Goudsche Courant, vrijdag 1 september 1899

X y f s ï Bwrt iï I Zaterdag 3 September 1890 No 7081 38ste Jaargang UMlx mmmi mmmi ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefma Na i ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsniiuite Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd rriefoen No M De üitgaye lezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommew VIJF CENTEN Gevestigd te Rotterdam UIDRLAAK 3 Dr J ÜOliST Mken werkdag te eonitUteeren voor Blaas m Mcrzlekteo Voor Dames van 1I IX a Voor Heeren van P t S a en Maandag Woensdag en Vrijdag van 7 S n s av Voor minvermogenden Dinsdag Donderdag en Zaterdag van 10 u v ra A SLEGT beveelt zieb aan tot bet lereren ran Zuiver Zeeuwsob Tarwebrood it cent de K G NIBtlWB HAVEN 28 tf Bekroond op de Internationale Tentooofitelling van Baklcery Muldery en Kookkunst te a Gravenfiotfe met een diploma Vergold Zilveren Medaille Nlenw onbvertroflcn rof Dr Liobora welbokend lllVQW SKAOKT ILIXIE Alleen eclit m t Fibriclumerk tot yoortdurendet radicale en £ m Kekere genezing Tan alle zelU slsn de meent hardnekkif e nenuw j lnfl Kiekten vooral ontstaan door MÊSSm afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleek tucht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte apysvertering Onvermogen Impotenz Poliutione enz Uitvoerige prospectuBRen Irgapcr Üotoh fl 1 fl tl 8 dubbele fletoh 11 fl Oentmil Depöt Miitth r d VeKto i ltbommel Dcp6tji M CMhan h X Amitordam 1 Hnppel a GrftVtfnh ge 1 alroibaDi Ha Joiik JX in Botterdam V Wf k Oo noudft 1 n bli oUo drogisten EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur U UUUOKU DEVENTER Uodel A lender rem on schormon 1 87 50 Model met Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXK RIJWIEL 160 ÖBWONK A ATKNES 165 JbüXE AGATfcNB 180 P 8 DAMES KEÏT1NURI 1WIELEN op allo prijzen 1 5 hooger VertegenwoQnii r J C DE KUITER 6ou4 FEANStHE STOOMVEEVEEIJ IN clienilscliD WtssclioriJ VI H pPPEtVIlEIMËU 19 liriUtkad Rotterdam G bi vnaord door M den Koning der Belgen BoofdjlepAt voor GOUDA de Heer VAN OS Z dpeoialitéit voor het Btoomen en verven van alle Hwren en Uameigarderoben alaook alle Kindergoe eren Speciale inrichting voor het itoom n van plnohemantels veeren bont en Gordgne tafelkleeden enft worden naar de nienwite en laatste methode geverfd Alle goederen hetay gestoomd of gevertd wonlen onschsdelük voor de gesondneid volgens staal bewerkt Oroe a beter adres voor allo soorten SO HOEN WERK als het Noordbrabainkh Schoen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E ito tegenover do Kloiwegsteeg Opruiming van vcrsehUlendo artikelen Aanbevelend J SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk ♦ Vereemgiag FLORALIA Gouda Tentoonstelling 3 September 1899 iB de Zaal KUNSTMIN der Socletell ONS ÜENOEGRN WAAEUN ZAf ZUS VEHBONDEN Ken Teiiluonstelling van Voorwerpen van lluisvlljl De IIENTOONSTELLING zal geopend zgn van M nur v m tot uur B 111 Ton tv unr MATINEE MUSICALE te geven door het Muziekcorps der dd Schuttery alhier onder Directie van don heer Jon ö Akbhtz Ten uur PKIJSUITDEELING Des avonds MUZIEKUITVOERING afgewisseld door LICHTBEELDEN VOORWAARDEN VAN TOEGANG Vrijen toegang hebben H H Leden der Vereeniging persoonlijk en Donateurs met hun huisgezin Inschrijvers persoonlijk en van IS uur af met hun huisgezin Entree voor niet Leden der Vereeniging H H Leden der Soct O G hunne Dames en Kinderen 