Goudsche Courant, dinsdag 5 september 1899

COKES I 10 JllABLUZSOHE TE510TISO ML Woensdag O September 1890 No 7084 38ste Jaargang fiOüDscHE mum MeuwS en Advertentieblad vmr Gouda en Omstreken TciefM He Ma De üil YC i exer Courant geschiedt d a g e 1 ij k i met uitzondering vah Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefesn H M ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ft 50 Centen iedere regel meer O Centen Gi ot te letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des uiidd Raphael bedacht dat de Maubert mUfchienM den brief dien hij in de portefeuille gevonden had en de bedongen som in ont ging Raplnel een rilling door de leden onrustig yÏEen voorgevoel van naderend onheil Stedelijke Qasfabriek Qouda De preien der OKKH ijn SS 18 per II L af Dibriek S ets per H L voiir thnl bezorgen C c per HJi voor kloppen 1 1 K DIKEfTTlE Een ware Schal roor ds oogtlnkki liichloffan der MlbeTlekking htknie en gehe jne uitepettingen il het beroemde werk Z Dr Betau s FXFBEVyARI ï lolleodache nitgafe met 27 tib Prga 2 gulden Ieder die un de rerwbnkkelgke gevolgeu T n dese ondeugd Ifldt moet het lexen de oprechte leenng dii het geeft redt jurlgki duizend ven een Mkeren dood Te Terkrggen bg hetVerlegi Maguin te Leijnig Neuuukt S4 franoo tegen inzending ven het bedrag ook in poetzegele en in eiken hoekhMdel in flollwd FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ en ebeinlsekn WasseberiJ H 01 l Ë IIEIlllElt 19 KruUkad BoUerdam QtbnreteiT l door ï U den Koning der Balgen Boofddep t roor GOUDA de Heer A VAN OS z dpaciiliteit roor het etaomen en rerren ran lie Ueerenen Unmetgerderuben alwok elle Kindergoederen Hpeeiale inrichting roor het itaDmn ran ptnchemuiteU reeren buut enz étrdguen ietelkleedeu eni wnrden uur de nietwite en luiteto methode gereHd Alle goederen hetig geatMmd of gerertd worden unichedelgli voor de genoadtaeid volgeni ilwl bewerkt A SLEGT beveelt lioh en tot h t leveren ven Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrcod t Mint d K O NIKUWE HAVKN 28 Bekroond op de tnternetionale Tontoonitelling ven Bekkery Mulderg an Kookknnit te t Oraiienhagt met een diploma Vergold Zilveren lÜedaille I lïleBw OBOverlrofleB 1 1 rof Dr I iuttora wollmtsüiul inamr nAosT iuxiK I 1 Ullwa echt unt ralirickiiuwk tot voortdurende radicale en sekere geneiing van alle eelfs de meeat hardnekkige tenuu M kt0n vooral onlitaan door I afawaliugcn op jengdigcu leeltgd Totale goneiing van elke awakte Bleek ooht Benauwdheid Iloofdpyn Migraine Hartklopping Maagpij lechto ipgnvertering Onvermogen Inipotena l oUntioue en Uitvoerige proapeotnaeen l g xrliwh I I 8 hhel a wb Cnilrml beii Mitth v d Vogl MlHoinnnl DciiOle M DlüWn k Anwtenta l H pi l mvealiiige 1 H lm i M do oog J Om RolU r UBi W lï Co flouil f bil alle drogiiten Stollwei ck sche Borstbonbons e rlccerd na vuonvtótt van den Umv8r itBit8 Prot Oehin Hofrad Or Hariui Bonn hebben sedert 50 Jaren ab viraichlend middel tctgen hoeaten beeaoUieidea aandoening dor ademingeorganeu Mkeekende dieuuten benueu Byjipoédjgo afwWwling w en kou lucht ie t bijzonder aanbevelra wardig een bonbon to gebruiken Verpakking Ooelo pakjes k 26 oent Alom verkrilghtM BIJ ÖKLEKENHEII DEH Vrije Vee en Paardenmarkten op WOK SDAw 18 OCTOBER en p VIIUDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bü pUatring der Loten zal de Iste Prjs bestaan in eene COMPLEETE BE8PANNINfJ de