Goudsche Courant, woensdag 13 september 1899

t h knoopen Johannesburg is waarschijnlijk veroordeeld om in het lot te doelen van de tijdelijke goudsteden van Amerika De heer Kruger heeft die tjjdelijke elementen behandeld op een manier die geen em tige reden tot beklag gaf aan andere nationaliteiten dan de Engelschen en het is meer dan waarschijnlijk dat door een verkeerde opvatting van de conventie van 1884 deze Engelschen dachten dat ziJ bij hun thuis waren of dat zij zich daartoe weer aan het werk te zetten hadden Zoo oefent de snzereiniteitskwestie haar invloed uit op ja beheerscht de vraag of zij al dan niet redelijke grieven hebben Jaren lang heb ik het grootsteleed gehad over de dingen die ik aankomen zag omdat ik de vriendschappelpe gevoelens tusschen Engelschen en Nederlanders voor den vrede en den vooruitgang noodig acht Groote rijken kunnen slechts opgebouwd worden door meerderheid in de kunst van regeeren Zij tasten nooit iets aan wat deugdelijk is en de Z A Republiek is zoo gezond en deugdelijk als eenige staat in denzelfden toestand en de Nederlandsche stam is niet de mindere in de kunst van regeeren al gaat hij langzaam te werk Het herleven van den najver tusschen Engelschen en Nederlanders moet voor beiden verderfelijk wezen Gemeng de Berichten De Haarlemsche justitie heeft een langdurig onderzoek ingesteld aan de ringdijk van de Haarlemmermeerpolder biJ Halfweg naar aanleiding van het onder verdachte omstandigheden zoo plotseling overlpen van de groentenventer Eist aldaar Men meldt uit Goedereede Heerschte reeds sedert eenigen tp in de nab gelegen buurtschap den Ouden Oostdijk gemeente Ouddorp in hevige mate dysenterie thans is ook heden in deze gemeente die ziekte officieel geconstateerd geworden Sedert menschenheugenis is in deze streek die soort van ziekte onbekend geweest In korten tijd is in de buurtschap Ouden Oostdijk nagenoeg 30 pet van de bevolking door die ziekte aangetast en van die aangetasten zijn ruim lö pet overleden Nu ook in deze gemeente dysenterie officieel is geconstateerd geworden verdachte verschijnselen waren sedert eenige dagen bespeurd is het te hopen dat krachtige en doeltreffende maatregelen mogen worden genomen die er toe kannen leiden dat deze besmettelijke ziekte die zooveel offers vraagt bij het begui barer intrede in deze gemeente zooveel mogelijk moge beteugeld worden De heer W A Leembruggen te Leiden secretaris van een der groepen der Nederlandsche commissie voor de wereldtentoonstelling te Parijs heeft naar aan het Hbl wordt gemeld terstond nadat hij het vonnis van den krijgsraad van Rennes had vernomen ziJn genoemd mandaat nedergelegd De kantoorknecht bij de poster en te Amsterdam die verleden week in Den Haag terechtstond wegens oplichting door postbewijzen hem uit Den Haag toegezonden met een hooger bedrag in te vallen ze dan terug Wect YpoorwegverblDdlngen met GOUDA ZomerdleDSt 1889 AaBnevaogeo 1 Mei TUd van Greenwich 8 19 7 14 6 40 80 7 38 11 41 Op 1 treinen jn Zondeg Memaw Dinrieg nie l lo bd tto de 8e H vabjigbar tegen enkele neehtprij g H lUna h SpoM ee Tem i 4 16 4 87 4 47 4 64 6 01 6 07 6 9i 6 86 6 46 6 66 19 OUUBA l N HAAOTiee vena 1 08 1 01 9 14 8 46 4 18 4 65 6 96 r 4g 0 16 7 17 1 18 f 1 99 618 l tS S 88 1 80 1 48 9 49 4 15 4 46 6 87 6 66 16 8 43 7 46 7 39 7 60 8 80 8 99 9 18 10 11 10 89 10 40 ll ld 8 11 10 19 8 99 10 97 8 88 p 10 89 8 116 8 4i 8 48 8 et 40 10 44 10 68 11 07 11 44 e O U U A A H 8 T E B D A M ii eru joiiilt 8 9 8 0 8 17 38 10 10 10 57 19 08 1 13 9 88 8 18 4 10 6 13 8 6 13 98 8 16 8 98 9 93 9 69 10 60 11 00 AmiLW 8 