Goudsche Courant, zaterdag 2 september 1899

f WP W WS f l f 38ste Jaargang Maandag 4 September 1899 No 798S 5 BSHBSMH mimm mmm MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No S9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer Ill Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd felefooB No Sfl De üitg aTe dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJP OENTEN Burgerlijke Stand Hoordrecbt GEBORBN Jan ouder J van der BaHen A van Tilburi Comeli onder 1 Holman en M Dorst Clasina Maria onder N Trenrniet en M I van der DnsBPn Fraiicina onder J Verboom en M B van Eyk Wijnand onder H de Wilde en D van Vlaardingen OVERLEDEN 1 van der Bas 1 d 7 van Borgen Bravenboer 2 m ü Tom 23 j EHIJWD W H van der Sterre te Zoetermeer en d van der 4raal ADVERTENTIEN H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR HPE iAI l l KIT in alle hoorten EAARWERKEN liddell are School VOOK Handel en Administratie m HAAii kmimimi 49 ComnU ie van Toetlcht de Heeren Mr M 1 e M KOLKMAN lid der Tweede Kamer Ihr Mr A V DE HAVORNIN LOHMAN lid der Tweede Kamer H PVÏTER8EN lid dor Tweede Kamer li D 1 li DK RAM Mr W DE RIDDER Directeur derHaagscho Bank H 1 DE 8WART Houthandelaar bidder Kamer van Koopliandcl en Fabrieken te Hravonbage Attiivangr Ier lessen laandag 4 September s morgen te 9 nnr Voorbereidende éénjarige ur w voor jongens van orastrockB 15 jaar Tweejarige eureuii tot opleiding voor den Handel en twer h driejarige i v Prospectn voor enkele Examen fjcer llngConsnl Ambtenaar bij do GemecnteAdministratio ol aan de rcgeoringsdcparte menten Opleiding voor het toelatingnetimmrti voorgemhreven in het nieuwe wetHontteerp tot wü yotarifiDet Algemeene ontwikkeling ProBpoctu verstrekt gaarne Dir ur F TVMHTHS thans nog Leeraar aan H B S on öyron te DOKUKBOHT TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres FLUWEELBN SINOEL 22 FEAÏÏSCHE STOOMVEEVEEIJ IN cheiiiisclie W sschttrij VAN H Ol PECVllËIMEB 1 KrHii ka U Boiterdatn G br t taotd doOT Z M den Koning d Belgan Boofddepêl Toot GOUDA d H r A VAN OS Az SpMiiliteit voor het toornen en rreB van l ui ren n Dame garderobwi alwok alle Kindergoedann Bpeoiale inriehting voor b t itoom n n iilndiemiuit U veeren bont m Gordnnen tafelkleoden en worden nur d Bi uwrte n l t te methode geverfd AU goederen het gestoomd o geverfd w den onechedelflk voor de gewmdneid volgen ataal bewerkt jt H t bfU 0Mch l lykj1 m f ♦ makkalykan poetimldiiel yooc HtetM ra Toor l d mM ra Kln lcrichMnw rk 4 l de ApprMuur ti C M IHIIW 4 C v l i Bwll Beulli Slr 14 Mmletttjoed UH op n m n f brleki nerii Vereen g FLORAL IA Gouda Tentoonstelling 3 September 1899 iti de 7m KUNSTMIN der Seeieleit S GKNOEGEN WAiatAX ZAP Ï1 IS V EKIIO SUKS Een Teiituonstcllin B van Vourw erpeii van Huls IIJl De TENTOONSTELLING zal geopend zjjn van nnr v m tot lO nnr n m Ten nor MATINEE MUSICALE te geven door het Mnziekcorps der dd Schutterij alhier onder Directie van den heer Jon 6 Ahentz Ten nnr PRI ISUITDEELING De avonds MUZIEKUITVOERING afgewisseld door LICHTBEELDEN VOORWAARDEN VAN TOEGANG VrOen toegang hebben HM Leden der Vereeniging persoonlgk en Donateurs met hun huisgezin InBchriJvcr peraoonljk en van IS uur af met hun huisgezin Entree voor niet Ledcn der Vereeniging H H Leden der Soct O G hunne Dame en Kinderen 10 et Niet Leden der Soct O G ÜS et VrUen toegang tot de Matinee voor HH Leden der Sociëteit O O hunne Dames en Kinderen VOORWAARDEN VOOR INZENDINGEN VAN