andere in ongeveer 10 PAABDEN VEEKTIO STUKS RUNDVEE en a iivorwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar togen ft hel l ol H voor f lO bij A BRlilJKMAl en Zn I ANÜK TIRNDKWEG ZUIDER HYPOTHEEKBANK geeetlgd te BNEHA MtAlsckaiiliflIik KApIlul Een JHillloen JUldeil waarop 10 pCt gestort Oeheel ffeitlaaliit IMreoteuren Mr H VAM MA A8DIJE an E J M DE BRDIJN De Bank verstrekt voor vante termifnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente onder vooriatbetallng en nonder btifberektninu van ndmiuittratlelcoiiten en geeft 31 en 4 fCt Pandbrleimn ttit in tokken van 1000 M en 100 intM ent 1 Januari en 1 JnU Nadere inlielitijigon te bekomen ton kantore der Bank zoomede teöonni bg deFtrmii MONTI IN DORTLAND ECHT X et Tooral op d hmndteékmirtg jnet rood letter Ob flahnslein OIIUCTEUIiDtllVieTORIABtiO I OBCIilAHtlSWN Overal avnimin ia O Maettgehnpp tot Ikeplottatie van de FMoria Brtm KarUoor voor Nederlattd Boompjeê éO BoUerdatii Indien gij niet wilt hoesteü gebrnik de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract mèmH uit Ic Koninklijke Stoomtabriek üe Honingbloem van Kraioers II VAiH 8CHAIIi Co l enllaa f VAN 8CHAIK VAN 8CHAIK VAN 80HAIK VAN SOHAIK VAN SOHAIK VAN SOHAIK VAN SOHAIK VAN SOHAIK VAN SOHAIK VAN SCUAIK OO MellanthO i li be t8 miiUul dor woreld Co 11 MellanthO gouoMt Kinkliooat ft Oo B MoUintlIB gonoMl BHjwel oud nli jong OO S Mellanthe m t i hui SMm ontbreken A Co MBllanthe umi oorlilorcml onder Schoikundig toeilallt tt Oo S MOliantlie holpl onhBmwpolijk b Co i Mellanthe Wkroond mot Eemliplom Oo S Mallauthe i Wkroood mot Goud ft OO B Mellanthe i bekroond met Zil 8r ft C0 B Mellanthe vcrkrüiebBBr in nBoon J o BATI B V WUfllOiid ea r M KOLKMAN Wadiitunnéti H ROLLMAN Bodtgravm PINKSE Mra wrt iorf IJul W J v DAM HaattndU A N vm ZESSEN ScAoonAoem van CU foVtê em f h Rrma WOtPF Co Westhaven 198 Ooaila D XiSfll BS Kleiweg E 100 QoHdaK H viK SULU Veerrtal Lïï v Patent H StoUen fcC mnniwrl eu mug rni fitunriiii nuMmi V IMir tnmr Kt liJ ia fr l Ml H voUn tmntin M MM tituf diAJf uiutfl êchitrftm H stotln Kit mum JUtt T r J 5S IVeWWM ZtMjirfee IK B 12S U Oimila k BOUMAN Moordrêekt TANDARTS E CASSITO Turfmarkt IT l Gouda SPREEKUUR van 8 tot ft uur VBLIDAGS van t tot nnr ZOND iOS geen spreekuur DelflscheSlaolié Gedeponeerd i i i OM éJ Nüdtlsmeft Cafutf efftTj mum NEDERUHDSCHE RIJWIELFABIUII Diraetenr B BU ROERS DEVENTER Model A zonder ren en schermen 1 S7 B0Model met 90 Model A 110 A Model AA 126 Model AAA 146 LUXE KI WIEL 180 GEWONE ACATÈNE8 156 LUXE ACATJI NE 180 P 8 DAMES KETTINÖKIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger n ertegenwiNinliger J G OS RUITER liiié Seoombineeirde HATDOR 6GHEESINRMIIN6 iloor planten kruMen zon vrater lUht lacht enz Bizondere liehandehng van tennwziektea verzwakkingen als gevolg van kisttandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en ruglijden kleeknieht maaglydcn alechle bloedsmengtef ilektrn der t rwls eUag horallttden rbeumatlMNm tsachias vlechten en huidziekten Bdlijk penMOn Externe behandeling in speciale gevallen Prespectus op aanvrage gratia en franco Sanatorium Arentsburgli VIMIIBlIlUi bij Den Haag aan de Geestbiug lAB FDIKB OU DB 2r 5 SCHIEDAMMER GEITEVEE NIGHTCAP VarkrSgbur b i M PEETER8 Jz N II AU botnjs ras eohtheiit i oaehet en kurk rtéedi TWrt m Eli AU r uw Q VlnM HitÉv Coplewt ofistel m et OrnUiikt Levert onberispelijke