Goudsche Courant, donderdag 7 september 1899

verzocht een marechaussee een hun T die oen sjerp met opschrift droeg do sjerp af te doen hetgeen onmiddellijk geschiedde De wandeling ging verder langs het paleis den wog dien alle wandelaars nomen on weer terng naar het dorp Nieuwenhuis was om h uur vertrokken En er was geen sprake van een plan tot aanbieding van een adres Men meldt uit Amsterdam Onder vele blijken van belangstolling zjjn gisteren de lijken van dpn machinist De Boor en den stoker machinist De long die verongelukt zijn bjj de ramp op het Y op het kerkhoNVredenhof dat van den actenr Koppens op het kerkhof Barbara begraven De lijken van het echtpaar Do Haan ziJn gisteren te De Lemmer bijgezet Glsterenochtend hebben de stakers van de bandfabriek op den Sonsbeeksingel te Amhem getracht eonigo goedgezinden over te halen het werk te staken hetgeen evenwel niet gelukte Een volksoploop ontstond hierdoor welke door do politie werd beSindigd Terwijl gistorennaraiddag eenige straatbengels op een stuk bouwterrein achter deSloetstaat te Arnhem zicli vermaakten methet stoken van een vuurtje opperde een hetvoorstel om er een dansje omheen te doen Volgens den ecu is het vierjarig zoontje vanzekeren W wonende aan den Hommelschen weg bij ongeink te dicht biJ de vlammengekomen volgons anderen is hot ongelukkig kind misschien spelenderwijs in de vlammen gestooten Hoe het zij het kind bekwamzulke erge brandwonden dat het na eerstin het Militair Hospitaal voorloopig te zijnverbonden naar het Kinderziekenhuis moestworden gebracht w ar het gisterenavond omhalf acht overleed A Ut De vrouw van den rijksvoldwachter A De Wit te Akkooi was Zaterdagmorgen begraven en aan den avond van dien dag bracht genoemde De Wit zijn broeder die rijksvoldwachter is to Sliedrocht naar t station te Leerdam Torugkomonde begaf hij zich naar t café van den heer Kemp waar hiJ aantrof den 21 jarigon Evert Van Meeuwen glasslijper te Leerdam en diens stiefbroeder Gradus Do Keizer Na hen hier en nog in een ander kofflehuis te hebben gctracteerd begaf hij zich met beide genoemde personen op weg naar huis Een eind buiten Leerdam gekomen verlangde de veldwachter dat Van Meeuwen een anderen weg zou gaan dan zij waaraan deze niet wenscbto te voldoen Hot gevolg was dat beiden handgemeen worden Toon De Keizer zag dat de veldwachter naar zijn revolver greep sprong hij toe om dit te keeren Hjj was eenigo oogenblikken bij machte om do hand waarin de revolver was tegen te houden doch riep toen zjjn broer toe op de vlucht te gaan Deze wrong zich los en zette het op oen loepen evenals Do Keizer doch bij hot over een sloot springen schoot de veldwachter hem in de heup Dit gebeurde ongeveer half elf Raim één uur werd Egbertus Femmink die op korten afstand van de plaats des onheus woont Zomerdienst 1890 AanKcvangen I Mei TUü van ireeüwlcli Directe Spoorwegverbindingen met UUUÜA OOUDA ROTTERDAM Tioe veria ll ïl 18 18 18 58 1 86 8 11 1 86 3 42 4 1 Is 9 86 4 48 4 55 6 08 5 09 6 18 5 82 8 12 7 14 7 66 i s 4 40 9 46 10 12 5 40 8 30 7 3 4 04 4 8 rf Alleen Ie on 8e klaaae Eitra byhetalen y Op deae treinen lyn Zondag Maandag en Dinadag ééudaagacho retnnrbiljettan voor de 8e kl rerkrygbaar tegen enkelen Trachtprya H Hollandache Spoor c d ROTTERDAM GOU DA vice veraa ff H