01 8 63 9 06 10 16 10 54 19 48 11 67 9 00 3 93 4 16 4 67 00 37 6 t7 8 169 0010 01 0 1010 43 I 87 1 69 lAmaUa I 19 9 0S 9 90 10 80 11 09 1 08 1 10 9 16 1 41 4 80 6 1 16 7 18 8 80 9 1810 1810 9 11 001169 19 07 niLC 685 7 1 7409 8 9 45 11 11 19 0 11 9 S 9 80 8 19 8 81 4 45 18 6 86 7 16 8 10 96 46 A liu Vr 1 48 6 60 7 86 7 66 9 30 10 00 11 80 19 1619 40 9 41 8 80 8 46 6 0 6 98 6 60 7 30 8 16 40 IK OO lOondi 7 17 7 34 8 18 8 49 ID IS 10 48 11 61 LOl 1 14 8S 4 17 4 91 6 41 7 M T 88 8 14 9 19 10 97 11 10 Verspreide Berichten velder te Utrecht G E V L van Zuylen te s Gravenhage Fbakkeijk De toestand In de Bne de Chabrol is nog steeds dezelfde Op zgn verzoek heeft Jnles öuérin van de politie geneesmiddelen gekregen voor vier zjjner medebelegerden die aan dysenterie Ijjden Zaterdag en gisteren bleet alles rustig Het dael tusschen Manrice Barrès en De Pressencé heeft niet plaats gehad Op het terrein van den strjjd hebben de getuigen van Barrfs verklaard dat zjj van oen eerherstel afzagen omdat De Pressensé tengevolge van een gebrek aan de hand geen wapen kan voeren DurrscKLAHD De centramafgevaardigde van den Riksdag dr Lieber gaat een reis maken naar OostAzië zoodat htj bö de opening van den Rijksdag in November niet tegenwoordig zal zp Bei oie De staking van de arbeider aan de Zuiderkaden te Antwerpen is Zaterdag geëindigd De aanbiedingen der aannemers tot een loonsverhooging van 1 tot 2 cents per nnr zjn aangenomen 700 Werklieden van een zeildoekfabriek te Berchem nabij Antwerpen hebben Zaterdag den arbeid nedergelegd Zy eischen loonBverhooglng Portugal Gisteren ztjn te Oporto twee personen aan pest overleden Sbbvie Do dader van den aanslag op het leven van exkoning Milan Knezewitcli loochent in de openbare zitting van het gerechtshof alles wat hij in do instrnctie heeft verklaard d w z hij ontkent dat hiJ medeplichtigen heeft gehad Deze ontkenning is van te meer gewicht omdat de bijna onhoudbare aanklacht tegen de radicale leiders op de verklaringen van Knezewitch in de instructie ziJn gebouwd Knezewitch beweert dat hij den aanslag heeft gepleegd nit wraak tegen Milan die geweigerd had hem in den openbaren dienst te laten treden Men vindt in een li ngelsch blad een brief opgenomen van the Hon S van Houten leider van de liberale partij in Nederland en eerste minister van Nederland van 1894 97 aan een ongenoemde De brief is gedagteekend uit den Haag 6 dezer De heer van Houten schrijft Het is mijn krachtige meening dat men Engeland de Transvaalsche kwestie zonder raad van buiten moet laten oplossen Maar van het standpunt van een vriend die Engeland het beste toewenscht ik ben sedert 25 jaar eerelid van de Uobden Club ik heb vele vrienden in Engeland een mijner dochters is er getrouwd en ik heb twee kleinzonen die naar ik hoop goede Engelsche burgers zullen worden zou ik do volgende overwegingen aan het Engelsche volk willen aanbieden BINNENLAND Volgens een paar Engelsche bladen o a het weekblad South Africa zou onze Koningin aan Koningin Victoria een schrijven hebben gericht waarin op H M een beroep gedaan wordt om tusschen beide te komen in het belang van den vrede Het bestuur der Liberale Unie heeft zich geconstitueerd als volgt mr E A Smidt to Dordrecht voorzitter mr E E van Baalte te Rotterdam onder voorzitter mr J Kruiseman te Amsterdam penningmeester M Boogaerdt Bzn te Krimpen a d Lek dr D Boa te Winschoten D de Klerk te Rotterdam me J van Leeuwen te sHertogenbosch dr W P Rnysch te sGra venhage Herman Snijders te Middelburg J W C Tellegen te Arnhem 0 A Zel OOUDA ROTTIBDAMtIo ll Sl 19 18 19 68 1 96 9 