Goudsche Courant, woensdag 13 september 1899

No tÖOO Woensdag 13 September 1800 38s e Jaargang fiOUmCHE COHANT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMii N II ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 i egels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen ffiroote letters woi den berekend naar plaatsruimte Inzending van Aidvei tentiën tot 1 uur des midd relefoon Ka M De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks rtet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pev drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJP CENTEK AANBJSTEDISiG De Heer A P MOONS te Nieuwerkerk a d IJiel wenHcht aoM te beêtedeu op ntniilag den lOdenMeptembern des middags te f ure in het Kofflehni van den Heer J Ouduk te Nieuwerkerk a d IJiet naby liet Station Het bouwen van een Bouw manswoning met Rarn huis Koestallen Wagen Berg en Varkensschu ren Hooiberg en aan hooren op een terrein aan den s Gravenweg bfl het Station Nieuwerkerk a d IJeel Bestek en teekeningen zijn van 11 September al te verkrijgen ad f 2 per stel ter snelpersdrnkkerij van den Heer B A VERZIJL te OouM en liggen ter inzage in bovengenoemd Kofflehnis De aanwijzing in loco Vrijdag 15 Sept des Toormiddaga te 11 nre Inlichtingen worden verstrekt door C P W DESSINfl Architect Gouda Door bijzondere omstandigheden wordt terstond TE KOOP aangeboden een druk beklante Water en Yunmerii met KRÜIDENIEESWAREN Te bevragen Drapierstraat No 209 BQRAVENHA AG8CHE AlgemeeneMaatscliappïj van Verzekering Gevestigd e s Gravetihage Slalionspleln 7 Maatschappelijk Kapitaal Een inlllloeii GiilcSeu Directeur BUM EB CBOIiV De Maatschappij sluit In Ui ldueele en Collectieve verxekeringen tegen ongelukken Werkkraehtverwkerlngen Wielrijders en Beisver ekeringen en Contraeten met U H Aannemer Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken de heer D L l A8TIIOP Vnge Tiendeweg D 50 1 1 j ii I Een ware Scha Toor de oogelukkige slnchtoffera der Z ltbevlekking Onanie en gehe jne nitspsttingen is net beroemde werk Z Dr Retau a ELFBEW RI 1 HoUandsche uitgave met 27 ajb Prns 2 gulden leder die aan de versohrikkelgke gevnlgen vao Ame onden d lijdt moet het lezen de oprechte leenng ilic het geeft redt jiiarlglts duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bg hetVer lagBMagazin te Leiprjg Neauiarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poBtzegolg en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE ST00MVEE7EBIJ KN dieiiiiücbc Wa sschr rij II OiH Ët iiEIMEIt 10 KruiskaAe BoUerHam Oebreveh rd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor ÜODÜA de Heer VAN OS Z ripecialitöit voor hut atoomon oii vürven van alle Ueereu uu Damesfjanturuben aIscoIt all Kinder dereu Speciale iarichting voor het t om d van plndtiemantels veeren bont enz Oordgnftn tafelkleeden enx worden uaar de uienwaü én laatste niéihode s overfd All goederen hetsfi gestoomd ot Eeve td worden onaohadelük voor de f esondteid folgonB HfAftl bewerkt IRlVtAND geheel door de natuur geneeswijze behandeld en berAteUl is volgaarne bereid aan ztjne lijdi ude natuurgenooteii die het verlangen uit liankbaarlwul het adnes op te geven llnev J Hekkema Molenstr 15 DenH iag 1 iir JAmiJESons TSHLOTiNe @£ BI 1 6ELEÖKSHE1D DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOKNSDAlï 180CT0BRR en op VRIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bij plaatsing der Loten zal de late Prijs bestaan in een COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STÜKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zjn verkrijgbaar tegen f 1 hel Lot W voor f 10 bij A BRI liiMAi i en LANGK TIENDEWEG wmmmÊÊimÊmÊÊmÊiÊÊÊmÊÊÊÊiÊmmiÊÊmmmmm Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract mémM uit de Koninklijke Stoomlabriek 13e Honing bloem van H 1 VüiH JSl€HAII4 Co Den llaa llollevncim VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 8CHAIK SCHAIK SCBAIE SCHAIE SCHAIK BCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE Co s Melianthe is het beste middel der wereld CO B Melianthe geueest Kmklioest CO S Meli ntbe geneest zoowel oud als jong CO S Melianthe mag lu geen huisgezin ontbreken CO S Melianthe staat voortdurend onder Scheikundig toezicht Oo B Melianthe lielpt onherroepoUjlt CO S Melianthe is belcroond mt t Eerediploma s Co S Melianthe is belcroond met Goud Co B Meranthe is bokrooml met zilver C Co S Melianthe is verkrijgbaar in flacons van 0 Clt rOCtt en f i by oop J C RATELAND Bn B V WIJK Oudewtti r M KOLKMAN Wadditmeeii a ROLLMAN Bodegraven PINKSB Nieuwerkerk a d IJ tel W J TAN DAM Haatireeht A N TAsZESdEN Sehoonhonen Firma WOLFV Co Westhaven 198 aouda D MIEBIES KleiwegB 100 Qouda B H vi MILb Veerstal B 128 te Gmda A BOUMAN Moordrecht Xet roorai op de ECHT li ndtaékazïing met rood lottergi JDberiahnstein OIRUTEUKDtliVICTORfABIlON OBcmAHItSTeill Maai tihappiS tot EocpUtUaHe van de Fietoria Bron Kantnor voor IfederianO Boompje 40 Sotle rdan ZÜIDEK HYPOTHEEKBANK gevettfgd te BIIEOA Maalsch ppelljk KapitMl Een iMlIlloen Guldeil wa rnp tO pCt gestort Geheel geplaatst Directeuren Mr R R VAN MAASDIJE en E J M DE BRDIJN Do Bank verstrekt voor vaste termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verbandop Huizen en Landerijen tegen matige rente xonder vooruitbetaling en xonderbijberekening van ndminiêtratiekosten en geeft 31 en i pCt PanMrleveu nit in stukken van ƒ 1000 ƒ 600 en 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te hekomen ten kantore der Bank zoomede te GocDi bij de Firma MONTIJN PORTLAND tQoedkoopBte en Boliedst adres voor Vervoer van Inboedel toowel binnen als bniten de stsd met gesloten vageni H A ORAVESTEIJN Oudeaouwe Alle laordt tegen Ifransport sohade vemekerd Vraagt Uwen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT uit de Blerbrouwerli de 3 HoefIJzerss BHKUA Het meest smakelijke Het meest voedzame Bet meest versterkende I Bestellingen worden aangenomen biJ onzon Vertegenwoordiger den Heer HBNRI DUIJNSTÉE Markt Handel in Bran dstoffen Binnen eenige dagen wachtende eene lading Grove KACHELKOLEN waaruit wij nog tot de priJs van 80 Ct per H L k ineu leveren Aanbevelend Firma A JONKEa 2 0i EN i ÖEB IJSSELSTIJN Kantoor Vest Gouda iiiui i miift EERSTE NEDERLANDSCBE RIJWIELFABRIEK Directenr B BUR0BR9 DEVKNTER Model A zonder rem en schermen f 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 126 Model AAA 146 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATÈNES 1B5 LUXE ACATaNE 180 P S DAMES KETTINÖRIJWIBLEN opalle prijzen f 6 hooger Vertegmoordijier J C OmiTEItl Gouda Slleuw onovertroften i Trof Dr Liobers welljelceiHl 2K QV SBACBT li aia Atleen eoht met Fabrieksmerk tot voortdarendef railicale en zekere genezing van alle zelfa de meest hardoekkigc xenitwxiekteit Toorat ontataan door afdwalingea op jeugdigen leeffc d Fotale genezing van elke zwakte Bleek z ucbt Benauwdheid Hooldpün Migraine Hartklopping Maagpijo slechte spysverteriug Onvermogen Inipoteiiz Pollutione enz Uit roerige prospectassen I rijTpcr floach fl l fl fl S dubl kfle8oh il O j OentrailDepöt Matth v d VeRte Zaltbpmmal DepoUi M Cléban ik o Amsterdam F Hftppel a Grav nbage 1 TTalmmnns do Jong 1 Ófn Rott rd tin Iff Co rouda n bii allo drogisten i i t iii i I II TANDARTS E CASSITO Turfmarkt l l Grouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VEIJDAGS van t tot i uur ZONDAftS geen spreekuur A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoli Tarwebroqd i cent 