Goudsche Courant, donderdag 7 september 1899

No 7985 Donderdag 7 September 1899 38s e Jaargang GOUDSCHE mmrni I ieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon No 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer II Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des niidd Telefoon u M De üitg ave i ezer Courant geschiedt dagelijks met uifaondei ing van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Sg 5P VEB6 DËRlNGYANDËNGEHEENTER4iII DINSDAG 5 SEPTEMBER De Voorzitter opent te 2 uur de vergadering De herkozen en illeaw gekozen raadsleden leggen in handen van den Voorzitter ds gevorderde eeden af Tegenwoordig ï jn de hh Noothoven van Goor Jager Herman Bellaart Prince van de Velde van Galen Luger van Itorson de Lang Krook Donker Straater Dessing Vingerling Jaspers en de Raadt De Notulen dpr vorige vergadering wortten goedgekeurd en onveranderd vastgesteld De Voorzitter Door Gedep Jstaten is gesloten en vastgesteld de rekenipg der gemeente over 1898 en is tevens goedgekeurd het raadsbesluit tot het inricht n van drie schoollokalen in de Avondschool voor Ambachtslieden Ingekomen 1 Het rappbrt der tandscommissie belast geweest met het onderzoek der begrootingen van de Volksgaarkeuken en het HoHmansgesticht tot goedkeuring adviseerende Ter visie 2 Ken brief van B en W betreffende den aankoop van een stuk grond in de Lange Korte Akkeren voor den bouw van eenvierde school Ter visie S Een schrflveJ van de Commissie voor de strafverordening tot w ziging van een paar artikelen der verordening op de brand weer Op voorstel van den heer Noothoven van Goof wordt besloten dit na punt 6 der agenda te behandelen 4 Een dankbetuiging van H Wortmanvoor züne benoeming tot conoieerge en intrekking zflner sollicitatie naar de HaastrechtBche brug Aangenomen v kennisgeving Aan de orde De benoeming van a een wethouder wegens de periodiekeaftreding als Rakdslid van den heer Noothoven van Soor Gekozen Wordt de heer J M Noothoven van Soor met 9 stemmen de heer van Galenverkreeg 8 stemmen De Voorzitter Ik wensch den heer van Goor geluk met z ine benoeming en vraag of h j deze betrokking weder wil aanvaarden De heer Noothoven yan Goor bedankt de heeren die hem met hun vertrouwen hebben vereerd en zal de betrekking aanvaarden Aan de orde b een wethouder wegens de periodieke aftreding als zoodaning van den heer Dr van Iterson De heer van Iterson ik wenpch voor een eventneele benoeming niet meer in aanmerking te komen De Voorzitter De leden van den raad hebben zeker uw besluit vernomen en dat moeten zö eerbiedigen in do i jaar waarin ik den heer van Iterson als wethouder heb bezig gezien en met hem heb samengewerkt ben ik verplicht hem openlijk dank te zeggen voor hetgeen hjj heeft verricht Aan de orde is de benoeming van een wethouder 1 Benoeipd wordt de heer P ii Kaadt mot 9 stemmen de heer van Galen verkreeg 8 stemmen De Voorzitter wenscht den heer de Raadtgeluk en vrftagt of deze de benoeming aanneemt i De heer de Raadt Ja wel M de Voorzitter ik dank de loeren voor de op mjj uitgebrachte stemmer Aan de orde c twee ambtenaren van den Burgerlpenstand wegens de periodieke aftreding alsRaadslid van de Heeren Noothoven van Gooren de Raadt De aftredende heeren Xootlioven van Goor en de Raadt worden herbenoemd Aan de orde d een lid van de Commissie van bystandin het beheer der gemeente gasfabriek wegens de periodieke aftreding als Raadslidvan den Heer Herman Gekozen wordt de heer Horman met 13 stemmen Aan de orde e twee leden van de Commissie vanbjjstand in het beheer van het gemeentepensioenfonds Gekozen worden de hh Jaspers en Bellaart De heer d Raadt had voor een herbenoeming bedankt f Vier leden benoemd worden de hh van Iterson Jager Dessing en jStraater laatstgenoemde na herstemming met den heer Vingerling Aan do orde 2 De samcnstelliAg der afdeelingen van den Raad tot het onderzoek der Ontwerpbegrooting van de inkomsten en uitgaven