Goudsche Courant, vrijdag 22 september 1899

i Vrydag 32 September 1890 38s e Jaargang ftOÜDSCHE miuwï ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rstefMa K St De Uitgave dezeri Courant geaehiedt d a g e I vj k s met uitzondering vai 3 on en Feestdagen De prijg per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VÏ TF CENTEN Telrfaeu a At ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel ineer I Centen Grootes letters wolfden berekend naar plaatsruimte In cnding van Advertentiën tot 1 uur des midd GouDx Drokvan A B Ó l KA ftZii 14 10 tU 10 litti laio 18011 1 lOH iMi lotia 7 14410 IkU 19tt IfU 11U l l 7l ueii laiia 19714 ta S5 7 U IO Ol UtOi 157 9 74 1911 IJl 88 8 IHO 1 ISOOS 14107 I8S49 a 1444 391 1 m 07 I I3I 7 in 41 118 7 404 7777 1M11 ISIO U Oe 18404 809 U4 4IIKI tniU UfXII 1 31 lasi llioa 1 4 41 S 40U1S7 ia 0 i8 a is t4 a ISOi 4M lltll ia7 t I t7 18907 1 4 4 4 897 74 isait ia 8t 14 0470 tl ♦ 7 oi irm 49 IfUt 19077 sOt ItSI 4140 IIIIO SS I4 l 17098 I9U ioaii 8S a nwni ai 17177 I9J07 a I4 n Isa 9 0 11A 7 ti 17f0i 90 87 1 40 btn t ii7 7 14108 17891 19 9 1078 III4 0 t 4USS7 4 17 19 l 4tl 985 17 7 MIS et TELEFOONBEEICHT V4 UB Nieuwe Rotterdamfuihe Courant aan Café Vredebrst IPreyfu vri vertrok hedennacht eirea 3 uur in de richting Jlante auerin fort C habrol i a mieh heden over Br u erd geen bloed vergoten Itenncs l ariJM 20 Hfpt til AD VERTE WTICW ♦ Voor do vele bowyïcn van doelneming by hot overiydcn onïer gclieide Moedor en Hehnwdmoodnr ondervonden betnigon undergotookonden hunnen hartciykeu dank F HAVERKAMP J J HAVERKAMP aoiJD M HAVERKAMP l Bkkkhout c H i c c C B MOLLBR Oh Hmb UlTÏIKiMP VïWiu MULLER t S W V HAVERKAMP Hlf 8OTI I H A L HAVEHKAMP Vvmvu 20 Sopt 1899 H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUtt SPECIALWEIT In allo soorten HAAEWEEKM Een Heer lijm bcïighcdon bulten shnis hebbende VRAAGT Kost en Inwoning a t VRIJE KAMER Brieven mot prUsopgavo onder letter A Bureau van de o Courant TK HÜUft TERSTOND DP LATER l BOVENHUIS Adres FLUWKELEN SINOEL 022 NIEUWE VIJGEN SMVIIMA FL EVR en CIBWONK bij J l B EKMA i P faife q A SIEGT bOTwUiioh Htn ot het Uveren n ïoiver Zeeuwsob Tarwebrood tM eeut de K O NIBOWB HAVBN 28 Mr Bekroond op d luternationiile T ntoonatelling tan BakkwÖ Maalderj n Kook knnit k i OravtiilMse ni l eo diplom Verguld Zjlforen Mwlaille l i i TANDAinS K CASSIÏO Turfmarkt l71 Clouda SPHKKKÜl U van 8 tot 5 uur VRI II AtW van t tot nnr WtSI A JS geen spreekuur Vraagt Uwen Bottelaar Pni MA SMITS STOUT uil de Bierbronwerlj de 3 Hoeiijzers WMM Het meett ioikkelUke Het meest voedsame Hel meest Tersterkendel Betitellingcn worden aangenomen bg omen Vertegenwoordiger den Heer HKNRI nUIJNSTÉE Markt Indien gij niel wik hoe sleü gebruikt dfl alterwega bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract iiidB ifce uit Ic Koninklijke Stoomfabriek De Honingblocni van H 1 VAil SCHAIH Co Den llaajf Rofimniicitni SCHAIK SCHAIK BCHAIK SOHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SOHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co B Melianthe n Itet beito müldel der wereld ft 00 l Melianthe geneest Kiukhoeit ft CO S KpllADtbe geiteect eoowel tmd nli jouff ft Co S Melianthe mai m geen tiuisjtezio ontbrekea ft CO B Melianthe Uiat fcxirUUrend ouder Scboikundig ft Co B melianthe bulpt unherroopelgk Co R Melianthe t Iwkrounil m t K rediploaM i Co S Melianthe l kroon l met Gfjuil ft Co 8 Melianthe heknjoiid met Zilver ft Co 8 Melianthe verkrünbiutr in tlseom van 40 Ctê tODU n f i ITim WOLFF Jt Co Wntharen 168 Oimda n MIKBIBS KleiwaR E 100 Gouda X H viK MILU VwnUl B Ua te iouda A BOUMAN MooTdrKht