Goudsche Courant, zaterdag 9 september 1899

middags te 12 aren In het gebouw der Sociëteit Harmonie te Rotterdam Daarin zal de verkiezing van twee bestuursleden plaats hebben ter voorzienuig in de vacaturen wegens periodieke aftreding van de teeren C L J Bos en P E Dingemans van de Kasteele De heer H A Musquetierj burgemeester der gemeente Schipluiden zal inleiden de bespreking omtrent wenachelgke wijzigingen en inrichting van het model landbonwverslag en voor te stellen conclusies in verband met de werkzaamheden die van de burgemeesters daarvoor worden verlangd een en ander mede naar aanleiding van een ingekomen schrijven van het hoofdbestuur van het Genootschap van nijverheid in de provincie Groningen Daarna zal eene bespreking plaats hebben van de in de vorige vergadering door den heer T A O de Bidder burgemeester der gemeente Katwijk a d Rijn verdedigde stelling luidende Het onderhoud der voornaamste verbindingswegen is provinciaal belang Ten slotte zal de heer Jac van Waning burgemeester van Ouderkerk aan denIJssel inleiden het onderwerp De plaats van den burgemeester in eene nieuwe politieorgani satje Na afloop der vergadering zullen de leden in de gelegenheid worden gesteld tot bezichtiging van een paar stoomgemalen en van het Centraalstation van den gemeentelijken telephoondienst f Het is voor de post van groot belang dat postzegels op brieven en gedrukte stukken zooveel mogelijk aan een kant worden geplakt Dit vereenvoudigt het stempelen waarbij men dan telkens eerst moet uitkijken waar de postzegel zit Toen de postzegels met de beeltenis van Koning Willem III werden afgeschaft en vervangen door de kinderkopjes van Koningin Wilhelmina werd door de post verzocht in het vervolg de zegels links op te plakken zoodat het gezicht van den beeldenaar die andersom was geplaatst in de richting van het adres kwam te staan Men zal zich berinneren dat destijds door de admistratie der posterijen zelf een fout werd begaan door bnitenlandsche briefkaarten te drnl ken waarop de postzegel rechts stond en de Koniiigin dus naar den rand van het wapen af keek Dit bezorgde postzegelverzamelaars een rariteit die ten slotte niot zoo heel zeldzaam bleek aangezien de briefkaarten bij duizenden waren verkocht en versi d v66r men de font ontdekte Nu is echter op de nieuwe zegels de beeldenaar weer andersom gezet het gezicht naar links Het zegeltje op de bnitenlandsche briefkaarten staat nu weer rechts gedrukt en in overeenstemming hiermede behooren de postzegels op brieven en andere stukken te worden geplakt De post verlangt nn niets liever dan rechts te stempelen en wie eenmaal op haar verzoek de gewoonte heeft aangenomen zgn postzegels links op te plakken wordt nu verzocht zjjn brieven aan de rechterzijde bovenaan te frankeeren De St Ct No 211 bevat een Koninklijk besluit van den 22sten Augustus 1899 St Zomerlllenst 1899 AaDgevangeD 1 Miei TUd van Greenwich eOlIDA OTTIBDAIi i nru 9 54 10 49 U ll 11 11 11 18 11 58 1 15 1 11 8 85 S 41 6 11 i 11 t l4 11 15 11 86 11 41 11 61 11 81 1 1 7 1 14 1 11 5 40 to 83 tti Alleen Ie ea Se kleue Extri bübetileu ig Op deu treinen i n Zondag Uundag en Dinedig tóideagHlie retonrbiljetten voor de Se kt rerkrygbaer tegen enkelen nechtpr i S Holludieke Spoor ROTTESnAH 90DDA Tlei Telff e 11 87 11 48 40 9 68 10 19 10 19 lO St 10 4S 9 00 10 0 10 17 49 li K 6 16 6 86 11 54 11 011 11 84 1 11 5 46 6 55 11 d Alleen Ie en 2e kliaw extrt betelen e Fhenltetief op dtn loop ken niet gerekend worden B Hollendaebe ipoor SOUBA D 1 08 1 01 1 14 r l U 1 1 l tS l SO 1 48 10 1 11 15 11 18 11 80 ll l 11 66 10 46 11 46 11 7 89 7 69 8 