Goudsche Courant, vrijdag 15 september 1899

Gistermorgen heeft te Kiel een ontplotfiug plaats gehad aan boord van den Duitschen kruiser Wacht Vier personen werden gedood en 4 gewond Dënehabken Het werk is gisteren door het geheele land In alle werkplaatsen hervat POBTUOAL Door het sluiten der grenzen wegens het uitbreken van de pest te Oporto Ipen handel en nijverheid enorme schade Te Oporto wordt de toestand onhoudbaar 20 000 Arbeiders zjjn tengevolge van het sluiten der fabrieken zonder werk BINNENLAND Hare Majesteiten de Koningin en de KoTlingin Moeder hebben de uitnoodiging van Z M den Keizer van Duitschland aangenomen om gedurende Haar aanstaand verbiyt te Potsdam in het paleis aldaar te logeeren De regeering heeft van Cnraijao het vol ende telegram ontvangen gedagteekend 2 September Acht dezer is een cycloon over St Martin getrokken Velen zijn zonder dak Er is hulp gezonden Dr W B J van Eyk Inspecteur van het middelbaar onderwijs voor de provinciën Noord Brabant Gelderland Zeeland Utrecht Overijssel en Limburg is in Den Haag overleden Hij vervulde deze gewichtige betrekking sedert 3 Augustus 1886 Na vroeger predikant en aan het Athenaeum te Deventer hoogloeraar te zijn geweest vervulde de overledene gedurende vele jaren den post van districtsschoolopzienep te Haarlem uit welke betrekking by tot inspecteur werd benoemd Tot kort geleden behoorde het toezicht op het landbouw ouderwijs en het gymnastiokonderwijs mede tot ziJn taak Hij was ridder in de orde van den Nederlandschen Leenw Do begrafenis is bepaald op Zaterdag te 12 uur van het jèerfhuis naar Eik cn üninen Op uitdrukkelijk verzoek van den overledene zal de begrafonisplechtigheid zeer eenvoudig zijn Er zal bij ziJn graf niet ge sproken worden Het program voor de opening vandevor gadering der Staten Qeneraal op Dinsdag 8 8 is als t vorige jaar 1 0 Koningin wordt door hare moeder vergezeld en zal om 1 uur van het palcis afrijden Vooraf gaan cavalerie de holfourier met twee rijknechts te paard de ceremoniemeester in een rijtuig met twee paarden acht kamerheeron in twee rijtuigen met twee paarden de gjoot offlcioren on de intendant van het Huis van do Koningin moeder in twee rijtuigen met zds paarden de opperccremoniemeester in oen rijtuig met vier paarden en de grootmeesteres der Kyingin en do waarnemende grootmeesteres der Koaingin mooder in een rijtuig met vier paarden Daarna de Koninginnen in do staatsiekoets met acht paarden waarnaast de chef Zomerdlenst 1899 Aangevangen 1 Mei TUd van ireenwlch 4 11 4 i 4 48 i li S IS 7 14 7 16 8 17 8 31 10 10 10 89 10 87 BODDA OTTÏKDAM ic ria 11 81 IJ ia 18 58 1 J8 8 11 8 86 8 48 amit Uoordraolit iauw kark0 p U Sotlerdam M RotterdamD F Botterdam B r a AUoa In Diiudigi 5 40 8 80 7 83 Diiudtg ndaagwhe rutoarbiljetUra toot de Se kl Terkrygbaar tegea eakelea vrachtpriji i BOTTERDAU QOCDl Tioa titu Botterdam Beura Rotterdam D P ottorilam M 4 45 Oipolla 4 65 manwerkark 6 04 Uoorilreoht 5 11 aooda l 6 86 36 18 18 6 46 1 11 64 IJ O 1 84 l AUee 1 éa 8e U eila teUl Feealtaiief ap du to ta iet jerek i w to fl H H i t p w OOUDA UKN HAAOi 1 08 1 01 8 14 8 46 4 18 1 18 1 8 I l S 1 80 1 48 7 88 7 59 8 80 S t 18 8 11 M 10 18 e 1 t 10 87 8 8 C 10 89 8 0 8 41 8 48 8 0 40 10 44 10 8 1107 11 44 Qouda Zofenhuiien MoBrkapolla 8aatermeer Z g aard Voorburg 1 Hanfc a M 4 15 4 45 U 5 41 06 7 06 7 0 7 45 8V85y 00 iffi 11 7 11 85 18 0 1 86 8 4M 00 4 00 4 80 4 5 5 0 6 18 7 0 7 8 7 5 8 6 4810 0 v b g 5 48 8 j r z z l l t so ü Zo l rm 7 J O ZZSf 0 43 0 4 51 10 1 4n ld M4 8 7 8J7 47 l d Uarmoaikatrein tlleea Ie ea e O U U A A M S T t D A M liaa lena aoudk 9 8 09 8 17 II 18 10 10 10 57 11 08 I IS 8 38 8 18 4 0 I 13 in 18 i8 8 16 9 18 lO tO 11 00 A mat W 8 01 8 53 9 06 10 16 10 64 