Goudsche Courant, vrijdag 8 september 1899

Zaterdag 9 September 1890 No 71 87 38ste Jaargang WMHE GOIRMT Nieuws en Adnertentiehlad voor Gouda en Omstreken k Telefonii Ito t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer lil Centen Groote letters wwden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd tttttotm Nu 89 I7 pe Jitgaye dezer Courant gesohiedt dagelijjts met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr jfl per rie maanden is 1 5 franco üer Afzonderlijke Noihmers ViJiF CE1STEI Door den heer EecWer ComniiSBaris in het laillissement van SS f E US te Gouda is bepaald 1 dat de indiening der Schuldvorderingen aan den cnrator moet plaats hebben v60r 20 SEPÏEMBEE a s 2 dat de verificatie vergadering zal worden gehouden op ZATEEDAG 7 OCTOBER a B des v m te 10 uur in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche veor te Rotterdam De Cnrator Mr M M SCHIM va der LOEPF j Advocaat Procureur ÖOUDA EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BURGEES DEVENTER Model t zonder rem en schermen t 87 50 Model Jl met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENE8 155 LUXE ACATtNE 180 P S DAMES KETTINGEIJWIELEN opaUe prijzen f 5 hooger WDWoordiqer C DG BUITEL Gonda 1 Pain Expeller DerÜK jaar wordt dit middel met verroasend But ocH als pynBbUendo mwiijving aangewend tegen Rliouiimtiek Jich t Veitoudh eid pyii q den Dit bfi rug enz roefdo HuiBmiddieatdan iel veroolc leien leltr dera Tertrouwen op het fabnekBmerlt Anker Ad 1 25 75o en50o detl in de meeste apotheken Tc Amatordam bu Ulotb Clé ban van Tuyll on Sandoiö J Jlr ïttö tït cfltii gottKbam Qeoombioeerde NATUUR GENEESINRICHTING door iilanten kruiden ozon water licht lucllt enz Bizondere behandeling van ZCniiwxiekteil verzwakkingen alt gevolg van lobbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofden rnglijden bleekzucllt niaafi lljdeii slechte bloedsiiieiiKinu Jekten der Htofwisselini barstiUdeii rlieumatismus Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en franco Sanatorium Arentsbnrgh V H IIIUJKG bij Den Haag aan deGeestbrug A SLEGT beveettsioh aan tot hft leveren ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood gg cent de K G NIEUWE HAVEN 28 Bekroond op de InternationalA l ntoonstelling van Bakkerg Maalderij en Kook knnat te t Grmenhage met een diploma Verguld Zilveren Medaille ileuw onoïertroflen Prof Dr Liohers woibokend IBSUW ESAGBT mXIR AllecD echt in t Pabrieksmerk tot vourtdareude radicale en zekere genezing van allo zelU a W de meest hardnekkige xeèiuwIJEux l xiekteii vooral ontstaan door QSsSI afdwalingen op jeugdigtn leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleek acht öenanwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spyavertering Onvermogen liupotenz Poliulione enz Uitvoerige prospeotosaen Irijiptr fieach fl 1 fl fl 3 i dubbele flesoh fl C iOenirnil Dopöt Matth v d VoRte Kalthonirael Dcputa M Cléban Co Amsterdam p Happel a Wravnlmgo 1 rnlramAiiB dn Jimi Czn Kottordara flf Jo fiou la n bil alle drogisten 1 10 jAA LiJEscnE mmm BI I GELEGENHEID DEK Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOKNSDAii 18 OCTOBER cu op VRIJüAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA BiJ plaatsing der Loten zal do 1ste Prfls bestaan in een COMPLEETË BESfANNING de andere in ongevee r 10 PA AEDEN VEEETIG STUKS EUNÜVEE en aanverwante Artikelen i LOTEN ziJn verkrijgbaar tegen o ainental ft hel Lot H voor f 10 bij LANGE TIENDEWËG mpaiuf f c a t S