Goudsche Courant, vrijdag 15 september 1899

Vrijdag 15 September 1899 38ste Jaargant No 799S mmm wmmi I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefeon So A ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels 4 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefooD No St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondeling van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 Irant per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN GooDA Dmk van A BRINÏCMAN K A SLEGT beveultzich aan tot bet lereren ran Zuiver Zeeuwsoli Tarwebrood 1g aent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 Wê Ê Bekroond op de Internationale Tentoonatelling ran Bakkery Maalderg en Kook knnflt te e Oraven iage met een diploma Vergald Zilveren Medaille OLOttRAAF Nieuw Gopieerloestel met Drukinkt Levert onberispelSka afdrnkken van elk schrift Penteekening Muxlek Stenografie enz enz Uomploet i f IS tegen rembours Proeldrnkken gratis L B TJEBBES Arnhem TANÜAitTS Ë CASSITO Turfmarkt ITl Gouda SPREEKUUR van 8 tot 6 uur VRIJDAGS van t tot unr ZONDAÖS geen spreeknnr EERSTE NëDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Uireotenr B BU KOERS DEVENTER Model jI zonder rem en scliermen I 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA Itó LUXE RIJWIEL a 160 GEWONE ACATENES 155 LUXE AOATJliNE 180 P S DAMES KETTINöBIJWIELEN op ttUe pryzen t 6 hooger Vertesenwooriligbr J G DE KUITER Gouda Nieuw onovertroflen rof Dr Liobora wolbekeml USUW SBACBT BLIZIE AllMii echt met Fkbrielumiirk tot Toortdnrende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkig xenuivmtekieitt vooral ontstaan door afdwalingen op jeogdigLn leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleek looht Benauwdheid Hoofdpqn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spSsvertering Onvermogen Inipotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen I reaper lio h 1 O dubbels osoh Cenlranl bopöt Mnllh v d Vo to Mtbommel Depots M ülëban o Aimterdam 1 Hsppol ravenh ge BotterduQ T ralmmans ilo Jonn J Cbh W lir Co Oouils a bi tUe dmgittes Ken ware Schal voor de ougelokkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe me uitspattingen ia bet beroemde werk Z Dr Retnu s RLFBEVV4K ti Hollandache uitgave met 27 aib Prbs 2 gulden Ieder die aan de verachrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl Ks duizend van eeu zekeren dood Te verkrjigen bfl hetVerlags Mngazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen Inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boe handel in Holland AAIT ALLE ZIEKEIT geef ik gaarne zonder eenige kosten gratis inlichtingen uit ertcentelijkheid voor eene cnecswijjx Üe tiiij en duizenden met mij roijne geïondheid heeft teni egeven l V LEEUWEN BijswijkiiijGeeslIirug Vraagt Uwen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT uit ie Bierbrouwerij de 3 lloefljzerss BHRDA Het meest smakelijke Het meest voedzame Het meest Tersterkende I Bestellingen worden aangenomen bö onzen Vertegenwoordiger don Heer HKNRI DUIJN8TEE Mai kt Indien gij niét wilt hoesten gebraikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiven Borstlioiiig Extract m uit de Koninklijke Stoomlabriek De Honing bloem van II M VAiH ISCHAIH Co üen Haa VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK ft Co B Helianthe Ib het bsite middel der wereld 00 B MeÜAIXthe geueeat Kinkhoest Co S Meli ntlie geneest zoowel oud uls jong Co S Heliantlie mag in geen buiagezin outbroken Co S Jttelianthe ataat voortdurend onder Soboikundig toezichl Co S RLeliantbe