aafftf tf ff r aff 7 40 7 16 7 37 9 40 11 97 12 43 2 05 40 4 15 4 37 4 47 4 64 6 IU 6 07 1 44 1 64 S Ol 2 08 8 14 8 8 4 62 12 18 4 06 5 86 6 36 11 64 IJ OB 18 34 1 12 11 4 09 4 84 7 44 fM 8 14 6 46 5 56 8 18 d Alleen Ie en 8e klaaae extra betalen o Facultatief op den loop kan met gerekend worden fl Hollandacbe apoor o O II D A U K N H A A o lee veraa 4 66 5 6 07 6 18 6 88 5 87 8 14 S 46 4 18 7 39 7 69 8 80 8 599 18 10 16 10 82 10 40 11 11 8 H 10 18 8 82 éo 10 27 K 86 E 10 89 8 116 8 41 8 48 8 6 0 10 44 10 68 11 07 11 44 26 i 49 0 15 7 17 8 43 4 16 4 45 6 66 6 16 6 43 7 4 9 66 10 26 W 0 Ha e 6 4 06 7 06 7 80 7 46 8 31 9 00 9 46 10 11 11 87 11 36 12 9 1 86 2 4E S OO 4 00 4 20 4 45 6 S0 6 12 7 00 7 Voorburg 5 48 10 17 1 41 4 9 6 18 ZoeUrm ïfK H SS 1 66 4 40 6 80 ouh Mo 6 18 1 4S 2 06 4 61 6 39 Hmiila 6 84 6 7 S 7 47 M 9 01 9 97 10 13 lO f 4 U 18 03 12 37 8 17 3 14 3 27 t ll7 5 02 6 12 6 00 6 60 7 87 8 rf Harmonikatrein alleen lo en 2e klaaae extra betalen C fleiaigora voor de lijn Breukolen Amatordam mogen via Utreent reiaen 66 9 43 10 80 9 49 10 08 10 12 22 10 81 10 611 42 7 56 8 O 0 O D A A H 8 T B S A M viee veraa tou U 6 9 8 09 8 17 u 38 10 10 10 57 18 08 1 13 8 38 3 88 4 O 6 13 6 13 88 8 16 s iR 9 23 9 69 10 60 11 OU Amst W 8 01 8 63 9 06 10 16 10 54 12 48 12 67 9 00 3 23 4 15 4 67 006 87 8 17 8 169 0010 0 0 101043 I 87 1 62 A in t G 8 1 V Oi 9 211 10 30 11 09 1 08 l l i 8 16 8 41 4 30 6 12 8 16 7 18 8 80 9 18 10 8 10 86 11 00 116 12 07 i 8 o 1 DA 07 10 19 10 67 18 00 11 14 11 8 68 se 10 61 11 46 18 38 UTSXGHTvlee veraa TT 11 10 2 80 8 17 4 88 t 47 6 05 8 66 8 28 10 82 11 00 8 37 7 10 10 48 8 46 3 34 r i 7 18 8 48 0 6 1 18 8 08 3 60 6 04 28 40 7 89 69 Il l6 ll Si Vmit fl 6 85 7 0 7 40 9 3 1 45 1 16 1 8 0 U 2 80 H 16 8 81 4 45 6 18 8 86 7 16 8 10 9 26 9 46 ma W 6 43 6 60 7 86 1 66 9 30 10 00 11 30 12 16 12 40 l 4i 8 80 8 46 6 0 6 28 8 60 7 30 8 85 9 40 f 00 In i la 7 17 7 34 8 18 6 48 1M8 10 48 12 611 08 1 24 3 88 4 17 4 88 6 47 7 61 7 38 8 14 9 18 10 87 ll p u 8 87 8 66 7 5S 8 80 8 49 9 20 10 15 10 38 11 38 12 02 1 S7 3 08 8 2 3 69 4 48 B 38 6 11 6 5 1 6 16 6 68 8 14 10 88 11 65 12 27 4 22 l ti 8 8 7 08 8 22 10 48 1 85 4 8 7 8 0 17 7 27 8 86 9 00 0 9 6 10 69 11 10 U ll U 61 2 1 9 1 40 8 66 4 43 S 80 6 10 7 19 7 68 T 7 63 9 19 9 i 9 49 8 10 0 10 86 11 10 10 00 10 84 10 64 van de Oostenrjjksche ambassade te Parfls heelt z jn getuigen gezonden aan generaal Eoget en het heet dat hot dnel na afloop van het üreylusproces zal plaats hebben In do bureaux van eenige nationaliBtische royalistiache en clericale bladen te Bordeaux en ten huizo van de directeuren is huiszoeking gedaan in verband met het complot Déroulède c s ESQELASD Uit Londen komt een pelp verhaal van het lijden van de bemanning van de NoorBcho bark Drott die den 11 den Augustus op weg naar Buenos Aires in do straat van Florida schipbreuk leed Negen man sloegen overboord en de booten spoelden ook weg Acht van de overblijvende matrozen maakten toen een vlot dat echter spoedig in tweeën brak zoodat twee menschon op hot eene gedeelte bleven en zes op het andere Een van deze laatsten ving visschen met oen haak en hield zoodoende zijn kameraden in hot leven Toen werd hiJ krankzinnig on sprong over boord Twee anderen stierven van honger en dorst on hun