afdmkken van elk schrift Penteekening M wie StenograSe enz enz Compleet A Iff tegeX rembours Proefdrukken gratis PoTOi Drakvan A BEINKMAN 4Zs L B TJEBBES Arnhem Bultenlandscli Overalcti Door de geheime zitting waarin majoor Hartmann zijn verklaring ten einde bracht werd de openbare zitting gisteren te Rennes eerst te 7 uur geopend Na de voorleïing van eenige brieven komtvoor den dag een geinige die door den president krachtens ziJn bevoegdheid is toegelaten omdat deze het Fransch niet in depnntjes verstaat daar hjj een vreemdeling is een politiek vluchteling uit Servië zich afstammeling noemende van tierviscbe prinsendoet hij een verklaring voorlezen door anderenopgesteld l eze Jetnige Czemnschi genaamd zegt dat hS in 1894 heeft vernomen dat Dreyfus een der voornaamste berichtgevers was van vreemde mogendheden Hg komt aan met de armen vol vernietigende bewijzen maar weigert er uitlegging aan te geven en in openbare zitting namen te noemen Carrière verklaart dat hü geen onderzoek heelt gedaan naar dezen getuige en vraagt een geheime zitting Labori zegt dat de getuige dan den eed kan afleggen opdat hj zoo noodig zal kunnen vallen onder de strafbepalingen op meineed Zeer bewogen zegt Labori daarna dat hiJ nu do beschuldigers vreemdelingen als getuigen oproepen concluaiesL zal nemen om langs diplumaticken WW mededeelfng te Yrafen van i nota s in het borderel genoemd Andrë grilüer van Bertnlus geeft verschillende byzonderheden over de samenkomst waarbt Henry Bertulus omhelsde De getuigen Weil en rabbijn Dreyfus maken een eind aan de praatjes in de rapporten van Gnenée fiocques Savignand en Picqnart behaadelen de onbeduidende quaestie van de correspondentie tusschcu Picqnart en Schenrer Kestner De verklaringen van Hadamard en Painlevé over het geheime stuk opgesteld door Gouse waarin een onjuist verhaal voorkomt van de verklaringen van Painlevé geven aanleiding tot zeer levendige incidenten over het geheim dossier Roget moet de onjuistheid van het verhaal van Gonse erkennen maar zegt dat de verklaring geen getuigenis is maar een inlichting Majoor Cuignet spreekt over een bekentenis in het geheim dossier In een bespreking van een rapport van een Franschen militairen attaché dat aan de verdediging onbekend is maakt generaal Chamoiij het bestaan bekend van een nieuw dossier HiJ verklaart zich bereid het in een zitting ifiet gesloten denren over te leggen Deze geheele scène zoo vol verrassingen FEViLLETOX Ofdenkgekriftèi vu eei Gdiktoeker op ANmBAL D £ VOin £LIN JVaar het Pramch DOOR W NUTTER a87 Niet dat ik in het minst er aan twijfe dat ge mijn dochter trouwt omdat ge haar hef hebt volstrekt niet maar ge zult toch ook wel begrepen hebben dat er iets noodig is in een In houding en ge weet dat ge zelf nïets hebt Nu over aoo iete ia het dat ik je spreken kom Ga maar mee naar mijn kantoor Raphael volgde zonder te antwoorden Dank zij n baron de Maub ct wiens woorden bij thans eerst begon te gclo n Ziet ge zeide Potard nadat ze op zijn kantoor gekomen waren en beit plaats hadden genomen Jk wil niet dat jelui het bekrompen hebben Ik Iwb genoeg en ik weet er geen beter gebroik van te maken dan bet jelui te geven Ik heb besloten Emilie een bruidschat mee te geven van veertigduizend ncs Daarenboven hoop il f dat je bij mij in betrekking blijft doch meer ala deel noot in de zaak daarover later Oan komt de zaak bij mijn dood heetemaal aan