Goudsche Courant, donderdag 7 september 1899

Vrijdag 8 September 1890 No 7986 38ste Jaargang 8786 10 8 16017 73 3101 1074S 13619 16163 76 3 8 18800 94 1 67 10829 89 16202 189 19 868 U 48 441 soeo 1 liS sue t 9 2 49 88 75 93 560 1 78 94 6716 618 8217 46 71 40 M 60 6161 62 MI86 77 6069 338 1 92 72 6115 61 8417 82 88 ii 41 lOOS 90 82 tl 8666 6276 1148 77 82 88 92 6622 j7ai 6628 47 671S mmm mmm I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 7 68 11 19011 18 84 ► 8 74 89 93 86 11979 13949 8919 l 3 60 23 11008 68 36 3 74 42 11114 14006 73 B19 46 90 7 81 16214 I9I34 1142S 86 44 46 61 94 87 16 1162 1 14107 94 64 14182 49 6J 62 72 BS 1 78 98 60 14301 16604 19312 16 34 rel roan So M i De Uitg ave t ezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nómmers VIJF CENTEN P Teirfoon i i ADVERTEPJTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer l i Centen 0i oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd 1 9077 11671 84 Jl70 11721 14409 79 80 15 S7 19418 1206 27 4i ISOl 98 87 82 41 20 92 2 11804 83 50 669305 66 U 14 n 70 61 68 6S 66 26 70 70 19 96 74 87 3961 6814 7 72 6974 1471 94 7110 81 40 12 78 98 1106 7261 1633 11 63 40 28 83 43 32 92 45 46 7316 61 4208 64 16sn 2 7427 89 26 461836 4330 91 64 66 7636 1909 72 83 19 448 SS S049 46tn 7116 1117 46611 7 08 77 62 9 83 93 87 4714 2 64 8014 2210 4882 85 12 4917 1380 38 444 67 49 5077 84 99 90 612497 45 8 1 2676 91 1 79 5213 8t 4e KIftsso 2o No 1 391 m 11 82 41 7 94 79 7 36 16609 1S5 8 9419 11902 68 46 19638 2 1 02 V 16806 lk7 l 40 28 14677 O V 61 71 147 7 41 19814 66 12116 1481 76 70 99 12209 30 16985 619609 26 64 94 19906 97 27 14982 17029 4 9616 64 88 1718 96 li 1 317 16025 99 20041 96 6S 16171 17209 74 9700 12408 81 17 83 6 1261 15S64 6 20117 9804 18 6 6 2 47 15208 17409 20216 71 10 67 6660 86 46 17 47 2 86 1 644 BI 17 3 30317 96 10060 9920 8 15423 6 20602 32 12816 97 76 7 70 12997 U631 17752 9 72 13032 7 178 6 18 89 S8 1664 67 81 S4 4 17910 1 9 12 1 77 85 1 765 91 64 lOllS 2 168 6 79 80716 86 2 8464 20866 83 S i 8B38 20901 8618 1 v 1 13108 64 10281 t9 61 Si 1331 77 10337 12 94 67 13 97 95 71 169P9 1 604 13442 Lijst No 77 B m 17 706 en 17993 ADVERTENTIxIN fl P VANWIJNGAARDEN COIFFKUR SPECIALITEIT in alk soorten EAAEWEBKEN A SLEGT Imveeltzich aan tot h t leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood 12 cent de K 6 NlErWE HAV15N 28 W F Bekroond op de Intornationale Tentoonatelling van Bakkerjj Maalderj en Kookknnst te i Grmenhage met een diploma Ver guld Zilveren Medaille TAN DA UT E CASSnO Turfmarkt ITLÜouda SPOEEKUUR van 8 tot 5 uiiv VKUDAGS van t tot fi uur ZONDAflS geen spreekuur FEANSCÏÏE STOOMVIEVEEIJ KN chemische Wassnliorlj TAN II OI l ËMHI IllKlt 1 KraiHliade Bottenhim Gebi vet r l l or Z M den Koninp der Belgen Hoofddepfit voor GOUDA de Hoer A VAN OS Az Specialiteit voor het Btooraen en verven vaii alle Heerenen Damesgarderobeu alsoolr alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluche manlola voeren bont enz Gordflnen tatelkleedeu enr wnriloii naar Ai uioowsto eu laatste tnéthode everM Alle goederen Iiety jj gcsloonid ol leverlo worden onsohndelijk vnor do ge ondlieid Tolgena aiaal bewerkt Vraagt llw n Bottelaar PRIMA SMITS STOUT uit Ic HicrbroiiweiiJ Ic 3 lloeOjzcrs BHED U Het meest smakelijke Het meest voedzame Het meest versterkende Bestellingen worden aangenomen bg onzen Vertegenwoordiger don Heer HKNRI DU UN STEE Markt 10 JAABLIJESOHE 7ERL0TINI3 BIJ ÖELEG INHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOE SDAu 18 OCTOBER en op V IlIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bü plaatsing der Loten isal de 1ste Prp bestaan in eene COMPLEETE BESPANNINÖ de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN z jn verkrijgbaar tegen 1 hel Lot II voor f 10 bij A Blil kMA en Zi LANGK TIENDEWEG indien gij niel wilt hoestcM gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlionig Extract iioii iiiie uit Ie Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloora van II 1 VAi SCIIAlli Co i enllaajrjycvjraiicm SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co s Melianthe is i t beste mitUlol der wereld Co S Melianthe gousost Kiiiklioost Co S Mellè ntbe genoest oowol oud nla jolig Co s Melianthe mug in geen huisgezin oiithrokcii Co s Melianthe stuat voorülurond oiulei Schoikiiiiilig too icht Co s Melianthe Imlpt onherroepelijk Co 8 Melianthe is hokrooml m t Eorodiploiun s Co s Melianthe is bekroond mot Goud Co s Mei authe is bekroond mot Zilver Sc Co s Melianthe is verkrijgbaar in flftooiis van 0 Ctl TOCt I f Mj Firma WOLFF S Co Westhaven 198 Gouiia 0 MIFBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILL Veeratal B 126 te Gouda A BQUMAN Moordrecht J C RATKLANl Dm rop handtBekening taet roode letters Let vooral op de B ï WI K Ondewn r M KOLKMAN WadditLvveei IL UOLLMAN Bodegraven PlUKSE Meuwerterk a d l hrl W 1 VAR DAM Hamtretltl A N vanZESöEN ScJtootihoven Maatschappij tot ExploUalie van de Fietori t Bron KarOwr voor NederlatuL Boompjea éO Botterdam ZUIDER HYPOTHEEKBANK geeeatigd te BllEIIA Maalscliappelijk K it iüli Ecil MllliOCII iillldeil waarop 10 pCt gestort Gefiee gepliialut Directeuren Mr H H V AN MAA8DIJK en E J M DE BRUIJN Do Bank verstrekt mor vaste ermynen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen togen matige rente xonder vooniUbettill tg en mniJef bUberekeiitna van ndmlnMt ntlehoalen en geelt 3 en 4 pCt I andhrfeeen nit in stukken van lOÜO 500 en 100 iaterost 1 Jannari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomedo te Gouda bij deFirma MONTIJN DORTLAND tGoedkoopste en solledst adres voor Vervoer van Inlioeilel i OOwelbiuDOD ala bniten de stad tiiet gesloten wagens G R A VKÖTEIJN Oude aouwe AUe lordt tegen Tfanèitort echade ventekerd Gevestigd te Rotterdam ZUillBLAAK 36 ÖI J ÜOIIST mihen werh tlny te eonsnUeeren voor Bhas 111 Nicrzit kicii Voor Dames van ll lü li a Voor Heeren van I U O u on Maandag Woensdag en Vrpag van 7 S n s av Voor minvermogenden Dinsdag Donderdag en Zaterdag van 9 ÏO n v m Ken war Schal voor de ongelakkige Blachtofiera der ellbevlekbing Onanie en gehe jne uitspattingen ia liet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAIlliXG HoUandsche uitgave met 27 afb Pr ja 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelflke gevolgen van deze oudeugd lydt moet bet lezeu de oprecbte leering die bet geeft redt jaarlgkH dui7 öd van een zekeren dood Te verkrjjgen biJ het Verlagfi M azin te Leipzig Neuinarkt 34 franco tegen inzending van het bedr ook UI lostzeg ls fn in Ikeu boekbanfiel m Holland O een Toeter adres voor alle soorten SCHOENWEBK als het Sloorliralianilscli Scliocii en liiarai iimaj azijii KLKIWEö E HO tegenover de Kleiwcgsteeg Opruiming van verschillende artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk StoUwerck sche Borstbonbons gefebriceerd na vuoroohrift van den 1 kon Üniversiteits Prol Qehm Hofrad Dr Harlesi Bonn hebben Bcdert 50 Jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeechheid en aandoening der ademingsorganen uitateekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van