Goudsche Courant, maandag 4 september 1899

No W82 Maandag 4 September 1899 38iste Jaargang mmmi mmmi ISieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken J C DE HUITEH BondsrijwielhersteUer V Idasse Tisndeweg GOUDA Telefeen A D V E tt T E N Tï E N worden jreplaatat van 1 5 regels it SO Centen iedere regel meer lil Centen Groote letters iW rden berekend naar j aatsruimte InKnding van Advertentiën tot 1 uur des midd rctoiM v m De Uitgave tlezer Courant geschiedt d a g e 1 ij i s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie waanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENT E H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Bebang§elpapleren TAPIJTIH 3 oxdJj3Q sto£feïx ZEILEN LINOLEUMS mxii mom SIO AREN M AOAZLIN DE MA ÏTEET De prys in de Derde Kla se een Zllv Danes llemoDtoir Horloge is gevallen op No 8897 Langfe Groenendaal I iit Verkrijgbaar WOERDENSCHE en OIJDEWATSÈRSCHE LANDBOUWLOTEH è 50 Ct liet Atelier Studio Is het betle adres voor VwgrooUacesi ee Beprtductlewerk lub nl irf Fl Singel 582 P T d WAALS m TE HÜUK TEBSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres FWrWEELEN SKGBÏL 622 Opeiil are Yerkoopingl te STOLWIJK ten overntaan van den te iouda remdccrend n 1 Motute O C FOBTULIN DIUKJGhEEVEH op WOKNSDAH 13 HKITKHHKK lK9 lg 0 p b o d en op WOKNSDAH 2fl SKFl KM 1 BKK IHiti by afslag lelkeng des voor 1 middttgn te M uren in het Kolfiehni van 1 P Hroi pm KKm k op het Dorp van I No 1 tot 11 Ken goed onderbonden 1 EOüWmSWONIIIO gotcekeiid H no 24 HfHUÜK HOOIBKH i 1 on verdere BKTIMMKKINO en onder 1 Hcheldene pereeclen boHt I Wei en Hooiland te zamen groot ÜO Hectareji 21 Aren Hl I cnUarnn taande en liggende in Bonen I k rk ZuUlniJde to STOLWIJH Te aanvaarden do Iiaiiderüinmet 1 November IHtM en de Woning met 1 Mei 1 K 01 ooveel eerder alH met de bewoner aalworden overeengekomen No 12 Kene party BOUWLAND met HAKHOU I en WATER in Beneile ik0rk Soord ifa te STOLWIJK t laracn groot Hl Aren 1 1 Ceutiaren e aanvaarden 1 November IHliy Kn Nu 13 Hkn HUIH geteckend i No 88 HC HUim HDOlliKUH KRK on eonigo psrceollioi BdllWLANO in het Be jer she te 8TOLWIJB groot it Alen 14 ontlareu Te aanvaarden 1 Kovember 1899 De pcrceelen zijn de laatste vt t werkdagen v66r don dag der veiling van 10 tot 11 uren en op de vvrkoopdagon van il tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen ennotitlSn dezer veiling zijn van i September 1899 af te b komen ten kantore van genoomdenNotarisKdttTlH lN DKOOULEEVEK te Oouda IV PRwi twtuTEiT mm Rund en Kalfsvleesch Tegen slerk ciirreerpnde pripn J P Yan LEEUWEN Kelzersiraal Qotd ui gmulkoope VieeHChhtmtnerlJ ÊËsisDpmMTiËi Men wordt venorht op l NEUK te letten UIT ll T MlO U Ut H RAVENSWAAY ZONEN OOBINOHGM Dew THEBËN worden fgele erd in veriegelde pakjea van vijf WM n R Mtf eo een AW onj imet vermelding van Nommer en Prg Tooniea van nevenitaand Merk Tolgeni de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoenogvan geëerde orden aaabevelende J BREEBAART LZ ISlnger üaalmaChlneS ztjn voorbeeldig in onetmctie en afwerking ISInger WaalinaCllineS zgn onmisbaar voor hnishondeiyk gebmik en nijverheid Vinger llaaiinaClllne § ztJn in aUe ukken va industrie de meest gezochte l§llll Cl y VaallliaClllllCS ztJn ongeëvenaard in werkvermogen eo donrzaamheid JSin Cr HaaimadlIOeS zgn voor het modeme bordaren de meest gesiMtte Onderricht grath ook in het moderne borduren j De eehte Singer Xaainuiehtne d wz de naaimachines ya n ie SingerUttMtehappü worden behalve voor huiHbondelijk gebmik ook nog in méér dan 40 verschillende so irtcn