Goudsche Courant, dinsdag 19 september 1899

W No 7996 1 JM v t lil Woensdag 80 September 1899 S8 ité Faargaii mimm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeMoon Nn St De Uil ve dezer Coinunt geschiedt d a g e 1 ij k s njtót uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden i 1 25 franco perpost 1 70 Afzonderlijke Nommers Vijf CEISTEN TeUifMi X i A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer i i Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte In ending van Advertentiën tot 1 uur des midd P van Atjeh 16 geweest i te Kota Radja tcraggekecrd Het i2ilc tiiitaljun lilylt Ujarabo Ajcr bezet houden tot het trareeren van wegen en tot Uot in kaart brengen en alpatrouilleercn van icdong en PasangaA Dit telegram kwam zeer verminkt over Wy meenen liet aldus te moeten vertalen en er nit te logcn afleiden dat de laatHte groote en belangryke expeditie van generaal Van Heutdz geëindigd in Over het geliecle kustgebied van Atjeh is duH nu onze macht gevestigd en in hooldzaak de rast hersteld I e overal aangelegde wegen moeten Uet onze iiiitrouillcb nu mugeljjk maken haar te bl V U liiindhaveii WlELKHNieUWS ordang die gisterenmorgen ten K nur 0 de wielerbaan voor 24 uur optrad heeft jn eigen roeord verbeleid met 10 K M 36r StaatB loteriJ De ICtasBet TretiitiiK van MuiiuiUg IS bupUüiibur No U34S HOU Nu S15S ƒ 10 111 No 8 108 971J lil 1B14H ii der lOO No 1085 ï 8 41ï7 3l6i ii 12W7 iudiir 20 l No 1J77 8890 lus 10876 UlSi ISMS UlllS ISeta 194 B 17063 011 I713Ï ioitar 100 Prij üii Villi 70 W 2DJ1 e 4 7MI 1 111 8 12060 1488 18i64 1 8 i81 6H 9 7 Ui lOl Si 12165 1172S 67 116 3186 5B1S ii04 lOU U256 14866 184 1 4t 88 41 S8 tm 11 8M4 1831 UU lOitS lU jg 14984 bO 1 liiIBS iW 15225 IBtliS 8289 48 UUÖ 15641 18768 Hh 8Ü8 5817 811 77 i USill 1 0 1 1172 8815 20 853b li8 1 146 7 1B178 t 7S 8734 SB2i 0096 14 4142 6117 17 291 6 31 90 8728 10986 I3S61 16111 19215 8k8T 87 13482 16357 196 O 43 110112 160i 16438 19 17 lUO 98 81 49 198 92 111 8 139U 97 28 UIS 44 6642 9J76 11499 ► 16556 0 149 1738 4518 994Ï 9339 115 8 1 736 197 i8 89 19 7 471 7070 410 1 777 i8821l II 08 0U7 63 485 18 28 1181 18i 41 2 5 836 4923 89 9604 4 1405 n55 2I 91 g 000 90 831 90 14142 7628 20869 190 5281 7187 47 120 2 14J4S 1771 8 8 19 2828 1397 7408 93 Veemarkt te Eotterdam Maandag i8 September 1899 Vette Oasen cu Koeien goeden aimvoer prijMn waren voor ie kwaliteit 33 ie kwaliteit 28 3e kwaliteit 25 cent per half K ilo Vette iCalveren oeden aanvoer ie kwaliteit ay ae kw 36 3e kw 23 cent per half Kilo Vette v irkenB gooden aanvoer ie kwal 19 g ae kwal i8t 3e kwal 17 cent pet half Kilo Vette Hthapen en Laumicren goed aangevoerd De handel wai in vet Vee en vette Kalveren prijtthouilcnil Varkens vlug hooger in priji Schapen en Lammeren inimler in prijs wegens de ongunstige beriotiten v ui le l oiulensihe markt Afloop der Openbare Verkooping Tan Onroerende Gopdoren VEIIJNG llj SKI 1 99 öchouden door Notaris ö C Fortnün llroogleever Den Hteenenwindkoornwolen de Koornbloom en Krl gunstig gelegen aan de Vost on do Turlsingelgracht alliior groot 1 nre 25 centiaren I 6 W opgeliouden Eca Woonhuis Krl Tuin en Hchaur aan de Zengstraat alhier wflk No Ui k C de Graal voor I 400 1 Bon Winkelhnis Woonhnis en KrJ aan de Oostzijde van den Raam alhier wjik O No