Goudsche Courant, dinsdag 5 september 1899

7 Colons geUesrd Uad Iste prys No 96 V Esser 8e 67 G Lakerveld 3e 6 N van Wyk e 85 K Schenk EwT venn 21 B Lakerveld 115 W Bode 23 L Nieveld 82 P Bakker a 129 K den Biyker 36 P Rietkerk lU n T d Kemp 42 G Wiezer 8 Puehsia Daniel Lambert Iste prys No 96 M JEsser 2e 98 Koenr Bakker 3e 136 8 Loitjea 4e 152 L Plomp Eerv vera 129 K den Biyker 47 A Keiler e 44 A de Jong 21 B Lakerveld a 115 W Bode Va a 35 Alida de Weger a 74 W O Scheerena a 135 Douwe Luitjes a 66 A V d Berg 114 Com Bmikman 134 H V d Kemp Des middags van 21 tot 4t had een uitvoering plaats van het muziekkorps derdd Schuttery en des avonds van 7J tot 10 uur eveneens een uitvoering van genoemd muziekkorps en werden lichtbeelden vertoond door den heer H C van Staveren Een groote massa woonde deze concerten by en amuseerde zich kosteiyk Deze tentoonstelling van Floralia zal lang by allen in aangename herinnering blgven zg die prijzen behaald hebben zullen trachten een volgende maai weder een prgs machtig te worden en zy die eervolle vermelding op hunne planten hebben verkregen zullen trachten de anderen den loef al te steken en de teederste zorg aan hnnne planten besteden wy hopen dat het bestuur van Floralia nog lang deze tentoonstelling zal kunnen houden daar zg even als de inzenders liefde voor Flora hebben GOUDA 4 September 1899 Binnen een paar dagen zal wederom de inteekenjgst gepresenteerd worden voor zes abonnements voorstellingen in de zool Kunstmin der Sociteit Ons Genoegen De datums der voorstellingen zyn voorloopig Dopderdagen 19 October 9 November 14 December 1899 en op 18 Januari 8 Febraari en 15 Maart 1900 De inteekenprys is f 0 90 per coupon voor minder dan 6 coupons kan men niet inteekenen De voorstellingen worden gegeven door de vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten te Rotterdam onder directie van de hh Le Gras en Haspels wy bevelen de inteekening ten zeerste aan het Rottcrdamsch gezelschap is in onze gemeente geen onbekende reeds sedert jaren hebben de Kottordamsche Tooneelisten ons des winters vergast en wanneer de inteekening ruim is kunnen wy verzekerd zyn dat wy de beste stokken van het repertoire krygen Dlrecle pourwcigverblDdlDgen met GOUDA Zomrrüicnst 18f9 eoD na iOTTlROlliTiM nm l lt 10 4 11 11 U tl 11 11 11 11 l ll l ll Lil Lil r t li 1 4 10 11 lUan ai tl UWK t lM m h riOj Iot mianfül faih ltM a n a D ni z faa n i ndurMliatUa to 4a la M ntaOltaai ti laMn Tiagk rÜJ Rallntlaika Spoc OTTlKDlK lonDi tto ytm ff ff ff ff I ff 11 17 ff 1L4I 10 11 10 H ff ff ff lO M I ff ff 10 41 ff r t t Ü l OO 10 01 10 17 10 4 11 14 If OI 11 14 l ll hnlMM ir lu laaf las tM imtaul a S BalkabilM ifW ouoa DEN atasiiaii 1 14 1 41 4 11 tl 17 ff l l ff ff t lt ff ff ff LH p 10 1 11 41 1 1 1 41 Ml 4 11 Ml 1 17 Ml LU 41 7 41 1 01 L41 1 41 MIt JO 10 44 10 11 11 07 ll 44 l lt IMI 10 O 1 4110 11 11 17 11 11 U e I tl 1 41 1 00 4 00 4 tl 4 411 10 LU 7 00 7 41 T il l ll 1 4110 10 10 17 1 41 Ml LU 10 11 l ll 4 40 LIO f 10 01 10 4t 1 01 4 II LM 10 11 10 11 18 4 11 7 11 0111 17 