Goudsche Courant, woensdag 6 september 1899

landschap Lima Kotta gezonden expeditie betrekking heeft luidt Zonder str en onderwierpen zich de hoofden der LinuKotta en de radja van Kampar na vergiHenis gevraagd en alle voorwaarden aangenomen te hebben Het tweede telegram dal de krügsverrichtingen in Atjeh betreft Inidt t it Bivak Djamboe Ajer in de Paseistreek is generaal Van Heutsz met cavalerie via Rdi en T ang ar naar Koewaïa Simpang Tami ng getrokken overal rustig hoofden maakten hunne apwachtiag H M de Koningin hg de manoeuvres I Van Zaterdag chryft raen nit de legerplaats by Millingen Hedenochtend op niarsch zynde tot het handen van een manoeuvre jp het Hontdor rveld werd by het Aardhais naby Apeldoorn 10 nar ongeveer bericht ontvangen dat de Koningin in aantocht was Onmiddeliyk werd halt gehouden en front gemaakt ter zijde van den weg I erwyi de gewiiren werden gepresenteerd en de muziek het Wilhelmus speelde reiMl H M vergezeld van twee dames van Haar gevolg in eeu wagentje met twee paarden langs de troepen De Koningin was gekleed in lichtbruin amazonekostuum met een laag vilten hoedje Het vermoeden bestond toen dat Hare Majesteit de manoeiiVres zou bywonen en wcrkeiyk verscheen de Koningin ondanks het zeer slechte weder en de hevige regens te paard op liet gcvochtsveld Met blykhaar veel belangstelling woonde H M de oefeningen by welke door don leider generaal jhr liaman Trip werden toegelicht Hoewel de regen auuhield bleef H M te paard iii gaf daardoor zelf een goed voorbeeld aan de manschappen üenieng de Berichten Weer hebben inbrekers te Amsterdam eenbrutaal stukje uitgehaald In den nacht vanZaterdag op Zondag stond do heer Assmann wonende Bloemgracht 31 in do zykamor omstreeks half drie by con ziek familielid toen hy zag dat twee peruonon aan den walkant hunne schoenen aantrokken iets onderde jas stopten en hard wegliepen Hy konze niet achterhalen dus ging hy eens kykeuof hy aan een der bclondo pcrcoelen kit verdachts bemerkte Het bleek toen datop do gracht in perceel 3 by den hoer E Bremer uitgevers de inbrekers aan t werkwaren geweest Zy hadden aldaar het raamopengeschoven on daar het raamlood ontbreekt dit op oen stok gezet blgkbaar voordat doel medegebracht Daardoor was tevens zoo noodig de aftocht verzekerd De uibrekcrs biykbaar goed met de locMitcitbekend begaven zich toen nnar t kantoor waar ze een trommel met effecten en anderepapieren van waarde gisten te bemachtigen Nog werd liiykbaar een en ander doorsnuffeld maar niets meer van hunne gadingvibdende verdwenen zö met liun buit Zooals reeds gezegd waren de inbrekers goedebekenden maar de omstandigheid dammenwist dut het raamlood ontbrak doen zwarevermoedens ryzon tegen iemand die 2 maanden geleden dagoiyks aan huis kwam omwerk te verrichten Hbd Directe SpoorwegverbiDilIngen met UUllUA 1 W 8 88 oi kaa 4 AaoRevangeD 1 Hel TUd van Greenwich eouna aoTTixDiuvW nm 11 11 18 18 18 88 1 88 Bil 8 88 8 48 ii as 1 11 88 l T 11 4 1 14 11 81 18 8 l aa 8 80 J 4 1 84 4 04 8 88 a ia 7 14 84 10 4 11 18 4I 10 18 a 80 7 aa 11 18 Allow 8oa P Ih i Ihi Altm lo n klHM Xlln kuWteU Oy dwo tndm i ii Zottltg Miudoft h Diiudog Mnduipeko ntonrbitjoUon roor d 8e kl Terkt bMr togoB eokeleii Tmh B ff HoltudMbe Spoor 0m D II 901 Dt flm nm f 11 87 18 48 40 7 18 J 87 1 88 11 18 lo ia lo a 10 88 I0 4B 7 6 8 40 d 1 s i 7 41 a oa a ii e oo lo o 10 17 io4i Bti wMi M i wiirti i ir t iixip i 11 84 ll Oa 18 84 I 8 4 M8 8 1 r 4 18 7 17 7 8 7 ie 8 80 S iaa lS lO U 10J8 10 40 ll U 8 11 10 18 e 8 i 10 87 a8 E 10 8 8 11 841 4 8 088 