Goudsche Courant, maandag 11 september 1899

In het Zeemanshuis te Eotterdam verblijven op het uogenblik een achttal schipbreukelingen van debark Clara E Mc GUvery Deze boot verliet den 12n Augustus de Bermuda s met bestemming naar Philadelphia In den nacht van 19 Augustus door zwaar weder overvallen sloeg het schip lek terwijl daarenboven bij een opnieuw opsteken van den storm de kapitein over het scheepswiel heen geslingerd werd en bewusteloos aan hoold arm en been verwond werd opgenomen Het lek bleek zoo groot dat aan stoppen niet te denken viel en men het raadzaam achtte de boot uit te zetten welke nauwelijks groot genoeg was voor 8 man zoodat niets anders kon medegenomen worden dan het kompas Dps morgens bij het opgaan van de zon zonk de Clara Met behulp van het compas hoopten ziJ indien zij niet door een schip werden opgemerkt in noordwestelijke richting land te bereiken Zes stoomsehepen gingen voorbij doch het zevende de Massepegua kapt Cook van NewPort News naar Rotterdam met graan cargadoors de heeren Hudig en Blokhuizen merkte hen op Zjj werden aan boord gehaald en gedurende de geheele reis liefderijk verpleegd en verzorgd Te Kotterdam aangebracht vonden zjj in het Zeemanshuis een onderkomen Zy zjn echter totaal van alles beroofd zoodat lieldadige handen hier een edel werk kunnen verrichten bronnen van inkomsten moeten worden geopend heelt als haar meening te kennen gegeven dat do verzekering in 1903 zal knnnen worden ingevoerd zonder nienwe flnancieele bronnen POKTUUAL Van 6 Juni tot 6 September z jn te Oporto 64 gevallen van pest waarvan 26 mot doodeljjken afloop geconstateerd vele fabrikanten groote inspanning om de levering op tjd te velbrengen i De heer M Bokma de Boer privaat zui BINNENLAND A Uit Amsterdam is door het Nederlandsch comité voor Transvaal een telegram gezonden dat vertaald aldus luidt Aan Hare Majesteit Victoria Koningin van GrootIJritanniS en Ierland Balmoral Castle Schotland Met diepen eerbied richt zich het Nederlandsch Comité voor Transvaal tot U Engeland s edele Souvereine Plichtsbesel rechtvaardigt deze stoute daad Ons woord draagt het karakter van cene bedo en die bede luidt Machtige Vorstin verklaar onze Transvaalsche broeders den oorlog niet I Het Nederlandsche Comité voor Transvaal vraagt u dit uit naam van duizenden zijnet landgenooten ter wille van hot Engelscho volk dat te hoog staat om ontelbare levens te oOeren op het altaar van den mammon ter wille van de burgers der Zuid Alrikaansche republiek wier onalhankelflkheidsgovoel en godsdienstzin aan nwe Christennatie gewis eerbied afdwingt ter wille van de geheele blanke bevolking van Zuid Alrika die door een oorlog aan eene zee van rampen wordt blootgesteld ter wille van de gansche beschaafde wereld in wier hart de teederste snaren bjl het vernemen der vredeleuze hebben getrild ter wille van Uwe Majesteit zelf wier naam bS tijdgenoot en nazaat in dubbele mate zal gezegend worden als uwe vorstelijke hand de draad van eendracht om den aardbol blijft spannen In naam van de belangen der menschheid en van het koninkrijk Gods heilig voor vorst on onderdaan landgenoot en vreemde smeekt het Nederlandsch Comité voor Transvaal Uwe Majesteit om behond van den vrede Dit ware de schitterendste kroon op Uwer Majesteits gezegende regeering Het telegram droeg de onderteekening van de heeren Baron Schlmmelpenninck van der Oye pres Mr van dor Vlugt Dr Vermeulen Jhr Mr A F De Savomin Lohman Mr Hartog Dr Bellaar Spruyt Dr Kern Jhr Mr Alberda van Ekenstein Dr Woltjer Mr Kolkman Ittmann Don ïex