Goudsche Courant, vrijdag 15 september 1899

Zaterdag 16 September 1899 38ste tfaargan No 7993 J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefosn u Mt ADVERTENTIEN worden geplaatst vao 1 5 reg els k 50 Jenten iedere regel meerl Centen Öroote letters worden besekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd nittum K S9 De Jit a e dezer Cwurant geschiedt d a g e 1 ij k s met fiitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per V t f 1 70 Afzondeilijke Nommers VIJF CENTEN l 1350 Perc 9 f 1650 verhoogd met 60 ADVERTENTIEN Heden overleed in den ouderdom van 53 jaar onze hartelijk golielde zUBtcr en belittwdznster Mejnffronw RUSSIE AGATHA DIJXBOORN Uit aller naam 1 C DHXHOORN öoüBA 12 Sept 1899 fl P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAARWESEEir Maandag 18 Septemtor SpKEEKT Abbé DAËI S uit AAIiST België op nitnoodiging van de Kiesvoreeniging OKS BELANG in Ie SocletcH Ons Genoegen Zie aanplakbiljMtgn Voor loden der Kiesvorceniging is de toegang vrtj mSEANBELAABSI Tc koop aangeboden wegens opheffing voor lagen prljB een in goeden staat zjjnde zware balans mei schalen en 280 K lieuw gfewichl Br letter A Firma P P KOOL te Wemp TE HDDR TEiBSTOND OP LATER een BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SIN6EL 623 A SLEGT twTeultzich i tot het lereren van Zuiver Zeeuwsoli Tarwebrood MX ceta de K 0 NIEUWE HAVEN 28 V Bekroond op de Interoationale Tentoonstelling an Bakkerij Maalderij en Kook knnst te t Ormmhage met een diploma Vergald Zilveren Medaille EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BURGEES DEVENTER t 87 50 90 110 125 145 160 155 180 LEN op Goada Model d zonder rem en schermenModel A met Model A Model AA Model AAA LUXE RIJWIEL ÖEWONB ACATENRS LUXE ACATkNE P S DAMES KETTINGRIJWIE alle prijzen t 5 hooger ïerlegenwooniiger J C DE RUITER Een ware Schal voor de ongelnkki e Blachtoffers der Zelfbevlekking Oname en gehe jne nitepattingen ii liet beroemde werk Z Dr Uetnu s ELFBEWABIXCi HoUandrehe aitgave met 27 aib Prjs 2 gulden Ieder die aan do verschrik kelflke gevolgen van deze onden d Ijdl moet het leien de oprechte leenng die het geeft tedt jaarljki duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bö hetVer lagaMaguin te Leipzig Neuuiarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in pOBtzegols en in eiken h iekhandel in Holland f r JAASLIJE2GEE TEELOTINS K BI J GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOE SUAU I80CT0BERenopVIUJÜA 200CTüBKa 1899 te GOUDA Bil plaatsing der Loten zal de 1ste Prfls bestaan in ecne COMPLEETE BESPANNING do andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN ziJn verkrijgbaar togen ft iiel l ot II voor f 10 bij A BRI ÜMAilJ en Zr handtaékening met zvod letterst Let voorai op de LANGE TIENDEWEG Maataehappfj tot JExpMtalie van de FietorUi Bron Kanttor voor Nederland Boompje éO BoUerdam ZUIDER HYPOTHEERBANK geeeMlIga te BliKltA Maatscliappcliik Kspllial Ken i lllllocn Guldeil waarop 10 pCt gestort Geheel geplaalat Directeuren Mr H R VAN MAA8DUK en E J M DE BRDIJN De Bank verstrekt voor vaste termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente zonder vooruUbetnling en aonder bilberekeninr vnn adminiatrntiekoHten en geeft 3i en 4 pOt f ii lftr eceii nit in stukken van 1000 500 en 100 interest 1 7annan en 1 Juli Nadere iulicUtingon te bekomen ton kantore der Bank zoomede te Gouda bfl deFirma MOSTI IN DÜRTLAND GtébTt