a a Kort overzicht onzer Fri 8 oarani SHEREIES Pale en Gold Dry an al a EOODE en WITTE PORTWIJNEN MADEEA S droog en zoet t VEEMOUTH la Tnrin BODEGA CHAMPAGNE g COGNAC k i 1 76 i 2 25 1 2 75 1 3 25 t 3 71 S SCOTCH WHISKY BOI üBJl U fit PI Pe Ank s o § LISTEAC i 0 65 CHATEAU VALROSE 0 75 St ESTEPHE 0 85 St EMILION 1894 l PAÜILLAC 1893 1 25 O O U GRAVES Witte Bordeaiix 0 80 SAÜTERNE 1 1 ZELTINGBE Moezel i 0 90 BOURGOGNE 1 10 De üessche ziJn in den prijzen begrepen en worden k 3 ets per sink Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrma T CREBiilS Goi da GebrS Stollwerck a Chocolade en Cacao Dffiimatige door de nieuwste ultvmdinf ii p ii o üinaal rtHiio i verbeterde fiibrlcatle oa uitsltütend gobriiik van fijn en fijnste j nmiJotiiPbii fjriii nidcert t Icn verbrnikor vitn Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat uauwkevx iir braatwuoido i j ai i den ïuhoud der resp Etiketten Bc Hrma bebaiildo 27 Brevets als ïïotU vciiviicicr 44 Eero i iploma s gouden ew JücdalHes een bewijs tm uitmuntend fiju fabrika t Kceds 1S74 wlircuf de Aocauemie national de Paris MouB vouB dëeemonB uno n ddilln el or première rSasMc en ooneid iratlon ie votr exoellente fabrication de Ohooolat bonboim vailea eto oto SMUwarck fabrikaat is verkrijgbaar bi X A ConÜHeurs BduketbakkerB onz enz Generaalvertegonwoordipor oor Nt derlaiid Jolios Mafteimlodt Jünsterdiwi Kalvorslraat 103 mmmmmm Vraagt Uwen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT uit de Bierbrouwerij le 3 Hoefljzers BREDA Het meest smalcelllkel Het meest voedzame Bet meest versterkende 1 Bestellingen worden aangenomen bü onzen Vertegenwoordiger den Heer HENRI DUIJNSTEE Markt ZUIDER HYPOTHEEKBANK gecettlga Ie BlieilA Maalsehappelijk KapUial EcH lilltocn Gulden waarop 10 pCt gestort Oeheel geplaalat DireotBuren Mr H 8 VAN MAA8DIJK en E J M DE BRDIJN De Bank verstrekt oof vnMe termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verbandop Huizen en Landerijen tegen matige rente zonder vooruUbetaUng en tonderbijberekenlnii van admintstraHekoften en geelt 3 en 4 pCt PanMrIeven nit in stuktoi van 1000 600 en 100 interest 1 Tanuari en 1 Inli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gocda bij de Firma MONTIJN DOETLAND FEANSCHE STOOMVERVERIJ ctieiiitsctM Wassrlicrii TAM II Oi PE lli iMËU ll I Hiiihaile ISolli rilnm I lebrcirot 1 1 J hor M Am Knuiiiu der Belgen llouWdqiót toor GOUDA do lliwr A VAN 08 z specialiteit voor het atoomeii en verven van alle lieerenen Oamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plucbe mautela r veeren bont en Öordynen t elkleeden enz worden naar de nieuwste en lafltate methode geverfd Alle goederèli hetzfl gestoomd of geverta warden onsctUdelp voor de gezondheid irt gena staal Ijwwerkt E CASSl Td jVrfm rktJLT l ioHda éPREEkUUR Ivan sjtot i lur geqn spreekuur f i r wj nf Serial ir yofiT dn onjfclMkkige lfcliloff rs der ell fukkmg fflOnapie e i gehe me iifc iat3n 19 i beroemdoBvorfe Ij Drj Ittati s ELèBFMAK iJ Holland8 Slie uitf jtYo Vet 27 n b l r 2 jnldeu JIeder die Aan de v rscbriï keljke gevolgen taii cKje ondedml lijj most het lezen de oprecbte leenng m het geeft redt joariyka dai jjnd v n zekeren dood Te verkrugen bjj lietVei lags Magazm te Leipzijj Neumarkt 8 franco tegen inzending van het bedrag ook 111 1 o tzegiils an iii eiken hoek handel in Bolland VRLIDAGS van t tof lut ZOl ifiGS H J VAN SCHALEN n tnger en Stoffeerder hange Groenencjaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Behaiig§clpaplereil 