40 KM NIEUWE HAVEN 28 j V Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkery Maalderg en Kook knnat te $ GravmJiage met een diplonxa Vergold Zilveren Medaille Stollwerck sche Borstbonbons geUrioeerd na vooroofarift van den Kon Unlversitats Prof Gelun Hofisd Dr Harlass Bonn hebben sedert 60 Jaren als Trazaehtend middel tegen hoesten heesohheid en aandoening der ademingsorganen nitsteekende diensten bewezen Bij apoedigo afwnselliig van warme en koude lucht is t bijzonder unbevdenawardig een bonbon te gebroiken Terpakkjng Geele pakjes l 26 oent Alom verkrlJsbaar GtooDA Dmkvan A BRINKMAN Z Bultehlandsch Overzicht Toen mr Labori kapitein Dreyfus mededeelde dat h j opnieuw veroordeeld was bleel deze kalm Zeg aan mfln vrouw zeide h j dat zij sterk moet zjn dat ik ook sterk zal z jn en niets mvj zal kunnen terneerslaan Ik ial niet ophouden met het uitspreken van miju onschuld eindelijk zal men die toch wel moeten erkennen en openlijk alkondlgen Mevrouw Dreyfus had haar moeder en eenige vriendinnen bij zich o a mevrouw Havet toen de uitspraak haar medegedeeld werd ZiJ was natuurlijk zeer terneergeslagen maar de crisis was spoedig voorbij zij toonde zich weldra weer vol vertrouwen Te Eennes dacht tnen dat do tijd door Dreylus op het Dnivels eiland doorgebracht niet alleen van d n straftp afgetrokken zou worden maar daarbij zelfs dnbbel in rekening zou worden gebracht deze meening werd ook in ons vorig overzicht uitgesproken Mr Momard heeft echter dadelijk gezegd dat naar zjne meening de bepaling in de wet van 95 op de cellulaire gevangenisstraf hier niet toepasselijk was en slechts 4 jaar eni 8 maanden afgetrokken zouden worden DatI is ook de meening van de Temps die schrift Dreyfus heeft reeds bijna vijl jaar deportatie binnen een versterkte plaats ondergaan een straf die twee graden zwaarder is dan die welke hem nn wordt opgelegd Men kan de meerdere zwaarte van de straf niet wegnemen maar de tijd opi het Dnivelseiland doorgebracht komt in mindering De wet op de cellulaire gevan genisstraï voorziet een vermindering met eeni Tierde voor den veroordeelde die zijn straftijd cellulair doorbrengt Ze is niet toepasselijk op de detentie en tenzij een administratieve maatregel bij analogie besluitend tusschenbeide treedt zou Dreyfus nog vijf jaar op gesloten moeten worden Wat de degradatie betreft deze vloeit Van rechtswege voort uit het vonnis art 189 Code Militaire en bij het volgende artikel is de barbaarsche plechtigheid waaraan Dreylus reeds den 5en Januari 1896 onderworpen is geweest in bijzonderheden vastgesteld Dreylus zou dus voor de tweede maal gedegradeerd worden Hoe laag men zijn rechters ook moge schatten dM is toch ondenkbaar In de eerste plaats oindat de militaire dagradatie ook als voornaamste straf kfin uitgesproken worden en dus niet gelijkstaat bijvoorbeeld met onthouding van burgerschapsrechten in dit geval zou de veroordeelde dus voor hetzelfde feit tweemaal dezelfde straf ondergaan Daarenboven FEViLLElOX Menkschriften van een Oelnkzoeker or AïraiBAL DE VOlttELtNG Naar het fransch DOOR W NUTTER Ï93 Welke mijnheer Zeg mij toch den naam van m yn vrouw en waar zij woortt gij antwoordt niet gij wilt het mij niet zeggen Nu dan sml ik haar zonder uw hulp vinden Dan ga ik naar Jacques Aubry om het te vragen Of naar den baron de Maubert die altijd bij hem is Raphael boog het hoofd voorover en scheen diep na te denken Zija lippen bewogen zich zequwachtig zonder geluid door te laten Eensklaps richtte hij zich op hij stak zijn handen recht vooruit Emilie I Emilie T riep hij op wilden hartstqchtclijken toon De jonge vrouw stoof verschrikt achteruit doodeljjk ontsteld door wat zij als een plotselinge uitbarsting van razernij