Goudsche Courant, donderdag 31 augustus 1899

Vrfldag 1 September 1800 388te Jaargang No 7080 m mm wmm IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No Ét ADVEttTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer Hl Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telcfoaa Aio St De üifgaye dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden ia 1 2Ö lran per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN A SLEGT I bcTwUuch un tot hrt lereren ran I Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood f emt de K O I NIEUWE HAVEN 28 fff BekrooDd op de Internttionale fen Itoooatelling tsd Bakknrg Haalderg en Kookkaut te i Gracmliage met een diploma Ver I gnld Zilveren Medaille I FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ kN I chemische WasMherlJ TA I H OPPECVI1ËIMER 19 Kruiskade Motterdam I 0 breTeiecril door Z M den Konin I d r Betgen I HoofdUepdt Toor UOUDA de Heer I A VAN OS Az specialiteit Toor het itoomen en rerren Tan I alle UeeroD en Damesgarderoben alsook alle I Kindergoederen Speciale inrichfcii voor het itooiiir n van I ptnclie man tell veeren boni enx I Qordgnen tafelkleeden enz worden naar de I nlenwite en laatste methode geverfd 1 Alle goederen hetzg gestoomd of ge erld I worden ontchadelpk voor de gezonddeid 1 volgeni staal bewerkt I EERSTE NEDERLAHDSCHE RIJW1ELFABRIE Directenr U BUUÜER DEVENTER Model A onder rem en schermon t 87 50 1 Model met iO Model A 110 1 Model AA 126 Model AAA 145 1 LUXE RI 1WIEL 160 8EW0NE ACATÈNE8 155 LUXE ACATftNE 180 P 8 DAMES KKTTINÖKLIWIELEN opalle pr jïon 1 5 Uooger 1 kte en oonli cr J C DSItlilTER Guda liddelJDare School VOOR I Handel en Administratie DEN BMI Barentotraal 49 CotnmiiêUi van ToenUsht de Heer en Mr M J 0 M KoIjKMAN lid der Tweede Kamer Jhr Mr A F DE SAVORNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTEHSEN lid der Tweede Kamer U D a L DE RAM Mr W DE KIDDEE Direotenr derHaagsche Bank H P DE 8WART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Kabrieken te s Uravonhagi Opening 1 September 1809 Toorbm eMende éénjarige eurmu Toor jongens van omstreeks 15 jaar Tuieejarigeeurêuii tot opleiding voor den Handel en twee H driejarige zie Prospectus voor enkele KmamenH Leer lingConsul Ambtenaar bU de GenieonteAdminlBtratie of aan de regeerinp departe menten Voorbereiding voor de etudle van het Sotarlaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2Vi uur Dordrecht Singel 71 de overige dagen ProspeotBS verstrekt gaarne D DincUur r TWmHTHS thans nog Leeraar aan H B S en Oymn te DOHDEECBT VAN Blommestein s Inkt t iniJerVuuielijk dt BESTE iKomen ONSCHADLLIJK De Commissie voor Openbare Feesten te Goüda verzoekt dat ieder in het belang der g uede orde tijdens het WATEKFEEST mede te werken door de Katiensintjel te bewandelen in de richlinjif van de Klciwegshrug naar de Gouwe en het Plantsoen in de richting van af de liouwe naar de Kleiweg Itijtuifren mog en de Katlensingel stapvoets in de boven aan jpegpeven richting berijden stilstaan met rijtuigen is niet geoorloofd Wegens het Feesl is de PofTerlJeskraain van de Wed SIBBES verplaatst naar Achter de Waag Vraagt Uwen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT uit de BierbrouwerU de 3 iloefljzers BKRDA Het meest smakelijke I Het meeit voedzame Bet meeit versterkende I Bestellingen worden aangenomen by onzen Vertegenwoordiger den Heer HENRI DUIJNSTEB Markt Opruiming van eenig e Iste Klasse Rijwielen beneden inkoopsprijs Uitmuntende Rijwielen