11 8 86 8 49 il 9 96 9 64 10 49 11 1 4 48 4 66 6 09 S 09 6 18 De voornaamste kwestie eigenlijk deeenige waaruit oorlog kan voortkomen isde bewering van den heer Chamberlain datde Z A Republiek Engelands vazal is Het komt ons voor dat de heer v H den Engelschen minister dat woord vazal in denmond legt afgaande op een Reutertelegramover de redevoering van den minister in dentuin van Highbury Chamberlain zelf spraktoen echter van Transvaal niet als van een vazal maar als van een ondergeschikten subordinate staat Red De suzereiniteitskwestie nu bestaat in latenten vorm reedssedert 1884 omdat gelijk nu blijkt eengroot deel van let Engelsche volk en zijnambtenaren s hoeren Gladstone s terugtochtniet goedkeurde en den toestand in 1884 geschapen niet als afgedaan beschouwde De tegenwoordige Engelsche regeering neemtal een geheel een dubbelzinnige positie in aangezien in de zitting bj het sluiten f vanuw parlement de Konuigin de nitdrukkingbezigde ik binnenlandsche onafhankelijkheid verleende waar de conventie nietalleen binnenlandsche maar ook bnitenlandsche onafhankelijkheid herstelde met hetvoorbehoud van de verdragen nl opdat dieherstelde onafhankelijkheid niet leiden mochttot een samengaan met andere mogendhedentegen Engelands belang in Sedert de heer Chamberlain een paar jaren geleden in nwparlement officieel voor de bestaande verhonding den zeer betwistbaren naam vansuzereinitoit gebruikte heb ik den toestandernstig geacht Dat hiJ en wie hem steunentegenwoordig de Republiek kortweg als een vazal voorstellen is naar mijn meeningde ware oorzaak dat zich in kwesties dieanders gemakkolp bijgelegd kondefl orde ltonwelwillende gevoelens gemengd hebben Do regeering van den heer Krageris sedert de ontdekking van de goudvelden geplaatst in de moeilijkste Omstandigheden waarmede een staatsman in vredestp ooitte kampen heeft gehad Hoe te handelenmet een groote instrooming van vreemdelingen door de goudvelden tijdelijk binnende grenzen van ziJn klein land gebracht iseen vraagstuk dat ieder die het op te lossen heeft in verlegenheid zou brengen Deze uitlanders hetzij Engelschen of van anderenationaliteit komen allen om geld te verdienen niet om een blijvenden band met de Republiek of haar vaste inwoners aan te 7 90 7 88 8 1 door 7 97 7 84 7 41 80 7 60 8 19 8 88 g oi Ai 8 69 8 69 g CS 9 19 11 98 1 11 86 1 14 11 49 11 61 19 89 1 98 9 80 9 46 10 19 1 64 Ooudt Moordreolit lieuver rerl Otpelle ftotteTdim M BottordamD P RoUsrdain B EOTTERD4M 90DDA 11 87 H 8 Alleen dei SiixUgi J lUeii 1 en k kllNe Eiln bQbeUlDn f 7 16 7 87 9 05 1 44 9 68 1 64 9 01 f 9 08 r 9 14 9 8S t ll 9 40 t8 10 19 10 99 10 8e S 9 00 10 0 10 17 l l 41 19 18 1 H 8 40 33 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 6 46 6 611 0 14 g to Botterdam Beurs Rolterdam D P Bottordam H Cpelle Hienwerkerk Hoordroeht ftouda 11 64 1f 0 19 84 1 19 Alleen Ie es Se kluie eitn beUlen e I ulUtief op dm loop ku niet getekend worden fi Holludielu ipoor 7 4 08 8 1t w 10 19 11 16 11 18 11 80 11 41 11 66 10 46 11 46 II 9 98 9 67 7 96 8 09 8 43 8 4 8 7 S7 9 00 7 48 P O 09 91 8 07 8 86 9 10 9 98 Qoud KsrenliuiKen Moerkapello Soelormoer Zagwaard 19 46 Voorborg 9 6 10 98 H m w m iHage G 49 06 7 06 7 10 7 46 8 8 1 9 00 9 46 llï U 11 97 11 86 19 09 1 86 9 4t 8 00 4 00 4 90 4 46 6 80 8 19 7 00 7 49 7 51 8 66 9 48 10 80 VooSotg 5 48 I 10 17 1 41 4 98 8 18 4J Zoolttm ZeK e 03 10 81 1 66 4 40 9 30 10 08 Z fenh Mo 8 18 10 43 9 0 4 51 B S 10 19 Goud il 9 0 0 0 I D A li TKECHT Tieeveria H 11 00 8 06 10 19 10 89 10 48 10 S6 11 18 S 66 8 l 7 10 7 18 8 48 7 39 69 6 90 8 84 7 60 