Goudsche Courant, dinsdag 19 september 1899

AanKevaogeo 1 Hel Zomerdlenst 1899 IHmte Spoorwegverbindingen met GOUDA w f M w 8 18 01 i5 S 45 ff ff ff ff 8 5 ff ff ff ff ff ff 8 5 H ff ff ff ff ff CS 19 45 10 1 ff 11 80 48 ff ff ff ff 11 18 ff OOnni R0TTI D4M 1 nna 1 44 10 4 11 18 U l U l U 6I l 6 J ll 8 85 8 41 4 13 4 I IS 1 7 14 5 40 80 7 3S l l 8 H M bt bUWdffa W Op a M Ininiii Zcndac IbttiV VJa itg niMftff t loarb ilj tteD oor 4 8 H i rkni l r ttf R0TT1IED4M 9OUD tIo ff ff ff n 87 ff n 4 Sotlordam Belln Rotterdam D P Aottordam M Oapella Niauwerlterli Moonlrooht Souda 7 16 7 87 li l 11 54 11 011 11 34 1 18 Bollaadaolio ipoor 5 45 5 51 l ll fataltatlfff op ita lao a a airt fwhad warto ll l 0UUD4 URN HAtBfflao rana l oa 1 01 i l4 8 45 4 11 4 55 5 15 ff l ll I 5 07 ff ff 1 1 ff 5 18 ff I l tl ff ff 5 8 l SO 1 41 l 4 15 4 45 5 17 5 55 a i8 57 lO l 11 15 11 18 ff n 10 4 11 45 U 4 1 15 7 17 7 1 7 58 I H 8 t i li lO K lOJI 10 40 11 1 ff ff ff 8 11 M 10 1 8M 10 M I 8 E lO W 1 051 41 1 41 8 0 10 44 10 51 11 07 11 44 10 15 li tm 1 Hm 6 41 os 7 05 7 10 7 45 8 85 00 45 10 11 11 J7 11 15 ll P 1 8 3 00 4 00 4 0 4 45 5 10 U 7 00 7 4 7 55 8 55 41 10 10 G O U 4 1 M 8T E R D A M tI m Voorbont 1 41 JJ 10 17 1 41 4 J l Soud 1 8 0 1 17 l 10 1010 47 11 08 1 13 1 IIÏ I8 4 0Zo l tm w OS lO S 1 68 ♦ l 6 1Sl e llM8 m a t 10 IO 11 nli M i 4 18 l 0 4 51 8 10 1 U éW 8 01 8 63 05 10 15 10 54 U 48 11 57 00 l ll 4 15 mulff M4 87 81747 u 01 F 7 10 18 10 11 H 08 11 37 1J M 8 7 7 1 0 6 U 00 60 7 7 5 10 Ml 9 11 lO li 10 6 4 57 00 7 67 l lH OOlO Of 0 10 10 48 1 37 11 51 Ui llBauaitalnla ffllna U m U klaffn Ml bfflal U lUilijai Toaf 4 Vju tmtotoA aifflndam W f a T Utne rei ABatC 11 08 0 10 10 11 0 1 03 1 1 16 1 41 4 80 I II j j j j j JJ JJ j JJ JJ JJ jj j jj 4 o7 Il 7 18 8 41 lO t kmat C I SI 7 7 40 3 9 45 11 11 1 0Mi tt M 1 15 Ml 40 7 3 r l ll K 11 81 gl 4 45 1 15 7 111 10 l ll 4I x i g 1 g f ï Uaa W 5 41 50 7 36 1 55 8 10 00 11 80 1 U 11 40 1 U 5 7 63 8 30 8 4 O 10 15 10 31 88 l 0 1 37 3 0 3 i0 4 41 Ml 1 1 10 14 7 3N Vl 4VlV lVl i8 5 i i J ïï 4 4 17 1 5 47 7 11 7 111 14 l ll I I1 11 1 a 8 6 18 53 8 14 10 35 11 51 1 7 4 1 7 ♦ 5 80 7 0 S 88 10 48 1 86 4 1 7 17 4 5 10 7 17 7 n M5 9 00 5 10 9 11 10 l ll U 51 li 8 40 8 55 4 41 5 10 1 10 7 1 71 1 1 lO M 1 U 11 10 keeren opdat liü mede ritting zon kunnen nemen ta de commis ie die onder leiding van den president Ijerjiadslagen zul over de toekomstige regeering van den drcliiiwl De terogkomitt van Dewey waarborgt den heer Mc Kinley een voltallige conferentie waaraan eveneens zal worden deelgenomen door de vrcdeNcommissariiisen Hrlinman Dcnb j en Worchestor De toestand op de Pkilippijneii blijft intussclien onveranderd De troepen hebben veel van hot regenseizoen te l jden Hot lowa regiment liet laatste der vrijwilligers is teruggeroepen van Ijuz n naar aloocan Maandag kwam het regiment t Manilla aan met 40 man zieken van de B06 Binnenkort vertrekt het naar Amerika De l hilippinu s gaan intnsschen hun gang Zg hebbeji voor vier milliocn dollar papiergeld uitgegeven dat binnen drie jaar zal worden afgelost Alle eigenaren van landgoederen in het binnenland waar geen Amerlkaanschc troepen zijn moeten dit geld aannemen in mil voor proviand voor do troepen der Pbilippino s Do lieden klagen niet over deze betaling daar zo meenen dat Amerika de biljetten zal inwisselen Verspreide Üerichtcii FiumtuiJK Daar lules Guérin onder besehnldiging van medeplichtigheid aan het royalistisch complot a 8 Dinsdag voor den Henaat al Hooggerechtshof moet terechtstaan meent men dat v66r dien tijd een aanval zul worden gedaan op bot fort habrol om hem gevangen te hemen Veertien jongelieden die gearresteerd zijn by de anarchistische manifestatjün op Zondag 