Goudsche Courant, maandag 11 september 1899

Dinsdag 12 September 1899 38ste Jaargang No 7989 RLmiËlE 4mOBIELE J C DE HUITER Bondsrijwielliersteller T klasse Tiendeweg GOUDA GOIMHE COIRAM ieuw8 en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken is een zeer geurige i H BISSC LA DUNA Gent SIGAAR Telefoon IV H ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer Centen Grapte letters worden berekend naar plaatsruimtel In ending van Advfrtentiën tot 1 uur des midd relefotn Hf 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN 0 3M Pain Expcllcr Dertig jaar wordt dit middel met verrassend söocea als p nsüllendfl inwrjjTiog aaogewGDd te eu Rheumatiok Jich t Verkoudh eid pyo in den S 1 O s 43 1 nOOPB EAÜ DE GOLOSNE ter vernietiging van levend ONREIN BOOS en SCHILVERS en tor bevordering van HAARGROEL Onmisbaar voor schoolgaande kinderen is verkrjgbaar in flacons met gebruiksaanwijzing van 80 Hli 40 en SO cent biJ J VIIN OIJK Kleiweg No 2 Gouda OPENBARE YERROOPING te GOUDA op MAANDAG 18 SEPTEMRER 1899 des morgens to elf aren in het Koffiehuis Habmoüie aan de Markt ten overstaan van den Notaris ö C FOBTUIJN DROOGLEEVER vak No 1 Den steenen WINIEOOHHUOIEN de Koornbloeni en ERF gunstig gelegen aan de Vest en de Tnrfsjngelgracht te Gouda groot 1 Are 25 Centiaren Terstond te aanvaarden Nos 2 en 3 Uit de liand yerkocht No 4 Een goed onderhouden ruim ingericht WOONHUIS ERF en Iruaien TUIN met SCHUUR aan do Zeugstraat te Gouda wijk G no 39 groot 3 Aren 30 Centiaren Terstond te aanvaarden Het huis bevat 5 Kamers Keuken en Zolder en is van Gas en Waterleiding en van velerlei gemak voorzien No B Een goed onderhouden en goed beklatat WOONHUIS on ERF aan de Oostzijde van den Raam te Gouda wijk O no 56 met uitgang in de straat daarnaast Terstond te aanvaarden Het huis bevat 4 Kamers en 2 Keukens waarvan boven eene Kamer en Keuken verhuurd is voor i 1 10 per week No 6 Een HUIS en ERF in do Drapierstraat aan den Raam te Gouda wijk O no 271 Verhuurd biJ de week voor f 0 90 No 7 Een goed onderhouden gemakkelgk ingericht lWOOMIIl ll § en ERF met TUIN en SUHUDR in de Vierde Kade aan de Karnemelksloot te Gouda wiJk R no B99 Het huis bevat 3 Kamers Keuken met Afdak en Zolder Te aanvaarden 1 Februari 1900 of zooveel eerder als met den eigenaar zal worden ovoreengekonion No 8 Een enkele jaren geleien gebouwd ruim ingericht modern WIIKELirUIS met ZOLDERS en ERF aan don Kleiweg te Gouda wijk E no 50 Verhuurd tot den 30cn April 1902 voor t 275 per jaar bij de maand te betalen De betimmerhig der bovenkamers is eigendom van den huurder En Nos 9 tot 11 Drie naast elkander staande HUIZEN en ERVEN nan de Bogen te Gouda wijk O nos lil 112 on 113 Verhuurd by de wofek no Ill voor f 1 10 no 112 voor f 0 90 en no 113 voor f 0 80 De percoelen zijn de laatste 3 werkdagen v6ór den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOOLEEVER te Gouda ONTVANétEN de nieuwst verschenen Voordrachten en Tooneelstukjes in den Boekhandel van ALBs JONGRNERL OoUhaven B 78 GOUDA g B Tv uitTiaiJ DsriDEL i Eisr n Kort overEicbt onzer Prljsoonrant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 l l s i e VERMOUTH la Turin 1 50 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 © B UB COGNAC k f 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 n SCOTCH WHISKY 2 25 ► BOK IDE TTX Per Fl Per Ank 45 Fl I a f 0 65 Nto f 27 75 vX 31 S LISTBAC CHATEAU VALBOSE 0 75 36 42 53 34 42 37 50 47 i St ESTBPHE 0 85 St EMILION 1894 1 2 PAUILLAC 1893 1 25 O O 1 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 SAUTERNE 1 O ZBLTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De fiesBche zijn in den prijzen begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar biJ e flrina T € HEIIAl § Gouda OVERHEERLIJKE CITROEN LIMONADE SIROOP per 7 Fl 04 0 btl Fl 4 0 3 bij M I E B I E S Kleiweg E D lOO t Goedkoopste en BOliedst adrea voor Vervoer van Inboedel coowel