StoUwerck a Chocolade en Cacao i m ci Drolmatige door de nieuwste uitvindingen ip ii aihin ial goiiicd verbeterde hftrieatle uitsluitend gtibruik vau nt en fijnste ghii J fnmui g iran l en i len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao oen anbeveieuswanrdig fabrikaat nauwkeurig be nlwoorde le aan den inhoud der resp Etiketten De irnia behaalde 87 Brevets als Hofleroraacier 44 Ber Üii loma 8 gouden enz Medailles oen bewijs an uitmuntend fijn fabrikaat Keods I8J4 sibroef de Accademie national do Paris Nou vouo déeemone una Hadailln d or pnsinièTO cShsnc en oonsldérttloo ae Totr exoellenta fhbrieatlon da Ohooolat bonbons varies etc oto Stoüwerok fabrikaat U verkrijgbaar bi H il Confiseurs Bankotbaikers enz nz Heneraalvertegenwoordiger voor Neiiorland Julias Hatteimlodt ij Amsterdam Kalveratraat 103 Il Vraagt Uwen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT lilt Ie BIcrbrouwerU de 3 llocfljzers BIIKDA Het meest smakelljlte Het meest voedsamo Het meest versterliende Bestellmgen worden aajigenomon biJ onzen Vertejenwoordiger den Heer HENRI DUIJNSTEE Markt tQoedkoopsteen soliedsl adres voor Vervoer van Inboedel oowel binnen als bniten de stad met gesloten wi ns is bg A a R A V E S T E IJ N Oude Gou e Allen ivordt tegen Tranêpert scfuide venekfir BERICH T VAN INZET Be Bouwmanswoning met 20 Hectaren 31 Aren 87 Centiaren Wei en Hooiland in Bovenkerk Zuidzijde en Beneileiilieul Zuidzijde te SiTOLWIJH op 13 SEPTEMBER 1899 aldaar geveUd zijn in bod gebracht als volgt Perc 7 f 3600 verhoogd met 400 1 3900 Perc 8 f 1100 verhoogd met 200 verhoogd met 50 Perceel 1 i 5200 verhoogd met 400 f 5600 Perc 2 f 2660 verhoogd mot 100 f 2760 Perc 3 4260 Peter l t 2600 verhoogd met 400 t 1700 t 30oq 5 f 2500 Perc 10 f 2100 verhoogd met 400 Perc l 2500 Perc 6 f 1150 Perc 11 l 1050 Samen in bod op 1 29760 Perc 12 81 Aren 10 Centiaren BOUWLAND in Benedenkerk Noordzijde te Stolvrijk op f 625 verhoogd met 1 76 700 En Perc 13 Een HUIS wjk G no 36 SCHUUR HOOIBERG en ERF inhetBeiJersche te Stolwijk op f 700 De combinati én en afolag zullen plaats hebben in het koffiehuis van P STOPPELENBURG op het Dorp te STOLWWK op Woensdag 20 September 1H90 des morgens te 10 uren Verhoogingeu worden tegen 10 der geboden sommen aangenomen ten kantore Vfln den Notaris G C FOBTQIJN DROOGLEEVER te Gouda bü wien tevens notitiën van en alle inlichtingen omtrent de verkooping te bekomen zj n FEAÏÏSCHE STOOMVEEVEEU KK chemischf Wasscherij VAN H OL PE HEIMEIt t9 KrtHska te Rotterdam Gebrevetitcrd di ot Z M den Koning dei Belgen lloofddepM voor GOUDA de Heer VAN OS Az dpeeialiteit roor het stoomen en verTen vftn alle Heeren en DameHgarderoben aleook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoow d van pluche mantels veereu bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste métfaode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of d verfd worden onscbadelnk voor de gezondneid volgens staal bewerkt Gecombineerde NATDDR 6ENËESINRICHTIN6 door planten krulden ozon water llclit lucht enz Bizondere behandeling van zennwzlekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en rughjden bleekzucht maaglyden slechte bloedsmenging ziekten der stofwisseling borstlUden rheumatlsmns Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prospectns op aanvrage gratis en franco Sanatorium Arentsburgli VOORDUKG bij Den Haag aan de Geeslbrug OLOUKAAF Nieuw Copieert