel was in ie kwaliteit vet Vee en melk vee vlug mindere soorten traag Vette Kalveren prijfihoudend Btieren en Iraskalveren minder in prijs fVIELEHMIKUWS Wielrpen Men deelt aan het Vad mede dat ordang z jn 24 nur8 rit op liet Sportterrein te B lravenhage 26 27 September zal herlialen BurgerlUke Stand GEBOREN 24 Ang Aftatha Cornelia ouders O Brouwer on A Hogendoorn 26 Cornelih ouders P J Dunk on B t Lakervold 27 Abraham ouders H Hpee en H Seton Elisabeth Lena ouders H Vergeer en 1 M de Waal 28 Neeltjc onders M van Draanen en N Kroon 29 Cornells Hendrik ouders H van Vliet en ö MoiloJ ADVERTEWTIEN H P VAN WIJNGAARDEN GOIFFEUU SPECIALITEIT in alle soorten HAAEWEBEEH Hen SIEirSTBOIlE BIEDT ZICH AAN met half September voor Werkmeid of Meid alleen Prolestantsche Oodsdienst leeftijd 27 jaar en van goede getuigen voorzien bnrgcrpot kunnende koken Adres M TERSMIÏTE Katcu dregscho Veorlaau No 501 2 X bellen gemeente Rotterdam Geoombineerde NATUUR GENEESINRIGHTIN6 door planten krulden oaon water lleht lucht en Bi ondere behandeling van Mnuwzlekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige lmilens onghe itn hoofden ruglijden bleekzucht nia Cinden slechte bloedsmentlnar ziekten der stofwlsselliie borsIlUden rUeumatlsmu Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Kxterne behandeling in speiiale gevallen Prospectus op aanvrage jratls en franco Sanatorium Are tsburgh VOOKBUilO bij Den Hang aan de Ceestbrug G eexa Toeter adres voor allo soorten SCHOENWEEK als het Noordbrabandsch Schoen en laamiiinagazijii KLEIWEG E 0 tegenover de Kleiwegsteeg Opruiming van verschillende artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiün on aangemeten werk EERSTE NEDERLANDSCBE RUWIELFABRIEK Directeur H BUHÖEUS DEVENTER Model A zonder rem en schermen f 87 50 Model A met O Model J i Model AA Jf Model AAA 1 LUXE KLIWIEL 160 GEWONE ACATENE8 165 LIJXE ACATj NE I PJJ DAMES KETTINöRIJWIELBN op alle pr jzen i 5 hooger Verltjie iiwooriliiiet J C DEBUITER fiouda TE HUUB TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MAEKT 58 lEIecLeza versdh eean cL © OFFICim CM voor de FËE8TËl teG0LD OP 31 AUGUSTUS Verkrijgbaar bij beeren Boekbandelaars i Prijs S Cent ZUIDER HYPOTHEEKBANK geveêtlgd te BIlE Maalschappelijk Kapitaal Ren iMllliOen GulÜeil waarop 10 pCI gestort Qeheel geplaatst Directeuren Hr H B VAN HAA3DIJE en E J M DE BRDIJN De Bank verstrekt voor vaste termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen on Landeryen tegen matige rente zonder voornltbetalinff en zonder bijberekeninu van ndminiatratiekoiiten en geeft 31 en 4 pCt fanMrleeen uit in stukken van 1000 500 en 100 interest 1 lanuari en 1 Inli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gouha bj de Firma MONTUN DORTLAND lO JAABLIJESCSETEKlOTINOK BI J ÜELB iENHEID DEK Vrije Vee en Paardenmarkteri OP WOE SÜAu 18 OCTOBER en op VRIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bü plaatsing dor Loten zal de 1ste I rijs bestaan in een COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUK S RUNDVEE en aanverwante Artikelen LÜTISN zijn verkrijgbaar tege f t hel Lol H voor f 10 bij A BRII Ii lAi en Zn LANGU TIENDEWEG Gebr Stollwerck s Chocolade ert Cacao DflBimatiffe door de nieuwste uitvui ïiii i ü ip nia t ina l re io verbeterd fabricatie OU lütduitött J gebruik van Ëjn en fijnstu gr iniy iiiTf i n nmloemt Icn verbruiker an Stollwerck s Chocolade