11 48 18 7 1 00 8 18 4 1 4 7 e OO 37 57 8 18 9 0010 01 0 1010 48 1 8711 8 kmat 0 8 1 I 08 9 80 10 30 11 09 1 08 l lu 8 16 3 41 4 80 1 1 7 18 8 80 9 13 10 8 10 11 00 11 1 11 07 if in 3 o 4 b1 10 1 1 I OS E 7 10 18 10 84 11 18 03 U 87 8 17 S ll 8 87 1 7 8 0 5 1 00 50 7 7 8 10 8 8 9 lO S 10 51 a e klaiia extra betalea V Beitigan Toor de lyn Breokelea Aawtenlam mogea TJa Utwcnt wea O 1 D UIB1S0HT la eria Jï 10 1 10 67 18 00 U IO 0 S 17 4 88 47 05 8 66 8 4 10 81 1114 8 8 7 10 10 48 11 11 8 46 S Sl 7 18 8 48 lO II 878 8 68 7 10 1 U 4 U S8 1 18 8 08 3 60 5 04 88 3 40 7 8 6 li l tfouda Oudew Woard Ulreobt 6 85 7 0 7 40 9 8 9 45 1 1 11 01 11 1 80 3 H I 8 81 4 45 6 11 85 7 1 10 9 86 48 lAma W 43 O 7 88 1 6B 9 80 10 00 11 30 18 16 11 40 1 41 8 30 8 45 6 01 8 18 8 60 7 80 8 86 9 40 10 00 Ilouda 7 17 7 84 8 18 8 4110 18 10 48 11 11 0 1 84 8 38 4 17 4 18 47 7 81 7 88 8 14 9 18 10 87 11 10 17 7 S3 8 80 8 4 9 90 10 16 10 88 11 38 11 01 1 37 3 08 3 0 3 9 iM 88 8 41 t U 7 8 9 19 10 00 10 34 6 16 8 63 8 14 10 38 11 65 1 7 4 7 9 4 10 54 6 S 7 0 8 1 10 48 l 8 4 Sn 7 87 9 49 60 7 17 7 17 8 86 9 00 9 81 9 1 10 9 11 10 11 11 11 61 l 9 8 40 t 4 48 5 10 JO 7 11 7 1 8 t 10 01 lO tC 11 10 Ulraakl WoariJoB Oudaw Ooada van het Militaire Huis der Koningin te paard ter rechterzijde en de gouverneur der Residentie ter linkerzijde Achter de staatsiekoets volgen de officieren van het Militaire Huis te paard De trein zal rgden door Noordeinde Hoogstraat en Gravenstraat over het Buitenhof naar het Binnenhof In de vergaderzaal komende worden de Koninginnen voorafgegaan door den ceremoniemeester de kamerhceren den intendant de groot ofiicieren en den opgercere monlemeester De zitting geëindigd zijnde gaat H M naar het paleis terug over den Vijverberg de Plaats en het Noordeindc De nationale wedstrijd van den Nederlandschen Kolfbond gehouden bij gelegenheid van de algemeeno vergadering werd gisteren voortgezet De uitslag was Korpswedstrp 1 Zaanstreek van Koog a d Zaan met 54 p 2 De Prins van Oranje te Goos met 287 p Personeele wedstrijd 1 H Bliek te Goes met 133 p 2 N van Dalcar te Koog a d Zaan 125 Joh Molhoek te Goes 123 C Kassen te Koog a d Zaan 122 en Bgport te Nieuwe Niedorp 119 p Hoogste getal punten met den sajetten bal H Bliek te Goes Na den wedstrijd deden de kolvers een rijtoer door de omstreken van Goes De wedstrijd die nu afgeloopen is heelt bewezen dat er in ons land nog volhardende beoefenaars van het kolven ziJn Opmerkelijk dat er onder hen weinig of geen jongelui zfln Ons Ipt dit spel voor geposeerde lui ook veel beter dan het voetbalspcl der jongelieden Het kolven is het spel biJ uitnemend voor het platteland waarbij het kaartspelen in een herberg vol tabaksrook het ver moet afleggen Als de Nederlandsche Kolfbond met alle krachten het kolfspel bevordert doet hg eenhoogst nuttig werk omdat het kolven oogen hand oefent do spieren staalt een kalm temperament en ecn onschuldigen gezelligen omgang bevordert Tel Gemengde Berichten Uit Amsterdam meldt men In de nieuwe stadswijk buiten de Muiderpoort zijn gisterennaraiddag zoo iets is al meer gebeurd twee woonhuizen ingestort Gelukkig werden de bewoners in tijda voor het dreigend gevaar gewaarschuwd zoodat geen mcnBchenlevons te betreuren zjn Op den hoek van do Pieter Nieuwlandstraat en de Dapperstraat was een bazaar van huishoudelijke artikelen gevestigd van den heer Troostwijk Deze winkel stond uitgebreid te worden door bijtrekking van twee winkelhuizen in de Pieter Nieuwlandstraat De verbouwing was door het bouwtoezicht goedgekeurd en werd uitgevoerd door deu eigenaar der perceelen den heer Prins De pui der twee bedoelde winkelhnizen was al weggebroken en een ijzeren balk was gelegd Alleen de pui van het hoekhuis was nog