Meerkamp van Bmbden Heldt Kater Passtoors Genneken Dr De Visser velcouBulent te Groningen verheft in het Hbld zijn stem tegen het ontwerp totwijziging der boterwet Daargelaten dat het alles behalve pleit voor eene degelijke behartiging van de zuivelbelangen in het algemeen nu er reeds zoolang getalmd werd met de behandelingvan een wetsontwerp dat voorzeker zeerurgent is te noemen zou het echter zooschrjlt hij zeer te betreuren ziJn indien hetontwerp van wet tot wijziging van de wet houdende bepalingen tot voorkoming van I bedrog in den boterhandel zonder verzetvan de zijde van deskundigen op het gebiedi van zuivelbereiding en kunstboterindnstrietot wet zou verheven worden Het geldthier niet een of ander politiek wetsbeginsel maar wel degelgk de uitdrukking van eentamelijk sterk ingrijpend sociaal belang Deuiting van genoemde wet en daarop voort gestelde wijziging is feiteljk niets anders dan een tamelijk sterk uitgedrukte poging om de eene industrie boven een andere tebeoordeelen of liever te beschermen Primo 1 dient de regeering zich als zoodanig te ont houden van zulk een reeds in zfln beginselenj zeer afkeurenswaardig stelsel en secundoj moet er wel degelijk rekening mede gehoudenworden dat hierbij sprake is van twee ieder voor zich hoogst belangrijke industrieën die als zoodanig feitelijk mets met elkander ge meen hebben en dus ook ieder afzonderlijk indien zulks nuttig en noodig is bij wetf moeten geregeld worden t Wel vallen én natuurboter én kunstbeter zooals de wet van 23 Juni 1899 Stbl no 82 in den aanhef van artikel een zegt onder de vetartikelen maar au fond van de zaak l leveren zij een groot verschil op NatnurI boter is dat product dat reeds sedert eeuwen 5 en eeuwen uit de grondstof melk bereid I werd terwijl de kunstbeter een scheikundig product is van den nieuwen tijd dat als mengsel van verschillende vetsoorten hoogstens als pla tsbekleedend middel voor die natuurboter dus als surrogaat dienst kan doen maar dat geenszins op eene lijn mag gesteld worden met het natuurproduct Wil de regeering en volksvertegenwoordiging in waarheid handelen in het belang van onze zuivel indnstriein het algemeen en van de boterbereiding of zooals het wetsontwerp Inidt van den boterhandel in het bijzonder dan zoude eene intrekking ol verwerping van het aanhangig wetsontwerp en dus ook van de wet van 23 Juni 1889 Stbl no 82 zeer gewenscht zijn Inmiddels dient men zich bezig te houden mot het ontwerpen van twee wetten eene ten behoeve van de zuivelbereiding en eene ten behoeve van de kunstboterindustrie altijd indien zulks nuttig en noodig geoordeeld wordt een punt dat vooral ampel en breed moet nagegaan worden en dat door my met een goed gemeend neen beantwoord wordt indien de regeering eene degelijke en aldoende controle Wil ontwikkelen op de bereiding van zuivelproducten en voor kunstboter Reeds werd door mg by herhaling op dat punt aangedrongen zoowel door het plaatsen van desbetreffende artikelen in verschillende dagbladen alsmede door het zenden van twee adressen aan do 2 Kamer der Staten Generaal Aangezien de publieke opinie over dit belangrijk onderwerp vooral van den kant van deskundigen nog steeds te veel het zwegen bewaart zoude het ten zeerste geI wenscht zjjn dat juist door deskundige vooren tegenstanders van het wetsontwerp die zaak publiek besproken werd Gemengde Berichten Men meldt uit Amsterdam Het bericht omtrent het plotseling overlijden van een vrouw in de apotheek des boeren Van Ledden Hulsebosch dient aldus gewijzigd Dinsdag werd in zijn apotheek eene