2U Augustas j l toen de aanvul is gedaan op de St lósephskerk zijn gisteren veroordeeld tot gevungenisstrutlen van S tot 6 maanden De omiritus professor aan de llelgisohe militaire school De Wilde die thans nog professor ls aan de universiteit te Brussel heeft den rand van hot Legioen van Ker verzocht hom te schrappen van de naamlijst dior riddororde Hot Ijegioen van Kcr meent de professor omvat Ie voel leugenaars lulsarisBon vulscho getuigen verraders spiiinneu niet te kwaliftceeren rechters schurken enz dan dat hü zich in znik gezelschap op zijn gemak zou gevoelen DUITSCHI AKD Te Dresden z jn gchoole stadswijken overstroomd Do Rnesischc ministor van buitenlandsche zaken graaf Mnzuwiew is te Berlin aangekomen Hot beroep van do Borlijnscho ovorheid tegen het politic presidinm wegens het niet toestaan van de vergunning tot het bonwen van het portaal voor de in d revointio vnn Maart 184 gesreuvelden op hot kerkhof Kriedrichshain s afgewezen door het districtsbestuur 7 80 7 38 8 1 door 7 87 ff loudft Moord r oh ieuwerkArk OapolU RottorduD M aottordamD F RoUerdam B S li a AlleffD dM DiaidiSff ff 7 84 ff 7 41 e SO 7 10 4 45 4 55 4 04 11 B 17 5 45 5 5 0 14 0 A i 7 44 fi illMa U ea 8o UaffM utn tMtaloo ff 7 5 8 0 8 43 8 7 a7 8 00 7 48 V O 8 0 tl 8 0 V Oouila KaTeahmaonMoerlcapollu 8oatoraifler2e i ur4 Tootburg a Haft t iO 1 34 7 50 8 18 15 8 4 l nS 7 4 S 88 8 55 tiuuda Ovdaw WMrd Urnoki Utrochi Woorlon Oud Ooiute 22 Heptember a s zal do koizerlpe familie van Rusland Kopenhagen verlaten De ontmoeting met keizer Wilhelm zal plauta hebben voor het vertrek van dozen laatste naar Windsor 20 November POBTÜOil De regeering weigert in weerwil van het advies der doetoren het lestcordon rondom Oporto cip te bellen alleen het spoorwegverkeer zal worden hersteld De doctoren van het Insti tnntl astcur verklaren dat er veel meer pestgevallen voorkomen dan officieel zgn opgegeven en dat de ziekte zeer kwaadaardig is Zij achten het pestcordon gevaarlgk en vreezen tengevolge daarvan hongersnood die de pest zal doen toenemen Binnenland STATKN OENKHAAL Vereenig le Vergadering van de beide Kamers op Zaterdag Iti Sept 1899 tot sluiting van de zitting der Staten Generaal Geopend te li uur De heer Van Naaraen van Kemnes voorzitter van de Kerste Kamer bekleedt den voorzittersstoel De Voorzitter laat door den grUfler van de Kerste Kamer voorlezen een Koninklijk besluit van den i Hcpt IM99 No 6 wdarbjj de minister van binnenlandsche zakeu gemachtigd wordt zich heden te drie uren des namiddags te begeven naar de StatenWene raal ton einde in eene vereenigde vergadering der beide Kamers de zitting in naam der Koningin te sluiten De Voorzitter benoemt een commissie bestaande nit de hoeren Van Alphen en Hcliimmelpenninck van dor Oye Eerste Kamerleden en e van Bylundt de Kam Bonmanen Van Kempen Tweede Kamerleden die den Minister in het gebouw der Kamer zal ontvangen en uitleiden Ditmaal benoemde de voorzitter der vereenigde vergadering ui plaats van 4 slechts twee leden uit de Kerste Kamer daarbjj naar wij vernemen zich richtende naar de verhouding hjj de samenstelling der commissie uit de Tweede Kamer gevolgd die 4 op de KM leden bedraagt Kort daarna treedt de heer Minister voorafgegaan door de commissie de vergaderzaal biimen De heer Socman Borgesius minister van birmenlandsche zaken neemt plaats voor den troon en houdt de volgende aanspfaak Mgne Hoeren I Ook in het afgeloopen zittingjaar werd door wettelijke regelingen m vorschillcndol ehoefton van den staatsdienst voorzien Overeenkomsten met oenige vreemde mogendheden gesloten waaronder een tractaat van handel en vriendschap met de Vereenigde Staten vnn Mexico werden goedgekeurd Op voorstel van de Staten Oeneraal kwam