eigen Fabrikaat van af f 80 met een jaar schriftelijke garantie Geheel Iste Klasse inet Bakkkb s of Echte Engelsche Dunlopbanden f 100 RUIME SORTEERING BENOODIGDHEDEN Acetyleenlantaarns 1 4 50 Gegarandeerde Buitenbanden van al f 0 Gegarandeerde Binnenbanden f 3 en f 3 60 Aanbeveltnd W I D VAN HIJMt XAM Veerstal Gouda Bonds Rtlwlelhersteller Iste Klasse Indien gij niet wilt hoe stedt gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior DruiYen Borstlioiiig Extract Heiianne uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H W VAM ISCIIAlli Co UenHaagJollevanucieni 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK CO S Melianthe is liot beato miildo tier wereld VAN VA N VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co S Melianthe gouoost KinkUoetit b CO S Mell Qtbe onoost zoowol oud aU jong CO S Melianthe mun ia gee Uuiageziu ontbroken CO S Melianthe sUint voortAurend onder Scheikundig toezicU Co b Melianthe helpt onUorroepelijk Co S Melianthe is bekroond mot KerediploniK a Co S Melianthe i bekroond mot Goud Co s Melianthe i bekroond met Zilver C0 8 Melianthe is verkrüfcbaar in flaoons J C RATBLAND Boaoop B y WIJK Chdmiat r M KOLKMAN Waddinmem H ROLLMAN Bodegraven PIN K8E Nimmrkerk a d IJhI W J Tis DAM HaailncU A N TIN ZESSEN Schoonhoven Firma WOLFF Co Westhaven 198 flouda XiSiJlBS Kleiweg E 100 Gouda K H Vin MILÜ Veerstal B 126 te Gmda A BOUMAN Moordricht van 40 CU ro en f t bg XïecLexL v ©xsc3a e©n d © OFnaSELE GIDS voor de FEESTEi Ue OI DA OP 3 AUGUSTUS Terkrijgbaar bij heeren Boekhandelaajs ai Prijs 5 Cent No 9 Tsn het Stenografisch Verslag van het verhandelde in den Oemeenteraad van 22 Angustas benevens alle ingekomen atnltken werd heden aan de abonnès op de OoadBche Conrant toegezonden Akonderlijke nummers van het Verslag z jn niet verkrijgbaar A BEINKMAN Zn Uitgever Abonnementsprijs van de Goadsche Conrant met gratia Verslag 1 2S per drie maanden Hleaw onovertroffen rof Dr Liebers welbekend UIÏÏW SBACBT ILIZIE AllMD ht nut P bri b iwk tot Toortdnrende rftdicale en Bekere genezing van alle Kelfs de meest hardnekkige xenuwziekten Tooral ontataan door afdwalingen op jeugdigen leeitgd Totale genezing van elke zwakte Bleek zQcbt Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagp a slechte apysvertering Onrermogen Tmpotenz Pollptione enz Uitvoerige proapectGSsen Jnjaptr bmeh fl 1 fl ft 8 dubbele flesch CeniraiUDepÖt Matth v d Veste ZalthommsL DcpÖti M Cl baa t o Amsterdam V Happel s Gravenhage T lUtramaDi do Jong 4 ha Rotterdam Iff k Co Gouda n bH bIIb drogisten P U 1KB OUDE yk SCHIEDAMMEK GENEVER Merkt ïerkrijRijKir b i M PEUTERS Jz N B AU bewijs nn oohtheid is oaohei en kurk staoda vooraien in den naam der Firma P HOPPE NIÖHTOAP Een ware Kchat 1 Toor de oogelnkkige ilacbtofferR derZelt beilekking Oname on gehe me nitspattiagen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARING HoUandache ititgare met 27 afb Prna 2 gulden Ieder die aan de Terachrikkeiyke gevolgen van deze ondeu lydt moet bet lezen de oprecbte leenng die het geeft redt jaarlyks duizend ran een zekeren dood Te verkregen bfl hetVerlags Mogazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Paiti Expeller Dertig jaar wordt dit mitldel met Temsseod suooes Il pünsüllende inwrijving augewend tegen RheomaI tiek Jioh t Verkoudh eid pyn in deo r = mg 602 Dit be proefde Htusmiddieotdan del verook ieUen letto IS den rertrouwen op het fcbrieksmerk Ankei Ad 1 26 75o Bn50adefl i io de meeit © apothoken To Amsterdam