Goudsche Courant, zaterdag 9 september 1899

No toss Soudsclie Laun Ten nis Club I j lf JÜJIIJKSOSE VEJlllTIiril K Maandag 11 September 1S99 Sste tlaargan rnimm mimnt MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefonn Ho Hi ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer Hl Centen Groote letters worden berekend n r plaatsruimte In jending van Kdvertentiën tot 1 uur des midd relefouu u t9 De tJitg ave dezer Courant greechiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De Vijs per dile maanden i 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VliP CEMTËN IEMAND geheel door de natuui geneeswijie behandeld en lienteld is volgaarne bereid aan tijne li lende natuurgenooten die het verlangen uit dankbaarheid hel adres dp te geven Briev J Hekkema Molenstr 15 DenHjag WSDSTRIJDEN opmeRDA6enZftKDAa9enlOSI PÏÏIBERIS89 in den Tnin der Sociëteit RÉUNIE tot vlerluf ran bet Wlt i ilt bestwin der Vereeulflnr ZATERDAG O SEPTEMBER Singles aanvang 1 nur s namiddags ZONDAG 10SEPTEMBER mlxed doubles aanvang Vj nur voormiddags Leden OndLeden en intr9dncés worden door deze kennisgeving tevens geinviteerd HET BESTUUR NederlaMsclie Opera ROTTERDAM WOENSDAG 13 SEPTKHItEll a s lEMimTAHSAB i Plaatsbospreking ZATERDAG J SEPT s avonds van f i o Café SCHAAKBORD Kaasliandelaars TE KOOP aangeboden wegens opheffing voor lagen prijs een in goeden staat zïnds en 2 50 K I IBCW CEWICHX Adres Letter A Eirma P P KOOL Websp i i TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres FIfUWEELEN SINGEL Ö22 1 BERSTE RIDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BUEOEKS DBVENTEtt Model A zonder rem en cliermen 1 87 50 Model A met 9 Model A 110 Model 4A 12 Model AAA 1 5 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 165 LUXE ACATüiNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prflzen i 5 hooger Vertegenwoordiger J C DBRlllTEB Gouda StoUwerok sche Borstbonbons gefcbrioeerd na voorrwhrift van den W Ümversiteits Prof Qehm Hofrad Dr HarieM Bonn hebben 8e ert 50 Jaren b verzachtend middel tegen hoesten beeechheid en aandoening der ademings organen uiiateekenda diensten bewezen Bij spoedige afwieeeling van warme en koude lucht is t bijzonder anbevelens wardig een bonbon te gebruiken Vei akking Qeele ptije k 26 e mt Mom verfcrijgbaar wm ii o i e D 1KB OUD £ 4 8CHIEDAMMEH GENEVEE Merkt Vorkrügl liii M PE ETERS Iz K B t Viewij n wlilliuiil i oaoliot Bil kurk sleods vtHir UIEnAU t t n v n don naflm liT Kirnn ümtB p HOPPV TSUGWVGAV BI I GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOKNSÜAii 18 OCTOBER en op VIUJDAU 20 OCTOBEa 1899 te GO UPA By plaatsing der Loten zal de 1ste Prijs bestaan in een COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEEKTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen 1 Jiel Lol H voor f 10 bij A BRI kllAI J en Zn LANGE TIENDEWëG Let voora op de ECHT JuuidtaeSeéxtiiig met roodB letters jOberlahnslein oi tsereutt DEK vêctoriabkoh obcriahhsteih Overal 4££i Jft rkriiBbaar MeuOsefiappif tot HoeplottaUe van de VMoHa Bren Kanttor voor Nederland Boompfes éO Botterdam Indien gij niet wilt hoesten gebruikt do allerwege bekroonde en wereldberoemde Supei sriorLmiven Borstlioiiig Extract i Meiiamiie uit Ie Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H X VAl SCIIAlli Co Denllaag lloteranciers SCHAIK SCHAIK SCHAIK SOHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCtlAlK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAM VAN VAN VAN Co 8 Melianthe is hot beste middel ilor weroid Co S Melianthe goueost Kinkhoest Co s Meliiintlie geneest zoowel oml al jong 8c CO B Uelianthe mag tn goen huisgomn ontbreken Co 8 ttellanthp staat voortdurend onder Schoiknndig toezicht Co s Melianthe helpt onherroepelijk Co B JKelianthe is bekroond mi t Kerediploma s Co 8 Melianthe is bekroond met Goud Co 8 Ueï aDthe is bekroond met Zilver Co 8 Melianthe l verkrijgbaar in flacon van o J C RATEL A ND B nop B V WUK Oiidewi r M KOLKMAN Waddinxveei a BOLLMAN Bodegraven PINK8B iVwuiMriwiad Uetl W J T s DAM Haattrecht A N VASZESSEN SchoonhoDen Firma WOLFF Jt Co Westhaven 193 ffouda M ÜBIJSS Kleiweg E 100 Qouda Ë H ViB MILt Veeratal B 126 te Gouda A BOÜMAN MoordriilU Fatent H Stollen siiu Atirti Iro itirtn imLiilcl DIS aiiU fn lilt rtr U i ntrtitm Murftuno pM nt H w mu n totiMoMn wf rihlf en Kuchnhmutiyrn gtgtOee Uut uuft li ar mttre giet nchnrfe H stoUei nuf ron unt titreet odtr to tolohm üsanhünillMiea w MnM i i r I MbmMmll mt1 mtl Vraagt Uwen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT lilt Ic BlorbroiiwerU le 3 Iloefljzers BREDA Het meeat smBkellJke Het meest voedaame I Het meeat versterkende Bestellingen worden aangenomen bü onzen Vertegenwoordiger den Heer Markt HKNRI DUIJNSTÉE tQo dkoopste en aoliedst adres voor Vervoer van Inboedel V oowel binnen als buiten de stad met gesloten wagens hü A Ct R A V EST K IJN Oude Oouwe Atles irordt tegen Tran l on eltfule vemekera Een ware Sohal voor de ongelukkige slachtoffers der Xellbevlekking Onanie en gehrn iita uit tingen is het beroemde wevk Z Dr Retail s KLFBEWAIÏIXti BotlBDdgchfl uitgave met 27 afb Pr 2 guldeu leder die aan de verschhkkel ke gfivo ai vau de oudeagd Ifjdi moet het laaen de oprechte leeriog die het geeft redt jwurlgM daiseiid van een zekeren dood Te Terkrggen b0 hetVer lagsMagazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending vaa hst bedrag ook in f 08tzegglB en in eiken boekhandel in Holland GedeponMrd SpB aniA IMMKlKOWiMa Hudelanerk ü Catve Detft DelftséeSlaolie Gevestigd te Rotterdam ZUinBLAAH 30 l r J OOHST Mlken werkdag te consulteeren voor Blaas I ll Merzleklen Voor Dames van lt 12y a Voor Heeren van JV n en Maandag Woensdag en Vrijdag van T 8 n b av Voor minvermogenden Dinsdag Donderdag en Zaterdag van 9 10 n v m A SLEGT beveelt zich aan tut hft lereren tro Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood i eent ile KM i NIEUWE HAVKN 28 i ÊÊff Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkerij Maalderj en Kook knnst te ê Gravenhage met een diploma V M gnld ZiWeren Medaille OLOGKAJll Nieuw Cajileerlocsttst met Itrukiakt Levert onberispelijke afdrukken van elk scbritt Penteekening Miuilek Stenografie ene ens Compleet è in tegeti rembotlrs Proeldrukken gratis L B TJEbUES Arnhen Zenuw en Maagflijders Wttrdt ttit overtaiHing als een WBrRel k faolp in den nood bet beek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart w ordt dit boekje franco per post toegezouden ètm BLOKPOEL S Bookh Zaltbommeh TANDARTS E CASSriO Turfmarkt 171 Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRIJDAGS van 1 tot nur ZONDAÖS geen spreekunr GOBPA DrnJt va A BRINKMAN Z BuUenlandscb Overzicht Voor een leer talrijk publiek wordt da ritting te Kennes om 8 n 35 geopend De mange begint zijn pleidooi dat zeer goed geordend en zeer helder en