vrouw binnengedragen die bjj het onmiddellijk door hem ingesteld onderzoek bleek overleden te zijn Deze vrouw die aan een hartkwaal lijdendfe was had zich naar luid dor mededeelingen op straat boos gemaakt over eon groeten jongen die een haror kinderen afranselde en was daarbj plotseling ineengezakt Uit Ouddorp wordt van 6 dezer aan de Eilanden gemeld In de buurtschap den Oostdp onder deze gemeente zijn reeds 30 gevallen van dysenterie voorgekomen waarvan 9 met doodeIjjken afloop Zondag heeft onze burgemeester al de gezinnen waarin zich lijders bevonden bezocht en heeft daar veel ellende en moedeloosheid aanschouwd Eene collecte gehouden ten dienste van de hulpbehoevenden heeft p m f 300 opgebracht Onderzoek naar de oorzaken van deze sterf en ziektegevallen vanwege het geneeskundig staatstoezicht wordt zeer nrgent geacht en vooral ook zorg van overheidswege voor voldoend drinkwater De campagne op de steenfabrieken langs de rivieren is afgeloopen nog enkele fabrikanten die door omstandigheden buiten hunnen wil hun productiegetal per pers nog niet boreikten werken eenige dagen door De toestand der steenindnstrie is bevredigend tengevolge van de slechte weersgesteldheid in de maand Mei kwam de nieuwe steen eene maand later aan de markt en kost het de fabrikanten daardoor thans veel inspan j ning om tijdig hnnne afnemers te voldoen t Is dientengevolge op de steenfabrieken I buitengewoon levendig In verband met die j ongunstige weersgesteldheid in de Meimaand I is er ook dit jaar evenals de vorige 4 jaren i geen overproductie en zullen de prjjzen der 1 Bteenen zeer vast bljjven Nu reeds zoo 1 meldt de Turf en Steeniudnstrie kost het Het lijk van den plotseling en onder verdachte omstandigheden overleden H Eist uit Haarlemmermeer is Donderdagavond van uit Haarlem waar het gerechtelijk i geschouwd naar Haarlemmermeer teruggebracht en gister begraven Uitvoerige berichten zijn thans ontvangen omtrent den orkaan die in West Indié heeft gewoed De oudste kolonisten knnnen zich niet herinneren ooit een storm beleefd te hebben die in geweld met dezen kon wedijveren Door de ramp zjjn de toch reeds arme bewoners van de Leewardeilanden geheel zonder iets Bij Montserrat werd de geheele streek met den bodem gelijk gemaakt in de hoofdstad Plymouth stortten bijna alle gebouwen in Uit de puinhoopen werden dagen lang lijken te voorschijn gehaald geen enkele kerk geen enkele school bleef overeind Zware muren dikwijls 2 voet dik konden geen weerstand aan den storm bieden Vele menschen die een onderkomen hadden gezocht in de kerken en scholen kwamen om het leven ïwee geestelijken en een geneesheer die meehielpen aan het reddingswerk moesten hun menschlievende pogingen met den dood betalen De schade die aan fabrieken werd aangebracht is reusachtig Een aantal groote stoombooten die den handel met St Kitts onderhielden vergingen of werden van de ankers geslagen en naar de open zee gedreven Te Nevis zijn duizenden van hun dak beroofd en de huizen der boeren die niet geheel vernield zijn leden toch ernstige schade Men berekent dat hoe vruchtbaar bodem en klimaat ook zijn een halve menschenleeftijd noodig zal wezen om de schade te herstellen De hertog van Abruzzen en zfln gezellen hebben den 23n Juli gelegenheid gehad om door een walvischvaarder berichten naar huis te zenden Daaruit blijkt dat do Nordsten na een goede reis van 8 dagen het Frans Jozefsland den 22 Juli heeft bereikt en biJ Kaap Elora voor anker is gaan liggen De reis van Archanjelsk naar de zuidpunt van FransJozefsland werd slechts