Goudsche Courant, donderdag 21 september 1899

s e Jaargang Donderdag 21 September 1899 tfiflil I I 11 111 No 7997 OM goa C lif hjf i rrté 81 Ftill Min Miiiil Il Uu Hu Houf lun iir dito dito U e Col In liv i Ds OiKili 1 Sou li Ck n n Tl C R II kN li b il r O A l lOm ibu Mü Mnl Eotl nl Tr m M nil Kid Suii Kmêli r fun HRnil I l H Bo t ri m i n i 5 tnan Stmt Ant cri l 7 i 8 4 Bruwl isaii Ho TtieiM R I f l Ojhi StMUli eiiill IH i S K K OoM B O I 3 gu 8U I Mulrid 1 l NlD V e Bi AT po l rt mmm wmm Diieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken O 110 ll 10 il 1 10 m 117 101 4 TtMMHi Mo t ADVEHTENTIEN worden geplaatM van 1 6 regels k 60 Centen iedere regel meer I Centen Groote letters worden Wrekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tut 1 uur des midd rHerMi We s De Uitgaye dezer Courant geschiedt dage ijka met uitzondering van Zon en FeestdagenV De prijs per drie maanden is 1 25 franco per ► post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN 361 Staats loteriJ 10 KluH Trakkiig f Uimiliig 1 SopUmlmNo 1600 No Itl 156 on 18601 Mor 1000 No 109 en 6716 iedor ƒ 400 No 16 6 on 16li6 iwlor 00 No iii a aii46 M84 in io it s inxs I76S4 1X144 I 1II E ioiliir 100 l riJMn ttn 70 0 6144 tilt 8910 lOii i II863 I6 s i 1811 M lltS n O losm UU O 16434 6 81 96 66t 8617 J0 6i IS 04 U U 6 S489 668 6K8 10183 U8V0 9A 18477 m 6 7 0 7 7 I84S 167 I I SI 68 6i ISll 8834 101 14 6 I8 86 19188 6 47 8 16917 3 8984 91 68 19481 VO I10 86 0 l 6 19800 8 118B8 99 71 i9 7 1810 S7U 8701 9476 11471 l v 1 77 19991 1609 88 978 9819 91 I 116 18861 10 04 1881 8887 704S 9770 11614 14 18984 O 81 86 71 96 1186 H 170S4 1047 1001 8984 lilt if 11741 98 79 10870 11889 4 19 41 i07 111X8 i481t l li 80 41 4I 6 7486 44 11206 14400 17641 9 361 4191 7704 90 18461 14603 71 i09l 1477 4898 807 l n70 98 14688 17870 810 O 1400 11 4 81 I 10l8t 18607 14 18 liT 6 11 6388 8186 98 1179 I 146 181 6 6u KliwHi 1 1 l ijat Nil 881 m I 87 70 Veemaikt te Eotterdam Dinftd g 19 September 1899 Vctle fhmsn en Koeien goeden nanvocr prijBcn waren voor ic kwaliteit ti ie kwaliteit 8 jc kwaliteit 15 ctfnt i r lialfKilo ter markt Vette Kttlvercn Koe lcn lAnvoer ie kwaUteit 99 ac kw 16 3c kw 34 cent wr half Kilo Stieren e Iraskalveren veel aangevoerd tit hnmtel waft in al het oanguvoerde stadig prijaliuudcnd vctlc Kalveren duur to s i oii 71 71 SU IOj 79 1 WH xnss 1 15 cent i icr hall K 110 1 Mclkkoeiim en Vaorkocien ruiin BurgerlUke Stand GEBOHKN 15 Sept Ucrda Sinii l liristln onder H T Martin cii VV A laiiseh 18 Cornells Marinu oudors 4 vanVliot en M Vergeer 17 Wilhelminft lacoba uoders A 1 van Werkhooven on W 1 Bakker Adriana onders K F Hammer en M Biiiec OjjsIjurtuB ouders B laiimaat en M A Klojn Amalia ThercBin ondors K W de Or all en S Vergeer lis Pletcr ouder A Uosloper en J E vun der Staal Ifl Johannes ouder J Wleaer en in do Km gt OVKHliKDKN 1 ae it l Mooöcnkind 20 m IH It h de long fili j Ontvangen de l ouveauté s in G0LFCAPE8 Drapde Pnrls mi Ve veteens U SAMSOM ADVERTBNTICN B P VAN WIJNGAARDEN CX IFFRUtt SPKCIADITEIT in alle soorten HAAEWEEKE H Een Heer iyiie boüiglieUen bulton s buis helibiMule VttAAWT Kost m lawoning met VRI IE KAJU n Brieven onder letter A Bureau v n de e Courant IKMAND I Kcbe door de ryntuur geneeswijze ïichnndeUien lKr iteUK is volgaarne Iwreiil aan ijnelijileniU n aimrgenoolcn die liet vcrUngen uililiinklTa