drie overlevende kameradon aten van hunne lijken en dronken hun bloed Daar nog altijd geen schip in t zicht kwam en de lijken kwalijk begonnen te ruiken lootten de drie overblijvenden wie van hen zou gedood worden Hot lot viel op oen DuitBcher Deze aanvaardde zijn lot zonder gemor en scheurde zelfs zijn kleoding open om den doodelijken stoot te ontvangen Toen do stoomboot Woodruff het vlot met do beide Noren ontdekte at een van hen nog vleesch van zijn doodon makker en was hot vlot omringd door haaien Beidon hadden het bloed van den Duitscher gedronken en deelen van ziJn lichaam verslonden Van de beide geredde schipbreukelingen is Anderson krankzinnig en Thomassen vreeselijk verminkt daar Anderson hem te lijf was gegaan en tukken van zijn gezicht en borst had afgebeten Do algemocne werkstaking dor zeelieden voor het geheele koninkrijk is Maandag begonnen De reeders hadden echter geen moeite manschappen voor hun schepen te krijgen t Gaat om loonsverhooging Bbloib Sedert eenige dagen is te Antwerpen een werkstaking uitgebroken onder het personeel der sleepbooten wat tengevolge heeft dat eenige grootc schepen op lossing moeten blijven liggen wachten zonder dat zij wegkunnen Maandagmorgen moest een Rijnschip worden weggehaald voor een Nedorlandsche sleepboot DlUTSCHLAND Er is sprake van een huwelijk tusschen den 25iarigen prins Friedrich Hoinrich den ondsten zoon van prins Albert van Pruisen en de 20 jarige prinses Maria Louise oudste dochter van den hertog van Cumberland iS 8 88 9 01 C 46 j 9 r 8 9 19 OoudA Moord rooht lOuwerWk Oniielle Rottordtm M RotterdnmD P Rotterdam B a Alleen dea Dinadaga 8 7 80 7 38 8 1 door 7 87 r 7 84 a V 7 41 g so 7 50 8 48 8 18 Botterdam Beurs Rotterdam D F Botterdam M Oapolle Nieawerkerk Hoonlrtwlit Oonda 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 6 46 6 66 6 18 14 8 80 6 89 7 86 8 09 8 43 8 18 7 37 9 00 7 48 9 0 6 08 9 81 8 U7 1 36 9 10 9 86 ZeTeohuiten Moerkapelle Soet rmeer Zagwaard Voorburg a H n 6 20 6 34 7 60 8 88 6 S6 6 48 6 03 7 4 8 23 Oouda Oudew Woerd Utreohi Ulreohl Wosr le üudov Oouda Do keizer heeft 1000 mark ten geschenke gegeven aan de gemeente Sillers omdat dit plaatsje uitmunt door grooto zindelijkhoid Op alle kleine plaatsen van het land wordt nu vanwege de gemeentebesturen grooten schoonmaak gebonden in de hoop dat zij ook zulk oen keizerlijken zindelijkheidsprijs zullen verwerven Denemarken In oen algcmoenc vergadering van patroons en werklieden is Maandag met algemeene stemmen het verzoeningsontwerp aangenomen Do lock ont is nu geëindigd on uiterlijk Donderdag a s zal do arbeid overal worden hervat Servië Ristitsch die hot regentschap waarnam tijdens de minderjarigheid van koning Alexander is te Belgrado overleden EOYPTE In alle moskeeën worden openbare bidstonden goiiondon voor de stijging van den Nfll daar de veldgewassen zoor veel te Ipen hebben van de langdurige droogte AzOREN ElLANDEN Een vreeselijk cycloon heeft aanzienlijke schade veroorzaakt Een bark heeft scliipbreuk geleden 3 man van de equipage verdronken Haïti Te Port an Princo zijn 20 huizen door brand vernield men gelooft dat de brand door kwaadwilligen is gesticht BINNENLAND De heer Jan de Vos heeft ter voldoening aan hot verzoek van Mevr Catharine Beersinans die stervende ia oen schrijven