jou Ie ziet hoe jiterk mijn vertrouwen in je is Ik oen er ker vul dat je rVots deze wetenschap volwrekt ijict uuur myn dood xult verlaofen is bijzonder levendig De getuige Mayet vertelt eeu onderhond met Ouenée over fantastische photographieën en andere klaargemaakte stukken De getuige Eyrand bevestigt de verklaring van Bertnlns over het onderhoud met Henry en zegt dat hij dit van Bertnlus heeft gehoord vóór den dood van HenrJ Dp agent Tomps herhaalt zgn verklaring voor het hof van cassatie De speciale commissaris van politie Hennion verklaart bet incidcnt Paumier Yunk en Lauth vertellen dat men in het bureau van inlichtingen verdenking had tegen Tomps die al te partijdig wrs v66r Picqnart Dit alles is echter van minder belang De krijgsraad besloot heden te beginnen met het hooren van Ozernusehi en Chamoin in geheime zitting De zitting wordt te 11 15 opgeheren In üostenrïk schjjnt weer een gedacht te worden over een nieuwen koer en daarvoor zon dan een nieuwe stuurman itan het roer van het veel heen en weer geslingerde staatsschip worden geplaatst Dit leidt men af uit een audiëntie die baron hluraecky een lid der Duitscbe liberale partij te Ischl heeft gehad by den keizer en zjjn daarop gevolgd bezoek aan Koloman von Tisza den tegenwoordigen eerate miniater VAn Hongarije metwien htj dan de quaestlea hangende tusschen de twee groote doelen der monarchie zou hebbeu besproken Maar de heeren Clumecky on Von Tisza z jn sedert lang vrienden zoodat het ook een eenvoudige vriendschappelijke visite kan tjjn geweest Nu is het waar dat de minieters Fejervary en Hegedues ook te Ratot het verblijf von Tisza vertoefden toen baron Chlnmecky er wa Dit vermeerdert dus weer de kans dat het bezoek een politieken grond had Men zon er vooral gesproken hebben over de bijeenroeping der delegatie Hommige bladen vertellen zelfs reeds dat graaf Thnn nog voor de bijeenrueping der delegaties zou aftreden Het wdarscbynlijkst zal echter wel zijn dat de heer Chlnmecky in opdracht des keizers getracht heelt de oppoHitie over te halen haar obstructie in de volgende zitting van het parlement niet voort te zetten tenminste niet ïich te verzetten tegen de benoeming van de leden der Oosteiirijksche delegatie Of dit thans gelukken zal is intnsschen zeer twijfelachtig Als baron Chlnmecky de regeering mocht aanvaarden dan wacht hem waarschijnlijk van den anderen kant wat graaf Tanz en zijn laatste voorgangers van den eene gehad hebben obstrnctie van de zijde der Jong Potard zweeg een oogenblik Intusschen klom Raphael s verbazing ieder oogenblik Hij stond ontzet over de juistheid waarmee de baron hem voorshands ingelicht had De fabrikant vervolgde Ik zal de som die ik zooeven noemde je nu ter hand stellen Ik heb ze al veertien dagen klaar liggen die bankbiljetten ik ben tijdig geweest met ze op te vragen vreezende ze andera niet op tijd te hebben Of heb je za al gezien Ik neen antwoordde Raphael Het zou kunnen want ik heb zaï in mijn groene portefeuille gedaan en in niun essenaar waarvan wij l eiden den sleutel hebDwf gelegd Ik zal ze nu maar vast geven Potard xocht aan zijn sleutelring naar het sl uteltje zijner lessenaar Raphael sTond op het punt hem te weerhouden en hem te verzoeken er mee te wachten tot van avond tot morgen dat hij er op stond dat eerst het voor hem meest belangrijke gedaan werd en daarna het mindere Had hij het maar g aan t spoedig