1 17 1 14 117 4 17 1 01 LU LOO LIO 7 17 LIO l lt ll ILII 10 11 to tMtm nu liUga Diaitkalia iiutartui ai i fte Utni i 07 LH LH ö 40 LI jj Uirtehl 1 17 Lil 7 11 LH L4 i rtl LU LH LI 4 Oadiiv LIO 7 01 l ll lloada LH 7 17 7J7 1 81 1 00 LH t 1 B f lO li lOJt 11 11 U Ol 1 17 8 01 LIO LI 4 U I U L41 Lit 7 11 LU 11 01 10 14 lO M Il H 11 17 4 11 7 1 4 10 14 10 4 H ti 4 1 7 17 4 10 1 11 10 ILII ILil l b 8 40 LH 4 41 I M LIO 7 11 7 11 LH U Ol ILII 11 10 vronw worden bygezot in een lamiliegral te liemmer de mainour Nieveen en de tailent O I azemier beljoorpn te Itruiimgenttiuw JuBroDW Kmise te BDiksloot en de hockhaiidelutr Hibma te LeeDwarden Het stoombootje Willem i naar het ondc Koningfiduk geileept Aan het Winschoterdiep trekweipipe heeft Zaterdagnamiddag te ongeveer hall vjjf het volgende ongeval plaat gehad Onder meer andere cheepgjagerd bevond ïirh daar p dat ogcnhlilï do I7 8rige Take dn VriiH die zoogenaamd uit aardighi id deze en gene met een klein kaliber revolver dreigde In die aardigheid deelde ook het chip van Pinkster die op de vraag van De Vrie ol hy maar fichieten zon beveiitigond antwoordde Met dit gevolg dat Tliomo Dp die op het schip aan het werk was hoven het linkeroog gutruUen werd en neerviel De Vrien ontsteld sprong toe en ziende wat er gebeurd was nam hjj ztjn HlachtoKcr op en droeg hei naar het academisch ziokenhais waar dr Van der jroot de wond die nug al ernstig moet zgn verbond N Ur et Wy lezen in een Amerikaanseh blad de Volksvriend het volgende De Ieren hebben over t algemeen den naam dat zg veel sterken drnnli dnnken maar dat zells bowoiieni van Ierland er gelieel buiten kunnen en zich daar wel by bevinden is bewezen door den kwaker lohn Kichardson wel bekend I die onlangs op een pleizlcrrcisje te Jeruzalem overleed Veertig jaren gelejien bouwde hy in het Noordoosten van Ierland een nitgebreido Unnenlabriek met de noodigo arbeiderswoningen Hy was oen vroom man niet alleen des Zondag maar Aok in het dagi iyksch loven ook in zy beroep zoodat de Eiigelscho huisvrouwen zeggen dat men de goederen van lohn Kichardson gcrnst in het donker kun koopen Hy maakte ook de bepaling dat in het nieuw gestichte stadje Bressbook geen sterke drank mocht verkocht of gebruikt worden Het hi hem gelukt de bevolking van lieverlede te overtuigen dat het goed is den alcohol te weren want by een geiiunden volksstommuig verklaarde der bevolking zich tegen do vergunning Het stadje telt thans 400U zielen zonder werkloozfln zonder gemeentearmen zonder gevangenis zonder bank van loening zonder politic Daarentegen is er een giootgeliouw voor ontupanningen zyn er uitstekende scholen vyi kerken een openbare apotlieek en een spaarbank die 4 pCt rente geelt l ll 01 1 l ll LH 01 l ll 7 10 7 11 1 1 door 7 17 Oaaill MMrdrMlit n w rk rt 7 1I Oaptlla T 41 lattanlui M 10 7 10 RottwdamD P Rollsrdam B l ll 1 41 Bsttnrdaai Beun Rotlardun D P Botttrdua H Oaptllt Hlmwnkirli Heardnoht l lt T IT 4 41 4 11 1 04 l ll LIT 1 41 M 4 01 L14 1 10 Lil 1 44 m allMff 11 M h khM nln Mdn 1 41 1 00 U Ol 1 1 11 7 11 1 0 1 41 