10 8 i 9 1 10 11 lOJl 10 40 11 1 j 8 11 H 10 11 8 11 4 10J7 8 18 E 10 89 1 05 8 41 8 48 8 t 4 O 10 44 10 68 11 07 11 44 1 41 4 16 4 46 11 46 O O D U A A HaTIBDAU Tiae reru loilda 19 8 09 8 17 9 11 10 10 10 57 11 08 1 13 l S 8 18 O 6 13 S Kl 13 18 8 16 l l 9 13 9 59 10 0 11 00 Amat W 8 01 8 63 8 06 10 1 10 54 11 48 11 571 00 3 13 4 16 4 17 0 00 6 87 0 57 8 169 0610 01 0 1010 43 I 8711 61 Amit C 8 19 9 03 9 10 10 30 11 09 1 03 1 1 1 16 8 41 4 30 6 11 15 7 13 8 30 9 13 10 3 16 16 11 00 11 il 11 07 a Haie 5 4 06 7 06 7 90 7 45 8 33 9 00 9 45 10 11 11 97 11 85 11 09 1 86 t 4 8 00 4 00 4 10 4 45 5 10 11 7 00 7 41 7 56 Voorborg 6 48 10 17 1 41 4 l 18 Zoatorm ÏOK 8 01 10 81 1 68 4 40 8 80 2e onh Mo 18 10 48 1 0 4 61 19 Jnnd M4 S7 SI 7 41 Ml 0S E 17 10 1810 84 11 S7 11 08 U 87 1 17 S 14 8 17 4 17 5 01 6 11 00 60 7 17 8 10 8 18 i Harmonikabein elleen Ie ea 9e klaaae extra betalen Ï7 Beiiigort Toor de lyn Brenkelen Anuterdam mogea Tie Utroe t reilen II T K I C H T Tiee ram B 11 10 1 10 8 17 4 81 1 47 6 05 66 1 87 7 10 1 46 3 84 11 7 181 11 8 08 8 10 04 18 HO 7 89 VKil a 0 35 7 ll 7 40 9 3 9 46 11 16 11 0 11 1 l tO 8 16 31 4 41 11 85 7 16 6 10 9 16 9 46 lma W i 48 6 60 7 36 T 65 9 30 10 00 11 30 11 15 11 401 41 X tO 8 45 6 01 18 8 501 7 80 8 15 9 40 10 00 1ouda 7 17 7 34 8 18 8 41 10 13 10 48 11 611 011 94 S 3S 4 17 4 18 6 47 7 61 7 31 8 14 9 11 10 97 11 10 g g t d g 56 7 58 8 80 8 49 9 10 10 15 10 88 11 88 11 01 1 37 8 08 1 10 3 59 4 48 5 38 Il S I t 7 3 8 14 10 88 11 55 11 17 4 11 7 U 8 88 10 48 U S6 4 3i 7 87 7 17 8 85 9 00 0 18 9 1 10 69 11 10 11 11 11 61 1 09 8 40 8 66 4 4S 5 10 10 7 11 7 61 S l neua van een politieagent wegnam aan Gnér in s Trienden bezorgd Er wordt in verhaald dat in de goot van het hnis maizentarwe is geworpen door een geheimen politie agem met het doel de bezetting van het lort te vergiftigen ZWITBEELAND Te Geneve is dezer dagen eene dame die met twee Icinderen op het voorbankje van een wagen der electrische tram zat onder het rgden in brand geraaict Een electrische vonk had de kleederen der dame in brand gestoken pogingen tot blnesching hielpen niot snel genoeg en na twee dagen van hevig lijden stiert de dame echtgenoote van een bekenden heelmeester te Geneve BJ onderzoek is gebleken dat de wagen een der eerste was waarmede aldaar de exploitatie van de electrische tram werd aangevangen en dat de ontlading veroorzaakt was door eene font in de constmctie Beloie De aannemers van de werken aan de zaiderkaden te Antwerpen hebben hun stakende arbeiders een loonsverhooging van 1 i 21 2 cents aangeboden Het antwoord der werklieden is nog niet bekend DuiTSCHLAND Het Dramberger Kreisblatt bevat een oproeping om een lakkeioptocht te organiseeren ter eere van den landraad Von Brockhansèn een der in verband met de oppositie tegen de kanaalwet op nonactiviteit gestelde ambtenaren Twee sociaal democratische arbeiders die onder bedreiging verscheidene werklieden hadden nitgenoodigd op 1 Mei het werk te laten rusten Jn te Heiningen veroordeeld resp tot 10 maanden en 8 dagen en O maanden gevangenisstraf Ehoeland De staking der zeeliede en stokers schijnt op een fiasco te znllen uitloopen Behalve te Glasgow en te New castle heeft geen enkel schip wegens gebrek aan manschappen moeten binnen blijven Men meent dat de staking binnen eenige dagen zal verloopen Het was gisteren te Londen 89 graden in de schaduw d i slechts 1 graad minder dan op den warrasten dag dezer eenw 26 Augustus j l Spamje Te Barcelona weigeren moer dan 12 000 industrieelen belasting te betalen De grondeigenaren ziJn voornemens zich bij de beweging aan te sluiten