zou komen vangst wilde nemen vóór liet huwelijk Rn hij zweeg Potard intusschen nde xijn lessenaar ei njim de groene portcmUle waarvan hij gespro r 4 H i hij Potard maar bij den arm gcnomen en hym weerhouden nu over geldzaken te spreken jn uir het scheen over Raphael besloten te zijn dat hij andermaal terug moest tuimekn in ellende in sniarten zonder naam Czech l ezo zyn 60 leden sterk en voelen zich wel in staat om obstructie te voeren en alle beraadslagingen in den Rijksraad on de delegaties onlnogelgk te maken Zjj znllen zich nooit neerleggen biJ de intrekking der taalTerordcningen Onder déze omstandigheden zal de vcul gepl de oude keizer weldenken dat het niet de moeite waard is de changer de gouverni ment en alles bü het oude laten Voor zoover tot dusver de Borlijnschc bladen der meest niteenloopeude partijen zich uitlaten over de veranderingen in het PruisJicbe ministerie zjjn zjj het er over ens 4at de nieuwe ministors uit politiek oogp pt nog geheel kleurjoos zijn en alleen bekew staan al uitmuntende ambtenaren zoodat hunne benoeming klaarblijkelijk enkel betcekent dat er van personen niet dat er van telsel gewisseld is Dat Von der Reike heen ton gaan was bekend en alle partyen zyn tevreden over het aftreden van Bosse die ah zeer vroom en conservatief In den laatsten tyd enkel nog de uiterste rechterzyde tot vriend had totdat hg ook deze vriendschap verspeelde door zyn uit politiek oogpist volkomen overbodig ringelooren van den medewerker by hot ministerie van eeredienst den conservatieven afgevaardigde proffSBor Irmer omdat deze tegen het kaniwtpltin gestemd had De nieuwe minister van eoredienst Stndt is fjl jaar und en hoofdzakeiyk uitgekozen omdat hy vroeger als ondersecretaris v staat in de Rykslanden en Intor als opperpresident in Wostfalen goed leerde omgaan met de katholieke bevolking en hare goesteiykbeid Pc nieuwe titularis voor binnenl zaken Rheinhaben is 44 jaar hy komt uit den ouden beambtenen militairen adel en wordt met name geprezen als voortrofleiyk administratief ambtenaar Rusland dringt langzaam maar zeker In Midden Azig voort Het schuift zjn reuzenarmen langs den oostkant en langs den westkant van Britsch fndië heen en doet dit onbemerkt veelal onder voorwendsel van uitbreiding der handelsbetrekkingen Nu weer wordfn or stappen gedaan tot het oprichten van een Russische sloomvnartiyn tussehen Aden en Bassora met Mascate Beniler Abba en Butchir lot stations Do schepen der nionwe Igii zullen verband houden met de chepen der Rnssisi he vrywillige kruisersvloot die Aden aandoen Te Aden zoekt men achter deze handeia ken had De portefeuille ontviel zijn handen hij sidderde wankelde Wat is er f vroeg Raphael toeschietende en hem opvangende De porlefeuill is leeg stotterde de fniinkant doodsbleek Leeg f herhaalde Raphael Wat zegt e mijnheer Potard De MrtefcuiUe waar riJ al dat geld in bewaarde ia leeg ltijk zelf eide Potard bevende terwijl hij zich op een stoel liet vallen Raphael greep de portefeuille en overtuigde zich met een enkelen blik dat er niets in was wat op geldswaardig papier geleek Wel vond hij een groene envelop nog niet geogend mei Potards adres voorzien Hij beschouwi fdezen briel Wat is dat vroeg Potard Een briet waarschijnlijk door u in gedachten ter rijde gelegd hij is tenminste niet geopend maar geld zie ik niet niets Wat is dat voor briel mompelde Potard Dt heb dien gjsterefi