7 7 7 41 1 01 Lof 1 11 1 10 Gouda SavnIiuiiaB MMrkffpslIff Boatwmw Zagnanl Voorbnrf H M Han 1 41 1 Oi 7 01 MO 7 41 Lil 2 1 00 Voonurg 1 41 EoOwia Xtg 01 i tmah Mo LU 1 nmM I4JI I 7 11 7 47 l p 0S F t7 M RarBaalÜMniii illin li UaM Un i lO LH 7 10 l lt l ll 1 41 L l 7 4 1 19 LH uouda Uiidav Wcxrd UirMlit De arbeiderswoningen zyn er net en practlich ingericht en allo voorzien van een tuin Aan loon betaalde de heer Kichardson per jaar uit KXl OfK guldon Om de grooto verdiensten die hy voor die treek had wilde Uladstone hem indertyd den titel van baron vorleonon maar do eenvoudige kwaker bedankte vuor do eer In yn antwoord schreef hy 0 m Onderdrukt ol vcmln Ser het aleuholisme in Ierland By elke lorsdie misdaad speelt de brandewyn do hoofdrol want zonder do verleiding van den sterken drank zonden onze arme boeren daar niet toe in staat zyn De sommen aan brandewyn on bier verspild staan op hot minst geiyk met de pachtbe taling der laatste drie Jaren en t is bowozen dat daar de meeste pacht achtentollig biytt waar de meeste brandewyn gedronken wOrdt iod alleen weet hoeveel moord en ellende er uit de herbergen en kroegen afkonut is Drie gevallen van theevergiftiging zyn in den laatston tgd in de hospitalen te Vewyork voorgekomen waarvan een met doodelpen afloop De laatste patifnt is een lersehe vrouw die zirh haar gebcelc leven aan den theepot heelt verslaald Volgens haar verklaring had zy steeds een pot met thee op de kachel staan kop na kop drinkend en als zy buitengewonen dorst had den inhoud van den theepot in een kan gietend en daaruit achter elkaar opdrinkend Zg dronk ongeveer twintig liters per dag en dat hield zy tot haar 4 e jaar vol schgnbaar zonder kwade gevolgen Ei nige maanden geleden stierf haar man en om haar verdriet te verzetten dronk zjj meer thee dan ooit met het gevolg dat zjj verbazend dik werd haar voeten begonnen te zwellen zy had moeite om adem te halen kreeg hooldpynen en werd zoo goed als blind Floralia te Qouda Oisteren had de gewone tentoonstelling ilaat van bovengenoemde vereeniging Hg de prysnitdeeling deelde de Voorzitter de heer Dr H IJsscl de Hehepper mede dat de tentoonstelling by een vorig jaar was achteruitgegaan daar slechts 50 van de uitgegeven planten waren ingezonden en het aantal der inzenders fl bedroeg Kr waren uitgegeven 8 13 planten aan 152 inschryvers en Ingezonden waren 440 planten van 8H inzenders Voorts dankte spreker allen die door geidelgken steun of cadeau het Bestuur in staat hadden gesteld een zoo groot aantal pryzen te kunnen uitreiken Ook do jury bestaande uit de bh Hteensma Hooltman en Bier werd een woord van dank gebracht Ter opluistering waren ingezonden een collectie palmen door de bh Gcbr Hteensma fontein door de Watcrleiding Mg beelden en vazen door d hh I Clemens en Zn collectie planten door den heer M Esser collectie fuchsia s door den heer N van Wgk en Hens elastica door MeJ Alblas Deze inzenders werden dankbaar herdacht voor hetgeen zy hadden toegezonden dit lokte een driewerf hoera uit Voor den heer Hteensma Bestuurslid on