J O RATELAND Boi oop Il WIJK Oudeaalrr M KOLKMAN Waddinxveni 11 ilOIXMAN BodMjravm PINKSK NiiumrktTk a d IJul W J DAM HaattTteht A N viaZESaBN 5r u on oo fi i 10 JAARLIJKSCnE TEaiOTINI BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOEKSDAu 18 OCTOBER en op VRIJBA 20 OCTOBER 1899 te GOUDA ny plaatsing der Loten lal de lute Prg bestaan in een COMPLEETE BESPANNINH de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zjn vorkrygbaar tegen f 1 hel I ot II voor f 10 bij LANGE TIENDEWËG Gebri Stoll verck a Chocolade en Cacao Dnimatigo door do niouwat uitTindiitjr n p iniirhinnal gebied verbeterd lUirieatle a uHahiitend gebruik van fijn en Hjnat gnin i tullwi ptnindcorei len verbruiker van Btollwerck s Chocolade en Cacao een anb TB n vra rdig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende sas inbond dsr iwp Ëtyietten Ut irina bttiiaalde 87 Brevets al HofUrei ancler 44 £ ere l IpIoma H gouden enz Medalllri een bewy ran uitmuntend flja kbrikaat beeds IS74 breef de Aceadomie national da Paria Wou Tou a nion nn 4allle r Ml re elawme n oonaldtratiaa w votrs exaallant tabriestion da Obooolat bontxna variM eto to fitbrikaat ia verkrijgbaar by I H CunHseura Banketbakker enx HUt OmwaalTertegenwoordiger foor Nederland Jalias Xattenalodt Anaterdam Kalventraat 103 f Sh SS Patent H Stollen WIHUrC Innirtr UBtiiei lu Bant nu kcunriiiiu htmuu Warming Ot l yr eee e Brfeie f f tmm Palml H aitam m fi M ► i jrturfceM ufilhtamn XtKhakmnttgm itttf Um lmf9 tfiAv MIN Êté B t hwrf n H SlOUmi V iw m i t f Utm vMtif aaMi er HtUt Ir w i t i n i f ÊmttMH m tOoedkoopste en BoUeds t adree voor Yervoer van lnlb oowel binnen all builan d itad net gaaloten wageni m A O H A V ESTE IJ N Oude Oouwe AUmt taord tegen Trum §Mn hn ve nukent Op MAANDAG 2 OCTOBER 1899 uü ondergeteekende namens Mevr de Wed A DORTLAND in t Kolfiehuia Hit Scuaauiord des middags haif twee openbaar aanbesteden Het verbouwen van perceel A 168 in de Wijdstraat alhier Bestek en teekening i n van 22 SEPTEMBER af te verkregen A 1 00 per stel bï ondergeteekende waar terens inlichtingen te verknjgen zyn H J NEDERHORdT Jr Architect F U 1KB OUD £ AOfta PUIK OUDE GEITEYES JfecA1 NiaHTOAP f 8CHIEDAMMEH Verkrügbur bfli PËETEES Jz AU boinji vui eehthoid ii eaehot ea kurk itemli roorsluD ven don naam der Virmi P HOPPE Kon ware S hat ▼ oor de ongelokkige ilHcbioflers der Ï Ifberlekkiog OuKDie en gehe jBe aitapnttingen U het beroemde werk Z Dr Retau s Hollandache uitgave mat 27 aib Prni 2 gulden lader die aan de veraehrilt kelgke gevolgen vau deae ondangd Igdt moet het lezen de oprechte leeriug die het geeft redt jaarijjki daizend van een ukeran dood Te verkrsgen bjj hetVerlagi Hagaain t Leijwig Nanuiarkt 34 fnuH togan iuianding na bat badrax ook in loltaegala en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE ST00MVEB7EBIJ IN cheiuiM ht Wmcberij VAM H OPi EC illi illlËlt JO Kruiek nde BoMefdam Oabiaveteoid door Z M dni Koning der Belgen Iloafddapat voor UOUUA de II wv A VAN 08 2 Specialiteit voor het itaomev en vatm van alle Ueareoen Damesgarderoben alaook all Kindergoederen Speciale iarishting voor hel itoom n van pincha mantali veeren bant ens Qordjlnen taieikleedjan ens worden naar da nieuwste en laatste methode geverfd PaiH Expeller Dmü jut wordt dit middd aet Tsrruseod succ all pyutUfrade invrqriog aunwend twen Bhetun ttofc Jieh tVeiloiifl Mid püh fai dan lawwgl V di daiiy s£Li k d t Tertrouweo Men lette op het bbrieknaack Ankert id 1 25 7 e an60e dst in de meeste tbeken te AoiBterdun bu Uloth dében vin Tayll en Sanders ftti i Het bei aakhriyikete pr w twrtd d l toot Hwrw nToorél dawee en IQiKlvn