oestel m et Drukinkt Levert onberispelijke afdrukken van elk schrift Penteekening 3fu i Stenografie enz enz Compleet k f IS tegen rembours Proefdrukken gratis L B TJEBBES Arnhem Gouda Drukvai A BRINKMAN AZ Itiiltenlandscb Ovurzlchi De Figaro deplt nog eenige bijzonderheden mede over de wijze waarop de Raad vutt revisie het hp oger beroep van Dreyfus zal behandelen Zoodra de stukken in handen van deu Raad zön gesteld zullen de leden het lijvige dossier bestndecren en de verschillende bewpstukken nagaan Ala dit geschied is wordt in overieg met den militairen gouverneur van Parft de dag der behandeling van de zaak vastgesteld De zitting van den Raad wordt in het openbaar gehouden De president geeft het woord aan den griffier voor het voorlezen van het beroep van den beklaagde de conclusies van den verdediger en alle stukkeu die op de zaak betrekking hebben Daarna spreekt de regeeringscommissaris commandant BoUot zjn requisitoir uit Nadat de advocaten van den belaagde de verdediging van hun cMnt hebben voorgelegd wordt de zitting gesloten en begeeft de Baad zich in raadkamer Eerst nadat de Raad van revisie het vonnis van den krijgsraad heeft bevestigd kan er sprake van zijn daartegen cassatie aan te teekenen Het heet nu dat de kabinetsraad aanstaanden Dinsdag over de Dreyfus kwestie zal beraadslagen men wilde zich niet er mede inlaten voordat de Baad van revisie uitspraak heeft gedaan Ieder zal diep getroffen geworden ziJn door de treurige berichten over Dreyiüs gezondheid Hot tragische van t geval wordt er door volmaakt Wü staan er niet voor in dat de Temps alles mededeelt wat zij weet maar willen tegenover de verzekering dat Dreyfus nog maar enkele maanden te leven zou hebben toch het volgende uit dat blad overnemen Dr Pozzi zegt dat Dreyfus er geheel uitziet als iemand die lang onder de tropen heeft gewoond en veel materia gehad heeft HiJ is zeer mager en zijn spieren ziJn geducht zwak Hii heeft het voortdurend kond voedt zich slechts met melk die hiJ niet eens goed verdraagt en heeft dikwijls brakingen Toch is zijn toestand een weinig verbeterd sedert bü weer den Frnnschen bodem betreden heeft Maar Pozzi acht het dringend noodig dat hjj in een zacht klimaat blijft wonen indien hfl geen kwijtschelding van straf krijgt dan bijvoorbeeld op de Ht Margueriteeilanden en met veel beweging in de open lucht HiJ is 39 zegt Pozzi en ziet er uit als GO nooit zal hij weer de oude worden Uit het verhaal volgt echter dat Pozzi FEVtLLEJOX Gedeokschriflen vm een Gelukzoeker or ANÏÏlBAL DE YOOTELING het Fransch DOOR W NUTTER 296 Toen volgde een worsteling het salon draagt daarvan de meeste duidelijke sporen En zij werd getroffen Toen heeft de dader het lijk in het zijkamertje gesleept en is heengegaan zoo ongeveer zie ik het geljeuren Zij hadden den turn betreden en zetten hun onderzoek voort meer uit een oogpunt van plicht die hen voorschreef alles te doorzoüken dan in de meening nog meer te zullen vinden De tuin van de geheimzinnige woning was als andere tuinen wat den aanleg betreft Lanen zijlanen met kiezel bestrooide paden grasperken heesters geboomte hagen in het centrum uen rond perk met een fontein aanleg verder tuinbanken twee prieelen beeldengroepen en een volière Maar alles was verwaarloosd en verkeerde in een erbarmelijken toestand van verwildering blijkbaar was in vele jaren de hand van een tuinman niet aan het werk geweest pe tommissaris en