gestut door houten balken Eergisteren was het werk nog gecontroleerd door hot bouwtoezicht en niets verdachts ontdekt Gisternamiddag echter werd door de bewoners der bovenverdiepingen gekraak gehoord steenen vielen uit do voorgevels der twee wiukel ülrecte SiMorwegverblndlngen met GUIUA it W 8 88 01 fAi 8 B 8 8 C8 a it a B4 10 4 ll l 8 16 8 7 0 7 88 8 1 1 1 7 1 14 l iS ll t 11 88 11 4 11 51 18 8 door 7 il7 7 84 7 41 I1 80 7 10 4B 10 1 1 54 8 48 11 18 AUeeli 1 ea a Uim Eitil bijbclalea Op tee tninta lijn Zoid HundiK 11 87 U 40 11 85 10 1 10 8 10 8 2 10 48 00 10 0 10 17 1 4 7 15 7 87 8 40 7 kB 11 88 1 45 t Sl 06 14 10 6 10 8 14 10 1911 16 11 18 11 80 11 41 ll 10 16 11 46 H S8 7 7 85 8 0 8 48 8 4 8 7 87 00 7 48 CO 8 0 1 07 8 85 10 18 46 5 lO X w d 0J 5 10 8 84 7 60 8 8 5 86 48 08 7 4 7 44 tM huizen zoodit de drie gezinnen der drie verdiepingen van één der perceelen het andere stond leeg Beiniks Engelblik en Poeter wijselgk hunne woningen verlieten De muren werkten en na een kwartier wachtens stortten de twee perceelen nummers 48 en 50 met donderend gekraak in den zijmuur van het hoekhuis meesleurend De politie had den tijd benut om het terrein af te zetten en de brandweer vond echter niets te doen Met de opruiming van het puin en dealooping van hetgeen nog tnsschen de muren der belendende perceelen was blijven hangen moest gewacht worden tot de belendende perceelen zouden zijn gestut en het bouwtoezicht zijn onderzoek zou hebben voltooid De ruïne der beide ingestorte huizen leverde een treffend schouwspel op Het puin van perceel No 50 bedekte de Pieter Nieuwlandstraat tot op de helft harer breedte de vloeren der drie verdiepingen steken rechtstandig uit den chaos van steenen balken en huisraad op Ook de gevel van perceel 48 ligt op den grond maar de vloeren der verdiepingen hangen schuins omlaag aan eene zgde vastgehouden in den muur van het aangrenzend perceel sNo 46 Een der vloeren wordt opgehouden doy een linnenkast welke op haar benrt steunt op een openstaande deur Steekt er een sterke wind op dan is verdere instorting te voorzien Toch zagen wij gisteravond in perceel 46 de lichten op de bewoners wagen het er dus op Het terrein wordt trouwens door politie en brandweer bewaakt De zolder en de kroonlijst der ingestorte perceelen zijn blijven hangen Men ziet op den zolder nog eene wasch te droegen hangen en aan de verzakte zolderingen van perceel 48 hangen de petroleumlampen De van hunne have beroofde gezinnen zijn vrij getroost onder de ramp zij tonden zich overtuigd dat de heer Prins de schade die niet door assurantie gedekt kan zijn zal vergoeden Alleen gezegde Poeter een hospitaal soldaat is ontroostbaar vooral wegens het verlies der uniform die hij eertijds als soldaat van het Indische leger met eere heeft gedragen Twee vogelkoo tjes met kanaries kwamen omlaag tuimelen De diertjes werden echter levend bevrijd De ruïne toont maar al te duidelijk de wrakheid van de huizen in de nieuwe wijken De balken sic ziJn geen hand breed en de tusschenschotten en vloeren lijken wel van papier Gisteravond liet men den puinhoop voorloopig zooals hij was Er is echter voortdurend toezicht en de toeloop van kijkers is groot Een ernstig gevolg van Dreyfus veroordeeling zal zegt het N v N voor Nederland wezen dat het Nederlandsche vee niet te Parijs op de tentoonstelling zal pronken De toezegging van eene gift van f 25 000 speciaal ten doel hebbende om een keur van Nederlandsch vee naar Parijs te zenden is naar het blad verneemt ingetrokken 4 48 4 55 5 0 5 09 5 18 4 40 4 B8 4 16 4 05 4 87 4 47 4 54 6 01 4 S4 6 07 1 48 8 06 1 44 i i 1 54 i Ol 8 08 r 8 14 J 85 11 5 4 16 7 17 4 65 1 86 6 07 6 18 5 38 I 5 87 5 56 7 45 16 48 P 11 00 V m t C 11 8 De trein die te Zuidbroek