der gemeente voor 19O0 Gekozen worden in de Isto afdeeling waarvan voorzitter is de Burgemeester de hh Jaspers Vingerling Jager Donker en van do Velde In de 2de afdeeling waarvan do oudste wethouder voorzttter is de hh Bellaart Dessing van Galen Krook en Herman In de 3de afdeeling waarvan de jongste wethouder voorzitter is de hh van Iterson Straater Prince de Lang en Luger Aan de orde Het voorstel tot wjjziging der gemeentebegrooting voor 1899 Over dit punt had oenige discussie plaats tusschen de hh Donker van Galen en deVoorzitter Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot verhnnr van een stukje land aan H van deï Maas Jr De heer Bellaart vroeg eenige inlichtingen die door den Voorzitter werden verstrekt Aan de orde 5 Het voorstel tot het verleenen van afschrijving wegens vertrek of overlijden op eenige aanslagen in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1899 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het ingediende voorstel van de Commissie voor de strafverordeningen Wordt goedgekeurd Aan de orde Art Ie suppletoir Kohier van aanslagen in de plaatselijke directe belasting naar bet inkomen dienst 1899 Wordt in besloten zitting behandeld Na heropening wordt medegedeeld dat dit kohier is vastgesteld met 42 aanslagen tot een belastbaar inkomen van f 86400 Alsvorens de vergadering gesloten werd vroeg de heer van Galen het woord om te vragen waarom op den Bleekerssingel voor den bouw van woonhuizen niet geheid wordt daar dit toch is voorgeschreven bij de bouwverordening De Voorzitter Ik zal deze vraag bfl B en W overbrengen en in eene volgende vergadering het antwoord daarop geven Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 5 September 1899 Vette Obsen en Koeien goede aanvoer grijzen waren voor ie kwaliteit 33 2e kwaliteit 30 3e kwaiiteit 26 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 28 2e kw 25 3e kw 22 cent per half Kilo Vette Varkens redelijke aanvoer ie kwal iq 2e kwal 18 3e kwal 17 cent per half Kilo Schapen en Lammeren goed aangevoerd De handel was over t geheel vlugger hoogerin prijs I OPRUlML ti van alle nog voorhanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen ADVERTENTIEN Den 6 SEPTEMBER hii¥ u onze geliefde Ouders Behuwd en Grootouders HENDRIK VAN DEK MAAS ES JOHANNA VAK PEK POOL HDSNK 45 Jarige Echtvereeniging te herdenken Namens Kinderen Behuwd en Kleinkinderen öouDA 5 September 1899 Tuinstruat 282 Bij deze wordt onze beste dank gebracht aan allen die belangstelling toonden in den 45n Jaardag onzer Echtvereenjging D RUIJTEB en Echtgenoote H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAAEWEBEEIT TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres ELUWBELEN SINGEL 622 A 10 JAABLIJESOnE TEfiLOTINS K BIJ GEL KOENHEID DER Vrij y e en Paardeninarkten OP WOE SI Aw 18 OCTOBER en op VIIIJDAU 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bij plaatsing der Loten zal de 1ste Prijs bestaan in een COMPLEEÏE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen f I hel l ol II voor f lO bij A BRII li lAi en Zn LANGE TIENDEWËG s o o 9 8 ar D o 1 B 01 CD vvricr3Nri3 j 3sriDEL i Eisr Kort overzicht onzer Frljsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless BOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Tnrin 1 50 flesch h 9 V u o o s BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC 4 f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 H BOI IDEl XJX ga ïï Per El Per Ank 45 Fl l M LISTRAC f 0 66 Nto f 27 75 g J CHATEAU VALHOSE 0 75 31 5 St ESTEPHE 0 86 36 H St EMILION 1894 1 42 wj § PAUILLAC 1893 1 25 53 gig o o GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 § B SAUTERNE 1 42 O ZELTINGEB Moezel 0 90 37 50 S BOURGOGNE 1 10 47 g De Bessche zijn in den prijzen begrepen en worden k 3 ets per stnk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar lij De flrina T CRBBAIS Gouda Gtebrs Stollwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindinjr n op P tu hina il o i d Torlwterd flB brieatie ea uitdoitend gobruik van fijn en fijnsto ri tiilt t l i p Hi andoprei Jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade ec Cacao een anbeveienswsardig fabrikaat nauwte jni beantwoord lo oun den inhoud dor resp Etiketten De irraa behaalde 27 Brevets als Hofle verflïicler 44 EereDlploma 8 goudeii cii Medailles oen bewijs an uitmuntend fijn fabrita t Ueeda lb74 Kihictt dt Accademie national de Paris Nous VOU8 décomons une Hftdallle d OF ps emièrft cïa c on consideration oe votr ezoelleuta fabrication de Ohooolat boubonB vaa iea pto etc Stallwerck t fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaal vertegenwoordiger voor Nederland Juliiu Katteimlodt Amsterdam Kalverstraat lp3 ndieii gij niet wilt hoestedi gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract Mdiamk uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H II VA l CIIAIIi €o Denllaagr VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK SCSAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK ft Co B MOlianthe i Uo beste mitltlel dor wereld Co B MellanthO geneest Kiukhoest Co s Melliintbe geneest Koowel oud rIs jong Co s Melianth6 mag in geen huisgezin ontbreken CO B MQliaathe staat voortdarond onder Scheikundig toezicht Co e IttOlianthe helpt oiUien oopelijk Co s Meliaattie is bekroond mi t Êereiliploma a Co S Mellanthe is bekroond met Goud Co 8 Mellanthe is bekroond met ZUver Co s MOlianthe is verkrijgbaar in flacons van 0 Cit ToOtê en f i bg I irm WOLFF £ Co Westhaven 193 Oouda D MIMBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAM MILD Veerstal U 126 te Bmida A BÜUMAN MoordtKht J C RATELAND B yi mp B V WUK Oudeuiai r M KOLKMAN Waddin meen II ROLLMAN Bodegraven PINECSE Nieuaerkerkad IJ ui W J TIN DAM Haaatreeht A N vinZESSEN Schoonhoven Gouda Drukvan A BRINKMAN Z KEfMDltSGEyUMi Inrichtingen welke cbvaar schade of hinder kuknbn veroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA i Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennib dat op de Secretarie ter vUie ib gelegd een ver oek met bijlagen van H G Kind Directeur der Kaarsenpittenfa briek aldaar om vergunning tot het vervangen van den bestaanden stoomketel door een gasmotor en het plaatsen van een stoomketel in het perceel gelegen aan de WachteUtraat wijk P No 236 Kadabtnial bekend Sectie E No 1142 Dat op Dinsdag den 19 September 1899 des namiddags ten i j ure op het Raadhuis gelegenheid IS om be waren tegen de gevraagtle vergunning in te brengen en dat gedurende f dne dagen vóór dien dag op do Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan wor den kennis genomen Gouda den 5 September 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER J BuUenlandsch Over lciii Wegens de geheime zitting waartoe eergisteren was besloten werd de openbare zitting te Rennes gisteren eerst om 8 imr geopend Mr Labori nam conclasio strekkende om langa diplomatiekon weg inlichtingen te vragen over de nota s die by bet borderel waren gevoegd De regeeringscommissaris majoor Carrière maakte voorbehoud op dit punt De gedelegeerde van het departement van buitenlandscbe zaken de heer Paléologue verklaarde dat het vragen van inlichtingen in stryd zon zyn met de diplomatieke gebrniken Do krijgsraad zal in raadkamer over de conclnsies van den advocaat beslissen Serge Basset en Defies redacteurs aan de Matin en do Temps legden verklaringen af omtrent do bekentenissen van Ksterhazy Generaal Roget kwam met een brief van Esterhazy aan maar heeft uit vrees zich te zullen compromittceren alles wat de majoor hem heeft toegezonden in handen gesteld van den president van den krijgsraad Mr Labori stelde wanhopige pogingen in liet werk om gedaan te krygen dat de president deze stnkken in het debat brengt maar kolonel Jouaust weigerde beslist Eoget verklaarde dat do beweringen van Esterhazy geen waarde hebben