Goudsche Courant, dinsdag 5 september 1899

38ste Jaargang Dinsdag 5 September 1890 No T983 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Qmstreken TtlefMH Na M ADVEtt TEN TIEN worden geplaatflt van Ir5 1 egels a i50 Centen iedere rogel meer H Centen Oroote letters woi den lierekend naar plaatsruimte i r Inzending van A lvertentiën tut 1 uur des midd TelefMi No M De tJ tgaTe dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prij per drie maanden is 1 2fi franco per post 1 70 AfzonderJijke Nommers VIJF CENTEN Nleaw Teitr ftea rof Dr Lielwrs welbekeud XUITir SB CHT ILIZia AIImh Mht niet Fabrielumerk tot Tourtdnrende radicale en C M genezing van alle ceMa leH de meest hardnekkig xisnuwkSni xiekt Hf vooral ontstaan door ESflfiü afdwalingen op jeogdigtn leeitgd Totale genezing van elke zwiütte Bl tocht Benanwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spgarerturiog Onvemu n Impotenz Potlntione enz Uitvoerige prospectnssen J njip r Sett i fl 1 fl fl 3V dubbele flesek il Vj CfnimlDopdt Matth f d VbrW ZidtbommeL 1 puti M Otéban h o Amtterdsm 1 Happel s Gravonhsge i llalnimAns do Jüot J Osii Rottco daM Iff S Jo loudn rn bjï allo drogisten AAU ALLE ZIEKEN geef ik gaarne zondcj eenise kosten gratis inlichtingen uit erkentelijkheid roor ccne geneeswijze die mij en duizenden met mij mijne gezondheid heeft teruggegeven l LEeUWe9i Rijswijk bij Geeslbrug T A n TT M ü geurige i mi SIGAAR U A U U il A x BzssöiEXO r iniitiüe nit HMriem Utx piMtse ▼ rer henon Uel ni wmlfii boutj flictit N ailal het zwsar liew hadigdi vaartni was Icc kgepompt werden in de voorkajolt on lökm gevonden die ran mevrouw di Haan en Tan mej KrniW en van de heeren Hibma Nieveen Caüimir en de twee roazilianten Jacotn en Koppen De lieer Bastet beeft de lyiien van mevr de Haan mej Kraine en Hibma met de ülcepboot Anna naar Amsterdam gcbraclit en ooit nog h t lyit van een vierde aancligniyit dat vaa JiAobs In de maoliineltamer vond men liet lyk van tol machinist wiens naam men nog niet kent Vermist worden dus nog de Ijjken van den heer de Haan en chip K r di Jong I e lyken Tan Nieveen asiniir Koppens en den machinist z n naar S aandam gebracht IJe vier naar Amsterdam vervoerde l ken zyn aan de De Rnyterkadc ont cheept en in het ctttó De Uuyter binnengebracht De identiteit van mevr De Haan jnlfr Kmise en Hibma stond vast Omtrent den vierde verkeerde men in tyicl B j onderzoek bleek later dat het vierde lyk niet dat van lacob maar dat van den anderen nmzikant amille Coppens oen Helg ia Zyne vrouw en kinderen waren gisteravond nog te Zaandam maar zullen heden naar Anistirdam gaan De broeder van lacobs is naar Zaandam geweest en heelt daar diens igk herkend Hy deelde ons mede dat niet vier maar vyi lyken te Zaandam tig en Behalve de lyken van den stadent Oasimir dokter Nieveen Tacobs en den mm hinist l e Hoer moet daar dos nog l liet lyk van schipper De longe U dat van den hoer De Hann zyu aangebracht De beer Bastet en kapitein Narebont van de Mercurins zyn te Zaandam door den officier van justitie in vcrhocjr genomen Di kapitein zegt dat hot bootje Willem gesn lichten op had en dat hy met de stoomftait heeft gewaarschuwd De heer Bastcrt echter zegt dat er wel lichten waren en dat hy geen llnitcn heeft gehoord maar hy voegt er by dat by hot flniten misschien door hot ruwe weer nluf gehoord heelt Ity het openen der kajnit waren do oltivier van justitie en do reehtereommissari tegenwoordig t Wa gelUk zich denkon laat een algryzeiyk schouwspel Ken der heeren lat mot de armen en een boen in de hoogte op de bank en had met zyn