iMmirèA Il de Apprc or van fi M MHlfir C v terila B rik Str 14 M ilWtf Md Mövi op nsam en fabrtekemerk Alle goederen betzg geatoomd of gevartd worden onichadeiyk voor de gesondneid volgani taal bewerkt Bttl tcniandsch Overzlchl Dreyfus is in vryfaeid gesteld en heelt giatemacht om drie uur de gevangenis en de stad Reaaes Terlaten zonder dat iemand van het publiek er iets van bemerkt beeft Te Vérn bg Rennes begaf hy zich in den trein die ia de richting van Nantes vertrok öistemacht waren groote militaire maatregelen genomen met het oog op een bestorming van fort Uhabrol maar zg waren onnoodig Om 4 nnr gistermorgen heeft Jules Gnérin zich overgegeven zonder dat een druppel bloeds gestort werd Hg is gevangen genomen ign gezellen zjn op vrgo voeten gesteld Het complot was zooals men uit het requisitoir van den heer Bernard kon lozen zegt de lnd pendance Beige zoo erg verschrikkeiyk niet De samenzweerders zgn niet de mannen die in een staatsgreep kunnen sligen De organieatours zgn groote kinderen zy geven zich aan iedereen bloot waardoor het voor de regeering al zeer gcmakkeiyk moet geweest zqn om het complot op t spoor te komen Bovendien hadden zy niet wat bg een samenzwering noodzakeiyk is nl een op politiek terrein bekende persoonigkheid of een generaal die behendig alleen du campagne leidt in naam van dezen of genen arnstigen pretMident De beschuldigden voor het Hooggerechtshof werkten voor een man die reeds lang alle prestige kwyt is Monseigneur Ie due d OrléanS zooals de Gazette de France hem noemt is altgd onhandig geweest Twintigmaal verzocht men hem te komen en nimmer was hg er bg komt altgd te laat en zyn partggenooten bedroeven zich over de gelegenheid die hg heeft laten voorbggaan In zooverre is het complot tameiyk onschuldig maar het heeft niettemin bestaan en het Hooggerechtshof zal niet anders kunnen doen dan de voor dit geval geëischte straften nit te spreken De domheid van de acteurs in deze comedie is geen excuus Alleen is te verwachten dat het Hooggerechtshof rekening zal houden met het kinderiyke lïat uit hunne daden is gebleken zegt het blad verder Dit kan hetHooggerechthof des te eer doen omdat nu gebleken is wat eigeniyk de gcheele ürleanlstische straf presteert en ernstige lieden znllen or zich niet meer druk over maken Een ander feit is en dit is ernstiger dat deze lieden met een Déronlède en een Guérin aan het hoofd twee jaar hun spelletje openiyk en bloot hebben kunnen spelen zonder dat de regeering er flets van gemerkt heeft Er FEVILLEIOX GrdeikschrilleD van een Gelakioeker or AmBAL DE vondeling Naar het Fransck nooR W NUTTER 0£en verward geluid van kreten geroep geBëhreeuw gehang vervulde deze gang Vreemde geluiden troffen hioi het oor Lange kreten die alle toonen van den toonladder dooriiepen werden geslaakt Van achter sommige deuren klonk gebrul aU van een wild dier Eêu huiyenng liep Olympia door de leden evenwel niet van vtcö Wat zij zien ging as niet nieuw voor haar Ze had haren gem gezien als een rassende zich de kleederen van net Hjf nikkende schuim om de lippen knersetandende ze had hem getien met zijn met bloed beloopen oof en wijd opengesperd de haren te berge gerezen Maar hier te midden van een heirlegor dier ODgelukkigen overviel haar onwillekeurig een huivering en het waa of tij aiu selde dece gang te betreden I e direeteur be wurde dit Heb geen vrceai n evroQ r er is vofeB ktween zeide bij ektween iHftr mMnp t l Iet gezelschap betrad de gang De di rf Ti r elke oeur een oogenblu zullen nu toch jinnisters zyn die hg zich zelf moeten zeggen dat hun politieke politic zeer slecht was Op dit punt is het requisitoir