B6 k M Binnendijk voor 2060 Ken hui en Een Woonhuis en Ert met Tuin en SchuurIn de Vierde Kade aan de Karnomclksloolalhier wijk R No i9 J uit de hand verkocht Bon Winkolhuia ijhet Zolders en Erf aan don Kleiweg alhWÉ whk E uo 50 k J IJ l otharst voor 5200 Een Hnis en Erl aim de Hogen alhier wiJk O No UI k H Kooiman voor f 480 Eea Hnis en Erl aan de Hogen alhier wiJk O No U2 en oud Huis en Erl naast het vorige perceel wp O No 113 k 1 de Koster voor ï 030 Ontvangen de Nouveautè s in GOLFCAPES Drapde Paris m Ve vekeiis II SAMSOM APVERTENTIEN fl P VAN WIJNGAARDEN COIFPKUR SPEClAlilTEIT in alle soorten HAAEWEEEEN 1 ir JAAMESOBE mmm m HU JELEUEMIEll IIEK Vrije Vee en Paardenmarkten OP VOK St Au 18 OCTOBER en op VUIJi A S 20 OCTOBER 1899 te GOUDA liy plaatsing dor Loten zal de Isto I riJH bestaan in eene COMPLEETE BESPANNINO de andere in ongeveer 10 I aIivUUEN VEEETIU STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen liOTEN ijn verkrijgbaar tegen 1 hel l ol H voor f 10 bij A BlilKKMAi en Zk Gebri Stoll werck a Chocolade en Cacao Dtfilmatige door lie nifjuwste uitvimlinf n op machinaal gebied Terbeterdef U rtcatIe üu uitidaitenrJ g brmk van fijnt en fijnstH Krniulatotloii pinmdcerc i J n verbruiker van StoUwerck B Chocolade ec Cacao oen aanbeveienBwaardtg fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aiin den Inhoud der rosp KtUtntten Dt inna beiiaalde 87 llrevcts als Hofleverancier 44 Eere Oiploma s gouden enz Medailles een bewijs an uitmuntend fija KouB VOU8 détaornona une 1I 4at 1e é r première vïnMMc n oonsldör tloii oo votr exoollente fabrication da Chocolat bonbons varies etc ato 8t Uw rck l abrikuat is verkrijgbaar bij H H ConflseuTS Hanliotbaklers ent nz Oeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Jdiog Hattenalodt f Amaterdun Kalverstraat 103 Sw W WKe ZUIDEK IIYPOtHEERBANR gecMilga Ie HiiGllA MmtLsciiaiiiiclIjk Kii iili l KCH i lllllOfJI jillllleil waarnp lU iCI irestori Qeht el yeplaalst Directeuren 1 Hr H B VAN UA ASDIJK en E J M DE BRDIJN De Hank verstrekt voor vimte termUnen gelden onder Eerste Hypotliecair verband op Hui en en Landerijen tegen matige rente ufonder vooftiitbetttltny en xoiuier bijbiirekeiilni vnu namlnUti iitUikotiten en geeft si en 4 pC t Pandbrleveu nit in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en M Interest 1 Januari en 1 luli Nadere inliehtingen te bekomen ton kantore der Bank zoomede te Gouda bij de Firma MONTUN UOKTLAND liKÜeii gij niet wilt boeslea gebruilit de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract mémm nn de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem vat II 1 VAi SCIIAia Co I enliaagr iye cim 8CHAIK SCHAIK SCBAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SOHAIK SCHAIK SCHAIK 8CUA1K VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co s HeUanthe is htit bosto tnidd dor wereld Co 8 nlelianthe timumt Kinllhaest CO S IVlQllÓ Qtl 0 oiieüBl xoowol oiul alB jong CO S Meliauthe mag in geen liuiflgezin ontbreken Co B Melïautbe bUibI voortdurend onder ScUoikiimlig toe iclit Co S lUellanttke helnt onherroepelijk Sl Co s Melianthe ïb bekroond met Kerediploinn s Co B Ueliauttie is bekroond met Goud CO S Mei anthe bekroond mot ZU et CO S Hellanthe ia verkrijulninr in flnoone 1 C IIATELAND Boi oop B V WIJK Oudermirr