ter lezing in de foyer van don Grooten Schouwburg gelogd waarin de groute kunstenares van kunstbroeders en kunstvrienden op treffende wijze afscheid neemt Gremeno e Berichten Door een te Amsterdam verschijnend Engolsch weekblad Tlie Anglo Dutchman is oen verhaal in do wereld geliolpen van oen soort van aiiarchistischcn aanval op het Loc op Zondag 27 Augustus Twee wagens inet een massa socialisten zoo heette t on onder hen Domela Nienwenhuis reden naar den ingang van het koninklijk paleis ontplooiden do roodo vlag en trachtten binnen te komen om aan de Koningin oen verzoekschrift ten gunste van de gebroeders Hogerhuis to overhandigen Daar dit vertelsel na eenigen tfld zeker in omloop zal komen is t nuttig het nu alvast te weerleggen met de eenvoudige waarheid De correspondent van t N v d D te Apeldoorn om inlichtingen gevraagd aiit woordde nl 9 64 10 49 U U 11 88 11 36 11 42 11 80 11 61 18 32 1 1 7 1 14 1 88 l H 10 19 10 29 0 3 10 48 n 4v 9 68 U S6 7 6 11 40 10 0 10 17 1 03 1 01 1 18 1 29 1 3 1 30 1 48 10 1911 16 11 18 U SO 11 41 r 11 66 10 16 11 46 H 18 16 9 67 18 46 Het bericht is oen lengen Zondag 27 Augustus was er een Hogerhuis meoting op particulier terrein Sprekers waren Pomela Nieuwenhuis en ds Bax Om 2 uur ging men van het station in optocht naar hot terrein zonder ontplooid vaandel ot vlaggen omdat geen toestemming voor ontplooien was verkregen De moeting had een buitengewoon kalm verloop en was om nar afgoloopen Daarna verspreidde zich de menigte ordelijk Een twintigtal uit Deventer konden niet vóór 8 uur vertrekken en gingen wandelen doch niet in optocht Op de Loolaan gewekt door bovenbedoelden Van Meeuwen die verzocht oin een poosje te mogen ruBtcn daar hy zoo benauwd was Ook omdat hiJ geheel nat was werd hem een legerstede gereed gemaakt dronk hij eenige koppen melk en wilde om 6 uur s morgens naar huis gaan Dit was hem echter onmogelijk daarom werd hij op een wagen naar de ouderiijke woning vervoerd Hier hoeft hij do politie t gebeurde nog kunnen mededeelen daarna stierf hy Zondagmiddag Sinds Maandagmorgen 7 uur surveilleert een majoor van de rijksveldwacht te öeldermalsen om de woning van den veldwachter De Wit De rechtbank uit Tiel is Maandagmiddag aangekomen Bovenstaand verhaal is hoofdzakelijk van den stiefbroeder van den verslagene De rijksvoldwachter zelf verklaart dat hij door beide personen geliJktSdig is aangevallen on uit tegenweor hooft geschoten Een nader onderzoek zal do waarheid wel aan t licht brengen In een ziekenhuis te New York bestond de gewoonte een der herstellende kranken het ronddioncn van de thee op te dragen Dezer dagen viel bj ongeluk doordat een zieke naar een glas wilde grijpen een doosje lucifers in den mk dampende thee gevnlden trokpot De zieke die do thee juist wilde gaan inschenken vischte de lucifers er lit en deelde de thee rond doch do gevoldfeii van deze onvoorzichtige daad bleven Seii lang uit Bijna bij alle zieken openbaarJeil zich na het gebruik dor thee verschijnselen van vergiftiging enialleen aan de oordfilkundigo hulp van don in allerijl gewa rschuwdon gosticlitsgeneosheer Was het ite dankon dat geen der zioken het geval i t den dood moest bekoopen Alexander Donald wien vroeg ij de jiijnaam van koning van Klondykq begeVen werd wegens het succes