Een groot aantal valsche bankbiljetten van 5p peseta s z jn in beslag genomen BINNENLAND Naar de N B Ct V vernoemt is biJ de regoering ev ontwerp op de geldelijke verantwoordelijkheid comptabiliteitswet voor Nederland in beweging De provinciale vereeniging van burgemeesters en secretarissen in Zuid Holland zal eene vergadering houden fp 16 dezer des w Ulrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA f 15 7 10 7 S8 8 1 door 7 17 f 7 B4 7 41 80 7 10 Goudi MoordrechtSTLuwerVerkOnpelle Riillenlan M BotterdamD F Rotterdam B ir k AUeea du DiiukUgi it OT 8 88 01 8 45 8 51 8 6 C8 19 8 48 11 18 8 11 Botterdun Beurs Rotterdam D F Rotterdam M Oapelle Kieuwerkerk I aordreeht Soids 7 15 7 S 8 40 4 45 4 65 5 04 5 11 5 17 6 46 6 68 14 10 8 19 1 44 l 0 8 14 7 16 8 09 8 48 8 4 8 7 87 9 00 7 48 9 09 8 01 9 91 I U7 t 8t 9 10 9 18 Gouda Zereoliuiien MoerkapeUe SoetermeerZegwaard Voorburg Hage S 10 16 d H ü I I A 9 07 10 19 10 67 11 00 11 14 U ll gg 10 51 11 46 11 111 5 10 8 84 7 60 8 18 5 85 5 48 8 08 7 4 8 18 8 66 Uüuda Uudew Woerd Ulraeti t Ijcreohl IJ Woor ion 6 15 8 UudiK 6 30 7 01 Oixida 6 60 7 17 4i 10 11 blad No 202 houdende wijziging van het Koninkljk besluit van 31 December 1896 Staatsblad No 266 tot instelling van Baden van beroep voor de uitspraak op bezwaarschriften betrekkelijk de personeele belasting en aanwijzing van hunne standplaatsen Het besluit bepaalt dat het gedeelte der provincie Zuid Holland behoorende tot de inspectiën der directe belastingen te s6ra venhage 1ste 2de en 3de afdeeling Delft en Vlaardingen tot standplaats zal hebben s 6ravenhage en het gedeelte der provincie Zuid Holland behoorende tot de inspectiën der directe belastingen te Dordrecht Rotterdam buitengemeenten Hellevoetsluis en Gorinchem tot standplaats zal hebben Dordrecht De volgende stukken zjn aan de leden derdag besturen der gemeenten in Nederlandgezonden f 0p initiatief eener commissie samengesteld uit leden van het hoofdbestuur van het Ned Onderwijzers Genootschap den Bond van Ned Onderwijzers en de Vereeniging van Hoofden van Scholen werd op 1 Juli te Utrecht een vergadering gehouden van enkele gemeenteautoriteiten met genoemde commissie In deze bijeenkomst werd besproken op welke wijze de gcmeente antoriteiten de onderwijzers zouden kunnen helpen in hun streven naar een betere salarieering gebaseerd op een verhoogde bijdrage van het E k aan de gemeenten Men kwam tot volkomen overeenstemming Vanwege B en W zal een adres aan de Koningin worden aangeboden De onderwijzersvereenigingen hebben zich met de circulatie belast Binnen eenigen tjjd zal dit adres u ter teekening worden aangeboden Het adres luidt als volgt Aan H M de Koningin Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden bnrgemeestere en wethouders van gemeenten in Nederlai d domicilie kiezende ten huize van den eersten ondergeteekende H J Calkoen Edam dat sinds jaren ook buiten den onderwjzersstand de overtuiging gevestigd is dat de jaarwedden van de groote meerderheid der openbare onderwijzers en onderwijzeressen vooral ten plattelande onvoldoende zjn dat vele gemeentebesturen hoewel gaarne bereid daarin verbetering te brengen hiertoe onmachtig zijn wijl de flnanciëele toestand hunner gemeenten geen meerdere uitgaven voor het onderwijs toelaat Zoo werd op dien grond in den laatsten tijd o a te Docknm Sprang Ebenen Leeuwarileradeel Terschelling s Gravenpolder Riland Schore Kattendpe Baarland Moorlfecht en Zuidbroek op een desbetreffend verzoek der onderwijzers afwijzend besohikt 4 41 4 65 6 01 5 09 6 18 4 n 4 19 8 05 1 44 1 61 1 4 01 1 08 1 14 i 8S 1 11 4 15 4 S7 4 47 4 