Goudsche Courant, maandag 18 september 1899

garnizoen te Gouda zgnde troepen versterkt door de opgekomen manschappen van vorige licbtüigen Voorgesteld zal worden de verdryving van een vgandelgk legercorps dat door onze troepen over sloot en slop gepaard met hevig geweervuur vervolgd zal worden S £ s O S Rechtszaken Voor de Amsterdamscbe rechtbank diende gister de zaak van F Domela Nienwcnbuis beklaagd van smaadschrift op grond van een artikel in de Vrge Socialist waarin gezegd is dat de heer Snel te Schiedam als oud typograaf vroeger te Amsterdam werkzaam zich eenmaal schnrkachtig heelt gedragen tegenover een ouden man De beklaagde heelt in de instructie verklaard dat hy bet artikel geteekend Keesje Geest niet beeft geschreven en van den heer Snel niets afwist hy wilde den naam van den schrgver niet noemen maar stelde zich zalven voor bet artikel verantwoordeiyk De beklaagde een uur in de wachtkamer den aanvang van bet geding verbeid hebbende was daarna heengegaan den president daarvan verwittigende Om 3 uur kwam de zaak aan de orde uitgeschreven tegen één uur Tegen den nu niet aanwezigen beklaagde werd verstek verleend Uit de verklaring van den heer Snel bleek dat hy met den bedoelden ouden man lang geleden wel eens eene onaangenaamheid heeft gehad doch he u nimmer scburkachtig behandelde en nnzeMs al 9 jaren lang weder met hem in vrede onder één dak woont Het O M eischte eene geldboete van f 25 subs 5 dagen De uitspraak werd bepaald op 27 dezer 1 3900 Perc 8 l UOO verhoogd met 200 verhoogd met 10 1 1350 Perc 9 1 1650 verhoogd met f 17 K Perc 10 1 2100 verhoogd met 400 VERSCHEIDENHEID Over de kinderen van kapitein Dreyfus meldt een Engelsch blad zy wachten nog steeds in groote spanning vader s terugkomst Geen vermoeden hebben zy van het treurspel dat bun naam over de geheelo wereld heelt bekend gemaakt Men beeft hun verteld dat hun vader vqor een reeks van jaren voor de regeering op reis is Vyf jaren lang is hg nu voor de kinderen in eenverland geweest waar hg zich van eene gewichtige en zware taak kwyton moest die hem voor langen tyd van huis hield Eindelgk kwam hg toch temg en boorden ook de kinderen dat hy in Frankrgk was Pierre is nu acht zgn zusje Jeanne 6 jaar oud zy zgn door mevrouw Dreyfus in groote liefde voor bun afwezigen vader opgevoed en waren natuurlgk in de wolken toen vader weer in Frankrgk terug was Hunne vreugde werd echter dadelgk weer gedempt toen zij hoorden dat zy hem nog niet zien konden Het heette nu dat hü voor den minister een lang rapport over zgne reis moest schrgven waarmede bg dadeiyk na zyne landing was begonnen en waarin hg niet gestoord mocht worden Maar omdat hy van de lange reis zeer vermoeid was moest moeder Pierre en Jeanne ver aten en naar vader toe om by bom te blgven tot het rapport af was zy zou hem echter schrgven en dan mochten zg antwoorden Zoo hebben dan Pierre en Jeanne eiken dag aan hun vader geschreven en hem gesmeekt toch spoedig thuis te komen Vooral Pierre zond lange brieven met verwyten soms over het lange wegbiyven Laatst werden de kinderen nu plotseling zeer ongeduldig omdat vader nog maar steeds wegbleef Laat hy dan ten minste eens voor een paar dagen naar Parys komen I scbreel Pierre ik begin baast te denken dat er iets aan hapert De minister mocht aan een officier die zoo zgn best gedaan heeft wel eens wat vrgaf geven I En nog altyd wachten zg Pierre en de I kleine Jeanne ï= OSTE3R IJ E3 N LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maandSeptember 1899 en terug te verkrygen doortusschenkomat van