Goudsche Courant, maandag 18 september 1899

Vj iijm K ffïTs f j i No 7094 Maandag 18 September 1809 38ste Jaargang VWXP BiSB mmm mium J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Sin M9 ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meer li Centen Croofe letteis worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd feleriion Su Ut De litgfavè dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De priJB per drie maanden is 1 25 Iranto i er post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN öouDi Druk van A BRINKMAN Z EERSTE NEDERLAMDSCHE RUWIELFABRIEK Directeur U BUKOEltH DEVENTER Model A zonder rem en schermen f 91 50 Model A met Model A HO Model AA 125 Model AAA Itó LUXE RIJWIEL 180 GEWONE ACATENE8 155 LUXE ACATf NE 180 P S DAMES KEÏTINORIJWIELEN pp alle prijzen l 5 hoogcr Vertegenwoordijjer J C DE RUITER Dftuda Nieuw onovertroftéii rof Dr Liöhers woUwkeiid uiinr i ACHT ii izis AUmp ecbt mei Fabriekimerk tot lourtdurende rwlicale en Eekere geoezing fan alle zeKsWÉBH de meast hardnekkigi enuu 9BCa Kiekten Tooral ontstaan door JS B afdwalingen op jeugdigin leeftijdTotale genezing van elke zwakte Bleekzocht Benauwdheid Hooldpfln Migraine Hartklopping Maagpfln slechte ipjjsvertering Onvermogen Inipotenz Pollutione enz Uitvoerige proipectuBsen l rüipcr 8e 1 fl II S i dubbolii Jowli Oenlronl ijopöl Miitlli il Voulo ZaltlMmnwI I ep6ls M CléUn Du Aimlordnm V lUppol s tïrHvflrilifitte I Ilnlramiiiii do JoiigJ l n Botlerdam Iir Co ouda hö allo drüK sten Een Schal ware Toor de ongelukkige slncbtofTera der aWbevlekking Onanie en gebo nie aitupattingen if het beroemde werk Z Dr Ketau s ELFBE VAKI i Hollandsche uitgave met 27 albvprds 2 gulden Ieder die aan de ver ikkelgke gevolgen van dete ondeugd l jilt moet het leien dw oprechte leenng di het geeft redt iaarlijk duizend van een zekeren dood Te verkrjjgen bg hetVerlagn Magazin te Leijizig Neuuiarkt 34 franco tegen inzending vliu het bediag ook in poitzegol eu in eiken boekhandel in Holland Q een Toeter adres voor alle soorten SC HOEN WERK als het NMrdbraliiiiiU iSchoen m Laamnniaijazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kluiwegsteog Oprniniing van verschillende artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparntiCn on aangemeten werk 1tW SCHlftDAMMEü GENEVEE Merk t Vurkrijuliur hiji I EETERS Jz C IEPAM Kit büwijB Rn iH liÜiniil II oaohot on kurk iletMls voorEJon fha Ion nwum Inr Kiem p noppE FEANSCHE STOOMVEEVEED HN chniniScbr Wassrherii II ol peIuieimek 19 KfiilnhiriU RotteriXam Uebrevetofrd d r 7 M den Koning der Uelgen Ilootddepöt voor JOUOA de Heer A VAN OS Az dMoialitait voor het toornen en verren van alle lleerencii Danieigiirderoben al ook alle KihlLirgbeilereu a iale inrichting voor het U om n van pluche nianteU voeren bont enz jordijnen lalelklooilen enz worJoii naar d niB w t en laatste methode geverld Alle giieileren Iietv l ge l Kiind ot ueviTl l worilon oiiKchiideliJk voor de gezondf eid jtnigene laai lieworkt i r JAABLUECCHE TESLOTINS Wl nu GELKGESHKIO DER Vrije Vee en Paardenmarkten W0KiNSÜAi l80€T0BKR en op VIUJDAÜ 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bij plaatsing der Loten zal de Istc Prijs bestaan in een COMPLEEÏE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN ziJn verkrijgbaar tegen 1 hel 1 61 Il voor f 10 bij A BlU kMAi en Ziv c ei O © b S LAN iK TIENDEWEG o es i tCÖ Kort overzicbt oazar PrijBOOurant HHEttRIEH Pale en Gold Dry a ï n af I 16 50 per 12 fless ROOIIE en WITTE P0RT VI 1NEN 15 12 MADERA S