er niet in gevonden en toen toch nog de portefeuille in handen gehad en het geld nXgezien Mijn God waar is dat geld gebleven iden Hij werd bekroop Rem ondanlcs hemzelve Potard keek eefist naar de onderteekeoing deze ontbrak Hij opende de enveloppé Op het hooren van Potards woorden omtrent ii imnil I II m W onderneming eene staatkundige bedoeling omdat het handelsverkuer van Rusland m ï Zuid Perzie en Arable onboteekenond is VLT De Standard ontvangt van zijn correnpondent uit Johannesburg een bericht uit Pretoria volgens hetwelk de Trausvnalscha regeering besloten heeft om het aanbod van kiesrecht na vgf jaren in te trokken en aan de Engolsche autoriteiten mede te deolon dat haar antwoord op Chamberlains laatste telegram heden het bericht nit lohannesburg is gedateerd i Hept aan Cunyngliam iroene zal worden overhandigd De oorlog wordt ns onvermydeiyk geacht De Times ontvang onder dagteekening van 3 Sept hot boriihl nit Newcastle Natal dat de Transvaalsche regeering besloten heeft om het aanbod van kiesrecht na vyf jaren in te trekken Dit wordt beschouwd als een dnidelgku aanwyzing van een op handen zgnden oorlog en afkondiging van don staat an oorlog en beleg Volgen de nieuwste lierichtnn nit lohannesburg trekt Transvaal zyn aanbod van kiesrecht na 5 jaar inwoning terug en stemt in principe toe in een conferentie te Kaapstad De journalist l akeman is loBujelaten nadat hy 5 HI pond zekerheid gesteli0td Du beschuldiging wordt teruggobracht tot een overtreding van de perHwet De republikeinen In Amerika hebben by eene verkiezing in een district van MiMsonri eene geduchte ncilerlaag geloden Daarby was de quaostie dor Philippyncn op don voorgrond gesteld en velen zien in den uitslag oen voorteeken van M Kinley s nederlaag by do komende presidentsverkiezing Tul van republikeinen moeten voornemen zich te oiithoudon alloon vanwege hot dryven der ezpansiepolitiok Verspreide Berichten 1 FBASIdlUII De aanval op de vesting l habrol waarin Jules 4uérln nn reed 24 dagen zit opgesloten is tol nog toe uitgebleven en men begint er aan te wanhopen of do rogeoring ooit bevel zal geven tot het gebrnikon van geweld Het heel nUr dat men ferst dn uitspraak van den krygsraad ti R ug wil afwachten To Bayonne zyn storen in een stierengevecht ff paarden gedood terwyi li stieren don toreadors ten offer violen Twee picadorc en oen matador werden gewond Niet geteckend eide Potard Vervolgens keenle hij liet l la l om i n U gon te lezen Raphael Irf houwde licni met ewn uildrukking van doodsangit op het gelaat Naarmate Potard met de kzing vorderde zag de jonkman teekenrn van schrik van ontzctiing vanAvoede op Potards gelaat zich aileekeiien Hij zag dikke zweetdropiiclen te voorfchijn komen op het voorhoofd van Kmilie s vailer Nti en dan staakte bij even de lezing doch zomler op te zien zonder een enkele maaT naar Raphael te lien Zenuwachtig beefden de vingers die het papier vasthielden l e lezing vorderde zeer langzaam Eindelijk sloeg de talirikant de laatste Maüzijde om daarop stonden nog slechts enkelo w en Vervolgens stond tnj op bcsrhouwde Ijflfjhael eenige oogenhlikken reikte hem dca brwover en zeide Hier lees en antwoord t HOOFDSTUK X UB BRIItr Ziehier wat Raphael las Mijnheer Potard I Degene die de vrijheid neemt u dezen brief op zulk een ongewone wijze te doen toekome heeft uitermate dringend behoefte aan veertig duizend francs Wtréi vtrvolgd