pi m kwart voor vijf plaatsel tyd van Groningen arriveert is Dinsdag aan een groot gevaar ontsnapt Terwijl hij reeds in aantocht was waaide een telephoonpaal omver die dwars over de rails kwam te liggen De brugwachter Bruinsma ontdekte het onheil dat op ruim 5 min afstands van hem dreigde Door het seintoestel op onveilig te zetten en met behulp van zijn zoon Arjen die in allerijl den trein tegemoet snelde wist hg den machinist op t gevaar opmerkzaam te maken waardoor de trein nog bgtijds tot stilstand kwam en de paal werd verwgderd N G Ct Men meldt uit Rottevalle aandeO HCt Ds S C Kijlstra en eenige geestverwanten znllen zich begin October vestigen op 20 H A grond bg Laren Zg zullen de vegetarische leefwijze volgen hun leven naar bet voorbeeld van Jezus inrichten en door werken in hoofdzaak tuinbouw in hun onderhoud voorzien Een gewezen onderwgzeres van Dreyfus mevrouw Soullier woont tegenwoordig teAthene waar zg onderwijs geeft Vgfen twintig jaren geleden stond zg aan het hoofd van een kostschool te Geneve Op die school kwam Dreyfus toen hij 13 jaren oud wasals internleerling en toen zgn familie laterde wijk nam uit den Ebsaa en zich metterwoon te Geneve vestigde werd de kleine Alfred extern In het te Athene verschijnendeblad Akropolis deelt mevrouw Soullier eenige bijzonderheden mede omtrent Dreyfus toen hg bg haar op school ging i Zijn moeder was schrjjf mevrouw Séi lier een kleine zeer knappe vrouw met groote zwarte oogen vol uitdrukking Zg kwam lederen dag op de school en scheen zeer veel belang te stellen in de vorderingen van haar zoon Ten tijde van de eerste veroordeeling van Dreyfus ontving mevrouw Soullier van haar zoon die toen te Parijs vertoefde een brief Alfred Dreyfus schreef hg is onze kleine schoolkameraad Had u ooit kunnen denken dat hij zich schuldig had kunnen maken aan zulk een misdaad Van den eersten dag af aan was mevrouw Soullier overtuigd van zijn onschuld maar zg vertelde het tegen geen mensch dat zjj zijn onderwgzeres was geweest uit vrees dat men zon gelooven dat zg alleen op dien grond partij oor hem koos Gedurende de twee jaren dat hg te Geneve bg haar op school was was Alfred Dreyfus een voorbeeld voor de andere leerlingen Onder een bloö uiterlgk verborg hij groote vastheid van karakter en als bewgs daarvoor verhaalt mevrouw Soullier de volgende anecdote Op zekeren dag werd iu de school een ruit gebroken De schuldige kon niet ontdekt worden Een scholier zeide tot mij Alfred Dreyfus heeft het gedaan Ik riep n onder vroeg hem Neen antwoordde hg ik heb het niet gedaan ik weet wie de schuldige is maar daar hg zich zelf niet noemen wil is het niet mjjn zaak hem aan te wijzen Je eigen neef heeft het mg gezegd Hij f riep Dreyfus verwonderd uit Van dat oogenblik bleef hg stom en gesloten tegenover al mijn vragen Ik gaf hem strafwerk op Hij aanvaardde de straf zonder morren Toen ik twee dagen later hoorde dat de schuldige niet Alfred was maar zjjn neef die hem had verklikt vroeg ik Dreyfus of hij werkelijk wist dat zgn neef de ruit gebroken had Ik wist het antwoordde hij mij maarik kon mijn neef niet verraden om de dub 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 7 1 8 03 8 10 8 17 8 88 10 47 10 5 8 50 ll S 8 50 fi HolUadKlie Spoo 7 40 11 4 5 4 8 10 08 10 16 10 8 68 10 8 17 8 17 84 S 41 8 47 lOJO 8 18 8 80 11 10 10 4 hele reden dat hij gelogen en mg als den schuldige aangewezen had Ik moet bekennen voegt mevrouw Soullier er bij dat ik gedurende de veertig jaren die ik als onderwijzeres werkzaam ben nog nimmer zulk een karaktertrek heb aangetroffen De onderwgzeres geeft nog een voorbeeld van de goedhartigheid van Dreyfus Tijdens een pauze op de school nam eens een straatjongen den hoed van een kiemen scholier af en