droog en zoet l Y VKRMOUTH la Turin l 2 b 9 U O a S HODKGA CHAMPAGNE J COGNAC 4 t 1 75 1 2 25 1 2 75 I 3 25 I 3 75 en 5 e S ft SCüTtJH WHISKÏ 2 25 BOI IDE3 TJX JS3 S Per Fl Per Ank 45 Fl I g § LI8TRAC 1 0 65 Nto i 27 75 fi 3 CHATEAU VALKüSE O TC 31 St E8TEPHE 0 85 36 gg I St EMILIÜN 1894 2 g PAUILLAC 1893 1 26 53 g o o b 3 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 r SAUTEHNE o 3 S ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 g g BOURGOGNE 1 10 De flessehe zijn in den prijzen begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrgghaar bij Patent H Stollen Warnung aruen Vutmtt H Stollen rrun$ n hit Aniau iu tehiedêim wertMo eii Saihahmunge ê f Uw kuife ttthtr unwri Ktelii ttvhat fen H lait tUn mif nu uM Jinet otftr f tolelun Ekeithgndlunian dëMn MHlêrPfêUt f H $ iubtMtahMdf uitithinit M ohttMn rk a De arma T CREBAI Gouda Indien gij niet wilt hoesteji gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract m H uit Ie Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloem van H 1 VAM SCIIAIK CO l enllaagrJollevjrai f iers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VA N VAN VAN VAN aCHAIK ft OO S Melianthe i het beste iniddol der wereld 3CHAIK Oo B Melianthe gouooal Kinkhoest SOHAIE Co s MellintbO geneest oowal ouil nis jong 3CHAIK Co S Melianthe m g in geen huisgozin oiitliroken SCHAIK CO i Melianthe staut voorUlurtsnd onder Sclioiknndig toezicht SCHAIK Oo B Melianthe helpt onhorroopelük SCHAIK ft Go s Melianthe is bokropod met Eerediploma s SCHAIK ft Oo B Melianthe i bekroond met Goud SCHAIK Co s Melianthe is bakroond met Zilver SCHAIK Co S Melianthe is vorkrijgbnar in naoons J C RATKLAND Bos cap B V WIJK OndmyiiiT M KOLKMAN Wadditumti ü RDLLMAN Bodegraven im A NUiuMrkeri a d 1J W J VA DAM HaaitredU A M vahZKSSEN oonAoe M van 40 etl fOet e f t bi Firma WOLFF CoWesthaven 198 ffoydo 1 JUIFBI ES Kleiweg E 100 Gouda E H vm MILD VeersUl B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrich Vraagt Uwen Bottelaar RiMA SMITS STOUT Uit üc Blcrbrouwcrll de 3 lloeOJzers BKKDA Het meest smakelijke 1 Hel meest ToedMme 1 Het meeet versterkende Bestellingen worden aangenomen b onzen Vcrte enwoordiger den Heer HKNRl DUUNSTEE Markt 0L0 iR4AF Nieow CopieerloestrI met Ikrukiakt Levert onberispelijke afdrukken van elk schrift Penleekening Muziek Stenografie enz enz kmpleet 4 15 tegen rembours Proefdrukken gratis L B TJEBBES Arnhem Pain Expelkr DerbK jav wordt dit miil del mei Temssend saoces all pynitüleode lavr jviag MOgewend tegen Hheamatiek Jicht YerSopdIieid pyn rug eaz proefde m den Dit be del verook ieklen lette der vertrouiren op het fabnekamcrk Ankeii Ad 1 25 75o en 0c düfl ÏB de meeste a KitbokeQ Te Amfiterdam bn UIotL Cléb D van Tuyll en Sandery 3 B SldTtn to otHrtciii HuiBmiddientdüD a u Oeoomblneerde NATUUR 6ËN£ESINR1GHTII 6 door pUuteu krulden ozon water licht lucllt en Buondere behandeling van zeniiwzlekten verzwakkingen aU gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofcien ruglijden bleekzucht iiiaarlyden sleclite liloedsniengtnt ziekten der stofwliwellnr bomtlljden rheuinatUmus laschias vlechten en huidziekten Billijk pen sion Externe behandeUng in speciale gevallen Hrospectiu op aanvrage gratb en franco Sanatorium Arentsburgh VODRUIJItG bij Den Haag aan de Geebtbrug Stollwerck sche Borstbonbons gehhrioeerd na voonwhrift van den 1 kon üniversitBits Pro £ Qohm Hofirad Dr Harleu Bonn hebben sedert 60 Jaren als verzachtend middel tegen boetten beeeckbeid eu aandoening der ademingsorganen nitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwiaeeling van warme en koude lucht w t bijzonder aanbevelens 1 wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar H J VAN SCHALEN Behanger Stoffeerder Lan e Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Behansselpaplcreii a oxd iaxxstofferi ZEILEN LINOLEUMS d afal ihcéM Matten DelflscheSlaolie Hindelsmerlt Bp Cafve Hetfl enz eriz Kultenlandsch Overzicht De beide Tranavaalscho Volksraden hebben een geheime vergadering gebonden on daarin het definitief onderwerp voor het antwoord van de regeering van de Znid Afrikaaniche Repnbliek aan de Eiigclsche regoering behandeld Het antwoord zal hedenochtend aan den Engelschen agent overhandigd worden Naar verluidt is het antwoord voorzichtig het toont geneigdheid om de gezamenlijke conferentie aan te nemen maar handhaaft de Londensche conventie De Star meldt dat de afkondiging van de krjjgswet te Pretoria gcdrokt wordt on dat de Volksraad met het eind van de week op reces gaat Het blad beweert hot bericht uit een particuliere bron te hebben De heer Méline ex minister president van Frankrijk doet weer van zich spreken en schijnt wel plan te hebben om een aanval te doen op bet regeeringskasteel De oud premicr heeft eerst de kat sit den boom gekeken Toen men hem einde Augustus wilde medesleepen in de beweging tot vervroegde bijcenroeping der Kamer heeft hjj geantwoord de uitspraak van den krijgsraad te willen afwachten Nanwel ka was deze gevallen in nationalistiscben zin of de aandrang kwam van verschillenden kant dat Méline toch zjju partijgenooten eens polsen zou over de stappen die nu te doen stonden en daaraan heeft de oude staatsman gaarne gehoor gegeven Vertrouwelijke briefjes zjn gezonden aan alle gartijgangers een goede honderd gelgk men weet om hun oordcel over de bijeenroeping der Kamor te vragen En achten ze die noodig dan kan het best wezen dat met de nationalisten enz saam de helft der afgevaardigden aan de regeering een verzoek zal richten t welk ze niet kan weigeren Dit zou een streep zijn door de rekening van het miniBterio dat vast vertrouwt het geschokte evenwicht terug te zullen verkrijgen door het proces voor het Hooggerechtshof Het heet dat de regeering zulke overtuigende bewflzen van samenspanning tegen den bestaanden regeerin svorm meent te hebben dat eene veroordeoling van Deroulède en de zijnen vast zon staan Als dan de Kamer weder bijeenkomt na afloop der procedure voor den Senaat dit zou dus zeer laat z jn vermoedelijk eerst eenigen tijd in November zou het kabinet Waldeck Konsscau kunnen optreden als redder der Ilepubliek en verzekerd ziJn van een sterke parlementaire meerderheid Dien toeleg doorziet Méline zeer FÉViLLElOX Gcdenkschrtiteii vui een Gelukzoeker ANinBAL DE VoNDELmG Naar het FmnscK i ooR w NurrER 297 Ed dit verzoek dat b vel werd ingewilligd men sloot de instructie De zaak van boulevard Bourbon bleef een geheim Het raadsel van ihet gevloekte huis werd nimmer opgelost Het hotel de Noce of liever het gevloekte huis was gedurende de revcJutie van 89 rijks eigendom geworden Vijftig jaren was het niet bewoond geweest Een speculant had het voor iets meer dan niemendal gekocht doch blrek toch nog slecht gespeculeerd te hebben want een huurder ot een kooper deed rich niet op r e jalousiën bleven gesloten de tuin kreeg het aanzien van een maagdelijk woud In 1823 werd het huis beurtelings het gevloekte en hel veiiaten huis genoemd Het was thans in handen van een notaris die sterk van plan was hetzelve omver te