voor alle mogelijke indortriede doeleinden geleverd on zgn slecht verkrijgbaar in onze eigen winkels waarvan alleen in Nederland reed 37 bcHtaan Gouda SINGER MAATSCHAPPII Lange Tiendeweg No D 27 Vereeniging FLORAL IA Gouda Tentoonstelling 3 September 1899 in de Zul kUNSTHIN der Sorlelcit ÜNS GKNOEGEN WAAKIAN AI ZIJN VKKKONIiKN Ken TentoonslelliiiK van Voorwerpen van ilulsvllji De TENTI ÜNSTE1 L1N0 zal geopend zijn van M nilr v m tot unr n m Ten tv nnr MATINEE MIIHICALE te geven door het MBiiekcorps der dd SchotterS alhier onder Directie van den heer Jon H Akeiitz Ten nnr PKUHUITDEELINW Do avond MIJZIEKIIITVOBRINÖ afgewisseU door LICHTHEEIiDEN VdOKWAARIiKN VAN T0EaANl4 Vrüfin toegang hrbben H H Kedender Vereeniging persoonlp en Donatears met hun hningezin In chri ver poraooniyk en van S uur af met han huisgezin Entree voor niot Leden dor Vereeniging HM Leden der Soet O bnnne Dame on Kinicrcn 10 et Niet t eiien dor Soct O H UB et VrijTn toegang tot 4e VatlDto voor HH I deo der Sooiateit O O bonne Damea en Kinderen VOOKWAAKDEN VtlOK INZENDINH N VAN HUISVLIJT Inzending vrij vOor een iedor en van alle soorten huisarbeid Vita de voorworpen betrekking hebben op bloemen of planten Inzonding ZATEKDAU 2 HEPTEMBEK van 9 tot 3 anr Rookt steeds w JACK Beste 2 Cents SIGAAR Firma W O BOELE Senior lloflev Kampen Depot MARKT 50 Gouda BE ISDBASOIIETIIISCIE TAFIMICETIKS VAN J H EOODE Zeugstraat 85 beveelt zich beleefd aan tot het leveren van alle BINNEN en BUITKNLAND8CHE die met dit Systeem botteld zijnde yerre te prefereeren z jn boven alle andere soorten Men neknc proef en vergclljhc tOoedkoopste en lolledsi adres voor yervoer van Inboedel oowStinnen al boiteo de tad met geeloten wagens A Ct R A V ESTÊIJ N Oude Gouwe jlouuA Draivan A BKIttKMAN Zii AOm wordt 0 Tranêport thaOe renekerd TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA 2 September 1899 AT5BÖADEKIN0 vanden GEMEENTERAAD op Dinsdag den 5en September 1899 des namiddags ten twee nre Aan de orde lo De benoeming van a een Wethonder wegens de periodiekeaftreding als Raadslid van deu HeerNoothoven van Goor b een Wethouder wegens de periodiekeaftreding als zoodanig van den HeerDr van Iterson c twee ambtenaren van don BurgorljkenStand wegens de periodieke aftredingals Raadslid van de Heeren Noothoven van Goor on de Raadt A een lid van de Commissie van bijstand t in het beheer der gemeente gasfabriek wegens de periodieke aftreding als Raadslid van den Heer Herman l twee leden van de Commissie van bijstand in het beheer van het gemeente pensioenfonds i vier leden van de Ommissie voor de strafverordeningen 2o De samenstelling der afdeelingen van den Raad tot het onderzoek Ier Ontwerp begrooting van de inkomsten on uitgaven der gemeente voor 1900 So Het voorstel tot w ziging der gemeentebegrooting voor 1899 4o Het voorstel tot verhunr van een stnkje land akn H van der Maas Jr 5 Het voorstel tot het verleenen van afschrijving wegens vertrek of overladen op eenige aanslagen in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1899 M Art Ie snppletoir Kohier van aan ila gen in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1899 Op de Avondschool voor Ambachtslieden zijn toegelaten tot de eerste klasse A C Verstoep C A Verschnt C Verhart Q Bontekoe C F Schouten W Rozestraten J v Dorst P Woerlee G van Holten M de imt A W Qnint F SigÉuws Joh de Jong C Vergeer J Peetor M v d Kleijn J Platteel H J Lafeber L Nieveld 0 Woerlee A Prederikse J van der Veer J W Boerma A Drees R Drees J Gieseg A Kok O Deumers K Rabouw G van VUet a W van Oosterom A Broekhuizen