3 ord ïjxi stofferL zeiCen linoleums afatlikeésn iMaiien e D IKE OÜDE SCHIEDAMMER ENEVEE Merk NIOHTCAP Verkrijgbaar bnt N H K t bewijs van echtheid ia Eoaohet en kurk ateeda voorzien VSQ den naam der Firma P HOPPE M PE ETERS Jz Gevestigd te Rotterdam ZUinnLAAH 36 ür J DORST Eiken werkdag te consnlteeren voor Blaas en Merzieklen Voor Dames van ll lH U u Voor Heeren van VI 3 n en Maandag Woensdag en Vrijdag van 7 H n s av Voor minvermogenden Dinsdag Donderdag en Zaterdag van 9 10 u v m GoTOA Drnkvan A BRINKMAN Zn BURGEMtESTps en WET110UHE lilS van GOUDA i l brengen Ier algemeene kennis dat de iei een1 teraad in zi e Vj rgadenng van den jn deier 1 maand heeft benoetnd tot Wethottders de heeren P I RAADT en J M NOOTHOVEN VAN GCMR tot I Ambtaoareii van dln Burgertijkf n Stand de Hpeien 1 M NOOTHOVEN VAN GOOR I en P DE HjUdt 1 j tot Lifl vaffl de Comiiiiisw£ van bijstind in befJbehe Ider üj raeente üasfalilek I i i J de Heer F HBSMAN Fz i tot lieden I van de ConMïssie v n bijstand inhet bejjper v i hrt Genieeli Peni ijpenrond f i de peeren A iHPERSi Lz èn P HELÖLarT l 1 tot i lteden I van de Cpmitfissie belast met hetontwe énj ei het heralen mr plaatiol ke verordeningèn tegen wier overtteaiag straf Ib bedreigden waarvan qe Burgemeester Voorzittter is de Heerenf Dr F H G VAN frERSON H JAGER C P W DESSING en M H A STRAffiTER Gouda deii 6 September 1899 w Burgemeester en WethoudeW voornoemd R L MARTENS De Secretaris ll tS€ieVlI €i BROUWER Inrichtimgrn welke oevaar schade of hinder kunnem veboorzikem BURGEMEESTER en WETHOUDERS van QÜUDA Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan E Arends en zijne reclitvürkrijgendcn tot het oprichten eener koek en banketbakkerij met heeteluchtoven in het perceel in het St Anthonieklooster wijk G Nos 126 137 fn 128 kadastraal bekend sectie C No 2498 Gouda den 8 September 1S99 JPurgemeester en Wethouders voornoemd I i ï R ïl MARTENS ii Aiim tU Wsecretaris BROUWER De zitting van den krggsraad te Rennes werd om 6 40 geopend Labori verklaart dat hem langs offleieusen weg te kennen is gegeven dat redenen van openbare orde zich verzetten tegen hetpor FEVlLLEiOK Geèwksohiitten van een Gelukzoeker or AMIBAL DE VOUDELmG JVaar het fransch DOOR W NUTTER ago Maar de wanhoop behoeft geen wapen alles ia wapen voor haar Met gesloten oogen kreunende van onduldbaresmart hep hij met zijn hoofd tegen den muur bloed stroomde uiï een gapende wonde maar dejonkman viel niet Hij wilde herhalen j Maar Isidore greep hem vast en trok hem tot midden in het vertrek Laat mij Iaat mij begaan wat heb ik noodig in deze wereld wat wU ze van mij Mij behonden om mij te kwellen Laat mij begaan Als een ra nde begon hy te worstelen om zich los te rukken Ongelukkige zeide Potard blijkbaar met het f eval verlegen kalmeer en luister naar mij ier drink wat ga zitten en luister Alsof een sprank van hoop in zijn hart vielbij dit WoOTd voldeed Raphael oogenblrkkelijkaan het verzoek Verwilderd zftg hij Potard aan alsof beslissing over leven en dood van diens lippen ging vloeien Het bloed vloeide over zijngelaat en gaf hem een afschuwelijk aantien met loekt dat die weg worden jrde van Bui geen redenen en tegen het maar hfl tw j soonlök verschyner yande vréSiude militaire attaches maar dat deze by rtjgatoire commissie kunnen worden gehoord en dat zyondel eede zullen getuigen vooi j e autoriteitenvan hnn landen Labori v cdmmisaies langs den snjilsjtoibenoemd i i De