41 8 48 a a r O 10 44 10 88 11 07 11 44 8 18 87 10 1 11 18 11 18 11 80 U 41 t 11 88 lO a 11 18 11 aa 10 88 M O aUan 8 4 O OS 7 0 7 18 8 ai O 01 Voonarg 8 48 ZoM m l a O 7ataoh M i 8 18 i i S KnaiUi M4a 8 7 SI 7 4t fi Biraaalkalnla illaa la ta Sa klaaa am botdM M 10 10 t i ns i n 7 0 7 l8 8ai aoi aaiu i 87 u aaia ct 1 88 a ai 8 00 4 110 4 ae 4 41 B ao a ia 7 00 7 4a 7 88 8 s8 48io 8o souua a vsTxaDAM tIm V I 1 41 4 4 18 o l 0 8 17 a lO lOIO W 1 0 1 1S 88 8 4 o ll SI l B 4 M 8 80 10 08 j 8 18 i 8 18 88 8 16 8 88 9 8 10 80 11 OO 8 08 4 U 8 10 18 Fe a lO iBlo a n la os iA s7a i 8 i4 8a7 4 7 a ta ia 8 00 ao 7 87 8 io a a io ai 6 Boiaigan toot do l ja firaakaloa A ata a moa t tn at b LW 8 01 a SJ 0B 10 18 0 84 18 48 li 87 8 00 8 3 4 18 d ll 8 00 8 87 8 7 8 1 9 0010 0 0 1010 43 187 11 88 Amrt Q a 1 0 a iU 10 80 11 0 1 08 1 1 8 18 8 41 4 80 81 a U 7 18 8 80 B 18 10 8 10 88 11 00 11 88 18 07 84 7 8 8 88 li 7 il l 7 4 8 8 88 nXt 10 81 O I O v1 t K K tl I i nrai 10 81 la OO 18 10 a 0 a U 4 M ll U 8 87 U ai 8 48 ii a u aa i ia s os VnaLC a8S 7 7 40l 3 9 4 1 18 8 0 18 8 8 80 8 18 a 31 4 45 18 8 8i 7 18J la 88 48 I W 8 4 80 7 88 1 8 y r 10 00 11 30 1 8 18 1 40 B tl 8 80 8 48 8 0 88 I SO 7 30 8 18 V 40 f OO H la 7 17 7 34 l ia 8 48 1 1 IS 10 48 18 81 Lbl 1 14 1 38 4 174 88 8 47 7 8t 7 8S 8 14 ll 10 87 11 10 1 T T 7 f iiiweki 887 a aa 7 8 a ao 8 4 io ib lo s ii ta la oa i ï7 3 8 s s 48 s aa a i ïi 7 i lo oo 10 84 VkiwHrn 6 18 ü S 14 lo sa II 8S 18 87 4 8 J Sd t 10 84 Oud 80 7 08 ii aa 10 4 1 88 4 8 7 J7 4 Uoada 8 80 7 17 7 17 8 SB 00 88 a a 10 8 U IO 18 11 18 81 8 1 8 8 40 8 88 4 48 8 0 10 7 18 7 8 8 aa lO Of l ie 11 1 BnAtt De bootwerküni U Antwerpen hebben de hun aangeboden liionnvwrhiKipng van 51 procent voor naeht en Zondagi arbcid geweigerd en volharden by hnn eixch tot een verhooging van 100 procent DuiTSCHLAUDt Te Weimar heeft de verheid het vieren Tan een Li u i alie ee8t door de oriaal democraten verboden De hertog van OrIeanit is te Londen aangelcomen en heett zgn intrek genomen in Yorlihooite zjju particnlier hotel Hfj drnlit tot lU Sept a 8 te hljven William Aütur de AmorikaanHche milllunnalr die lich onlangK in Kngeland heeft laten natnraliitiH rcn in in onderhandeling met een Kngelsr h nyndieaat uin al zjjn bezittingen in Amerika te verkoopcn voor M A millioen galden DKNKMlBKXir Mater i het compromis tamchen arbeider en patroon getuekend en heden zal waarHchiJnliJk het werk worden hervat De czaar en de czarine van Kmtland die Zaterdag van Kroonstad zijn vertrokken werden g eren te Kopenhagen verwacht SPASJK In de provinciën Ouipnzcoa en Navarfe z jn eonige cnrlixten gearresteerd die wapenen over de grenzen wilden mokkelen KWITKKttl AIIU D Kranache gezant tè Bern graaf Do HoDtbolon i Zaterdag overleden Sbbviï Kikoningin Nathalie hoeft koning Alexander oen brief gesehreven waarin zy hem ameekt de leiders der radioalen niet aan Milan s wraak op te offeren omdat hy daardoor gevaar zou loopcn ten slotte zyn troon te verliezen TURKUX De kruhier fsmlr die het jacht van vorst Nicolaas van Montenegro geBscortoerd heeft nnar Konstantinopel huett in de Uczika baal Hi hiphrottk geleden Vorst Nicolaas van Montenegro die zich met zyn gemalin tn Konstantinopel bevindt Is door den saltan begiftigd mot de Istikarorde in brillanten Vorstin üPilona kroeg de Hchetakuorde in brillanten BINNENLAND Hen móidt uit Apolduom Zondag don kcrkoiykon vierdag van het goboortoleent van H M de Koningin woonden H H M H de Koninginnen met Haar gevolg de voormiddag godsdienstoefening hy El de