ging er mee op den loop De arme kleine weende hevig en durfde niet naar huis gaan waar hem een strenge straf wachtte Dreyfus gaf hem zonder aarzelen uit medelgden zgn eigen hoed en ging zelf blootshoofds naar huis Mevrouw Soullier heeft thans een brief aan Dreyfus geschreven waarin zg zich zjjner in heriimering brangt Ik twijfel er niet aan zegt zg dat hjj mg zal antwoorden en de Akkropolis zal dezen brief het eerst mogen publiceeren Een deel der aardappelrooiers te Veendam is gistermorgen weer aan het werk gegaan niettegenstaande de meeste boeren één cent minder betalen dan de eisch is Te Wildervank en te Nieuwe Pekela duurt de werkstaking voort Anth B huisknecht te Utrecht kocht op rekening van zijn heer een eostuum terwijl de laatste hiermede in t geheel niet bekend was en viel daardoor in handen van t gerecht Aanvankelijk begin Juni werden een viertal getuigen gehoord waardoor duidelijk de oplichting bleek maar een vijfde getuige moest nog gehoord worden en de beklaagde ging dus weer naar de gevangenis terug in preventieve hechtenis De volgende week het was toen hall Juni verscheen de nieuwe getuige en versterkte het bewgs waarna het O M 6 maanden gevangenisstraf eischte De rechtbank was echter van oordcel dat een zesde getuige moest worden gehoord verdaagde de zaak tot na de vacantie tot 11 September en stelde den beklaagde op vrije voeten die nu maakte dat hg zoo gauw mogelijk wegkwam Maandag 11 September is hiJ niet verschenen Van zjjn standpunt had hij hierin geen ongelijk want do zesde getuige vertelde zooveel dat het O M zgn eisch tot 9 maanden verhoogde Bg den heer Martinns Nyhoff te sGra venhnge daartoe in staat gesteld door de rechtverkrggenden van wjjlen professor Robert Fruin zal verschijnen een gezamenlijke uitgave van de verspreide geschriften van den hooggeschatten leermeester van velen den onbetwistbaren meester van allen De talrijke opstellen studiën toespraken enz voornamelijk over Nederlandsche geschiedenis zgn grootendeels verspreid in verschillende tijdschriften van 1858 tot 1899 toen zgn laatste studie verscheen in het door hem geredigeerde Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis slechts met veel moeite en tegen hoogen prijs waren die te verkrijgen zoodat het werk samengesteld door de Léidsche Hoogleeraren Dr P J Blok en Dr P L Muller en den Rgksarchivaris in Utrecht Mr S Muller Tz met groote belangstelling zal worden tegemoet gezien Robert Fruin s verspreide geschriften zullen verschijnen in ongeveer zestig afleveringen van 5 vel druks Maandelijks verschijnt eene aflevering waarvan de prijs slechts 60 ets is zoodat de geheele uitgave in vgf jaren compleet f 7 20 jaarlijks kost Wij voegen aan het bovenstaande nog toe dat deze uitgave niet een eenvoudige herdruk zal zijn maar dikwijls over eenig onderwerp alles zal bevatten wat Fruin waarschijnlijk zon gegeven hebben indien hg in staat ware geweest persoonlgk de uitgave te leiden Moge deze nationale onderneming van de samenstellers en den uitgever welslagen STADSNIEUWS GOUDA 14 September 1899 Het telegram verzonden aan Kapitein Dreyfus mt Café Vredebest bevatte 222 woorden k 8 ct per woord = 1 17 76 afgerond f 17 80 Er waren 108 onderteekeningen dus per hoofd berekend zon het bedrag voor ieder onderteekenaar die wenscht bg te dragen aan de telegram kosten bedragen f 0 16 Het officieel afschrift en kwitantie van de rijkstelegraaf is ter inzage van de onderteekenaars Volgens achterstaande advertentie zal de heer Daens uit Aalst Maandag hier ter stede optreden Men verzoekt ons er op attent te willen maken dat ieder de heer Daens zal kunnen verstaan daar hg Vlaamsch spreekt hetwelk voor Nederlanders uitstekend verstaanbaar is Velen zullen ongeti ijfeld naar Ons