van don heer Bernard interessant het toolit dat er een buitengewone wanorde heerscht in de politieke organisatie van Frankrj k Had de Republiek andere tegenstanders gebad dan zon zg onder deze omstandigheden omvergeworpen zgn De Hiècle zegt naar aanleiding van dit laatste dat heer Dupuy de bovengenoemde feiten toen hy nog minister was heeft moeten kennen Doch deze had ze systematisch terzgde gelegd teneinde niet in zyn politiek te worden belemmerd Al hg tegen de samenzweerders was opgetreden had hy zich in de Kamer de nationalisten en de reactionnairen op den hals gehaald Hy vond t dus beter om de royalistiMche en antisemietische liguos in vrede te laten Ecnigc van de ministers die met hem in het kabinet zaten vroegen of er geen aanleiding bestond bg de gevangenneming van Déroulèdeen Habert om het hooggerechtshof bgeen te roepen Do heer Dupuy sprak er den groot zogelbewaarder Lebret over en deze couclndeerde dat de elementen voor een proces voor het Hooggerechtshof niet aanwezig waren waarop men zich bepaalde tot het vervolgen van Déroulède en Habert voor het Hof van Assises Het zou niet onaardig zgn uu gebleken is dat het complot reeds twee juur bestaat om te zien wat In dit rapport van don grootzegclbewaarder datliioet zyn in de archieven van bot miuutorie cigenigk wordt gezegd De Daily Chronicle verklaart zich in ceu hoofdartikel biy te vernemen dut onmiddcllgk handelend optreden van do Engelscbe regecring ingevolge de laatste nota van de Transvaalsche onwaarschyuiyk is De Manchester Gnardiau verklaart in een hoofdartikel niet te geloovcn aain do dubbelhartigheid van den Engelschen agent Greene Deze dwaalde eerlgk meent zg hy begreep de bedoelingen van Chamberlain en Milncr verkeerd maar de Engelsche regeering zon oifbcrlg1 handelen met te trachten mant te slaan uit de vergissing van den agent De Vrgdag bgeenkomonde ministerraad behoort daarom de onderhandelingen weer op te vatten alsof de episode met Groene niet gebeurd was Naar luid van telegrammen nit Pretoria veroorzaakte het telegram van Leyds dat in de vorige week hier loopende gemchten over den waarschyniyken inbond van nieuwe Engelsche eischen aan de Republiek bevatte onder de boeren een hartstochtelgke nitbar door het kleme boven het luik aangebrachte kijkgat een blik in de cellen Kn wanneer de directeur verder ging keek Olympia door de kijkgaten en staarde lang op de ongelukkigen die van deze waarneming in he t minst niet iets vermoeddon Enkelen lagen op den grond uitgestrekt anderen sliepen sommigen liepen rustig hun cel 5p en neder Weer anderen stonden tegen den muur en schenen met onzichtbare wezens een gesprek te voeren gilden en schreeuVden en maakten de zonderlingste bewegingen wrongen hun Hchaam in de onmogelijkste bochten schuimbekkende van woede Het waren allen mannen in d ze afdeeling De meesten tufschen de dertig en vijftig jaar oud Het ameublenwnt der cellen bepaalde zich tot een strooleger dat op den grond was uitgespreid en door sommigen aan ftarden was gescheurd Er is een ding wat ik niet goed begrijp zeide Olj mpia tot den direcieuj Hoe ki n men te midden van zooveel gekken by zijn zinnen blijven V Mevrouw het is waar wij verhezen er het hoold wel eens bij Maar toch over het algemeen genomen fnen kan met gekken omgaande beter zijn verstand bewaren dan dikwijls bij lieden m het bezit van al hun vermogenaj Men treft mder hen zélfs zeer gezellfge lieden aan waarmee men aangenaam kan praten zoolang hun idéé fixe fluimert Wat wij hier zien ia ook het uiterste deze menschen zijn razend Zoo aanstonds komen wc in de aMeeling der redelgke gekken indien het me geoorloofd is