wandelstok een dor patryspoorten stuk geslagen Ken ander lag op de bank ahi In slaap en een der twee vrouwen lag dwam voor de kajaitstrap Den machinist Do Boer vond men in de machinekamer met een dot poetskatoen in de hand Uy laat een vroaw met vyi kinderen achter schipper De Jonge oen vrouw an vier kladorea Hen sehryit uit Bameveld Als oen bowys welke groote voordcelon vloeiweidcn vooral by droge jaren knnncn opleveren kan dienen dat het nagras in de vloeiwoido toebohooronde aan den heer W baron van Nagelt aldaar nit do hand verpacht ongeveer f 10 heelt opgebracht Wanneer men weet dat door de langdurige droogte verscheidene boeren nn geen gras meer voor hun vee hebben en men ziet dan dat thans voor de tweede maal dit Jaar een zeer goede snede in do vlooiweide gemaald kan worden dan springt het groote belang dat de landbouwers by den aanleg van vloelweiden hebben nog lueer in het oog Bovendien zyn de finaneieele resultaten zeer gunlUg te noemen Do geheole aanlog van bovengenoemde vloeiwelde ter groote van ongeveer anderhalt H A heelt nauwoiyks f KHXl gekost en rekent men den grond die voorheen byna Biet dan heide bevatte op f 200 dan komt ven tot een totaal van I IWX liBteii wy nu een even de opbrengsten nn dit jaar nagaan BU publieke veiling Il het gras in luni jl voor 1 170 verpacht tefwyi zooals wy boven meldden het na frn nog f 70 heelt opgebracht Rekenen wy nu een jaariyksche uitgaven van I 50 voor het onderhoud der vloeiwoido dan heelt men toch nog ruim 10 percent van het uitgegeven kapitaal getrokken fjandbonwers in het bezit van gronden aan beken gelegen kan de vloeiweidon niet genoeg worden aanbevolen Te Amsterdam ging gister een luchtschipper op Toen hy gezegd werd terug te zyn ging een verslaggever van het Hbl hem opzoeken iri nitvrngen Hoe het olgeloopen wa met zgu Inchtvaartl Slecht mynheer heel slecht Al dadeiyk een klein tegenvallertje door bet verlies van het valscherm maar toe ging verder de reis goed De wind was hanl en in snelle vaart vloog do ballon door de lucht Kort maar duurde het ot de Zuiderzee was vlak by en de luchtreiziger besloot te dalen Dicht by do aarde echter kwam er een herige wiadstoot die den ballon weer in de hoogte en boven de zee dreel Tot er een schip iu de buurt was hield de schipper ign ballon zwevende toen daalde hy in de nsbyheid vnn een visschersRelinit Ballon en scbipiK r lagen in het water tnsschen de Oranjesluizen en Mniden Daar grepen de visscbers de mand het net om den ballon scheurde en mand en luchtschipper waren gered maar de ballon ontheven van zgn last school weer pyisnel naar boven Vyidnizend franc verloren mgnheer zei de luehtkupitein Maar misschien komt de ballon toch nog terecht want reed wist de kapitein van een stoomboot gister avond aangekomen te vertellen dat hy een onbekende visschersschnit een ballmi had zien o i ikken voor Dilincs en Heeren A vaa OS Az Hd Taillnr Kleiweg B 7 1 781 OOUOA Ifleithonu u t $ Ueufü Siert Ihiu Vrkn Slotkri 8IV 1 8i a 8 lOOl 88 81 88 ♦ 8 Vi 88 81 101 57V 87 100 ♦ 8 8 8 11 498 X V lis 104 ♦ 88 1 8 1 V 114 J 1 1 114 1 isv 1 100 l II 111 1 1 98 100 J 1 0 ll i 1 Ul i 88 1 m 108 74 1 104 87 WV V 881 IIIO 110 108 i lOt 9 11 1 100 117 117V 101 841 1 88 iii van 1 AUOUSTUS tD Ll D U t N l W 8 IV dilo dito dllc 8 dito dito dito 8 HoKOi ÜU Ooaill Il l 8 Itaui luiohrijTinit 1181 81 8 Oontm Obl in papier 1888 8 dito in tilror 1888 8 PoaTssiL ÜU mot ooupoo 8 dito tiok l 8 fteiuiio Obl BioneDl I8lt 41 dito Oeooni 1880 4 dilo bil Rolbi 1888 4 dito b j Hop 1888 0 4 dito in goud Iwn 1883 8 dilo dito dito 1884 5 d illl