Hervormde Kerk onder gehoor van ds Hattink die een toepasseiyko redo hield naar aanleiding van ü Potr 8 IHa By het departement van koloniën zjn ontvangen twee van H en 4 dezer gediigtcckende telegrammen vun den gonverni urgoncraal van Nedorlandsch Indill Het eerste d t op eene iiaaiJiot in Middon nuiati u gelegen MMMW MMIWM MW MawBMM MMMMMMn i MaM 8 7 80 7 88 8 1 door 7 87 i load Mwrdntkt 7 84 7 41 7 10 8 8a a a a rB i 8 1 Bottwd nt Beun t KoltoMiuii D P Uoltonlam M 4 48 Oapill 4 88 Mtaunirkirk 8 04 MwitdrMlil 8 11 Soadi 8 1 M iUM 11 i 8 48 1 88 8 01 lo 8 10 7 88 a te 8 48 a a 7 il7 e oo 7 48 0 0 a ii UI 8 88 a U t Gouda So l naMr Z C o d Voorklrg H tfc 8 80 a 8 48 8 08 Uöutla Dtidaw WMtd ÜieawtrVwk 0 p l B tl nlam M 8 80 KottardimD P Rottardiun U Ken geacht Amaterdanmer heeft aan het Hand mededcelin gedaan van een hoogst onaangename ervaring die wg meenen te moeten brengen onder de aandacht van het publiek vooral in dezen tgd nn tal van faniilién nit het buitenland teragkeeren Vrydagavond bevond zich in den D trein komende van tVmkfort een Amsterdamache familie Te Kmmerik werd het toezieht op den wagen overgenomen door een HoUandsrhen conducteur die de reis naar Amsterdam verder meemaakte Daar bedoelde familie nogal eenigen tyd in het Imitenland had vertoefd bad raen ve l groole en kleine bagage bg zich die te Zevenaar door de douane moest gevisiteerd worden Het is den reizigers van D treinen geoorloofd de kleinere colli geopend in den trein te laten waar ze door de douanebeambten worden onderzocht De eigenaars hebben dan gelegenheid van het koïte oponthoud te proflteeren ten einde zich na den vermoeienden rit ecnigszins te restanreeren Van die vryheid z m wellicht geen gebruik zgn gemaakt indien niet de conducteur den reizigers had medegedeeld dat zj zich gerust konden verwyderen daar hy zelf toezicht by het onderzoek zonde honden Men vond dan ook by de terngkomst in den wagen oogensrhyniyk alles in orde Eeu poosje later terwyi men reeds weder aan het sporen was ontdekte een der dames dat uit een valiesje verdwenen was een wekkerklokje door haar in lieriyn gekocht en een waarde van M mark vertegenwoordigende Hoewol men begreep dat hier diefstal in het spel was zette men zich na eenigen tyd over dit onplezierig incident heen vooral daar men grond had te meenen dat overigens niets vermist werd Die illusie werd echter hg een nader onderzoek wreed verstoord Uit de etuis die zich in de tosclijes nog bevonden bleken tal van gouden sieraden gestolen een en ander tot een waarde van ongeveer f 10 X Dit verlies is dubbel onaangenaam omdat aan die voorwerpen voor de eigenaars herinneringen waren verbonden Natnurlgk werd by aankomst aldaar de politie ontboden die het gcheele personeel van den wagen aan een onderzoek onderwierp echter zonder resultaat De conducteur verzekerde dat in zyn byzgn niets was ontvreemd doch hy beeft de nalatigheid gepleegd de coupé open te laten toen hy den donanubeambte bg zgn verder onderzoek in de andere afdeelingen vergezelde Tot nn too geen spoor van de daders hoewel yverig wordt gezocht Het is echter te hopen dat licht in deze zaak wordt gebracht Zaterdagavond omstreeks 8 uur sloeg tgdens oen hevig mweder de bliksem in de hofstede t Wild eigendom van en bewoond door Joh 1 van Miltenharg te Harmolen Het huia en twee volle hooibergen brandden totaal af Door spoedige hulp werd het zomerhuis benevens een klein schuurtje nog behouden De materieele schade door het spoorwegongeval aan het ontraalstation te Rotterdam veroorzaakt wordk begroot