belpt oaben oepoHjk Co S Meliantbe is bekroond mot Eerediploms s Co S Mellauthe ia bekroond met Goud Co s Melianthe ia bokrooad mot Zitvor Co 8 Melianthe ia verkrijf baur iu flacoua van 40 Ctê fOCU e 1 bg J C RATELAND Bos cop B ï WIJK Oudtwalrr M KOLKMAN Waddinxveni H ROLLMAN Bodegraven PINKSE Nieutoerkerk a d IJsel W J VAN DAM Haastrecht A N vakZESSËN Sehoonhooen Firma WOLFF Jt Co Westhaven 198 Oouda D MIJSSIES Kleiweg E 100 Gouda E H ViH MILÜ Veeratal B 126 te Gmda A BOUMAN Moordrecht s s o o ë a Si n ar Kort overzicbt onzer FrUsooarant SHERRIES Pale en Gold Dry van al I 16 50 per 12 fless BO0DE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 3 h D u o o VERMOUTH la Turin 1 50 flesch o B O BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC k f 1 75 1 2 25 I 2 75 3 2 5 I 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 § Per Fl Per Ank 45 PI l V LISTRAC t 1 0 65 Nto f 27 75 wj CHATEAU VALROSE 0 75 31 St ESÏEPHE 0 85 36 S S o o St EMILION 1894 1 42 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 g I s 3 8 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 P S SAUTERNE 1 42 og U ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 SC BOURGOGNE 1 10 47 P Z Do fiesscho zijn in den pr jzen begrepen en worden k 3 ets per stnk temggenomen B j elke hoeveelheid verkrijgbaar biJ De Onna T CREBAS Gouda JS Patent H Stoïlen Kf ïiiiTii LU WÜPflUVi l r H M WWV irrungiin Het AiilUi iu ilaa kaafê dalw UTiiif Klefif in bur en H Hf uur nn uu ttlrêól od In vncJim t iantiunX n Omm a t ePI li t wii nebêniléhuhJj kuiéehnji t SS rteUUttm uwrf Zeugntête gntk una fréf S r JAABLIJESGEE TERIOTINS W BIJ GELEGENHEID DER Vrye Vee en Paardenmarkten OP WOKNSDAU 180CT0BER enopVlllJDAG200GTOBRa 1899 te GOUDA Bij plaatsing der Loten zal de 1ste Prfls bestaan in een COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIO STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zön verkrijgbaar togen jf I liel l ol H voor f 10 bij A BIU liMAl en Zn LANGE TIENDEWEO PRANSCEE STOOMVEEVERIi RN etieiuiscbf WimcbarJj TAN H OPPEfVHEIIIIEK 19 KruULadf RoUenUtni Gebrevotecrd door 7 M den Kodmc der Belgen HoülddepAt voor GOUDA de Heer VAN OS Z Specialiteit voor het stoomen en verven vai alle Heeronen Dameagarderoben alsook a Eindergoederen Speciale inrichting voor het toom vai plnone mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar di nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzj gestoomd öf mverfd worden onschadelgk voor de gezondneid volgens staal bewerkt ïet Atelier Studio is het beête adres voor VergrootlngeD en ReprodneUewerk AaabcTelend Fl Singel 582 P ï d WAiLS P P IKE OU DB m SCHIEDAMMEK GEIEVER Sterlc Verkrjjubsar biji M PEETERS Jz N B A Ib btjwija tbu eobtheid cachet en kurk ateedi roorE n ran den naam der Fiinai P HOPPE NIOHTCAP Stollwerck sche Borstbonbons gelabrioeerd na voorschrift van den 1 kon nnivermiats ProC Oebm Eofiradf Dr Harieit Bonn hebban Bedert SO Jttren als Tsrzaohtend middel tegen hoeeten 1 heescUieid en aandoening der ademinge1 organen uifsteekeaide diensten bewezen 1 Bg spoedigo afwissehng van warme 1 en koude lucht is t bijzonder aanbevelens 1 wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjea t 2S omt Alom verkrljgkaar Gevestigd te Rotterdam ZUIDBLAAH 36 ür J ÜORST I Blken werkdag te conêtilteeren voor Blaas n Nierzieklen Voor Dames van ll lü U nVoor Heeren van l i 3 u en Maandag WoensdUg en Vrjdag van VrS n sav Voor minvermogenden Dinsdag Donderdag en Zaterdag van 9 10 u v m BuitcDiaiidscli Overziclil Het gezantschap der Znid