bn XJloth 0éban van TnyU eo Bandem Mr HiWet Cg JMttfrliinii Qeoombineerde NATUUR genbesinriohtim door planten kraliltn ozon water lieht lucht enz Bizondere behandeling van z nuwzlekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporig helen hoofd en ruglijden Ueekneht naaglyden slechte bloedsmengliir tiektei der stofwlssellig borstlü4eii rheumatismas Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Pros WCta op aanvrage fratil en franco Sa atoriun Arentsbugli IvOOBIHJIU bij Den Haag aan de Gcestbrug ÖOüDi Drak van A BKINKMAM A Z BulteDlandscb Overzicht De zitting van den Krijgsraad te Rennes werd gisteren te 6 40 geopend Bj het voorbijkomen van Dreyfus ziJn er heel weinig mcnschen Het publiek in de zaal is zeer talrijk Dreyïus luistert met groote aandacht naar de verklaring van den heer Meyer lid van het IntUtut directeur van de Ecole des Chartes die vSrtelt van zjjn onderzoekingen welke tot uitslag hadden dat het borderel vanEsterhazy is Door middel van een vergrootglas stelde deze getuige vast dat hetorigineele borderel van een zuiver loopende hand is en geen spoor van aarzeling vertoont Jleyer herinnert aas ziJn vroegere verklaringen over dit onderwerp Molinier leeraar aan de Ecole des Chartes verklaart volkomen hetzelfde Bij elk nieuw onderzoek dat hij ondernam werd hij wederom overtuigd dat het borderel van Esterhazy is Op verzoek van verscheidene krijgsraadsleden gaat Molinier over tot het vergelijken r van eenige woorden van het borderel en het schrift van Esterhazy h acht ze overeenstemmend behoudens zeer kleine verschillen die volgens hem toe te schrijven zyn aan het verschil in vorm van de woorden of letters die voorafgaan aan die de vergeleken motrieti oi lettergiepen Morcier wijst op een gedeelte in de getuigenis van Molinier waarin deze verklaart dat hij een wijziging in het schrift van Esterhazy heeft geconstateerd en hiJ vraagt voorlezing van de getuigenis van Grenier die voor het Hot van Cassatie dezelfde wjjxiging heeft opgemerkt Labori vraagt of de expert ook een wijziging in het schrift van Esterhazy heeft opgemerkt Giry antwoordt ontkennend hij zegt dat in allen geval die wijziging dan niet groot was Maar zyn onderzoek op dit punt is slechts oppervlakkig geweest Labori vraagt of Mercier zooeven wilde zeggen dat het schrift van Esterhazy tot dat van Öreyfns was genaderd of zich daarvan had verwijderd f Mercier antwoordt dat hij geen meening heeft willen uitspreken hj herinnert er aan dat Bertillon constateerde dat het schrift van Esterhazy tot dat van het borderel was gaan naderen Labori merkt op dat Mercier dan niet moet steunen op de getuigenis van Grenier voor het Hof van Cassatie want die betoogt dat het schrift van Esterhazy zich heeft verwijderd van het borderel en van dat van Dreyfas Bertiilün vraagt het woord FEViLLEIOX Gtdeokschrlflen van eeo Gelakioeker AMiBAL DE Vondeling Naar het Franuh DOOR NUTTER 83 Wat is er vriend Raphael vroeg Isidore Potard nieuwsgierig iWat ziet ge er Troolijk uit riep EmÜie We zgn dat niet meer gewoon Dat komt omdat ik eindelijk heb wat ik moeat om gelukkü te zijn Het duurde zoo lang en dau om was ik uit mijn humeur den laatsten tijd En wat is dat dan V Ik heb de papieren ik heb eindelijk de Doodige stukken Zijn stem beefde niet toen hij dit zetde Hieruit valt op te maken dat hij zelf volkomen overtuigd was van de geoorloofdheid van zijn misleiding Zoo eindelijk V vroeg Potard Laat ze mij dan eena zien Op dit oogenblik gevoelde Raphael iets