wanne 1 en koudo lucht is t bijzonder aanbevelens1 wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Goeie pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar ILO iUAF Nieuw rojiiceriorsti l met Drukiakl Levert onborispeiykc afdrukken van elk schrift Ponteekening ü iisfe Stenografie enz enz f Oomplect A f 1S togen rombonrs Proefdrukken gratis L B TJEBBES Arnhem Gedeponeerd p § KoiUndsdw Otiebbiiib Hindelsmcrk M Cafve Deffl DelflscheSlaoIie TE HUUR TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres FLÜWEELEN SINGEL 622 Gouda Druk van A ÈEINKMAN Zs Uultenlaiidscli O verziclil Tegen de algemeene verwachting duurde de geheime zitting te Hennes gisteren vrjj lang De openbare zitting ving te kwart voor negen aan in het bpön van een steeds aangroeiend publiek waardoor de atmosfeer in de zaal ondraagelijk wordt Het verhoor van senator Trarieni werd voortgezet Op de vragen van mr Labori werden daarbij Je zaken Esterhazy en Picquart in haar vollen omvang op het tapijt gebracht Achtereenvolgens kwamen Lauth Zurliuden en BiUot op do i verhooging om zich in het debat te mengen President Jonaust stelde voortdurend pogingen in het werk om de zaken Dreyfus en Estorhazy van elkander gescheiden te houden en werd ten slotte hoogst zenuwachtig Trarieux zeide dat Esterhazy is vrijgesroken maar niet geoordeeld Generaal Billot kan geen verklaring geven omtrent het afgeven van een ontvangbewijs voor het docnment libérateur Hij verklaard tot Picqnart te hebben gezegd dat de schuld van Esterhazy niet de onschuld van DreyfuB met zich brengt Mr Labori wilde vragen stellen omtrent de beweerde medeplichtigheid vau Dreyfus en Esterhazy President Jonanst ontnam hem het woord vooraav Bde dat de advocaat ziduU VpUo lde matigt Op dit oogenblik riep Dreyfus luide Ik protesteer waarop een zeer heftig incident volgde dat aan de verklaring een einde maakte De kapitein Galopin en Hirschauer legden verklaringen af omtrent de mogelijke deelneming aan de manoeuvres door de stagiaires Voorlezing wordt gedaan van een brief over den dag van ontvangst van de nota over Madagascar aan het ministerie De griffier Coupois deed voorlezing van het procesverbaal van het verhoor door kapitein Tavernier per rogatoiro commissie aan Du Paty afgenomen Diens verklaring is volstrekt onbeteekenend zooals te voorzien was De zitting werd te 11 45 opgeheven Behalve het incident BiUot verliep zij uiterst slap Een ieder is in gespannen afwachting van het antwoord der gedagvaarde militaire attaches Gisterenmiddag was te Berljn nog geen ambtelp verzoek ontvangen uit Erankrük om aan Schwarzkoppen toe te staan getuigenis af te leggen Daar de Keizer en v Billow te Stuttgart zijn Hohenlohe te Werke Eusland en Schwarzkoppen zelf te Weissenfels Thliringen zonden reeds daardoor de onderhandelingen wat gerekt worden Schwarzkoppen is gepolst wat hü van zjn FEVILLEIOX Gedenksohriiten van een Gelukzoeker OF AIOIBAL DE VONDELIUG Naar het Fransch i DOOR W NUTTER Raphael had den brief gelezen hij stond daar als een beeld van marmer als door den dood getrofifen vernietigd Het was hem niet mogelijk te spreken Hij stond daar als de wanhoop in steen gebeiteld verpersoonlijkt Slap hingsn zijn armen langs zijn lichaam Potard bemerkte dat zrjn aanstaande sclioonzoon niet meer las ïHebt ge alles gelezen vroeg hij Met een hoofdknik antwoordde de ongelukkigevan ja En wat hebt ge te antwoorden Niets Niets rie 3 Potard nietslte antwoorden opalle wat daar in staat iNeen Gij spreekt dus geen enkéje van al die beschuldigingen tegen