hetpostkantoorte Gouda Verzonden van Gouda van Baale Haag J H Vreke Rotterdam Y H Hobscheid De Directeur van het Post en Telegraafkantoor H C HESNEQÜIN Bn rgerlUlte Btand GEBOREN 14 Sept KlazinaPietronella ouders H A Leefiang en C A Honkoop Lena ouders J Broekhuizen en C de Hnk Aart ouders G den Ouden en A van der Louw 15 Hendrik ouders 6 Brouwer en J Vermeulen Johanna Maria ouders A J RnHels en J C de Jong OVERLEDEN 13 Sept C H van Holwegen 4 m 15 A Spee 19 d ONDERTROUWD 16 Sept A Altena en F P Revet ontevreden over den heer L in dienx iMedanigbeii van diakw der Ned Herv Oen P D Woenadag banrde zekere T v h broodbakker te Dordrecht bp den rijwielhandelaar do L aldaar een rgwiel om daarmede een reisje te maken naar Rotterdam Den Haag enz Verscheidene dagen verliepen zonder dat de huurder iets van zich liet hooren terwijl een onderzoek aantoonde dat de jongeling reeds lang temg was maar zonder rijwiel De zaak werd toen in handen der politiegesteld aan wien de wiclrjldor bekende hetvoertuig te Rotterdam voor 125 verkochten de opbrengst verteerd te hebben Hji isdeswege in arrest gehouden in afwachtingvan den uitslag van het nader ingesteld onderzoek D Ct In het kamp onder Milligen zijn waarschijnlijk ten gevolge van overmatig drinken van koud water een korporaal dor grenadiers en een milicioB van het 7o regiment overleden Tc Vucht is eergistercnnarht een bnitale inbraak gepleegd bij den machiiietabrikant H i De dieven hebben zich door het raam van de tuinkamer toegang weten te verschaffen en oün groote hoeveelheid gouden on zilveren voorwerpen alsmede eenig zilvorgeid medegenomen de brandkast op het kantoor hebben zij onaangeroerd gelaten De dieven zijn waarschijnlijk in hun werk gestoord daar er s morgens cenig tafelzilver in de gang werd gevonden Ook hebben zü inbrekerswerktuigeu achtergelaten De 2ö jarigo J W is eergisteravond te Sassenheipi van zijn rijwiel gevallen Hy bleef op de plaats dood Hg had een diepe wond in het hoofd bekomen Uit Amsterdam meldt men Ue hulp dor brandweer werd gisternamiddag ingeroepen bij een zwaren uitslaandcn brand die door tot nogtoe onbekend gebleven oorzaak ontstond in de rijtuigmakerij der hoeren H J Overmoyer Zoon aan den Hingel alhier Met drie stoomspuiten en vier stralen op de Vechtwatorleiding werd het vuur in een half uur tijd gobluscht De werkplaatsen in het achterhuis zgn zoo goed als geheel uitgebrand en in het voorhuis hebben een keuken en daarboven een kast zwaar geleden ATJit H Blijkens een op H Augustus door den gouverneur uit Araboongkoo verzonden telegram werd van 3 tot H Augustus in verschillende richtingen gepatrouilleerd en hot terrein opgenomen alleen in den omtrek van Matang Koeli en Matang Oebi nabij Matang Pandjang vielen enkele schoten terwjjl bij de opening van het terrein in Alooö Lawang uit kleine viJandeliJlBs versterkingen twee lillaschoten vielen waardoor de Earopeesche sergeant Aussen sneuvelde on de Europeesclie sergeant Kagie niet levensgevaarlijk gewond werd Do vijand liet 7 doeden achter De hoofden van Arakeumoedi meldden zich De gezondheidstoestand is goed het weder veranderlijk Blijkens een op U Augustus door den gouV verneur uit Kota Radja vorzondon telegram waarheen de gouverneur voor dieustaangolegcnhoden vertrok vielen den 8n Augustus bil eeno terreuiopneming naby Matang Oobi enkele schoten uit do geudé Lho Soekoen een Atj her werd gevangen genomen Den lln Augustus vertrok de staf met het 8e bataljon marechaussees on cavalerie naar Matang Koeli alwaar tydeljjk een bivak betrokken werd om in Poutoe