dat hj Kiet het ontginnen van goudvelden on goudn ijAen had ia thans failliet verklaard J Ondanks dezon enormen acliteruMJgaijg zit hiJ hiet in zak en asch daar heoffThij zjjn oude beroep van mijnwerkor weer opdenomen STADSNI UWS GOUDA 6 SeptiÖiber 181 9 De cursus aan de BijlJl Hoogere Burgerschool alhier is aangevangen mot 148 leerlingen aldus verdeeld over do verschillende klassen t 8 enkele lessen i 1 e I Ia 1 5 voU oud V 18 Il 17 Illa 19 lil 17 IV 24 Va 11 Totaal 135 13 10 10 10 17 10 84 lO Sl 10 40 8 17 82 10 29 10 87 11 18 8 10 8 17 8 88 8 9 10 47 10 66 1 60 9 89 9 58 10 08 10 16 10 88 9 68 10 88 6 42 6 17 6 87 6 84 6 41 8 47 10 49 8 13 8 80 Bij het tweede toelatingsexamen aan het gymnasium zijn toegelaten tot de Ie kl Chr Pluygers tot de 2e W den Hertog Afgewpzen 1 voor de 3e 1 voor de 5e en 1 voor do 6e kl Een candidaat voor de 5e kl was niet opgekomen De herexamens hadden allen een gunstigen afloop De leerling E J F Harte die Vó6r de vacantie verhinderd was overgangsexamen te doen is tot de 4e kl toegelaten De cursus begon heden met 43 leerlingen aldus ingedeeld I 9 II 8 III 6 IV 5 V9 en VI 6 leerlingen De le lnitenant M T H de Brouwer van het 4e regiment infanterie alhier wordt 1 October a s ontheven van zyne detacheering bij het korps genietroepen to Utrecht Aan het verslag van den toestand d r gemeente Gouda over 1898 ontleenen Wij nog het volgende De onder houdskosten van den Brugweg en gezegd rijpad beliepen f 1574 64 J aan materialen en aannemingssommen en f 244 06 aan arbeidsloonen terwijl voor het onder houd van de bij het riJpad behourende tolgaarderswoningen eene sttm van f 144 78 is besteed Voor de ophooging van plantsoenperken werd eene hoeveelheid van l B M zwarte grond qf teelaarde aangevoerd voor de wandelpaden bezigde men 404 M biggel Of plantsoenzand J j De voor de plai tsoenen benoodigde plan Men en gewassen werden voor zoover zij fnietnit dt kweekerij d4r lÖemeente kondcii j worden betrokken geléyird door do iirmn I T de Loos Zonen te Boskoop ie de lO i vermg bij openbare aanbesteding aangeno meiv had yoii f 229 inland s Stoomge brreosleen go Bipgericht oot JL A A wan jffln 30 Attgujitus Len onderijoud IcbtSns Eai tjcn i zieM bouw gelj ji t i d 4 t aphtsooli bü 1 paai of bij lie Vüive 8tra Uenkteekeii ijloor yijlen den fc nrgi8m 4 s ter I Bergen IJzwiaoorii qat o door de GÖtoeenljj iiiïbei werd i vorge ome ii ffl In hetzelfdp pliHK tsoen il I jlbeslnit van m April oen in eigelliWe Ueljqnt opgericht wtllrvan do bo I werd door éb firma K vo to Kenlen Ehrenfeld yoofde steenon voet en de noiverfwerken dooi de Gomoc heer ziJn gdhteld en uit eVberdwerd in ISpS gegrondverfd He kosten van het ondeVhoud van de plantsoenen met plantsoenbanken en afzet üngen hebben bedragen f 1827 20 aan materialen en f 87 p6 aan arbeiflsloonon d Eivieren kanalen vaartpn enbijbehoürende werken Aan het bevaarbaar hoaden van de grach ten en wateren der Gemeente word de noodige zorg gewijd j Het onderhoud van de kauimuren langs den I Issel en de grachten en van de vleugelmuren bvi de bruggen en sluizen wederom in het openbaar aanbesteed werd opgedragen aan W Bokhoven aannemer alhier voor f 1771 Ook werd publiek aanbesteed het leveren en inheien van drie beveiligingspalen waarvan 2 in de Haven en 1 aan het Nieuwe