Genoegen gaan om genoemde heer te hooren Aan het verslag Van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleenen wij nog het volgende Brandweer De inrichting der Brandweer bleef onveranderd De brandbluschmiddelen verkeeren in goeden staat bijzonderheden daaromtrent zgn dit jaar niet te vermelden Voor het onderhoud werd besteed eene som van 1 830 51 waarvan f 626 92 aan materialen en f 203 69 aan arbeidsloonen Aan het personeel is als belooning voor bewezen diensten en premiën uitbetaald een totaal bedrag van f 1998 27 Branden en rampen In den loop van het jaar kwamen de volgende gevallen van brand voor waarbjj de Brandweer of een deel van haar personeel optrad Op den avond van 23 Januari een begin van brand in de sigarenfabriek van den heer C P van der Loo gevestigd in het perceel in de Rozendaal wgk M no 9 toebehoorende aan den heer I A Oats Op den avond van 25 Januari een uitslaande brand in de sigarenfabriek van don heer C A Sprujjt aan de Geuzenstraat wijk L no 61 Op den avond van 12 Februari een begin van brand in de werkplaats voor stoom en andere werktuigen van den heer G J D Arends aan den Wintetdgk wjjk Q no 101 Op den middag van 22 Februari een uitslaande brand in het meubelmagazgn van den heer F C Bik bjj den Korten Tiendeweg wijk D no 83 in de onmiddellijke nabgheid van de St Janskerk waaraan echter geen schade werd toegebracht Op den avond van 18 April een begin van brand in het perceel van den heer A R Scholtcns in de Dubbele Buurt wgk B no 4 Op den middag van 9 Augustus een uitslaande brand in de hooiberg op de boerenhoeve van L van den Berg in de Willens wijk S no 28 In den morgen van 19 Augustus een uitslaande brand in een pakhuis achter het winkelhuis van den heer G H Schuttelaar op de Markt wgk A no 90 In den nacht van 26 op 27 September een uitslaande brand in het winkelhuis aan de Hoogstraat wgk A no 122 bewoond door den heer L Boer en toebehoorende aan de wed F W Stüte Schenk waarbg het aangrenzende aan dezelfde eigenares toebehoorende winkelhuis no 123 bewoond door den heer A A Bisschop mede aangetast werd Op den middag van 15 October een begin van brand in de steenkolenloods der Goudsche Boterfabriek aan het Jaagpad wiJk Q no 18 en 19 Straatverlichting De straatverlichting had plaats door middel van 357 gaslantarens waarvan 217 den ganschen nacht doorbrandden zoogenaamde doorbranders en 140 met zonsondergang ontstoken en te middernacht gebluscht werden Het aantal straatlantarens dat op 1 Januari 342 bedroeg nam dus toe met 1 terwijl wederom onderscheidene lantarens voorzien werden van gasgloeilicht branders zoodat thans niet enkel de hoofdstraten maar ook andere minder belangrijke straten met gasgloeilicht verlicht worden Voor de straatverlichting leverde de Stedelijke Gasfabriek om niet 192065 M gas dus slechts 129 M meer dan in 1897 De kosten van het aansteken en blnsschen poetsen vernieuwen bgplaatsen onderhoud en herstelling der lantarens werden door de Gemeente aan de fabriek gerestitueerd De uitgaven te dezer zake beliepen f 4141 97 Over de hoedanigheid van het gas viel niet te klagen De gemiddelde lichtsterkte over het geheele jaar bedroeg volgens de waarnemingen op de fabriek 15 97 spermacetie standaardkaarsen en het specifiek gewicht 0 471 Het buizennet onderging in het afgeloopen jaar wederom eenige uitbreiding en verandering Zoo werd in het Plantsoen langs de Kattensingelgracht van de Gouwe tot den Kleiweg eene 7 en 6 duimsleiding gelegd die door middel van eene 9 duimszinker in de Gouwe hg de Potterspoort met de hoofdbuis der fabriek verbonden werd Hierdoor is tevens eene directe verbinding verkregen tnsschen die hoofdhuis en de leidingen in den Kleiweg de Spoorwegstraat en den Bleekerssingel Voorts is een