een dag door ijs en nevel belemmerd Bjj Kaap Flora richt de hertog een depot van levensmidelen in om in geval van schipbreuk niet om te komen en den 24n zon de reis naar t N oorden worden voortgezet Daar de kanalen tnsschen de eilanden van Frans Jozefsland door ijs verstop schynen te zijn zal de hertog in noordwestelijke richting tnsschen Alexandraland en Gillisland trachten door te varen Wethouders benoeming met hindernissen Te Zuidhom werd bij eerste stemming de heer M J Homan met 5 stemmen tot wethouder herbenoemd Met de benoeming van een wethouder ter voorziening in de vacature van den heer E Zatinga slaagde de Baad echter niet Na 3 stemmingen werd het nieuwgekozen raadslid de heer J Dijck gekozen doch deze verklaarde de benoeming niet aan te nemen Nu deed zich het geval voor dat al de viJf andere raadsleden de een na den ander daartoe benoemd voor de eer der benoeming bedankten Na den heer Djjck werd de heer Feenstra gekozen daarna de heer Steenhnisen toen de heer Schuiringa met het lot tegen den heer Lnurs die na het bedanken van den heer Schuringa werd benoemd Ten slotte werd de heer Rosema benoemd die ook bedankte Dinsdag a s zal weer een vergadering worden gehouden om andermaal een wethouder te benoemen STADSNIEUWS GOUDA 9 September 1899 Aan hot verslag van den toestand der gemeente Gouda ovor 1898 ontleenen wij nog het volgende Bij Raadsbesluit van 8 Februari werd eene Verordening op de heffing van rechten voor het gebruik van de Zweminrichting vastgesteld welke verordening goedgekeurd werd bij Koninklijk besluit van 31 Maart 1898 No 34 Volgens het tarief kunnen thans ook kaarten voor 20 baden verkrijgbaar worden gesteld voor den prjjs van f 2 per stuk Hiervan werden in het afgeloopen seizoen 75 verkocht Gedurende de uren waarop van de inrichting gratis kon worden gebruik gemaakt werd z wederom zeer druk bezocht In de regeling dezer uren kwam geene verandering B $ den aanvang van het seizoen werd de inrichting voorzien van eene nieuwe springplank die uitnemend voldoet Tot Assistent Zwemmeester werd in de plaats van J Hearings in 1897 eervol ontslagen aangesteld Willem Verhart Overigens kwam in het personeel geene varandering voor De uitgaven ten behoeve van de Zweminrichting beliepen eene som van f 772 13 de ontvangsten bedroegen f 871 35 Bovenstaande mededeelingen zijn hoofdzakelijk ontleend aan het Verslag van de Commissie van Toezicht op de Zweminrichting Deze Commissie waarin eene vacature was ontstaan door het bedauken van den heer J Ditmar werd weder voltallig door de benoeming van den heer A Roozeboom als lid Heerschende ziekten Tengevolge van de minder gunstige weersgesteldheid gepaard met groote vochtigheid traden in het begin van het jaar en in het voorjaar vele gevallen van rheumatische en catarrhale aandoeningen op vooral van catarrhale aandoeningen van de luchtwegenook werden verspreide gevallen van influenza waargenomen In den zomer werden eenige gevallen van diphteritis geconstateerd welke ziekte zich gelukkig niet nitbreidde Gedurende het gansche jaar kwamen af en toe gevallen van febris typhoidea voor ook nog een enkel geval van roodvonk en in het najaar van mazelen Het najaar kenmerkte zich door een laag ziekte en sterftecijfer waarop echter de maand December volgde met sterk toenemend aantal zieken als gevolg van het opnieuw optreden van de influenza Andere besmettelpe of epidemisch optredende ziekten werden niet waargenomen Ter Secretarie werd aangifte gedaan van 1 geval van typhus 6 gevallen van febris typhoidea en 8 gevallen van