10 ets Niet Leden der 8oct O G HS et Vr en toegang tot de Katinée voor HH Leden der Sociëteit O G banne Dames en Kinderen VOORWAARDEN VOOR INZENDINGEN VAN HUISVLIJT Inzending vry voor een ieder en van allo soorten huisarbeid mits de voorwerpen betrekking hebben op bloemen of planten Inzending ZATERDAG 2 SEPTEMBER van 9 tot 3 uur r iiAARLiJKscEE mmm m uu GELEGENHEID DER Vrye Vee en Paardenmarkten OP WOENSbAb 18 OCTOBEa eo op VIUJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bij plaatsing der Loten zal de Iste Prijs bestaan In een COMPLEETE BESPANNING do andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen i LOTEN zijn verkrijgbaar tegen 1 hel Lol II voor f 10 bij A BRII ÜllAFV en Zr LANGK TIENDEWEG Let voorai op de ECHT liandteeieainif met rood letterBt Oherlahn fpin OIKtaCUKDlIi VICTOft ABRON OBiRlAHMSTm 7 f Q Overal 42££Mft verkrijgbaar Mtufiwhappij tot Exploitatie van de Fietoria Bron KaïUitor voor Nederland Boompfeê éO Sotterdam ZÜIDER HYPOTHEERBANR gmettlgd te BliEIIA Maatschappelijk KapiUal Een iMlIltoen Guldeil waarop 10 pCl gestort Oeheel gepUialati Directeuren Mr H R VAN MAA8PIJK en E J M DE BK0IJN De Bank verstrekt voor vaat termi nen gelden onder Eerste Hypothecair verbandop Huizen en Landerijen tegen matige rente nonder vooruitbetaling en mmderbijberekeninu van adntinUitraH eoaten en geelt 31 en i fCt PmnHtrleven uit in stukken van 1000 500 en 100 interest 1 Januari en 1 luli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Godda bj de Firma MONTIJN DORÏLAND SSfcs Patent H Stollen nniKtiit instiffUI uililld Ml mui m Uittinrilini nimuii Wamung 1 $ rrung n M Man tu rw tehhOêim w0rthlaaen fiaehahmuntftm gH Hm taafê dtihtt unaerê M tn mcharfen H Stotlmt m n iiM élfMt odar tu uMpm ütênhMdlufigM m nw anèêfPUUêt fmtt nt f m t tèmgj MtfaMffif Middelbare School VOO Handel en Administratie m BAAI liarenls2stnut49 Commiiteie van Toexieht de Heereits Mr M J C M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Jhr Mr A F DE SAVORNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PYTTER8EN Ud der Tweede Kamer L D J L DE RAM Mr W DE BIDDER Directeur derHaag che Bank H P DE SWART Houthandelaar Lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravcnhage Opening I Sepleniber 1899 Voorbereidende éénjarige ourêu voor jongens van omstreeks 15 jaar Tieeejarii ë euraun tot opleiding voor den Bundel en twee ü driejarige zie Prospectus voor enkele Examen Lear lingConsnl Ambtenaar by de GemeenteAdministratie of aan de regeeringsdeparte menten Voorbereiding voor de Htudle van het Notariaat Algemeene ontwikkeling Spreekuren den Haag aan bovenstaand adres Woensdags en Zaterdags van 2 4 nur Dordrecht Singel 71 de overige dagen Prospectus verstrekt gaarne Dt Director m TV Ui UT II t thans nog Leeraar aan H B S en Gymn te Dordrecht RudilUlwluliiOUkiMa Caeve Defft DelftscheSlaolie Een ware Hchat voor de ongelukkige slachtoffers dar Zelibevlekking Onanie en gehe me uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau 8 ELFBEWARING Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 ijnlden leder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd l jdt moet het lesen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlüks duiaend van een lekeren dood Te verkrggen bjj hetVer lagsMagaiin te Leipsig Nenmarkt Si franco tegen inunding van bet bedrag ook in postzegels en in eiken hoaknaadel in Holland TANDAHT8 E CASSITO