heer Paleologno gddelej tenlandsche Zaken bevestigt Van openbare orde zich ver hooren by rogatoire commissi felt er aan ot dit zal mogen geschieden lajig $ tplegraphischen w g Majoor Carrière verzet zifch niet tegen dii commissies mits de discussies daardoor niet op onwettige wijze worden afgebroken i Labori stelt daarop conolusipa die een zeer olledigo vragenlyst in zeveni aVtikelen beatten De krijgsraad zou Ijog heden beslissen Alles wettigt de hoop dat nu door lormeele en beslissende verkliiringen een onftantastbare oplossing zal wortlen verkregen van deze treurige zaak j Ei wordt vervolgens voorlefcng gedaan van en brief van Cernnsky waarin deze zegt dat hij niet kan komen getnigenl omdat hij ziek is Het publiek ontvangt dit met een acep ischen glimlach De verklaringen van Du Paty de Clam geven aanleiding tot verscheidene opmerkingen Cochefert vertelt dat Dreyfus toen hij terstond na zjjn arrestatie een geladen revolver zag zeide Ik wil mij niet dooden Ik moei blgvep levon om m n onsehtttd aan t licht te brengen Nadat nog eenige onbelangrijke brieven van officieren zijn gelezen spreekt Mercier nog eens over de geheime raededeeling aan den krijgsraad van 1894 HiJ valt Freystaetter aan en dien getuigenis Het is walgelijk om aan te zien hoe Mercier pogingen doet om Preystaetter te bezoedelen en hem te doen doorgaan voor iemand die soms niet wel bfl t hoofd ia Mercier leest vier brieven voor van leden van den krijgsraad van 1894 waarin dezen zeggen dat zij zich niet herinneren of het telegram van Panizzardi onder de andere stukken voorkwom want dat zy voornamelijk waren getroffen door het stuk Cotte canaille de D Deze dubbelzinnige verklaringen lijken m eer een bevestigmg dan een tegenspraak van Freystaetter s getuigenis Demange protesteert met eenige zeer besliste zinnen tegen de voorstelling alsof men stond voor de keus Mercier of Dreyfns De krijgsraad heeft niet te kiezen tusscheii den een of den ander mnar heeft slechts de waarheid te zoeken Nadat de krygsraad een half uur heeft beraadslaagd verklaart hij met algemeen zijn haren in wanorde zijn verwilderd oog en onregelmatig open neergaande borst waarin zooveel bmart opgehoopt was Ik wil gelooven dat alles wat ge zooeven gezegd hebt waarheid is begon Potard ik geloof dat ge meer shichtoffer van omstandigheden zijt dan bepaald misdadig van natuur maar helaas het verleden bestaat er niet te minder om mets k n uitwisschen wat eenmaal geschied is Ik heb diep medelijden met n Ik wenschte dat de zaken anders waren Wat kan ik er aan doen Ge ziet wat die man sclinjfi Ifs al wilde ik dan zou hij het beletten En buitendien het kan niet gij moet dat zelt inzien Inzien herhaalde Raphael inzien Het eenigste wat ik helder inzie is dat ik teveel ben op deze wereld dat ik weg moet Gij begrijpt ging Potard voort dat met al mijn overtuiging dat ge misdaan kunt hebben tegen uw wil en met mijn zekerheid dat uw berouw oprecht ia en mijn geloof dat uw toekomst onbevlekt zijn zal gij begrijpt dat ik met dat alles u niet mijn Emilie tot vrouw kan geven Als ge dat met begrijpt dan kan ik het niet helpen Ik wd niet trachten het u duidelijk te maken Raphael maakte een gebaar dat hij dat alles begreep Potard ging voort iLaten wij dan scheiden wijl het niet andera kan zonder dnft zonder schandaal te maken van uw zijde én zonder ver ijtingea van de mijne Gij hebt Emilie lief niet waar toon dat dan Het minste wat van deze heele zaak uitlekt zal stemmen dat