mazelen Begraafplaatsen Er ziJn in de Gemeente drie begraafplaat sen de Algemeene Burgerlijke Begraafplaats in de Korte Akkeren die gesplitst is in twee af deelingen waarvan eene voor Katholieken en eene voor niet Katholieken de Bijzondere Begraafplaats voor Katholieken in de Oude Gouwe en de Bijzondere Begraafplaats voor Israëlieten aan de Boelekade Op de Algemeene Begraafplaats werden 317 Ijken ter aarde besteld waarvan 307 in de afdeeling voor Protestanten en 10 in die voor Katholieken en wel in eigen graven 19 hnurgraven Ie klasse 5 2e 17 j 3ö 272 kosteloos 4 Op de begraafplaats voor RoomschKa tholieken werden 149 en op die voor Israëlieten 5 lijken begraven Ziekenhuis Een overzicht van het getal verpleegden in het Ziekenhnis of St Catfaarina Gasthuis vindt men in de volgende tabel ikide Uu Vr Q l Op 1 Jan 1898 waren inbehandeling 10 5 15 In den loop van het jaar werden opgenomen 53 29 82 Totaal der verpleegden 63 34 97 Helde Mw Vi Geil Ontsl werden Als hersteld 28 21 49 Op eigen verl 1 1 Overleden zgn 16 9 25 45 30 76 Zoodat op den laatsten December in behandeling bleven 18 4 22 Van de 97 zieken werden 68 geneeskundig en 29 heelkundig behandeld Van de 25 overledenen behoorden 23 tot de geneeskundige en 2 tot de heelkundige afdeeling Van de 22 patiënten die zich op het einde van het jaar in het Ziekenhuis bevonden werden 15 mannen en 2 vrouwen geneeskundig en 3 mannen en 2 vrouwen heelkundig behandeld Voorts werden 4 krankzinnigen namelgk 2 mannen en 2 vrouwen voorloopig in het Ziekenhuis opgenomen Twee van hen werden vervoerd naar het St Joris Gasthuis te Delft en 1 naar het gestii t Endegeest biJ Leiden rwijl de vierde spoedig herstelde en niet behoefde te worden geëvacueerd Van de kraaminrichting werd geen gebruik gemaakt Ook de barak bleef ongebruikt daar geene lijders aan besmettelijke ziekten werden op Het aantal verpleegdagen tën laste van het gesticht bedroeg 6564 voor rekening der verpleegden of andere particulieren die voor hen betaalden o van inwonera dezer Gemeente k f 1 per dag 153 b van inwoners van andere gemeenten k f 2 50 per dag 18 c van verpleegden in het Bestedelingenhuis alhier 359 d van een lid van het Kleedermnkersfonds 19 Te zamen 7112 Het getal verpleegdagen was derhalve grooter doch het getal verpleegden kleiner dan in het jaar te voren Wordt vervolgd Hekksborp De op Woensdag gehouden verpachting van de 2de snede van het grasgewas uit den boezem van den polder alhier heelt opgebracht f 147 tegen f 108 in het vorig jaar Bij het hevige onweder j l Zaterdag sloeg de bliksem in den molen van den polder Onkoop alhier zonder evenwel brand te veroorzaken De aangebrachte schade is echter aanzienlijk NiEUWEUKEEK a d IJsel Woensdag avond ontstond bij den landbouwer K Markus aan den Qroeneweg onder Zevenhuizen in een schnur dopr het inslaan van den bliksem brand welke wanneer er wind geweest was groote afmetingen had kunnen krijgen Zonder brandspuit heeft men den brand kunnen blusschen Een zevental varkens kwamen in de vlammen om OüDEEKBEK a d IJsEL In do Dinsdagavoud gehouden raadsvergadermg wijdde de voorzitter in de eerste plaats een woord van dank aan de beide afgetreden raadsleden de heeren J Boogaerdt en J Van Holstj voor de diensten door hen aan de gemeente bewezen gedurende de vele jaren dat ziJ zitting hadden in het bestuur eerstgenoemde ook als wethouder Hierna werd overgegaan tot de beëediging en installatie van de heeren C De Jong Mz J Hoogendijk en P Den Dnijt en de verkiezing van twee wethouders Tot deze betrekking werden benoemd de