halen en te doen herbouwen toen zich onverwacht een kooper opdeed goed en nn wi hy het plan verijdölüiidoor de vervroegde byeenkomst dor Kamer Als hy nn maar binnen enkele dagen de helft der Kamerleden op zijn hand kan kragen De Liberie acbt lust mogelyk dat het wel December zul worden eer de Kamer wordt byeengeroepen De regeering zal zich niet haasten De regeering van Oostenrök Hongarye heelt zich genoopt geacht naar aanleiding van bet proces te Belgrado bg de Servische regoering tusBchenbeidc te komen Het Wiener Fromdenblatt deelt daarover het volgende mede De gezant der Monarchie te Belgrado ridder Von Schieszl heeft in naam zijner regeering het Servische ministerie gewaarbchnwd de vervolging tegen de hoofden der radicale party niet to ver te dryven en er by de Hcrvische regeering op aangedrongen dat slechts een klein aantal doodvonnissen door het standgerecht uitgesproken voltrokken zullen worden Deze waarschuwing vindt zyn grond er in dat men vreest door al te groote strengheid onlnsten in Servië te veroorzaken en men alles wil vermyden wat tot een revolutie leiden kan In een bespreking Van den toestand zegt het officieuso orgaan der Regeering van de Monarchie llcs wat in Belgrado wordt medegedeeld voor don krijgsraad is reeds lang bekend en als bewysgrond al van heel weinig beteekenis Dat de radicalen den ex koning Milan haten is algemeen bekend Maar er moeten bewyzen geleverd worden dat zy dien haat in gewelddadigheid wilden omzetten en dat tusschen den aanleg en de gevoelens der radicalen oorzakelyk verband bestaat Het proces mag slechts gevoerd worden tegen de hoogverraders niet tegen de radicale party Om met politieke tegenstanders a te rekenen is do rechtszaal do plaats niet Kn Europa zou het niet dnlden dat zonder afdoende bewyzen in Hcrvië de leiders van een staatkundige party werden om hals gebracht Het zwaard der gerechtigheid mag niet worden gebruikt als werktuig ter vervolging van staatkundige tegenstanders En do waarlyk benydenswaardige pogingen van Serviö om tot consolideering te komen op financieel economisch en staatkundig gebied mogen niet worden verydold door een vemietigingsoorlog tegen andersdenkenden al is die dan ook gekleed in den vorm van een proces Deze zeker niet dan na langdurige overweging genomen maatregel van de Oostenryksch Hongaarsche monarchie laat geen twy Een vreemdeling vertoonde zich bij den eigenaar vroeg mlichtingen bezichtigde de woning en eindigde met dezelve aan te koopen Hij betaalde den koopprijs honderd duizend francs in eens De verkoop acte werd getiteld op naam van zekere Prinses Olympta waarvan de vreemdeling zeide de zaakgelastigde te zijn Deze zaakgelastigde üet het gebouw dat sinds tientallen van jaren van alle meubelen ontdaan was geworden geheel restaureeren Schiklers en stucadoors werden aan het werk gezet I e cenige ledige ruimte na de andere werd in salon eetzaal slaapkamer boudoir enz herschapen Moeite noch kosten werden ontzien Alles werd op vorstelijk en voet ingericht Het meubilair beliep den koopprijs vgftnalen Behangers stoffeerden de kale wanden voorzagen de vensters van de meest kostbare gordijnen belegden de vloeren en de trappen en de gangen met kostbare tapijten gehjk het huis in zijn meest chitterende dagen niet gezien had KunstschildeKi maalden op de wanden en op de plafonds heerlijke fresco s Een enkele zaal tot kunstiaal ingericht bevatte raillioenen aan schildergen en beeldhouwwerk Gaandeweg kwam er dienstbaar personeel Alles wees er op dat de eigenares zich