en Cacao een anbevacnswaardig fabrikaat nauwk u ij benntwoorcl i lo uar Jon inhoud dor resp Rtibetten De irraa beiiaalde 87 Brerets als ïïoflc vcrdïicier 44 Eere Dlploraa s jtoudcn ein Medailles eon bewijs an uitmuntond fijn fabrita t feeds ISil Mliroef do Acradomie n ntion il de Paris Nou vou déeemon nne n £a IIn d or première cin en consideration ae votr exoBllonte tabrloatlon de Otooolat bonboua varies eto to StiVwarck t fiibrikaat is verkrijgbaar bij H il Confisnirs Hanketbukiisrs enz tnz Generaalvertegenwoo dijror loor Nederland Julii s Matteimlodt Amsterdam Kalverstrajit 103 Indien gij niet wilt hoesten gebratkt ie allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiveii Borstliomg Extr£W5t m H uit lie Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloeni van H VAM i§€IIAlli Co Den Haag HoDevcranciers VAN SCHAIK CO S Melianthe is be bmto raiiUul der wereld VAN SCHAIK CO S Melianthe geneest Kinkhoest VAN SOHAIK CO B Meliintbe ciioeal ikkiwuI oud als jonü VAN SCHAIK CO S Melianthe mag i geen huisgotin ontbreken VAN SCHAIK CO B Melianthe staat voortdureiul onder Scheikundig toezicht VAN SCHAIK Oo 8 Melianthe helpt onherroepelijk VAN SCHAIK Co 8 Melianthe is bekroond met Eerediploms s VAN SCHAIK OO B Melianthe i bekroond met Goud VAN SCHAIK Oo B Melianthe i bekroond met Zil er VAN SCHAIK CO B Melianthe is verkr gbaap in flaooni van 40 Ctê loCt en f i J C BATELAND Boiloop B T WIJK OudewaifT M KOLKMAN Waddinxvetn H UOLLMAN Bodtgraven P1NK8E iVieuwerieriad IMel W J TA DAM Haatlreeht A N VA ZESSEN Schoonhoven Firma WOLFF Co Westharsn 19g douda D MIEBIBS Kleiweg K 100 Gouda E H ViS MILD Ve r t l 0 126 te Omda A BOUMAN Moordrecht Gevestigd te Rotterdam ZUIDBLAJLH 36 Dr J ÜORST Eiken werkdng te connulteere voor BlHas m Mcrzieka ii Voor Dames vait It 12 u Voor Heercn van Vlf 3 n en Maandag Woensdag en Vrpag van 7 S u s av Voor minvermogenden Dinsdag Donderdag en Zaterdag van 9 10 u v m Delftsche Slaolie Middelbare School VOOB Handel en Administratie OEN HAAG BarentelraalW Commissie van Toezicht de Iteeren Ut M J C M kolkman lid der Tweede Kamer Ihr Mr A F DE SAVORNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTERSKN lid der Tweede Kamer L D 1 U DE RAM Mr W DE RIDDER Directeur derHaagscbe Bank H P DE SWART Houtbandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s GravenUage Opening 1 September 1899 Voorbereidende éénjarige cursus voor jongens van omstreeks 1 5 jaar Xweefarigecursus tot opleiding voor den Handel en tuiee cl driejarige zie Prospectus voor enkele Exanien Leerling Consul Ambtenaar bfl de GemeenteAdministratie of aan de regeeringsdeparte menten Voorbereiding voor de studie van het Notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2 j i uur Dordrecht Smgel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne De Directeur f TÏWSTMJ thans nog Leeraar aan H B S en öymn te DOKDEKCHT Een ware Schat voor de ongelakki e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ie het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG Hollaudsche nitgare met 27 afb Prgs 2 fialden Ieder die aan de TerBcbrikkelgke gevolgen rau deze ondeagd Igdt moet het lesen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka dnizend van een zekeren dood Te verkregen bj hefcVerlagB Mï azin te Leipzig Neauarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegelfi en in eiken boekhandel in flolluid