8 98 5 86 8 48 08 7 4 8 93 8 66 g jg 10 61 Uoudi Oudow Woord Utnekt 10 67 19 00 19 10 9 90 8 17 4 89 6 47 11 14 9 87 8 99 40 11 99 9 46 8 84 11 41 19 39 1 19 8 08 8 60 6 04 98 11 3 t 8 97 6 66 7 63 8 1o7 49 9 90 10 16 10 38 11 38 iZ 1 87 8 08 8 0 8 59 4 48 6 88 8 41 8 51 7 68 9 19 10 00 10 84 WMrilei üudov Ooadi 6 16 8 68 8 14 10 38 11 66 9 97 l Z Z I lil lU 60 ku 7 77 8 86 7o 9 T8 1 ISi ll To 19 11 ui l 9 09 8 40 8 66 4 43 5 90 10 7 19 7 69 9 10 09 10 18 11 10 te zenden en het vervalschte bewijs te sGravenhage te laten uitbetalen is gisteren door de Haagsche rechtbank vrijgesproken daar niet is gebleken gelijk ten laste was gelegd dat de oplichting door beklaagde in zgn qualiteit als kantoorknecht is gepleegd Toen gisterenmiddag te Baardwp de dienstbode van den pastooiveen geladen geweer wilde opbergen ging eensklaps het schot af waardoor ziJ zoodanig werd getroffen dat ziJ naar het ziekenhuis moest worden gebracht Terwijl gisteravond 5 uur het 9 iarig zoontje van de wed H Basstra te Kampen moeite deed om zijn pet die in het water gewaaid was terug te krygen schoot hij voorover in den Burgel Toen het ongeval werd opgemerkt was de knaap al zinkende en verdronk Men schrijft ons uit Haarlem Gisterochtend was de dienstbode van den heer T op de Groote Markt bezig de ramen te lappen op de bovenverdieping toen zij achterover viel Zij had de tegenwoordigheid van geest zich vast te grijpen en bleef hangen wat werd gezien door een politieagent die toeschoot Het meisje had echter de kracht niet vast te houden en viel zg werd opgevangen door den agent die daarbij oen bloedende hoofdwond bekwam De val was daardoor gebroken en hoewel ernstig werd het meisje toch niet levensgevaarlp gewond Zij is naar het gasthuis gebracht H Aventroth die op Koninginnedag bj een vechtpartij te Nijmegen een steek in de borst kreeg is thans overleden Zijn lijk is gisteren gerechtelijk geschouwd De vermoedelijke dader C is de vorige week aangehouden STADSNIEUWS GOUDA 12 September 1899 In de gisteravond gebonden vergadering van de Kamer van Arbeid voor de bouwbedrijven is gekozen tot voorzitter uit de patroons de heer C P W Dessuig en tot voorzitter uit de werklieden de heer W Roepers Voorts werden tot bestuursleden gekozen de hoeren C Sanders en A J Dijxhoom De Kamer benoemde tot secretaris Mr A A M de Jager 2e Commies te gemeentof secretarie Gisteren was het weder voor den schietwedstrp veel beter dan Zondag men had met geen wind en bijna met geen regen te kampen de muziek uitvoering van de Muziek der dd Schutterij kon nu ongestoord worden gegeven en verschillende dames waren opgekomen die de drukte zeer verhoogde 10 99 10 87 11 18 8 17 8 88 10 10 10 17 10 94 10 81 10 40 7 B8 8 08 8 10 8 17 8 9 10 47 10 6i 8 6 fto 7 40 l7 6 97 8 84 41 47 8 1 9 99 9 68 10 08 10 16 10 99 9 68 10 98 Des avonds ten 8 uur had Op de bovenzaal van het café Het Schaakbord de uitreiking der prijzen plaats De heer A van Reedt Dortland bestuurslid en waarnemend Kommandant der dd Schutterij had op verzoek van den Voorzitter van Burgerplicht op zich genomen de prijzen nit te reiken daar de Voorzitter de heer H van Wijngaarden de eerste personeele prijs had behaald kon hï die toch moeilijk aan zich zelve geven De kommandant derSchntterg constateerde bij deze gelegenheid dat de beste schutters van de Weerbaarheid afkomstig waren hij noemde een paar bekende sterren nl de sergeant majoors J J P den Boer en W Sliedrecht en den penningmeester der Weerbaarheids Vereeniging de heer J P Biezenaar die nog jong lid van Burgerplicht zijnde reeds nu toonde te zijn een