binneii als bniten de stad met gestoteniragens bfl A ORAVESTEIJN OudeOouwe AUm mmm h soon m uolijn BOTTEnU M Hulstkamp s wereldberoemde OUDE GENEVEE blijft steeds in alle verpakkingen verkrijgbaar bij J M F BEÜDEKERj HOOGE GOUWE EERSTE NEOERLANDSCBB RUWIELFABRIEK Directeur H BUBOERS DEVENTER Model A zonder rem en schermen l 87 60 Model A met 0 Model 110 Model AA 12ö Model AAA 145 LUXE RI 1WIEL 160 m Mm Korte Oroenen laai I 199 9 li0 IJZERWARtH KOPtRWAREH icreedschappen BDISHOUD ARTIKBLER roilKUIZEN PETROLEUM KOOKTOESTELLEN GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATaNK 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELËN op alle prijzen f 5 hooger Verte OTOflrdii ef J C DEIimB GoBdt TE HUUR TEESTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 622 Dit be rug enz proefde liuiümi dient daii dei Terook ie VCen lette dere vertroawen op het fabriekBrnerk Ankert Ad 1 26 75o en50c defl in de mcoste apotheken To Amsteidam by üloth C16ban vaii TuyU en Sanders lr$l titri C0 Jotttrbnn 1 TIllEMANS COIFFEUR Dubbele Hu urt B 4 OtlM Antiseptische Salon voor Sohoereii en llaarsnijdon Verkrijgbaar het beroemde EAU VAVieWMG ter verdrijving der Roos rereaaraigt aUe aoarteu HAARWERKËN HAM ZS rent per pond E0LÏÏA180ct p p nid Gewicht 4 a 5 pond J Aanbevelend L DE HEIJ Dubbele Bui 3 H J VAli SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Beliang§elpapleréili 3 ord ij3=Letoffeaa ZEILEN LINOLEUMS i WAAROM geeft OASGtOMlLICHT geen voldoend licht OMDAT uw leverander n geen goed KOTTSJB levert Een KOVSJB dat gednrende 1000 brandureu een praehttg ttcM geeft levert ü 95 Cent P P SOOS TIENDEWEG 59 Gouda Druk van A BBlH liAN Zh UuUealaml cIi Ovurzlchl De laatste zitting van den krijgsraad te Rennes ving Zaterdag om 7 u 35 aan üreyfns uiterljk kalm komt met ijn gewonen automatischen gang binnen Hij lijkt zeer verzwakt en vermoeid Demange en Labori drukt hfl met warmte de hand Demange begint de hervatting van zijn pleidooi met de opmerking dat niemand hier aanwezig de stukken kent die in het borderel zijn opgenoemd Daarna gaat hij over tot de technische discussie van het borderel bespreekt het woord voor woord en toont aan dat de beschuldigers met geen enkel bewijs zijn gekomen maar slechts met onderstellingen van wat mogeiflk zou kunnen zijn Dat nu is niet voldoende voor het geweten van de rechter Met veel warmte bestrijdt Demange de onderstelling dat Dreylus de medeplichtige zou z n van Weill en Esterhazy De beschu digde heeft hem nooit gekend Dus is de veronderstelling veel waarschijnlijker dat Weill en Henry Esterhazy onbewust hebben ingelicht Na de schorsing bestrijd mr Demange de opvatting dat Esterhazy een strooman zou zijn Hij geeft een kort overzicht van de inmenging van Picqnart en spreekt vervolgens over de granaat Robin Aan het slot van zijn pleidooi zegt hiJ A1 heeft de verdediging misschien niet het volle licht kunnen geven zij heeft in elk geval aangetoond de geheele afwezigheid van bewijzen en de twijfel die daarvan het noodzakelflk gevolg is moet ten goede komen aan den beschuldigde die geen enkele beweegreden had om zijn land te verraden en die op het DuivBlseiland de wreedste kwellingen heeft moeten doorstaan De verdediger doet dan een beroep op alle Franschen om zich aaneen te sluiten uit liefde voof het recht en uit liefde voor het Mr Labori ziet van het woord af De regeeringscommissaris C rrièro wonscht nog te repüceeren waarop de zitting tot drie uur wordt gesohorst Na de hervatting zegt majoor Carrière in ziJn repliek dat hfl niet wil treden in een debatf dat toch reeds zoo doorwerkt en zoo lang is Weegt het belang van de belde categoriën van getuigenissen voor en tegen en oordeelt dan in de onafhankelijkheid van uw karakter met uwe flinkheid als soldaten Het bewijs is overal zegt Carrière Frankrijk verwacht met spannining uw oordeel Ik volhard bij FEVILLEJOX Gedenkaelirilteii vrni een Gelukzoeker