64 6 01 6 07 N H A AO 8 46 4 18 4 55 1 16 5 49 l 7 17 6 07 f V v V Mi 6 81 t e 1 87 5 55 16 4 7 45 1 55 9 48 10 I0 9 49 10 98 10 11 11 I 1S1 69 10 31 10 48 lO tl ll l 11 00 8 48 R 69 11 3 9 19 10 00 10 84 9 41 10 64 4 ifïol 10 01 ie i dat echter de toestand der gezinnen van onderwyzers met zeer lage traktementen van dien aard is dat verbetering niet langer mag uitblijven dat zü geen andere oplossing zien van deze voor het onderwijs en daardoor voor het geheelo Nederlandsche volk zoo hoogst belangrijke quaestie dan een grootere bprage van het Eijk aan de gemeenten ten bate der onderwijzersjnarwedden ZiJ wijzen daarbij op enkele Zwitser sche kantons bv Zurioh waar het onderwijs eveneens deels Egkszaak deels Gemeentezaak is en Waar de helft of zells meer dan de helft der fraktementen ten laste komt van het kanton weshalve ztj de vrijheid nemen zich eerbiedig en met bescheiden doch krachtigen aandrang tot üwe Majesteit te wenden met het verzoek dat het Haar moge behagen de art 26 en 46 der Wet op het L O zoodanig te doen wijzigen dat een billijke salarieering der onderwijzers in alle gemeenten mogelijk worde Het adres is geteekond door de heeren Calkoen burgemeester van Edam schoolopziener Gerritsen burgemeester van Breskens schoolopziener Hesselink van Suchtelen burgemeester van Wageningen JoUens burgemeester van Assen Veenhoven burgemeester van Vlieland schoolopziener de Brnyne burgemeester van Zwijndre cht Braams burgemeester van Breukelen enz Vermeyns burgemeester van Zierikzee én Bergsma burgemeester van Menaldamadeel De gemeenteraad van Grootegast had onlangs bepaald dat de kinderen zoodra zjj den 12jarigen ieeltgd hebben bereikt de school moeten verlateu Aan dit besluit hebben Ged Staten j l Vrijdag hunne goedkeuring onthouden en wel op de navolgende overwegingen dat Gedep Staten deze bepalingen in strgd achten met de belangen van het onderwgs dat wel is waar in het raadsbesluit tevensde bepaling is opgenomen dat de leeftijdvan 12 jaren op daartoe gedaan verzoek met twee jaren door den raad veflengd kanworden voor die kinderen welke tot aanden 12jarigen leeftgd de school getrouwbezocht hebben en die men ook vervolgensde lessen geregeld en getrouw wenscht telaten volgen dat echter deze bepaling eene uitzonderingsbepaling is die in hare toepassing tot willekeur en onbillijkheden aanleiding kan geven en geen waarborg oplevert tegen het aandeel dat voor het onderwijs van de toepassing van het voorschrift dat verwijdering van kinderen van 12 jarigen leeftgd van de scholen voorschrijft is te duchten N Gron Ct Gemengde Berichten Men meldt uit s Gravenhage aan de N E Ct 7 60 8 08 i lO 8 17 t i 10 19 lO SI ll i 8 17 S Sl 10 10 10 17 10 14 10 81 10 40 F 8 5 10 47 10 65 1 4 8 50 7 9 19 t It 10 08 10 16 e 10 11 9 68 1S 18 IMO 17 17 41 4T Bij een goudsmid hier ter stede trad eerS isteren een vreemdeling binnen waarschgnIgk een Amerikaan die een voorwerp kocht en in betaling gaf een bankbiljet Van 5 dollar Toen de winEelier dit gewisseld had en den kooper geld had teruggegeven viel het oog van den vreemdeling op een ander sieraad van een geringe waarde dat hg eveneens kocht Met het air van een groot heer wierp hg ditmaal een bankbiljet van 50 dollar op de toonbank met verzoek ook dit te wisselen daar hg behoefte had aan kleingeld Zonder erg voldeed de goudsmid aan dat verzoek en met een vriendelijk bedankje verliet de Amerikaan den winkel Toen de winkelier eenigen tgd daarna het biljet bj eene bankiersfirma ter inwisseling aanbood moest hg vernemen dat dit soort van bil jetten reeda sedert verscheidene jaren door de Amerikaansche Bank