Goudsche Courant, maandag 18 september 1899

388te Jaargang Dinsdag 10 September 1800 No 7905 ilJmOBIËLE mwmm coirmt ieui€s en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken fl ff IlLlljlJilSN J C DE RUITER BondsriJT nelliBrsteller l kla sse Tiend weg GOUDA TA n TT M ü geurige l Gent SIGAAR Uéh U U lil A X BISSCIÏOX TelcfMa No M ADVÈKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ét 50 Centen iedere regel meer Il Centen Groote lettere worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd relcfooii Kn fl De Uitgave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering Van Zon en Feestdagen De prijs per drie nJaanden is 1 26 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nomnlers VIJF CENTEN filla 6l nalinaelllll6 § zyn voorbeeldig in eonstmctie en afwerking nlll CI flflOiinnClllllCS zyn onmisbaar voor huishoudelijk gebruik en ngverlieid nin Cr IVAallllttClllllCS zyn in alle takken van industrie de meest gezochte SillgOr iVattillinCllilICS zyn ongeëvenaard in wcrkvermogen en duurzaamheid l ln CI iÜAnlinilCllllIBS zyn voor het moderne borduren de meest geschikte Onderricht gialis ook in hetjnoderne borduren De erhtK Hlngiir SmitmochliieM d w z de naaimachines va n ie SingerHaatuchapplf worden behalve voor huishourteiyk gebruik ook nog in mfér dan 41K verschillende soorten voor allemogeiyke industricele doeleinden geleverd en zyn slechts verkrijgbaar in onze eigen winkels waarvan alleen in Nederland reeds 37 bestaan Gouda SINGER MAATSCHAPPIJ Lange Tiendeweg No D 27 mê w Pain Expelkr Dertig j4 r wordt dit middel met verrassend succes Is punstiUendo inwrqviiig Magewend tegen Ftheumatiek Jich t Verkoudh eid pyn in den OPENBARE VERROOPING te OOUDA op MAANOAO IH HBPTKMRKR ffi99 de raorgenn te elf uren in het Kotflcliilis jHiBMUNiE aan de Markt ten overstaan van den Notaris ö e FüKfOIJN DKOOÖLKEVEft VA No 1 Den stecncn WINBSOOnUOLEH de Koornbloem en EHK gunHtiji gelegen aan de Vestende Tnrlsingelgrarht te Honda groot 1 Are aö Centiaren Terstond te aanvaarden Nos 2 en 3 TJit de liand verkocM No 4 Kou goiid oiulerhouden ruim ingericht V700ITHUIS EHF en Iraaien TUIN w t HCHIIUH aan de Zoagstraat te Uonda W ik W no Hi groot 3 Aren 30 Centiaren Terstond te aanvaarden Het huis bevat fi Kamers Kenken en Zolder en is van Gas on Waterleiding en van velerlei geraak voorzien No f Een goed ondorliouden en goed beklant 8 WOONHUIS en EKB aan do Oostzpc van den Baara te Uouda wyk O no HB met uitgang in de straat daarnaast Terstond te aairvaarden Het hnis bevat 4 Kamers en 2 Keukens waarvan boven eene Kamer en Keuken verhuurd is voor 1 I IO por week No K Een HUIH en EllI in de Drapierstraat aan den Raam te Gouda wjjk O no 271 Verhuurd by de weck voor f WK No 7 Een goed onderhouden gemakkelijk ngericht wooniitisi en KRK met TUIN en SCHUUR in de Viordo Kade aan de Karnemelksloot to louda wyk K no 399 Hot hnis bevat 3 Kamers Koukon mot Aldak en Zolder Te aanvaarden 1 i ebrnari 1900 oJ zooveel eerder als ract den eigenaar zal worden overeengekomen No H Een enkele jaren geleden gebouwd ruim ingericht modern WIÏfKELÏÏÜIS mot ZGLDERH en ERK aan den Kloiwcg te Honda wyk K no 50 Verhuurd tot den 30cn April 1902 voor t 275 per jaar by do maand te betalen Do betimmering der bovenkamej s is eigendom van don huurder Kn Nos 9 tot 11 Drie naast elkander Btaando HUIZEN en ERVEN aan do Hogen te Gouda wyk O nos 111 112 en 113 Verhuurd bg de week no Ill voor l 1 10 no U2 voor 1 0 90 en no 113 voor 10 80 De perceelon zgn do laatste 3 workdagon vlibr don dng dor vorkdopiné van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te zien Nadore inlichtingen gcejt voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVEH te öonda ix mm Korte aroeuenlnal t WJ 200 ÜZERWAREN KOPERWAREN Gereedschappon HUISHOUD ARTIKELEN PETROLEÜM KOOKTOKSTELLEN Hretik ban eM Reeds Ontvangen een groote tending ilceren üames Kinder Nsyaar enWinterpaotofels de nieuwste soorten In alle Modellen EXTRA VOOllüEELKJE PRIJZEN IN De Roode Laars en De Goedkoope Winkel Aanbevelend De beste 2 Cents Sigaar is het merk van JcFirma W ÏJ BOrXE Senior lloflov Kampen Depot MARKT 50 Gouda IET imun n ikLim unim VAN B VAN TOÏIGEELOO Korte Groenendaal is hot beste adres voov steik en solied M SCHOEHWBBK wederom onlvingen een Prachtige sorleering tieeren en Dames Schoen werk Aanbevelend B V TOICERLOO tQoedkoopste en oliedst adres voor Vervoer van Inboedel loowel binnen la boiten de itad met gefloten wagen i i ti A G R A V E S TE IJ N Oude Gouwe AilM wrtit tea Tranêport gehade v f h rd o dera vertrouwen op het fabrieksmerk Ankert A l l a5 75o en50cdefi in de meeste apotheken Te Amsterdam bn Uloth Qéban van Tuyll en Bandent Jih Slditfi CB it itt£rtram In lossing eene lading Grove KACHELKOLEN waarnit wü nog leveren k 80 Ct per H L franco thuis bezorgd Tevens vcrkrügbaar Anthracielnootjes groote en kleine atukjea ENGELSGHE COKES tiiinaA JUNKi K ZONEN GKB IJS8ELSTIJN Kantoor Vest Gouda WAAROM geelt QA80L0B1LICHT gfeen voldoend licht f OMDAT nw leverancier u geen goed KOU8JK levert Een KOUSJE dat gednrende 1000 brandaren een prachtig UcM geeft levert a 95 Cent P P SOOS TIENDEWEG 59 TE HtJüR TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 622 Gouda Dmkvan A BRINKMAN Zn AFKONriGyNG De BURGEMEESTER en WitTHOUDERS van Gouda doen te vjeten dat door den Raad dier Gemeente in ijne vergadiring vanden 5cn Sei tember 1898 is vastgesteld de volgende verordening VERORDENING ter voldoening aanartikel 178 der gerjieentewet EENIG ARTIKEL De verordeningen tegen welker overtreding stral is bedreigd en dio nog gelden lÜn de volgende Verordening op de brandweer vastgesteld den len Maart 1889 en afgekondigdden 26on Maart 1889 met djen verstande dat in Artikel 71 laatste zinénede vervallen de woorden en de artikelen 44 45 46 47 48 50 en 55 voor looveel de spuitgasten betreft Verordening tot w zigin der Verorde ning op de Brandweer vastgeiiteld den 25en Maart 1892 en afgekondigd ddn 26en April 1892 J r Verordening tot wflzigiiig der Verordening op de Brandweer vastgesteld den6en Febrnari 1897 en afgekondigd don 27enFebmari 1897 i Verordening tot wpigiilg der Verordening op de Brandweer vitstgesteld den21en Februari 1899 en afgekoildigd den 18enMaart 1899 Verordening tot wijziging der Verordening op de Brandweer vastgesteld don 9enMei 1899 en afgekondigd den 29cn Mei 1899 Algemeene Politieverordening vastgesteld den len September 1898 en afgekondigd den 24en September 1898 Verordening tot wijziging cr AlgemeenePolitieverordening vastgesteld den 19en October 1897 en afgekondigd den 29en October1897 Verordeniitg tot wijzigii g der Algemeene Pelitieverordening vastgesteld den18en Maart 1898 en afgekondigd den 7enAprül898 j 9 Verordening tot wflziging der Algemeene Politieverordening vastgesteld den 21en Febmari 1899 en afg lkondigd den 18en Maart 1899 10 Verordening tot wijziging der Algemeene Politieverordening vastgesteld den 20en Jnni 1899 en afgekondigd den 8öh Jnli 1899 11 Verordening regelende de bonwpolite Yastgesteld den 21en Februari 1899 en afgekondigd den 18en Maart 1899 met nitzondering van artikel 33 Zijnde deze Verordening aan de Gedepu FEViLL EIÓIM Bkioeker GrdeoksckriltcD v n een Ge Bkioek ANNIBAL de VONDELING Naar het FranscH DOOR W nutter 98 I Kenige maanden n idat hot g vtoekte huu door hen betiokken was geworden i werd die toestand van zulk een aard dat de geneesheerenopname