als een neigmg om terug te gaan Deze neiging deed hem lang veinzen te zoeken in de binnenzak van zijn jas otschoon hij ze in de hand hield Maar eensklaps zich vermannende haalde hij ze te voorschijn legde ze voor Potard en zeide De president repliceert De zitting wordt geschorst Na de schorsing wordt de heer Picot gehoord lid van het Institut de France die door de verdediging is gedagvaard om verklaring af te leggen omtrent het onderhoud dat hij in Mei met een vreemden militairen attaché had en waarbij gesproken werd over een stuk dat door Mercier in hat dossier werd gebracht Picot zegt dat hij een onderhoud had met den OovStenrijkschen militairen attaché De president verzoekt den getuige niet onbescheiden te zijn Carrière protesteert in naam van de Regeering tegen de onbescheidenheid van den getuige Picot verhaalt ziJn onderhoud De buitenlandsche officier verbaasde zich over de incorrecte houding van BVansche officieren waar dezen het woord van vreemde officieren in twijfel trokken Mjjn indruk zegt getuige Vas dat de persoon met wien ik sprak er over dacht om ronduit de onschuld van Dreyfus te verkondigen Langdurige beweging Omtrent het borderel zcide de vreemde officier dat van de daarin opgenoemde documenten slechts drie reëel waren de andere waren niets dan vulsel om het dossier aan te dikken Hü beschouwde Esterhazy als oplichter en vertelde dat deze in relatie was geweest met don agent A Deze had Esterhazy zijn bezoldiging ontnomen omdat hjj slechts onbelangrijke inlichtingen verschafte Het was in dien tijd dat Esterhazy aan het ministerie van oorlog trachtte te komen en uan den agent A oen brief schreef bekend onder don naam vau het borderel Do agent A schreef toen als antwoord aan den auteur van het borderel een telegram bekend onder den naam van het petit bleu maar hjj kwam op die eerste beweging terug verfrommelde het telegram en wierp het weg Do getuige zegt dat niet hij het petit bleu heeft opgeraapt Generaal Roget vraagt den hoer Picot wat hij denkt over den vreemden officier die nadat hü in den Figaro een klinkende verloochening van Mercier had gepnbliceord nu genoodzaakt is te erkennen dat hij de schrijver is van een stuk waaavan hij het vaderschap had afgewezen De getuige antwoordt dat hy slechts de woorden heeft herhaald die tot hem zijn gesproken en dat hjj dus de vraag van Roget niet heeft te beantwoorden Demange vraagt of Roget de vergissing van den vreemden officier niot vergeefijk acht daar men den naam van rapport had gegeven aan een stuk dat niet bet karakter droeg van een rapport Roget antwoordt dat hfl noch beschnl De fabrikant las de stukken een voor een en zeide ten laatste Morgen zullen wij er dan maar werk van maken over veertien dagen de bruiloft kinderen Geett elkaar nu maar een kus dat ik het zie ik heb nog niets van dien aard bemerkt ofschoon ik veronderstel dat achter mijn rug van die aardigheid druk genoeg gebruik gemaakt is geworden Emilie bloosde dit was niet het geval geweest Maar thans sloeg Raphael zijn arm om haar hals en zag haar diep in de groote onschuldige oogen en gaf haar een kus een hartstochtelijken kus en liet haar diep bewogen los om haar weer te omhelzen en in te fluisteren Eindelijk gaan wij gelukkig worden lieve wat zullen dic veertien dagen die dne honderd zes en dertig uren me lang vallen Ons lang vallen behoort ge te zeggen fluisterde het meisje Hebt ge dat zoo gauw uitgerekend P liet zij er op volgen met een allerlïefiften glimlach Ik heb hier