Pmpot Khuld 1881 4 Tuiiui Qopr Uonr laon 1880 4 Oon leeoiog wriü 1 Geo laeatn Mrle C ZniuAn Kop r oblg 1181 8 Mlsieo Obl Buit Soh 1880 8 Tbiiziiiiu Obl 4 onbep 1881 AwnilDiii Obllgitioo 1886 I KoTTitom SM Imu 1884 8 N D N Afr IIiodalKvUnd Araadib Tab Hy Cartificttao DaliMistHhappy dito Am Hjrpothaakb pitodbr 4Vi CuIt Mi darVorBlan1 aaod 1 Gr llypollieekli pandbr Vl Nadarlaiidh ha bauic aaod i Nad Hindalmutaah dito 1 N W k Pao Hrp b paadbr 8 Bolt Hyjiothaiikb paadlir 4 l Ulr Hipothmkb dilo 41 OoniHs Ünt Ilong bank il Ruil ilypotlleeltbaalc paudb 8 Ambvka KquI hrpotb pandb 4 Maiw L O Pr Liu rert 8 NlD Holl U Spoor Mij aaad My tot Eipi 1 St Spw aaad Nad Ind Spoorwogm aaad Nad Kuid Afr Bpm a nd 8 ililo dito dito 1 81 dito I ItUJlSpoorol 1987 1 A Eohl S 2aid ilal Spa mij A H obl 8 PoLltM Waraohau Weoiien aaad Kuai Gr Rua gp Mij obl UalUaaba dilo aaad Vaaloira dito aand 8 I au Dombr dilo aaad I Kank Ch Aaow gp kap opl 4 dilo dilo oblig 4 Amuiza Oent Pao ap UiJ ohl I Ohio k Norlb W pr C 1 aand dilo dito Win 81 Halar obl J Danver k Eio Gr Spn eert tjl Illioois Central obt in goud 4 1 LouilT k Na li illiOert T aand Mni u N Spo U Ie bvf o 8 MiM K n at r 4pCt praf aand N Tork Oulai o k IVeat aaad I dito Ponn Obio oblig I I Oregon üalif I hyp in p ad 6 St Paul Minn k Haait obl üa Pao U if lün obig 8 dito dila Line Col la byp O 8 0aN40A Can South Chert r aand Vm C Hall k Na Ie b d 0 0 Amalerd Omnibua UiJ aand üp het Dinsdag gehouden appèl der werksliikers in t veen onder JËngwirdon en Opsterijind waren op enkele ploegen na alle arbeiders tegenwoordig naar schatting 323 A 350 Men kwam overeen van den aanemer gemiddeld 10 cent per strekkonden nieter wyk te Tragen Tot onderhandeling kwam DelflscheSlaoIie men niet daar de aanemer atwezig wa en te kennen had gegeven niet T66r Woensdag op het werk te komen Woensdag zyn ongeveer lO arbeiders weer begonnen te werken Men verwacht dat de Bieesten het werk wel eer znllen opvatten OPRUmil G van nllx nog voorbanden Zomermantels tol ZERR LAGE Prijzen P SA fISOil AüVERTICfMTIKlN A SLEGT reeltzicb aan tot hit lef eren ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwekood M iBfitU dé K G NIEUWB HAVKN 28 WÊÊ Bekroond op de Internationale Tentoonütelling van Bakkir Maalder en Kookkunst te 9 Gravenliagê met een diploma Vergald ZiWeren M aille FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ as ehitiniscbe Wasscherij van II OPPËMIIEIilER 10 KrutahfJ le Roitprrlam UebrtiTHiiHinl d r A M den EoninH der Belfceo IloorddepAt voor iOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit Toor het ntoomen en Terrei Taii alle üeerenen Dametgarderoben alsook alle ivindHr oederen Stollwerck sche Borstbonbons gefthrioeerd na vcjomhrift vaa den 1 ken Universitoits l rof jehm Hofrad Dr Hartess Bonn hebben sedert 50 Jaren als Torzacbtend niiddel tegen Itoesten heeBchheid en aandoening der ademings 1 organen uiteteekoiide diensten bewezen 1 Bij Hpoedigo afwiaaeling van warme I er koude lucbt is t bymnder aanbevelen wardig een bonbon te gebruiken ViTpakking Oeolo pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar Hpeciale inncbting roor bet itoom n n plucoe mantels veerpn bont enz Oordgnen talelkleeden ent worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of ce erid worden onschsdelnk vonr de gozondbeid volgens taal bewerkt Ben ware Schal Toor de ongelnkki e slAchtofiers der eltbevlekking Onanie en gehrjne litapattingen ii liet beroemde werk Z Dr Retau s IXFBEWAlUXCi Botlandtche aitgare met 27 afb Pr i 2 gulden Ieder die aan de Tersobrikkelgke gterolgen vau dese