was ingetrokken en dus volkomen waardeloos was De uitlevering van de te Boermond in Yoorloopige hechtenis zich bevindende Dnitschers C A C arbeider en H H koetsier verdacht van in vereeniging met nog anderepersonen voor een aanzienlijk bedrag aangouden en zilveren voorwerpen als horloges kettingen en broches enz te hebben ontvreemd ten nadeele van den juwelier Ott te Essen Pruisen die door de Duitscheregeering aan de Nederlandsche is gevraagd is toegestaan L K Men meldt uit IJselmonde Om bijzondere redenen moet de hooge schoorsteen op de afgebrande houtwerf van de heere Halsinga alhier ook omver getrokken worden doch deze hoogheid stond zoo vast op zijn standpunt dat alle pogingen om hem met takels omver te sjorren vruchteloos waren Bepaald een reclame voor de bouwers Thans zal men trachten hem met dynamiet uit den weg te ruimen Men meldt uit Dockum Op Vogelsangh State het schoone landgoed van baron van Heemstra nabij Buitenpost had eergisteren de noorder kampdag van het Leger des Heils plaats geleid door den commandant en de marechale Booth Clibborn Uit alle plaatsen waar het Leger in de noordelijke provinciën gevestigd is waren de nfflcieren met hun soldaten opgekomen Ofschoon het feest door prachtig weder werd begnnstigd was het aantal bezoekers die niet tot het Leger behooren zeer gering In de Bredanaar van 5 September komt het onderstaande bericht voor Een afschrikwekkend voorbeeld Op den verjaardag van H M de Koningii zaten in de cantine der veld artillerie eenige artilleristen kaart te spelen een hunner verloor en scheen niet legen zgn verlies te kunnen want hij stiet den eenen vloek na den anderen uit zoo zelfs dat zjjn kameraden tegen hem zeiden zwijg nu of anders ga je t raam uit Dit verbitterde den godslasteraar hiJ wilde opnieuw een vloek uitbraken doch bleef daarin steken want hij was stom geworden en is het tot heden nog Dit kwam der redactie van de Bred Ct hoogst verdacht voor en zij vroeg inlichting bij de meest bevoegde militaire autoriteit van het 3de reg veldart Deze deelde mede dat van het geheele verhaal niets waar is wel is een korporaal wegens een spraakgebrek in het hospitaal opgenomen dqch dit is niet ontstaan op bovenbedoelde maar op zeer natnurlgke wjjze Het ontvoerde knaapje I Zooals men zich herinnert 1s den 25en April het 7 jarige knaapje Albert Van Weezel uit de Calkoenstraat te s Gravenhage verd enen waarschgnlgk ontvreemd De moeder van het vermiste knaapje deelde mede dat hj drie jaren lang een brenkband droeg Juist veertieA dagen vóór de verdwijning moet een dokter geconstateerd hebben dat het zeer noodzakelijk was den knaap een nieuwen band te laten aanmeten binnen een week of drie moest dit plaats hebben en in die drie weken tgd heelt de verdwgning plaats gehad Men deed aan de commissarissen van politie in Nederland het verzoek om te laten onderzoeken of er sedert 5 April ook een breukband was verkocht voor een kindje van 7 jaren en zie een in gansch Nederland was er gekocht geworden Een burgerjuffrottw was zonder kind hg den heer Vos Sarphatipark no 40 te Amsterdam met een onden band gekomen om een nieuwen te koopen zonder knaap en zonder haar naam genoemd te hebben Door middel der dagbladen is die juörouw door de politie opgeroepen en verzocht haar adres op te geven Tot heden is zg zich niet komen aanmelden Een verver te Assen kreeg in December 1897 een stuk glas in de hand Het werd zoo meende men geheel daaruit verwijderd dat was echter niet het geval zooals dezer dagen bleek toen nog een stuk ter lengte Van 22 mM en ter dikte van een lucifer te voorschijn kwam De man had er in al dien