vlug rekenen geleerd zeide Raphael vïoolijk in de overmaat van zijn geluk Maar het was niet raijn hoedanigheid van rekenen die mij zoo spoedig deed vinden hoeveel uren twee weken hebben Al had ik nooit cijfers gezien dan had ik het even spoedig gevonden En hij kuste haar nogmaals Al maakt bet geluk ongeduldig en al maakt digt noch verdedigt hü morkt alleen op dat het prmelde gesprek plaats had In Moi op een tydutip toen do verslagen der enquête voor bet Hof van t assatie reeds bekend waren T tuige zegt alleen tasschen boide te komen om de Fransche officieren te verdedigen Generaal Deloye herinnert r aan dat hü in het begin van 1899 werd belast met het inlichten van het Huf van Cassatie omtrent het nieuwe artillerie materiaal Hy zegt dat het onmogelyk is dat in IH94 een officier van den troep iets heeft kunnen medodeelen wat ook over hot kanon van 120 cM kort Hy herinnert zich nietnauwkeoriginwelk jaar hot reglement op liet kanon 120 kort in den handel gebracht is In allen gevalle was er in 1894 geen enkel reglement op dat kanon in den handel Do byzonderheden van de hydropnoumatïsche rem konden op dat oogenblik slechts aan een klein aantal officieren hekend zyn Thans wordt oen lange reeks hooïdzakclük technische opmerkingen gewisseld tusschen den getuige Deloye de leden van don krygaraa4 en de verdedigers Ben dor büzitters vraagt of het voorloopig reglement op het kanon 120 kort inlichtingen bevatte over de hydropneamatische rem of het dezelfde medodeelingen bevatte als het defciticve scli icth andboekje V Döloye antwoordt dat er geen groot verschil was en deze inlichtingen waren hot die zyn gelovord Met een aannemoiyk voorwendsel kon eon officier van den generalen staf zich het schiethandbook wol verschaffen Dreyfns zegt dat hü niet van plan is de termen van het borderel te bespreken noch hypothesen te mftken Hy herhaalt alles wat hg in 188 en 1890 te Bonrges over het kanon 120 kort is te weten gekomen Mercier heeft er aan herinnerd dat hü als inspecteurgeneraal in 1890 te Bourgos is geweest iïü moet zich dan ook de voordracht herinneren die hy hield voor alle officieren van de pyrotechnische school en van degiotery over de hydropneumatische rem Men gaf daarvan toon de gewone schets die voorkomt in het leerboek voor 8aint Cyr Ziedaar al wat ik wist van de hydropneumatische rem Ik heb het kanon 120 kort tweemaal gezien ik heb het nooit zien manoenvreoren of afschieten Nooit hebbon de stagiaires schietcursnssen bygewoond Do kartetsen heb ik maar onvoldoende bestudeerd Zitting met gesloten deuren Carrière deelt medo dat op bevel van de regeering de derde directie van de artillerie in een dossier heeft byeongebracht do documenten waarvan de verdediging do overlegging gevraagd heelt Deze stukken zullen het het wachten tot een der moeilijkste zaken toch gaat de tijd door en wat geen emde schijnt te zullen nemen doet het ten blottc toch De veertien dagen waren bijna verstreken Menwas aan den vooravond van de groote gebeurtenis Nog enkele uren Het trouw kostuum van het jonge meisje was reeds gereed Ze had het at aangepast en het wa met algemeene stemmen goedgekeurd Het stond haar zoo goed I Raphaels liefde nam nog toe terwijl hij haar bezig zag en haar kinderlijke bedrijvigheid en vroohjkheid zag Het was ongeveer vijf uren in den middag van den dag voor haar huwelijk Een der werklieden kwam Raphael berichten dat er iemand was die hem wenschte te spreken en zich niet noemen wilde Laat hem dan maar hier komen iDit