zonder te veel pathos is en dat zich strikt beperkt tot de zaak Dreylns maar deze dan ook in alle byzonSerhoden behandelt Demange begint met te protesteeren tegen de voorstelling alsof de verdediging het leger aanvalt Noch hij noch Labori zonden anderrs hier staan Evenmin loopt de strp tusschen Dreylus en en Esterhazy het gaat eenvondig en alleen om de schnld van Dreylüs Demange wiJBt dan ook op de dwaling van Carrière die bewijzen van onschnld vraagt Maar het arrest van het Hof van Cassatie brengt Dreyfus tetug in de positie van eiken beschuldigde en die ts Zijn schuld moet bewezen worden Vervolgens leest Demange eenige van Dreyfus s brieven voor om den gemoedstoestand van den toenmaals veroordeelde aan te toonen en behandelt daarna op uitnemende wijze de quaestie der bekentenissen waarbjl hij aantoont dat Du Paty inderdaad wel gesproken heeft van een amorijage die DreyhiB zou hebben gepleegd Daarop neemt hij het geheim dossier en analyseert het stuk voor stuk waarbij hS iantoont dat er geen bewijs van schnld in te vinden is Dan komt h j aan de moreele onderstellingen in de eerste plaats die omtrent het tooneel van het dictee ven Du Paty Demange behandelt daarna de politiernpporten de aanwijzingen door Gnenée ontvangen de quaestie van het spelen de bevfeerde onbescheidenheden eindelp de getuigen van Quesnay HiJ veegt op deze wijze het terrein met vaste hand maar zonder een kwetsend woord voor wien ook iehoen en komt tot aan het borderel Keden voortzetting Waarschijnlijk Maandag de nitspraak In zijn officieel gedeelte zoo anthentiek mogelijk dus deelt de EeichsAnzeiger mede Wy zjn gemachtigd in het onderstaande de verklaringen te herhalen welke ten aan ïien van den gewezen Franachen kapitein Dreyfus door de keizerlijke re eering ijn afgelegd met loyale inachtneming van de behoedzaamheid tegenover eene binnenland sche aangelegenheid van een anderen staat noodzakelijk doch tot handhaving van eigen waardigheid en ter vervulling van een plicht der menscheiykheid De keizerlpe gezant by de Fransche FÉyiLLElOX Grdenksehrllten vnn een Ocinkzoeker OF ANNIBAL DE VONLELING Naar het Framch DOOR W NUTTER 91 De smart zijner ziel deelde zich mede aan zijn lichaam Alles deed hem pijn zonder dat hij zeggen kon waar hïj de pijn gevoelde Hij kon zichzelve geen rekenKhap geven van iets hij wist niets meer hij wilde mets weten hij leed lijden verscheurde zqn ziel verteerde hem dat Wist hij Hij liep voort op goed geluk zonder zich rekenschap te geven waar hij zich bevond Hij tietzich door het toeval leiden onverschillig voorwaarheen het hem voeren zou Herhaaldelijk kwam hij in botsing met de voetgangers hij liep de menschen tegen het lijf en vergat zich te verotitschuldigen men duwde en beleedigde hemj het was hem onverschillig ot liever het ontging zijn aandacht ten eenenmalc Mannen scholden hem uit vrouwen verweten hem lijn ruwheid kinderen wierpen hem met steenen Sommigen hielden hem staande en deden hcitn aUerlei vragen maar hij schudde het hoofd De woorden hadden alle béteekenis voor heip verloren ze drongen niet door tot zijn begrip Hij liep zeer gejaagd aUof hij vurig begeerde republiek prins Munster von Demeburg heott na de hevelen van Zgno Majesteit den Keizer te hebben vernomen in December 189i en Januari 1895 aan den minister van buitenlandsche zaken Hanotaux den ministerpresident Dupuy en den president der republiek Casimir Perier