P mille Jistermorgen zyn de laatste overbiyfselen weggeruimd en is het verkoer weer geheel vrg lister zon door inspecteurs der HolInndsche en Stuitsspoor begonnen worden i ff 8 80 7 4 4 48 4 81 8 08 1 0 8 18 a oi 1 44 8 8 1 84 i oi o i it tf 11 4 11 4 08 4 87 4 47 4 84 8 1 4 14 8 01 18 18 nUUDA nBN HAAOtMa nm 1 08 1 01 8 14 8 48 4 18 4 8 t 88 1 18 8 0T 1 8 8 18 l 8 1 80 1 48 8 48 4 18 4 4S 8 8 8 88 e ts 7 10 7 18 7 8 lo ie 11 00 10 48 lo fa 8 81 40 VSI 8 80 8 04 8 48 8a 8 88 Zomerdteost 1809 met het instellen der enqutta naar de oerzaak van de ramp Het tSeptember nnmmer van het Friescbe maandblad Stjucht en Rjncht bevat een korte levensschets van den heer V H Kuipers Wz Cüfipcr te Chicago naar opgaven van hem zelf waaraan de redactie ign welgeiykend portret heelt toegevoegd Zooals men weet IS bj onlangs te Akkmm zgne geboorteplaats geweest om daar grond te koopen voor de stichting van een ondemannen en vrouwenhuis tot aaadeid n a n xgne overleden moeder Blgkens deze levensschets werd hy den 2 3 October 1843 te Akkmm geboren Op 15jarigen leeftyd kwam hg als leerjongen fai do manutacturen zaak van den heer A van Assen te Leeuwarden Toen deze in het begin van 1866 zgne zaak aan de Srma Pull De longe had overgedragen vertrok hg den 28 April naar New York Hg werd bediende in een winkel van kleedingstukken te Buitaio van waar hy in 1872 verhuisde naar Toledo Ohio om daar een eigen zaak te beginnen onde de Brma Trepanier 4 Cooper Daar bleef hg zeven jaar in 18 begon hg weder zgn eigen zaken te dryven Weer na zeven jaar richtte hg te Chicago een zeer groot kleedingmagazgn op met een Dnitscher Henry Hiegel en in 1896 geiyke zaak te NewVork beide onder de flnna Hiegel Cooper Co In deze lieido groote zaken zgn tnsschen 5000 en 6000 personen vast in dienst de jaarlyksche omzet bedraagt f 50 millioen Ned Voor het vervoer van allerhande goederen worden te Chicago 170 en te New Vork 22 5 paarden bonevens verscheidene automobielen gebruikt De gebouwen der Irma te Chicaga hebben eene oppervtakte van 402 en 150 Eng voet en zgn negen verdiepingen hoog die te New Vork zyn 5ÜÜ Eng voet lang en 200 Eng voet breed en zgn zeven verdiepingen hoog Als te eenigcr tgd de stichting te Akkmm ophoudt te bestaan dan gaat het daarvoor vastgezet kapitaal aan het vrgmetstilaarshuis te Illinois Voor het kantongerecht te Groningen verscheen Zaterdag Samson diamantsiyper te Amsterdam omdat hy een geschrift ventende op drie dagen in de vorige nlaand op of onmiddeliyk aan de openbare straat te Groningen een voordracht heeft gehouden over de gebroeders Hogerhuis zonder vergunning van B en W Blgkens de verklaring der agenten van politie die hem bekeurden had er geen bepaalde ordeverstoring plaats gehad Het O M eischte drie boeten van f 10 Bekl beriep zich op art 9 der Grondwet Hct recht der ingezetenen tot vereeniging en vergadering wordt erkend De wet regelt en beperkt de uitoefening van dat recht in het belang dejr openbare orde Door do kantonrechters te Leiden en Verlltatt is bekl voor een dergelgke zaak als wurvoor hy thans terechtstond vrygesproken Hy stelde aan het O H de vraag welk artikel der politieverordening door hem is overtreden Dit antwoordde Art 89 van het politiereglement O 8 17 88 in 89 10 97 11 18 7 88 8 08 8 10 8 17 8 84 10 10 10 17 10 84 10 31 10 40 8 80 ll 4i 8 80 7 4 6 4 10 80 je f 0 88 10 08 10 18 10 88 e 18 10 88 8 17 SJ7 8 84 8 41 8 10 4 8 80 Bekl betwytelde dat dit artikel slaat op deze zaak Hg heeft feiteiyk niet anders gedaan dan gebruik maken vnn zyn recht na