Geen enkele Ge zijt dus inderdaad diel falsaris moordenaar He ben dat alles optreden als getuige dacht Hü antwoordde vrij beslist dat hü niet geloofde dat de Keizer zijn toestemming zou geven noch om hem naar Rennes te laten gaan noch om hem te Berlijn hü rogatoiro coramissie in verhoor te laten nemen Want de Duitscho gezant te Parus v Munster had al eens officieel verklaard dat men in Duitschland volstrekt niets met de Dreylus zaak te maken had en de staatssecretaris v Bülow heeft het geloof in dat praatje door zün optreden in den Rjksdag vernietigd Geen van beide gevallen heeft iets uitgewerkt Men bleef bü zü vooringenomenheid waartoe dus nieuwe verklaringen die geen ander gevolg hebben P Wat wü in deze zaak te zeggen hebben is al eens gezegd Schwarzkoppen voegde er nog bü dat hü in den loop van den middag noch nit Pargs of Rennes noch nit Bcrlün iets vernomen had over zgn dagvaarding Ook in regeeringskringen betwüfelt men of Schwarzkoppen tot het afleggen van een getuigenis gemachtigd zou worden duidelÜkor en gewichtiger dan büv Billow s verklaring in den Rüksdag waaraan door den Franschen krijgsraad geen behoorlük gewicht gehecht is zou Schwarzkoppen s getuigenis toch niet kunnen zün Maar ten slotte ligt bij n Keizer zelf de beslissing Voor t geval intusschon dat de keizer wat weinigen verwachten toestaat dat Schwarzkoppen rerhflwd Trorttt dan ztra men zich toch niet moeten verbazen indien vooraf de vragen die aan Schwarzkoppen gesteld mogen worden nauwkeurig beperkt werden want al verklaart men ook van Duitsche zyde dat men rechtstreeks noch middellük iets met Dreyfus te maken gehad heeft niemand kan toch verlangen dat men de kans zou loepen door een onvoorzichtigheid zün eigen militaire belangen te benadeelen door de geheime kanalen bloot te leggen die men werkelük heelt gebruikt Vandaar dat men ook niet gelooft dat de geheime stukken die Duitschland bezit overgelegd zullen worden om de Franschen in staat te stellen te zien wat voor verraad er eigeulgk gepleegd is on door wien Weer hebben zeven politieke ambtenaren die tegen de kanaalwet gestemd hadden hun ontslag ontvangen Het zün zes land raden en de regecringspresident te Lüneburg yon Colmar Meyenbnrg In het geheel zün dus dertien afgevaardigden gekastyd nu zün er nog negen aan de beurt De brieven van ontslag hebben den volgenden vorm Het heeft Z M de Koning op advies van het koninklüko ministerie hü besluit van 26 dezer op grond van het Zoo zijt ge dat alles Potard kruiste de armen over de borst Hij hijgde naar adem Zoo zijt ge dat alles herhaalde hij terwijl zijn gelaat eensklaps purperrood werd en gij durft de oogen opslaan naar mijn kind Ellendeling ik zal je wat anders geven dan mijn dochter Met een vloek greep hij een stoel en hief die op als om Raphael het hoofd te verbrijzelen Deze maakte zelfs geen beweging om den dreigenden slag te keeren Potard bedacht zich evenwel nog tijdig Hij wees met den vinger naar de deur en schreeuwde met schorre stem De deur uit de deur uit dadelijk ik zou nog een moord begaan 0 doe die moord uit medelijden uit erbarmen Sla mij neer sleep mij naar de Seine werp mij voor de honden maar geef mij niet over aan mezelf k Zou je bedanken ik zelf zou er voor moeten boeten En al was dat niet het geval dan zou ik het nog niet doen Ik herinner me daar juist wat ge eenmaal nog niet vele dagen geleden voor Emilie gedaan hebt Ge hebt haar gered meendet ge daaruit recht te mogen nemen haar op uw beurt te trachten te verderven Dank ben ik je niet meer verschuldigd op