in een krankzinnigengesticl t noodig oordeeldoi De prins Horace di C werd najar Bicêtre gebracht I Wat de prinses betreft reeds eebn aal hebben wij haar in ons veihaal ontmoet 0p den avond dat de menbelfabrikant zijn dochter nlaar het theatre de la Gaitó geleidde waar Ëmili de aandacht trok van den markies Hektor dei Chateaudieii zagen wij haar van uit de eerste lo ge rechts Raphael bespieden en hoorden haarl een oordeel vellen over dca jonkman voor de ooren van den markies die een oogcnblik zulk eén treurige rol in Emilie Potard s bestaan speelde Haar blik was op den jonkman gevallen Met haar gewone ovenjling was Ky verliefd geraakten voedde met haar hevigheid den idwazen hartstocht voor den haar ten eenen male onbekendenjonkman Na dien avond in de chouwburjr was x huis teerde Staten van Zuid Holtand volgens bnn bericbt van den 12 16 September 1898 in afscbrift medegedeeld Kn is hiervan afkandiging gescbied waar bet behoort den 18en September 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebl enden dat doo den Heer Directeur der Directe Belastingen enzj te Rotterdam op den I5en September 1899 execuj toir is verklaard Het Kohier No 2 van de belasting op bedrijfsen andere mkomsten over het belastingjaar 1899 1900 Dat voormeld Kohier ter invordering ie gesteW in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is tijnen aanslag op den bij de Wet bepa ilden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van es Weken binnen welke de reclames behoofen te worden ingediend Gouda i8en September 1899 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS itulleulaiKlsch Overaictil Nog steeds is de vraag Zal er oorlog zijn tnsschen Engeland en de Z A Republiek I President Kruger acht een oorlog onnoodig In een interview zeide hy Waarom moet er oorlog zijn tnsschen Engeland en Transvaal f Waarom kan geen arbitrage plaats hebben en de geschillen tnsschen beide landen worden opgelost in vrede P Reeds lang heb ik gestreefd zeid bij verder den üitlanders dezelfde staatkundige rechten te geven als den burgers Chamberlain zegt dat ik mjn beloften niet gehouden heb Dat ontken ik Onder de Conventie hebben vreemdelingen in Transvaal dezelfde handolsrechten als de burgers Zij hadden echter niet dezelfde staatkundige rechten doch ik wilde hun die geven Ik wilde hen op denzelfden voet behandelen als de burgers doch zij wilden er geen gebruik van maken Ik wilde bet kiesrecht geven na zeven jaren Br zijn naar schatting meer dan 50 000 vreemdelingen die hier langer dan zeven jaren gevestigd zijn en die ziJn ingeschreven waarts gekeerd Oogenbhkkelijk had ze haren intendant ontbo den dgzelÖe die ihet gevloekte huis op haar naam had gekocht en had doen herstellen De intendant was verschenen Mijnheer Martial zeide zij zonder omwegen ik ben verliefd Ue intendant boog iNiet op u voegde zij er bij Ge begrijpt zeker wel dat ik u geen liefdesverklaring doe nu ge al zoo lang in mijn dienst zijt Wij geven on dadelijk of nooit Ik heb mij vanavond gegeven Degene wien ik mijn hart heb afgestaan vermoed niets daarvan Ik ken hem zelft niet Ik heb hem een oogenblik gezien en gadegeslagen Hij heeft mij waarschijnlijk niet eens gezien Maar ik heb hem mijn hart toegezegd Ik wil dat hij het zal aanvaarden Gij moet hem met mij in kennis brengen De intendant merkte op dat het eenigszins moeihjk was iemand die men niet kent nooit gezien heeft zelfs nooit van heeft gehoord op te zoeken Kom mij niet voor den dag met moeilijkheden Ik geef u al den tijd Ik sta u toe alles in het werk te stellen niets te sparen alles te doen behalve niet slagen Ik zal geen mislukking verbeven Ik zal u helpen zoeken hem aanwijzen als ik hem weerzie maar