irheid het jiilt s oj Ic geven Hnev J Hekkemi MolenHr 15 p n Uutg ir JAmuESGiE terlotiks bcl uu JELKKENHEII DEK Vrye Vee en Paardeamarkten WOKNSDAW 18 OCTOBER ca op V RIJDAÜ 20 OCTOBER 1890 te GOUDA Bü plaatóng der Lot n zal de Irte Pr beslaan in e COMPLEETE BESPANSIn do andero in ongeveer 10 PAAEDEN TOEBTTO STl KS RUNDVEE en aanverwante Artikelen I OTKN Sn verkrïgbaar tegen I bel Lot Il voor 10 bij lan k TI en dew eg ECHT X t vooral op de jMBdtoékoaiaff mot roode lottara JOberlahnstein Overal aiiueTeuRDtn victokiabrom oatRiAHnswH Si Maataehappif tot ExploUcUie tem de VietoHa Bnm Kantoor toor Nederland Boompjee éO Rotterdam e i 3 2 s fid I Kort overiieht onzar Prijsoourant II 1 50 1 75 5 2 25 12 12 flescli SHERRIES Pale en Hold Dry V n al I 16 B0 per 12 fless t s S u c o i =§ Per Fl Per Ank 45 Fl I g 0 5Nto 27 7 5 ROODE en WITTE I ORTWl TNEN MADERA S druug uu zout VERMOUTH U Turin BODKOA CHAMPAUNE r i OUNAt i 1 1 7 5 1 2 25 f 2 7 5 1 3 2B 1 3 75 en SCOTCH WHISKY a 0 f5 Oi t if 31 36 42 63 84 42 37 50 47 S IJHTRAC A CHATEAU VADR08B J St tXTEPHE 8t EMIUON 1 94 PAUILDAC 1898 GRAVES Witte Bordeaux 8AUTEBNE i § ZELTINGER Mbe el 0 90 BOUBHOIWE 1 10 De flesRibe i n in dt prgzen begrepen en worden i 3 cts per stuk teruggenomen By elke lioiweelheid verkrygbaar bf ne llrina T CBB BA C iii la j im Patent H Stollen imiiiiii Warnu dlUiV iRtli nr iiii i ntniuu l r gfiMM Kr otg Jm f amm l alfttt H t iiUm 1 i nmim hit Mmi w Hr n uuf Onhef umaft ttatB Bcharf n H SfoUmi f nu uM Jlrtet Mr la toletun JMAAamy uijM li Ml ritktt iMéuMlUj mifmnt ZUIDER HYPOTHEEkBANR gevetUgê l BHBnA Mialsehaiipiiliik Knpitiil Fen lllllofn Gulden wurop lo pa fsun Ofherl fffiplnnl t Dlreoteureu Hr R R TAN HAASDUK en E J K PB BMUfl De Bank verstrekt voor vaMe termijnen gelden onder Eerste Hjpothecair verband op Huizen en banderijeii tonen mntige rente Mndcr vaorHitbotallng en onder b fbrrekminfi wn ruhHliUiitrntlelroiilitn en geep en 4 pCt nNlArl e 8 nit in stukken van KXKl 5 K on 100 inteTest 1 lttnuari en 1 lulU Nadere inliebliugeii te l ekoropn 4en kantore der Rank zoomede te Good bj de Firma MONTUN DÜRTLAND Open ba ar O dorwijs Tofliiiig HR Uerliig i p lie Hertallipwkolci n p dn rursn w V lwu$ewM ne CMlMMIS sn5 van TOEZICHT op bet LAOEB 0NDERW1 IS alhier maakt bekend dat de Inschrijving h LrerlliiK ii die met den 2en October 1899 op de bovengenoemde scholen pl at ing verlangen geschieden xalin de sehooUokaten op DINSDAÖ 26 SEPTEMBER 1899 des avonds ten 8 uur Voor verdere b ionderheden wordt verweien naar de aanplakliiljetteii Namens de Comaimie Dt SèmtMv J H VA5 DUB VOOBT GoBDi 19 September 1899 FEANSCHE ST00MVEI17ERU K H OPl È ilEIMER m KriilKhtiile KMtenlum I Abrevtttocird l i r Z M den Koning der Belgen llpelddepAt oor UOUOA de IImt VAN its Xt dpeoiftliteit roor bat ikootoau q T ntfla m$f aijfl HesreD en t aiMag4r l n beB lM ik Ho Kindergoederen Kpeciale inrichiiuff voor het RUion p ti u plncb muileU voeren bont am GordÜQtHi UfelklMdea eat wovden nMw d uieuwtto en laaiiite methode t evvt l Alle goederen hettg gestoomd of trevertd wnrdeu oDBchsdelnk voor de gesondteid volgen fltaat befrerkt EERSTE NEDERmiDSCHfi RIJWIILFABIIIEI Diiwtear H HUROEUS l BVKNTER Model A zonder rem en schormen I 87 50 Model il met 90 Model 4 110 Model AA 195 j Model AAA 145 LUXE RIJWIBIi 160y ÖEWONE ACATtoTE IMl LUXE ACATüiNE 180 P S DAMES