ÜouBA Druk van A BBINKMAM Zs PUBLICATIE De Burgemeeater van Gouda Gezien art 126 der Algemeene Politieverordening brengt ter algemeene kennis dat de tapperijen bierhuizen en andere inrichtingen tot verbruik van eet en drinkwaren in den nacht van 31 Augustus op I September 1899 mogen geopend blijven tot een uur Gouda 30 Augustus 1899 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BuUenlandsch Overzicht Wegens de uitgebreidheid der zitting te Eennes van gisteren geven wy het volgende overzicht De gepensionneerde kolonel Cordier ondchef van het bureau van den irochtingendienst legt een lange verklaring in een goed verzorgde militaire taal die zeer schilderachtig is en het publiek wel belang inboezemt maar te zeer in bjzonderbeden gaat bm een groeten indruk te maken Hj heldert verschillende details op van het proces van 1894 ook over de zaken Caers en Lajoux Hfl eindigt met te zeggen dat h j antiaemiet is dat hij in 1894 volkomen overtuigd was van de schuld van Dreyfus maar op het oogenblik van z n onschuld Daarna hebben confrontaties plaats met Lauth Roget Fleur Gribelin Mercier waarbü men zich verliest in bijzaken In een korte verklaring en na ondervraagd te zijn zegt De Freycinet dat hij eenvoudig met Jammont had gesproken over de enorme kosten der publiciteit die de partijgangers van Dreyfus maakten met vermelding van een onbestemde taxatie gemaakt door menscheu van het vak De Freycinet kent geen enkel feit waardoor beweaen wordt dat vreemd geld in de Dreyfus zaak is gemengd De ond miniater van oorlog heeft geen meening over de schuld van Dreyfus j hj had toch alleen de revisie voor te bereiden en alle inlichtingen en volledige dossiers te leveren aan het Hof van Cassatie Hij drukt zSn vertrouwen uit in zijn voorgangers die deze zaïlk goed hebben bekeken Hjj herhaalt ztjn verklaring dat hij niet al teveel waarde hecht aan de geheimen der defensie behalve aan die over de bewapening Hjj bezweert den krijgsraad het leger voor Frankrijk ongeschonden te bewaren met zp tucht tot in de hoogste rangen Hij vraagt vertrouwen in de aanvoerders waarop dagelijks aanvallen gedaan worden Eindelijk drukt hjj zijn voUe vertrouwen uit in de achtenswaardigheid van Scheurer Kestner FEVILLEIOX OedHiksclirifteD v n een Gelukzoeker or ANNIBAl DE VONDELING Naar het Fransch DOOR W NUTTER a Sa lis er voor jou beter bewijs mogelijk dat ik zeker ben van mtjn zaak Neen inderdaad niet Is het noodig dat tk een of ander bewijs teeken In het geheel niet ïWaarom niet Zijt ge zoo zeker van mijn betrouwbaarheid 0 zeker ftenoeg om gerust te zijn Want vergeet niet ofschoon gij niet meer burggraaf Raphael zijt en ik niet ianger baron de Maubert ben dai ge daarom minder in mijn macht minder afhankelijk van mij zijt Ik kan volkomen met u doen wat mij goeddunkt Het komt me voor Het komt je verkeerd voor wanneer het jevoorkomt dat wat ik zooeven zeide niet het gevalis Een woord van mq en je bent op de galeienvan Toulon van Brest of van Rochefort Je hebtook maar niet ïoo iets op je kertstok Dietstal moord inbraak desertie vervalsching ziedaar al dit een en ander voldoende om je tebrengen op een van de plaatsen die ik zooevenopnoemde Ik xol je met met nut laten Dat Deze vage zwervende insinueerende verklaring met zoete stem afgelegd schijnt mij zeer ongunstig voor de vrijspraak van Dreyfus ook al raakt zü nergens de qonestie van zijn schnld