ik stel u verantwoordelijk er voor dat hij gevonden worde Zij zweeg een oogenblik De intendant gaf geen antwoord oi deze vreemde order lik kijk u aan zoo ge ziet vervolgde Olympi Ik zou weofchen ii je hart te kunnen le zoodat zij het kiesrecht en alle burgerrechten onmiddellijk kannen krijgen Nu kan ik u echter mededeelen dat van alle vreemde onderdanen die zich bereid hebbou getoond die rechten te aanvaarden do meesten Afrikaanders geen geboren Engelschen zijn en de rest onderdanen van andore landen zgn Dit toont dat de Engelschen in Transvaal het kiesrecht niet verlangen Naar mijn raccning herhaalde president Krnger is er geen enkele reden voor oorlog Alles kon geregeld worden door arbitrage Morley en Courtney voerden het woord op eett openbare vergadering te Manchester dlo bijeengeroepen was door do Transvaal comitA s te Manchester en Liverpool Duizenden woonden de vergadering bij Een sterk schijnende minderheid van jingo s viel aanvankelijk telkens in de rode ook door Engelsehe volksliederen te zingen maar kalmeerde naderhand zoodat Morley betrekkelqk ongestoord kon eindigen Een ovepweldlgende ineerderhe id van stemmen ver klaarde zich vo r de voorgestelde motie welke erkent dat de kiesrechthervorming in Transvaal noodzakelijk is maar erbjj verklaart dat die hervorming best te verwezenlijken 4s door vreedzame middelen met handhaving van de onafhankelijkheid van de Znid Alrikaansche Republiek Uoriey betoogde hoofdzakelijk dat de rogeering van de Zuid Afrikaansche Republiek do laatste voorstellen van Chamberlain behoort aan te nemen Zü mag haar voorstel van kiesrecht na vijf jaar niet intrekken en moet het billijke Engelsehe voorstel om de werking van de kieswet door oen gemengde commissie te laten onderzoeken aannemen en duidelijk maken dat zg het kiesrecht na vjjf jaar toestaat zonder belemmerende voorwaarden die het feitelgk te niet zonden doen Daarentegen bestreed Morley het Engelsch idee dat er een reden tot oorlog met do Republiek bestond Een oorlog met de Boeren kon geen enkel van de ingewikkelde vraagstukken in Zuid Afrika oplossen on z m het machtig Engelsch rijk geen roem aanbrengen in zijn strijd togen het republiekje Toejuichingen volgden Courtney laakte vooral de manieren van Hilner dien hiJ als een verloren ziel bestempelde Hij toonde een brief van Herbert Spencer waarin de beroemde wijsgeer krachtig te velde trekt tegen de Boeron vreterij Mer Heden begint te Parijs het groote ro es waarby de Senaat als hooggerfH htshof funl zen Met je elke iJag i egr jt s van gcpaathCKl en iatsocn keur je ik ben er ker van mijn handelwijze af Je begrijpt mets van mij lËn dat is eigenlijk ook geen wonckr Niemand verstaat een hwt als het mijne Wat denkt gij wel van het leven F Dat het een afschuwelijke klucht i H antwoordde de intendant bitter Et waarom denkt gij wei lat wij leven 0m dood te gaan Gij weet zeker hoe ik er over denk en wilt mij aangenaam zijn In uw hart beschouwt ge rog als een zottin Maar wees er zeker van kt ik niet minder u evenals de heete wereld als een Mt beschouw Het is de waarheid dat het leven een treurige klucht is Maar er is iets wat het leven belangwekkend maakt het waarde geeft dbnigszina tenminste Dat iets sijn de hartstochten Zij houden het bloed vloeiende brengen kleur op de wangen doen het oog schitteren Zich aan zijn hartstochten overgeven i leven ze blindelings involgen is bestaan weten dat men i Zij zijn het eenige in ons wat waarde heeft Ik heb de hartstochten lief Ik bewonder ze in haar grilzieke wispelturige kuren Ze maken mijn leven m mijn eigen oog belangrijk de inoeile van het te leven waardig Maar ik praat maar en gij begrijpt niets van mij Gij zijt altijd somber