KETTINGBIJWIKLEK op alle prijzen f 5 hoogor Vertegoiwoordiger J C DiltUITBR fimfa E CAS8l T Turfmarkt ITl apuda i SPREEKUl R van tot 5 uur VEUDAGS vam t tÓt r ZONDAGS geen spreekuur I 1 HUI I I II I II Hl P HW 1 1 I I i JJ TB HUUE TKB TONP Oï LATE een BOVENHUIS dfes FUIWEEIiËN SINGEL 622 I I I I I I II I l I MUI Zenuw en il a KjdfiPS wmdt t oMctaigiog ala M tfcelihe bolp ia dm nood het boek I aanbevolen I Na ontvangst van adres erbriefkasrt ofd6 I dit boekje fnmeo per po t tdegetondan da I BLOKPOEL 8 Boekb ZaltbomntQ I e ii Dnkvan A BIUMKMAiN AZx KENIÜISGEVINQ iNRlCliriNÜEN WELICE OKVAAR SCHADE OF HINDBR KUNMKM VRKOOlUAKiCN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezltn art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat rij vergunning hebben verleend ftn G Th Steenland en zijne recbtvorkrijgcnden tot het crorichtcn van een heetcluchtoven in xyne suikerlMdlenbakkerij in het perceel aan de Naaijer traat kadastraal bekend sectie B No 1991 Gouda den 19 September 1899 Burcenaee r en Wethouders voornoemd R L MARTEN De Secretarie BRÜUVVKR Be nieuwe zitting Met de gewpne fornutliteiten der a uiting van de afgeloopen en de opening dor nieuwe zitting van de State n Oeneraal zijn wjj in een nieuw parlementair jaar aangeland De sloitiogaredu op It Zaterdag kon uiteraard niet veel opnoemen als vrucht van den arbeid van bet parlement Dit ligt minder aan de ministers dan wel aan de Tweede Kamer 4n vele jaren ia gedurende een geh i le zitting zoo weinig tot stand gekomen ali in het nu gesloten tgdvak Wij herinheren om althans geen jaar als dit v X rbijgegaan zonder eenig opwekkend debat of groeten maatregel die atthana de belangstelling gaande maakte van de politieke geesten der verschillende partijen Haar aan wien de schuld i Zeker niet aan het ministerie dat steeds zorgde dat er voorraad werk genoeg was voor den parlementairen winkel maar aan de Tweade Kamer die niet afdeed wat haar werd voorgelegd Er wordt geklaagd WW de omalAobtiga w ae waarop de Kamer tea onzent werkt en niet ten onrechte Maar meer nog ligt deze onvruchtbaarheid aan de tactiek der anti liberalen die telkens hinderpalen opwerpen op het laatste oogenblik komen aandragen met tegenvoorstellen enz in één oord alle pogingen in het werk stellen om een spaak in het wiel te steken ten einde ten slotte triomfeervnd ta kunnen wijzen op het weinige dat het ministerie van sociale FEVILLETOX Gtdenksekrlitei van ees Gelakioeker or AltlTEBAL DE YOIJTDELETG Namr hit Framck Doo W NUTTPR 00 Ja hetgeen bewust dat ik niet begonnen ben met de saak als nnmogelijk te beschouwen De luk heeft lich onmogebjk betoond HoogsICTs i unijetoond t gij het echte speurvermogen mist gij weet niet van twee stukjes tta stuk te iSaklMi sWtlke ledetijke en stelHge nwijiingon heb ik mevrouw ï sWelke Geen eokelo dat weet ik wel Maar gij moet raden wie ik bedoel Er bestaan tulke vreerode diogm in de wereld Waarom kan rr nea wonder of mirakel gebeuren in mijn belangd Ën gij begrijpt niets van mij Gij verstaat geen kalve woorden Als ik ie zeg dat ik iemand lief beb dien ik niet ken wat bedoel ik dan daarmee t Wat is lieKle voor een onbekende Is dat geen OBZin f £ n als ik met volle verstand onzin spreek wat moet iemand die handig is dan daaruit op oaken tiatuuriyk dit ik iets anders bedoel Begint je me te verstaan ï Ëen ireinig mevrouw Mijn God een weinig Maar die