zijn indruk is dat histerhazy FEVILLEIÖIM tieiieiiksctti ifteii van een jleltikzoeker OF AMIBAL DE VONDELING Naar het Fransch DOOR W NUTTER 288 Zoo hij u deze aom gevraagd had hem te willen gjven hetzij dan als gift of als leening of onder welken naam ook dan is het zoo klaar als de dag dat ge hem deze geweigerd oudt hebben indien ge u al had verwaardigd om antwoord te geven op zoodanig voorstel Dat nam evenwel niet weg dat hij er dringend behoefte aan had Wat te doen Hij zag maar één middel binnen zijn bereik en hij gebruikte dat middel Dat middel was ze w3g te nemen bij iemand die ze had die ze ni Thoodig had want hij wilde ze wegschenken Beklaag u niet te spoedig over uw verlies het is ingebeeld In ruil oor dat geld dat hij u ontnam bewijst degene die dit schrijft u een dienst zoo groot aÉ met tienmaal dat geld nog niet naar waarde betaalfï zou kunnen worden Lees en oordeel Uw dochter uw eenif dochter gaat zich over weinige uren n den echt begeven een strooman is hy levert echter geen bewy Sdaarvoor Mr Labori stuitte op onverzettelflken tegenstand bjj kolonel Jouaust toon bil beproefde naderen uitleg van Roget te krggen Ten slotte verklaarde deze dat Esterhazy opzettelijk en yalschelijk den generalen staf compromitteert en doet hjj opmerken dat hij niet inziet welk nut de houding van den advocaat van Dreyfus voor diens verdediging kan hebben Generaal Znrlinden verdedigt het advies door hem gegeven na den faad van onderzoek tegen Esterhazy Roget vnlde daarop zyn verklaring omtrent het rondschrijven aan de stagiaires over het gaan naar de manoeuvres aan Hij gaf een vry scherpzinnige theorie daaromtrent die echter slechts rust op een mondelinge vraag van de directeuren der afdeelingen van den generalen staf en dat deze vraag werkelyk gedaan is werd niet bewezen Dreyfus kwam er beslist tegen op dat hy heeft kunnen gelooven dat hy naar de manoeuvres zon gaan Senator Trarieux vertelde in zeer welsprekende verklaring de geschiedenis van zyu inmenging en herhaalde zyn verklaring in het procesZola Trarieux verklaring was veel meer een parlementaire redevoering dan een getuigenis hij sprak in het geheel niet in den geest der militairen Hjj verdedigde het hooren van een vreemdeling wanneer dit kan strekken tot het vaststellen der waarheid en mits gebleken is dat do te hooren getuige een vertrouwenswaard persoon is De regeeringscommissaris majoor barrière verklaarde dat hy met de verdediging groote waarde hecht aan nauwkeurige inlichtingen omtrent den inhoud van de nota s in het borderel genoemd maar geeft den raad den indirecten weg te volgen daar de offlcioele weg bom onmogelijk toolykt Senator Trarieux sloeg een verkapte uitnoodiging af die hem in verband daarmede werd gedaan Hy kwam tevens op tegen do legende van het syndicaat en haalde offlcieelo verklaringen vau de ministers van binnenfendsche zaken Barthou Dupuy en Waldeck Rousseau aan Wiiarnit blykt dat er geen spoor van vreemd geld in do Dreyfus campagne te vindon is De heer Trarienx zal morgen voortgaan na een koite geheime zitting De zitting werd om twaalf uur opgeheyeu Daarop verklaarde de krijgsraad in raadkamer vergaderd zich onbevoegd om te besluiten tot den maatregel door mr Labori in zijn conclasios gevraagd De rechtstreeksche dagvaarding van Schwartzkoppen en Panizzardi als getuigen voor de verdediging Weet ge met wien mijnheer Potard Met mijn boekhouder met mijnheer l ouis Dubourg antwoordt gij Grove dwaling Louis Dul Gurg bestaat niet De persoon die de en naam aangenomen heeft om zich bij u in te dringen om uw vertrouwen te winnen teneinde daarvan misbruik te kunnen maken antwoordt oj den naam van Louis Annibal in Parijs beter bekend onder den naam van burggraaf Raphael Hij is geboren rlen zevenden Maart 1803 uit onbekende ouder gelijk ik vernomen heb aan het Vondelingge ticht waarheen hij den eigen dag van zijn geboorte gebracht is geworden Als ge hem ver oekt