herhaaldeiyk verklaringen gedaan in dezen zin dat het Keizeriyk Gezantschap in I rankrök nooit noch rechtstreeks noch zydelings in eenige betrekking welke ook heeft gestaan met kapitein Dreyfus De staatssecretaris van buitenlandsclio zaken minister van staat graaf von Blilow heeft den 24en Januari 1898 in de vergadering der begrootingscommissie van den Duitschen Ryksdag de volgende verklaring afgelegd Ik verklaar ten alierstelligste dat er tusschen den tegenwoordig zich op het Duivelseiland bevindenden Franschen gewezen kapitein J reyfns en welke Düitsche organen ook geenerlei betrekkingen of verbindingen van welken aard dan ook bestaan hebben Dat op deze wflze volkomen verrassend omdat men zoo iets na hetgeen eergisteren nog officieus werd aangevoerd om aan te toonen hoe het verhooren van Pchwarzkoppen geen nut meer kon stichten in hot geheel niet meer verwachtte in het officieele orgaan der Dnitsche ryksregeering wordt geschreven kan slechts geschied zyn op nitdrukkeiyk bevel van den Keizer Men merkte vooral op dat de mededoeling in het officieele gedeelte staat en aanvangt met de woorden Wy zijn gemachtigd De geheele vorm van deze verklaring geeft ten dnideiykste het bowys vnn het edele streven van den Keizer en de regeering om in hot belang der humaniteit en der gerechtigheid nog op het laatste oogenblik de verdedigers van Dreyfus in staat te stellen om voor hunne pleidooien nu het verhoor van Schwarzkoppen als getuige achterwege is moeten biyven te beschikken over eene andere zoo gewichtig en plechtig mogeiyke verklaring Heden vergadert de EngelFclie ministerraad ongetwyfeld om een belangryke beslissing te nemen De vraag oorlog of vrede staat thans denkeiyk op het punt om uitgemaakt te worden Eerst morgen of later zou er sprake kunnen zfln van het zenden van een ultimatum en daarom was het bericht gisteren dat Chamberlain er al een verstuurd had of sturen zou zeker voorbarig Chamberlain heeft het zoo druk dat hy niet eens tegenwoordig kon zyn by het huwelyk van zfln nicht dat eergisteren te Birmingham voltrokken werd weldra ergens te zijn Maar hij was onkundig van lijn snelheid Hij wist niets meer Twee uren zette hij zijn tocht voort Zijn innerlijk lijden vermeerderde ieder oogenblik Het was hem of een verterend vuur in zijn binnenste ontstoken was of er iets knaagde daar binnen Zijn beenen begonnen hem hun dienst te weigeren hij sleepte zich voort de voorbijgangers bleven staan en tuurden hem na en schudden het hootd Hij kon niet meer hij viel neer op een stoep die eenigszins boven de straat uitstak en bleef ala wezenloos zitten Kn heviger dan ooit woedde het vuur daarbinnen Hij legde de hand op zijn borst Zijn hoofd boog voorover Groote tranen vielen op de steenen Hij wrong de handen in radelooze wanhoop AUea was voorbij Voor een uur nog was hij de gelukkigste onder de zon thans de ongelukkigste Alles was voorbij Geen hoop meer voor hem Volkomen had het noodlot hem neergeslagen Algeheel had het hem vernietigd alles hem ontroofd zijn geluk zijn liefde zijn moed zijn hoop AUeB WM voorbij En als altijd was het weer de baron de Maubert geweest die hem den doodelijken slag had toegebracht Maar hem ontbrak de geeatkracht om te haten Uïj was niet in staat plannen tot wraak te beramen Hij kon niet meer nadenken Alles in hem al zijn gedachten en gevoelens vea gden zich op dat eene punt dat allei voorbij De grootste levendigheid