Senlouma matang Koeli Pera en Bovon Geudong te patrouilleeren on hot terrein op te nomen Van uit bivak Araboongkoo wordt voortgewerkt aan den in aanlog zyndon weg tot Aloer Lawang De artillerie keerde 14 De wocrsgosteldbeid on de gezondheidstoestand waren gunstig STADSNIEUWS 0OUDA 16 September 1899 Naar wjj vernemen zal binnenkort op de Turtsingel een zuivelfabriek met nelkverkoop worden opgericht Het bouwplan is ontvangen door don architect den hoer H J Nedorhorst alhier Aan het verslag van don toestand dergemeente Gouda over 1898 ontleepen wynog het volgende ff Bil dio oefeningen was steeds de verbahdkist op het terrein aanwezig Tot sluiting der oefeningen werd op 25 en 26 September in vereeuiging niet het Bataljon dd Sobuttery een schietwedstryd gebonden I De oefeningen in de behandeling van bet I geweer recrutenschoolj en m het schieten I met flübert patronen hadden als gewooniyk I plaats in het Gymnastieklokaal op de Spie I ringstraat voor welks verlichting en vcr I warming wederom ene tegemoetkoming ad I f 50 uit de Gemeentekas werd verleend I 2 De Hchietverccniging Koningin Wil I belmina opgericht den 1 Mei 1898 en I voortgekomen uit de Schietvereeniging der I afdeeling Gouda van den Nederlandscheu I Bond van Oud Onderofflcieren welke ophield I te bestaan 1 Het aantal leden aanvankelijk 17 nam in I den loop van het jaar toe en bedroeg op 31 December jl 29 I De oefeningen werden des Zondags ge I houden op het Hchietterrein buiten de feit I terdamsche poort daartoe welwillend aan I de Vereeuiging in gebruik afgestaan door I den heer Garnizoens ommaudant alhier I Over de resultaten van de oefeningen kan I nog gecu oordcel worden uitgesproken aan I gezien in het afgeloopen jaar slechts drie I malen geschoten werd KERKELUKE ZAKEN I Er zgn hier de volgende kerkeiykc ge I meenten I eeiie Ncderlandsch Horvormde met 2 kerk I gebouwen en 4 predikanten I eene Kvangelisch Lutlierscho met 1 kerk I gebouw en 1 predikant I eene Remonstrantsch Gorelormeerde met I 1 kerkgebouw en 1 predikant I eene Gereformeerde ontstaan uit de ver j ceniging van de Christeiyk Oereformeerde 1 I on de Nederduitsch Gereformeerde dolee I I rende gemeenten met 2 kerkgebouwen A I I en B en 2 predikanten I eene Cliristeiyk Oereformcerde met 1 kerk 1 I gebouw on 1 leeraar 1 I eene Oud Gereformoerde met 1 kerkge 1 I bouw en 1 leeraar 1 I twee Roomsch Katholieke Parochien die 1 I van O L V Hemelvaart en die van St I Joseph met 2 kerkgebouwen en 6 geostelgken I I eene Ond Hoomsche of van de Bisschop 1 pelgko Klorezy met 1 kerkgebouw en 1 I geesteiyke 1 I eene Israëlitische met 1 kerkgebouw en I I 1 leeraar 1 I De gebouwen voor den eeredienst bestemd 1 I werden voor zoover wg weten behoorlgk I onderhouden uitgaven voor de openbare eerediensten 1 Aan de Ht Tanskerk wordt krach ons 1 overeenkomst jaarlgks eene som van f 2400 1 door de Gemeente als schadeloosstelling voor het gemis van begrafenisrechten uitbetaald 1 Makingen en schenkingen voor godsdionstigA I doeleinden krachtens machtiging aanvaa d 1 In het afgeloopen jaar werden door wglen I A do long weduwe W van t Riet alhier I overleden do navolgende legaten aan de 1 daarby vermelde instellingen vermaakt 1 f 500 aan de Diaconie der Evangel sch 1 Luthersche Gemeento I f 500 aan het Armbestuur der Israël eti 1 ache Gemeente I f 500 aan de Diaconie der Oud Roorasoh 1 Katholieke Kerk of Bisschopdelgke Klerezy 1 f 500 aan het Kerkelgk Armbestuur der I Remonstrantsche Gemeente 1 f 3000 en f 1000 benevens een grafke deraan de Diaconie der Nederlandsch Hervormde 