de inspecteur belraden een der lanen Na een honderdtal passen gedaan te hebben bleef de commigsaris eensklaps stilstaan den gevangene niet geneeskundig onderzocht heeft en hy spreekt ook niet van tering y ïbngei Do Indépendance b ge verneemt uit Parijs Het gerucht loopt dat do regeeïing voornemens is om zoodra de Kamers weer bijeen ziJn dus in de eerste helft van November een wetsontwerp in te dienen tot het uitvaardigen van een algemeene amnestie in het Dreyfitóproces en verwante zaken Op die wijze zon het proces Zola en het proces Picquart vervallen en er zou ook geen sprake meer van zijn Mercier voor het Hooggerechtshof te dagen De eenige steen des aanstoots zou dan het proces Beinach Henry zijn maar vermoedelgk zon Henry s weduwe haar klacht dan intrekken Het verklaarbare donkbeeld dat de Parflsche wereldtcntooustelliug geboycot behoorde te worden wordt hier en daar nogal besproken De Times bevat eenige kolommen ingezonden stukken waarin zoowel voor als tegenstanders van het niet medewerken tot het slagen der 1900 tentoonstelling aan het woord zyn De secretaris van de SuezKa naalmaatschappij deelt er o a mede dat zijn maatschappü besloten heeft haar inzending bestaande uit modellen van schepen enz terug te nemen Dan is er ook esn vierregelig briefje bjj van een Franschman die beweert dat Frankrijk niet maalt om alle vreemde inzenders zoo schandeljjk vlogelachtig dat de redactie het noodig vindt der inzender en meteen de heele nationalistische en anti scmietische schelderskliek af te maken De Voss Ztg bevat een zeer kalm gesteld hoofdartikel waar in geconstateerd wordt de verontwaardiging over de tweede voroordeeling van den kapitein vermeld wordt hoe in verschillende landen plannen beraamd worden van deelneming aan de Parijsche tentoonstelling af te zien in herinnering wordt gebracht hoe Duitschland in tegenstelling met de tentoonstellingen Parijsche in 1878 en 1889 deze maal haar steun had toegezegd Door het vonnis van Rennes en het drijven dergenen die het toejuichen vervolgt dan het blad is do toestand echter veranderd Daardoor kan wanneer niet eerst het onrecht minstens is goedgemaakt de Duitsche medewerking aan de wereldtentoonstelling ernstig in twijfel worden gesteld Andere bladen drukken lijsten af vanEngelsche industrieclen die zich terugtrekken als inzenders op de wereldtentoonstelling De firma s die tot deze beweging bijtreden beeten te treden in het Engelsche Legioen van Eer In enkele landen geven maatschappijen die goedkoope uitstapjes organiseerden naar Parijs Hij staarde bewegingloos op één punt De inspecteur volgde de richting zijner oogen doch zag niets Vragend zag hij den commissaris aan Ziet ge ietsF vroeg hij ten slotte Kijk daar Waar Daar zeide de commissaris en wees met den vinger naar den grond Ik zie niets iZiet ge niets Neen Ziet ge daar niet achter die bank een wolk van insecten boven eenzelfde plaats hangen V tja dat zie ik Wel bet is waarirfhijnlijk dat we daar nog iets zullen vinden Laten we er maar eens heengaan ge zult zien dat daar iets is Beiden deden eenige schreden in de richting van de bank Deze bank stond als bijna alle tuinbanken aan den kant van een grasperk Od geveer een meter achter de bank was een klein boschje lu dat boschje vonden de beide mannen een tweede lijk De rechterhand omklemde den greep van een degen Deze degen was gebrokenIn het gras m de nabijheid lag een tweede degen Deze twee