M KOLKMAN Waddinxveet a ROLLMAN Bodegraven PINK8E Nieuwerterk a d 1 1 tel W J TAK DAM naaslrecht A N vabZKSSEN SrAoonAoMn firma WOLFF £ Co Westhaven 198 douda V MIKIitMS Kleiweg E 100 Gouda B H Vi 5ULD Veental B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrêskt van 40 Cit rOCtl en by Vraaf t Uwen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT uU Ie BlerbroHwerU de 3 iloeQJzcrs BBRDA Het meest smakelijke I Het meest voedBame Het meest versterkeude lii stellingen worden ivangenouKin by onzen Vertegenwoordiger den Heer HKNRI DUIJN8TEE Markt vit i ia TJizE isr tOoedkoopate en solledst adres voor Vervoer va Inboedel looml binnen als buiten de stftd met gesloten wageno i i ij A iRAVESTEIJN Oude Qouwe Jütê leordt ttgt Xratupvrt tehaéle varMkcnl EERSTE NEDERLANDSCHE RUWIELFABRIEK Directeur H B U II O K li 8 DKVKNTEB Model A zonder rem en schermen l 87 50 Model l met 90 Model 1 110 Model AA IK Model AAA 14B LUXE KLIWIEL 160 GEWONE ACATÈNE8 155 LUXE ACATaNE 180 P S DAMES KETTINGELTWIELEK op allo prijzen 1 5 hooger Vertegenwoorilijier J C DS Een ware Schal oeTleXRinR unanie en tiuffen is eillwroerade we r Dr Uet voor de ongeluklciffe slachtofiFerB der eltbevlekltinft Oniime en gehe me iit pat eUlwroerade werk taii 8 Ki Botlatidsche bitgaTe met 27 aib Prflfl 2 guldeti le er die aan de verschiikkelflke gevolgen vau deze ondea Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeroD dood Te Terkrggen bg hetVerUgs Magaziii te Leipig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedng ook in postzegüU en in eiken boekhandel in Holland Gecombineerde NATUUR GENEESINRICBTING door pUiiten kmldeu ozou witter licht luellt eni Bizondere behandeling van zellllwzleklen verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofden ruglijden uleekzuclit niDarlyden gleclite Ijloedamenjj intr lekten der gtofwlsselini borstlUdeii rlieuiualisnius Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe lïehandeling in speciale gevallen ProspectlH op aanvrage fratis en franco Sanatorium Arentsburgli V H IIBUIt bij Den Haag aan de Geestbrug OLOGIUAF Nifuw Copieerloeslcl met Drukinkt Levert onberispelijke afdrukken van elk schrift Penteekening Mitxlek Stenografie enz enz ompleet k f 3 tegen rembours Proefdrukken gratis L B TJEBBE8 Arnhem TE HUUR TERSTOND OF LATEE een BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 622 A SLEGT bereeltzich i tot h t leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood f4 oenl de H 0 NIEUWE RAVKN 28 WÊÊf Bekroond op de InternBÜooale Tentoonstelling van Bakkery Maatderg en Kook knnst te $ GravpïKage met een diploma Vergald Kihereu Medaille Pain Expcllcr Dertig jaar wordt dit middel met Tenaaeend aucoes alt pynstiUendo inwryving iingenend tegen Rheumatiak Jiobt Terkondh eid pyn inden InMll T Dit be I gyllj as dan TOrtronwen Hen lette op het fabrielamerk Ankei idnZ S So enSOcdea in de rooerte pothoken To Amaterdun be üloth Ocban Tan TnjU n Sanders l lH lil tol tt lKn GoüuA Drukvan A BMNKJIAN Z AFKONDIGING De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat door den Raad dier Gemeente in zjjne vergadering van don 5en September 1899 is vastgesteld de volgejjde verordening VERORDENING ter voldoening aan artikel 178 der gemeentewet EENI6 ARTIKEL De verordeningen tegen welker overtreding