HUISVLI IT Inzending vrji voor oen ieder en van alle soorten huisarbeid mits de voorwerpen betrekking hebben op bloemen oi planten Inzending ZATKRDAO 2 SEPTEMBER van tot S mir EÉl 10 JAAELIJSSCHE TEKLOTINS S Bi GELEGENHEID DER Vrüe Vee en Paardenmarkten OP WOENSDAii 18 OCTOBER en op V RUI AG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bu plaatsing der Loten zal de 1ste PrS bestaan in cene a MFLEETE BESPANNIN 1 de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LO I EN zijn verkrijgbaar togen 1 hel Lot II voor f 10 bij A BRIKKAIA en Zi LANÜK TIËNDEWEG ChocoladejBïi Cacao Seumatlge door de nicuwlite ujtvmdiiiKon p um r iuaal somed verlieterd fcbrtcatle en kahiitond gebruik van fyn en fijnste grond ioi u Rarnndoerei h n verbruiker vun Stollwerck s Chocolade en Oacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwtourig beaiitwooraün lo aün den inhoud der rosp Ktiketten De rma behaalde S7 Brerets als Hofleverancier 44 Eero fllploma s gouden enz Medalllesj eenbewg i uitmuntend n febrika t Keeds 1SJ4 nhreef do Ac idemie national NOT vou mon tm waMU d r première mdd tton oe vot oxoellento tibrloetlon da Ohooolat bonbon vario eto eto tmmtrtik lahrikaat ia verkrijgbaar bij 11 H Conikeur Banketbakker en z Generaalvertegonwoordiger voor Nederland Julins Mattemlodt Amatecdam Kalverstraat 103 X o Si r o S o 1 O o b 9 cj Kort overBicht onier PrU oourant SHERRIES Pale en Gold Dry van all 16 50 per 12 Hess ROODE en WITTE PORTWUNKN MADERA S droog en zoet l en u 3 V u o a VERMOUTH la Turin g BODEGA CHAMPAGNE COGNAC k l 1 75 f 2 26 2 75 I 8 26 t 3 76 en 5 SUOTOU WHISKY i26 01 n B Per B Per Ank tó F I O § LISTRAC tOMm t 27 75 fi 3 CHATEAU VALROSE 0 75 31 St ESTEPUE 86 f g St EMILION 1894 J g PAUILLAO 1893 i S qi 8 S O O U 5 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 3 C 1 SAUÏERNE n m 50 l g ZELTINGER Moezel 0 90 37 5U ge BOURGOGNE l O De flessfhe zijn in den prjien begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar biJ De firma T CREBAIS Q ii4la VERKOOPIKC BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen by inschryving verkoopen 16 gerooide KASTANJEBOOMEN met het daarvan gekomen zjjnde Toptiout eo Takken een en ander liggende lang de Solonêkade Inschrijvingsbiljetten in te zenden DINSDAG den 5n SEPTEMBER 1899 des morgen vóór eJ uur Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester Zenuw Pil Uaag lijders wordt nit overtuiging als een werkelgke halp in den nood het boek aan bevolen Na ontvangst van adres per briefkaart nordt dit boekje iranco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel DelftscheSlaolie EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRM Directeur H BURGERS DEVENTER Model A zonder rem en schennen 1 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 1 B LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENKS 165 LUXE AOATfcNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen l 5 hooger Verlegenwoordiger J C DE RUITER Gouda Een ware Schal Toor de ongelukkige slacbtoffers der Uberlekking Onanie en gehe roe litspattingen is Het beroemde werk Z Dr Retau a ELFBEWARI U Hollandache uitgave met 27 afb Prhi 2 gulden leder die aan de vermhrikkelgke gevolgen van dese onden d lydt moet het lesen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ka duizend van een zekeren dood T veikrjgen bj hetVar lagaMagaiin te Leipzig Neauarkt 34 franco tegen inzending van het bedng ook in poatiegeli en in eiken