Afrikaansche Republiek heeft uit Pretoria hot volgende telegram ontvangen De regeering heeft gister de volgende missive van den Britschen agent ontvangen Ik heb do eer u in antwoord op nw nota I van 2 dezer mede te deelen dat Hr Ms regeering die nota zoo uitlegt dat devoorstellen welke de regeering der Republiek in haar nota van 19 Augustus deed nn ingetrokken ziJn omdat ket antwoord van Hr Ms regeering vervat in mijn nota van 30 Augubtus ten opzichte van interventie in do toekomst en snzereiniteit onaannemelijk is Hr Ms rogeering verwerpt ten eencn male de voorstelling van de politieke positie der Republiek door de regeering der Republiek aangenomen in haar nota aan mij van 16 April 1898 en evenzoo in haar nota van 9 Mei 1899 waarin zij voor de Republiek aanspraak maakt op de positie van een sonvereinen internationalen staat Hr Ms regeering kan danrom geen voorstel in overweging nemen dat afhankelijk wordt gemaakt van de voorwaarde dat zij die voorstellinng aanvaardt Op dien grond is Hr Ms regeering genoodzaakt het laatste voorstel van de regeering der Republiek in den vorm waarin het aangeboden werd ais onaannemelijk te beschouwen Hr Ms regeering kan nn niet toestemmen in een terugkeeren tot een voorstel waarvoor dat uit de nota van de regeering der Republiek van 19 Augustus bestemd was in de plaats te treden vooral niet nn ziJ de overtuiging hoeft dat wet no 31899 waarin dat voorstel voorgoed belichaamd is onvoldoende is om do onmiddollijke en wezenlijke vertegenwoordiging te geven welke Hr Ms regeering aldoor op het oog had en welke ook de regeering der Z A Republiek gelijk Hr Ms regeering nit derzelver an woord begrijpt billijk vindt Bovendien wijst het aanbieden van het voorstel van de nota van 19 Augustus er op dat de regeering der Z A Republiek zelf erkent dat haar vorig aanbod met voordeel uitgebreid kon worden en dat de onafhankelijkheid der Z A Republiek daardoor op geenerlei wijze in gevaar zon komen Hr Ms regeering is neg altijd bereid het aanbod gedaan in paragraaf 1 2 en 3 van de nota van 19 Augustus op zichzelf beschouwd aan te nemen onder voorwaarde dat het onderzoek dat Hr Ms regeering heelt voorgesteld hetzij gezamenlijk zooals Hr Ms regeering oorspronkelp opwierp hetzfl van éene zflde aantoont dat het nieuwe stelsel van vertegenwoordiging FEVILLEIOX Gedeaksohritten vaD een Gelakioeker or AOTIBAL DE VOULELING fut Framch D j Ok W NUTTER 9S In de nabijheui eener tafel van rozenhout lag een uteuU ontjierstboven er naast lag een gebroken guitaar i Bij de omgeworpen fauteuil zag men een groote bloedvlek Meerdere bloedvlekken hoewel klqiner zag men door geheel bet vertrek op Iden vloer op de tafel tegen de meubelen hoog tegen het behangsel alsof hier een bloedende als wanhopig rondgeloopen had alles besmettende tZie zeide dfc inspecteur naar de groote bloedvlek wijzende ilSloed ik zi het zeide de commissaris op gedempten toon I e kamer toonde drie of vier deuren waarvan het onzeker wa of ze toegang tot andere vertrekken gaven of wel kasten en bergplaatsen afsloten Een voor I een werden deze deuren geopend Van achter een dier deuren moest het geheim opgelost worden In een klein zijkamertje vond men een lijk Het lag op den grond uitgestrekt Het was het alt ontbonden oWrblyfsel eener vrouw De ongelukkige lag op den rug een der armen onder niet hchinderd wordt door bepalingen die de strekking er van opheffen en hot aan de uitlanders wezenlijke en onmiddtóijlfe vertegenwoordiging geeft In dit verband neemt Hr Ms rogeering aan dat gelijk do Britsche agent verklaard