wapens schenen het geheele geval op te helderen Hier in elk geval was geen moord geen sluipmoord gepleegd Deze man was in een tweegevecht gevallen Aan een boom in de onmiddellijke nabijheid was een ponjaard gestoken waaraan een lantaarn met een waskaars grin hing Deze lantaarn bewees dat bet duel in in 190O het geld aan de inleggers terug T rwjl de eergisteren nit Pretoria ontvangen telegrammen den indruk maakten dat de dépêche van Chamberlain als een ultimatum word opgevat is er reeds weder een kentering merkbaar In Afrikaanderkringen in de Kaapkolonie wordt verzekerd dat de regeering der Republiek de voorwaarden in de dSpèche van Jhamberlain vermeld zal aannemen De leiders van den Hond hebben Kmger een telegram gezonden om hem te radon in Engeland s eischen toe te stemmen De meeste punten in het telegram van Chamberlain genoemd waren reeds door Kruger toegestaan voorwaardelijk wel is waar en in de verwachting dat Engeland een scheidarechterlijke uitspraak zou toelaten over andere geschillen Slechts voor de toelating van het Engelsch naast het Hollandsoh ais taal voor de debatten in den Volksraad is hot zeer moeilgk aan te nemen dat de Regeering daarin kan toestommen Volgens de Westm Gazette zon de Staatsprocurenr Hmnts gezegd Dns blijft de Engelsche eisch van gelijkstelling der beide talen nog steeds het strnikelblok toeschijnen voor een vreedzame oplossing Verspreide Berichten Fkankbijk Daar by het inbeslagnemen van de levensmiddelen enz in een woning tegenover het fort Clhahrol van alles 12 stuks gevonden is tandenborstels pakjes cigaretten enz meent men dat het aantal belegerden 12 bedraagt Eenige politie agenten belast met do bewaking van Guèrin s vesting op de binnenphiats van een belendend perceel hoorden gistermorgen achter een muur houweelslagen die voortdurend sterker worden Eindeiyk kwam een gat in den muur waardoor een hand een velletje papier en 2 francs stak De agenten maakten zich meestor van het papier waarop geschreven stond Wilt ge twee pakjes cigaretten A 50 centimes en twee pakjes tabak voor ons koopen Met de den nacht had plaats rcvonden I eze nieuwe ontdekking bevestigt mijn veronderstellingen zeide de commissaris V r toch knjg ik tevens een eenigszins ander inzicht in de zaak Ik houd staande dat de vrouw daarboven ge vallen is als ofter van jalouzie Maar het komt me voor dat zij niet geheel onschuldig was Zij was misschien gehuwd en pleegde overspel Toen heeft haar echtgenoot zich vreeselijk gewroken en met den deelgenoot in haar schuld gestreden Nu is het de vraag wie van beiden de gevallene is haar echtgenoot of haar minnaar een zonderling onderscheid voorwaar Het lijk werd vervolgens onder ocbt Men vond op hetzelve een beurs met goudgeld eenige sleutels verroest op eon wijze als Iiadden ze deel in de ontbinding een horloge met ketting en verder nog enkele kleinigheden De commissaris beschouwde intiisschen den degen die in het gras gevonden was geworden Hij knikte voldaan en mompelde f Goed heel goed Binnen twee dagen zullen we den draad in handen hebben De degen was voorzien van een gravenkroon een geslachtswapen Men had slechts een deskundige te raadplegen De commissaris wenschte zirhzelven geluk met doze ontdekking Hij zou deze daad aan het licht weten te brengen Het geval zou zich ophelderen Intusschen waren de twee uitgezonden beambten S et een brancard teruggekeerd Op dezft brancard werden de overblijfMlen