hebt gij verdriet Ta mevrouw ik heb veel geleden ln uw zaken F in uw gezondheid in uwe genegenheden In alles te zamen Mijn leven is één lange roman Iedere Uads van mijn leveniboek be geert De beschuldigden met den eigeniyk ontoerekenbaron Paul Dcroulède aan bet hoofd zyn 22 in getal j daarby komen nog Jn rin en zjn elf huisgenootcn die zich met hom in fort Chabrol hebhen opgesloten terwyi nog eenigen als Thiébaud on Habert voortvluchtig zjn en eenige anderen die op vrije voeten zgn gelaten In het Luxembourg waar de Senaat vergadert en ook de terechtzitting zal Worden gehouden was men in de laatste dagen druk bezig met toebereidselon voor do ontvangst der gevangenen De ruime boekeryznal van den Senaat is daarvoor ingericht en voor het doel grootendcels ontruimd Er zyn in bet midden negen tydoiyko cellen gebouwd gescheiden door holle wanden wlor tusscheiirnimte van 80 centimeters met kurkgmU wordt opgevuld Men zegt dat de Regeering de bewyzen voor het complot in handen hee t Al de verschillende betoogingen van de laatste maanden biykon door de royalistische bonden voorbereid en geldoiyk ondersteund Dat was het geval by do manifestatie op de Place do la Concorde 26 October 1898 waarin de commissaris Leproust zwaar gewond word on do beruchte lules Guérin een groote rol speelde ook by die van 121 eccmber toenby de ChercheMldi een bctooging gehouden werd tegen Pioquart daar in arrest Na deze betooging seinde Andrè Byftet aan den Hertog van Orleans Wy moeten opnieuw beginnen Hierna kwamen de demonstratie van 19 Februari tegen Loubot tot i rosident gekozen van 23 Februari den dag van Fnure s begrafenis en van 4 Juni te Auteuil Voor den samenhang van al doze beroeringen met de royalistische beweging moet de Regeering de bewyzen in handen hebben Vyt en veertig aangeklaagden in het complot van hoogverraad zgn buiten vervolging gestold Er biyven thans twee en twintig beschuldigden over De Pariische Libertë hoeft de heer Lagasse geïnterviewd die door Waldeck Rousseau was ontvangen Lagasse zeide dat het onderzoek betreffende het complot geen enkele verstandhouding heeft aan het licht gebracht tnsschen de legerhoofden en de samenzweerders Geen enkele generaal is gecompromitteerd Nu schynt generaal Otis toch weer teruggeroepen te zullen worden van de Philippünen De Now Yorkscho correspondent van de Globe ten minste seint dat in de gewone wekoiykschc byeenkomst van het kabinet Zaterdag door den minister van oorlog den heer Root geadviieerd word generaal Otis tydeiyk naar Washington te doen torng vat de mecit onwaar thijnlijke rampen Dan zou ik wel eens m uw leveiiaboek willen bladeren Dat zal niet gaan mevrotlw TiNiet f Neen Kn waarom niet hid ik je V Mijn geschiedenis is een zoodanige als men alleen aan zijn biechtvader loerertrouwd wanneer men aan God gelooft en tot de Roora he kerk behoort En daar noch het eon noch het ander bij mij het geval ia moet ik mijn ge H hiedunis verzwijgen Er schijnt wroeging uit uw woorden te spreken Hebt ge misdaden op uw geweten f Neen mevrouw zeide de intendant met een vreemden glimlach Nu ge zijt vrij om te spreken of te zwijgen over die geschiedenis De voorwaarden waarop ik je in dienst heb genomen rep en geen woord omtrent een dergelijke verplichting Al gij er op staat te zwijgen zwijg dan Ik hoop dat mevrouw mij mijn achterhoudendheid niet euvel zal dulden Wat raakt mij uw achterhoudendheid I riep ül mpia op een onbeschrijfelijken toon van hoogheid Spreken wij over wal anders ik ben volstrekt niei nieuwsgierig De intendant boog Gij hebt mijn verlangen omtrent het jongmensch dat ik in het théfttre de la Gaité genen heb goed begrepen niet waar Uw verlangen ja mevrouw Wtrdt vtrvokd