colportage hfl heeft als het wire eene aanbeveling gegeven van de brochure welke bg verkocht PosterlJeB en Tclegraphië Benoemd l Oct Tot hrievengaarder ie Holwerd 1 D van der Molen thans postbode te Drogeham Bevorderd 18 Aug Tot bureelambtenaar 2de klasse T J F Corstens werkzaaqi ten bureele van den coutrOleur magazgn meester bg de posteryen en telegraphic te Haarlem 9 Sept Tot klerk der postenjen en telegraphic 1ste klasse de klerk 2de klasse S M Hogcrzeil te Utrecht telegraafkantoor Verplaatst 1 Oct De telegraflst mej 1 M Huijs van Wageningen naar Barneveld de klerk der posteryen en telegraphie Istf klasse W van den Bosch van het bgposteii telegraafkantoor Balistraat te sGra venhage naar Wageningen de klerken der postergen Isle klasse A Kgser van Hilversum naar s Gravenhage en W G Tuning van het Hootdpostkantoor naar het bgpost en telegraafkantoor Balistraat te s Oravenhage de klerken der posteryen en telegraphie 2de klasse 1 1 de Lenne van Barneveld naar Kampen en J Noordbeek van Kampen naar Hilversum 1 Nov De commiezen der postergen 3de klasse L Kngels van Rotterdam naar Breda en Jhr J de Caseuibroot van Breda naar het spoorwegpostkantoor No 2 standplaats Uottordam de commies der postergen 4de klasse A Sondberg van het spoorwegpostkantoor No 2 te Rotterdam naar het postkantoor aldaar Kervel ontslagen 16 Aug De commies der postergen 2de klasse H M Groven te Grimingen 1 Sept De commies der postergen 2de klasse D Zwaanshals te Vlissingen de adjunct commies bg het Hoofdbestuur R J Verhuist de klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse J h C Ouiot te Amsterdam telegraafkantoor 1 Dec i e Hoofdingenieur der telegrapliie T M t oUette onder dankbetuiging voor de vele en goede diensten door hem aan den lande bewezen Ontslagen op verzoek 22 Vug De surnumerair der postergen en telegraphic H Sanders te Rotterdam tele Ontslagen 22 Aug De adsistent K Koeltzema te Franoker ATJIÜB De correspondent der iL B C te Batavia seint onder dagteekeningfvan 4 September De gonveraeur van Atjeh is met twee pelotons cavalerie van Djamboe Ajor naar het op zes dogen afstand rgdens gelegen Faiikalan Brandan gegaan on aldaar aan vragen tot mgnontginning te behandelen De Oostkust is yolkomcn veUig De N B Ct toekent daarby aon Zooals bekend is bevond zich generaal Van Heutsz bg zyn troepen op de noordoostpunt van Sumatra in Simpang Olim waardoor de Djamboe Ajef rivier stroomt en waar by Kaap Diamaiittiunt de Oedong DjamboeAjer in zee uitwatert Dat hy naar het schgnt met slechts twee pelotons cavalerie de geheele moerassige oAttkust van Atjeh durft langs te ryd£B om naar Pankalan Brandaa te gaan dat Vlegen is aan de Balbalan r vier die in i iang ten zuiden van Seroewai en Aroewaai in zee valt bewyst wel hoe veilig dit kustgebied nn gewofden is want al weet hg ook van geen vrees evenmin als van vermoeienis toch zon zulk een tocht voor enkele maanden volslagen onmogelgk zgn geweest Waar onze insteuctie welvaart bfcngt vcrdwgnt de kwaadwillige bende van zelve want daar wordt werken eu laten werken nog voordeeliger dan rooven Dit is de ware paciücatie van Noord Sumatra STADSNIEUWS GOUDA 5 September 1899 Heden avond ten 8 nur zal den nieuw benoemden Wethouder de heer de Raadt door het muziekkorps der dd Schnttery een lerenade worden gebfacht H H de Konmgin heeft aan de Stearine Kanaenlabriek alhier het praedicaat van Koninkiyk verleend Bjf Kon Besl is tgdeiyk benoemd tot leeraar aan de B H B 8 alhier D van Duuren thana sergeant b de veathigartil lerie te s Grav nhage Alle v6Ar de