heerscbt in hei ministerie van oorlog te Londen met het oog op de crisis Lord Wolselely kommnndan van het leger heeft lang met sir Evelyn Wood gesproken dien men gelooft dat i gevAl van oorlog de troepen zal aanvoeren nyióf Butler Ijen ambtenaar aan het ministerie moot in een gesprek met een jonrnalitit hebben verklajird dat men niet twyfelon kan of de ooi log was naby Zoodra het officieele bericht er Is dat er nieuwe troepen naar de Kaap zBn gezonden is do kryg onyermydelyk to Simla in de Britscho Oost hebben dri refjmenten cavalerie vier regimenten infanterie drie butteryen veld artillerie en viet ambniances aanzegging gekregen zich gereed te houden teneinde op het eerste bevel naar Zuid Afrika te kunnen vertrekken De Pali Mall Gazette deelt in eene speciale editie mede dat de ministers volmaakt eenstemmig zjn De uitkomst hnnner beraadslagingen zal zijn een in krachtige termed gesteld antwoord waarin onvoorwaardelfk geweigerd wordt een voorstel tot het prysgcven van de snzereiniteit te overwegen en aan Transvaal herinnerd dat do beslissing op hot aanbod om eene gemengde commissie byeen te laten komen niet tot in het onbepa de kan worden verschoven De depêche zal voorts een krachtigen wenk bevatten in dezen zin dat geen antwoord aangenomen zal kunnen worden hetwelk ontwykend luidt of ongunstig is ten aanzien van de essentieelé voorwaarde Over de militaire kracht der boido staten deelt de luit kol C de Wit in een der Hollandsche bladen belangwekkende byzonderheden mede Aan het slot daarvan stolt hy do vraag of Engeland in staat is zoodanige macht naar Znid Afrika te zenden als noodig is om de vereenigde republikeinen ten onder te brengen Alvorens deze vraag te beantwoorden dient men zoo meent de heer De Wit in het oog te houden dat het niet zonder bedenking zoude zyn om meer dan oen legerkorps uit te zenden In Egypte is de Chalief wel geslagen maar niet onderworpen de grensstammen in Indiè zyn nog steeds niet te vertrouwen aan geno zyde vanPnmir staan de kozakken ook in China is de verhouding eenigszins gespannen zood t voor alle geheuriykhoden het moederland toch steeds een zeker aantal troepen beschikbaar zal moeten houden Laat ons nu de sterkte aan combattanten van het legerkorps op 25 000 stellen dan was dat Eradie hem nooit zou toebehooren dat hij haar nooit terug zou len dat men haar gebieden zou hem te vergeten dat zij daar misschien in zou slagen dat ztj weldra een ander zou toebehooren en dat hij troosteloos wanhopig rade loos zou moeten ronddolen als een verworpene als een uitgeworpene Emilie was voor hem verloren Plotseling was het hem alsof er m zijn hoofd iets lossprong Een dwaze domme lach kwam over zijn gelaat dat begon te glanzen van een vreemde blijdschap ïWaar kan toch Eraihe zijn prevelde hij en Veek rond en schudde het hootd alsof hij met recht begreep waarom hy haar niet zag Hij strekte de handen uit als om iets te gnjpen dat wegvluchtte Hij greep ïn het ledige en lachte schaterlachte Er kwamen kinderen om hem heen staan die elkaar iets zeiden Zij werden bang die kinderen voor den jonkman die zoo raar deed Maar weldra ziende dat hij geen kwaad deed maar in een vroolijke bui scheen te zijn begonnen zij met hem grappen te maken zij duriden dichter bij te komen en een kring om hem te vormen en beschouwden hem van naderbij als een vreemd onbekend dier Zij konden de woorden die hij prevelde niet verstaan