De zitting eindigt te 11 5 na de verklaring van den schriftknndige Belhomme die juist spreekt zooals Oouard en Varinard gisteren Wegens de talrijke dreigbrieven ontvangen door Jouaust en andere personen die bijiet proces betrokken zjjn worden nu de kleederen van het publiek dat geen vaste plaats beeft biJ het binnengaan der gerechtszaal vluchtig doorzocht Als overmaat van voorzorg worden de kelderluiken van het Lyceum dichtgemaakt met blikken platen Ook de journalisten mogen het sonsterrain niet binnengaan Het binnenkomen van de Freycinet in de gerechtszaal wekte voel nieuwsgierigheid Generaal Brngère heeft den chef van don geneeskundigen dienst gelast om in den loop van den ochtend een bezoek te brengen aan du Paty de Olam en diens gezondheidstoestand te onderzoeken ten einde te bepalen in welke omstandigheden hij met vrucht ondervraagd kan worden De uitkomst van dat onderzoek is nog niet bekend Du Paty zal ondervraagd worden door kapitein Tavernier in tegenwoordigheid van mr Deraange In de laatste vergadering van den Prnisischen landdag veritlaart Hohenlohe dat de regeering dankbaar is voor do toewijding van den landdag maar aan den anderen kant betreurt dat het kanaalontwerp niet de goedkeuring van den landdag heeft mogen verwerven De regeering houdt onwrikbaar vast aan het groote werk en verwacht zeker dat de overtuiging van de noodzakelijkheid ervan by het volk steeds dieper wortel zal schieten en dat reeds in de volgende zitting een dading met den landdag mogelijk zal blijken Daarop verklaart lifl de zitting gesloten Een belangrijk bericht is het zeker dat uit Kaapstad wordt geseind Het is van dezen inhoud In antwoord op Chamberlain s laatste telegram heeft de regeering der ZuidAfrikaan sche Republiek den Engelschen agent doen weten dat ze zich hondt aan haar laatste voorstel en geen verdere concessiën doen zal Maandagavond heeft minister Schreiner in wil zeggen financieel niet Wij zijn voor altijd aan elkaar verbonden Voor altijd Niets ter wereld kan de banden die ons binden verbreken En ik ben er volkomen zeker van dat ik de twintigduizend francs krijgen zal En de baron stopte na deze redevoering triomfautelijk zijn pijp en ging weer aan het rocken Bijna een kwartier verliep er dat geen der drie aanwezigen een enkel woord zeide Carillon trommelde met de vingers op de vensterbank de baron rookte Raphael was in gedachten verzonken De baron was de eerste die het stilzwijgen verbrak Raphael zeide hij Werktuigelijk richtte de jonkman op hst hooren van zijn naam het hoofd op jïk raad je aan te vertrekken Het wordt laat Het staat niet goed des nachts thuis te komen Ga dus heen Raphael stond op Vergeet je papieren niet vervolgde de baron en dra g zorg ze onderweg niet te verliezen en bekommer je niet om de rest Trek het je maar niet al te sterk aan Ik ben er niet op uit je te kwellen Ik zoek slechts mijn voordeel een weinig totdat ik mijn braven Camisard gevonden heb Carillon wees zoo goed onzen jongen vriend tot aan de trap uitgeleide te doen Het is zoo donker in het portaal licht hem wat bij Carillon deed wat hem gevraagd werd Zonder een woord te spreken zondq iemand te groeten vertrok Raphael Wat kijkt brij verslagen ide CuHllon inje kamer terugkeerende de wetgevende vergadering te Kaapstad zich verdedigd op het stok van het doorlaten van ammunitie naar den Oranje Vrijstaat Hij gelaofde dat het geschil met