K Vermeulen A J Klaverveld J van Dorp 7 K Begeer A de Weger A Mollaart J Engolbrecht D do Graaf 2e KI J de Heer 3e KI A P Versloot J J Comelissen 4e KI A B van der Kletjn In een gisteren avond gehouden vergadering van de Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht is tot ecrelid benoemd de heer O H Q de Lange Door het Bataljon der d d Schntterij alhier zal in Vereeniging met de WeerbaarheidsVereeniging jBnrgerplicht een hnishondeIflke Schietwedstrjd worden gehouden op het terrein aan den Rotterdamschen djk op Zondag en Maandag 10 en 11 September a s De wedstrtjd zal bestaan uit A Personeéle wedatröd a voor Schutte waarvan do deelnemers door den Commandant worden aangewezen b voor Weer De deelnemers moeten hebben voldaan aan art 12 van het reglement 3 Berseneele wedstrijd met Ciliiidergewwr or de leien der Schutterj die Aiervoor aangewezen worden b voor de leden van Burgerplicht C Wedstrgd op apte Haan tegen beta Hng van f 1 voor eene serie van 10 schoten D Wedatröd op vrije Baan tegen beta ling van f 1 voor eene serie van 5 schoten E Wedstrijd op v b Baan tegen betaling van 1 0 50 voor eene serie van 3 schoten Oe wedstryden op de vaste en vrye banen loopen dagelgks af terwyi voor beide dagen een zilveren medaille wordt be chikbaar gesteld voor den schutter die op deze biuien het grootst aantal witte rozen geschoten heeft Dezelfde schutter kan slechts één medaille behalen F Flobertwedatrijd voor Dames tegen betaling van I 02 5 voor elke serie van 5 schoten Flobertwedstrjjd voor Heeren tegen betaling van f 025 voor elke serie van 5 schoten H Wedstrijd met Cilindergeweer tegen betaling van f 0 25 voor elke serie van 5 schoten Do banen C I E F G on H ztJn opengesteld voor iedereen Voor leden der d d Schutterij is het dragen der uniform voor do loden van Burgerplicht het insigne verplichtend Toegang voor het publiek alleen op vertoon van nitnoodigings of toegangskaart Er wordt op beide dagen geschoten van 9 1 en van 2 5 uur Zondag te 2 unr n m Matinee Musicalc door het Muziekkorps der d d Schutterij aangebodwi door H U Uttei ii ma k Bataljon Maandag te 4 uur n m Mnzioknitvoernig door het Muziekkorps der d d Schutterij aangeboden door den Bataljons Commandant 8 uur n m keuze on daarna uitreiking der prtjzen in de bovenzaal van het Jafé Het Schaakbord Bij slecht weder wordt do wedstrijd tot nader aankondiging uitgesteld en zal dit door het uitsteken der vlaggen op den St Janstoren worden kenbaar gemaakt Heden morgen ten ongeveer 6 uur is nit het water der Kamemelkaloot opgehaald het Igk van den heer E B Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleencn w j nog het volgende GEMEENTE EIGENDOMMEN WERKEN EN INRICHTINGEN A Eigendommen niet bestemd voor den pnblieken dienst De eigendommen hier bedoeld verkeeren in voldoenden staat van onderlioud De v I pakhnisjes tnssohen de contrelorten van de Groote of St Janskerk gebouwd welke de Gemeente verhuurde voor eene som van f 97 81 s jaars werden bij Raadsbesluit van 23 September afgestaan aan Kerkvoogden der Ned Hervormde Icmeente alhier daar zij in verband met de restauratie van die kerk moesten worden gesloopt Evenzoo werd tot afbraak aan gezegd College afgestaan liet tegen de Kerk aangebouwde brandspnitbnieje Hot Kerkbestuur nam daartegenover de verplichting op zich om eventueole schadeloosstellingen aan do huurders wegens het verbreken van de huurovereenkomsten voor zijne rekening te nemen en op de plaats van de ondc ververswerkplaats der kerk een brandspuithnisje met ijzeren hek daarvóór volgens door ons te geven aanwijzing te