Voorstal ter verv anging van een paal die afgevaren was Dit werk werd aangenomen en uitgevoerd door 1 J Dnijm alhier voor f 325 De oude walmuur langs het Nieuwe Veerstal aansluitende aan het in 1895 vernieuwde gedeelte bleek op sommige plaatsen belangrijk verzakt te zijn zoodat versterking daarvan aan de waterzijde over eene lengte van 26 60 Meter dringend noodig werd geacht Het aanbrengen dier versterking word in het openbaar aanbesteed en aangenomen door W Bokhoven alhier voor 1 2064 Wordt vervolgd Haastrecht In de gisteren gehouden Raadsvergadering werden als Wethouders herbenoemd de hh J C Muller en H üittenbogaart Benoemd tot Ambtenaar van den Burgerlijke stand de heer J C Muller Na afloop der werkzaamheden sprak devoorzitter mr J T C Viruly een woordtot den heer J C Muller die gisteren 22 jaar wethonder en 38 jaar lid van den raadwas Onder woorden van waardeering bood hiJ hem namens de gemeenteraad en een paar ingezetenen een prachtig bewerkte fauteuilaan De jubilaris was zeer aangedaan enbedankte de raadsleden voor do hulde hemaangedaan Tot geneesheer der Knechtsbosse alhieris benoemd de heer P L Teterding gemeente arts VusT Herbenoemd als wethouder dehh J Kasbergen en C Slingerland Lekkerkerk Gisteren is alhier een 4jarig meisje te water geraakt en verdronken Krupeh a d IJbsbl Gisterenmiddag is ip het zandrak alhier een man tusschen een boot en een schip geraakt waardoor hij letterlek werd verpletterd Later is zijn liJk uit het water opgehaald a £ iwijK Bij het hevig onweder dat ZatëïclagavoDd ook over deze gemeente trok sloeg de bliksem in een stnk weiland van den landbouwer L Van Leeuwen trof een Tund en liet een grqot gat in deu grond als spoor achter Door de kracht van het inslaan lagenstikken grond op dtin weg verspreid i aar eenige boekerijen in de onmiddels nabijheid stondlen en ook het rund niet deljjk bleek getroffen te zijn liep dit on jral betrekkelijk vrjjgoed af De Stolwpsche harddravorijireeniging heeft Vrijdagavond op de ver dering in de zaal Van den heer P Stoppenburg besloten om op Woensdagmidiiag September een ringrpery te houdon met jlarden gespannen voor tweewielige rijtuigen fraaie prijzen j evenhuizen Een dertien jarigc jongen od met paarden vertronwd zon VVo ensdagi zusje van den trein halen Ree s wasf it meisje ingestapt en een kleinei znsj by of je locojnotief giert en heU paard irik zoodat hét op hol slaat D voer ie het paar vast had kreeg le leid s nijg maai Jiiil geen kracht g nbeg om ptlard tot stgan te br gigen Hij viel doch bezeerde den kant van wondor mag r raakte De ioma jl kon het ekbiiien wordt eém landbou op den wagen zooAtt hij het tiJd lïwant een veel kinderon deij l jifoerinaji lijr hiini w il den eg I een wieJï over zijn bi liet Het pjiard hiel anaal oodij h ot to dat IiBl nici te sv schree wdên Sna rijpcmlOp lhet igeval olpgAio fin G Kl dia en zoo op het I stMn bre gt jui Iraizcn verder iedige i ngw ttock in en bKicïii e pers die te Vj iigslet wdiin maifr I N a B Z O Volapük bricf van dffi hei NehI l jn het msandblaadje der Algeme ie Nedör landschp Wereldtaalvereeniging zal welliAl welkom zjjn aan verzamelaars van postzegels en geïllustreerde brieflcaarten Hy volgt hier in zijii geheel mdt eene vertaling in hot Nederlandsch er naa t Konietan maegakadas