heeren C Hoogendijk Az en C De Jong Mz die beiden verklaarden hunne benoeming af n te nemen waarna ij als wethouders zitting namen Onder de ingekomen Stukken kwam voor de goedkeuring van Gedep Staten op de gemeente rekening over 1898 zonder op of aanmerking alsook op het besluit tot verkoop van gemeentegrond aan H Heuvelman Ten slotte werd door den voorzitter voorgesteld om de teekenschool voor ambachtslieden waarmee gedurende den vorigen winter eene zoo welgeslaagde proef is genomen voort te zetten en wel gedurende vier maanden van 15 October tot 15 Februari op denzelfden voet als den vorigen cursus mot bepaling dat het schoolgeld wederom zal bedragen voor vermogenden f 6 60 voor het tweede kind uit hetzelfde gezin f 5 en voor elk volgend f 3 25 Voor minvermogenden f 3 25 voor elk volgend kind f 1 60 Voor onvermogenden niets terwijl niot ingezetenen worden toegelaten tegen betaling van f 8 per cursus Na eene korte beraadslaging waaruit de Ingenomenheid bleek van den raad met deze nieuwe instelling werd het voorstel met algemeene stemmen aangenomen in het vertrouwen natuurlijk dat wederom velen dit nuttige onderricht zullen volgen Haastrecht Maandag avond hield de afdeeling Gouda van de Maatscbappü van Landbouw alhier eene bijzondere vergadering Nadat de voorzitter de vergadering geopend had gaf hij het woord aan den beer A Kars landbouw onderwjzer te Goudriaan De spreker maakte ons in eene improvisatie van ruim 2 uur waarnaar men met ingespannen aandacht luisterde het doel van den op te richten landbouwcursus duideljjk Hjj behandelde eenige doelen der theorie en ook der practijk en deelde mede dat er bj vele boeren nog zoo n afkeer was van de wetenschap Hij sprak over de zuivelbereiding daarbij met voorbeelden aantoonende dat men soms nog zoo verkeerd werkte waardoor verschillende gebreken ontstonden hjj deed verschillende grepen op het gebied van veeteelt o a over den Sivloed van den stier op de eigenschappen van het kalf het verdrijven der familieteelt den invloed van het water op de gezondheid en ook op de zuivelproducten over de weilanden en hnnne grassen en onkruiden over het voederen vooral ook in betrekking tot drachtig vee over de teelt der verschillende landboawgewassen en over den invloed der warmte op de ontfcieming Als voorbeeld nam spreker de aardappelen Het voedsel der planten stikstof kali phosphor Het onoordeelkindig mesten de mestvaalt enz Eindolvjk sprak de spreker nog over de concurrentie met Denemarken op de Londensche markt bjj hoopte evenwol dat de HoUandsche boeren de handen inéén zouden slaan en alles zouden aanwenden om hunne zuivelproducten weer als de beste beschouwd te krijgen De vele voorbeelden werden op zulk eene populaire wjze verklaard dat werkelijk ieder der aanwezigen hem uitstekend kon volgen Het is dan ook te hopen dat het bestuur der afdeeling den heer Kars ook in andere gemeenten eens zal laten lezen want zeker zal het daarvan goede vruchten plukken INOEZONDEN Gouda 8 September 1899 Manheer de Sedaclmr Naar aanleiding van het door mij heden ontvangen Volksblad No 5 Hoofdredacteur Ds G Wisse Jr uitgever f de heer C A Schotborgh Kleiweg E 7 en nog na der omschreven als Christeljjk Democratisch Weekblad ter verspreiding der AntiRevo lutionaire beginselen verzoek ik U beleefd eenige plaatsruimte en wel naar aanleiding van het artikel waarschijnlijk van den Hoofdredacteur De Wethouders verkiezing te Gouda Het begin is correct waar het meldt dat tot Wethouders gekozen zjn de Heeren J M Noothoven van Goor en P de Raadt De verklaring die