beschouwde Maar de ongelukkige jonkman draaide rond als een toevallljder en stortte languit ter aarde en bleef als dood liggen is het vonnis over Dreyfus zeker meer ouder de pressie van angst en corpsgeest dan van haat uitgesproken en men zal er niet op gesteld zijn een nieuwen kreet van afgrijzen aan de beschaafde wereld te ontlokken Het gerucht loopt ook al dat de krijgsraad zelf een adres tot het opheffen van dat gedeelte der straf heeft ingediend Men late zich niet in de war brengen door do ondit die geseind worden over de stappen die nu nog gedaan kunnen worden Dreyfus heeft beroep aangeteekend bjj den Raad van revisie uit militairen bestaande die te Parijs zetelt en zich niet met fond der zaak mag bezighouden Hü blijft te Rennes in afwachting der beslissing van dien Raad Maar verder zou het initiatief om de zaak weer voor het Hof van cassatie te brengen van den minister van justitie of den procureur generaal moeten uitgaan De uitspraak is zooals men weet met 5 tegen 2 stemmen geschied Sommige bladen herinneren eraan dadelijk na den aanvang van het proces de krijgsraad ook met 5 tegen 2 stemmen heeft besloten het geheime dossier in raadkamer te behandelen en dat de Libre Parole op den dag voor de uitspraak wist te vertellen dat 5 leden van den krijgsraad zich hadden beklaagd over pressie die de regeering op den Raad uitoefende In de Figaro vinden wij het bericht dat Paléologue vöór den aanvang der laatste zitting van den krijgsraad oüficieus de bekende verklaring van den Duitschen BeichsAnzeiger aan de leden van den krijgsraad heeft medegedeeld V De omstandigheden van Dreyfus tweede veroordeeling hebhen een merkwaardige uitwerking geliad in Frankrijk zelf Het vonnis draagt den stempel van moreele nietigheid en wat Dreylus zelf betreft hö wordt be trekkel k licht getroffen dat troost de Dreyfusards en beurt hen op want ze mogen deze uitspraak als een eersten gewonnen stap beschouwen in het verschiet zien ze herstel van eer voor den onschuldige die door de heele wereld reeds gerehabiliteerd wordt De antiDreyfusards daarentegen missen de eenstemmigheid van het vonnis van 94 en de wreedheid ervan daarenboven kunneu zij hun ooren niet sluiten voor den kreet van afschuw die van den aardbol opstjgt zij hebben een kwaad geweten hun triomfgeschreeuw klinkt valsch öeen van beide partijen heelt dus de overwinning Het gevolg is zooals we nu al In een hooïdartikel i an de Figaro lezen dat men niet zoo éeherp meer tfegenovBr elkaiar staat In kringen waar tot dusver een boete op het HOOFDSTUK XIÏ Het gevloekte Huis In 1833 bestond er in een der zijstraten van Boulevard Bourdon een huis dat in de omgeving aangeduid werd als het gevloekte huis Dit huis dat volgens den gedenksteen in dei gevel onder de regeering van Lodewijk XIV gebouwd was geworden bestond uit twee verdiepingen Aan de straatzijde had deze woning slechts tón ingang Achter het gebouw strekte zich een grooten tuin uit Deze turn was op dit oogenblik nu de woning jaren onbewoond was geweest en gedurende dien tijd niet onderhouden was geworden niets dan een wildernis De lieden uit den omtrek ontweken deze woning Ze beelden indien ze het voorbij moesten Er liepen vreerade geruchten omtrent het gevloekte huis Het werd den onbekenden aangewezen alb een verblijfplaats van onbekende schepselen als een spookhol een plaats waar de booze geesten tezamen kwamen om plannen ter verdel ging te smeden om onheilen te heramen Volgens het zeegen der naaste buren schitterde uit de vensters in donkere nachten menigmaiU licht waarvan de herkomst onverklaarbaar was er speelden vlammen die noch hitte gaven noch verteerden rondom den gevel men hoorde op andere tijden gekletter als van wapens gerinkel van