ondeu Igdi moet het Itaen de oprechte leenng die het g eft redt jaarlöks dnixend van een sekeren dood Te Terkrggen bg het Terlags Magaziu ie Leipsig Neuuarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook m postaals en in eiken boekhandel in Holbuid liitiieÉi gij niet wilt hoesleii braikt de allerwege b roonde en wereldberoemde Superior Drmen Borstlioiiig Extract im k uit Ie Koninklijke Stoomtabriek De Honingfblwem van II 1 VAW iSCHAIIi € o üenlIa Uvjraicien VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK BCHAIK aCHAIK SCHAIK SCBAIK BüttAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK ft Co a MeltaDthe is het be te middel dor wereld ft Co S Mellanth geuent Kinkhoeat ft Co B Mell TltllO Kflbee t zoowel ouit aU jong ft 00 a Heliauthe muf in geen buiageziu outbreken ft C0 B Melianthe staat loortdarentl onder SebetkuuUg toexiclil ft Co a Idellftnthe betpt onbermopelük ft CO B Mdli nlthe w bekreund met Eeretliploma a Co B Heliauthe i bekroeml mot Ooud ft Co B Meltantlie ia Itekrooml mut Zilver ft Co a Helianthe ia verkrijttbaar ut flacons van O € U ToCiê n ƒ f bg jroiiTJP e Co Vestharen 198 Oimda liSAiliS Kleiweg E 100 f Gouda Vaif MILD Veeretal B 126 te Qmda k BUUMAN MoordrtclU KriDVJ MVe D Mei 001 B If Va e SATBLAND Bniloep B V WIJK Oudmatir M KOLKMAN Waddi xmei II UOLLMAN Bodegravm PIN KSK iVieuieerteri a d IJtti W 1 TAK DAH HaaHncU A N van ZESSEN SrAoonAoMn Kullenlandscti Overaicbl Van de rittiag van Zaterdag in het pro 8DryjM het volgende overzicht Majoor Hartmann brengt zijn zeer goed in elkaar zittende verlUaring die een zakel ke redeneering bevat ten einde Deze laidt geheel ui denzollden geest al Vrtjdag het begin Hartmann hondt goed vol tegenover de talrijke vragen die d rechters hem stellen Daarna heelt een zeer helangrijkn aangrgpende conlrontatie plaat geleid beurt om beurt door Demange Labori en Hartmann tnsschen dezen laatste en generaal Deloye den laatsten kampioen voor de beroemde technische discussie van het borderel Deloye eindigt met te verklaren dat hjj alleen eipert is om te bewjzen dat de volstrekte onmogelökheden die de verdediging aanvoert niet bestaan en dat hij zich niet verklaart over de schuld van Ureytns daar hjj erkent dat hj daarvoor Biet het minste bewj heelt zclls niet uU de tweede hand Mercier die weet de rol van den regeeringscommisaaris op zich neemt laat opnieuw eenigc details vaststellen Havet lid van het Instituut herbalt z n hoogst belangwekkende verklaring t het prooes Zola over den stg l van het borderel dat niet geschreven is in het znlvere Fransch van Drcylns maar in het met vreemde bcstanddeelen vermengde Fransch Tan £ sterhazy Ka de schorsing der zitting begint Labori een ondervraging van Gonse over de machinaties van 1896 tegen Picqnart Hoget komt Gonse die in zün uitleggingen verward raakt te hulp De conlrontatie van Gonse met Picqnart zal Maandag worden voortgezet met de lezing van de expertise over het uitkrahben op het petit blen Deflonds Lamolte was in 1S94 stagiaire by den generalen stal Hü hield Dreyfts voor schuldig maar door het lezen yan de enquête van het Hol van Cassatie zag hjj z jn onschuld te voorschijn komen doordat men een nieuwen datm am het borderel gal De getuige doet de circulaire van 18 Mei 1894 over de deelneming aan do manoeuvres voorlezen en constateert dat de stagiaires het schiethandboekje niet kouden kennen v66r Juli Zjj wisten reeds in Mei dat zjj niet aan de manoeuvres zonden deelnemen het is dus t nmogclijk dat een stagiaire de schrijver van h t borderel is toe generaals Boisdetfre Deloye Mercier