haastte het huis bewoonbaar te maken en ongeduldig scheen hetzelve te betrekken De stal werd gevuld met twaalf paarden van het zuiverste ras In de remise pronkten vier prachtige rijtuigen Tientallen tumlieden herschiepen den verwilderden tuin in korten tijd in een paradgs in een weetdeiigen lusthof fel meer aan het govaar dat de loop der gebeurtenissen in Servië hebben kan indien de moordaanslag op den gonoralissinms van het Servische leger wordt te baat genomen om de oude rekening van Milan met de radicalen te vereffenen Vcrs i ei le Berichten Frankrijk Jnlea Gn rin heeft gistermorgen op het dak van de vesting revue gehouden over do 12 valide manschalipen die het garnizoen vormen Aan den commissaris van politie heeft hy laten vragen urn geneesmiddelen voor een ernstigen ziekte in het fort doch de profeet heeft geweigerd Ken vronw die uit een na barig huis teekens aan do belogerdon gaf is door de politie met gewold verwyderd DUÏTRCHLAKD op den te Hamburg gebonden partijdag der anti semieten is oen motie aangenomen strekkende om het onderwys in de geschiedenis va het Oudo Testament op do rijksscholen te verbieden Do Semitische quaestio zal een wtreldquaestic worden en geen oplossing vinden dan door de verbetering van het Joüdscho volk aldus de toolichting op deze motie ËHQELJLÏtp t e regeering hoeft vergunning gegeven tot het houde n van een groote protestmeoting tegen de nieuwe veroordeeling van kapitein Dreyfns op Zondag a s in Hydepark te Londen Rnim KM sprekers zullen van 24 gestoelten redevoeringen houden Ken nota in de bladon verklaart dat deze meeting niet gericht is tegen Frankrijk of de Franschon maar dat zy alleen ten doel heeft op krachtige wyze uitdrukking te geven aan de sympathie van liot Engelsche volk voor den man dien do geheele wereld beschouwt als het slachtofler van een onrechtvaardige veroordeeling Esterhazy is tegenwoordig op Jersey waar by na do uitspraak van den krygsraad te Hennes don ganschen dag in zyn hotel blyft Alleen s avonds gaat hy uit uit vrees voor vyandige manifestaties POUTÜOAI Woensdag is te Oporto een persoon aan de pest overleden torwyl gisteren een nieuw geval werd geconstateord Heden wordt het spoorwegverkeer heropend RUSLASD In een synagoge te Leczyca in het PoolRCho gouvernement Kalisz viel eergisteren Na verloop van twee maanden was alles voltooid Niets ontbrak aan het ge leekte huis meer dan alleen zijn bewoners En ook dezen kwamen Twee postrijtuigen hielden op een warmen avond voor het gevloekte huis stil Uit het eene rijtuig stapten twee personen een jonge man en een vrouw Het waren de prinses Ülympia en de prin C haar eemaal ïteider vaderland was Italië Prins forace di C was krankzinnig Zijn waanzin openbaarde zich evenwel niet in uitbarstingen van razernij hij was als een levend dowJe Roerloos zat hij gansche dagen terneer onafgebroken op één punt sUrende onsamenhangende taal prevelende ongcvoeHg voor allen als wachtte hy den dood De prinses gemalin van den ongelukkige was een vrouw van zeldzame schoonheid Zi stamde af van de Borgia s Van dat geslacht was zij een waardige vertegenwoordigster Onderhevig aan alle geweldige Kartstochten dreef zij deze tot het uiterste Haar liefde was woest onstuimig buiten alle perken haar haat onverzpenlrjk meedoogcnloos Hare begeerten waren grenzenloos gingen alle perken te buiten Als een speelbal werd zij door haar hevige natuur als naar links en rechts geworpen steeds rusteloos immer onvoldaan begewende tot zij verkregen had en dan het verkregcoe van zich