der 2 francs kmit gü betalen Natuuriyk werd de boodschap niet gedaan Guérin kwam toen by het gat en vroeg wie zich aan de andere zgdc van den muur bevond Geen antwoord Toen schoon Guérin boos te worden en hy riep uit Zeker agenten Laten zy nooit in mgn handen komen Zy weigeren zelfs wat tabak te geven aan mannen die van honger sterven I De kameratgevaardigde liroussier zal aan het Parlement een aanzieniyke schadevergoeding vragen voor do handelaars nit de Rue de Chabrol die groote schade Ijden door de belegering die nn al ruim een maand dnnrt Maandagavond omstreeks half zeven ontstond brand in een huis in de rue Dabory te Parys gelegen in de nabyiieid van de onlangs geplunderde St Jozefskork Het vuur dat ontstond in een maguzyn van veeren stroo en ander materieel voor de fabricage van hoeden vond in deze droge stoffen zooveel voedsel dat de vlammen spoedig tot alle verdiepingen doordrongen terwyi ecu vonkenregen op de naburige huizen neerdaalde Onder de saungepakte menigte van toeschouwers ontstond een hevige paniek en in de algemeene vlucht werd den toesnellenden troepen de weg afgesneden Kr onstonden gevechten vrouwen werden onder don voet geioopou een tiental aanhaodjitgeu hadden plaats maar men moest de aangehoudene weer loslaten Toen de kalmte eenigszins hersteld was bestreed de brandweer hardnekkig het vuur Ken twintigjarige jongeling viel nit de vierde verdieping zyn toestand is hopeloos Er zyn in t geheel twaalf gekwetsen waaronder 3 brandwoermaimen De schade bedraagt een half millioen Te midden van de algemeene verwarring trachtte weer een bende gepeupel onder oproerige kreten de St Tozefskerk binnen té dringen maar gelukkig wisten de troepen hen daar tegen te houden DUITHOHLANB Er is sprake van eerf samenkomst tnssehen keizer Wilhelm en koning George van Griekenland i if te Kopenhagen 6t in Zweden Koning ieorgo zal over Beriyn uit Kopenhagen naar Athene terugkeeren en dan den keizer nogmaals ontmoeten om te spreken over het zenden van Duitsche officieren naar Griekenland ter reorganisatie van het Uricksche leger In Beieren on SileziS zyn door het lioogo water groote uitgestrektheden grond overstroomd Het spoorwegverkeer is op vele plaatsen gestremd on te MUnchen biyft liet 1 twee verslagenen gelegd een laken werd er ovet heen geworpen en de treurige stoet zette zich in beweging De menigte daar buiten zag elkander onderling verstomd aan Ken beroering liep door de massa toeschouwers Men schrikte en stond ontzet nu hetgeen ze iHlLwaarheid verspreid hadden name lijk dat in dit huis vreeseltjke dingen geschied waren inderdaad waarheid bleek Het huis werd gercLhlulijk verzegeld Ken Ijewaker werd voor hetzelve geposteerd De ganbche huurt was als met ontzetting geslusfen Men sprak de eeKtvolgende dagen over niets dan uver de ontdekte misdaad Van toen af kreeg het luns den naam van Het gevloekte Huis HOOFDSTUK XIV PRINSKS OLVMPIA Na het onderzoek en het daardoor aan het Hcht gebrachte zet de politic zich aan het werk en l egon een ijverig onderzoek Volgens de geruchten vorderde de instryctic dezer vreet elijke zaak snel Verschillende dingen waren reeds opgehelderd weidra verwachtte men een openlijke vervolging men waagde reeds gissingen men mompelde Plotseling evenwel werd de instructie gesloten Dit geschiedde op verzoek van Monseigneur Philip d Orleans regent y n Frankrijk Ken verzoek van dien kant was een bevel Wordt vervolgd