heeft de nieuwe leden van den Volksraad hun eigen taal zullen mogen sproken Als de regeering der Z A Republiek deze voorwaarden aanneemt zou de spanning tusschen de twee regeeringen dadelijk verdwijnen zon verdere himenging van Hr Ms regeering naar alle waarschijnlijkheid onnoodig wezen en zou het herstel verzekerd zijn van de grieven welke de uitlanders den zelf ter kennisse van den Uitvoerenden Raad en den Volksraad zouden kunnen brengen Hr Ms regeering komt meer en meer onder den indruk van het gevaar om het opheffen van de spanning die reeds zooveel het belai van Znid Afrika geschaad heeft nog langer uit te stollen en ziJ dringt dns met ernst op een onmiddellijk afdoend antwoord op het onderhavige voorstel aan Wordt dit aangenomen dan is zij bereid dadelijk schikkingen te treffen voor eon nadere conferentie tusschen den president en den hoogen commissaris ter regeling van alle bijzonderheden van hot voorgestelde scheidsgerecht en van de vraagstukkon vermeld in mijn nota van 30 Augustus welke geen uitlandergrieven noch kwesties van uitlegging van de conventie zijn maar die gereedelijk door vriendschappelijke gedachtenwisseling tusschen do vertegenwoordigers van de twee regoeringen geschikt kunnen worden Indien eetter wat zij ten krachtigste hoopt dat niet het geval zal wezen het antwoord van de regeering der Z A Republiek ontkennend of onbeslist mocht wezen heb ik te verklaren dat Hr Ms regeering zich het recht moet voorbehouden den toe stand van meet af aan te overwegen en eigen voorstellen te doen voor een finale regeling Het buitensporige van al de eischen die in bovenstaand stnk staan mot een conferentie ten vervolge die alleen of hoofdzakelijk bestemd schijnt om de noodige waarborgen voor de uitvoering van die hervormingen te verkrijgen spreekt voor zich zelf Alleen de opmerking dat met de gelijkheid van HoUandsch en Engelsch de Boeren weer een nieuwe eisch gesteld wordt Nauwelijks heeft Pretoria toegegeven ol Chamberlain verlangt weer wat anders Dat telkens toegeven van de Transvaalsche regcering moge een weinig verheffend schouwspel zijn de taktiek van de Engelsche regeering is het het lichaam Het was onmogelijk gelaatstrekken te onderscheiden Het lijk lag in een gestolden bloedplas De rechterarm was uitgestrekt de vingers waren tot een vuist gebald Aan een der vingers zag men een ring met een grooten diamant Een zonnestraal die door het geopende venster drong viel op het lijk toonde het in al zijn verschrikking Het was alsof een stofwolk er omheen zweelde of die massa zich in stof oploste in vluchtige atomen wegvloeide De straal der zon deed den groeten diamant in duizend kleuren schitteren De commissaris en de inspecteur keken elkander aan Een trek van afschuw van medelijden kwam op hun strak effen aangezicht Arme vrouw zeide de inspecteur wat heeft ze misschien geleden I Liefdewraak moord uil jaloezie zeide de commissans Gelooft ge Alles schijnt er op te wijzen Waarop berust uw veronderstelling Zie hier is een moord gepleegd op een vrouw naar de kleeding te oordeelen op een jonge vrouw misschien een raeiaje De dader heeft niets ontvreemd mij dunkt redenen genoeg En waarschijnlijk is de misdaad gepleegd door den eigenaar dezer woning Het is met mogelijk dat dit lijk al dien tijd door niemand der huisgenooten ontdekt is geworden En bovendien ofschoon er bewoners zijn schijnen ze voortdurend afwezig worden ze tenminste nooit gexien volgens de omwonenden vooral niet meer En nu wordt een antwoord verwacht binnon twee etmalen Eergisteren is het telegram de regeering