AimiBAL DE VoOTEUNG Naar het Fransch DOOR W NUTTER Raphael schtidde het hooÉd Blijkbaar had hij niet begrepen De jotige vrouw ging voort iZtlt ge ongesteld mijnheer Toen bracht Raphael de hand aan zijn borst en mompelde Hier ia het hier is het daar is zij zij Waarom rie ik haar niet Hij zeide dit zonder haar aan te zien en niet als antwoord op de gestelde vraag en aU töt zichzelve De jonge vrouw gaf den moed niet op maar ging voort Wilt ge dat ik een rijtiiig doe voorkomen om u huiswaarts te Iwengen Ik weet niet waar zij ia zeid Raphael hoofdschuddend tIComt ge van ver mijnheer Ik weet niet zeide Raphael met denzelfden botten lach Waar gaat ge heen mijnheer Ze het mij dan kan ik orders geven dat men u thuis Ivengt Men ia miaachien thuis ongerust over u mSne conclusies en eisch de toepassing van da artikelen 76 en 267 van het militair wetboek Sensatie Met een stem die schor is van vermoeienis zegt Demange Gij zijt van uw oordeel rekenschap schuldig aan uw geweten en aap 4od Dit is mijn laatste woord Ik weet dat gij loyale en oprechte mannen zpt nooit zult gij uw oordeel vestigen op mogeiykheden en vermoedens Ik heb vertrouwen ia u omdat gij soldaten zjjt Dreyfus zeide nog met een stem die hij met gsweld tot vastheid dwong Ik zal een zeer eenvoudige zaak zeggen waarvan ik zeker b n Ik verklaar voor raijn land voor hef leger voor u dat ik onschuldig ben Mijn eenig doel is de eer te redden mijner kinderen en van den naam disn ik draag Ik h b gedurende vijf jaren e meest verschrikkelijke martelingen dooi taau maar ik ben er van overtuigd dat ikl het doel zal bereiken dank aan uwe loyauteit en nwe rechtvaardigheid Langdurige beweging De president verklaart dn debatten gesloten De ki ijgsraad begeeft lich te 3 nur in raadkamer om te beraadllagen Dreyfus wiens houding yportdurend kalm is wordt weggeleid tot na het uitspreken van het vonnis dat buiten zijn tegenwoordigheid moet plaats hebben Tpens do schorsing van de zitting werden e eenige gesprekken gevoerd in de zaal ea op de aangrenzende binnenplaats van het Lyceum De gesprekken hoe levendig ook zjjn echter hoffcBk en geven tot geen incidenten aanleiding Nadat de krijgsraad anderhalf uur had beraadslaagd wordt de zitting heropend Onder de diepste stilte loost kolonel Touaust het vonnis voor waaPbij met vijf tegen twee stemmen Dreyfus schuldig wordt verklaard aan verraad en onder aanneming van verzachtende omstandigheden veroordeeld wordt tot tien jaren militaire detentie Het publiek is verplet en hoort met diepe stilte de uitspraak aan Na het uitspreken van het vonnis werd het Lyceum volkomen ontruimd Alle deuren worden gesloten Gendarmes en artilleriesoldaten ontruimden de geheele Rue Tonner wiarin slechts soldaten mochten blijven Slechts enkele begnnstigden waren tegenwoordig hij de mededeeliug van het vonnis aan kapitein Dreyfus Zij hoorden het commando Op schouder t geweer en Presenteert t geweer welke bevelen het voorlezen van het vonnis aan den veroordeelde voorafgingen Het vonnis werd op de plaats van het Lyceum voorgelezen voor de daar aanwezige troepen Dreyfus hoorde de voorlezing volkomen onbeweeglijk en zonder de minste Voor de derde maal gaf de ongelukkige jonkman ten antwoord Ik weet niet 1 Hij sprak kalm duidelijk verstaanbaar Er was geen heftigheid in den toon zijner stem ofschoon deze doordrong tot in het diepst der ziel De spreekster had hem eerst krankzinnig ge dacht maar Het dit vermoeden varen Beschonken was de jonkman daar voor haar evenmin Hij is ziek mompelde zij Hij ijlt wist ik maar waar hij wooïit En nogmaals herhaalde zij hare vragen in haren ijver om hem van dienst te zijn Waar is uw woning mijnheer antwoord mij toch Misschien wacht moeder u thuis en is ongerust waar ge blijft Raphael zweeg 0i uw zuster Raphael schudde het hogfd en liet het op de borst zinken 0f uw vrouw vervolgde de spreekster haar geduld niet verliezende Deze woorden