oen nieuwe regeling van de revisie in strafzaken tot stand Een reorganisatie van het boschboheer werd ingevoerd De RjjkstoUen op landen waterwogen worden met ingang van 1 Mei 1900 afgeschaft 1 1 7 1 14 l l ii a ff n 85 ff U 4 11 51 li ai ff 468 40 a M ff t 8 11 O 10 0 10 17 lo ia 10 1 I0 8 I0 4S I I 4 11 45 OUI D A e Tft KUHT fiaanna 10 1 10 57 11 00 U 40 t iO 8 17 4 31 11 14 1 87 11 18 45 3 M 10 51 11 45 li 31 l ll 8 III S 40 5 04 Nadere bepalingen omtrent den accijns op het gedistilleerd en dien op ooftwijnen werden vastgesteld Het beleggingsveld der aan het weduwenen weezonfonds voor bnrgerlijke ambtenaren toebehooreude kapitalen werd verruimd Tot uitvoering van artikel 187 der Urondwet werd eene wet op den Staat van oorlog en beleg olgekandigd De aanleg van locaalspoorwegcn en stoomtramwegen in verschillende deelen van het rgk werd bevorderd door hot teekenen van rentelooze voorschotten nit s rjjks schatkist en door aanleg van eenige werken voor rekening van don Staat tot verbetering van het Noordzeekanaal werd besloten De aanleg van eene visschershaven te Hchevcningen werd gedeeltelijk op kosten van het rijk verzekerd Ke e wet tot het wegnemen van belemmeringe ij de uitvoering van werken in het openba elang bevolen of ondernomen nit bepalinge an verordeningen voortspruitende verkreeg uwe goedkeuring Tot aanleg van eenige spoorwegen in Nederlandsch Indie werd besloten Eene Indisïhe mijnwet kwam tot stand Maatregeien werden genomen in het belang van het muntwezen zoowel in Nederlandsch Indië als op C ara iao Door wgziging van het reglement op het beleid der regecring van Sederlandsch Indië worden lapanners met Europeanen geiyk gesteld De Koningin heeft mg opgedragen aan u mijne hoeren haren dank te betuigen voor den ijver en de toewijding door u opnienw betoond in de bevordering van s lands belangen In naam der Koningin en daartoe door Haar gemachtigd verklaar ik deze zitting van de Staten Oeneraal gesloten De Minister wordt door de commissie uitgeleid en nadat ziJ in de vergaderzaal is teruggekeerd sluit de voorzitter de vereenigde vergadering U M de Koningin zal a s Dinsdag voor middag ontvangen do herkozen en nieuwbenoemde leden van de Eerste kamer der Staten Oeneraal tot het afleggen van de door de wet gevorderde ambtseeden belofte of verklaringen Door den minister van binnenlandsche zaken ia naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen in de afdeelingen der Tweede Kamer een gewgzigd ontwerp van wet ingediend betreflende de bepalingen tot voorkoming van bedrog in den boterhandel De hooldbepnlingen in het gewijzigd ontwerp van wet zgn In den xin van het thans aangeboden ontwerp is boter het vetartikel waarin geen andere vetbestanddeelcn voorkomeli dan die van melk afkomstig zgn en is margarine de op boter gelijkende waar welke dienen kan om haar te vervangen en welke vetbestanddeelcn bevat die niet van melk afkomstig zgn 4 48 4 55 5 01 5 0 1 18 ff 05 ff 1 44 ff 8 8 1 84 ff ff 1 01 ff ff 1 08 ff 1 14 1 81 Ml 4 15 4 37 4 47 4 54 5 01 5 07 4 0 4 14 1 15 141 7 41 H 1 47 11 00 15 l ll 7 10 7 18 8 41 7 3 r l lO il 10 41 10 Het is verboden margarine te leveren in een winkel of eenlg ander openbaar verkooplokaal voorhanden te hebben uit te stallen in het openbaar rond te venten of te doen vervoeren nit te voeren of ten vervoer of uitvoer in opslag te hebben indien niet op de buitenste verpakking of is de waar onverpakt op deze zelf het woord Margarine voorkomt in duidelijke letters van zoodanige afmeting en zoodanig aangebracht als door den minister van binnenlandsche zaken zal worden bepaald en in de Nederlandscbe Staatscourant aangekondigd Die aanduiding moot indien dte margarine in een winkel of eenig ander openbaar