die uitdrukking te gebruiken Xs dat roiodcT treorig l vroeg Olympia sting Reitz moet verklaard hebben dat indien het bericht omtrent do nieuwe eisohen nist was de oorlog voor de Boeren de eenigo uitweg was De boeren zouden nimmer zonder atrgd dn ontmanteling van alle forten en de vermindering van het leger tot oen eenvondigo politiemacht dolden Ijeyds moet op zgn minst aan drie Enropeosclie mogendheden hebben verzocht tusschenbeidc te komen Weder gaat het goruoht dat de Nederlandsche regeoring bemiddelend optreedt De legerbevelhebbers van de Zuid AlrikaauBche Republiek on den Vrystaat vergaderen te Pretoria om bet plan voor denveldtocht vast te stellen De toebereidsolenvoor de ziekenverpleging met inbegrip van de gasthuistreinen om de verpleegde gewonden over te brengon moeten ver gevorderdzyn In Pretoria worden woonhuizen ingericht tot gasthuizen tweehonderd dames hebben in do hoofdstad oen ziekonznstercorpa gevopd Vfflgens oen bericht uit Kaapstad aan de Daijy Chronicle geloovon velen aan ChambcrliMn s geheimen toeleg om oen misslag vanjde Boeren uit tu lokken hetgeen hem in smat zon stellen om terstond don oorlog te biginncn zonder het parlement byeen te roep i Dj sMiri K6n I Kaapsche bladen maken een verzoek t van zestigduizend vrouwen aaa de rgin van Engeland openbaar Daarin vorklartin de ondertcekenaarslors dat zy den komendon strgd met een bang hart tegemoetzien Hun naaste teerst beminde betrekkingen bevinden zich onder de Transyalors de oorlog zal tal van Kaapsche huisgezinnen verwoesten Het droombeeid van een Vereenigd Zuid Atrikaansch vernietigen de mengeling van de volkon vertragen De ondorteekenaursters smeekon Koningin Victoria haar roemruchtige regeering te bekronen met handhaving van den vrede in Znid Afrika Volgens een bericht nit Moritzburg hebben de Portngeozen cttelgke Boeren in Komatipoort in hechtenis genomen die beticht worden een kamp te hebben willen vormen op Portngeesch gebied Tot verleden Donderdag heeft zegt men de TransToalsche regeering onder de nieuwe kieswet pas 120 aanvragen om kiesrecht ontvangen waarvan 105 van Afrikaandors Sir Henry Campbell Bannerman heeft aan het comité voor Transvaal geseind dat zyn oordeel over de Transvaalsche crisis niet veranderd is sedert zyn rede in het Lagerhuis in Juli Hy seint vorder dat door de latere onderhandelingen de tegenwoordige Btand van de crisis ingewikkelder is geworden maar dat het vraagstuk zelf ongewg Ont m Ug itiindor mevrouw er ijn onder hen zelfs zeer vroolijke snaken van wie het yohtrektmet wenschelijk zou i n dat ze hub verstand terug onivmgen iLaten wij maar dadelijk naar die afdvÜng gaan deze tooneelcn hies zijn niet zeer vermakel k laat ons gaan Het gezelschap zette zich m beweging de directeur en de steuteldrager voorop Onder het gaan wees de directeur zijn hooge bezoekster nog op hef een en ander wat hein belangrijk voorkwam en verga stte haar op een menigte anecdotes Eindelijk kwam raen m een smaakvol aangclegden welonderhouden tuin In dezen tuin zag men een menigte lie4en Zij zaten op bankei wandelden in groepen de paden rond speelden te zamen als kinderen of vochten aU kwajongens in welk geval een oppas r tusschenwide kwam Somiftigen stonden tegen een boom geleund en staarden naar boven of strak voorrticb heen Anderen liepen eenzaam te kuieren zonder op iets om hen heen in het minst acht te alaan Men hoorde hier luid gelach gepraat en zelfs zingon in koor ïZijn die menschen krankzinnig vroeg Olympia uitermate verwonderd Zeker mevrouw maar in lichten graad evenwet erg genoeg om het wenschelijk te maken dat min ze in afzondering houdt Maar ztj schijnen