man begrijpt nieti I £ en weinig I Ik wil dat ge mij een min hervorming tot stand brengt Tot du ver is die tactiek maar al te wel gelukt dank zg vooral de samenstelling der Kamer waar de regeeringnpartij niet krachtig genoeg is haar wil door te zetten in weerwil van de oppssitte Intusschen alle dingen hebben een einde zoo ook zal weldra het arsenaal der oppositie uitgeput zijn en zal ze nolens volens aan de publieke behandeling der voor discussie vatbare ontwerpen moeten gelooven Jammer maar dat er zooveel kostbare nationale tijd met die partijmanoeuvres verloren gaal Wie nog twijfelen mocht dat het ministerie den naam van een werkzaam Kabinet verdient zie de troonrede in die wjj hierachter afdrukken Dit staatsstuk is buitengewoon klein van omvang maar de aangekondigde ontwerpen vormen een programma dat de Kamer zeker dit jaar niet zal afwerken De vorm van de troonrede ia zeker Logerioht met het oog op onze jonge Koningin die hoeveel blijken ook gevende van goed voorbereid te zijn voor htar hoogen werkkring toch nog niet de kracht en ondervinding heeft die haar in latere jaren het optreden in het publiek voor het geheefe volk gemakkelijker zullen maken Maar zooals de rede daar ligt voldoet zjj aan allo eisphen De vooruitgang van da zaken in Atfeh en d plichtsbetrachting van ons leger aldaar is niet vergeten evenmin de Vredeaconferentie waaromtrent wij vernemen dat eerlang de gesloten verdragen door alle mogenheden zullen worden goteekend Um mocht verwachten dat deze onderwerpen zouden worden aangeroerd Belangrijker zijn de aangekondigde ontwerpen een nieuwe legerwet regeling van het arbeidscontract herziening der armenwet Altemaal dingen die liggen in de lijn waarin dit kabinet zich sedert zjjn optreden beweegt Voegt daarbij do herziening der invoerrechten die al miwmalen genoemd is on denkt dan aan de ontwer en die de Kamer onafgedaan heeft gelaten b v de leerplicht de ongevallenwet de volkswoningen de ouderljjke macht enz dan zal niemand klagen dat de ministers niet zorgen voor voldoend materiaal waarmede de parlementaire molen aan den gang te houden is Aan naar vindt niet yril A meer dat ge mij herten aanwijst en mij vraajft Is dat degene die ik raoet zoeken Dat wpl ik niet meer Dan kan ik met anders dan neen zeggen Al was het degene dien ik zag in het thi otre wat dan Moet ik hem te voet vallen Moet ik hem om een 1 onderhoud bidden Ik wil geen smeekelinge zijn maar een verhoorster van gosmeek Zend iemand op mij af die mij te voet valt om liefde verder zeg ik niets moer l oe de paarden voorspannen ik ga naar Bicêtre mijn gemaal bezoeken En gij zult me verKczellen De intendant boog ging heen en keerde na een kwartier terug met de boodschap dat alles gereed was en mevrouw kon inrtijgen Het was twee uren in den middag toen het rijtuig van prinses Olympia voor de reusachtige innchting hoofdzakelijk bestemd voor krankzinnigen stilhield De prinses zond den koetsier raet haar naamkaartje naar den direc ur Date kwam zelf buiten hielp Olympia uitstijgen en stelde zich te harer beschikking ofschoonhq haar tep sterkste afried haren gemaal te bezoeken De moest het eigenlijk eenvoudig verbieden zeide de directeur glimlachend imaar ik vertrouw dat het voldoende w dat ik u vriendelijk verzoek af te zien van uw voorgenomen bezoek tWaarom kan ik mijn gemaal niet bezoeken mijnheer In ajn eigen belang