verkooplokaal voorhanden is of in het openbaar wordt uitgestald voor de bezoekers of voor het publiek dnidelgk zichtbaar zgn Bij het rondbrengen rondventen of nitstallen in het openbaar van boter en van margarine wordt al de gedragen vervoerde ot bij die uitstalling aanwezige boter en margarine geacht te worden rondgebracht rondgevent of uitgestald Voor het pnbliek moet bg eene nitstalling op eene markt ot dergelijke openbare verkoopplaats door den handelaar een bord worden geplaatst waarop aan weerszijden het woord Margarine dnidelgk zichtbaar is Het gelgktgdig rondventen van boter en margarine door denzeilden persoon of dezelfde personen is verboden Bij het woord Margarine is op de waar en de verpakking geen andere toevoeging geoorloofd dan de naam of de initialen van den bereider van den verkooper en van de plaats van herkomst en dan de m den handel algemeen gebmikelgke aanduidingen van de qnaliteit der waar Indien bg het plegen van eene overtreding van een of meer der voorschriften biervoren genoemd nog geen twee jaren verloopen zgn sedert eene veroordeeling van den schuldige wegens vroegere overtreding van één of meer der genoemde voorschriften onherroepelijk is geworden is het dien persoon verboden om nadat eene veroordeeling wegens die latere overtreding onherroepelijk is geworden zonder uitdrukkelgke machtiging van den minister Van binnenlandsche zaken boter en margarine gelijklfldig in eenzelfden winkel of ander openbaar verkooplokaal of aan eene zelfde markt of dergelijke openbare uitstalling voorhanden te hebben De overige bepalingen ondergingen weinig of geen veranderingen De prijs voor toeristen volgens het toerboekje vai den Alg Ned WielrSders Bond is dit jaar evenals in 1896 1897 en 1898 weder door den heer H D van der Maas te Roermond gewonnen De Kampioen geeft het volgende staatje van hen die volgens dit boekje in het seizoen 1 Sopt 1898 tot 31 Aug 11 de grootste afstanden hebben afgelegd en wel als volgt G yerloren v Themaat Amersfoort 3018 K M C H P Disco Öorinchem 4209 K M I J F C Wrede Vryenban 2637 K M S Neihuizen Jr Delft 1747 K M j A Roaimans Woensel 2464 K M H D van der Maas Roermond 22481 K M j mevr J H Gouda Velp 2651 K M H Gouda Velp 2183 K M I de Leeuw Mza Almeloo 17292 K M I G ten Honten Jr Enschedé 2053 K M H J Kolk Groningen 3198 K M A C van Rossem Darmstadt 1697 K M J van der Zande Darmstadt 1646 K M In een overzicht door het Hand gegeven van de oordeelvellingen in de Nederlandscbe pers over het vonnis van den krggsraad te Bennes komt ook voor een uittreksel van een artikel in de Limburger Koerier van pastoor Thissen luidende als volgt Ja wat nu P Wat nu Joodsch syndikaat met uw milliarden schats en uw millioenen aan de wassching van uw Joodschen geloofs en geestgenoot Dreyfus verspild Ja wat nu f Wat nu vuilniskarreman Zola met nw be a TUd van GreenvPIch 10 1 lO IJ 11 11 8 17 8 11 10 10 10 17 10 14 10 51 10 40 F 8 5 7 51 1 03 5 10 8 17 8 11 10 47 10 15 11 41 ff 1 50 B HffUiadadw Spow 7 40 iakel D nackt ir i lOM U ftS 10 U IMI II IMI 10 4 l tl 8 10 17 17 1 14 41 M7 epotteiyk J accnse Wat nn woordvervalscher Boissevain koshandjesgever aan den vlezen Zola Wat nn oude Rotterdamsche tante die nwe kolommen loo lang gewijd hebt om uwen geestverwant den Jood Dreyfus wit te wasschen f Ja wat nn Rotterdamsch schandblad dat alle eerlgke en vertronwenswaardige getuigen als ezelskoppen ploerten en schoeljes schold Wat nn kosmopolitische Joden liberale en vrgmetselaarspers die de wereld sinds jaren beroerd hebt voor den landverradenden Dreyfns alleen omdat hg een Jood wasP En wat nn gg katholieke perskonfraters die ons van den aanvang af bgkans allen aan de smadingen in de Joodsche pers wegens de uiting onzer heilige