gevom atimo mnsami vomo nitedik Noc kopanals volapUka klubastókomslenlogakadis soi pósods nenitedik pakododonis al gesedOn kadis somik Het verzamelen van geiliustreerde briefkaarten vebchaft heden ten dage een zeer belangryk correspon dentiemiddel Niet slechts de leden van volopük vereenigingen ruilen plaatkaarten maar ook personen die buiten de beweging staan worden er toe gebracht dergeiyke kaarten terug te zenden Viino egcpilkob su potakads kösömik me volaplik u plik votik bi no akanob gesedon kadis maegik Ie ejenos das lenlogakads pdpotoms obe pabliinöls dubü vüds seplanöl me püks kels ilbinoms nepesevik obe Konsidli jens somik mobob sukölosi Vroeger heb ik op gewone briefkaarten in volapiik of in eone andere taal geantwoord daar ik geen geïllustreerde kaarten kon terugzonden Nn en dan echter is het gebeurd dat my plaatkaarten werden gezonden waarop mededeelingen voorkwamen in my onbekende talen Met het oog hierop stel ik het volgende voor Opotob ienlogakadis se Pohaltats Private mailing cards if pavipos alikane kol sedom obe potakadt liina oka ko niin sembal babepenamtopiifa o ia u votikos Ik zal aan ieder die dit wonscht plaatkaarten zenden uit de Vereenigde Staten Private mailing cards wanneer hy mjj eene briefkaart van zyn land zendt mot ecnig bericht byvoorbeeld eene beschrflving van zyn woonplaats of iets anders V8ds za tum su kad osittoms ah pük medöl mutom binön volapük At binom so neflkulik das plisod pokuliviU alik neta sombal kanom lenadiin omi NEHLS FEED Solms T e X a s ft n 1899 VUni 15id Ongeveer honderd woorden zfln voldoende maar de gebruikte taal moet volapük zyn Deze toch is zoo gemakkeiyk dat ieder beschaafd persoon van welke natie ook haar kan leeren FEED NEHLS Solms Texas 16 7 1899 ATJEH Onze correspondent te Batavia seint ons onder dagteekening van gister De hoofden van Lima Kota hebben de boete betaald Onze vlag werd geheschen N R Ct Rechtszaken Het O M by de arrondissementsrechtbankte Rotterdam rotinireerde gister o a f 5 boete subs 3 dagen hechtenis voor L den B 29 jaar huisvrouw van 0 v V zonderberoep te Gouda die den 19 7uni 99 denbrigadier titulair der ryksveldwacht D Stigterte Gouda opzctteiyk zou hebben beleedigd omdat genoemde ambtenaar haar man weeens overtreding der drankwet kwam verbalisecren I5ECL fi lv£E TERLOREN EN GERED Wanneer men al de ziekten nagaat waaraan het jonge meisje is blootgesteld dan staat men er verstomd van Bleekzucht bloedarmoede Jbleeke kleuren algemeene zwakte enz dit zyn de vyanden die haar voortdurpnd beloeren tot dat zy hun prooi verslonden hebben Inderdaad ziet men op dateensklaps een kind da tot nog toe welvarend vrooiyk frisch en rooskleurig was verbleeken wcgkwynen in eene niterstezwakte vervallen hot verliest den eetlust en den slaap wordt treufig en weent somtijds zonder een reden hiertoe telhebben Indien inon dat kwaad niet tetstoncfluitroeit kunnen er ernstige vcrvvikkelinged ontslaan Do koortn maakt zii h vin djit Jonge Verzwakte lichaAm meester i sKLode llevige boofdrfgnen steken in de z jdé Ijpijnei in de lonSenenlaten haar geen fogento met rust eniongelukkiger wyze kan b tering er het gpvülg van zyn I De heer C Zöervold te fioskopp schryftons een treffend geval § i Hiejmede kitn ik IJ medtdoeien dat mïne d6chte van 17 jaren aan iloedarmoedo