Rog t trachten dezen getuige die volhoudt in verwatring te teengen Dit bewijs voor de onschuld van Dreylns GedeikHkriUci na eei Gelvlooektr MNIBAL DE YOlTOELII Cx iVam ktt Fransch tena W NimrKR M Raphael wachtte blijkbaar met ongeduld bef oogenblik af dat het heitt vergund zou worden heen te gaan Herhaaldelijk keek bij op zijn horloge De baron bemerkte dit Het lijkt wet or ge op gloeiende kolen ziC zeide hij tot Raphael Ik kan het met tegenspreken Nu ik wil je bier met tegen je zin houden Ik kan best begrijpen dat andere zaken je ibezigbottden en dat je nog veel te doen hebt voor morgen Nietwaar Canlton we moeten bem maar toestaan zich te verwijderen y Maar eerst deze Sesch ram nog le eg eerdef komt er niet van heengaan Be baron schonk drie glazen voL On d te spoediger vrijheid te hebbei om heen Ie gaan ledigde de jonkman bet zijVie in een enkelen teug en wUde vervolgens opgaan Maar zijn beenen weigerden Hem bun dien Zijn hoofd werd zwaar als lood en helde terzijde over Hij gevoelde een onoverwinnelijke neiging om te ibi tt Het wu of een won verstijving wmmm maakt grooten indruk De zitting wordt te 12 uur opgeheven nadat besloten is een zitting met gesloten deuren te houden voor het hooren van Hartmann Volgens de Matin zyn majoor Carrière en de verdedigers overeengekomen om al te zien van het hooren van Bourgeois Héailles 1 BrisBon Dubois en den rabbijn Dreyfus Volgens de Lanteme heeft kolonel Schneider door bemiddeling van don Ooatcnrjjkachen zaakgelastigde ophelderüig laten vragen aan generaal Roget De Figaro verneemt nit Rennes dat Demange de beëindiging van het geding he houdens onvoorziene gebeurtenissen op De lange felle arbeidsstrijd in Denemarken die maanden geduurd heeft is uit In de laatste dagen waren de oiidcrhande lingen tnsschen patroqn en arbeiders weer opgevat en daar men aan beide zijden strijdensmoo was ging het ai dadelijk vrij wel Het arbitrage voorstel van de heeren Binii Heide en Trier werd weor tot grondslag genomen en dat is ten slotte met geringe wüzigiiigen aangenomen Omtrent de regeling van don arbeid In de werkplaatsen is bepaald dat de reglementen niet in strijd zullen mogen zijn met de uvereenkomst daarop waren do onderhandelingen de laatste maal afgesprongen en voorts is de bevoegdheid vftu het seheidsgerecht dat in de hangende quaesties een bindende beslissing zal geven nog wat nitgebreid Dat seheidsgerecht zal ook de hcvoegbeid hebben om getuigen te hooren en u n den Ryksdag zal zoo spoedig mogelijk een voorstel worden voorgelegd om die bevoegheid tot een dwingenfie macht te maken Het antwoord van de Transvaalsche regeering op Chamberlain s laatste dépêche is aan den Britschen agent ter hand gesteld Men verneemt dat Transvaal niet onwillig is de andere party to gemoet te komen in een conferentie als voorgesteld wordt om de werking van de nieuwe kieswet te verklaren en voorstellen in ontvangst te nemen Er heerscbt te Pretoria een hoopvoller stemming ten aanzien van een vredelievende regeling Verspreide Berichten Bkloiii Bg den landbouwer de L te Lapschuere werd onder de bestede van twee dochters ich van al zijn ledematen meester maakte Hij wilde zijn gedachten verzamelen bij streek met de hand over zijn voorhoofd bij schudde met zijn hoofd als dm het bawustrïjn dat hij zich voelde ontvlieden met geweld tegen t houden bij opende zijn mond om t spreken Toen viel hij voorover met het hoofd op tafel en sliep in De beide mannen de Maubert en Carillon sprongen op i ij za en elkaar aan Toen doorzochten zij voorzichtig Raphael zakken Carillon verwijderde zich