overtuiging van de verraderg van een Jood Dreyfus zonder den minsten steun hebt laten blootstaan I Ja wat nuf i Een feit is het dat Dreyfns een landverrader is Al de milliarden der Rothschilds Oppenheimers Hirscben en verder Joodsche kosmopolitische patriotten kunnen daar niets aan veranderen Dat is natunrlgk een harde slag voor hen De oogen van t volk gaan meer en meer opemvoor t gevaar van Joodsche overheersching woekerzncht en bedrog Wie leverde voor ettelgke jaren toen de hongersnood in Rusland heerschte den armen bongerlgders vergif in plaats van voedzaam graan Een Jood Dreyfns genaamd En wie is nu de landverrader in Frankrijk Een Jood de Jood Dreyfns Is het te verwonderen dat het Christenvolk in alle landen het juk de plaag des Jodendoms ondragelgk vindt en met alle kracht het wil afschudden f Bravo voor den kloeken krijgsraad van Bennes Dat zijn mannen I De heer Ch Boissevain hoofdredacteur van het Haijd geeft op deze beschouwingen de volgende alleszins gepaste kanteekeningen Hebt gij die B ankrijk tuchtigen wilt gelezen wat in ons land vele katholieke bladen niet allen geschreven hebben deze laatste dagen Deze taal èn het gevoel èn het streven dat die taal ingaven is een schande voor ons land een minderheid in ons land ontneemt ons het recht fel te oordeelen over hen die in Frankrijk spreken juist als zg ook al vormen ze daar wellicht de meerder S Ik weet het dat de Nederlandscbe clericnle bladen die dus spraken niet de overtniging van alle roomschen vertegenwoordigen In deze HoUandsche katholieken hebhen mij gezegd en geschreven ik ben oven bedroefd over de houding van onze Nederlandscbe katholieke pers als gg Een hunner schrgft mü Ik lees Tijd en Handelsblad mü kan dus niet tegengeworpen worden dat ik slechts één partij hoor Nu mgnheer ik kan n verzekeren dathonderden katholieken hetzelfde doen en nietgeaarzeld hebben de partij e kiezen van hetHandelsblad Onder mgn talr jke vrienden en bekenden kan ik nw naam en adres noemen van zeer velen die door en door trouwe kinderen zijn der Katholieke kerk welnu allen spraken met verontwaardiging over den trenrigen afloop te Bennes Dit is mgn troost dat moge ook ueen beter denkbeeld geven van het rechtsgevoel der Nederlandscbe katholieken Deze mooie hartelijk gevoelde woorden zullen velen genoegen doen als mg Maar wat de eer van ons vaderland eischt is dat een bisschop der B K kerk ze in t openbaar nit dat bü ons het voorbeeld gevolgd wol de van kardinaal Vanghan in Engeland die openlgk de taal van zekere dagbladen afkeurde die openlgk zich bondgenoot toonde van alle vrienden der gerechtigheid door Picqnart te roemen en te eeren als een held der helden een ridder der ridders En op Nederlandscbe aartsbisschoppen en bisschoppen rust in dubbele mate die plicht Want de schandelijke woorden welke hg in dexe laatste dagen aanhaalden werden geschreven door bladen wier redacteuren priesters zfln voor wier inbond de biischoppen die deze redacteurs aanstelden of begaan lieten verantwoordelijk zyn In de A C betoogt de heer W Jaeger dat we met al onze petities naar Engeland onze nationale waardigheid en die van de ZnidAfrik stamverwanten te grtibbelen gooien Schrijver gelooft niet dat er historisch bekend zijn volksof publieke demonstraties die flnweelachüger vleiender dringender en ootmoediger om het nalaten van een schurkenstreek smeekten Het is of er een Riddering van angst door zekere volksklassen vaart door hetzelfde volk het éénige ter wereld dat denverwat a Engelachman zoo dikwijls de vuist in het aangezicht geplant heeft En wie is Tommy Atkins wie iaeigenlgk dié beroemde soldaat waarvan er 40 000 stuks voldoende zouden zgn om 70 000 boeren van het aardrijk weg te vegen zooals beweerd wordt