boekhandel in Holland Qeoomblneerde NATDDR eENEESINBICHTINC door planten krulden own w r UcM lucht enz Bizondere behandeling van Mnnwzieklen verzwakkingen als geVolg van lobbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en rughjden Meekincht mitflOden tlechte bloedsraenginti riekten der stofwlssellni bomtlUden rbeumatismaa Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Pr p lii op aanvrage gnrtto en franco Sanatorium Are tsburgli VOOBBUKG bij Den Haag aan dcGeestbrug ÖOBDi Drukvan A BRISKMAN tZt Uit No bestaat uit Twee Bladen Ë ËKSTE BLAU Buitenlandsch Overzicht In het begin der zitting van den krijgsraad te Rennes worden de getuigen uit de enquête van CJuesnay gehoord Dubreuil die al gehoord is legt een certiScaat over waaruit blijkt dat hij een fatsoenlijk menscli is Het verhaal van den pikeur Germain over het bijwonen door Dreyfus van Duitschc manoeuvres wordt totaal afgebroken ten eerste door s mans strafregister en voorts door de verklaringen van een inwoner van Mulhausen Knlmann van majoor D Infreville en kapitem Lemonnicr Het schijnt vast te staan dat Drcytus in 1886 gedurende een verlof dat hü in ziJn geboorteplaats doorbracht te paard uitreed en dan wel eens buitsche regimenten tegenkwam die op manoeuvre waren wat heel iets anders is dan dat hij naar de manoeuTres ging Villon een darmsnarenmaker uit Lyon vertelt zulk een onmogelijke geschiedenis dat alle bespreking overbodig schijnt Alle getuigen h charge zjjn nu gehoord thans komen die voor de verdediging De commissaris van politie Eischerverklaart dat de vnurwerkinaker Thomas te Bourges twee teekeningen van gi snaten heeft verkocht aan het buitenland De luitenant Bemheim leende Ilsterhuzy het schiethandboekje Luitenant Brière en kapitein Carvalho verklaren dat hot schiethandboekje noch een geheim stuk was noch moeilijk te verkregen Het kanon 1 20 kort was evenmin zoo geheimzinnig of niet te benaderen vooral niet in het kamp van GhMons De zeer nauwkeurige inlichtingen vauUarvalho maken indruk Labori lokt een incident nit over een brief van Corminque een oud agent van den spionnagedienst die verklaart dat hü in 1896 het schiethandboekje heeft gekopieerd voordetwee vreemde militaire attache s waarvan sprake is Picquart Deloye en Lauth geven inlichtingen die dit schijnen te bevestigen Generaal Sebert hernieuwt zjjn verklaring voor het Hol van Cassatie en drukt zijn volkomen overtuiging van Dreyfus onschuld nit De majoor Ducros betwist de onbescheiden nieuwsgierigheid die men Dreyfus heeft verwet Hij heeft Dreyfus meer dan eensuitgeniMdigd hem te komen bezoeken in de werkplaatsen te Pateaux maar hij is nooit gekomen FEViLLElOlM Gedeoksekrifteii v n eèo Gelukzoeker OF ANUIEAL DE 70NSELIN aar het Fraaack DOOR W NUTTER 9 5 En zie eens aan hoe ik je alles heb vergeven hoc ik zelfs me aan het werk heb gezet om je welzijn te bevorderen om je er i oor je leven bovenop yte helpen terwijl ik de aandrang der natuur jgevolgd zijnde op niets had moeten zinnen dan op wraakneming Maar gij denkt niet aan dat alles het komt heelemaal niet btj je in aanmerking geloof ik Wees echter zoo billijk toe te geven dat wij over het geheel gesoraen lijk staan en tracht een weimg daidibaar te ïijn Het kan zijn dat gij gehjk hebt amwoordde Raphael maar wie is bij machte zijn hart te gebieden zichzelf gevoelens als gij eischt op te dringen P Liegen en huichelen wil ik niet en daanmi zeg ik maar ronduit de waarheid Nu dan