vervolgens en keerde na eenjge oogenblikken ra t den persoon di e wij reeds eenigcrmate onder den naam van Rigobert bobben leeren ketlnen de Ihan die ongeveer een week als meubeliaaker bij Potard in dienst was geweest en toen wegens wai edrag ohtslagen geworden was Zij spraken tien minuten lang op fluisterendentoon met elkaar i De Maubert overhandigde Carillon een papiermet de woorden En als ge dan den buit hebt als onze vriend S oed gekeken beeft kijk leg dan dezen bri et op e plaats waar ge ge weet wel Carillon knikte Vervolgen vertrok hij in gezelscbaiVvan Rigobert De Maubert zette zicli weer op zijn stoel stak een sigaar aan schonk zich een glas rum in nam een gemakkelijke houding aan en bleet zitten vachtep des héisds een boerenknecht gewapend mot een lug hruodmes nog bytyds ontdekt Sk chts een der docbters sliep toen by zyn band uitstak om de plaats der slapenden te betasten Zjjne vingers kwamen in aanraking met het gelaat van de nog niet slapende die hulp begon te roepen en de boer met zyn knechts hadden het geluk den vorschrikteu aanrander die iu zün schuilplaats gekropen was te voorschvn to holen en hem aan het gerecht over te leveren By het voorlöopig verhoor zeide hg niet van plan geweest te zyn een moord to doen maar dat hy omgekocht was s nachts de deur te openen om een diefstal gemakkeiyk te maken Vrydagavond te haltnegon is een hevige brand uitgebruken in de pakhuizen voor stroo hooi cB haver van de kazerne der guides te Ktterbeok Brussel De pakhuizen die zich uitstrekken over een lengte van HO on oen hreeilto van t meter zuu geheel vernield Persoojiyke ongelukken haddeji niet plaats DulTSCHLiVHIl Graaf Wmburg Htimra de aanvoerder der rechterayde van het Pruisische Huis van afgevaardigden in den stryd tegen do kanaalwet i van de hoSiJst geschrapt DüNeHAHIUiN Volgens hot Berliner Tageblatt is Vrydag tnsHcben patroons en arbeiders een ov reenkoiuHt etcekend waardoor een einde is gemaakt aan den lock out flOSTBUHUK HomUKlJI De khedive van Egypte heeft Had Grafonberg verlaten omdat liij lastig gevallen werd door een badgast die hem met alle geweld wilde fotografeeren SKRvm In de eiiuleiyk gereed gekomen aanklacht worden I2 radicalen on 7 vool uitstrcvcnden beschuldigd een plan gesmeed te hebben Milan van het leven te beroovcn en koning Alexander ten lieboeve van het huis Karagcwgewitach te verdryven PoRTUnil Van 27 tot 29 Angnstns zgn te Porto geen nieuwe gevaUen van Pest voorgekomen een sterfgeval word geconstateerd Donderdag kwam het tot ongeregeldheilon toen een besluit dor regocring openbaar werd waarby het houden van vergaderingen werd verboden De gendarmes herstolden de rost en arresteerden eenige personen De haven Inkou in Mantsjoerve is door pest besmet verklaard WUOKUSTUK IX OK PORTIVRUII LE Het was tien uren des avonds toen Raphael ingeslapen was Toen bij ontwaakte en tot bezinning kwam en na eenige oogenblikken wezenloos voor zich gekeken te hebben langzamerhand zich de gebeurtenissen herinnerde was er aan het looneeT gelijk liifh dat toen hij insliep aan bem had voorgedaan niets veranderd De Maubert lag in zijn stoel te slapen bet hoofd omlaag hangende waardoor dit vuurrood was terwijl hij met moeite adem baalde en afschuwelijk snorkte Carillon lag languit op den vloer te sUp n Overigens was alles nog hetzelfde Raphael keek op zijd horloge het was drie uren in den morgen Verschrift sprong de jonkman overeind Hij zocht in aijn zak en vond tot zijn blijdschap zijn sleutel die hem toegang gaf tot Potards woning Toen sloop hij zonder gedruischte maken been en legde haastig