tgd geen last van gehad Het stuk was bijna door de geheele hand heengegaan Uit Wormerveer wordt gemeld Er doet zich hier een eigenaardig verschijnsel voor dat door sommigen ook al als een gevolg van onzen langdnrigen en drogen zomer wordt beschouwd het lichten van het Zaanwater Hoewel dat verschgnsel hier niet geheel onbekend is is het toch sedert tal van jaren niet zoo duidelijk waarneembaar geweest Staat men zoodra de duisternis is ingetreden aan den kant van de Zaan dan ziet men voortdurend lichtende punten vischjes die zich aan de oppervlakte van t water bewegen laten helder lichtende strepen achter zich brengt men het water door middel van een stok in beroering dan vertoont zich de geheele oppervlakte van t bewogen gedeelte als één sterk lichtend vlak booten die zich door t water begeven schgnen in een zee van licht te varen De kleur van het licht wjjst er op dat we hier met fosforescentie te doen Mfebben Te Aarlanderveen is gisteren de bouwmanswoning bewoond door den heer A Rodenburg afgebrand Het kerkgebouw der Gereformeerden dat van hout is opgetroken en naast de boerderij staat verbrandde gedeeltelijk en kreeg overigens geduchte schade Bij het begin der Dinsdag gehouden vergadering van den gemeenteraad van Wonseradeel deelde de voorzitter mede dat door B en W werd voorgesteld het raadslid Maas te schorsen omdat hg middellijk materialen had geleverd voor gemeente gebouwen Op voorstel van mr J K de Boer word een commissie benoemd om deje zaak nader te onderzoeken Nadat dit was geschied werd tot wethouder gekozen de heer Maas STADSNIEUWS ftOüDA 8 September 1899 Naar wg vernemen zal de Kamer van Arbeid voor de bouwbedrgven Maandagavond hare eerste vergadering houden Geslaagd voor de Ie klasse der Rgks landbouwschool te Wageningen de heer E Keus Toen de omnibus Woensdagavond van het station te Oudewater reed schrikte het paard voor het hevig onweder sprong op zg en geraakte te water De koetsier die aan de overzijde op het land terecht kwam was aanvankelijk niet tot bewustzijn te krijgen Do passagiers kwamen met den schrik vrij Aan hot verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleenen wij nog het volgende D De Hoffmans Stichtingen Deze zijn a De Volksgaarkeuken De Commissie voor de Volksgaarkeuken deelt in haar Verslag over 1898 het volgende mede In het geheel werden 31259 porties verkocht dus 1 587 minder dan in het jaar te voren Hiervan zgn in de zaal verbruikt 15831 porties i 10 centen en 5061 a 15 centen en afgehaald 9616 porties k 10 centen en 624 4 15 centen terwgl aan 128 personen een ontbijt werd verstrekt Het gemiddeld aantal afgeleverde porties per dag bedroeg in de zaal 57 en daarbuiten 28 totaal 85 Ten behoeve van het personeel der inrichting werden gereed gemaakt 3200 porties warme spijs en 1967 porties ontbgt Aan de leveranciers van de benoodigdheden werden bjj voortduring strenge eischen gesteld daar men t van het hoogste belang achtte steeds waren van eerste kwaliteit in te slaan Over de verschillende leveringen kon men zeer tevreden zgn evenzeer over de wgze waarop de spgzen werden toebereid en uitgereikt In het dienstpersoneel kwam eenige wijziging doordien het zaalmeisje door een ander vervangen werd De exploitatiekosten bedroegen f 5632 27 waarin door de Gemeente werd bijgedragen voor 1 2000 De Commissie onderging eveneens eene verandering in hare samenstelling In de plaats van den Heer Dr P H G van Iterson die volgens den rooster moest aftreden werd tot lid verkozen de Heer M J Oosterling Met leedwezen zag de Commissie den Heer van Iterson uit haar midden gaan daar hij veel ten nutte van