gedeelte der 2duims buisleiding op de Gouwe vervangen door eene 4 duimsleiding en is de leiding in de Spoorwegstraat van 3 op 4 duim gebracht Eindelijk werd nog eene gasleiding gelegd in het Plantsoen bg Bgnlands Stoomgemaal ten einde ook de aldaar opgerichte mnziektent aan het buizennet aan te sluiten De werken ter uitbreiding van de Gasfabriek in 1897 aangevangen en voor het grootste gedeeUe uitgevoerd zijn in het afgeloopen jaar voltooid Omtrent al wat tot de exploitatie van de Stedelijke Gasfabriek behoort zgn de nadere bijzonderheden medegedeeld in het Verslag van den toestand dier fabriek over 1898 dat afzonderlijk is gedrukt Persooniyke diensten waartoe de Inwonels ter handhaving van de openbare orde in het algemeen belang mochten zjjn opgeroepen Dergelgke diensten werden van de ingezetenen niet gevorderd Wordt vervolgd NmüWEBïKRK a d IJbel Woensdag werd hier een tentoonstelling gebonden vanwege de afdeeling der Maatschappij van Landbouw de inzending van paarden en vee was uitstekend die van kaas en boter was eveneens goed Ten drie unr had eene ringrjjderjj plaats waarv k 40 paren deelnamen de uitdeoling der prglen had plaats ten huizo van G van Beeuwjjk het muziekkorps der Goudache Schutterij luisterde het feest op Ten 7 i uur werd een goed geslaagd concert door bovengenoemd muziekkorps gegeven De vrouw van K van den Heuvel die voor een paar jaar tweelingen kreeg werd gisteren verrast met drielingen INQBZONDEN Het Hoofdbestuur der Verceniging Ons Belang verzoekt ons onderstaande kennisgeving plaats te verleenen Aan de Onderofficieren en militaire geëmploijeerden in den graad van Onderofficier van het Nederlandscho Leger Kameraden I Het Hoofdbestuur van Ons Belang Vereeniging van actief dienende Ünderofflcioron en militaire geëmploijeerden in den graad van Ünlterofflcieir behoorondo tot de Nederlandsche Landmacht heeft de eer u bjj deze het volgende te doen weten Dat het Hare Majesteit onze geSerbiedigde Koningin heelt behaagd bg Besluit van den 15den Augustus 1899 No 40 onze Statuten goed te keuren dat in verband hiermede door ons voorde Onderofficieren van ulle korpsen in allo garnizoenen per post een circulaire is verzonden waarin doel en streven wordt kenbaar gemaak nader omschreven in eendaarbij verzonden reglement dat door ons aan Z E den M v O zoo mede aan alle Rcg Bat Afd en KorpsComm de Statuten zgn verzonden met begeleidend aanbevelend schrijven dat nu nogmaals alle Onderofficierenen de daarmede gelgkgestelden worden aangespoord met ons eendrachtelgk saflm tewerken opdat het doel door ons beoogd moge worden bereikt Het Hoofdbestuur J DE SMIT President E M BIJTER Ie Secretaris Afloop der Openbare Verkooping vao Onroerende Goederen VEILING 14 SEP 1899 Ten overstaan van Notaris Mr I Molenaar Hofstede met 18 Hectaren 3 Aren 85 Centiaren Weien Hooilanden onder Zegwaard f 19220 k M Sopors te Varlanderveen HAR T BGRICHTKM QoUda 14 September 1899 Granen dooreen onveranderd Tarwe en Rogge tot 10 i 20 cent hooger prijs goed gevraagd Tarwe Zeeuwache 6 30 i 6 60 Mindere dito 6 k f 6 20 Afwijkende 5 25 i 5 50 Polder 5 70 i ƒ 5 90 Rogge Zeeuwache 5 50 5 75 Polder 5 ii 5 25 Gerst Winter ƒ 5 20 i 5 50 Zomer 4 90 i 5 25 Chevallier 5 75 i 6 30 Haver per heet ƒ 3 10 i 3 60 per 100 kilo 6 90 i 7 40 Hennepzaad Inlandsche i Huitenlandache 8 75 i g Kanariezaad 7i7S f 8 25 Koolzaad 8 25 4 8 70 Erwten Kaokerwten 8 4 8 50 Niet kookende 4 ƒ Buitenlandscbe voererwten per 80 Kilo 4 Boonen Braineboonen 9 50 4 10 25 Diiivenbooiien 4 ƒ Paardeboonen 4 Maia per 100 Kilo Bonte AmeriUaansche 4 60 4 4 80 Cinquantine 6 4 6 25 Odessa 5 20 4 5 50 Karweizaad per 50 Kilo Veemakkt Melkvee redelijk aanvoer handelen prijzen matig Vette varkens goede aanvoer handel vrij wel