goed schatter genoemde heer had namelijk op een kaart drie twaalven geschoten Vervolgens bracht spreker een woord van dank aan Burgemeester en Wethouders en den Garnizoenscommandant waardoor het mogelgk was geweest dezen wedstryd te honden De verschillende gevers der prijzen werden mede hartelijk dank betuigd hj hoopte dat een volgend jaar weder eendergelp geanimeerd feest zon worden gegeven Ook de schutters die vrijwillig des Zondags een uurtje vroeger kwamen schieten spoorde spreker aan voort te blijven gaan opdat zij door een juist schot de vrijheid van Nederland en onze geëerbiedigde Koningin Wilhelmina zouden kunnen verdedigen Een hnlde werd daarop aan H M de Koningin gebracht BiJ de uitreiking der prijzen werd een hulde aan de schietvereeniging Koningin Wilhelmina gebracht waarvan een der leden een prijs had behaald nl de heer J M Gretser met 108 punten De uitslag van den personeelen wedstrp is aldus Weerbaarheid 1ste prfls Klok met vaasjes aangeboden door het eerelid don heer G H G de Lange behaald door den heer H v Wijngaarden met 56 punten 2de pri B Vaas op zuil aangekocht door de Weerbaarheid behaald door den heer J J P den Boer met 53 p 8de prijs Thermometer aangekocht door de Weerbaarheid en Schutterij behaald door den heer P J Biezenaar met 53 p 4de prp Twee vaasjes aangekocht door de Weerbaarheid behaald door den heer A van Reedt Dortland met 51 p 5de prjs Borstbeeld op zuil aangeboden door den heer J J Prins van Doesbnrgh behaald door den heer Th Binnendijk met 49 p 6de prijs Barometer aangekocht door de Weerbaarheid behaald door den heer J van Os met 49 p 7de prijs Reistasch aangeboden door den heer A van Reedt Dortland behaald door den heer C M v W ngaarden met 48 p 8ste prijs Tafeltje aangeboden door eenige leden behaald door den heer J P Mul met 48 p 9de prijs Kofüepot met Comfoor aangeboden door den heer H van Wijngaarden behaald door den heer N S Polak met 48 p 10de prijs Coupe aangeboden door eenige leden behaald door den heer A van Kersen met 48 p 11de prijs Twee vazen aangeboden door den heer A Jonker Kz behaald door den heer A Dortland Jr met 47 p 12de pr s Znurstel aangeboden door den heer A Dortland Jr behaald door den heer J van Oije met 47 p 13de prijs Inktstel aangeboden door den heer F Stroeve behaald door den heer H Gijzenij met 46 p 14de prgs Faraplniebak aangeboden door den heer A C Cosijn behaald door den heer G A Groenendaal met 46 p 15de prijs Reistasch aangekocht door de Weerbaarheid behaald door den heer L Rietveld met 45 p 16de prijs Bokaal aangeboden door den heer D Hoogendjk behaald door den heer P Brakel met 45 p 17de prjs Kaartendoos aangeboden door den heer J Schenk behaald door den heer D Hoogendijk met 44 p 18de prijs Etui met lepeltjes aangekocht door de Weerbaarheid behaald door den heer A J Lafeber met 44 p 19de priJB Een paar beeldjes aangeboden door de Kader Vereeniging behaald door den heer W Sliedrecht met 42 p 20ste prgs Limonadekan aangeboden door den heer J J van Bommel behaald door den heer Pheffer met 42 p 21e prijs Pijpenrek aangeboden door den heer Th Schmidt behaald door den heer F Peerenboom met 42 p 22e prijs Fleach bitter aangeboden door den heer C H Kraneveld behaald door N N met 41 p 23e prjs Bonbonschaal aangeboden door den heer W Sliedrecht behaald door den heer J J van Bommel met 41 p 24e pr s Portret Koningin aangeboden door den heer J van OiJe behaald door den heer H A C Brinkman met 40 p SchntterJ Ie prijs Tafeltje aangekocht door het Ba taillon Schutterij behaald door serg maj W Sliedrecht met 52 p 2e prijs Barometer