de inrichting deed en met gver en talent hare belangen behartigde b Het Hoffmans Gesticht Het College van Regenten onderging geeno verandering het aftredend lid de Heer Dr F H 6 van Iterson werd herkozen In zijn Verslag over 1898 bepalen Regenten zich tot de mededeeling dat do huishouding haren geregelden gang ging dat in het inwonend personeel geene verandering plaats greep en dat de gezondheidstoestand zeer bevredigend genoemd mocht worden De uitgaven ten behoeve van het Gesticht bedroegen f 7197 51 daarin werd door de Gemeente bijgedragen voor eene som van 1 6500 MEDISCHE ES GEMEENTE POLITIE a Medische Politie De grachten en riolen van de Gemeente werden geregeld uitgebaggerd en schoonge houden Dit werk i opgedragen aan den pachter of aannemer van het ophalen van de vuilnis die tevens is belast met het reinigen van de straatkolken goten en urinoirs en die zijne verplichtingen in deze naar eisch nakwam Het schoonhouden van de vele sloten die aan bijzondere personen toebehooren gaat steeds met moeite gepaard Verbetering in den toestand tracht men te verkrijgen door overeenkomstig de bepalingen van de Algemeene Politieverordening gedurig schouw te doen drijven over die wateren en tagen hen die nalatig zijn in de vervulling van den last tot behoorlijk onderhoud eene strafvervolging in te stellen Met den bouw van nieuwe woningen buiten de oude kom der Gemeente werd in het afgeloopen jaar voortgegaan Het particulier initiatief werkte zoodoende krachtig mede om voor den arbeidersstand die zich vroeger met ongezonde hnisjes moest behelpen allengskens betere huisvesting te verkrijgen Voor het ophalen en verzamelen van de haard en kolenasch zorgt de Gemeente die dit werk in eigen beheer laat verrichten Opgehaald werd eene hoeveelheid van 1491 H L haard en 35195 H L kolenasch Verkocht of afgeleverd werden 1365 H L haardasch en 25 08 kolenasch waaronder begrepen is het restant van het jaar te voren De uitgaven voor het ophalen van de aseh en vuilnis hebben bedragen f 5586 83 Hiervan is aan P Ooms den pachter of aannemer van de stadsreiniging volgens het met hem afgesloten contract uitbetaald eene som van f 1810 Aan arbcidsloonen werd nog uitgegeven een bedrag van f 25 04 Zweminrichting De Stedelijke Zweminrichting werd den 25 Mei voor het publiek opengesteld on den 1 October gesloten Het bezoek was niet zoo druk als in het jaar te voren Er werden afgegeven 806 badbriefjos waarvan 760 aan mannen en 45 aan vrouwen terwijl voor het gebruik van het stortbad 162 briefjes werden verkocht Het aantal uitgereikte abonnementskaarten bedroeg 178 namelijk 164 voor mannen en 24 voor vrouwen bovendien waren er 4 abonnés voor het gebruik van het stortbad Er zjjn dus dit jaar 327 badbriefjes on 69 abonnementskaarten minder uitgegeven dan in 1897 Wordt vervolgd VLisT Volgens de ter visie liggende begroeting van de Gemeente bedragen de inkomsten en uitgaven 1 4068 017 Haastbboht Volgens ter visie liggende bogfooting van deze Gemeente bedragende inkomsten en uitgaven f 13692 77 Boskoop De Stct no 211 bevat o a de statuten van de erkende vereenigingen Pomologische Vereeniging alhier Bjj beschikking van den minister vanbinnenlandsche zaken is aan P A Ottolander op zijn verzoek eervol ontslag verleendals lid der plaatselijke commissie van toezicht op de rijkstninbouwwinterschool te Boskoop en is in zgn plaats benoemd P Hooftman I Azn aldaar Stct VERSCHEIDENHEID Ook te Parijs heeft het gis terenavond zwaar geonweerd en gehageld De bloomenraarkt op de avenue des Ternes werd geheel vernield De geleidbuizen om de electrische kabels raakten vol water en