1 Gemeente 1 f 600 aan hot Roomsch Katholiek Parochiaal Armbestuur en 1 oenigo onroerende goedereu gelegen m deze Gemeente ter waarde van t f 5000 I aan de Nederlandsch Hervormde Gemeente 1 ONDERWIJS KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Scholen voor lager onderwys 1 De algemeene toestand van het L get 1 Onderwys in deze Gemeente beantwoordt 1 aan do eischen die met redeiykhoid kunnen gesteld worden Dit oordeel spreekt de Commissie van Toezicht uit in den aa hef 1 van haar Verslag over 189H dat afzonde lyk is gedrukt en door ons bg do samenstel ing 1 van onze mededeelingen is geraadpleegd Zy I is tot deze conclusie gekomen door het be I zoek dat zy op alle scholen in de Genio nte I bracht waar lager onderwps gegeven wordt 1 De Oommissie die mot yver de haar toe vertrouwde belangen behartigt bleef ook in 1 het afgeloopen jaar onveranderd De eer I Dr H Ij89el de Schepper die aan de beurt 1 van aftreding was werd als lid herkozen 1 Openbare Scholen 1 De Gemeente bezat op het einde van het 1 jaar zeven scholen voor lager onderwys I namelgk I De Eerste Kostelooze School in de Pater 1 steeg Hoofd de heer J Gonda 1 De Tweede Kostelooze School op de Nieuwe 1 Haven Hoofd de heer G ü Heg Do Tnsschenschool in de Keizerstraat 1 Hoofd de heer G N Kruisheer I De Eerste Burgerschool voor Jongens aan 1 den Groeneweg Uoofd de heer H J i W Unber I De Tweede Burgerschool voor Jongens in I de bange Groenendaal Hoofd de heer R Leopold I De Eerste Burgerschool voor Meisjes op I de Nieuwe Haven hoofd de beer B P I van Cittert Jr I De Tweede Burgerschool voor Meisjes op I de Turfmarkt Hoofd Mej M L J I Bender Wordt vervolgd I WinDraosvEB Te s Gravenhage m o a I geslaagd voor het Notarieel Staatsexamen I de heer P N Krniswök alhier I XiEuwERKEEK A D IJsEL Woensdag had I alhier vanwege de afdeeling Nieuwerkerk I a d IJsel apelle a d Llsel en Omatreken I van de HoUandsche Maatschappy vanLandI bouw een tentoonstelling plaats die alleszins I als geslaagd mag worden beschouwd I De ftizendingen paarden rund en ander I vee plnimgedierte enz waren zeer interesI sant de inzendingen kaas en boter waren I van puike qualiteit terwgl op het gebied van I zuivel allerlei werktulhen op de zuivclmaI kerg betrekking hebbende geëxposeerd waren I De volgende bekroningen zgn o a uitgeI reik Paarden van 4 jaar en ouder 2e I prys bruine merrie van den heer P KarreI man Wz te Nieuwerkerk a d IJsel Ie pr I niet uitgereikt Paarden van 3 jaar Ie pr bruine merrie van den heer W Van der Dussen te Nieuwerkerk a d IJsel Paarden van 2 jaar Ie pr bruine merrie van den heer H Paul te Zevenhuizen 2e pr vos merrie van de wed W Visser te Nieuwerkerk a d IJsel Beatuursprgzen Vos merrie van den heer C Bos te Zevenhuizen en bruine merrie van den heer J De Jong te Kralingen Paarden van 2 jaar Ie pr bruine bles witvoet ruin van den heer W Verburg J Cz te Zevenhuizen 2e pr zwarte merrie van den heer A Stigter te Moordrecht terwgl aan den zwarten witvoet ruin van den heer W Verburg J Cz een bestuursprys werd toegekend Hitten buiten het programma Bestuursprys lichtblauw van den heer A Van Weelden te Hillegersberg ViiNEN Tot weesvader en moeder in de weesinrichting Beth Pélet alhier zyn benoemd de heer P C Berkbout en erhtgenoote thans weesvader en moeder in het Burgerl Arm en Weeshuis te Alfen a d Byn Bero Ambacht Tot bestuursleden der vereeuiging Winterlezingen zgn herbenoemd de hoeren C Stumphius als voorzitter J P Mablstede Sr als 2de voorzitter en D Oskam als secretarispenningmeester Haastrecht De vergadering van de