volgt dat het hun bitter is tegengevallen het is een eerlpe bekentenis eu ze is zeer begrjjpejijk Maar dat ze zoo bitter is tegengevallen niet zoozeer omdat geen hunner trouwe vrienden in het dageljikach bestuur gekozen werden maar veelmeer omdat 2 anti liberalen tot het kamp der liberalen zijn overgeloopen dat is een bitter schrijven niet alleen maar veel meer eene onjuiste conclusie Daaruit spreekt haat en al volgt nu zoo gemoedelijk De Anti Revolutionairen weten wel enz enz er volgt onmiddellijk op dat er overloopers zijn naar den vijand naar de liberale partjj de partij des ongeloofs waar vreugde heerschte Serenades werden er gebracht om nog dioper hen te treffen die er alles aan waagden om het Chystelijk beginsel met Gods hulpe te doen zegevieren Nu vraag ik toch in gomoode Als op die manier ik zal zo maar niet kwalificeeren maar als op die manier de beginselen der AntiRevolntionaire partjj moeten worden gediend neen treuriger nog moeten worden verspreid waar blijft dan de liefde P En toch weten wij Geloof hoop en liefde deze drie maar het meest van die is de liefde Het is o zoo dankbaar om te beweren dat de A R het christelijk beginsel met Gods hulp en alles er aan wagende willen doen zegevieren maar ieder onpartjdig inwoner van Gouda zal toch moeten verklaren dat de verkiezing van den heer Noothoven van Goor tot Wethouder een zegen voor de Gemeente is Het is hier de plaats niet om de edele hoedanigheden van den heer Noothoven van Goor to bepleiten trouwens iedereen kent hem en acht hem Maar och hoe liefelijk ziJn de klanken van hen die met Gods hulp het christelijk beginsel willen doen zegevieren ZiJ mogen er alles aan wagen Het geschiedt immers met Gods hulp en de heer P de Raadt is hun vijand Puur uit christelijk beginsel is de heer de Raadt ten eenenmale ongeschikt voor het wethouderschap Hij is een meegaand man Hoe jammer dat de pogingen van de A R mislukt ziJn toen zij de Christelijk Nationale School wilden doen opgaan in hun Vrije School Hoe brutaal de pogingen daartoe aangewend door de heeren Dujjmaer van Twist Ds Osinga en andoren en hier rand ik hnnne personen niet aan ook waren zjj zfln gestuit op de vastberadenheid van den heer P de Raadt Ten slotte meen ik nog te mogQn constateeren dat het wethouderschap van de heeren van Goor en de Raadt veel meer vrienden zal tellen dan de combinatie van de heeren van Galen en Donker Onder danluegging voor de verleende plaatsruimte EEN GETROUW LEZER Per Telegraaf Ten 12 30 n ra werd het volgend telegram ontvangen in het Café Vredebest alhier Engeland i erxonil Ultimatum aan Tranmaal ontwlJkmiA antwoord wordt niet verwacht BurgerlUka Stand GEBOREN 7 Sept Frederik ouders J P Herman de Groot en A M Overeijnder ONDERTROUWD P Ravost jn en W de Koning te Hazerswoude W F Bakker en J Van der Vlist te Polsbroek A van Leeuwen en M G de Kedts Houtman te Rotterdam Nieuwe Paraphiies voor Dames en Heeren A van OS Az Md Taillonr Kleiweg E 73 73a GOUDA TeletiAoott UB 3M OPRUlllIIi G van alle nog voorbanden Zomermantels tot ZEER LAGE Prijzen ADVERTENTIEN Zeer gevoelig voor de vele bewjjzen van deelneming en belangstelling in den afgeloopen week ondervonden betuigt ondergeteekende zjjnen weigemeenden dank P DE RAADT 9 Sept 1899 ilVAN WIJNGAARDEN COIFFEUK SPECIALITEIT in allo soorten HAAEWEEKEI AAX BESTEl H d De Heer A P MOONS te Nimmi Urh a d IJsel wenscht aan te betledeu up lUHêgag den f Oden Heptemher a a des middags lu IX ure in het Koffiehuis van den Heer J OunUK te Nieuwerkerk a d IJtel nabij het Station Het bouwen van een