en bleekzifcht geiiaard gaande inet hevige pynen in hoofd en rug lydende was hctgeeji reeds eenigeynaandcn geduurd bid dJ toestand werd onrustbarend en wy namen ook onze toevhKJht tot de beroemd gewordene Pink Pilleulijvaji Dr Nniir eeu portrtit Do uitkomst was boven verwachting na t gebruik van vyf doosjes was zg volkomen gezond en frisch van kleur Wy hadden U wel eerder geschreven doch wy wenschtcn eerst eens te zien of de genezing van duur zou zyn en tot onze grooto vreugde is zy gered Welk jong meisje door hleekzncht of bloedarmoede aangetast zal zulk eene werkdadige behandeling niet terstond willen volgen Welke moeder die haar kind verzwakt ziet met bleeke gelaatsklonren aan de verzwakking van het bloed lydende zal de Pink Pillen niet gebruiken P Men geve acht dat de edae Pink Pülei van Dr Williams zich in een houten kokertje bevinden met rooskleurig papier omwikkeld waarop met blauwe letters gedrukt staat Piluka Pink pour Persormet Pake du Dr William Verder moet zich op ieder uitwendig omhulsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der étui geplakt waarop staat Prijs 1 75 SU le doos 9 Gld per j doozen Hoofddepol iouder voor Nederland J H I SsAHII IÉ Steii fr 27 Rotterdam Voor de mbruihwUze raadplege men de inijeslotene kalïandacke Circulaire Andere ziekten welke de zelfde oorzaak hebben zooals rhenmatiek huidziekten algemeene zwakte beenziekte by het kind en Bomtyds de tering zyn door hun gebruik genezen geworden Door de maag hot opnemen van het voedsel te vergemakkeiyken en door het bloed te zuiveren genezen de Pink Pillen alle ziekten urgerlUke Stand GEBOREN 1 Sept lohanna Klazina ouders A Sanders en M Klem 2 Oornclis ouders A M de Zeeuw en J C C Natzijl Johannes Arend ouders A Kwinke lenborg en J C van Leeuwen 3 Arie ouders A F Eoedolf en M Jongeneel OVERLEDEN 2 Sept M Eo eveld 45 j IMieiiwé Parapluies voor Dames en Heeren A van OS As Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Irlepltoou Mo tl it iirs van ülotkrs 1 SEl TEMHER Vlkrs H a 98 93 93 lOOV 88 88 NKDEBl iNJi Jarl N I W 8 i i 81 iliii ii 11 a sn i ili d it lo ihi i tUuNo ii o 1 Gou 1 1881 934 lTAllB Iu3clir yinn 1862 81 6 OosTENE Obl m papiür 1861 6 dito ia Kilver 18 18 6 PoETUOAL OU mot coupon 8 dito ticket 3 8 961 961V 98V 101 67 92 a 88 8 l lOOV 84Vv 90 1 99 631 486 65 102 20t 164V 96 HuiiAMD Obl Biiinonl 1894 41 66 dito Griflona 1880 4 dito liii Rolhs 1889 4 dito Mj Hop 1889 90 4 dito in gouil leen 1883 6 flto dito dito I8S4 5 67 uov 90 291 t 10 a 224 235 100 66 66 161 l 0 l 100 I 1141 I I 1417 68 105 74 104 76 26 9 631 160 810 108 10 8 100 1177 117 101 34 apAsA Purpet Bchul l 18S1 4 TuRKïij Gopr Canv Ie n l890 4 6o h ening acria D i c Icömn aene C ZuiD ArR Rpp V oblg 1898 6 MütECO Olil Buit Sob 1890 6 VlNtZDILA Obl 4 oilbov 1881 AïSTERDAii Obli j tiin 1896 3 KoTTEBDAM 85 OI aUIMI G van mie nog voorbnnden Zomermantels tol EKH r A JK Pi iJ7 cn 361 Staats loterij 4o Kliisse Trokkiof v ui Woüuadag 6 Septeuilier No 1918 2600 I No 16201 160 j No 975 9767 ieder 000 No 18664 en IS466 ieder ƒ 400 No 10686 en 16307 iodor SOO No 8098 8748 13019 13018 17S30 eu 18823 ioder 100 Prijzen van 66 117 2696 6229 8493 10636 13181 15950 186Ï1 4 2778 10 8587 66 13604 88 91 280 2914 6 09 8683 10610 15 79 133 m 86 69 U 1 60 71 94 23