is het niet anders zeide de baron glimlachend en Carillon een blik toewerpende Ik zal het je niet kwal k nemen spreken wij er niet meer van gaan w aan tafel Ik hoop dat ge het souper eer aan zult do n Ik zal mijn best doen De drie personen schikten zich aan tafel en In antwoord op Moreler die opmerkt Breyfns wist dat ik uw machine niet had aangenomen zegt Ducros dat de uitnoodiging dateert van 1891 terwijl Mercier eerst minister geworden is in 18H3 Majoor Hartmann legt getuigenis af omtrent de technische samenstolling van hot borderel en toont aan dat er geen enkele reden is om aan te nomen dat Dreyfus deze stukken beter kende dart iemand anders Aangaande het kanon 120 kort herhaalt hjj zijn verklarnig voor hot Hol van Cassatie De zitting eindigt te 11 3 1 Heden zal Hartmann zijn verklaring vervolgen met een korte zitting met gesloten deuren om te spreken over de sharpnells ZiJn stelling is de inlichtingen geleverd met het tiorde rel gaan óf in bijzonderheden en dan is door niets bewezen dat Dreyfus ze kende hetzij door zjjn dienst hetzij door een mededeeling van een van het kleine aantal personen die ze kenden óf het zjjn algemeene inlichtingen en dan zijn ze aan duizend andere olficioren bekend Het voorstel van de socialisten in België tot herziening van artikel 47 van de grondwet is verworpen en de Kamer kan nu aan het regeeringspntwerp tot invoering van de evenredige vertegenwoordiging beginnen De vergadering die aan de stemming voorafging was kalm büna alleen socialisten voerden het woord Maar ten slotte volgde nog een kleine schermutseling tu sschen den eersteminlster en Woeste Deze laatste acht de evenredige vertegwoordiging zoo verderfelijk voor de katholieke partij en voor de natie dat hiJ zich niet kan onderwerpen en telkens weer daartegen ten strijde trekt Gisteren weer voorspelde hü aan de Smet de Naoüer den ondergang van het ministerie en van de party ls dat waar was dan stemden wü voor de evenredige vertegenwoordiging riep de socialist Destrée In politieke kringen verluidt te Berlün dat het Koningin Victoria zelf is die den oorlog tegen Transvaal tegenhoudt Van haar zou ook het verrassende voorstel van een tweede conferentie te Kaapstad en een scheidsgerecht uitgaan Toch acht men het uitzicht donker zoolang Transvaal niet de oplossing van de suzereiniteitskwestie laat vallen Zooveel schflnt echter al duidelgk dat geen groote mogendheid zich voor Transvaal in de bres zal stellen Duitschland zoo is de overtuiging houdt aan de strengste onzüdigheid vast waarvan de Transvaalsche regeering reeds onderricht is Portugal s houding tegenover de Republiek heeft ook begonnen te eten en te drinken Wat ik zeggen wilde zeide de baron eensklaps ffhet ii toch immet in orde gij trouwt morgen vriend Raphael Ja Hoe laat Om tien uur gaan wij van hui om elt uur zullen wjj m de kerk zijn Dan zal ik daar zijn en mijn gebeden voor uw welzijn vurig opzenden zeide de baron met een komisch gezicht Dit woord mishaagde Raphael blijkbaar Hij gaf geen antwoord Maubert hernam Heeft vader Potard je al van de bruidschat gesproken Neen Dan zal hij die mededeeling zeker als een verrassing voor je bewaren tot morgenochtend Ge hebt toch niet vergeten hoop ik wat we hebt en afgesproken Ik heb niet vergeten Indien ik veertigduizend francs in handen krijg gelijk gij mij verzekert dat het geval zal zijn dan zullen twintigduizend er van u ter hand worden gesteld op de eerste aanvrage En