BouwnidBswoning met Kiirnhuis Koestallen Wagen Beig en Varkensschnren Hooiberg en aanhooren op een terrein an den s Gravenweg bjj het Station Nieuwerkerk a d IJsel Bestek en teekeiiingen z n van 11 September af te verkrijgen ad f 2 per stol ter snelpersdrukkerij van den Heer B A VERZIJL te Grmda en liggen tor inzage in bovengenoemd Kölflohnis De aanwijzing in loco Vrpag 16 Sept des voormiddttgs te 11 ure Inlichtingen worden verstrekt door C P W DESSING Architect Gouda Openbare Yerkooping te STOLWIJK ten overstaan van den te Gouda resideerenden Notaris G C FOBTUIJN DROOGLBEVEU op WOENSDAG 13 SEPTEMBER 1899 bü opbod eu op WOENSDAG 20 SEPTEMBER 1899 bij afslag telkens des voormiddags te elf uren in het Koffiehuis van P Stoi pklesiiueq op het Dorp van No 1 tot 11 Een goed onderhouden BDÜWMSWONINS goteekend B no 24 SCHUUR HOOIBERG en verdere BETIMMI2RING en onderscheidene perceelen best Wei en Hooiland te zamen groot 20 Hectaren 21 Aren 87 Centiaren staande en liggende in Bonenkerk SSuldtlJde te § TOLWIjrii Te aanvaarden de Landerijen met 1 November 1899 en de Woning met 1 Mei 1900 of zooveel eerder als met de bewoners zal lyorden overeengekomen No 12 Eene partij BOUWLAND met HAKHOUT en WATER in Benedenkerk Soordnijde te STOL Vil JK te amen groot 81 Aren 19 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1899 En No 13 Een HUIS goteekend G No 36 SCHUUR HOOIBERG ERF en eenige perceeltjes BOUWLAND in het Beijergehe te STOLV lJK groot 9 Aren 14 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1899 De perceelen zijn de laatste vjjl werkdagen v66r den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op de verkoopdagen van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen en notitiën dezer veiling zijn van 6 September 1899 af te bekomen tenkantorevangenoemdenNotarisFOBTULIN DROüGLEEVER te Gouda POFFIlllTJËS Zondag II Maandag 70or het laatst Wed ÜIBBES ACHTER DE WAAG Cfoudsclie Lawn Tennis Chb WSDSTRIJDEN opZ4TZIIDAGi nZ0 l Ali9 iiiümËHBERl8tl9 in den Tuin der Sociëteit RÉUNIE tot viering ran liet 18Vi arig bestaan r Vereenighig ZATERDAG 9 SEPTEMBER Singles aanvang 1 uur s namiddags ZONDAG 10SEPTEMBER raixecldoubles aanvang uur vuormiddagB lieden OudLeden en introduces worden door deze kennisgeving tevens geinviteerd HET BESTÜUB mum nwiim te GOIillA ten overstaan van den NitLiris G C FORTUMN l H l iLEEVER op DINSDA J 19 SEI TEMBEK 1899 des morgens te II uren ten sterfhuize van Mej do Wed V H A OLIFIERS aan de Zeugstraat wijk G No 39 te Gonda van EENEN NETTEN waaromler RKDDEN m BEDDENGOED gewerkt GOUD en ZILVEE eoue PIANINO enz Vüorts eeu overdekte Westlander Uoefbok liggcudo in hot water van de Turfmarkt by de Trappeubrug Daags te voren van 9 tot 12 en vnn 2 tot 5 uren te zien Nadere inlicbtingen gcettljjvoornooinde Notaris Gevestigd te Rotterdam ZIJIIIIIL IAli 36 Dr J ÜOHST Eiken werkdag te conmilteeren voor Blaas n Mcrzlekteo Voor Dames van II IH I u Voor Hopi en van i ï n on Maandag Woensdag en Vrjdag van 7 S n s av Voer minvermogenden Dinsdag Donderdag on Zaterdag van t 10 n v m Door bijzondore omstandigheden wordt terstond TE KOOP aangeboden oen druk beklante Water en Yuumering met KKll DENIEBSWAK KN i o bevragen Drapierstraat No 209 DMMIKAAF Nlruvv Co iie rto $t l met Drukinkt Levert onberispelijke afdrukken van elk schrift Pentoekening Mutlek Stenografie enz enz Compleet k f IS tegen rembours Proefdrukken gratis L B TJEBBES Arnhem 1 lai MBHiiai Het Atelier Studio H het bcBie adres voor V ricr llnircn m Ueproductlewerk Aanbevflem Fl Singel 582 H ï 1 WA LS