zijn rechterarm te ontblooten dan zult ge daarop vinden een ingebrand kruisvormig teeken Van dat kruisvormig teeken gewaagt de briet of acte die op hem werd gevonden toen hij gebracht werd in het Vondelinggesticht welke brief nog in de archieven van gemeld gesticht voorhanden is Het zal derhalve den voorgewenden Louis Dubourg moeilijk vallen zijn identiteit te loochenen Maar dit alles zou nog te vergeven zijn lees echter verder Het jonge mensch dat ge te overijld als uw schoonzoon aanvaarden gaat heeft zich van zijn jeugd af aan alle misdaden overgegeven m alle losbandigheden en schandelijke dingen zich gedompeld Zijn leven is een onnfgebroken reeks van misdaden geweest Zou hij bijgeval durven loochenen d it hij achtereenvolgens vagebond deserteur moorde blyft echter bestaan Het publiek is zeer vervuld over de belangrpe vraag of zy zullen komen V Do dagvaardingen van Schwartzkoppen en Pauizzardi om voor don krijgsraad te Rennes te getuigen zullen door minister Delcassé aan de Fransche gezanten te Berlijn en Rome worden toegezonden Schwartzkoppen en Panizzardi hebben de keus om zelf voor den krijgsraad te Rennes te verschijnen of hun getuigenis af te leggen voor een magistraat in hun land Het verhoorcn van deze twee getuigen zal de zitting van den krijgsraad minstens een week verlengen Labori hoeft omstandige telegrammen gezonden aan keizer Wilhelm en koning Humbert aau beide vorsten met een welsprekend beroep op den eisch van waarheid en recht verzoekende vergunning te verleenen dat de twee attaclié s voor den krijgsraad verschijnen De Duitsche keizer heeft op een feestmaal te Straatsburg in eeu toost op het ryksland het volgende gezegd Het speet de keizerin dat zy niet tegenwoordig was Hy was dankbaar dat de ontvangst na de tijden van zyn grootvader er hier steeds warmer op geworden was Hij wees op don machtigen vooruitgang in bloei van het rjjksland als een gevolg van ziJn inlijving bij het rijk Hij oerdo iiet gevoel van het oude geslacht waaraan hot zwaar viel zich in den nieuwen toestand te voegen HiJ dankte voor den jubel van het nieuwe geslacht Bepaaldelijk verzocht hij de heeren van de kerk de achting voor de kroon on bet vertrouwen te bevestigen Hjj zag in de jubelende ontvangst h m bereid hot bewijs dat het rijksland 8ubi umbra alarum onder do schaduw van de vleugelen des ryksadelaars veilig was Hij hoopte dat liet ryksland nog dieper vrede deelachtig zou worden Hjj zon alles doen om den vrede te bewaren Dat het ryksland daarvan het voordeel hebbon zou laat daarvoor mjj zorgen Gisteren heeft in doii ministerraad de president der Franscho Republiek op voordracht van den minister van justitie oen besluit geteekend waarby de Senaat als Hooggereelitshof wordt bijeengeroepen tegen IH September De Senaat zal zich bezig moeten houden zoowel met do samenzwering als met een aanslag tegen de binnenlandsche veiligheid van den Staat De vervolging zal das de plamien en het begin van uitvoering betreffen t öeldt geiyk men weet de zaak Derouléde naar losbol bedelaar falsaris dief en ten slotte weer moordenaar is geweest Herinnert ge u nog mijnheer Potard den dag dat hij voor de eerste maal uw woning betrad f Kunt ge u hem nog voorstellen zooals ge hem toen zaagt Welnu in den natht die aan dien morgen voorafging had hij diefstal met inbraajt en aanslag tot moord gepleegd m het dorp Bougival van welke aak tl wel iets ter oore zal zijn gekomen zonder te kunnen vermoeden dat de bedrijver onder uw dak huisvestte Oin aan het gerecht te ontsnappen alleen was het dat hij zich bij u liet aanbieden als boekhouder na een leugenaihtig verhaal te hebben opgedischt en met het besliste voornemen bij de rste de beste gelegenheid weer op den loop IC gaan Maar nieuwe plannen weerhielden hem En deze plannen staan op het punt hem te gelukken hij gaat huwen met mejuffrouw Kmilie uw eenige dochter Üm allen twijfel aangaande de vertrouw baarheid mijner