vacantie voorwaardelgk bevorderde en toegelaten leerlingen der rgks h burgerschool hebben een voldoend herexamen afgelegd Nog is toegelaten tot de Ie Klasse voor enkele leasen J F H Hennequin Verstheiden jongelieden hebben zich met diploma van eiders als nieuwe leerlingen doen iuschrgven Woensdag begint de nieuwe cursus De Klassen I III en T i n in twee parallelklassen gesplitst By het pa gehouden examen voor surnumerair bg de posteryen is o a geslaagdonze atudgenoot de heer C Vermaat metNo 14 van de 27 plaittsen Er waren 90 candidaten tot dit examen J Slop en ii Do heer C Vermaat i voorbereid door de heeren D Heg Heden middag Is het zoontje van E O oud B jaar in het water der Kluwcelen Singel gevallen doch werd door een bleekersknecht van de Wed N alhoewel hg eeds in zinkenden toestand verkeerde behouden op het droge gebracht Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Waarder e a toez ds J A van Boven te OudBeyerland Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleenen wg nog het volgende Verlegd werden mot geheele of gedeelteIgke veraieuwiiig van keien en klinkers een toegangspad met zypaden by de aanlogplaats der Sloorabooten de Volharding aarf het Bolwerk by de Roode en lan Kattenbruggen de trott irs met verhooging van de banden en een gedeelte der keibestrating van bet tweede gedeelte der Crabethstraat de Vost Vttu de Gouwe tot de Vlamingstraat de Vlamingstraat een gedeelte van het Verlolenkost de Raani van de Vlamingstraat tot aan het Verlore nkost de Gouwe van de brtig v6ór de Groenendaal tot de Aaltje Bakstoeg de VVosthaven van de brug v66r de Minderbroedersteeg tot hot Voorstal de Markt van de Hoogstraat tot den Korten Tiendeweg Regenboog de Korte Tiendeweg de Koster Ggzcnsteeg de Grocneweg vaTi den Lani en Tiendeweg tot do Bolitiewacbt de Molenwerf bg het Oude Mannenhuis en eenige gedeelten van don Bleckcrsen don Fluweelcn Singel De verschillende straatwerken in de Gemeente besloegen eene oppervlakte van 104 50 93 M in keien en 7 5 i6 51 M in klinkers te zamcn 1H K 7 44 M waaronder voor do Gasfabriek voor aonsl 906 73 M A f 0 65 f 589 36 i bootdl 889 34 0 50 444 67 kermisl 293 49 0 25 73 37 te zamen 2089 56 M f 1107 40J w ilk bedrag in de Gemeentekas is gestort terwgl ten behoove van de Gondsche Wator Iciding Mafltschappy straten worden opgebroken on weder hersteld v voor aansl 259 36 M 4 f 0 65 f 108 58 hooldl 58 12 5 5 29 06 te zamen 817 48 M f 197 64 welk bedrag eveneens aan de Gemeente is lietaald Dé bestrating langs de rails van den Stoomtr mweg door de sta l vorderde wederom onophoudciyk reparatie Voor den geregelden afvoer van hemelwater zyn ook dit jaar weder hier en daar gegoten gzeren Wraatkolken niet stankschermen van geslagen yzer en verbindingiihanalen van Kngelsche aarden buizen geplaatst zoo in de WJlensteeg twee kleine kolken met 4 M buis wigd 15 centimeter öp de Vest drie groote kolken mot 30 M buis wyd 15 centimeter in den Groeneweg een groote kolk met 7 50 M buis wgd 16 centimeter op de Markt twee groote kolken met 22 M buii wyd 20 centimeter in de Oranjestraat een groote kolk en in de Drapiersteeg eveneens een groote kolk In de Crabethstraat zyn 66 M nieuwe Engelsche aarden buizen wyd 28 centimeter gelegd daar de oude buizen te diep weggezakt ware om verlegd te kunnen worden De fron uren langs de grachten en de ringmuren om de reinigingsputten van de riolen werden in goeden staat oijderhoodeii en waar noodig van nieuwe rollagen en houteif luiken voorzien De pachter of aannemer van het opjialen van de vuilnis en