maar lachte er toch om daar de spreker zelf ook lachte en zeer vroohjk scheen f Ten laatste schelden zij aan bij het huis op welks stoep Raphael zich had neergezet en gingen naar binnen staan als dit ontscheept is in ronde cyfers 44 000 Engelschen tegen 50 000 Afriknanders en is dus de numerieke meerderheid aan dezyde der laatstcn iets wat te meer klimt wanneer men bedenkt dat met het oog opde stemming van een groot aantal bewonersder Kaapkolonie deze niet gelieel van troepen kan worden ontbloot Wat het moreel aangaat staat een leger van krachtige mannen uitstekende schutters strfldende voor hnniio onafhankeiykheid op hun bekend terrein zeker hooger dan een leger van huurlingen overgebraclit op een vreemd terrein en in een vreemd klimaat terwyi de Engelsche soldaat zooals bekend is goed vecht maar hooge eischon stelt aan de verpleging In het voordeel der Engelschen reken ik hunne aanvoering organisatie en discipline hoewel enkele feiten er op wjzen dat deze laatste in den laatsten tyd te wcnscheu overlaat en het dus zeer de vraag is of zy ide vuurproef van tegenspoed zal kunnen doorstaan Hoewel het altgd gevaarlgk is zich aan voorspellingen te wagen zoodra de kanonnen aan het woord zfln hoop ik zoo eindigt de heer De Wit door bovenstaand overzicht den indrnk te bobben gegeven dat de Boeren met vertrouwen don rechtvaardigen krflg die bun wacht kunnen aanvaarden Verspreide Berichten DuiTBCHI Nn Acht deelnemers aan do jongste werkstaking te Horne zfln te Bochum gezainenlyk tot 91 innanden gevangenisstraf veroordeeld Wnarschyniyk zullen de straffen van alle beklaagden byeen 100 jaar boloopen En nu is er nog niet eens een tuchthniswet In den loop dezer maand zal Kiel bezocht worden door vreemde vorsten Men verzekert dat de czaar en de czarina van Rusland op reis naar Darmstadt Kiel zullen aandoen Ook koning George van Griekenland wordt er verwacht Bkloie De stakers op de werken aan de zuiderkaden te Antwerpen hebben de hun door do aannemers aangeboden loonsverhooging van 1 tot 2i cent per uur geweigerd ZwiTSKRLAIfD De commissie die belast was met bet onderzoeken van hot vraagstuk of by invoering van ongevallen piekte en militaire verzekering van regeeringswego nienwe Mama zeiden ze in koor er zit op de stoep een mijnheer f Waarlijk t z idc de moeder der kinderen glimlachend en wat doet hij Hij doet LOQ raar mama hij is bleek en zegt telkens wat en lacht dan maar Wat hij zegt kan men met verstaan Wij moesten zoo lachen Eerst zat hij te schreien zeid het kleinste meisje Te schreien i Ja mama toen wij pas kwamen Maar toen begon hij opeens zoo raar te doen en te lachen Gaat u eens kijken i De moeder der kinderen voelde zich bewogen Ze gmg m de deurpost staan en wierp een blik op den jonkman Zij aarzelde Maar eindelijk tot in het diepst van haar hart iKwogen naderde zij Raphael ging voor kern staan zonder dat de jonkffian dit scheen ie bemerken want hij verroerde zich niet en gaf geen blijk iets te zien Mijnheer € zeide zij Raphael hief het hoofd op en zag de spreekster aan Deze schrikte en deinsde onwillekeurig achteruit bij het zien van die verwilderde oogeii en dat akelig bleeke gelaat en die verwrong n trekken Maar zij vermande zich Mijnheer € zeide zij nogmaals als ik zoo vrij mag zijn het te vragen zeg me dan wat u deeit Mijn kinderen kwamen me vertellen dat ge hier zat en dat ge zat te schreien en verdriet had t Wordt v rvo d