voor den directeur der Waterleiding den heer van der Laar mede bestuurslid en eindeiyk werd voor don yverigen Hecretaris de heer van Catz een driewerf hoera uitgebracht De uitslag der bekrooning is aldus s Isto prys voor hnisviyt W 1 de Keyzer 2e Paauw ie Grendel Herie I en n H Planten 1ste prys No 90 M Kiscr 2o 21 B Ukorvold 3e 115 Wilhm Bode 4 15 B r I gster 1 1 1 14 1 11 11 11 11 11 11 41 1 11 11 11 11 11 10 11 11 1 14 40 t 1 11 11 11 11 11 1 40 7 H 1 01 I OI ff l ll 1 1 l l 1 10 1 41 11 10 11 10 ff 11 41 ff ff 11 11 10 4111 41 II a o I p t T K H I10 17 11 00 ILia LIO 11 14 1 8711 11 i L4I ll U 11 11 l lt LOI TT 1 17 4 U li l LI4 LIO 1 04 10 11 Eerv Torm 74 W Scheerens n 67 o Lakervold 47 A Keiler 184 H van der Kemp 75 D Lauwerier Serie n 6 PIaat o 1ste prfs No 104 Dirk v d Tooren 2 114 BraiknoD 2e 66 A V d Berg 3e 129 K den Bljkor 4e 61 W V Hofwegen Eerv rerm 128 Com P Lainenburg 22 Hendrika v Leeuwen 119 J Lankhorst I 120 Joh Kranendonk 107 P de Mol Serie I 3 Planten late pry No 54 L Kalmeger 2e 84 M V d Berg Se 76 e de Jong 49 D V d Voorden Eerv vcrm 81 C Knoop 1 Fuchsia Schneewittchen Iste prys No 90 M Esser 2e 93 O J de Mol 3e 74 W t Scheerens 4e 47 A KeUer Eerv vem 35 Alida de W er a 75 D Lauwerier 72 Ioh Ph asbel 91 E Koelman 2 Begonia Vernon Iste prys flo 96 M Esser 2e 98 Koenr Bakker 3e 54 L Kalmeyer ie Alida de Weger Eerv verm 21 B Lakerveld 40 L P Kulik 62 T Usaelstyn i Iste prjs No 115 W 2e lOU W3e 1 Eerv verm 76 C de Jong Impatiens Multanl Bode de ömil 144 Maria v d Kind 15 B e Lyster 86 K Schenk 54 L Kalmeyer 4 Agerathnm Iste prgs No 93 O J de Mol 2e 96 M Esser 3o 74 W e Scheerens 4o 115 W Bode Eerv verm 35 A de Weger STADSNIEUWS 81 J V d Pool 44 A db long 47 A Keiler 75 D Lauwerier 5 Thnrabergia Iste prys No 35 Alida de Weger 2e 104 D V d Toom 3e 15 B C Lyster 4e 9 G H de Peer Eorv verm 23 L Nieveld 82 P Bakker 149 P Kastelein 67 G Lakerveld 6 Zonaal Vesuvius rood Iste prys No 98 Koenr Bakker 2e 115 W Bode 3e 62 T Wsselstyn 4e 135 Donwe Luitjes Kerv verm 47 A Keiler 96 H Esser 89 Dammas Job Hordyk 67 G Lakerveld 29 L Eietveld f a 63 A IJsselstyn 120 Job Kranendonk aii ViinK 0 I Hel Tijd van Jrccnwlcli 4 1S 4 I Lil LU 7 U 4 41 4 11 1 01 1 0 LU 7 11 I OI LIO LI 7 LH L17 Ml 10 10 10 17 10 14 10 11 10 40 F l ll 4 1 40 LIO 7 11 10 1 10 17 11 11 11 41 Lil 1 01 ff 1 44 l il 1 14 ff ff 1 01 ff 1 01 L14 Ml l ll ff 4 11 4 01 4 17 ff 4 47 ff LI4 ff i Ol M4 1 07 M ff lOje 1 11 L17 17 LI4 L l 47 ff Il ff ff 10 08 ILII ff ff 10 M 11 1 U 10 4 t lt LIO 1 41 1 11 LU 4 11 l ll L07 ff LU ff LH 1 41 LU 7 17 7 n 7 1 l ll LI l ll ff ff Lil 10 11 111 t 10J7 LH P 10 1 e O O U 4 i MSTIIDtll Ooada LS 1 0 L17 LH 10 10 10 17 U Ol 1 18M LH 4 O ir 1 47 LOi I H LH 7 M 7 11 7 11 7 10 1 UMI lL t 11 01 l ll s in I U 1 11 LU I K 1 88 9 1 iO IO 11 OL lauLW 1 01 8 58 LOB 10 11 10 S4 l 4i 11 17 1 00 3 18 4 11 4 17 LOO L87 17 LU 9 0010 01 0 1010 48 8711 11 imkU 1 1 I OI 10 10 1011 0 1 011 10 LU t 41 4 80 111 LU 7 11 Lto LU 10 110 1111 00 1111 11 07 1 41 II t ut C li7 ia740L ll l 1 11 4 4i U I SI 7 11 LU