is wat ik hem al heb voorgetiteld maar hij wilde liever niet binnengaan Hij vraagt of u even bij hem wilt komen hij heeft u iets belangrijks te zeggen moest ik maar zeggen zeide hij Raphael kreeg een onaangename gewaarwording Kent ge dien persoon niet lik ken hem niet Het is een gebocheld manneke nooit gezien Raphael wist genoeg Dit kon niet anders dan een boodschapper van den baron de Maubert zijn hij herinnerde zich dat hij tijdens zijn bezoek aan de woning in Rue de Thommc armé op den trap een gebochelde had ontmoet lk kom zeide hij tot den werkman En hij gina De man die hem wachtte wai inderdaad die heden aan den krügsrand worden vertoond door generaal Doloye Hy verlangt een zitting met gesloten deuren Mr Domangc vraagt verlof voor de majoorB Hartmann en Duclos daarby tegenwoordig te zyn Na beraadslaging staat de krügsraad de sluiting der deuren too Hartmann en Duclos zullen tegenwoordig mogon zyn Zoo noodig zal op de geheime zitting een openbare volgen De zitting wordt te 11 15 gesloten Hü do ontruiming der zaal valt niets büzonders voor De regen valt met stroomen neer zoodat de omtrek van het Lycéo spoedig verlaten ia Men seint uit Kaapstad van gisteren Niettegenstaande de aanhoudondö oorlogsgernchten meent men dat het voornitüicht voor de vrede goed is Men gelooft dat tot President Kmger verschillende medodeelingen in krasse torraen gericht zyn waarin gewezen wordt op do wonscheiykheid alles aan te wenden om tot een vreedzame oplossing te komen Schroiner zond een telegram aan Steyn waarin hy zeide Ik hoop zeer dat do vrede bewaard zal biyven en vertrouw dat gü daartoe uw uiterste best zult doen Do Kngelsche zaakgelastigde sir Coaynghara Greeno overhandigde gisteren aan den staatssecretaris der Z A KepahÜek Ileitz het antwoord van Chamberlain up ilogewyzigde voorttellon van Transvaal betreffende de gemengde commissie Do Kngolsche zaak geiastigdo had een conferentie van een uur met den hoer Roitz hamberlain s telegram werd daarna overwogen door do Rogeoriug on den Uitvoerenden Kaad VtTspreide FJerioliten Kraskruk Het gerucht hoeft gcloopen iat lales Üuérin er in geslaagd was uit zyn vesting in de Rue de Chabrol te ontkomen dut hü naar Zwitserland was gevlucht waar Roehefort hem wacht Maar Gnérhi zit nog goed en wol in do val waarin hü nich zelf heeft opgesloten Do commissaris van politie Goulier die by de anarchistische ongeregeldheden van Zondag 20 dezer ernstig werd gewond is benoemd tot ridder van het Legioen van Ker Lisaajoux de journalist die aan de Rclair gene dien Raphael had verwacht de man waarmee hij op de donkere trappen van des barons woning eenige woorden had gewisseld tijdens zyn bezoek De komst van dezen man joeg Raphael schrik aan Hij begon te beven Ken onaangenaam gevoel van nakend onheil bekroop hera Gij wcnschtet mij te spreken vroeg Raphael den gelxjchelde iT ja als ge tenimnste mijnheer Louis Dubourg zijt Die ben ik Ik wist wel dat ge dat zijt Ik kom vaniemand die u kent Begrijpt ge Neen antwoordde Raphael dic het echterzeer wel begreep Ik kom dan van Jacques Aubry ging de gebochelde oort En wat ts het dat ge mij te zeggen hebt vroeg Raphael ongeduldig Neen Wat doet ge dan hier F vlk kom u van Jacquea Aubry dezen brief brengen iet ge nu wel mijnheer dat ik niets te zeggen had en toch met voor niets kwam Zijt ge altijd zoo op de letter Alt d Dai moet ge min of meer onuitstaanbaar ijn in den omgang Datj is iet waaraan ik mij in t minst niet iets laat gelegen liggen Wordtvtrvêiid