aangeboden door H H Oficieren Schutterij behaald door fonrier A van Kersen met 52 p 3e prjs Etagère aangeboden door den heer A van Reedt Dortland bejaald door den serg maj J J P den Boer met 61 p 4e prijs Twee Vazen aangekocht door het Bataillon SchntterJ behaald door serg L Bisschop met 51 p 5e prjs Milien aangeboden door den heer H Knuttel behaald doör korp C A Groenendaal met 50 p 6e prijs Coupe aangeboden door den heer C M V Wjngaarden behaald door serg J Vermeulen met 47 p 7e prijs Album op Standaard aangekocht door het Bataljon Schutterij behaald door serg C M v Wijngaarden met 46 p 8e prijs Wandborden aangeboden door de Kader Vereeniging behaald door korp M 6 Boegheim met 45 p 9e prijs Inktkoker aangekocht door het Bataillon Schutterij behaald door serg L Rietveld met 45 p 10e prijs Coupe aangekocht door het Bataillon Schutterij behaald d or serg maj A J van Vliet met 44 p 11e piijs Porte Fleurs aangeboden door het Bestuur der Kader Vereeniging behaald door den adj onderoff W K Schuling met 43 p 12e prijs Bierpot aangekocht door het Bataillon Schutterij behaald door den schutter F Peerenboom met 43 p 13e prijs Bokaal aangeboden door den heer J J Prins van Doesbnrgh behaald door serg G Slootjes met 40 p 14e prijs Bloempotten aangeboden door de Kader Vereeniging behaald door fourier R N V d Pool met 39 p 15e prijs Garnituur aangekocht door het Bataillon Schutterij behaald door korp J van der Kind met 39 p 16e prijs Flesch bitter aangeboden door den heer C H Kraneveld behaald door serg J Koppendraaier met 32 p 17de prijs Sigarenbak aangekocht door het Batailjon Schutterij behaald door serg P van Luijpen met 31 p Cylinder Geweer Weerbaarheid 1ste prp Trekpot met Comfoor aangekocht door de Weerbaarheid behaald door den heer J P Mal met 58 p 2de prijs Garnituur aangekocht door de Weerbaarheid behaald door den heer H v Wijngaarden met 53 p 3de prgs Wandborden aangeboden door den heer A J Lafeber behaald door den heer P Brakel met 52 p 4de prijs Wandborden aangekocht door de Weerbaarheid behaald door den heer W Sliedrecht met 52 p 5de prijs Rookstel aangeboden door den heer P J Biezenaar behaald door den heer A J Lafeber met 52 p 6de prijs Coupe aangeboden door den heer J J P den Boer behaald door den heer A Dortland Jr met 51 p 7de prijs Gemberpot aangeboden door den heer J van Os behaald door den heer P J Biezenaar met 50 p Cylinder Geweer Schutterij 1ste prijs Wandborden behaald door A v Kersen met 57 p 2de prijs Coupe behaald door L Bisschop met 55 p 3de prijs Porte fleurs behaald door A J van Vliet met 54 p 4de prp Schaaltje behaald door J J P den Boer met 54 p 5de prp Wandbordjes behaald door W Sliedrecht met 52 p 6de prijs Sigarenbeker behaald door L Rietveld met 50 p 7de prijs Wandbordjes behaald door C M v Wijngaarden met 50 p 8ste prp Sigaren behaald door Straver met 49 p 9de prijs Borstelhanger behaald door J Koppendraaier met 47 p 10de prijs Bierpot aangeboden door den heet A C den Hertog behaald door G Slootjes met 47 p Ude prijs Tabakspot behaald door L Ver meij met 46 p 12de prijs Tabakspot behaald door A van Meurs met 46 p 13de prp Brievenhanger aangeboden door den heer J J van Bemmel behaald door F Peerenboom met 44 p 14e prj s Melkkan behaald door R N v d Pool met 43 p 15e iJ8 Sigaren behaald door W K Schuling met 42 p 16e prijs Suikerschaaltje behaald door G N R V Hooff met 42 p 17e prijs Lepelbeker behaald door Brakel met 41 p 1 9 11 en 12 en 14 It waren aangekocht door eenige leden Leden der Schntterfl Kader Vereenigmg die niet aan de oefeningen deelnemen Ie prijs Paar vazen