den afstanfl rliebem van zijn wpiing scheidde af Thuis gekomen legde bij zich oogenblikkelijk ter ruste teneinde voor den volgenden dag in orde te zijn Maar hij kon niet in slaap kcmen Zijn gedachten bielden ïich te veel bezig met den dag die reeds aangebroken was Als de zon die juist opgegaan was weer ter kimme zou zinken dan was hij door onverbreckbare banden aan Ëmilie verbonden Rusteloos bewoog bij zich Alles lachte hem ZWWKH Een Zweedsch dokter dr Levin dt onlangs is ternggekonn U van zyn reis naar Hpitzbergcn verzekert dat daar in bet noorden volstrekt geon microben leven In moer I dan 2II II K liter lucht vond hg slechts on I uiterst gering aantal hivenskiomen vu laicroI organismen AXSRIKA Der Amerikaansche regeering zal weldra door een comité van Ingenieurs bet plan wordon voorgelegd van een spoorweg die Noord en Zuid Amerika over de landengte van Panama met elkander zal vorbindoii De lyn zal non lengte hebben van 17 Ü0U kilometer dus den geprojecteerdon transAf rikaanschen spoorweg van oiiil Rhodes tnsschen de Kaap en airn met byna een derde in lengte overtreffen Eindpunten zullen zyn Nuw York en Buenos Ayros De lyn zal door Mexico Goatumala Custa Rira Columbia Kqnador Peru Bralilie en ArgcntiniS gaan Men schat de kosten wi aanleg op HVb millioon dollars Oemeiigile Berichten Uit Amsterdam meldt men aan de N R 01 In het Tweede Blad van gisteren vermeldden wy dat de vrouw van den by het ongeluk verdronken Belgischen muzikant t uppens eerst des nachts te AinsteMam zou komen Wit vewuDib reod dal i ongelukkige vrouw met hare kinderen ondanks de ramp die baar getroffen had in cafd Hnlsse te Zaandam des avond opgetreden was In een speeiaUteitongczelscbup Kn dit biykt nn het geval geweest te zyn Uut is kermis te jCaandam de vrouw behoorde met haar doclitertio en twee zoontjes tot oen reizend spcriuliteitengozolscbap van Van Uunren en Mulder en zong voor het kcrmispnbliek licdjeil op de planken terwyi het lyk van haren man in café Do Ruyteronder het witte laken lag met de armen gekromd tenken van akeligen doodstryd Kr was een contract en dat contract moest ook onder deze omftandighcdon wordon nageleefd welke opvatting da dire ttie van het specialiteitengezelschap voor zichzelve moge verantwoorden Do lykcn van den heer De Haan en den schipper i e long zyn nu hedannumiddag opgovlscht door een Amsterdanisch vlctterman an Willink Te Amsterdam zullen begraven Wordon Coppens Jacobs schipper De long en de machinist de Boer het overschot der andere drenkelingen zal in hunne woonplaatsen ter aarde worden besteld De Haan en zjinc toe Hij was in zonderlingen toestand van blijde opgewondeoheid Hij was in staat te gaan dansen e iingen l rots de Maubert trots alles wat op de wereld in den bewel en in de hel mijn verderf zoekt zal ik toch gelukkig zijn Waf kan mij il het andere schelen wat gaat heel d wereld mij aan Nog enkele uren Om ven uur wa Raphael reeds gehe l i al gekleed en stond voor zijn venster Ër werd aan de deur geklopt Wie is daar vroeg liij Ik nep Isidore Potard is bet geoorbxifdflat men binnen komt f Verheugd o ende Raphael de denr en staAin schoonvader de band toe welke deze bauebjk dtukte Ik lien blij dat tk je al zoo hcelcroaal klaar vind begon de fttbrikant Het wordt hoog tijd dat we een over een heel gewichtig punt praten We hadden dat eigenlijk al lang bebooren te doen Welk punt vroeg Raphael Uwe belangen mijn waarde Mijn belangen vrocg Raphael glbnlachend Welke belangen Kom spe l nu niet al te sterk de beUngelooze anders moet ik gaan denken dat je raij bijden neus hebt Werdt pirwlfd