V Wat weten wij van hem en zijne daden Wat leert ons de geschiedenis der laatste 50 jaar omtrent deze essence vaii alle heldendom Afgezien dat de heele sportroramel voor het krijgsmanahandwerk van bitter weinig waarde is wordt geen Kngelsche jongen die nog oen greintje fatsoen heeft soldaat Ken conscriptie of zoo iett bestaat daar niet In geen land ter wereld is de militaire stand zoo veracht als in Engeland het is een stand van paria s en de man in uniform heeft geen toegang tot een fatsoeulgk café of zoo iets Dit wat zgn afkomst betreft En de geschiedenis der laatste jaren leert ons dat hg geen Enropeesche of daarmee verwante troepen heeft kunnen staan Zijn gedrag in de Krim doet het wetende gedeelte van zijn volk van schaamte blozen in Zuid Afrika werd hjj ook door wilden ongenadig afgerost de rest zijner daden heeft sedert bestaan uit garnizoenyerwisselen hetzg als straf voor insnbordinatie en corps hetzg om door militair vertoon te intimideeren En bji dit laatste heeft hij ook niet veel kunnen uitrichten daar de Kngelsche regecring hem steeds als haar de tanden getoond werden met moed deed terugwijken Kn dat hot ook nn zoo kan gaan dat ook voor de danig hun tanden toonende Boeren op het uiterste oogenblik met moed teruggeweken zal worden ia volstrekt niet onwaarschijnlgk Ook het kostbaarste oorlogslawaai bewijst nog niets voor het rgke Engeland En dat er ook als de strijd uitbreekt een oogenblik komen kan waarop alle op John Buil gebeten volkeren en dat is zoowat de heele wereld met een verlicht hart met ons zal uitroepen Van Transvaal begint de Victorie is veel mogelijker en waarschijnlijker dan de ineesten onzer denken Waartoe dan die diepe buigingen met ogtmoedigen blik on met den hoed in de hand f Er komen iri do geschiedenis an alle natiën oogenblikken van zwakheid on kleinmoedigheid voor en wg hebben onze beurt gehad maar die vriendeigkheid en vleierg voor den erlviiand die ons nog steeds treitert en vernedert waar hg maar kan dien w in den grond onzer harten verfoeien is onzer onwaardig Gemengde Berichten m Men meldt uit Amsterdam De heer Prins de eigenaar van de twee ingestorte huizen aan de Pieter Niouwlandstraat toont zich bereid de geleden schade aan de beroofde gezinnen te vergooden en heeft een commissie uit de buurt uitgenoodigd met hem omtrent het bedrag der schadevergoeding overleg te plegen Men meldt uit Schiedam Zaterdagavond na afloop van het vuurwerk is een begin van brand ontstaan in het tentoonstellingsgebouw Onmiddellijk nadat het brandsignaal geluid was stonden 4 stevige waterstralen op het hoofdgebouw gericht en was het vuur spoedig gebluscht In tegenstelling met wat van verschillende zpen beweerd wordt kan uit zekere bron worden medegedeeld dat de deelneming aan de inzending van vee ter Pargsche tentoonstelling verzekerd is en er gelegenheid zal ziJn een uitgezochte collectie daarheen te zenden Ook de tentoonstelling van paarden in 1900 te Pargs is zoo goed als verzekerd De ruim 21 jarige bediende van de ürm E te Utrecht door zijn patroon uitgezonden om ongeveer f 500 te incasseeren heeft zich met dat geld uit de voeten gemaakt en naar men vermoedt naar het buitenland begeven De tentoonstelling van de afdecling Wateringen van Westland zal opgeluisterd worden door eene belangrijke inzending van planten van eenige boomkweekers nit Boskoop STADSNIEUWS GOUDA 18 September 1899 BiJ Kon besinit is benoemd tot surnumerair der posterijen en telegrapb ie de heer C A Vermaat alhier Hedenmiddag ten ongeveer een uur sloeg op de Bleekerssingel een tentwngen bespannen met een hit door het te kort nemen van den draai bij het keeren om zonder ongelukken Hep dit incident af Een onbekend persoon sproiig gisterenavond ten