i6 4 18 ct per halfKG Biggenvoor Engeland redelijk aanvoer handel ilallw 14 4 15 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig 0 55 4 0 75 per week Vette Schapen goede aanvoer handel flauw 14 4 24 Lammeren aanvoer handel 1 Nuchtere Kalveren goeden aanvoer handel vlug 74 10 Graskalveren goeden aanvoer handel vlug 24 4 50 Fokkalveren 8 4 16 Kaas aangevoerd 94 partijen handel zeer vlug ia kwal 25 4 27 2de kwal 21 4 24 zwaardere 28 4 Noord Hollandsche 25 4 Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter 1 30 4 1 40 Weiboter 1 05 4 1 15 per Kilo BurgerlUke Stand GEBOREN 12 Sept losephina Hendrika ouders J Furror en C M van den Bosch Bastiaan ouders P Laurier en G vander Wal Cornelia ouders M T L deJong en G H C van der Laan OVERLEDEN 11 Sept W van Vliet 5 m 12 H A Dijihoorn 53 j 13 K Mul huisvr van J Schoffel 38 j S do Jong 5 m GEHUUWD 13 Sep D Hamerslagen M van Eijk H B Straver en J de Jong B van Donselaar en G Zonier A van der Pool en A Tuinloo A Verboomen A van der Klis Uaastreoht GEBOREN Gerrit ouders C d Pater en P M Slingerland Hendrikns en Nicolaas ouders 1 van Djjk en J van Hoon Ge rarda Johanna ouders L Laurier en W de ONÜEBTilèüWD J van Zuilen en A O Boere Meiiwe Parapluies voor Dames en Heeren A 7an OS A Ud Taillanr Kleiweg E 73 73 1 GOUDA Trlriihowu If o 31 itnii s van Amsterdam ülotkn 817 8 12 SEPTEMBER 1 Vikr SnuMl ANi Jart Ned W 8 l i 81 dilo dito dito 8 9311 ililo dito dilo 8 3 Ho ojR 01il Qou ll 1881 83 4 100 Italii luanfar TiQg I8fl 8l 5 SS OosTlsa Obl iu papier 1888 6 88 l 1 88 V dito in zilver 1808 6 83 PoRTUOiL 01 1 met coupon 8 dito ticket 8 4 i 1 14Vi RviuiiD Obl Binnanl 1894 41 dito Oacoui 1880 4 9 l d lo bij Rolhs 1889 4 96 Vit dito bij Hop 188 0 4 dito ia goud leen 1888 fl ilitn dito dito I8H4 5 101 dPANJB Ferpet acbuld 1881 4 e7 i 1 7 l TuBKlu Oepr CoDV leen 1890 4 Bi Q97 k eniag serie D 8 i Gflc leanin serie 0 8 i ZoiuAra Bep r oblg 1891 Uüiloo Obl Buit Sob 1890 lOO s V111UIIII A Obl 4 onbop 1881 84Vt AniTianu Obligatlen 1896 8 0 BaTTiaDAM Steil leeu IB 4 3 tl NlD N Afr UudelBi aand 9B i Arandsb Tab Mij Certifloaten 31 Deli Maatsahappii dito 436 Ara Hypotbeekb pandbr 4 CulLMg der Vorstenl aand 5 s Or Hypotb ekli pandbr 4Vi 10 Naderlandsi he bank aand 1 SOt Ned Handelmaatscb dito I IS41 N WkPao Uyp 11 pandbt 8 98 Eott Hy lolhookb panill r i i Ulr Hypothoekb dito 4 OosTIsa O iit Uong bank aand liS Roil Hypotheekbank paodb 5 UOVi Amikika Ëqut hypoth pnndb 4 90 Maiw L O Pr Lli n rart 8 9l i NlD HoU lJ Spoorw Mij a nd IU Mij tot Ezpl 8t Spw aand 10 Ned lud Spoorvegm aand 984 Ned Zuid Afr 8pm aaad 35 ilito dito dito 18 1 dilo 5 lOO Iliui Spoorwl 1887 8 A Bobl 8 5 Zuid lul Spamg A H obl S 55 PoLm Warsobau Weenen aand 1 1 Ruai Or Russ Spw Hlj abl 4 97V Baltiaobe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Domlir dito atiud 6 O8V1 Kunk Ch Asow Sp kap opl 4 100 J dito dito oblig 4 100 Ahiika Cent Pao Sp MiJ oM lU i Obio k North W pr C v aand dito dito Win 8t I ater obl 7 141 Denver k Rio Qr Spm eert T a 6 lllinaia Central obl in goud 4 105 Louiiv fcKa hvilllClert v aand 74 1 7 s Meii 0 N 8pir M lehïp o 104 87 N ïork Ontaa o h West aand 86 dito Fenn Oliia oblig Oregon Calif I hyp In goud 6 9 St Paul Mina k Hanit obl Un Pao Hoof lijn obig 48 dilo dito Lino Col lo hyp 0 5 Oamada Can 8outh 0hort r aand 53 Vn 0 Rail k Na Ic h d e O Ainsterd Omaibus Hij aand 1 0 Rotterd Tramwe Haals iand 110 Niu 8tad Amsterdam aand 8 108 Stad Ro terdam aand 8 108 Binon Stad Antwerpen 1887 99 Sad Brulael 188 100 HoHO TIveissB gallrGeselaoh 4 117 Onnaa StaaUleenig 1S 0 i 117 K K O t B Or l880 3 101 S ANJ Stad Madrid 8 U88 80 Wj Ontvangen de Nouveauté s in GOLFCAPES ürap de Paris en Velveteens 11 8AM80i l Nlii V r II z Avb Spoid eert