werpende Olympia was een dier raadselachtige naturen die begeeren tot het oogenblik van het bereiken die walgen van dat bereiken wenachte strijd I oen lamp naar beneden l e val verwekte een geweldige paniek en in hot gedrang werden H2 vrouwen en kinderen doodgedrukt en tal van monschon gewond BINNENLAND Van zoor betronwbaro zyde vernoemt men dat eerstdaags zal worden aangevangen met het uitbakcnon en het doen van opmetingen voor den spoorweg Rotterdam den Haag en Schovcningen langs Hillegorsl erg en pyuacker Do concessie voor deze nienwe lyn is verleend en door de aanvragers do heeren Boveraen en Van Heurn ingenieurs te ra vonhage aanvaard Het repertoire voor de volgende week der Ned Opera Dir 3 van dor Ijinden is vastgesteld als volgt Groote Schouwburg Rotterdam Zondag 17 September H uur De Hugenoten Stads Schouwburg Amsterdam Dinsdag September H uur Do Hngenoten Groote Schouwburg Kottordam Woensdag September 8 uur Jarmen Stads ScUouwburg Amsterdam Vrydag 22 September 8 uur armen Stads Schouwburg Amsterdam Zondag 24 September 8 uur De Hugenoten Uit Hunsingo schryft mon Op het platteland mest de molenaar moermalen rundoren Do inkomsten nu uit landbouw en veehoudory zyn vry van do bodryfsbelasting on do molenaar rekende liet mosten van rundoren onder het werk van den boer zoodat hy uitsluitend de inkomsten van den molen als belastbaar aangaf De Ahcus legde zich hier in don eersten tjjd by neor doeh kwam kwam op die mooning terug en bracht wegens het nauwe verband tusschen landbonw veeteelt en nyverheid hior alles samen zoodat de mohmnar voortaan aangeslagen werd naar de inkomsten die hy uit hot goheolo bedryf maakte 1 0 boerenmolenaars zien daarin iets onbillyks iets wat de wet ook niet wil en naar wy van goodcrhand vernemen zullen zy zich nu tot den betrokken minister wenden om voortaan van de inkomst m uit landbouw by de bedryfsbelasting vrygesteld te worden Geineiig de Boriohten By don hoor L aan don Nieuwen Ryn te Leiden werden gisterenmorgen de whikelraiton ernstig beschadigd door een persoou ZIJ leefde loutor van opwinding overspanning was haar voedsel voldaan zijn zou haar den dood gebracht lievrediging doen haar rillen van afschuw terrödenheid was haar de dood Verstandelijk was zij in staat een volk te besturen niet m een vreedzame regeering maar in oorlogen in krijgsgerlruisch een woeste energie dreef haar tot de moest buitensporige dmgen In haar excentrieke luimen veroorloofae ze zich de ongehoordste zaken Zij hiwkerde naar intritfuos zij haakte naar vijandschap Haar opf owonden bloed hield haar in eeuwige onrust Als een man had zij zith in alle mannelijke tijd ven Ir ij ven geoefend Zij schermde met zeldzame behendigheid en trofais een ervaren Schlatter op iederen afstand met pistool of geweer een gegeven doelwit Tweemalen was zij in een duel gekwetst geworden Zij reed paard en zwom als een wilde als een rooilhuid der maagdelijke prairién van Amerika AUe vrouwelijke teederheid was haar volkomen vreemd Zij spotte met alle zadite aandoeninxen en minachtte ze diep Zij was verstandelijk zeer ontwikkeld en sprak de voornaamste talen van Kuropa vloeiend en was zeer ervaren in de scheikunde waaraan zij groote sommen ten koste legde Zij had n eigen iaboratormm waarin zij somit eheele dagen proeven nam te midden van distil leertoestellun stolpen flesschen met allerlei vochten kolven en o voort Zij gaf voor de meest wontlerbare elixtors op het spoor te zijn I e toestand van den prins haar gemaal werd gedurig bedenkelijker Wordt vtrvolgd