Il L4I 1U W L4I LIO 7 81 7 18 180 10 00 11 10 11 11 U 4 1 4I 1 10 8 41 I O l 11 LIO 7 80 LH 9 40 le UO IwHia 7 17 7 84 8 18 8 41 1L18 10 41 4 tl i 47 7 11 7 81 LU LU 10 17 ll lL Gisterenmiddag ten ongeveer haU twee zakte een wagen van den heer de Goeg die voor den heer Breebaart goederen vooreen party had geladen door de planken die over het nieuw aan te leggen riool Achter de Kerk waren gelegd Heden nacht kwam hier ter stede aan een goederentreüi waarin een wogen die van binnen in brand stond Onmiddellgk haakte men den wagen uit den trein en bracht dien onder de waterleiding In een dezer dogen gehouden vergadering van de tooneelvereeniging Vriendschap zg ons doel onderaldeeling van het Algemeen Nederlondsch Werkliedenverbond werden tot leden van het bestuur gekozen de Heercn Stolwyk van den Heuvel en Hense van Uningen Het plan bestaat reeds in de volgende maand voor de leden een uitvoering te geven Door de politie te Amsterdam is aangehouden een 50 jarige man wiens opsporing en aonhouding in zake diefstal door de politie alhier was verzocht Gisteren had de herstemming plaats vuor en lid van het Bestuur van den afd Gouda van den Ned R K Volksbond en wel tubschen de hh J J van Velzen en A Koot Jr Uitgebracht werden 97 stemmen waarvan de heer J J van Velzen er 64 verkreeg eu A Koot Jr 33 zoodat eerstgenoemde gekozen is Gisteren hield de Postdniven Vereeniging de Smerle een wedvlucht van uit Mons waar de duiven te 6 20 uur v m werden losgelaten De prgzen werden behaald door urneG Jongeneel 9 28 23 Iste prys Van Waas 30 14 2de Bine 30 14 3de Polet 31 23 4de Vennik 31 26 5de Tennil 34 55 6de Polèt 35 38 7do CorBoer 36 43 8de BlSb a 1 38 Sde Jbnfceneel 48 07 lOde Aon het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleenen wy nog het volgende In eigen beheer werden geverfd on behangen eene kamer In het gebouw van de politie aebt eene slaapkamer in de woning van den Gemeente Bonwmeciter twee kamers m het Gast of ZipkenhniB twee kamers in de sluiswachterswoning aan het Reeuwgksche Verlaat eene kamer in de ondorwgzerswpning hg de le Burgerschool voor meisjes drie lokalen in het Gymnasinm en het vertrek in het voormalig Proveniershuis dienende tot eetzaal voor de Officieren van het Garnizoen Voorts werden geverfd de keuken in het gebouw Arti Legi de meidenkamer in de woning van den Gemeente Bouwmeester het portaal van het hoofdgebouw van het voormalig Proveniershuis de kamer van de naaynffrouw in het Weeshuis de keuken in het Oude Vronwenhnis eene woning in het voormalig Proveniershuis en vier brandspuithuisjes Tot het gewone onderhoud vm de Ge meentegebouwen dat naar behooren plaats had worden ook gerekend de vernieuwing van de vloer der meisjesslaapzaal in het Weeahnis eo de vernieuwing van de vloer der leeskamer in het Archielgebonw Voor het onderhoud van gebouwen scholen en meubelen zyn in het geloopen jaar de volgende sommen besteed Au nuterialae Au labeidi1 en MBBimiBgea lom het Raadhuis f 127 56 f 335 59 de meubelen van het Raadhuis 118 96 i 64 de verschillende ge i bouwen 1848 