doen bonwen en kosteloos aan de Gemeente af te stiian Voor het onderhond van de eig èhdo mmen niet bestemd voor den pnblieken dienst is bjj de Fabricage besteed e nf som van f 80 26 waaronder begrepen ik een bedrag van f 27 81 1 aan materialen De Gemeente genoot aan inkomsten nit deie eigendominen f 4664 741 B Eigendommen bestemd voor den publioken dienst en openbare Gemeente werken De menigvuldige overstroomingen waren wederom oorzaak dat in het binnentalnd der Zomerof Uiterdijkskade van het Exer citieterrein gaten intstonden die met van eMers aangevoerde klei moesten worden dichtgemaakt Het buitentalnd heeft zich leof goed gehouden de daaraan noodige heritellingen waren van geringe beteekenia Pe beide aarden wallen achter den hemen kogelvanger der Schietbaan die teiigevolgi van het onderloupen van de baan waien ingwtort werden weder geheel in orde gebrM l Ue uitgaven voor het onderhoud van het terrein met kade en afrasteringen bedroegen f 20iD 28 aan materialen en f 172 20 aan arbeidsloonon De Gemeoute ontva igt ais hunrprgs vandit t rrem van het Rykieene som van f 100 B jaars I Vervolgens behooreS tot deze soort van eigendommeu n Openbare Oeijeente gobouwen De levering van do voor de Fabricage bonoodigde materialen werd in het openbaar aanbesteed tengevolge waarvan aannemers werden van houtwaren de finnn W Hoogeadijk Wz alhier Ijzer lichte ijzerwaren koper lood zink soldeer J H Kok verfwaron en glas H Zandvoort kalk 1 Zwart Pz grint en zaad Broere Vervolgens werd iii het openbaar aanbesteed het buitenverf werk 1 ian drie gevels van het SI CathwrinaijStliuis den vó6rgevêl vuu het Onde Vrouwenhuis en do voorgevels vim twee by het Weeshuis behoorcnde woonhuizen aangenomen door G Jansen altiier voor 316 2 aan do gevels van do Ie Kostelooic School met de daarbij behoorcnde Oyranastiekschool alsmede de Ie Burgerschool voor meisjes mot de daarbij behoorendo onderwyzerswoniiig aangenomen door Joh Vos alhier voor f 416 en aan het golwuw dor Stads Apotheek aangenomen door M Binnendijk alhier voor t 48 50 Wordt vervolgd OuDlwxTRB Zondag jl vertoefde hier in een der logementen een handelend paartje dat stellig don raatdag niet in liefelpe rust samen doorbracht ten minste op een s namiddags begonnen wandeling op den Singel scheen de vrede zoo verstoord dat de dame haar cavalier in den steek Hot en pardoes in de gracht sprong en hij erg verschrikt denkt ge o ii cn jnist andersom zeer cordaat sprong hy zijn dierbare na en smaakte hut genoegen haar op den behouden wal te brongen Zy werden verder met de jiont Van den Iraitontuin Rozenburg overgebracht en stapten toen naar hun logement terug om zich te restaureercn en op te dMgen I enkelijk had aan beiden dit bad een kalmer geraocdsgestoldheid bezorgd want s Maandags vertrokken beiden welgemoed verdei om bun beroep in andere streken uit te oefenen WüËKDKN De door de atdceling Woerden der Holl Maatschij van Landbouw uitgeschreven tentoonstelling van paarden rniltfen wolvee varkens en zuivelpro cten is zeer goed geslaagd te noemen De inzendingen van vee en meer in t bijzonder die van 1 en 2 jarigc stieren waren zeer belangryk By den wedstryd Van schoonst in het tuig loopende paarden toebchoorende aan landbouwers werden de prüzen van f 75 f 60 f 25 en f 5 waarvoor 23 deelnemers waren behaald ondersobeidelijk door G M van Bemmel Oudenrijn A D Eskens Oudenryn N Vroege Kamerik en G Komans Oudenryn By den wedstryd van schoonst in het tuig loopende paarden toebchoorende aan handelaars stalhouders en particulieren waarvoor zich 11 deeljiemers hadden aangegeven