Turfmarkt 171 Qouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRIJDAGS van 1 tot uur ZONDAGS geen spreekuur TE HUUR TERSTOND OF LATE BOVENHUIS Adres MARKT 58 Gouda Drukvan A BBINKMAMiZ De HURGEMEESTER van Clouda brengt bij deye ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam Qp den 3oen Augustus 1Ö99 executoir is verklaard Het Kohier No i van de belasting op bedrijfs en andere inkomsten van de gemeente Gouda over het belastingjaar 1899 1900 Dat voormeld Kohier ter mvordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Zes Weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda 31 Augustus 1899 De Burgemeester voornoemd R ï MARTENS Uullenlanclsch Overzicht De geheime zitting van den kr gsraad te Rennes eindigde gisteren om 9 nur Om halltien wordt de openbare zitting geopend Er is een groote toeloop De bewaking in de zaal is Zeer streng Gendarmes en agenten van de veiligheidsdienst kijken de toegangskaarten zorgvuldig na NauweliJkB heeft Dreyfus plaats genomen el de president geelt last kapitein LebrnnBenault binnen te leiden Een beweging vannieuwsgieriglieid ontstaat Lebmn Renanlt verschijnt aanstonds aan het getnigenhekjo salueert logt zijn pet met kort gebaar op tafel en wacht tot de president hem ondervragen zal De president egt D is den 5en Januari 1895 bij de degradatie van den beschuldigde belast geweest hem te gaan halen aan de Cherche Midl en hem te brengen in de krïgsschool waar hij eenige oogenblikkon gebleven is Vertel den krijgsraad wat er gebeurd is Lebrun Benanlt vertelt dan Hij kreeg last Dreyfus tot zgn degradatie te bewaken Deze begon met zgn onschuld te betuigen Met zijn vermogen zeide hfl had hy geen belang om het land te verraden En hiJ zeide ik tfen onschuldig In drie jaar zal mon mijn tikschuld erkennen De minister weet hot BB heeft het mg een paar dagen geledon in mijn cel door du Paty laten zeggen Hij weet dat als ik aan Duitschland stukken heb geleverd het was om er andere van meer belang voor te krijgen Kapitein Attel vervolgt de getuige was er bjj toen hem die verklaring gedaan werd FEViLLElOX Gcdeoksckriften v n een Geiakzoeker or AimiBAL SE YONLELnTG Naar het Fransch DOOR W NUTTER 384 iNu ga dan maar weg Ge hebt dan uw boodschap gedaaik Ik heb de boodschap op antwoord te wachten zeide de gebochelde En ge hadt mij niets te zeggen Dat had ik dok niet Maar nu ge den brief zonder hem te bekijken in den zak steekt nu heb ik dat wel Op de enveloppe ataat antwoord s V p Raphael scheurde de enveloppe open en la hetgeen volgt Jacques Aubry smeekt mijnheer I A uis Dubourg zoo goed te willen zijn heden avond bij hem te komen aoupeeren Bij hem wil zeggen in het huis dat reeds eenmaal de eer hül u binnen zijn muren te zien Jacques Aulwy voelt behoefte u sgn fislkUatién persoonlijk te doen Zijn woning leent zich wel is waar minder tot partij e maar het souper zal er niet te minder om zijn Ge weet van ouds hoe hij ervaren ii in de kunit gezellige bijeeokom ten Zoodra men Dreyfns voor de executie parade kwam halen bracht hij Lebmn Renanlt die woorden van Dreyfns aan andere ofticieren over De getuige spreekt dan over de artikelen in de bladen Genoraal Mercier gelastte hem naar het Elysée te gaan om voor den president der Republiek te herhalen wat hij Mercier gezegd had Toen hg biJ den president was binnengebracht zeide dezn tot getuige U heeft met jonrnalisten te doen gehad Er zijn onbescheidenheden