vonden weerklank in de ziel van den ongelukkige Als eloor een electrischen schok getroffen sprong hij overeind zoo schielijk met zooveel drift dat de jonge vrouw verschrikt achteruit stoof iMijn vrouw riep Raphael ja ge hebt gelijk mijn vrouw zij wacht mij Wat men haar ook zeggen zal zij wacht toch want wij hebben elkaar zeer lief Ik ga tot haar Ik zal haar opzoeken en vinden Hij deed eenig e stappen en bleef toen stilstaan H j keek om zich heen naar alle kanten alsof ontroering te toonen aan Het gerucht loopt dat Dreyfua naar Corsica zail worden overgebracht Labori deelde aan Droyfns zgn veroordoeling mede schijnbaar zonder ontroering zei tó Dreyfas Troost mjjn vronw Iwn gelooft dat Dreyfus zich in revisie zal voorzien zijn verdedigers hebben hem dit Aangeraden Mevrouw Dreyfns vernam het bericht met boroïting en moed Volgens de algeraeene uitlegging van het vonnis te Rennes zal do tijd op het Dnivelseiland en in andere gevangenissen doorgebracht in mindering worden gebracht van de nieuwe straf en daar dezo straf niet in gemeenschappelijke opslniting is ondergaan telt z dubbel Het practische resultaat va de veroordeeling zou dus zijn dat Dreyfns den 15en October a s in vrijheid aal worden gestold Maar de moreele schande blijft toch bestaan i I D straf van militaire detentie aan Dreyfns gelegd staat gelijk met gewone gevangenisstraf doch heeft voor een officier niet eervol ontslag uit het leger tengevolge Zjj giat edjter niet gepaard met degradatie I dtt het inzicht te Rennes hier boven geraela nist dan zal Dreyfas op 15 Octoücr in vrpeid worden gesteld doch uit den milttaiMn dienstz sntirtageiii Het is evenwel niet te verwachten dat het door den krijgsraad van Rennes gewezen vonnis kracht van gewijsde zal krijgen Zeer waarschijnlijk zal Dreyfns binnen den wettelijken termijn van tien dagen cassatie aanteekenen tegen de uitspraak Dan zijn er twee gevallen mogelijk de zaak komt in tweede instantie voor den raad van revisie een militaire rechtbank of wel voor het Hof van Cassatie In de Figaro betoogt een rechtsgeleerde dat de zaak Dreyfas moet komen voor het Hof van Cassatie Ware het proces te Rennes zegt deze schrijver het gevolg geweest van een Inbeschuldigingstelling een gewone aanklacht dan zon geen twijfel mogelijk ziJn De zaak kwam dan voor den raad van revisie die over de cassatiemiddelen uitspraak doet en biJ mogelijke vernietiging van het vonnis haar verwijst voor een andoren krijgsraad Dit is hier echter niet het geval Het pro cesDreyfus is bij den krijgsraad van Rennes aanhangig gemaakt door een arrest van het Hof van Cassatie dat als lastgever tegenover dien krijgsraad is opgetreden en dus het uitsluitend recht heeft om te beoordeelen hoe de gegeven opdracht is uitgevoerd Het zou in strijd met het begrip van recht hij met zictizelven in strijd was welke richting te kiezen Eindelijk zcide hij Ja ik zal tot haar gaan maar waar is zij Ik weet niet waar ze woont en hoe is haar naam wie ben ik Wie zijn dat daar in de toppen der boomen wie wiegelen daar tusschen de takken f Wie zweven daar langs de wolken f Ik ken ze niet is zij daar f Verband en verschrikt hoorde de jonge vrouw deze onzinnige taal aan De lach verdween voor een oogenblik van des jonkmans gelaat Is het niet vreemd mevrouw dat men op den dag van zijn huwelijk den naam zijner vrouw niet weet noch haar woning V De dag van uw huwelijk Hoe zijt ge vandaag getrouwd a maar de baron de Maubert is gekomen mevrouw dezen morgen toen ik trouwen ging Hij was een der getuigen en nu ben ik hier Waar is zij toch Ik ie haar nog altijd niet Ik aou haar willen roepen dan zou ze komen De jonkman zweeg gedurende een seconde en scheen na te denken toen ging hij voort op denzelfden klankloozen toon iToch moet ik naar huis Het is niet goed heen te gaan op het oogenblik van het feest en ik ben al zoo lang zoo lang weg geweest Als ik met dadelijk terugkeer zou zij immers