46 1885 19 de Lagere Scholen 1287 58j 1312 47 de meubelen dezer scholen 895 38 748 66 de Bowaorscholen 210 29 60 15 de Avondschool voor AmbachtaUeAin 345 25t 327 68 het Gymnasinm 200 25 148 43 de meubelen van het OyiuBoMum 98 07 19 48 de meubelen in Artia Legl 76 61 127 12 de Bad en Zweminri hf 203 25 149 84 f5406 85 f 5068 614 De jaariyksche schoonmaak der lagere scholen kostte f 595 48 aan ifcitengewone orbeidiloonen en I të aan m terialaa b Straten pleinen riolen en waterleidingen Voor het verleggen van 18007 44 M bestrating is aan den aannemer van het onderhoud der straten H Lamers alhier uitbetaald f 1980 82 zynde U centen per M Bovendien ontving deze eene som van f 350 65 voor kleine herstellingen als het dicht maken van gaten kuilen en slenken en voor het opbreken en weder in orde brengen der bestrating van de Markt by gelegenheid van de kermis als anderszins waarvan de oppervlakte niet bg vierkante meters kon worden berekend als ook voor het oproimen van puin en sneeuw voor zooVer de verplichting daartoe niet in de niet hem gesloten overeenkomst is omschreven De aankoop van de benoodigde materialen en bouwstoffen geschiedde wederom bg openbare aanbesteding Op deze wgzc w orden geleverd 12300 BenAhin keien demi retaillés door de firma Eraest lansen en Ed Sonpart te Luik voor I 107 per duizend 25000 Vechtscbe straatkliiikers Waalvorm voor f 18 per duizend en 3 0 XI Vechtscbe straatklinkers Vechtscbe vorm voorf 17 77 per duizend door de Gohr vanStugvenberg te Utrecht 103000 blauwe I Issolstraatklinkeri door de firma Schalg en Bekker te Schoonhoven voor f 6 84 jwr duizend en 1149 M straatzand door Broere alhier tegen den prys van I 0 85 per M Door de Gemeente is voor bet ophoogen van straten eene hoeveelheid van 339 M kolenasch verstrekt Ten behoeve van het onderhond der straten is uitgegeven aan materialen en werkpn in bet openbaar aanbesteed f TLÜ aan arbeidsloonen en het vervoer van jnaterialen 2900 52 ToUlJ f 10057 03 Wordt vervolgd SeHoosHovïK Aan den heer J Smit alhier is op diens verzoek eervol ontslag verleend als deurwaarder der ploatseiyke directe belastingen te Krimpen aan den IJsel In diens plaats is benoemd D Van den Bosch gemeenteveldwachter aldaar 361 Staats loteriJ 4e KUlsa TrekkUg ran Maftnitaf t Septe iiilnr No 11165 uno No 4160 10404 en 18816 ieder ƒ lOOC No 8 7 en IU905 ieder 00 No 10 15 eu 11960 mier 100 Mo 14160 lüO l rgMii van 65 II 96 4 5810 7911 10891 18191 160 9 I8 76 199 96 81 047 I04 8 18136 88 18513 84 61 3I1 J8 10B51 51 I IISI 8 91 94 86 81115 70 1840 88 kt 07 30 47 19 10649 13 n 46 18604 34 S751 77 80 60 30 54 18791 891 68 78 84 98 13603 83 IS IO 441 1 48 5413 UI 99 63 16JIU 54 88 6t 78 8I0T 10739 95 16869 63 588 61 5549 81 10806 18780 ts itg 8 S 8980 50 88 40 09 16116 9 84 96 81 8 03 68 65 leioi 61 58 300 B l 95 7 13814 6 76 71 31 14 9 90 J3908 61 19014 78 8176 5814 418 10986 7 I66S5 97 08 8156 H 41 11115 141108 167 4 19110 14 97 7 SUS 81 10 41 13 774 SSOI 58 76 88 31 6S 16 888 86 5961 93 7 54 87 19899 71 68 94 8681 11113 14195 16845 14333 911 84ii 