straf is bedreigd en die nog golden zün de volgende Verordening op de brandweer vastgesteld den len Maart 1889 en afgekondigdden 25en Maart 1889 met dien verstande dat In Artikel 71 laatste zinsnede vervullen de woorden en de artikelen 44 ib 46 47 48 50 en h voor zooveel de spuitgasten betreft Verordening tot wijziging der Verordening op de Brandweer vastgesteld den 25enMaart 1892 en afgekondigd den 2Gen April 1892 Verordening tot wijziging der Verordening op de Brandweer vastgesteld den5en Februari 1897 en afgekondigd den 27euPebrnari 1897 i Verordening tot wijziging der Verordening op de Brandweer vastgesteld den 21en Februari 1899 en afgekondigd den 18en Maart 1899 Verordening tot wijziging dor Verordening op de Brandweer vastgesteld den 9enMei 1899 en afgekondigd den 29en Mei 1899 Algemeene Politieverordening vastgesteld den len September 1896 en afgekondigd den 24en September 1896 Verordening tot w ziging der AlgemeenePolitieverordening vastgesteld den i9en October 1897 en afgekondigd den 29en October1897 Verordening tot wijziging der Algemeene Politieverordening vastgesteld den18en Maart 1898 en afgekondigd den 7enApril 1898 Verdrdening tot wijziging der Algemeene Politieverordening vastgesteld den21en JEbkriiati 1899 en afgekondigd den18en Maart 1899 Yerordening tot wijaging der Algemeene Politieverordening vastgesteld den20an Juni 1899 en afgekondigd den 8eti Juli 1899 Verordening regelende de bouwpolite vastgesteld den 21en Februari 1899 en afgekondigd den ISen Maart 1899 met uitzondering van artikel 33 Zijnde deze Verordening aan de Gedepu F EVILLEIOIM Grdtftteehrilten van een Gelakzoeker Naar het Franse D09R W NUTTE 899 Wat zegt ge dAt vMetnd Sdiuflt er iets achter da i antwoftrdï Er schuih dit abhter mevrouw dat ik op nadere aanwijiingen moet aandringen Ik heb je al gezagd dat ik die niet geven kan Ik bqwd er niet van bevelen te herhalen Een bevd herhalen veron Jer8te t ongehoorzaamheid gedoogen Ge kent mij De intendant boog opnieuw Eigenlijk kent ge mij niet al zijt ge sedert gerttiiaen tijd in mijn dienst Ge weet hoogstens dat ik grillig ten en soms niet weet wat ik wil Misschien egt ge in uw hart dat ik gansch en al gek ben evenaU mgn gemaal Maar het komt er weinig op aan wat ge van mij denkt Ge brengt doorgaans de orders die ik je geef vrij goed ten uitvoer Ook de moeilijkste Hoe weinig ik er on i geef wat ge van mQ denkt kunt ge gemakkelijk afleided nit de wijze waarop ik mij aan u in mijn ware gedaante toon deaen avond oog Mijn oog is gevallen op den jonkman in het theatre de la Gaité en ik heb tegen u gezegd Martial ik ben verlietd loek hem aten tk lietheb en teerde Staten van Zuid Holland volgens hun l erielit van den 12 16 September 1899 in afsclirift medegedeeld En is biervan afkondiging gescbied waar het behoort den IKen September 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Herplaatsing wegens misstelling Inrichtingen welke iievaar sciudh of hindkr kunnbn veroorzaken BURGEMEESTKR en WKTHÜÜUERS van 0U1 A 1 ielet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brenyen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een ver oek met bijlagenvan de Naaml Venn ouda fabriek van Melkproducten om vergunning tot het opnchten vaneen Zuiveltabriek op het perceel gelegen aan