zwaarden als bij een tweegevecht menigmaal had men jammerkreten hooren opgaan uit den tuin j huU van razenden gesnik aU van stervenden noemen van den naam Dreyfus was gesteld een beter middel om ongenoegen te voorkomen had men niet gevonden redeneerde men gisteren over do zaak vrg kalmpjes En jiergens is ook de orde ernstig verstoord Als er nog onlusten van belang komen dan zijn ze geen rechtstreeksch gevolg van de uitspraak van Rennes maar van de politieke beweegredenen die in de Dreylns aaak gemengd zijn De consul generaal van Transvaal te Londen de heer Montague White heelt in een interview gezegd hoe Transvaal staat tegenover de suzereiniteitsqnaeetie die al zooveel onnoodige verbitterende woorden van twee kanten heeft doen vallen en wier inmenging in de crisis deze zooveel scherper heelt gemaakt De consul noemt het raisleidend te zeggen dat omdat de Transvaalsohe regeoring het bestaan van suzereiniteit ontkent dit een uitdaging is van Engeland De Boeren toch willen volstrekt niet tornen aan de rechten die Engeland ontleent aan de Londensche Conventie d i die van 1884 maar zij zijn hang dat het woord suzereiniteit om de beteekenis die in den laatsten tp aan dat woort is gehecht een voorwendsel kan zp om de onafhankelijkheid hun bö de Conventie verzekerd te kortwieken Dat is men zou haast kunnen zeggen jjituii de positie van de Trunsvaal sche regeering En het is eenigszins te be grijpen dat zj op de quaestie is gekomen omdat het eischen van kiesrecht voor ztjn burgers in een anderen staat het vragen van i hervormingen als die welke Engeland iUj Transvaal verlangt als vanzelf doet vragen Maar bestaat er dan tusschen die twee landen een verhouding die het eene het recht geeft zoo iets van het andere te vorderen Vandaar dat daarop van den anderen kant Engeland zijn beweerde suzereiniteit steunende zooals men weet op niets anders dan de bevoegdheid om buitenlandsche tractaten van Transvaal niet goed te keuren is gaan volhouden Vandaar dat president Kruger zeU deze quaestie is gaan bespreken in den Volksraad waar hij gezegd heelt Wanneer de heer Chamberlain voor flods aangezicht stond dan zou zijn efgen geweten moeten erkennen dat er geen suzereiniteit bestaat en dat de Times blijft volhouden dat hij hiermee beweert dat Transvaal een internationale souvereine Staat is terwijl het blad blijft spreken van Engeland s suprematie Intusschen niettegenstaande de troepenzendingen die vermoedelijk thana wel plaats znllen hebben wordt aan het behoud van geschreeuw van woede getier van bezetenen doffe geluiden als van vallende lichamen gebrul als van ondragelijk lyden Wel is het waar dat niemand gevonden kon worden die dit alles persoonlijk gezien of gehoord had maar even waar was het dat niemand twijfelde De slechte reputatie dezer woning Schrikte elkeeif at hetzelve te huren of te koopen Tien jaren lang bleef het onbewoond Ziehier den oorsprong der geruchten die aan de woning bij Boulevard Bourdon den naam van het gevloekte huis gaven In het begin van het regentschap werd het hotel in kwestie bewoond toor den markies De Noce een der gunstelingen van Philippe d Orléans Toen was het hotel een en al pracht en luistej en weelde Dagelijks bijna werden er fiKsten gegeven die U diep in den nacht duurden Het hotel was eea tempel aller ondeugden alle schandelijke vermaken Plotseling hield dat op Finantieele redenen dwongen den markies het huis te verkoopen Er daagde een kooper op Het huis ging in handen van een nieuwen eigenaar over Deze nam van zijn nieuwe woning bezit vergezeld van twee dienstbaren van verschillende sexe Van dat oogenblik af veranderde alles in het kleine hotel Er werden geen feesten meer gegeven Men hoorde geen vroolyke muziek