begaan Getuige antwoordde ik heb misschien journalisten gezien maar ik heb me niet rechtstreeks tot hen gericht Men sprak getuige niet van de bekentenis en hij ging heen zonder van den president een verwijt gehoord te hebben Dupny nam hem toen mee en stelde de nota voor Havas Agentschap op waarin stond dat Lebrun Renault niet met de pers in betrekking had gestaan Demangc merkt op dat Lebrun Renault voor het hof van cassatie gezegd heeft dat hiJ dien zin had opgevat als een soort uitlegging of verontschuldiging Lebrun Renault antwoordt Ik beoordeel niet Ik herinner me alleen wat Dreyfus gezegd heeft Er zgn er die het als oen bekentenis kunnen opvatten en weer anderen als een uitlegging Dat is hun zaak Heweging Labori zegt dat Lebrun Renault het er niet bij liet in ïgn rapport van 5 Januari 1S95 de diensturen aan te teekenen maar er bij voegde niets te vermelden En dat nadat er dingen van 2oo n gewicht gebeurd zonden zgn Lebrun Renault zegt dat hij niets te vermelden had Zijn opdracht was Dreyfns te bewaken Labori vraagt waarom hij vier jaar lang het blaadje van zijn opschrijfboekje waarop hij de bekentenis opgeteekend had bewaard heeft en hg is er verbaasd over dat getuige dat blaadje juist den dag nadat men er in de Kamer over gesproken had verscheurd heeft Getnige lantwoordt dat hg het stuk dat hij had als authentiek beschouwde door de kopie die Oavaignac er don vorigeu dag van genomen had Een lid van den krijgsraad vraagt LebrunRenault of hij zich niet herinnert Dreyfns te hebben hoeren zeggen dat de geleverde stukken enkel afschriften waren De getuige antwoordt dat hg zich dit niet herinnert maar Dreyfns kAn hot gezegd hebben Mercier zeide hem naar het Elysée te gaan om over de bekentenissen te spreken maar men liet hem geen tijd tot spreken Een lid van den krggsraad merkt op dat te orgamseeren en te leiden Derhalve vertrouwt gezegde Jacques Aubry dat mijnheer I ouis Dubourg deze uitnoodiging niet zal versmaden Een weigering zou hem eer onaangenaam treffen zeer onaangenaam Brenger dezes is belast met beslist antwoord tot Jacques Aubry terug te keeren Wees dan zoo goed hem beslist antwoord tegeven iVervloekt mompelde Raphael Altijd die man overal op mijn weg Hij had evenwel niet den moed de uitnoodiging af te staan Een verzoek van den baron de Maubert was hem een bevel En hij boog het hoofd ïWat moet ik antwoorden vroeg de gebocljelde ziende dat Raphael de lezing volbracht had Wat moet ik zeggen Gij kunt zeggen dat ik doen zal wat mij gevraagd wordt Dan is het in orde gaf de wanstaltige boodschapper met een slim gezicht ten antwoord terwijl hij een buiging maakte zich omkeerde en op zijn kromme beenen voortwaggelde Wat zal dat weer geven van avond vroeg Raphael zichzïlven af Ik vrees weinig goeds Hoe kan van de Maubsrt iets goeds komen HOOFDSTUK Vin HET SOUI ER BIJ JACgUBS aÈBRV Zlonder eel moeite vond Raphael een voor hat toch jammer is dat Lebrnn niet overdo bekentenissen hoeft gesproken Lebrun antwoordt dat hij geen tgd heeft gehad want de president scheen zich moer b zig te honden met een uitlating van Dreyfns over het schrift van het borderel die door een krant was weergegeven De president was verwittigd van mijn komst Ik was geintimideerd want ik had mg hoeren uitmaken voor canaille en ellendeling wat niet bemoedigend is Antwoordende op vragen VBB Demangc zegt Lebrnn dat Dreyfus tot hem sprak en hein niet antwoordde