denTurfbingel Kadastnial bekend Sectie K No 1663 Dat op Dinsdag den 3 Octoiïer 1899 des namiddags ten i j ure op het Raadhuis gelegenheidis om bezwfwen tegen de gevraagde vergunningm te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op do Secretarie der Gemeentevan dfe ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 19 September 1S99 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTEN3 De Secretaris BROUWER RlilKI ISGEVli G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GoudA brengen ter Itennis van de ingezetenen dat het ie suppletoir Kohier der plaatselijke directe belasting op de Inkomsten irt deze Gemeente voor het dienstjaar 1899 door Gedeputeerde Staten van Zuid Holl ind Medgekeurd in afschrift gedurende Vijf Mannden wfc een ieder ter lezing is nedergelegd op de W retarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invorde ring is toegezonden iian den Gemeente Ontvanger Gouda den 19 September 1899 Burgemeester ea Wethoiulers voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buit nland8ch Ovcrzicbl De Transvaalsche regeering zegt in baar antwoord op Chamberlain s dépêche van 12 breng mij met hem in kennis ion ik dat zeggen als ik ook maar het minste om uw gedachten omtrent mij gaf t e intendant gewoon aan dergelijke tooneelen verklaarde nederig dat hij in het minst niet dacht dat mevrouw de prinses aan r jn oordeel hechtte Gij zijt mij nuttig het is waar Ik geloof zelfs dat ge mij eenigszins verstaat mij min of meer doorgrondt Maar ge komt nog te dikwijh met moeielijkheden voor den dag Begrijpt ge dan niet Ut alleen het zonderlinge het ongehoorde aantrekkelijkheid voor mij heeft i Wat heb ik aan het gewone aan het alledaagache i Ik wil vreemde dingen Ik begeer het buitensporige Ik wil liefde ik wil koortsachtige hartstocht Terwijl de schoone Itsliaansche sprak met het cynisme haren landaard eigen leunde zij achterover Zij had het hoofd ia den nek geworpen en zag beurtelings op naar den zolder of naar Martial die met den elleboog op den schoorsteenmantel geleund zwijgend hare woordert aanhotu é Gij kent thans mijn verlangen Gij kunt doen wat ge wilt mits ge maar slaagt En ga nu en stuur Nelly hier Martial ging heen HOOFDSTUK XV HKT KRANKZINNIKKNGESTICUT Drie maanden zijn rerloopen Martial had gelijk van zelf spreek niet aan het verlangen van prinses Olympia kunnen voldoen Dagelijks reed do prinses uit Nu eens verfpondt zij zich in de Cbampa Ëlysées dan strekte I SeptMBher liet te betreuren dat Engeland gehevl nieuwe voorstellen hoeft gedaan en verkHart dat de Transvaalsche voorsteilen die men thans heeft laten vallen waarin het vöfjiiarskiesrecht en een uitgebreider vertegenwoordiging werden voorgeslagen en Eng nd gevraagd werd niet verder aan te dringen op de snzeroiniteitskwestie het gevolg wami van door den Britschen agent gegeven wenken waarop Transvaal te goeder tronw afging Transvaal was niet voornemens opnieuw noodeloos de kwestie van de politieke positie van het land te berde te brengen Het wilde enkel als Engeland de voorstellen goedkeurde oen eind maken aan don gespannen staat van zaken Dn Trnnsvaafflchc regeering zag de mneieiijkhi don in wat betreft de aanneming van haar voorstellen door het volk en den Volksraad maar waagde het er op ze te doen wegens haar oprecht