het uitbaggeren van de grachten PT Ooms alhier is tevfins belast met bet reinigen en sehoonhonden van de riolen Hy kwam zyne verplichtingen behooriyk na Het onderhond van de riolen vorderde eene uitgaaf van f 1542 87 waaronder begrepen 18 een bedrag van f 573 61 J aan arbeidaloonen Daaronder is echter niet begrepen het dbor den aannemer voor het schoonhouden van de riolen berekende bedrag dat ons niet bekend is De ommantelde urinoirs zgn nadat daaraan de noodige herstellingen hadden plaats gehad drie malen geverfd c Wegen en voetpaden hehoorende aan en onderhouden door de Gemeente Do kosten voor het onderhoud van de wegen en voetpaden üi de Gemeente bedroegen f 6 3 89è aan materialen en f 389 79 aan arbeidsloonen De werkzaamheden daaraan verricht bepaalden zich uitsluitend tot het gewone onderhoud Op den Hragweg in de gemeente Waddinxveen werd over eene lengte van 550 M een pnardenpod gelegd van oude klinkerstukkeu afkomstig nit bestratingen die vernieuwd worden 1 doorvaart van de brug by den ingang van hefGoudsche en Amsterdamsche rypad onder Hcyerskoop in do gemeente Boskoop moest worden vcrwyd Dit werk werd publiek aanbesteed en aangenomen door D Amesz alhier voor f 759 BJ het uittrekken van de oude palen en watersctfottèi bleek dat beide hmdhootden dor brugalgeheele vernieuwing vorderden waardoor de kosten van de verwgding stegen tot f 1010 73 Wordt vervolgd Lyst van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2de liellt der maand Augustus 189 en terug to verkrügon door tusschenkomst van het Postkantoor te Gouda Verzonden van Gouda W Niossen Heerle W Honküop Huizen B Boon f A V d Voorde Delfshaven T Schouten Rotterdam K don Boer S Keiler Benhouson J Scheer Rotterdam Simons Haag A e Groeneveld Rotto dai i e V d Burg l PHnncnburg Jenna A Wenni1ft er8 Roltordani De Oir v h Post en Teiiitrivalkantoor A C iKNNEtiUlN FOJLiTTj m Gevonden en nog niet afgehaalde voorwerpen der maand Augustus 1899 1 knipmes 1 suikerlepeltje 2 gnMéCstnkkon 1 gouden oorhol 1 knip 1 blin dkoruli n armband l dames portemonnaic mh f 1 70 1 dasspold 1 sleutel 1 goudeii kruis met steentje 1 kraag met kunt 1 brievenhanger I hooivork 2 witte zakdoeken katoen jl portemonnaie inh f 1 1 stnk wit katoen 1 fietspomp 1 brief met 2 loten Woerden 1 heipaal 1 zwarte porteleuille t n van G de Wilde 2 rozenkroiisen De gedeponeerde voorwerpen der maanden Innren Jnli 1899 en niet door de verliezers afgehaald zgn ter beschikking van de vinders met inachtneming van art 2014 Burg Wctb Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogeiyk gc jpend van 11 1 nur s mo Gouda 5 Hept Viber 99 De Commissaris van Politie W N yAi GARDEKEN 361 Staatfl lötêrïT 4 ICUiHe Trokking ran Diiimlng 8 Soptomlwr No 147 8000 No 17 70 8100 No 4400 400 No 4788 800 No 481 til 110034 11178 118 18 1I S 18780 on 18863 iodor O Pryiton VOD fis 8 8516 4886 788t 8801 18t94 11879 ISiSt 81 88 948 88 48 97 16638 18618 4 48 U 86 71 12811 48 61 888 1 9 6008 f44 10l100 8 8 0 80 if07 sa 761 7 1S778 1 617 18741 99 66 803 7667 67 12831 49 78 382 8711 S6 66 n 41 16705 84 47 11 39 76 1P164 76 71 98 78 I2t36 5 1883 7 87 1 79 99 88 88 7703 1023 13018 I5S06 9 40Z 49 96 6 54 21 52 1890 6 68 6416 89 10 24 43 1I9IS 19 78 89 10 80 67 86 81 73 00 2 17 85 57 98 87 82 74 31 29 6683 79 10427 18102 16009 19028 88 99 31 7826 31 26 ti 39 716 293 6612 1 46 48 16 8S 19209 64 3036 42 917 10613 67 97 31 98 Sl 6 60 47 43 183 3 ItiTIl 7 76 8312 62 7 55 79 16S53 9 x 99 80 8 70 88 99 13426 60 67 3882 570 1 SOIO 10831 51 16405 19324 62 60 81 35 13648 1 597 