alleen de president bevoegd is om oen rogatoire commissie te benoemen Labori herhaalt daarop zyn verzoek ditmaal gericht tot den president De president weigert een rogatoire commissie te zonden Dezo weigering wordt algemeen beschouwd als oen duidelijke aanwijzing dkt de uitslag van hot proces gunstig zal zün voor Dreyfus De get jigo Ozernusky neeint zijn verklaring terug zeggende dat hij zich heeft vergist in den persoon van Dceytua naai een photographie De debatten worden gesloten Na do schorsing to 10 15 begint majoor Carrière z jn requisitoir In een requisitoir dat 90 minuten duurt dat even ontdaan is van verheven denkbeelden en van allen oratisohen vorm ivls leeg aan argumenten en logische redoneering spreekt Catrière zijn overtuiging aan de schuld van Drayfus uit en vraagt zjjn veroordeeling Qe zitting wordt tot 11 60 opgeheven Tpens do hiatste zitting van den krijgsraad zullen de gendarmes in alle straten der stad opgesteld worden De binnenplaats van het Lyceum wordt door militairen bezet ook het station De afzettingen worden verdrievoudigd en patrouilles paardenvolk zullen de stad doorkruisen Het geheele garnizoen zal op de been zijn en in den omtrek worden troepen uit de naburige garnizoenen gestationeerd Alle kreten en alle betoogingen zullen dadelijk onderdrukt worden Aan een particulier schryven van eender getuigen die de vorige week te Rennes zijn opgetreden ontleonen wiJ het volgende Wat er gebeuren zal kan en durf ik niet voorspellen Het is klaar dat er geen enkele grond voor schnldigverktaring tegen Dreyfus bestaat Generaal Deloye zegt alleen dat Dreyfus de geleverde documenten heeft kunnen kennen maar hy wacht zich wel om er bij te voegen dat Dreyfus de eenige is die in dit geval verkeert En toch blyft Labori ze pessimistisch gestemd Na de getuigogemsaen van hoogleeraran der Ecole des Chartes heeft hy dezen verzekerd dut de leden van den krijgsraad toch nog bleven gelooven dat Dreyfus de schrijver is van het borderel Een dier hoogleeraren dacht er anders over Hij was getroffen geweest door de aanklacht waarmee do leden van den krijgsraad naar hem hadden geluisterd Hjj had hun brieven van Ksterhazy voorgelegd die hij den vorigen dag per post ontvangen had en alle bijzonderheden die hij hnn haj haar compromiteeren en dat kunt ge onmogelijkwillen Gij hebt gelijk zeide Raphael somber Ik zal heengaan met den dood in mijn hart Ik zal heengaan Hij ging naar de waschtafel en wisch zich het bloed van het aangezicht Vervolgens drukte hij zijn hoed vast op zijn voorhoofd Toen wilde hij heengaan Maar Potard weerhield hem haalde een portefeuille uit zijn zak te vooriichijn en bood den jonkman een bankbiljet van duizend franco aan Neem dit dan staat ge met hulpeloos daar palc aan Raphael bekeek het papier en lepde het vervolgens op de lessenaar Ik ben u zeer dankbaar mijnheer maar ik neem het niet aan dat geld Het is reeds genoeg dat ik zooveel over uw huib moest brengen De arme Emilie het is voor haar erger dan voor mij Zij kent het middel niet dat ik ken ot zij schrikt er voor terug Wat zult ge haar eggen f Wat zult ge haar zeggen mijnheer O mijn God zij tenminste zal mij vergeven Hij waggelde heen Hij vermeed de werkplaats In zijn toestand van opwinding van radeloote wanhoop had hij nog genoeg begrip om te vermijden dat hij gezien werd Hij verdween Potard erzonk in gedachten hij pinkte een traan weg toen streek hij raet de hand over het voorhoofd slaakt een zucht en mompelde Het IS