het oogenblik wij staan thans gelijk Verlos me van je aanblik ga heen Raphael maakte eeii beweging naar de deur Hij bleef echter na de eerste schreden weerstaan Tranen stroomden over zijn wangen Hij werd bepaalde in art 87 tweede lid van de wet van 21 Juli 18 52 betreffende de vergrüpen tegen den dienst van niet rechterlüke ambtenaren behaagd u in het belang van den dienst op voorloopig pensioen te stellen Terwül ik u hiervan kennis geef verzoek ik u lUW ambt onmiddellük neder te leggen De oi perpreaident van de provincie enz üit Christiana wordt gemeld dat de Noorsche Ministerraad besloten heeft de vlaggewet te zenden aan den Minister van Buitenland sche Zaken om daarvan aan de Mogendheden kennif te geven Zooals men weet hooft de Koning die wet waarbü de zuivere Noorsche vlag is ingevoerd d w z de vlag zonder het Zweedsche teeken in den hoek tweemaal met ziJn veto getroffen doch is züj voor de derde maal aangenomen volgens Noorsch Staatsrecht wet geworden Voor don Zwoedschen Minister ceu lastig geval Intusschon heeft do strooming die voor een vergelük is met Noorwegen in Zweden veld gewonnen Dat toch is do voornaamste beteekeijis van de nederlaag der conservatieven die het tegen Noorwegen op haren en snaren wilden zetten Over de crisis in Transvaal geen offtcieele tüdffigen Gelukkig V ü de berichten over hiet jmrvemiü Sli ke van den oorlog niet bevestigd De lingo pers is weer voorbarig geweest Dat zegt wel iets maar de toestand blyft zeer gespannen In militaire klingen te Londen is men van opinie dat een zeer groote strfldmacht naar Afrika zal worden gezonden Do inscheping hiervan zegt de Daily Telegraph zou binnen eenige dagen plaats hebben tenminste indien er geen verandering in den gespannen toestand komt Aan het departement van kolonie is men echter zeer gesloten waardoor het onmogelük was nadere inlichtingen te verkrügen Of Chamberlain niet ten slotte tegen een oorlog zal opzien f Het gebeurt de laatste dagen nog al eens dat Engeland wordt herinnerd hoc het door de versnippering züner belangen en krachten het meest kwetsbare volk ter wereld is Zoo heeft nu weer op de Russisch Afghanische grens een gevecht plaats gehad Wel was Engeland daar niet rechtstreeks in betrokken Maar toch was het een waarschuwing dat daar weer wel wat gebeuren kan De Afghaansche troepen streden aanvankelük met niet veel succes met een naburig hoofd Eerst nadat zü versterking hadden ontvan weekhartig hij wist niet wat te doen Hij greep Potards hand Deze trok die terug mijnheer gij verjaagt me weet ge waarheen naar de Seine Ik zal gaan Maar hoor mij aan laat ik mij rechtvaardigen üver diefstal inbraak valschheid en moord vroeg Potard 0 mijnheer Potard het is waar ik heb dat alles gedaan maar mijn God zoo gij wist zoo e mijn levensloop kendet Snikken beletten hem verder te gaan hij beefde zenuwachtig lik verdien uw haat uw verachting uw toorn maar ik verdien ook uw medelijden Ik ben niet misdadig van nature het was steeds tegen mijn begeerte dat ik deed wat ik gedaan heb ik had zelf afschuw van wat ik deed terwijl ik het deed mijn inborst is naar het goede O zoo ik een moeder had gehad of alleen maar een vriend maar niemand niemand ooit Nooit een goeden raa l nooit en hand die mij werd toegestokem nooit een stem die mij waarschuwde niet zoo ot zoo te doen O mijnheer als ge Wist waaraan een wees die alleenzijn weg door het leven moet banen blootstaat Men speculeert op hem men bedient zich van zijn hulpeloosheid van zijn gebrek aan bescherming maar spoort hem aan kwaad te doen