moet ik het u beslist afiraden Het windt hem te veel op het breng hem buiten zichseWe In de laatste digen melde de Kamer thans do plicht om te toonen dat zij meer Is dan een klappormolcn de natie wacht met ongeduld op een degelijk stuk werk dat bet volk ten zegen z jn kan Wjj hopen dat de verzekering uit koninklijken mond dat er op menig gebied dringend behoefte is aan krachtige wetgevende maatregelen en dat H M daarbij rekent p den ijver en de toewyding der Staten öenerool niet het oor der Kamerleden zal zjjn voorbijgegaan Inderdaad deze woorden behelzen do waarheid Laat de Tweede Kamer nu toonen dat de vervulling harer roeping haar even grootb ernst is als de ministars getoond hebben bij de voorbereiding der ingediende en nog te verwachten ontwerpen Itulirnkiiilscli Overzicht j Aan Dreyfos wordt door de Frauache Refeering grati geschonken lltt besliiit werd algemeen voorisien alM een nat riyk gevolg van zün gebleken unscliuld die do Krügsraad erkend had door do verzadbtendo omstandi hnden aan te nemen i e Fransche regeering vol goeden wil aU lei Rtaai togel k swak door de oniHtandigheden moet behoedzaam zijn wil ze de Kepubliók redden Bewast z by het proce vuur den Hi naat dat er gevaar beatund vuur de Repabllek en drtt ïg dit heeft afgeweerd dan in haar preBtige verzekerd Maar op dit oogenblik twytelen nog velen ut er werkolük een gevaariyk compluf bestaan heeft Duor up te treden tegen de huufdcn van het leger die schuldig z goweeHt aan misdaden geiyk Mercier loopt zij govaar dat de militaire clericale partyen under leiding van Mêline zich van liet bewind meeHtor maken Kn dan is hot einde van de Kepobliek naby Paarum heeft het ministerie de taatkande van den natten npons ingevoerd Het Htelt Dreyfan op vrye voeten un meent da tevens Mercier c 8 niet te behoeven te vervolgen De OHBchald van DreytUH i nn niet alleen erkend door de geheele beschaafde wereld behalve door een kleine ciericale bent maar ook door do Franscbe regeering Bn het leven van den martelaar wordt na weliicht gered De familie Dreyfus is zeer neergeslagen over zön gezondheldstuoHtand de dagrapjKirten hem aN lastig Hoc openbaart zich zijn krankzianigheld Nog altijd hetzelfde Hij ijlt praat alles dtwrelkaar en dat in zijn moedertaal zoodat wij erheel weinig van begrijpen Hij lijdt aan hoogmoedüwaahzin Een tjepaald idée xe schijnt hijniet te hebben met een dat hem geheel en al6cheerscht Is er mettertijd geen hoop op her itelP ilndien van één kwaal weinig is te zeg en dan ia het van krankzinnigheid mevrouw ik kan bij het licht mijner ervaring echter weinig hoop geven Mijnheer ik heb een vriendelijk Verzoek zeide prinses Olympia De directeur boog en antwoordde Tot uw dienst mevrouw als het in mijn machtstaat lik wenschte deze inrichting eens te bezicl tigen Zou dat gaan iZeker wel mevrouw Het huishoudelijk regl ment laat dat gehM aan tnij over Het zal mij een genoegen zijn het voorrecht te hebben u rond te geleiden Maar ik moe u voorbereiden op weinig amusante tooneelen 0 juist het weinig amusante interesseert mij het meest En ik heb zenuwen van staal Ik kan alles zien Dit gesprek had plaats op net bureau van den directeur Deze schelde Een man in uniform verscheen Jacques atuur den sleuteldrager hier Zal mijnheer ook van de partij zijn vroeg jg directeur aan Mitrtial De stryd voor sgn rehabUiUtie zal ie zeker niet opgeven