der Republiek ter hand gesteld Heden moet zjj dus geantwoord hebben Indien dit geen ultimatum is dan verschilt hot er toch alloen ra den vorm van Op welke wijze de Engelsche regeering bij een niet onvoorwaardelijk aannemen van al hare eischen de oplosiing meent to moeten vinden is niet twyfelachtig Maar evenmin de vraag wie van een oorlog de verantwoordelijkheid draagt Van het Britsche gouvernement is een verdere mededoeling ontvangen waarin verklaard wordt dat ofschoon Hr Ms regeering vorlaugeud uitziet naar oen spoedig antwoord zij niettemin met het oog op den ernstigon aard van de quaestie de Transvaalsche regeering niet wil binden aan een termijn van 48 unr ♦ De Belgische Kamer heeft do kiesrechtdebatten hervat Minister De Trooz hoeft het ontwerp SfihoUaert weer opgevat met enkele wijzigingen en verdedigd HiJ liet daarbij niet na om herhaaldelijk te wijzen op de oneenigheid die in do oppositie is ontstaan doordien een gedeelte daarvan de evenredige vertegenwoordiging zonder meer wil aanvaarden terwijl een ander deel zulks niet wil zonder het algemeen Sitemrecht Dit had ten gevolge dat van verschillende zyden de minister telken in de rede word gevallen waarbj uitingen werdgn gehoord die niet bemoedigend zijn voor den verderen loop der debatten Toen de president b v eens zeido Valden spreker niet in de rede Er zijn nog 39 anderen ingeschreven toen riep de afgevaardigde Smeots En wat hebben er nog 30 tot uw beschikking En wat later riep dezelfde afgevaardigde Val hem niet in de rede Het dnnrt toch zeker drie maanden Dat belooft wat Merkwaardig was een verklaring nit de rede van den heer Do Brocijneville een clericaal die tegen het voorstel sprak Deze heer was tegen het beginsel van cvonredige vertegenwoordiging onder anderen op dezen grond dat dit beginsel de vertegenwoordiging van dwaalbegrippen wettelijk voorschreef En dat raag niet De dwaling zei deze spreker mag niet vertegenwoordigd worden Dat is de oude katholieke theorie Gelukkig wordt deze theorie lang niet door alle Belgische katholieken gehuldigd evenmin als door de Nederlandsche katholieken die voortdurend tegenover de liberalen medewerken tot eene vertegenwoordiging der minderheden en dus volgens den heer De Brocqneville medeplichtig zouden zjjn aan het helpen vertegenwoordigen van de dwaling Ik geloof dat u gelyk hebt antwoordde de inspecteur Maar zouden wc alvorens dit lijk te doen verwijderen ons onderzoek niet nog voortzetten m andere gedeelten van dit huis Misschien is dit niet alles Natuurlijk zullen we dat Intusschen kunnen twee onzer mannen heengaan om iets te halen waarmee dat daar te traasporteeren is het zal moeilijk gaan maar het moet De inspecteur gaf eenige bevelen en het onderzoek Verd voortgezet Alles werd nagezien Men doorkruiste het gansche gebouw Iedere kamer ellie kast de kelder de zolder niets bleef ondoorzocht de kleinste bergplaats ontsnapte htm aandacht niet Men vond niets AUes was overal in de volmaakste orde In alle vertrekken stonden de meubelen op hun plaats niets was in wanorde En had niet een dikke laag stof alles bedekt dan zou men gedacht hebben dat deze woning geen dag onbewoond was gebleven Geen enkele deur vonden zij afgesloten Nergens evenmin sporen van diefstal Geen enkele aanwijzing dat hier geweld was gepleegd geworden De kasten waren nog vol huishoudelijke artikelen Zilveren lepels en vorken porseleinen eetserviezen kristallen Ixikalen wwen in massa voorhanden in de keuken De Unnenlcasten waren met linnengoed overvuld Maar niets van dit alles droeg wapen of merkteeken