wat zijt ge van plan te doen met de andere twintigdidzend f Weet ik hdt Wat weet e dat nu nog niet je hebt toch zeker plannen V Geen enkel Wat ben je dan van plan te doen in de tpekomit Je hebt todi zdcer wel eeiu Je zelf met niets met do Duitsch Engelsche overeenkomst betreffende frika te maken maar is een gevolg van een sterkon druk dien Engeland te Lissabon heeft uitgeoefend Daarbü merkt men op dat do prins van Wales met den Portugecschen gezant ± e Londcn de Several naar Marienbad is gcfamX Di meerderheid der Duitsche pers bl ft bJ het standpunt dat al kan de Duitsche politiek wegens den algemoenen toestand in de wereld ook niet voor de Boeren optreden de sympathie van het Duitsche volk toch met hen is Verspreide Berichten EUANKKIJK Voor lules Gn rin en zjjn manschappon arriveerde gisteren in de Rue de habrol een kist met levende eenden die natnurlük door de politie werd aangehouden l waalf jxikjes kinhie voor de koortsige belegerden werden doorgelaten In de Rue do habrol zyn een aantal brandweerlieden geposteerd men meent dat de vesting met braudslan fen zal worden aangevallen Volgens een schrüven aan de Di bftts is de moord in Soedan op kolonel Klobb het werk van Voulet alleen De teruggekeerde inboorliitgen laten zich in dien zin uit Kapitein hanoine commandeerde op het kritieke oogenblik een anderen atdueling Tusschen Klobb en Voulet b tond persoonlyke vgandBchap Do socialisten ta Albi en te Oarmaux organlsearen feesten waaraan een j tal socialistische Kamerafgevaardigen en een groot aantal socialisten uit Duitschland Helgifi en Engeland zullen deelnemen In verband met de büeengerooping van den Senaat als Hoogste gerechtshol heeft de president van dat lichaam Falliiires gisteren een samenkomst gehad met ministor president Waldeck Rousseau en den minister van justitie Monod Ehorland Een Engelsch geestelüko Took heeft den moordenaar van keizerin Elisabeth van üostenrük in de gevangenis te Geneve bezocht Luccheni was bo3ig met het plakken van papieren Zakjes Hij bekende den geestelyke dat hü thans zyn vroegere dwalingen inzag en nam oen exemplaar van het Nieuwe Testament dat Cook hem aanbood EsOEblND Te Woolwich is een kano voltooid waar mede men projectielen tot op een afstand van 15 mijl kan schieten PORTUOAL Het bericht dat te Pigeira en Barcellos de toekomst bezig gehouden f Ongetwijfeld Ik blijf in de zaak van mijn schoonvader denk ik Dat is goed dat is uitstekend Houd je maar goed bezig met de zaken van je schoonvader Help zijn fabriek maar ferm vooruit Ik durf je te voorspellen dat je geen berouw ïult hebben voor je ijver en woeste vlijt Alles komt toch eenmaqt j jou terecht En als ik dan van tijd tot ti eens een kleinigheid noodig mocht hebben dan reken ik op je hulp Wees evenwel niet l ng dat ik voornemens Ijen je at te persen wat er maar van je te halen valt vooral ook omdat jou alles voor mij zoo goed als niets ia Ik heb andere plannen Raphael s gezicht betrok niettegenstaande de laatste Verzekering die de baron er blijkbaar aan toevoegde bij wijze van geruststelling Hij antwoordde evenwel niet Neem verder van mij op den nieuwen weg die je op het punt staat te gaan bewandelen een goeden raad aan namelijk deze beoefen vlijtig de deugd Ofschoon de deugd doorgaans niet veel opbrengt ben jij in een buitengewoon geval ep het is JOU voordeel de deugd waar te nemen Misschien zal het mij de Maubert nog eenmaal tot grooten troost vctstrekken dat ik je