6006 8738 4 14910 55 44 41 36 85 88Ii 11331 11306 16908 9 8 3586 56 18 33 38 13 71 1 90 78 40 70 13 74 91 1641 6155 88 14410 1701 95 1019 3708 S3 94 11439 78 7 l 45l 84 11 8144 8900 48 9 17109 U519 1104 81 0889 88 1 578 14S 4 31 19639 64 3840 6498 81 7 14601 1 36 1184 4081 98 88 11648 14710 17997 67 89 38 514 49 54 41 17801 96 1848 91 81 9048 11707 91 81 19730 58 41 7 6885 9165 87 14858 7 191U9 1456 40 yi7 l 77 11878 76 97 I9968 i 75 9887 1U08 9 8 88 1 14 68 1 78 85 14900 17410 80073 1514 4101 45 9486 9 70 6 87 71 78 71 9k48 18 11 15044 61 80107 96 81 6916 4 19158 83 17639 18 1634 4486 708 8 9 98 59 19 8 91 85 88 1 304 rti34 64 90286 1779 4506 7106 9618 II 65 86 96 1 1 58 88 115 S3 7 17689 80911 50 96 7 86 86 u 79 67 toil 4643 7111 9806 9458 85 17730 73 75 64 14 10 1958 48 63 9 84 74 87 84 81 83 10407 4708 99 43 91 1780 10601 1104 48 7388 58 91 f 9 II 61 7484 74 641 88 46 81 56 955 84 15505 17951 51 II l 51 10119 1 89 15608 18006 10793 tm 4831 11 48 74 8 30 31 1 i 7isl il 98 4 5 4 8 4 00 7 11758 11 8111 96 H I4 117611 13 7 15710 8 10859 37 71 7709 10147 8886 15898 8871 7 1 91 78 10S58 11 II 15918 18310 80 18 I4H 5057 7105 4 I80i4 84 51 88 48 SI 74 8 4 38 11471 47 88 5108 17 88 18141 1804 5 73 tllO HOI 7 77 Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maandag 4 September 1899 Vette Cfesen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 31 ae kwaliteit 30 3e kwaliteit 26 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 28 2t kw 25 3c kw 22 cent per half Kilo Vette Varkeni redelijke aanvoer ie kwal iq ae kwal 18 3c kwal 17 cent per half Kilo Schapen en Lammeren goed aansevoent Ve namlel was over t geheel vlugger hooier m prijb i uvve Pai apluies üol Dames en Heercn A vaa OS Ai Md Tailleur Kleiweg E 7 l 73 HOIIDA TrIeiikooH Ito ai Beurs van 4nislerdain 1 SEPTEMBER Vikri Slotkri 11 8 93 93 loov 88 8311 88 ♦ 61 9 1 6 V 961 101 67 IV 100 841 90 91 9 81 485 v lOl 1 804 1541 8 l ♦ l NlMSLUlB Urt Ned W 8 8 81 dito dito dilc 8 981 iliw dilo dilo 3 HoHSiE ÜU Qouill 1881 98 4 lTlUB Iii ebr j iii 1868 81 5 57 191 10 aeu u l OM Blnnenl 1894 4 dito Oeeoo 1880 4 dilobiiEotba 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in gonil leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 drASIS Parpel nbulil 1831 4 Teuilj Oepr CouT Iaën 1890 4 0 leODinff urin D 0 loenin lene O ZoiD iln Bep r oblg U9t I Unioo Übl Buit Sob 1890 6 VlMBsniu Obl 4 onljep 1881 AWTSaDAH Obligttiou 1885 8 RoTTIuiAa Stgil leeii 1894 8 Nio N Kli llin le und ArendHli TKb My t rtifiriton DeliMBttubappij dito Am Hjpotbeekb pnudbr 4V CJult My lerVor tenl und i i Or Hypolb kl panilbr 4 Nederllndii he mak aand 1 Nod HandelmaatHb dito I N W k Pao Hvp b iiudbr 1 Bott H otboelib pandhr 4 Uu Hy ithaokb dito 4 OooTisa Ü lat Hong bank aind 198 Bwi Hjtpotbeekbauk paudb 5 llOl AaiillA EquI b rpoth pandb 4 90 Haxw L G Pr Lieti rert 6 NlD Holl lJ apoanr MiJ aand l tlfj tot Kip f 8pw aand Ked lud SpoonroKia aand H4 Nod Zoid Afr Spm aand 885 ilito dito dito 1891 dito I I 100 iTUIlSpoorwi 1887 89 A Bobl S liZnid Ital Spomji