Niet de minite uaw xing omtrent de ül ntitett Verspreide Berichten Fraskbuk Gisterennacht heeft de politie in een huis vlak tegenover de vesting in do Ruo do Chabrol drie personen gearresteerd die uit een zolderkamertje de belegerden van levensmiddelen voorzagen Met behulp van een sterken catapult hadden zij een ijzerdraad op het dak van Gu rin s huis geschoten en nu lieten zij van een ring voorziene pakjes brood enz langs den draad gljjden Doordat een pakje op de straat viel ontdekte de politie hun bedröf Bjj de arrestatie boden de drie mannen die later leden der antisemitenliga bleken te zijn verwoeden tegenstand zoodat drie agenten yrjj ernstig werJen gewond In het zolderkamertje vond men 2 K K G proviand brood boonon kooien wortelen salade chocolade thee vleesch en verduurzaamde levensmiddelen Ook de bewoonster van het zolderkamertje zekeïe vrouw Forest is gearresteerd Zij en de drie mannen zullen worden vervolgd wegens medeplichtigheid aan gewapend verzet De papieren welke biJ de huiszoekingen in verband met het complot Déronlède es in beslag zijn genomen vormen drie afzonderlijke categoriei n De eerste heeft betrokking op de overeenkomst tusschen de royalistische purtij en de nationalistische antisemitische on andere groepen de tweede omvat circulaires dagbladartikolen en brieven dio ten dool hebben een volksopstand te verwekken en de derde hoeft betrekking op do zaak van de kazerne te Reuillly waaromtrent nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen DUITBCHLAITO Het bericht dat do czaar en de czarina van Rusland op hun reis naar Darmstadt Potsdam zullen aandoen is onjuist Wol zullen zij vermoedelijk prinses Heinrich van Pruisen te Kiel bezoeken en eenige dagen bij haar blijven De ontmoeting tusschen keizer Wilhelm on czaar Nioolaaa is voor later in nitzicht gesteld De National Tidendo van Kopenhagen weet modo te doelen dat de keizer te Kiel den czaar zal ontmoeten Na een vorbljjf van 5 k 6 weken te Darmstadt koeren de czaar en zijn gemalin naar Rusland terug om deel te nemen aan de jachtpartijen te Belovezh Het heet dat keizer Wilhelm tot deze jachten is uitgenoodigd Van 1 Jannari tot 1 September dezes jaars zjjn van Hamburg uit 46 46 landverhuizers vertrokken tegen 26 641 in hetzelfde tijdsverloop in het vorig jaar der Inwoners werd gevonden Nergens het minste spoor van een naam zelfs met van initialen Geen papieren werden gevonden geen brieven niets wat den naam des bewoners zou hebben kunnen verraden Nu rest ons nog slechts een kijkje in den tuin te gaan nemen zeide de commissaris Waarlijk zeide de inspecteur ik l en niet jong meer evenmin onervaren het heeft mij in mijn loopbaan niet aan vreemdsoortige ontmoetingen ontbroken maar ik moet erkennen dat it geval de kroon spant in geheimzinnigheid Ja antwoordde de commissaris er is in deze misdaad tets zonderUngs En h t vreemdste ia nog het vollcagenicht dat zoo afschuwelijke waarheid blijkt te zijn toch kan ik niet aannemen dat iemand er van geweten heett De berichten waren ook maar onbestemde vermoedens Het zat iu de lucht men venlwaalt er in het is ot men een roman van de sombere geheimzinnige schrijfster mejuffrouw de Scudéric leest Het is me juist alsof ik de misdaad waarvan die vrouw daarboven het slachtoffer is geworden bedrgven zie Het li mij alsof ik de jonge vrouw daar zitten zie met haar guitaar op het oogenbhk dat ze misschien een zwaarmoedig minnelied zong en haar stem met haar instrument begeleidde moet de moordenaar binnengekomen zijn en zich op haar hebben geworpen Vkordt vtrvolgd t