in de gelegenheid heb gesteld het pad der deugd zonder nadeel te gaan bewandelen Misschien omhels ik zelf nog eenmaal hel oede en dan zal ik ak een herboren schepsel bij u aankloppen om hulp die ge mij niet weigeren zult als ik oud en stram en geleefd voor je staan zal en waarvoor ik je etalen zal door Je kinderen in de moraal te gevallen yan pest ziJn voorgekomen wordt iormeel tegengesproken ÖBÏNNENLANP K ort goleden word door een aantal belanghebbenden oen adres tot don DolftHchen gemeenteraad gericht waarin men verzocht de weckmarkt wanneer deze viel op een Katholieken feestdag op een andoren dag to honden zooals nu reedH geschiedt op Hemelvnartsdag Bnrg en Weth hebben hieromtrent het gevoelen ingewonnen van de Kamer van Koopliandol de Ik lfsche llandeisvorceniging en de commissie voor de veemarkt De twee eerstgenoemde liebanien zü u op verschillende gronden van oordeel dat het verzoek moet geweigerd worden terwyl laatHtgonoomdo commisHie wel guiiNtig voor verzoek is gestemd doch tcvons op eenige bezwaren wgst Naar aanhüding van de ontwikkelde bezwaren advifef eren liarg on Weth nn aan den Raad het verzoek af te wüzen VERGADERING V4NDËN6EMIiEKTIilt4iD VRLIDAG 1 SEPTEMBER Vervolg Aan de orde De begrooting der d d Schutterj voor 1901 Wordt vastgesteld Aan de order Het voorstel tot wijziging der begrooting van het gemeente pensioenfonds voor IB99 Wordt goedgekeurd Aan de orde De bogrooting van het gemeeutft pensioenfonds y oor I9 K Wordt vastgesteld Aan de orde Het voorstel tot het inrichten van tüdeljjko hulplokalen ten behoeve van de lis Kostclooie School en de Tusschenschoel Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel om te besluiten tot den bouw van eene vierde school voor gewoon lager onderwüs Hierover had discussie plaats waaraan deelnamen de hh van do Velde on Noothoven van CJoor Het voorstel wordt goedgekeurd met alg stemmen Aan do orde Het voorstel tot het aangaan eenor geldIccning Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot onbewoonbaarverklaring van eenige gebouwen Wordt goedgekeurd mmmmmmmmmÊÊm exercecren De baron begon luidkeels te la lien en vervolgde na een oogenblik En iiï afwachting dat ai die schoone plannen tot werkelijkheid komen bewijs mijn tafel een weinig meer eer dan je doet bid ik je Al sprekend schonk Ac baron Raphael een glas wijn in dat de jonkman ledigde nogmaals vulde en andermaal ledigde De Maubert ging nog door het omlerhoild opde aangevangen wijze voort te zetten Geen oogenblik verhel zijn goede luim hem Op elke wijzedeed hij Raphael gevoelen hoe diep deze alhankeitjk van hem was hoe algeheel deze in zijnmacht was Hij behandelde spottenderwijze Raphael s waarschijnlijke toekomst deed allerlei ontiesche voorspelliojjen en deed kortom alles oraden jonkman te grieven te kwetsen en ongeruitte maken omtrent de ioekomst Om zichzelven onvatbaar te maken om den kwelduivel aan te hooien dronk Raphael zeer sterk doch zonder dat bet votht veel invloed op hem uitoefende uit hoofde van de overspanning van zijn zenuwgestel De beide anderen dronken eveneens bijna zonder ophouden Carillon begon nu en dan luidruchtigte zingen doch mengde zich geen enkeifto keetio het onderhoud De Maubert scheen oij woonopgewonden en kwam den toestand van volslagendronkenschap schijnbaar zeer dicht nabij Zijiilaai werd minder duidelijk onsamenhangend Midden in een volzin begon hij soms te tteren ofover wat anders te spreken g llVmIt iiinuff