verlangen naar vrede on omdat Cbami erlain liuur verzekerd had dat zoodanige voorstellen niet beschouwd zoudon worden als een afwijzing van zijno voorstel1041 iiaar dat de kwestie naar omstandigheden iou geregeld worden Transvaal blijft bil haar toestemming in do voorgestelde gemeijigde commissie maar kan niet inzien waarom de Kngelsche regeering thans een zevcnjawskiesrecht onvoldoondo zon achten zonder alk een onderzoek l c dépüche zegt verde d t het een misverstand moet geweest ztjn U EugelandMMMd dat Transvaal bereid was de voorstellen betreffende hot vüfjaarskiesrecht en een vierde gedeelte van de zetels van den Volksraad ter onvoorwaardeiyke aanneming aan den Volksraad voor te leggen De Transvaalsche regeoring deed geen voorstel betroffendo het gebruik van de twee talen in don Volksrund omdat zÜ zulk een maatregel onnoodig 011 onge enscbt achtte De Transvaalsche regeering is niet ongeneigd om te treden in hot voorstel betreffende een conferentie in plaats van oen gemengde commissie maar er rijst een moeielpheid omdat de aanneming afhankelijk wordt gemaakt van de goedkeuring van de voorafgaande voorwaarden wolke de Transvaalsche rogcering niet aan den Volksraad kan voorleggen De regeoring verlangt vurig en aanvaardt gaarne arbitrage gelijk zj vast besloten is vast te houden aan de bepalingen van de conventie van 1884 De dépêche eindigt met het voj trouwon uit te spreken dat de Engelsche regoering bij nieuwe overweging geen verdere dijukkendc voorstellen zal doen maar zal biyven bij baar oorspronkelijk voorstel betreffende een gele commissie zij hare toertjes uit tot het Bolognorbo irh Eiken avond bezocht zij het theatre de la Gaité maar den jonkman die zooveel indruk op haar had gemaakt vond z niet Uren lang doorkruiste zij de atad in alle richtingen in de hoop hem onverwacht te ontmoeten half getoovende dat het niet anders kon dan clat ze hem vinden zou Maar zxj vond hem niet Zij beschuldigde Martial wanneer hij erkennen moest nog niets re hebben gevonden van onhaiidi id van domheid Haar zonderlinge liefde scheen aan te grociien naarmate de kans ora het voorwerp daarvan ooit terug te zullen zien hacbeUJker bleek Zij dacht er volstrekt niet aan om van het voorwerp harer begeerte af te zien Nog niets gevonden vroeg zij Martial op een morgen Alweer verücheidene die uwe beschrijving nabijkoraen m vrouw Ge hebt er al honderd gevonden en telkens wa het niet die het zijn moest Dat ik honderd vond getuigt het niet van mijn ijver mevrouw IJver Als gij met ijverig zoeken niet vindt zoek dan zonder ijver zoek dan met wat meer aandacht Het is twter dat ge niets vindt dan telkens een verkeerde Ik houd niet van teleur stellingen De menschen houden daar over het algemeen niet van maar ze maken miJ dot Maar mevrouw nog eene vraag zweeft mij sinds de laatste dagen omtrent deze aak op de lippen Weet ge memand die hem kent Zat er niemand uwer kennissen in zyn nabijheid op dien avond f Hot afttwoord van de Transvaalsche regeering waarvan men de hoofdpunten hierboven vindt is zoouls te verwachten was weigerend Er staat duideiyk in te lezen dat de Britsche agent te Pretoria haar om den tuin heeft geleid door het voor te stellen dat Engeland niet aan de onafhankelijkheid van de republiek zou tornen als deze de concessies deed die