woorden uit den weg te ruimen zal ik nog een laatste racdedeeling doen die het in uw macht staat te onderzoeken De familie papieren die hij u getoond heeft zijn vulsch op valsche papieren gaat hij uw dochter trouwen Ziedaar den man dien ge tot schoonzoon hebt gekozen in zijn ware gedaante ziedaar den man aan wien ge de toekomst van uw eenig kind gaat toevertrouwen I Arme vader wat gaat ge doen Misschien zult ge mij antwoorden dat het leven van uw boekhouder sinds hij bij u in De procureur generaal Bernard zal het openbaar ministerie waarnemen Tot nog toe hebben wij geen nader nieuws van den sti d van zaken in Transvaal De meest alarfpeerende bericliten schynen afkomstig vfn de partij die den oorlog foreeeren wi B Deze is het ook die hartroerende tafereelon ophangt van de armoede en ellende op den Riind en elders in de Republiek en van de handelscrisis over geheel Zuid Afrika Ntf is daar zeker veel waars in de zaken gaan al lang slecht maar die onruststokers willen vooral tegen uitstel waarschuwen vreezende dat geduld tot kalmcering der hartstochten en het vinden van een vergelyk zal leiden Men heeft opgemerkt dat de regeering der Republiek het voorstel van een nieuwe conferentie nog maar in beginsel heeft aangenomen Naar het heet wil zjj eerst nader bepaald hebben wat er behandeld zal worden en in welken geest Ook spreekt men er van dat president Kmger niet gaan zou Daartegenover verluidt dat ook Sir A Milner niet aan de conferentie zou deelnemen maar of Conyngham Greene de Britsche agent te Pretoria of Rose ïnness het onafhankelijke progressieve lid der Ifaapscho wetgevende vergaderhig de EngelscUe regeering zou vertegenwoordigen f Volgens den Kaapstadschen correspondent der Manchester Gnardian zyu de Transvaalsche staatslieden zeer vertoornd over Conyngham Greeuo Hun laatste voorstel het vijfjaarskiesrecht enz werd gedaan zeggen zij na raadpleging van den Britschcn agent on nadat deze verzekerd had dat liet gunstig zou worden ontvangen Daarop kwam Chaiubcrlain s antwoord dat het voorstïlt olstrckt verwierp Verspreide Berich l UANKUIJK De belegerden van de Ru ï de habrol hebben Maandag ougeveer 20 ledigo bussen voor verduurzaamde levensmiddelen van het dak in de straat gewOTpon De toestand blijft onveranderd Do nationalistische bladen beweren dat de weduwe van luitenant kolonel Klobl het door den Figaro bijeengebrachte geld hi eft geweigerd omdat de inschrijving een betooging tegen de insein jjving voor mevrouw Henry bedoelde en de helft van de inteekenaars loodsche namen draagt Kolonel Schneider de gewezen attaché huis is niet de minste reden tot ontevredenheid heeft gegeven berekening mijnheer Potard niets dan berekening Maar gelukkig voor u en bovenal V X r uw arm bedreigd kind het is op dit oogenblik nog niet Ie laat Ge kunt alles nog in orde brengen Thans nu ge weet wie Louis Dubourg is nu ge m lie eerste plaats weet dat dat niemand IS en nu ge verder weet wie hij is die ondiT djen naam doorgaat nu kunt ge uw dochter nï K het verschrikkelijk lot van met e n dief en moordenaar te moeten leven besparen Gij uit n ur ik denk niet aarzelen om den bedrieger met schande van u te verjagen hem te verbieden ooit weer onder uwe oogen te komen Misschien gaat ge zelfs verder en levert hem ovrr aan de gerechtigheid En als ge hem wat ik evenwel niet verwachten kan toch uinneemt als ge trots a les wat ge nu weet tooh uw dochter geeft aan dezen ellendeling dan zal ik het verhmdercn hem aanklagen in de allereerste plaats in zake zijn val iclie papieren Maar ik ben er zeker van dat ge eergevoel genoeg hebt om hem heen te zenden met verachting om hem te verjagen als een hopd Kn mijnheer Potard in de toekomst zult ge een weinig voorzichtiger zijn niet waar Kn ge zult nog dikwijU dengehe bedanken die ofschoon hij u bestal vopr i vrij aanzienlijk bedrag u in ruil daarvonf iean dienst l ewees die tlat geld m waarde veh boven gaat m$rd vervoigd