maar in de eerste plnais Htrydt i voor het leven van Alfred Dreyfus Zy heeft de ernHtige vreeH dat de eerste koude hom doeden zal zoo hy uiut by tydin naar een zacht ja zelfs naar een warm klimaat wordt overgebracht en weder in staat komt vast voedsel te verteren UevroQw Dreytus zegt niet anders dan qu on me Ie rende noas verrons après dat men hem mu teruggeve de rest kumt later I Daarom zullen zy en de familie gratie voor den martelaar aannemen President honbet wenschte die dit wist men en het ministerie heeft die nu aangedurfd Van de cassatie vourziening by het Militaire Hof verwachtte de familie terecht niets en daarom is zy zeker genetten geweest ter wille der gratie die den martelaar eeu kans geeft in bet leven te biyven de voorziening in te trekken Want verwyzing naar een nieuwen krygsraad zou deit unschuldige drie maanden langer in de gevangeois gehouden hebben Indien een fait nouveau zich nog voordoet dan kan echter do zaak opnieuw by bet Hot van assatie gebracht worden door de regeering om vernietiging van het vonnis te verkrygen Haar intusschen is de arme onsehtildige weder een vrf man en honderd duizend en ban don worden met groote sympathie en achting naar hem uitgestrekt V Kr zün leekenen dat Engeland al is bet antwoord van de 7Van svaalsche regeeriag een besliste en duidelyke afwUzing van fJhamberlain s nschon Igetm overhaaste dingen zal duen Men denkt dat er weer acht dagen mee gemoeid zullen zyn voor Kngeland een nieuwen stap doet Het Transvaal Demonstration Committee beeft een manifest uitgevaardigd waarin het tLondensche yolk oproept aunstaanden Zondag op het Trafalgar plein byoen te komen om verzet fcan te lefïkenen tegen eeu oorlog met de Boeren tschoon de Boeren tffK het manifest dfe laatste Kngel8 he nota niet zoo tuéschieteiyk beantwoord bebhett als sommigen verwachtten staal niettemin vast dat e n oorlog ondernomen door een ryk van vieriiunderd millioen inwoners tegen dertigduizend Boeren op 200 unvoldoenden grond als de voornaamste grieven der oitlanderfi opleveren Kngeland met een onaltwischbara schande zou bevlekken De aanstaande vulksvergaderlng op het Trafalgarploin moet strekken om het lafhartige van zulk e n oorlog tigtin de Hncren in het lieht te stellen liet comité zegt te Deze knikte toestemmend Na verlogf van tien minuten verscheen er een man met een groote bos sleutelt De directeur stond üp en nooiligdc de bezoekers uit hem te volgen Ik zal zoo vrij zijn u voor te gaan zeide hij en u toonen wat het zjen waard is Hebt ge op het ot Uik ook gevaarlijke krankzinnigen vroeg Olympia terwijl iij gezamenlijk bet bureau verliefen en een breeden gang l etraflen tEnkelen maar Maar er wordt zeker wel voor gezorgd dat niemand kwaad kimuen doen i 0 antwoordde de directeur met een glimlach houd u daarvan verzekerd mevrouw Geloof me we hebben middeten genoeg iWelke alzoo Het dwangbuis dcf boeien ijskoude baden onthouding van voedsel sterke afzondering ziedaar enkele onzer middelen En zijt ge dikwijls gedwongen wtoe poMen mijnl wr P Na en dap ja Hi bt ge reeds mijn gemaal aan een dier dwangmiddelen onderworpen Alleen de strenge afzondering antwoord j ede directeur Op dit oogenblik ojwnde de sleut l drager Icn zware deur die toegang gaf tot een smalle zijgang met aan weerskanten dcurun In elk dezer deuren was een vierkant luikje dat met een knip van I buiten gesloten was