dientengevolge gingen op verschillende plaatsen de lichtkronen uit o a in een paar schouwburgen Nieuwe Parapluies voor Dames en Heeren A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o OOÜDA Telepkomt So 31 Beurs van Amslcnlain SEPTEMBER I Vrkrs NiDniASD Oert Ned W 8 IV 81 Slotkrs 81V 937 9311 1001 88 89 Vl 1 9 V 96 i 101 67 1 98 1007 8 l t l dito dito dUc 3 dito dito dito 8 HoMSiB übl Oen II 1881 93 4 iTAUa Ioaolir Tiiig 1809 81 5 OosTINa Obl in papier 1868 5 dito in aUver 1868 5 PoanjoAL Obl met ooupoa 8 dito tieket 3 67 4 RmUKO Obl Binnenl 1894 41 dito OeooDfl 1860 4 dito bij Botha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in gond leen 1883 S dito dito dito I8S4 5 HrAllls Ferpel aehuld 1881 4 ToiEiu Gopr CoDV leeo 1890 4 Oe It eoing aerie D Goo teemn serie C ZuiD An Rep T oblg 1391 6 Iblioo Obl Buit Soh 1390 34 1 9UVa 91 9 V 631 435 esv 108 10 7 164 9S 4 198 110 90 991 11 Vi 10 V 32 23 V 1 1 56 55 161 tt 97 Z 987 ifon z 10 1141 1 69 105 74 7 V Ut 37 5 86V 991 48 ISi 160 ilO 108 10 M l 100 11 117 101 34 3 6 ViKEZüiLA Obl 4 onbep 1881 AvBHanui ObUgatien 1805 3 BoTTlaOAH stad leeu 1394 8 Kan N Afr Hmdola aand Arendib Tab Hü Certiloateo Deli Maatsohappil dito Am Hypo heekb paudbr 4Vi Cult Mij der Vorstont aand I Or Hypolhi ekb paodbr 4 i Nedorlandiche baak aand Ked Handel maatanb dito N W II Pao Hyb h pandbr S Eott Hy lOthooklS pandbr lt ütr Uypotheetbi dito 4 OoMJN O let Hojfe bank aan l RosL HypotJiejiWrtnk pandb I Avlaili Eqiil bypoth pamlb 4 Maiw L a Pr Lion rerl 8 Kan Holl IJ Spoor Mü a nd Hij tot Iii L V Si Spw aand Neil Iiid S Oorwegm naiid Nad Zuid Afr Spm aand B dito dito dito 1891 dito 5 iTALll Spoorwl 1887 89 A Kobl S Znid lull Spo mg A H obl 8 PolN Warschau Wennen aaod BusL Hr Huss 8pw Hi obl 4 BaltiBobe dito aand Faïtowa dito aand 5 Iwang Domlir dito anod S KuralÉ Ch Asow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AHiaKA Cent Pao Sp Hg old 1 Chc il Noith Wpr O y aand dito dito Win St I eler obl 7 Denror Rio Gr Spra eert v a Illinois Oeutral ohl in ffoud 4 LonisT Na hvilllGert r aand MeiiPü N Spw M lo hyp o 8 Miss Ktni ai 4pCt pref aand N York OntHa o West aand dito Ponn Ohio oblig 6 Orcf on Calif lebyp ingoud 5 SI l aul Mmn Manit ob iU Pao Hoof l jn ob ig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 Canada Can South Chert T aaDil VIK O Rallw Na lo h d o O Amsterd Omoibua Mij Éand Ro tord TrAmweu MaatB Mand f BD Stad Amatordam aand 3 Btad Ro terdam aand 3 Beloie Stad Antwerpen 1887 1 S ad Brussel 188S Hono TheiBS Regullr OrselBch 4 OjBTSNft Staatsleenig 1660 5 K K Oost B Cr 1880 3 SpANja Stad Madrid i 1B 8 NïD Ver B 2 Avb Spoel oort OPRLllHI G van alle nog voorhanden Zomermantels tof ZEER LAGE Prijzon ADVERTENTIEN Bevallen van een flinke Jongen A M HERMAN uu GROOT geb IiBBlJNDEK GouriA 7 Septamber 1899 H P yAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITKIT in alle soorte HAAEWEEKEK AA BESTEÜ ll G De Heer A P MOONS te Meuaei kerk o d IJkI wenscht aan te betteden op IHnmIaff den lOdenMepleiuberat des middags te ttre in het Kolflehnis van den Heer T Oudijk te Nieuwerkerk a il IJsel nabg het Station Het bouwen van een Bouw inrtnswoning mei Kurn huia Koestallen Wagen Berg en Varkenssobu ren Hooiberg en njin Iiüoren op een terrein aan den sGraveuweg b het Station Nieuwerkerk a d IJsel Bestek en teckeniugen zgn van 11 September af te verkrijgen ad 1 2 per stel ter enelpersdrukkerij van den Heer B A VERZIJL te Oouda en liggen ter inzage in bovengenoemd Koffiehuis De aanwijzing in loco Vrgdag 15 Sept des voormiddags te 11 ure Inlichtingen worden verstrekt door C PW DESSING Architect Omda