meer van uit de j alen £ r hielden niet meer ala voorheen ge den vrede nog volstrekt niet gewanhoopt De Westminster Gazette meent dat na de vetKadering van den ministerraad een nieuwe aanloop ia genomen naar een vredelievende oploBsing Het sclujnt organen van de ministerieele party hebben hpt verklaard dat geen nieuwe eisehen gedaan zyn Engeland biyft dua by z jn eisoh om het kiesrecht te geven aan de UltlojiderB dat meest Engelsche middel tot verbetering van erkend kwaad zooals de Daily Telegraph het niet oneigenaardig no mt Het is te hopen dat thans den Bottren gebeel d aidel ik zal zqn wat z hebben te antwoorden Want zooals de Westm Öaz erkent het was heel moeilijk voor de Tcansvaalsche regeerj g uit de laatste dèpêohe met haar verschillende eisehen van conlerentie en gezamenlijk onderzoek wijs te worden te weten ol do eene den andere vervangt of niet wat in elk dier bqeenkomsten zat worden besproken en wat niet Waaneer de troepen waarvan de uitzending thans is bevolen gedeeltelijk uit Indi godeoltelök uit Engeland en de Middellandsche Ze e garnizoenen in Znid Alrika znllen zyn aangekomen zullen de Engelsche daar ongeveer 23 000 man by elkaar hebben Dat dit niet genoeg is spreekt vanzelf misschien wel om te beletten dat de Transvalers geen aanvallende houding aannemon niet om hen te overwinnen Kr zonden dus in geval van oorlog nog veel meer manschappen naar Zuid Afrika moeten worden gezonden De Morning Leader die steeds tegen de oorlogsvrienden opponeert rekent nit wat de oorlog Engeland kosten zon wanneer daarvoor 80 000 man in Zuid Atrika moesten worden byeengebracht zonder twyfel een minimum en komt tot een taxatie van 75 millioen pond d w z 900 millioen galden Het blad rekent dit uit door vergeiyking met andere oorlogen door Engeland in den laatsten tyd buiten Eumpa gevoerd zooals de Afghaansche oorlpg Sto ieta van 44 millioen pond heeft gekost Natnuriyk beeft die schatting iets zeer willekenrigs aangezien niemand zal knnnen zeggen hoe lang de oorlog zon duren en hoeveel nieuwe troepen zouden moeten worden aangevoerd Jiaar het noemen van zulke cyfers die een vermeerdering van den dienst der nationale schuld aan rrate en laAossing met een 40 Bullioen gulden zou ten gevolge hebben zal toch wel dienen om Engelsche jingoes een oogenblik te laten niulenken heele rijen van rijtuigen voor den ingang stil De nieuwe bewoners schenen nimmer bezoeken te ontvangen schenen evenmin ooit hunne woning te verlaten Niemand weet den naam der bewoners Niemand zag de bedienden die hem vergezelden op den dag dat hq intrek nam De goi ijnen voor de vensters aan de straatzijde bleven altijd gerii ten 4NooU drang een straal van lucht door de ramen Het huis ofschoon bewoners hebbende scheen onbewoond Men verwonderde zich in de bu urt over het vreemde dat het eertijds aan de vroolijkheid gewijde huis omgaf De verbeeldingskracht werd in werking gebracht Men fluisterde van stiUe drama s die daar afgespeeld werden van verschrikkelijke misdaden daar bedreven van ongehoorde geheimzinnige misdrijven Dit gerucht verbeidde zich snel Iedereen wist van duistere tooneelen die daar voorvielen ofschoon niemand recht wist hoe hij het wist Wat deze gezien ca fene gehoord had werd met elkaar in erband gebracht en door de verbeelding uitgewerkt Men durwe het huis ternauwernood naderen Men sloeg een kruis bij het passeeren Men durfde er ten laatste niet dan fluisterend over spreken De geruchten namen dusdanige verhoudingen aan en werden zoo beslist dat de justitij zich gerechtigd gedwongen zag zich in de zaak te mengen Op zekeren dag zagen de omwonenden een kleinen stoet gerechtsdienaars post vatten voor het huis men knikte elkander veelbedenkend toe Wffrdt vtrvolgd