behaald door E Arends met 47 p 2e prijs Limonadekan behaald door A H de Zeeuw met 34 p 3e prp Jardiniere behaald door van Hoorn met 32 p 4e prfls Beker aangeboden door N N behaald door A C den Hertog met 28 p 1 3 waren aangeboden door eenige leden Schutters die aan de oefeningen deelnemen Ie prjs Servies behaald door J W Brakel Jr met 46 p 2e prp Gebakschotel behaald door Straver met 41 p 3e prjs Porte fleurs behaald door Bouwman met 40 p 4e prijs Beeldjes behaald door van Hooff met 39 p 5e pr s Sigarenbak behaald door C Natzijl met 39 p 1 2 en 5 waren aangekocht door het gataillon Schutterij 3 en 4 door eenige leden Wedstrgd Vaste Baan 10 schoten J J P den Boer met 112 p P J Biezenaar met 104 p Wedstrp op Vrije Baan 5 schoten J J P den Boer met 56 p P J Biezenaar met 55 p Wedstrijd op Vrije Baan 3 schoten W Sliedrecht met 34 p J J P den Boer met 34 p H V Wijngaarden met 34 p Plobertbaan Dames Eenige prijs Mej Schriek Fiobertbaan Heeren C M V Wijngaarden met 26 p Leo Becking met 22 p Wedstrijd met Cilindergeweer J J P den Boer met 58 p 1 P Mul met 58 p J na loting Rozenprijs J P Mul met 11 rozen Na afloop van de prijsuitdeeling nam de heer H van Wijngaarden het woord dankte den Kommandant der Schnttterij en hoopte dat een volgend jaar weder een zoo gecombineerde wedstrijd zou plaats hebben Tot morgen middag 2 nar uiterlijk blijft de gelegenheid in het Café Vrede Best nog bestaan om de af te zenden telegram aan Monsieur A Dreyfus Capitain de l Artillerie Rennes te teekenen Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleenen wiJ nog het volgende In den loop van het jaar werden aangesloten 172 perceelen met 99 abonnementscontracten tot een gezamenlijk bedrag van f 1349 40 en 10 perceelen met 12 metercontracten voor f 218 20 Op het einde van het jaar was dus het aantal aangesloten panden gestegen tot 3649 met 2440 abonnements contracten voor een bedrag van f 36233 88 en 215 met 211 metercontracten voor een bedrag van f 4227 20 Het buizennet onderging op verschillende plaatsen in de Gemeente eenige nitbreiding ter gezamenlijke lengte van 611 Meter Door het Burgerlijk Armbestnnr werden ten behoeve van 645 onvermogende personen kaarten afgegeven op vertoon waarvan kosteloos drinkwater kon worden verkregen nit de verschillende standpijpen 369 personen ontvingen kaarten voor 1 emmer en 276 voor 2 emmers per dag in het geheel dus 93 personen minder dan in 1898 De hoedanigheid van het water gaf geene reden tot het indienen van klachten daaromtrent Ook in het afgeloopen jaar werd bü het wekelijksch onderzoek door de Openbare Gezondheids Commissie ingesteld geene afwping van de eischen der Concessie voorwaarden geconstateerd Wordt vervolgd Stompwijk Tot onderwijzffl alhier is benoemd de heer E V van Overslag die eerst na 24 sollicitaties zoo gelukkig was eene betrekking te verkrijgen 1 OuDEwATEE Zaterdag vonden eenige jongens in de haven alhier eenige rolleties papier dravende vermoedelijk koppen van vuurpijlen en ontdekten dat er zich kruit in bevond De 12 jarige G Z nam zulk eèn rolletje mee naar huis om er een vuurtje van te stoken Hij gebruikte daartoe een lucifer waarop het zich in het papier bevindende krnit ontplofte met het gevolg dat zjjn aangezicht en handen deerlijk werden verwond gelukkig zonder de oogen te beschadigen De heer F A M Thier arts te Hoenkoop die zich in de nabijheid bevond verleende terstond geneeskundige hulp Burgerlijke Stand ÖEBOEEN 9 Sept Elisabeth ouders J E Agten en C C de Korte Franciscp Petrus Anthonins ouders H A Jaspers en M E Verheul 10 Christina Pieternella ouders G