drijft hem er toe hij valt en zinkt dieper en elke poging om zich omhoog te werken is hem vruchteloos Zoo ging het mij mijn leven lang altijd door altyd strijdend mij los te maken telkens terugvallende in den modder De man die u dit allea gen keerde de kans en werd de vüand genoodzaakt op Russisch grondgebied te vluchten Verspreide Bericlitrn Fhaskbijk De Fortnightly Review gelooft niet dat de Dreyfnszaak zal eindigen met het proces te Rennes maar dat groote hervormingen in leger en maatschappü zullen moeten volgen een algemeene reiniging zooals al vroeger plaats had kunnen hebben indien de Panamazaak tot het einde onderzocht en gelioel aan t licht gebracht ware Hy ziet gunstige verscliünselen die het einde schünen te bewüzen van den tüd van gedrnktheid moedeloosheid decadentie Er is een wedergeboorte op til De letterkunde herleeft Na de ziekelüklicden van oen Verlaine en Moreas schrüft Zola zün Fécondité bepleit Angues lo Roux in Nes Fils een mannelÜke opvoeding behaalt Rostand een ovorwcldigend succes met zyn toonoclwerk Erankrük werd door zün Latynsche ondeugden met den langzamen dood van Spanje bedreigd L AfIaire heeft de gewetens wakker geschud en de kracht van t vrüe onderzoek geleerd zelfs aan degenen die bet t vinnigt t bestreden Een volk geeft zich niet vruchteloos maanden lang over aan zelfonderzoek Willens of onwillens moet het gevoeld hebben dat de waarheid niet uit den hemel valt maar dagelyks veroverd moet worden En ook dat de tyd voorhü is dat oen kleine groep de wüsheid in pacht had Dl ITSClll ANI Prinses Elisabeth van Waldeck Pyrniont de 2 jarigo jongste znstor van de Konin ginMoeder der Nodorlauden en dus een tante van Konhigin Wilhelmina is verloofd met den erfgraaf Alexander Znr Erbach Schönberg Bei oib Do werkstaking der machinisten en stokers op de sleopbooten te Antwerpen is Dinsdag geëindigd Het ging om een loonsvorhooging on van beide züden zyn coiici Ssiën gedaan Deneharkkn Het vergelük tnsschen patroons en arbeiders is tot stand gekomen op grond van het reeds vroeger v iorgesteldo verzoeningsontworp Alle qnaestie s zullen voorlaan onderworpen worden aan do uitspraak van schrijft is mijn voorsaamste verleider hij speculeerde met raij dat mislukte hem en hij wreekte zich en maakte mij diep ongelukkig en vele anderen met mij Toen nam de duivel bezit van raijn hart Hij voerde nieuwe verleiders op mijn weg Dezen wezen mij aan hoe ik mij wreken moest en ik deed het Maar toen ook besloot ik te breken met mijn oude levenswijze ik kwam bij u ik leerde arbeiden maar een onverzoenlijk noodlot zweeft mij boven het hoofd en valt op mij telkens in omst indigheden als waarin ik thans weer ben Thans is alles voorbij en ik geef den strijd op AK ik u iets smeeken moe hl dan zou het zijn doodt mij Wat biat inij het leven Waarom kan ik niet sterven Waarom moet ik leven enkel en alleen oin te lijden om ellende te verduren om alle telcunstellingen te ondervinden die ooit een raensclienhart verscheurd hebben Gij hebt mij ellendeling genoemd het is wel waar voor ellende alleen ben ik geboren voor ellende alleen geschapen In wanhoop wrong de ongelukkige de handen Een oogenblik voelde Potani medelijden in zijn h irt maar hij bedwong deze opwelling met geweld en wendde zich af Gij jt zoiidei medelijden evenals de anderen Ook gij Stoof den wees die zw ak waö van u Ik ga mij dooden ik wil niet langer bestaan Hij keek rond als zocht hij een wapen of werktuig waarmee hij zijn vreeselijk voornemen tenuitvoer zou kunnen btangen Hij vond niets Wordt vervolgd