denken dat ik haar niet meer lietheb I En dat zou al te gek zijn Ik haar niet meer liethebben Hij legde de hand op zijn hart en zeide droevig lachend zjn meent do schrijver dat de raad vanrevisie zou oordoelen over den uitleg doord n krijgsraad gegeven aan het vonnis vanhet Hof van Jassatie Laten w j dus aannemen dat de zaak Drey fus in hooger beroep zal komen voor de Strafkamer van hef Hof van Cassatie In dat geval wordt verklaring van cassatie bevattende de middelen daartoe door den griffier van den krijgsraad met do processtukken gezonden aan den minister van justitie Binnen 24 uur na de ontvangst dier stukken zendt de minister ze aan het Hof van Cassatie dat binnen een maand na de ontvangst over de voorziening in cassatie nwet recht doen In zjjn uitspraak kan het Hof het vonnis vernietigen met of zondar verwijzing naar een nieuwen krijgsraad De meening die in de Parijsche pers overheerschend is is die van verbazing Men aoht het vonnis onverklaarbaar door het aannemen van verzachtende omstandigheden daardoor poogde men te schipperen tasseben de beide partijen doch voldeed er niemand mede Hoewel de orde overal gehandhaafd bleef zjjn de partijen vast besloten niet te ontwapenen De bevrediging der gemoederen is vorder verwijderd dan ooit De motie Vrijdag door den Eersten Volksraad der Z A RepnHiek aangenomen Inidt uit het Engelsch vertaald aldns De Volksraad overwegende dat er tnsschen de twee regeeringen nog vriendschappelijke correspondentie wordt gevoerd dat het in grootan getale samentrekken van troepen op de grens een verderfelijke en onrustbarende uitwerking heelt op de inwoners van dezen staat en overwegende dat Transvaal in vrede en vriendschap met alle natiën leeft en in zoodanige vrede en vriendschap begeert te leven betreurt dat samentrekken en spreekt als zijn meening uit dat in geval van gebeurtenissen die tot vijandschap tnsschen de twee landen of tot oorlog leiden de oorzaak niet biJ de Republiek zou liggen Wat het ophouden van ammunitie aan de Delagoabaai betreft vertrouwt do raad dnt de regeering naar gelang van omstandigheden zal handelen De raad besluit verder de kwestie van het samentrekken van troepen op de grens te laten rusten tot de regeering verdere inlichtingen geeft ofschoon V de inlichtingen tot nog toe verkregen onbevredigend zijn Met het oog op den uitslag die van de hangende onderhandelingen verkregen kan worden beperkt de raad zich tot de verklaring dat hü de rechten en de onafhankelpheid der Republiek zal handhaven En God en ik zelt weten evenwel hoe Hef ik haar heb Opnieuw was er een oogenblik van stilzwijgen waarna Raphael vervolgde Ik moet naar huis want Jacques Aubry zou kunnen komen om zijn geld en ik moet wel daar zijn om hem te kunnen voldoen want als ik er niet was dan dan Raphael zweeg een uitdrukking v in doodehjken angst kwam op zijn gelaat en zeirle duidelijk dat een vreeselijke gedachte bij hem was opgekomen die hem met schrik en ontzetting vervulde De jonge vrouw niet wetende wat te doen of te zeggen stond medelijdend naar hem te luiste ren Thans twijfelde zij er niet meer aan dat deze jonkman zijn verstand verloren had Zijn vreemde ivoorden zijn houding de starre wezenlooze blik zijner oogen alles verried krankzinnigheid Zij werd bang maar torh scheen er niel het minste gevaar want de jonkman verroerde zich nauwelijks ook niet wanneer hij sprak Er Was geen razernij in zijn oog geen woede in zijn stem Maar misschien zou hij onverwacht opspringen en verscheuren wat onder zijn bereik was Zij deinsde achteruit en gebood de kinderen in huis te gaan Eindelijk stond de krankzinnige op langzaam en afgemeten Weer zag hij naar alle richtingen als was hij onzeker welken weg te kiezen Ten laatste stak hij de jonge vrouw de hand toe en zeide Goeden morgen mevrouw het spijt me dat ik heen raoet gaan maar ik moet ik moet Maar ik wilde vooraf een dienst van u vragen Wordt vervolgd