Hot is zijn taak niet de tegcnstrgdigbeid van de bekentenis met de betuiging Ik ben onschuldig binnen drie jaren zal mijn onschuld aan den dag komen in overeenstemming te brengen Dat moet de verdediging maar doen en Dreyfus moet zich maar verklaren I heb deze zinsnede gehoord en daar is het mee uit Ik heb haar herhaald zonder commentaar Hg weigert te zeggen of hij die uitlating als een bekentenis heeft beschouwd Dreyfus hooft hem veel dingen gezegd Zoo ik vervolgt Lobrun er geen procesverbaal viui heb opgemaakt heeft dit zijn reden hierin dat mij niet opgedragen was Droyfüs aarf t praten te brcingen Hg weet niet waarom Gonse en Mercier hebben kunnen gelooven met een bekentenis te doen te hebben en hem naar hot Elysée hebben geopden Kapitein Antoinc zegt dat hij dadeiyk na de degradatie Attel is tegengekomen en dat dezo hom meedeelde dat Dreyfus dingen tegen hem had gezegd waaruit de formeele bekentenis voortvloeide dat hg stokken had geleverd tevens bewecrdo hjj dat de stukken niet van belang waren en hc doel was om er andere belangrgker voor in ruil te krögen Droyfus verklaart dat hg enkel mot LebrunRenault heeft gesproken Lebrun Renault wordt ternggeroepen en erkent dat Attel niet mot Dreyfus heeft gesproken maar in een aangrenzende zaal de woorden van Dreyfns gehoord heeft Op een opmerking van Labori erkent Mercier dat Attel geen verslag deed van het incident aan zijn chefs Dreyfns zegt dat terwgl hiJ v66r do degradatie in de Militaire School was Lebrun hem niet verliet Het ia mogelijk dat Attel de aangrenzende zaal i binni ngekomcn maar voor zoover hij het na vgf jaar nog met zekerheid kan zeggen was er geen ander officier dan Lebrnn in de zaal gekomen waar hiJ was Lebrun zegt dat Attel do zaal binnenkwam Dreyfns antwoordt Hij richtte tot mö wendsel voor zijn afwezigheid van dien avond en begat zich op weg naar den baron de Maulwrt Deze wachtte hem Evenals de vorige maal bevond zich ook thans Carillon in zijn gezelschap Het armoedige kamertie hid een algeheele verandering ondergaan Er iraren meubelen gekomen Wanden vloeren en zol lering waren schoon gemaakt geworden wat al dadelijk het vertrek een geheel ander aanzien gaf Maar het meest in het oogvallend was de tafe Deze prijkte met een overvloed van kobtbare spijzen en niet minder kostbare dranken indien bij deze laatste tenminste de etiketten welke op dö flesschen die ze mhielden geplakt waren de waarheid gett ouw bleven Kortom het kamertje had inderdaad een feestelijk prettig aanzien Gij zijt goed op tijd dat bevalt me zeide de Maubert met een glimlachje toen Rapljael binnen getreden was en verwonderd het vertrek opnam Gij gebiedt zeide de jonkman kortaf wat heb ik anders te doen dan te gehoorEamen Dus ge komt hier nie met veel pleizier Ik moet dat toestemnen Gij zijt meer oprecht dan Iwleeid Maar ik hebniets te zeggen Ge zijt gekomen en dat ia alleswat ik eisrhen kan Uw uitnoodiging om mij hier Mff bevinden heefl een of ander doel lenk ik 1 Een doel Ik ben er zeker van Wees zoo goed het mij maar dadelijk te zeggen Geen ander jongmenich dan u bij den voor niet het woord HÖ herinnert dat hjj roods aan don krggsraad verklaring heeft gegeven van de woorden door hem gesproken Hjj geeft uiting aan de aandoening die hij na vijf jaar gevoelt als hij ziet dat een getuige die woorden heeft gehoord welke beginnen met een betniging van onschuld deze woorden aan zyn chefs overbrengt