zy later toen de strik ontdekt werd hoeft moeten intrekken Het is niet dnideiyk hoc de crisis nu nog in der minne geschikt zou kunnen worden De Engelsche pers roert de oorlogstrom ea maakt veel vertoon met de berichten over het vertrek van troepen naar Znid Afrika Maar ook de stemming ondor de Boeren biykt met den dag onrustiger te worden Z kyken do Engelschen die nog in hun land zün donker aan en vragen hun wanneer de rooibaatjes komen en loepen met hun nieuwe geweren rond Hei is niet denkbaar dat de Engelsche regeoring terug zal krabbelen nu zy zich gesteund weet door de ovcrgroote meerderheid van het volk Chamberlain heeft met zyn laatste nota zelfs de vrienden van de Boeren belezen en Uéü overtuigd van het gematigde en rodeiyké van zyn onbeschaamde eifchen De anders goed ingelichte correspondenten van do Daily Chronicle en de Manchester Guardian hebben Zaterdag de plank mi 8geslagen inet te berichten dat de Transvaal Bche regeoring de gemengde cominissle afwees Integendeel in het résnmé van haat antwoord uit Pretoria staat nitdrukkelÖk dat zy biyft by haar toestemming in de voorgestelde commissie en zy vruu Engeland ten slotte zelfs tot haar voorstellen dienaangaande terug te koeren en niet met nieuwe drukkende eischon aan te komen Terecht merkt zy ook op dat het haar onbegrypeiyk is dat de Engelsche regeoring thans ineens zonder het onderzoek van de commissie kan verklaren dat hot zevenjaankiesrecht onvoldoende is De Engelsche bladen zijn eenstemmig vanmeening dat het antwoord van de Transvaalsche regeoring weigerend en niet beslissend is dut het leiteiyk de deur sluit voor verdere onderhandelingen en do ernstigste gevolgen na zich zal sleepen De Times zegt dat al wat het ryk en do natie hun regeerders vragen is om geen aarzeling te toonen en niet te zien naar hetgeen achter hen ligt de regeering moet de hand aan den ploeg slaan en doorgwu OIlvo Schreiner heeft een welsprekend manifest aan Znid Afrika uitgevaardigd tegen Wie van mijn kennissen komt ooit in he thc atre de la Gaité Maar de ifiarlHftti 6 Chateaudieu was er dien avond maar die kende hem niet ik heb over dien jonkman gesproken om uit te visschen of hij hem bijgeval kende Neen als er op die wijze licht te kragen geweest ware dan was het er al geweest Het is zoo ledig in mijn ziel Ik heb geen rust ik moet iets hebben waarin ik mijn ganache ziel kan leggen waarin ik geheel opga iets dat mij al he andere doet vergeten Ik moet het hooren stormeft in mijn borst beweging en leven moei er zijn in mijn binnenste k sterl van verveling van rustelooze rust van afmattend nietsdoen ik kwijn weg van vcrvelhig in mijn wachtend verlangen Wanneer zult ge gevonden hebl en wien ik je opdroeg te vinden De intendant haalde de schouders op Ge weet het niet Het ergert me dat ge datmet weet Ik g ee je nog twee weken de tijd kom mij dan niet meer onder de oogen Hoe langzijt ge in Ulijn dienit Martial nocfedc dien tijd I Hebt ge ooit gezien dut ik me heb latendwaraboomen Neen dat hebt ge niet Altijdheb ik mijn wil weten Apor te drijven altijd mijnzin gehad Ik wil geen IcnrstelHng ze zoudemi doen sterven van erg rniï van vernedering Ik wil dat ge slagen zult Maar mevrouw het is tocji inderdaad iris iri mogelij t wat il eischt i Zegt ge dat nu eerst na drie maanden zoeken