J Goedewaagen en C P de Bruijn Carolina Cornelia ouders W de Mol en P de Mnnnik OVERLEDEN 8 Sept C van Rezant de Haan 82 j 10 W van Vliet 44 j A Schouten 3 w Veemaxkt te Eotterdam Dinsdag i September 1899 Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 ae kwaliteit 39 3e kwaliteit 35 cent per half Kilo Magere Ossen Melkkoeien en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren tameU aanvoer ie kwaliteit 39 3e kw aö 3e kw 33 cent per half Kilo Graskalvervn en Stieren goed aangevoerd Ue handel was in ic kwaliteit vet Vee en Melkvee vlug mindere soorten stadig vette Kalveren en Stieren duur Grabkalveren prijshoudend VERSCHEIDENHEID Leegstaande woningen I y De dieven die er hun werk van mak n in des zomers leegstaande huizen in te breken hebben dezer dagen daartoe uitgekozen de woning van den heer J L Van Verre agent van het ministerie van financiën Jan Lnykenstraat 22 Amsterdam Een briefje op de deur vermeldde de afwezigheid van de familie De inbrekers zijn door een raampje in het sousterreiu binnengekomen Eenmaal in het hnis zijnde hebben zü daar alles op de ruwste wijze overhoop gehaald kasten en schrijftafels opengebroken en geen plekje in het huis ondcPbrzocht gelatau De familie had ecliter zooveel mogeljkalles wat groote waarde had v66r haarvertrek uit de woninh doen brengen Dedieven hebben dan ook slechts medegenomen een damesrijwiel een zestigtal kinderboeken in prachtbandjes en eenige snuisterijen alb eenige paren armbanden oorknopjes en een klein model ridderknÜB van den Ned Leeuw zy hebben ook een paar flesschen wfln en cognac aangesproken Van zichzell geen spoor achtergelaten Nieuwe Parapluies voor Dames en Heeren A van OS Az Md Taillenr Kleiweg B 73 73a GOUUA leleiibouu Mo 3i üöiirs van Aiiislerdain 9 SEPTEMBER Vikra Slotkri IDl Li u Cürl Ned W 8 9V 81 duo dito dltc 8 Sil ii dito dito dito 8 98 lloNOea Uul Gou II 1881 98 4 100 iTALlLliiiohr riDi 1869 81 6 88 Ooinila Olil u papier 1868 6 88 i dito ia silver 18g8 6 88 PoaTUftAl Obl met ooupon 8 dito tickol 8 94 Hllila iD OI I Binneiil l894 41 66 dito OeooM 1880 4 1 961 dilo Mi Eothe 1889 4 Oe Vu dito bij Hop 1889 90 4 96 j dito in goud leen 1883 dito diU dito 1884 8 101 dpAHjii Ferpol eohald 1881 4 67Vi roiliu Ospr Ootiv leeo 1890 4 99 i Oe leeoiog Hrie D 98 Ooo ioomii eer e C 96 ZDlDA r Rep v oblg 1899 6 Uliioo Obl Buit Sell 1890 6 100 ViHFzniu Obl 4onliep 1881 84V AviTiaoAii Obligaties 1896 3 90 BoniaDAli at ia Imu 1894 3 91 tftD N Afr H ndela uind 99V4 Areilf 8b Tab Mü 0ertiao ton 681 Deli MaaUehavpij dito 486 Arn Hypolheokb pandbr 4 6 i Or Hypolbeekb pandbr 4V 109 81 8 ♦ 67 904 1641 96 Nederlandsche baak aand Ned Hsndelmaalaoh dito N W k Pao Hyp b pwidbr 8 Kott Hypolbeekb pandbr 4V I Utr Uypotbeekb dito 4V 198 IIOV 90 991 114 A 10 1 994 986 T 66 161 OoiTlHE Ojst HoDg bank aand Bdil Hypotheekbank pandb 6 A IUUIA Sqnl bypath panJb 4 Maiw L O Pr Lkn rett 6 NlD Holl U Bpoorw Hij asnd Mg tot Bipl r Bt Spw aand Ned lud Spoorwegm aand I Ned Zuid Afr Spm aand 6 dilo dito dito 1891 dilo 6 ITAUI Spoorwl 1887 89 A Ii obl 3 98 100 100 114 1411 68 105 74 104 87 l J V 48 68t 1 0 910 108 10 ï 1 100 117V 117V 101 841 Znid Ilal Spomij A H obl 8 Poi N Wariehao Weenen aand Rdbi Qr Rusa Spw MjJ obl 4 Balliaehe dilo aand Faflowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kunk Oh Aaow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AlUBiu Cent Pao Sp Hi otil 6 Ohio t North W pr O v aand dito dilo Win St Peter obl 7 Denver Bio Gr Spm oert v a Illinois Central obl iu gond 4 liouuv k Naihiilli Oert v aanj Meiio N Spw M lehvp o 6l Mist