on 1 derwgzers uit het arrondissement Gouda za I plaats hebben Zaterdag 30 Sept a s Onde 1 de verschillende punten komen ook voor Paedagogische overdenkingen door A Kars 1 van Goudriaan en De Oude Admiraal I novelle van Werumens Bnning door H A 1 Westbroek van Stolwjk Oldewatee Op de Dinsdag gebonden 1 tentoonstelling alhier hebben de navolgende 1 bekroningen plaats gehad 1 Vette koeien 1ste prgs f 10 aan J Van 1 Oudenallen Gz te Oudewater voor een zwarte 1 griemel 2d6 prys f 5 G v Welde te Harmelen voor een zwartbent 3de prys f 2 M Jonkheid te Gouda voor een zwartbent Gros kuiskalveren geb in 1899 2 stuks late prys f 10 aan G v Dam te Hekendorp voor een vaal en een zwartbont 2de prgs f 5 J V d Hee te Waddingsveen voor twe zwartbonten 3de prys 12 J W Clant t Alfen a d Kyn voor twee zwarte witkoppen Boeren of mannetjes varkens 1ste prgs f 5 aan K Van Dgk te Hekendorp 2do prys f2 50 G Streng te Haastrecht 3de prgs 11 K Van Dyk te Hekondorp Zoetemelkscbe kaas Mei 1899 zwaarder dan 8 KG 3 stuks late prgs f 15 aan A A Sprugt te Haastrecht 2de en 3de prys niet toegekend Zoetemelkscbe kaas Mei 1899 lichter da 8 KG 3 stuks 1ste prgs f 15 aan J Brouwer de Koning te Haastrecht 2de prys f 10 C Graveland te Stolwgk 3de prga f 2 A Sille te Hoenkoop Italiaanscbe Leghorns 1 haan en 8 hennen late prja f2 50 aan H P T Van Roosendaal te Kockengen voor patryskleur 2de prgs getuigschrift N J Van Wgk te Gouda Minorca l baan en 2 hennen late prgs f2 50 aan N J Van WSk te Gouda 2de prys niet aangevoerd Voorts heeft het Bestuur pryzeu toegekend aan inzendingen niet bg het programma gevraagd en ten volle een onderscheiding waardig N J Van wyk te Gonda voor een toom Pekingeenden Steis Op 20 Sept a 8 zullen alhier op de landergen van den heer D Z een aanvang nemen de veldoeteningen van de in Nieuwe Parapluies voor Dames en Heeren L van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Velephotm Ito 3i Ontvangen de Nouveauté s in GOLFCAPES ürapde Paris en Velveteens 11 SAMSOM ADVERTENTIEN B P 7AN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAARWERKEN Nederlandsche OPERA ROTTERDAM Woensdag 20 Sept mamm Plaatsbespreking ZATERDAG 1 SEPT s avonds van T S i uur Café SCHAAK BORD Op MAANDAG 2 OCTOBER 1899 zal ondergetoekende namens Mevr de Wed A HORTLAND in t Koffiehuis Het Sohaakbobd des middags half twee open baar aan oestedsn Het verbouwen van perceel A 168 in de Wijdstraat alhier Bestek en teekcning zyn van 22 SEPTEMBER af te verkrggen 4 ƒ 7 00 per atol by ondergetoekende waar tevens inlichtingen te verkrggen zgn H J NEDERH0R8T li Architect Teekene nenSch ildereii PRIVAAT EW CORSn SLESSEN Een Leeraar in bet Handteekenen wenacht hg genoegzame deelneming te GOUDA een Curcus te Openen IN H ndteekenen en Schilderen met Mie en Waterverf zy die hieraan willen deelnemen worden verzocht hiervan in kennis te stellen den Heer A C DE eUAACfV Proveniersstraat 46 te Rotterdam Conditién nader overeen te komen Cl eera beter adres voor alle soorten SCHOENWERK als het Mbninakli Schoen en Laaneninagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegatecg Opruiming van verschillende artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk BERICH T VAN INZET De Bouwmanswoning met 20 Hectaren 21 Aren 87 Centiaren Wei en Hooiland in Bovenkerk Zuidzijde en Benedeuhml Zuidzjjde te op 13 SEPTEMBER 1899 aldaar geveild zyn in bod gebracht als volgt Perceel 1 I 52 H Perc 7 f 3 500 verhoogd met 4 H verhoogd met 400 f5600 Perc 2 f 2650 verhoogd met 100 f 27 50 Perc 3 f 4250 50 Perc 4 f 2fi00 verhoogd met 400 Perc f 