zonder den belanghebbende zelvcn verklaring van die woorden te vragen Dat zgn manieren waarvoor rechtschapen lieden slechts verontwaardiging kunnen gevoelen Langdurige beweging Labori vraagt Lebrun Renault dan welke ambtenaar die grove woorden over l em gesproken had torwyi hg op het Elysée was Getnige zegt dat hg t niet weet Labori verwondert er zich over dat getuige dit feit niet voor het hol van cassatie verteld heeft Luitenant kolonel Guérin komt getuigen Hy vertelt Ik was door generaal Sanssler belast do degradatie parade bg te wonen en hem verslag te doen van wat er gebeuren zou Tegen kwart voor achten kwam de govangeniswagen mot Dreyfus aan Dreyfns stapte uit en werd naar een kamer gebracht waar LcbrunHonault hom bewaakte Vyf minuten voor negenen kwamen vier kanonniers en de brigadier met Men kapitein adjudant van het garnizoen om Dreyfus te geleiden naar de plaats waar hg gedegradeerd zon worden Ik bevond mg op dut oogenblik aan do deur van hot pnvlijoen Op dat oogenblik herhaalde Lebrun Kenault de woorijon van Droyfus dat hg aan een vreemde mogendheid stakkcn had geleverd maar dat het was om er gewichtiger van de Dnitschers voor to krggon Deze medcdeeling werd gedaan voor een groep officieren en zg had niets vertrouweiyks Daar hot zeorbelangryk was verzocht ik Lebrun ze aan de officieren te vertellen Kfipitein Attol van den plaatscigken staf was belast met de lioelo regeling van alles wat er bg de degradatie zon gebeuren Voor de Megradatie werd Drcyiu van het paviljoen van den adjudant van hot garnizoen naar de plek gebracht waar de degradatie zou plaats hebben Hy liep met antomatischen pas en weer horhaalde hy voor de officieren Over drie jaar zal mg gerechtigheid geschieden Lobrun Ronnnlt antwoordde op de vraag van Doraange hoc hg het betuigen van mschuld vcreenigen kon mot zyn indruk dat er een bekimtenis word afgelegd Dat is een porsoonlgke kwestie ik haal de woorden slechts aan ik beoordeel ze niet Sommige personen zien er een bekentenis in Dat is hun zaak Byna hetzelfde antwoord kon men op de avond van den gewichtiftstcn stap van uw leven aan onze overeenkomst te herinneren en verder de begeerte het innig verlangen om u nog eens bij mij te zien als in tijden van oiids Raphaels gelaat teekende voorzeker een sterke mate van ongeloot in deze verzekering want de Maubert voegde er bij iWilt ge wel gelooven dat ge de meest wantrouwende natuur hebt dic ik ooit op deze wereld ontmoet heb liurggraaf Raphael f Lk kan m dat geval niet anders doen dan mij beroepen op mijn ondervinding die verontschuldigt mij komt het me voor meer dan voldoende Alweer merk ik bij u op dat ge al te oprecht uw gevoelens blootlegt en dat ge aan de oprechtheid steeds de bcleeldheid opoffert Het rnogc waar zijn dat er ona ingename dingen tUBSChen ons beiden voorgevallen zijn maar oan is dat toch van weerakanten geweest Gij kun in geen geval loochenen dat ik veel voor u heb gedaan Ik wil dnar nu niet meer van spreken Ik wil u alleen herinneren aan het feit dat ge thans reeds tot atol vergaan zoudt zyn zonder mh Denk daar aan als de onaangename dingen die ik J2 zonder het bepaald te willen bereid heb je tegen mij verbitteren Zonder mij zoudt ge nooit uw Emilie Potard gevonden hebbe van andere zaken nog niet eens gesproken En wat heb ik aan u gehad Ken dure pleegzoon die mij bij slot van rekening eén dolk in de borst heeft ge stoken Wordt vtrvoljti