ongeveer 6 unr In de Haven Oogen Wikkeljjk was ne heer G Haagsman er bg met zijn dreg met anneie ladder zopdat hij spoedig op bet drooge was De heer Haags mau heeft met dit toestel roods een vijftal personen uit de Haven gered Alhier is opgericht de naamlooze vennootschap Gouda maatschappij tot bereiding van melkproducten Tot directeuren z jn benoemd de heeren H N Vulckenier de Jreeve en Cierenians beiden te Dellt de laatste tgdclijk werkzaam te örouw Friesland N R Aan het verslag van den toestand der gemeente tiouda over 1H98 ontleenen wjj nog het volgende Op deze scholen wordt onderwijs gegeven in de vakkon vermeld onder de letters a i van Art 2 der Onderwijswet en bovendien op de beide Kostelooze Scholen en de Tusschenschool in de nuttige handwerken het handteekenen en de gymnastiek lett k q en 8 up de Eerste Burgerschool voor leugens in de beginselen der Kransche taal die der algemeene geschiedenis en die der wiskunde het handteekenen en de gymnastiek lett 1 o p q en s op de Tweede Burgerschool voor leugens in de beginselen der Fransche Hoogduitsche en Kngelsche taal die dor nlgeineene geschiedenis en die dér wiskunde het handteekenen en de gymnastiek lett 1 m n o p q en s op de Eerste Burgerschool voor Meisjes in de nuttige handwerken de beginselen der Fransche taal en die der algemeene geschiedenis het handteekenen en de gymnastiek lett k 1 o q en s op de Tweede Burgerschool voor Meisjes in de nuttige handwerken de beginselen der Fransche Hoogduitsche en Engelscho taal en der algemeene geschiedenis bet handteekenen de gymnastiek en de fraaie handwerken Oott k 1 m n o q s en t Voorts heeft de gemeente twee Avondscholen De Avondschool voor Jongens gevestigd in het gebouw der lo Kostelooze School in de Patcrsteog aan het hoofd waarvan is geploiitst do heer J van Kempen on waarop herhelingsonderwijs wordt gegeven in de vakken vermeld onder de letters a g van Art 2 der Wet op het Lager Onderwijs en do Avondschool voor Meisjes gevestigd in het gebouw der Ie Burgerschool voor Meisjes onder leiding van den hoer O 1 Hejj waarop herhalingsonderwgs wordt gegevea in do vakken a d en k van Art 2 der genoemde Wet Op zes van do z oven eerstgenoemde scholen was het onderwijs in het handteek oiien toevertrouwd aan den heer J J Bertelmiiii op de 2e Kostelooze School werd dit onderwijs gegeven door den heer M den Oudsten enderwijzer aan die school Het onderwijs in de gymnastiek aan de Ic Burgerschool voor Jongens de Tusschenschool on de 2e Kostelooze School was opgedragen aan don heer H J Steenbergen ter ifijl op de 2e Bnrgersrhool voor jongens de beide Burgerscholen voor Meisjes en de Ie Kostelooze School de beer H Ouderkerk daarmede was belast Wordt vervolgd WoERnEH De gelukkige winners van den hoofdprijs in de Woerdensche landbouw verloting die ook nog een koe en twee kaasvaten hadden getrokken hebben do 13 koeien verkocht aan de heeren A Van Doorn en M S Niekerk aldaar voor f 2130 I N Q E Z O W DEN Het volgende adres in het Fransch en liet Nedcrlandsch gesteld wordt door het Rotterdamsche comité ter teekening gelegd in vele koffiehuizen winkels enz Aan Mevrouw Dreylns Rennes Movronw De ondergeteekenden wonende te overtuigd van de volkomen onschuld van kapitein Dreyfns wenschen zonder onderscheid van partij of godsdienst aan uwen ongeinkkigen echtgenoot de betuiging te geven van hunne diepe hoogachting en hartelijke sympathie Een krijgsraad heeft het schuldig over hem uitgesproken wiJ zjjn echter bekend met do bnitengewone omstandigheden waaronder dat vonnis gewezen is een vonnis vernietigd door de geheele beschaafde wereld alsin strijd met het menschelijk geweten 0 p bare beurt recht doende over de rechters en de are schuldigen brandmerkende