werden de pryzen als voren vermeld toegekend aan J Smulders i chevenmgen A J Hofman Woerden T Gcerscn Woei den en P D M Scholten Haarlemmermeer By de ringrgdery waaraan niet minder dan 72 paren deelnamen was de uitslag ate volgt lo prys f 75 J van Oudonalleii Ondewater en mej P van Vliet Woerden 2e pr I 50 W A Both Gouda en mej D van Aakt Dndennter 3e pr f 40 Tl van Liggelen Woeiden en mej H Boer Oudewater 4o pr f 30 J Verdnin Woorden en mej KsoIetiBérg Lmscholen 5o pf t 20 J Kookeubier en mei Th Koekenbfer Abcoude 6e pr f 10 N Vossenstein Mttartensdyk en mej U Ravenhorst Amsterdam Een pros van f 25 voor het elegantst gaheol werd toegekend aan P C Muller HoACtrecht en mej W H Brunt te Woerden M i I 11 4 I IIJ v w VERSCIIKIDENHEIII lilt Amsterdam meldt men aan de N R C Ue viering van don Kiininginnedag is geëindigd met enn droevig ongelnk Op het IJ heeft in hot holle van den nacht eene aanvaring plaats gehad tusschen de IJmuider boot Mercnrius en oen klein sloombootje Willem geheeten waarbij tien mensehen om hot leven zyn gekomen Het boolje Willem behoorile aan den hoer De Haan expliiitani vnii het ciifó e Riiyter op De Rn vterkade Na eerst op don Amstel by het vuurwerk te zyn geweest wilde de heer Do Haan naar Zaandam stoomen waar Uet kernua i om daar passagier voor Ait sterdam op te nemen De Willem had negen jiorHoiien aan boord eii wel den heer De Haan met zyne vrouw oen nichtje niej Krutse geheeten met haar toekomstigen ochtgeniiot don heer Hlbma voorts den jongon wrgfdoktor Nierum oen stndeut nit Groningen den schipper De Jong oen stoker on don hoor C J Bastet Van deze allon is sleobti de heer Bastet in het lovon gebleven Het bootje stoomde togeiyk het IJ op met de salonboot Mercnrius die na afloop van het vuurwerk reizigers terugbracht naar Umuiden De Willem bevond zich aan den kant van den Znidwal en moest dus om bet Zaapdammergat binnen te komen v6ór of achter De Mercnrius om guau Schipper De Jong nu meende dat hy vAór do Mercnrius iira kon zwenken Door do werking van het roer echter verminderde de vaart van het bootje zA6zeer dat het dwars voor den boeg der salonboot kwam te liggen Eene aanvaring was onvermydeiyk De heer Bastet Hiond op de voorplecht en zog het ongelijk aankomen hy had echter niet verwacht dat de schok M ontzettend zon zyn De MorcuriUB liep over hot kleine bootje heen dat met de vyt passagiers in de roctl den schipper en den stoker zonk De heer Bastet werd van hut dek afgeslingord moet onder de kiel der Mercurms door naar boven zyn gekomen en heeft zich oen kwartier lus zwemmende en om hulp roepende boven water geljonden Kapiteui Narrebout van de Mercnrius wendde terstond het roer liet ziJn schip met den kop op den wal loopen en zette toon terug om hulp te bieden Te vergeefs zocht men naar de andere acht die wnarschynliik door do zoimetent boven Je roei belemmerd zyn Het was stikdonkor één uur s nachts Oeraimen tyd bleef de Mercnrius nog op de plaats van hot onheil Maar toen er niets hoegenaamd noch van het bootje noch van do menseben boven kwam heeft zy baar reis vervolgd De heer Bastet werd by de Heinbrug aan wal gezet en i liefderyk opgenomen en verzorgd in do woning van den jioiitschipper 1 Kloet Gistermorgen kwam hy te Amsterdap thuis waar nog niemand iets van de ramp wist De bnren vun don beer De Haanen zyne dienstboden vernamen toen eerst J raX er vannacht get eurd was Gister is een bootje van den heer Goedkoop de Anna naar de Hembrug vertrok ten met een bok om het scheepje op te zoskeaen te lichten Nader vernemen wg Omatreeiu vyi nor ia udat d olflcier van