Transvaal zonder oorlog beslecht zou worden Hij had juist een telegram van president Steyn ontvangen Deze seuide dat het onnoodig was de onware en kwaadwillige berichten als zou de Oranje Vrjjstaat de wapenen tegen de Engelschen opvatten tegen te spreken De Vrijstaat zou alleen do wapenen opvatten om ïich zelf te verdedigen of zjjn verplichtingen by verdrag aangegaan na te komen De geschillen iusschen Transvaal on Engeland kunnen naar hy geloofde op vreed zame wyze geschikt worden Een oorlog zou een beloediging van de beschaving zjn Aldas seinde president Steyn Minister Schreiner beloofde intusschon dat hy voortaan op den doorvoer van wapenen nauwkeurig zou toedien ft Pretoria is volgens een bericht van Render de toespraak van Chamberlain kalm ontfangen De rogeering wacht nog op bet ant oord van den minister van koloniën op haat tegenvoorstel betreffende het vyfjaarskiesrecht en het toekennen van een vierde deel der zetels in den Volksraad aan de uitlanders President Kruger moet van Chamberlain s rede gezegd hebben Laat de kranten maar berichten brengen zooals zy willen Ik kan aM zeggen of zy goed of slecht weergeven wat de heer Chamberlain gezegd heeft Als hy rechtstreeks tot my spreekt zal ik naar hem luisteren en hem weten te antwoorden üe staatssecretaris Reitz meent dat haniberlain Zaterdag voor zich zelf en niet voor het heele kabinet sprak In alle gevalle acht Rcitz den toestand niet erger dan drie weken geleden Hy hoopt dat de crisis niet langer zal duren Het gevaar is nu dat een vonk in het kruit valt Maar hy vortronwt op een vreedzame oplossing To Kaapstad wekt de toespraak volgens Reuter by de progressieven tevredenheid De Afrikaanders keuren haar als oorlogzuchtig af De nitlandcrsraad te Johannesburg zal den stilstand van handel en bedryf en de armoede in do stad als gevolg van het voortduren van de crisis onder de aandacht van de Engelscho regeering brengen Verspreide Berichten Prankruk Het gemcht liep gisteren dat de belegerden in de Rue de Ihabrol ontvlucht waren doch spoedig bleek dat onwaar toen Inles lAls ge hem eens zien kondt op den morgen van ijn huwelijk dan Mudt ge anders wat zien zeide de baron inet een grljnslach hij en ik hebben nog niet afgedaan o neen nog lang niet Wij beginnen pas HOOFDSTUK VII EEK UlTNOODlGING Wij weten bedert lang reeds dat Raphael zwak was en in moeilijke gevallen de zi lskracht miste om de stem des gewetens gehoor te geven Terwijl hij langzaam den afstand van Rue de l homme armé tot Rue du faubourg Saint Antoine aflegde kwam hij langzaam tot zichzelven Opnieuw had zijn toestand een wending genomen even plotseling als onverwacht Hij beschouwde zijn nieuwe omstandigheden van alle zijden en trRchtte zichzelven op allerlei wijzen gerust te s ellen omtrent het bedrog dat hij plegen ging Het cenige wat zijn huwelijk met haar die hij lief had in den weg stond wat thans in zijn bezit datgene wat hem reeds zooveel angst haü veroorzaakt dat zijn geluk dreigde te vernietigen had hij Een teederder geweten dan dat van Raphael iou misschien een dusdanige oplossing der zaak met afschuw verworpen hebben Maar iemand van teeder geweten zou nooit in dergelijke omstandigheden komen In elk geval herhaalde Raphael zich onophoudelijk dat het dwaasheid zou zijn die reddingsboei die hem toegeworpen werd f te wijzen en Juérin op het dak zijn gewone ronde kwam doen Met de gezonde