2 1013 64 21 8146 88 72 40 40 89 86 38 88 40 8 16773 49 BB 3447 66 8803 10 59 18608 18s6 1i 61 jp 60 l 82 80 1990 IÜ445 1888 n is 6 60 108 9 43 28 88 88 8608 aiti H 18700 08 1 U8 1 IS li 7 au laoi 1 TB 8 78 41 77 8431 11088 188ai 17018 1 10 84 8 SB4 8801 as S9 6 BB 94 363 004 8 a isait 37 ai laoi 8 613S 8604 IllSS 48 7 4 8 781 47 87 7 61 17180 I978I 7 88 8 8788 1180 81 86 8 78 ar 0 8 88 tl 7 14048 8 ai 101 8338 84 88 17886 87 1411 8 07 81 1 1IS8S 8 78 1984 81 4 0 at 11838 as 17333 1 7 88 3980 sri 8989 38 I4IS4 71 U67 19 14 81 11749 77 I 800 aa 1876 000 18 aa 1 80 1 854 8 10118 18 8 80 6173 9010 ao lt3t 17 4 4 61 414 B6 81 8 17 1 71 77 8 9 8f 14884 8 B0814 1900 148 6 9168 11 17 U Ik 87 47 8 4804 8 68 sa 41 17888 aosao 8008 as 8831 9488 sa 74 17787 30 8181 4408 88 7 98 4 S6 85 7 38 84 65 96K6 8 14741 180 8 8 438 MO 73 78 90 1 os 8 19101 11 69 79 85 87 47 14819 68 n 8887 4643 tl a 70 70 80840 6U 4618 15 18830 1498 78 ar 1 39 0 10 83 16080 81 ao 38 63 41 a 9789 89 16189 8884 0 93 56 70ta 13 1880 SS 48 a 41 l 78 71 7 34 158 5 90 10884 7a 46ta 88 79 18480 ST 18368 t047 81 8 7811 93 66 18303 J8468 BB 1 IJ1 jMieuwe ParapUiies viHir Dames t n Heeren A v n OS Az Md Taillenr Mmwag K 73 7 hi iOliDA Hours van Amsicniaiii 1 sb ptkmber Vikr Uotkra 81 es NloiaLAKli J rl Nwl W 8 BVi ai i 9S1 as tool 88 8 Vl 88 8 il 88 981 981 101 67 91 18 100 8 y 90 91 99 6SI 488 dito illto dlic 3 dito dilo illlo 8 Hosaaa Un Oau II 1881 88 4 lT4U iiaoKrv in 1888 81 6 i Oo8T a i Obl in iiaplor 1868 t dito In ulier 1898 B PoiTVOAl 0 1 nut ooupon 8 ♦ dito tliikpl a BoiLtsD Obl lUnü l 1894 4V dilo iMnoi 1880 4 llo bi Hi lha 1889 4 d lo bii Hop 1889 90 4 dito in Koud leon 1888 dito dito dito I8S4 S DrAUls PuffiKt irhuld 1881 4 Tuixllj Uopr O iiy loen 1890 4 ö l ninR wri I O loonijt Mr 0 nep f o iiii kui JTl 4 ZuiD An Rep oblg lata 8 iiiio Olil Hult Soil 1890 VXKMUIL ontnp 1881 A lTi iii Obligilien 1898 3 BoTTiaoAii Stal liou 1894 8 Nip N Afr Ilm le i und Arftid h T b j CorliSiuiUii Oall MiHtMhtppy dito Am HypothMlb pnodbr 4V CuU M i d rVorit8nl nd i 81 Or lljpolh kb pandhr 4 lOB N i l rl ud h8 ÏI BII naad 801 Nod HRndfllroMtMh dito t t64 N W k Pm llvp I pnndbr 8 a Rolt 11 othwüb piiii l r 4 t Ulr UjiioIbMlib dito 4 Ooiin E O t Hoog bnnVMint IBS Kuil Hjrputlieokbauli paudb 6 IIOV Akiiiza Kqiil hjrpoth pau Ib 4 90 Uatw b H Pr Uun rert B9 NiU Iloll U 8po ir M j a nd 11 4 Hy M Kipl 8t Sp aaad 10 Ned Ii d Bfioorwegm at d I 814 885 100 68 86 97 Nod Zuid Air 8pin aand 9 lito dito dito 1891 dilo 8 iTAUlSpoor l 1887 8 A Eol 1 8 Uld U l Sp my A H i bl S l OLfN WarMliau Wennen aaad 98 loofi 100 luv 1417 68 108 74 104 87 88 Bon Or Rd i 8p Ui obl 4 B ltisflli dito aand Fa towa dito aand 6 Iwan Pombr ilito aiiid 8 KunK Oh Aiow Bp kap opi 4 dito dilo oblig 4 78 AMsaiKA ïtint I afl 8p M obl 8 Cke t North W pr O a aanl dltfi dito Win 8t I etnr oH 7 Denf er li Rio ür 4pni eert v a Ulinoii Ooutral ol l ui Iroud 4 LoniK fcNaliiillian t r aand Mexi u N 8p M 1 e hrp o Mi Ktnia v 4pCt prer aand N York Oulani k Weit aand dito Piinn Obio oblig Oregon Calif I byp in ffoud 6 99 8t Paul Hin i liUaoit ob Un Pao Hodflgn ohig 48 dilo dito LifiC Col Ie hfp 0 6 Canada Can South OhBrt r aaD l 88 Vix O Rallir k Na 1 h d e O Amslerd Oi iiibut My aand 180 Hottfrd Tramwo Maai xaod BIO Nll Stad Amator lam aand S 108 Htad Ro terdidn aaad 8 108 BlUlLStad Autuerpes 1887 B 99 8 ad Brunei 1886 1 100 Hos Theiu Reaallr a Ueh 4 llfi Ojm Slaaulemig ie 0 8 MPf 86 K K Oo4t B Cr l880a 101 8PAJ n Stad Madrid 8 1888 84 Vin V r llz A 1 po l o rt