A H obl 8 55 Poi l ll Waraohau Waenen aand 161 Kuil Or Ruu Spw Mij obl 4 97 BaltiMha dito aand Faatova dito aand 5 IwaOfC tlombr dito aaud 6 98 Kiinli Oh Aww Bp kap opl 4 100 dito dito oblig 4 100 Aaiaiu Cent Pao Sp U j obl I 11 4 Chic k North W pr O r aand dito dito Win 81 eter obl 7 1411 Denver fc Rio Gr Spm oert r a 68 Illi8oi Central obl in good 4 105 i lAuiaT kNa hrilllüert r aan d 74 7 K Moiico N Spir M le byp 5 104 fi Uiu Kaman r 4pCt pre aand 37 N Tork Oulai o k Woat aand SS M dito Poon Ohio oblig 1 Ongon Calif le hjrp In goud 5 0 V 8t Paul htinn k Manit obl Un Pao Hoof liin obig 481 dito dito Uno Col le hyp 0 5 OlHlDA Can South Chert r aaod 531 Vm G Sallir Ii Na le h d e O Amiterd Ommbni Mij aand I O Kotterd Tram revHaata aand 110 NlD Bud Amaterdam aand I 108 Stad Bo terJam aand 8 104 Bll0ll 8taii Antwerpen 1887 1 99 Stad Brulul 1888 8 100 HoKO Theis Begullr OeulMhi 4 117V Oomvt StaaUleenig 1880 5 117 K K Oo l 9 Cr l880 8 191 SrAKll Stad Madrid 3 1868 84 W Nto Ter B Ay po oert OPllUlMIIVG van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen D ISAIIIISOAI ADVËRTENTIEN B P AN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPKCI LITEIT in alle soorten HAAEWEEKEK yrT die iet le forilereit hebben J van ol immehuldigd ziiii aan de Nalulenschap van Mojuflronw SOI HIA lOHANNA CHRISTINA ï n ukk KI KIN Wedttwe van don Heer Chriiitua HrsiiBiiti AasoLoiifi Oi ifiKR irewoond liebbendo te Uonda on aldaar den 30 lali 1H 9 overleden worden veriocht daarvan voor den 19en MEPTEMBKR 18 ojt rM ol belnUng te doen ten kantore van den Notaris 1 KORÏUI IN DHOIWLEEVEK te londa De ondergeleekende heelt de eer hare eiu lito Bi j iiii ti ti rH ki iini te Reven dat do Stoombierbrouwer i DE HANS rimta A KOCK van al 1 HEl TKMISKR in ovornegnan aan den Heer FIIANIJOIS KEÜITEN U teven dank ïoggonde voor liet zoovele jaren genoten vertrouwen beveelt ig haar opvolger in Uwe goiiat aan Uoogarhtend Firmn A KOCK My refnreercnde aan bovenstaande heb ik de eer mode te doelen dat do iaakdoar tm under den naam voorheen firma A KOOK zal worden gedreven en hoop ik door eene noliedo behandeling hetzollde vertrouwen t mogen blyven ondervinden waarvoor Ik m beleeld bi t aanbevelen Hoogacbtoiid FRAN If KEÜNBN voorkeea l lrma l fcOGK i DINEEIIEN Een HEER zoekt gelegeiihelil te dineeren FrijHopgave onder No 24HU bureau dezer TE HUUR TERSTOND OK LATER een BOVENHIJIS Adres ELUWEELEN HINHEL 2a Gevestigd te Rotterdam ZUinBLAAli 36 ür J ÜOUST Eiken teerkdag te eonntilteeren foor Blaas m oor Dames van tl lH n Voor Heeren van tt u en Maandag Woensdag en Vr dag van T S u s av Voor minvermogenden Dinsdag Donder dug en Zaterdag van 9 10 a v nr 1ZL loeter adres voor alle soorten HOHOENWEKK ai het NoiinlbrabaDiisdi üchoeii en Laarzegmagazijii KLEIWEG E M tegenover do Kleiwcgstee gOpruiming van vorschillendo artikelen Aanbevelend v C 8MIT8 Alle reparation en aangpmcten work KAIEES GEVRAAGD Éen Heer vraagt flinke gemeubileiti de Kamer mot Slaapkamer Prijsopgave met enf zonder ponsion onder No 2479 aan het Bnreaa dezer Coarant