manschappen van z n garnizoen heeft hij daarna nit de goten en gereedstaande bakjes het water verzameld dat er door den regen van s nachts was ingekomen De belegerden Igden vooral onder gebrek aan water wat ook hieruit biykt dat zij getracht hebben een muar naar een belendend pand door te breken ton einde de zich daarin bevindende waterleiding tot hun profyt aan te wenden Maatregelen ziJn nu genomen om herhaling daarvan te voorkomen Hommige bladen botoügen de mogelijkheid dat de hertog van Orleans in het lort Ohabrol opgesloten zit waar hiJ werd verrast toen het complot ontdekt werd Daaruit zon de hardnekkigheid der verdediging en de raadselachtige houding der regeering te verklaren zijn Denemarken De czaar van Rusland en zijn gemalinworden tegen het einde dezer week te Kopenhagen verwacht vanwaar zjj zich naar Darmstadt eu vervolgens naar Engeland begeven t Vbreünigde Staten Duizend negers te Macintosch Georgië zyn in opstand gekomen tegen de overheid omdat men twee negers wilde arresteeren die beschuldigd worden van moord op een blanke Eea agent Tan politie werd doo4gesrhotoii een andere zwaar gewond Uit Havannah zijn troepen gezonden POETÜOAL Hit LLssabon wordt van 23 Aög geschreven De pest tast slechts zeer weinig personen aan en bepaalt zich tot nogtoe tot Porto Door de zeer strenge insolatiemaatregelen daar ter stede is het volk inin of meer in gisting Ken saniteitscordon wordt om de ötftd getrokken de zieken met hun gezinnen worden onverbiddelijk afgezonderd hun beddeof lyigücd verbrand of dubbel gedesinfecteerd en men denkt er over de huizen der aan pest gestorvenen aan de vlammen prjjs te geven De vrouw van een schilder die aan de pest gestorven is is nit wanhoop uit het raam eener derde verdieping gesprongen en onmiddellijk aan de gevolgen overleden Rusland Te St Petersburg wordt van overheidswege beraadslaagd over de maatregelen welke genomen moeten worden om indien de pest zich van Astrakan verder naar het Noorden uitbreidt de atad voor een epidemie te besehermen om te komen dat een bedrog waarbij niemand stellig nadeel anderen positief voordeel hebben geen bedrog is vooral niet wanneet er geen ander middel van uitkomst is dan dat bedrog Dit was louter een sofiarae een drogreden Maar de jonkman nam zijn spitsvondige redeneering maar al te gaarne als een waarheid aan zucht naar zelfbehoud dreef hem noodzaakte hem Wat de som betreft lic de baron voor de papieren bedongen had daaromtrent bekommerde hij zich allerminst Hij had Emilie lief om haarzelve niet om haar beeitting Indien de baron het totaal der bruidschat geeischt had dan ou hi ze gegeven heliben zonder afdingeöji i zijn woning Hij te gaan voor een volstrekt geen selen die hij be Geheel verlicht a behoefde thans ni lauw onverschillig haast maakte met loofd had te zullen i De toekomst die hem twee uren geleden hope loos was voorgekomen nam thans vroolijke kleurige tinten aan voor het oog zijner ziel En waar hij straks zijn verbeelding nog vrij sjiel had gelaten in het scheppen van denkbeeldige rampen het hij haar thans even onzinnig tooneelen van buitensporig geluk weven Alle verdriet was geweken Met zijn zuiver sanguinisch temperament viel hij bijna Bonder o ergang van het eene uiterste in het andere De familie was nog bijeen toen bij thuiskwam Aan zijn vroolijk gezicht bemerkten Potard en Emilie dadelijk dat er iets gebeurd was Wordt vervolgd