voorbij het is over nu naar aangewezen hadden zij zelven nauwkenrig nagegaan Het geeft niets heeft Demange tot dien hoogjeoinar gezegd de rechters schijnen mij toe er bovenal op uit te zjjn om den generaals Mercier Gonse en Boisdeffre de hand boven t hoofd te houden en door hun uitspraak het gezag dier heeren te dekken Dezo advocaat geeft den getuigen dan ook gaarne don raad om vooral de generaals niet te hard aan te vallen Labori raadt hun het tegendeel aan De beide advocaten hebben blijkbaar uiot hetzelfde temperament en volgon dus ook niet dezelfde methode Demange lykt wat slap mnar zijne opmerkingen zijn alle zeer ad rem Ik voor my houd het er voor in tegenstelling met de opinie die te Eennes het meest verbreid is dat er vrijspti ak volgen zal omdat wer kelijk niet èén enkel feit tegen den beklaagde kan worden aangevoerd Bertulus is van hetzelfde gevoelen en verzekert mjj dat in ieder geval eene veroordeeling door het Hof vaif cassatie zon vernietigd worden P S De correspondent van de Times heeft mij eenige dagen geleden gezegd dat hy den dag vóór het vonnis Eennes wilde verlaten omdat het hem te pyniyk zou wezen bij eene veroordeeling tegenwoordig te zyn Monod denkt er ook zoo over In de wetgevende vergadering te Kaapstad heeft Sir J Gordon Sprigg de regeering gevraagd om een verzekering dat er geen vergunningen liepen voor het vérVoer van Wapenen en krygsvoorruad door de kolonie en verzocht zoo zy waren gegeven deze vergunningen in de tegenwoordige omstandigheden te vernietigen Schreinor zeide dat geen verlof was gegeven tot het vervoeren van groote hoeveelheden Kleine hoeveelheden bestemd voor plaatselijke importeurs zonden echter niet tegengehouden worden De correspondent van do Tiroes te Newcastle denkt dat de Boeren tyd willen winnen tot er volop gras en water is daar zy wel inzien dat een minnelyke schikking onmogelijk is Verspreide Berichtoii Fbankbuk Het plan om de veatuig in de Ene Chabrol door middel van water in to nemen is opgegeven omdat gevreesd werd dat de fundamenten van een belendend perceel onder den druk van het water zouden bezwpen en het huis zon instorten De brief door Jules Guérin per luchtballonnetje verzonden is door den jongen welke hem voor deu Emilie mijn God ik wou dat het al achter den rug was het arme kind HOOFDSTUK XL DE ELLENDIGE Rj phael verliet de woning waar hij gelukkig was geweest waar hij meende dat ijn vreemd bestaan een eind zou nemen waar hij rust had gehoopt te zullen vinden wa ir hij inderdaad rust en arbeid en toegenegenheid en vriendschap en liefde gevonden had En thans was alles voorbij Plotseling ala altijd was hij terneer gestort als door een bliksem uit helderen hemel getroffen In een enkel uur was het geschied in minder dan een uur Hij het alles achter in de woning die hij verliet lAïs de hoop Het was hera onmogelijk te denken een besluit te nemen Hy was lichamelijk gebroken hy keek niet rondom zich hij liep voort als m een droom slechts de smart die hem verteerde gevoelende met een hevige begeerte om waar hij liep plotseling te verdwijnen op te lossen te vergaan Hy had onbepaalde verlangen dat een zwaar voorwerp van uit de hcögte hem liet hoofd zou verbrijzelen dat een paarflr m een aanval van ei barmen hem onder zijn hoeven zou vertrappen dat een wervelwind hem zou opnemen en meevoeren naar de hoogte of naar de diepte weg ver weg daar waar de zelfvergetelheid ia waar men niet meer zichzelf is bewust naar den dood Wordt vervolgd