in het minst niet krankzinnig ze doen ge Woon juist als andere mensclien ze lachen en praten met elkaar zij schijnen Juist mevrouw zij ich neni beichouw ze b zigd is terwyi oen bevredigende oplossi daarvan door middel van een eorlgko goedgezinde poliliok mogeiyk biyft DiAsdag is de Belgische Kamer al by het begin uiteen moeten gaan wogen ontoltalligheid Toen Smeets verzocht do namen af te roepen bleek dat er maar zeventig van de honderd twee im vyitig loden aanwezig waren De socialisten waren zooals gewooniyk weggoloopen zoodra het voorlezen van de namen begon Deze taktiok is ongetwyteld hoogst kindorachtig en naar maar de leden van do rechterzij die ruim 110 in getal zyn konden haar mot bet grootste gemak verydolen Maar aan bun plicht denken do lieeren minder dan aan hot jaohtvormaak N erspreide Berichten F amnuK Gistermorgen kwam in de Rue de Chabrol een brievenbesteller met een ongetrankeerden brief uit Marseille geadresseerd aan zyne Hoogheid den hertog van Orleans Rue do Chabrol no f l hei perceel waarin lules Ga rin met do zynen zjn opgesloten De dli nsldcienilc politie commissaris weigerde de doorlating van don iHtsteller die deu brill mee tcrngnam naar het postkantoor Do geruchten dat prince Cainelle ziek in hot fort Cl abrol bevindt biyvon aanhouden Een kelluor die de eerste dagen tot de bezetting van hot fort behoorde heelt verklaard dat er oen kamer is waar niemand binnenkomt dan Jules Guérin dio er den sleutel van heeft Niemand weet wat zicii In tli kamer bevindt lok weet men van den behanger dat een der vertrekken van het Grand Occident met oen zekere woelde is gemeubileerd DUITSBHI iHB 28 Hopteraber a s zal te Beriyn het zevende internationale aitrdrykskundig congres byeenkomen l ritjof Nansen zal er o a spreken ovar de oceanografise ho uitkomsten van de Kram expeditie Het gerncht dat dn leider van het centrum in den Kyksdug dr Liober een lange reis zal maken in Oost Azio wordt beslist tegengesproken Twee jaren geleden werden te Bcriyn een vron w en hare stiefdochter vermoord Do vermoedeiykc dader een schoenmaker was spoorloos verdwenen Thans is hy met zgn vronw te Bio de J ineirü aangehondon ten maar eens met aandacht eii luister nnar wat ze at zoo iieggen Ziet ge dien man daar tegen dien boomi die met een papieren steek op het hoofd Die iicrbeeld zich kteizer te Jïijn hij kan het land niet noemen waar hij die hooge waardigheid be kleedt Hij is sedert jaren van plan om morgen zijn troon te bextijgen hij wacht maar op één dmg wat kt is heelt hij nog niet laten blijken Ën om u een staaltje te geven hoe aanstekelijk krankzinnigheid wil ik u wijzen op dien manT in zijn nabijheid Die vergezelt hem overal Ali men nc srfieidde da n zouden ze ÉnI worden I ie laatstf is eerste minister van den keizer met den steek Toen die teerste minister hier kwam had hij een geheel ander idée flxe maar kt iit geheel op den achtergrond gedrongen e hcbl cn elkaar overtuigil Het in vreemd maar om een gek iet aan he verstand te brengen moet men zelf gek zijn De gekkep begrijpen elkaar s mt heel wat l eter drti tk menschen met gezonde lieniiena dikwijls Dan wil ik u nog wijzen op dien man daaropdie bank die met zijn stokje m hel zand figuren zit te trekken die inan heeft door denken zijn verstand verloren het klinkllnvel vreemd maarhet is wa llij heeft door te veel inspanning vjm zijn geest zijn verstand verloren Hij i zeer eleerd Htj zint nu op een middel om de wet wer aantrekkingskracht op te heffen en om eenrevolutie teweeg te brengen in den loop der hemellichamen Overigens zou ik bijna zeggen dat voor allen die hier zijn d kraozinni heuf eCn weldaa l xn