30 X f 2500 f 2600 f 10 50 t erc ü f 1150 Perc 11 Samen in bod op f 29750 Pere 12 81 Aren 10 ontiarcii BOUWLAND in Benedenkerk Noordzydo te Stolwijk op f 025 verhoogd met 175 1 7 K En Perc 13 Ben HUIS wgk G no 36 SCHUUR HOOIBERG en ERF in het Begerschc te Stolwijk op f 700 De comblnattün en nfnlny zullen plaats hebben in hot koffiehuis van P STOPPELE NBURG op het Dorp te STOLWIJK op Woeniulao SO September 1899 des morgens te iO uren Verhoogingen worden tegen 10 der geboden sommen aangenomen ten kantore van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEBVER te Gouda by wien tevens notitiPn van en alle inlichtingen omtrent de verkoopiiig te bekomen zyn oFENEAitE mmim te GOUDA ten overataan van den Netari G C FORTUIJN DROOGLREVEE op DINSDAG 19 SEPTEMBER IH99 des morgens te uren ten sterfhuize van Mej de Wed C H A 0L1F1EB S aan de Zeugstraat wgk No 39 te Gouda van KENEN NE l TEN IIBilill waaronder BKDOEN en BEDDENGOED gewerkt GOUD en ZILVER eene I IANINO enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris De Dlimeii en ItiiltenlaiKiscbe BIERHANDEL VAX jr H ROODE ZEUGESTRAAT i 86 levert alle soorten Isobaromethsdi gebotteld hetwelk verre te verkiezen is boven andere soorten Sten neme proef G Tieseina Lang e Groenendaal I 23 Gouda beveelt zich beleefd aan tot het Repareereo van Stonm en andere Werktuigen DRUK en 8NELPERSEN SLOTEN van BRANDKASTEN BEUGELS voor gebrekkige voeten volgens opgaaf Het draaien ran alle letalen FABRIEK CtiffemerêUeg n i Xeugeêtraat wicrisrii isriDELJ i EniT Kort ovenlclit onzer PrUacourant e en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless SHERRIES Pal 12 12 fiesch ROüDE en WITTE PORTWIJNEN 16 t S u o a S MADERA S droog en zoet 18 VERMOUTH la Turin 1 50 O I BODEGA CHAMPAGNE 1 75 OtiiNAC A f 1 75 f 2 25 f 2 75 1 3 25 f 8 75 en 5 nn3 SCOTCH WHISKY 2 25 IBOTtlD ElJiJXj o s Per Fl Po Ank 45 Fl 0 65 Nto 0 75 f 27 75 31 36 LISTRAC CHATEAU VALROSE 61 St ESTKI IIE 0 85 tt 34 42 37 50 47 St EMILION 1894 1 o £ 3 PAlllLLAC 1893 1 2 5 Si 2 GR WES Witte Bordcaui 0 80 SAUTERNE 1 O ZEI l INOKR Moezel 0 90 Pa men BOURliOlINE 1 10 De fiessche zgn iu den prgzen begrepen en worden 4 3 ets perstuk teruggeno By elke hoeveelheid veikrggbaar bg De Onna T € REHAI § Gouda IJsselstlJii s llliCLitlli ZBEI Parfam Eau do Cologne Overal verkrggbaar 4 8 eent per stuk Engros adres i IJ SKLSTDN Blauwstraat g OVKRHEKRLIJKK H CITROEN LIMONADE SIROOP per V Fl 040 by Fl 4 0 M bg D M I E H I K Ö Kleiweg R loo EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BURGKltS DEVENTEU SPECIALITEIT IN SFEELKAAHTEF van ft cent iif en Uoognr Verkrijgbaar by Model A zonder rem en sohennen f 87 50 Model A met 90 Model 110 Model AA 125 Modcl AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATKNES 156 LUXE ACAThNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prgzen f 5 hüoger Vi rU pnwiior lii er J C DE RUITER Ua ALHs JOiNGKNEEL Oosthavon B 78 GOUDA Sf Wodorverkoopera flink rabat TÜÖpI puike oude m SCHIKDAMMEH GENEVEB Slerki NIGHIXDAP Jz N H AU bowyi VËD eohtlioul ORchet en kurk te d vuoriicn rao den uum dor Firm P HOPPE M PEETERS PRIMA KWALITEIT Rund en Kalfsvleesch Tegen sterk coDriirreerende prijzen J P van LEEÏÏWEN Kelzerilraal Onetle en goeilkoope Vleetchhouwer Iet Atelier Studio iH het be9te adres voor Vercrootinren en Rf productie werk Aiubrvdeud Fl Singel 582 P V I WAALS H J VAN SCHALEN liehringer en Htoffeerder Lnnge Jrooneiiflaal I 108 Voorhanden een groote orteering Behaiig§elpaplereii TAPIJfffl a ord ajrj eto£fe3a ZEILEN LINOLEUMS f a elMleséen iMathn