rehabiliteert de openbare moening den onschuldige en verkondigt luide dat kapitein Dreyfns een martelaar is De eer van den kapitein is ongerept gebleven en zijne kinderen mogen met opgeheven hoofde door bet loven gaan want de naam huns vaders zal met eerbied door de menschheid herdacht worden als die van een beklagenswaardig slachtoffer van voor oordeel hartstocht en menschelijke dwaling Aanvaard Mevrouw voor U en de nwen de verzekering van onze oprechte hoogachting en warme sympathie Lijsteu zgn te verkrijgen bg den heer Jacob Reepmaker Wostersingel 52 Rotterdam M de R Ik wensch hierdoor de aandacht van de betrokken personen te vestigen op het feit dat de deksels van do vleesch putton aan de z g Vuilonbras er afgetrokken liggen Ik wil het schadelgke van die toestand niet beoordeolen maar zeker is het dat de wandeling over Kleikn of Ooejanverwelledijk al naar mate do windrichting door den stank verpest wordt En omdat zich dit feit niet ni voor de eerste maal voordoet acht ik het zonder pressie te willen uitoelenen meer dan noodzakelgk dat de oude regeling weer ingesteld wordt n m de putten te sluiten met n ijzeren boom met slot Achtend EEN WANDELAAR iNieiiwe Paraphiies voor Dames en Heeren A 7ftn OS Al Md Taillenr Kim weg B 73 73o GOUDA leteiHt4ttm o if Ui iirs van 4iiislcr lain 10 SëITEMBER I Vihrs SIIMkra 817 3 81 98 93 lOOf 88 8811 ti l 4 l 5 9 9 l l a 57 ie k 100 S4V 90 91 81 485 Va 108 04J I54t Nku i m Gort Noll W S i tlito dito dllc 8 dito dito dito 3 lloliaaE UId Oou II 1881 g3 4 lTlI il Iniahrgffiag 18 t 8t 6 lonixt Obl in papier 1888 6 dito lo iiliDrl808 5 l omTUQAl Obl met coupon 3 dito tinkel 8 57 118 110 184 86 100 55 56 1 1 97 llljai il D OU Blanonl 1814 4 dito Oeoona 1880 4 dito hij Rotha 1189 4 dito bg Hop 1889 90 4 d to in goud leen 1883 dito dito dito I8S4 6 SumB Porpel iohuld 1881 4 FiiaaiM Oepr Oooff I4eu 18 0 4 Oor lueoing aorta D Oqo leouin aene C ZoiDAr Ben oblg l l I Uliioo Obl Buit Soil 1890 I ynilüMU Obl 4 oiibep 1811 A an Diif Obligatien 1891 8 SoniuiAli Stad leeu 1894 8 fiD N Afr H odo n aand Arend h Tab MB Certili aton UellHaataebapplj dito Am Hrpotheekb pandbr 4 Cult My dor Voratenl aand Or Hypolheekli pandbr 4Vi Nederlandat he baak aaud Ned Handelmaatiob dito N W k Fae Hvp b pandbr I Rott H lotheekb pandbr 4i Utr Hïpotbookb dito 4V OoariSE O lat Hong bank aand Kuai Hypotheekbank paudb 5 AiiaaiiA ICqut hapotb pamtb 4 90 Maiw L O Pr Lien ert 8 Nio Holl U Spoor MU aand Hij tot Eipi at 8p aand Ked liid Spoorwogm aand Nod Zuid Afr Spm aand dito dito dito 1891 dito I ITALII Spoorwl 1887 89 A ICohl 8 08V loofl 100 114 141 6 105 74 104 87 7 V V Zuid llal Bpomy A H bl 8 Poi 1 Waraehau Weenen aand Boai Or Kuaa Spw Mtj obl 4 Ualtiaobe dito aand Faalowa dito aand 6 Ivang Dornhr dito aand 5 Kank Ch Aioir Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AMtsiiA Cunt Pae BpM obl 5 Ohio fc North W pr C r aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver li Kio Or Bpm eert r a Itllnoia Central obl in goud 4 LouiiT It NaihalillOert Laand Mexiro N Spw M lehyp o Miaa Kinaatr 4pCt pre aand N York Oulaa o Ic Woel aand l dito Penn Ohio oblig Oregon Oalif Iiifayp in Jóud 5 99 St Paul Mino Ii itanit obl Dn Pao Hoof lün oblg 48 dito dito Line Ooi la kyp Oil Oavaua Can South Chert r aand 531 Vn O Kallir k Na Ie h d e O Amaterd Omnibui Hg aand 1 0 110 Nio Stad Amaterdam aand I 108 Stad Bolterdam aand 8 108 Bluil Slad Antwerpen 1887 8 99 S ad Bruaael 1888 8i 100 llüHa TboiHBeanllrOrMUoh 4 1171 UiBTin StaauTeanig 1810 6 1I7 A K K Onat B Cr 1880 3 101 n i Si Avj SUil Mailrid 3 1S88 84 N ii V r II A I 8po l oort ATJIEH Ue correspondent der N R cfselnt onder dagtcekening van 16 September De troepenmacht die naar het Noordooateu