Goudsche Courant, vrijdag 22 september 1899

5 4o 4 5 75 KMwciiMd per jo Kilo VstMARKT Melkvee redelijk aanvoer bandel en prijzen vnj wel Vette varkens goede aanwjer lumlel vnj wel 17 è 30 ct i r half KG Biggenvoor Engeland redelijk aanvoer handel uu 154 16 ct per halfK G Magere Biggen goe le aanvoer hamlet teti beter ƒ 0 60 k ƒ 0 80 per week Vette Schapen goede aanvoer handel flauw 14 ü 21 lammeren aanvoer handel 4 Nuchtere Kalveren red aanvoer handel vlug 7 4 ƒ ïo Grankalveren goeilen aanvoer handel vlug 25 4 60 Kokkalvcrm 8 4 16 Kaaa aangevoerd 104 partijen handel seer vlug te kwal 15 il a7 jUc kwal aj i J4 iwaanlere j8 4 30 NoonlHoUandschc 17 i aS Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter 1 30 i 1 40 Weiboter 1 10 i i jo per Kilo 361 Staats loteriJ 6a Kksa Treiking au Uondunlag 9 1 SuptauilHtr üo W l as llii7 I51 Bil 187 8 iwlor 1000 No 8 47 IIOS 87S 14081 m U9U imUt 100 No 5618 eu 1144 iwler 800 No S174 1419 ll lin I8S4P 1877 U kS I80SS 18 48 eu lii ieder ini Prgaen vau 70 44 2 7 till nn lOPII 14844 I8t08 lumO 33 SOOS 18 7780 107 O 14141 170 4 IVI 7 8087 10 04 14608 I7m 88 UI 18 147S8 17884 1 U84 IIOIS 14 1 11608 S8 3 I UOSO 81 l ISi 861 m 1H87 171 1 48371 UM8 I83II 81 1 IS9 87 1 11 87 78 I79 1S8 68817 11013 18 80 11028 317 184 8 18618 18110 4888 H8J7 U849 44 18 118 l 44 4 88 8 178 34 0 U 08 18880 0483 U84 lt 9 inot 18 47 76 68 34 V18 J 48 IK 81 11 80531 88 7UH8 933 13000 84 18488 I IH 87 8 40 7116 1016 1 16 HIU 19 8881 44 69 87 61 18 48 41 9u lS 1488 1898 7330 10884 181 8 18680 188 b 96 46 884H 84 1041 13441 81 I 18 8 1 8I 94 6487 78 8 10118 13 88 9 8 10 11 8711 6617 IS 48 U9I3 18884 i OII iU 48 6 treden bet geschil tusacben den sigarenfabrikant O E Jeodeloo en dieni personeel Het gevolg biervan is dat eene minnelgke scbikkbig werd getroffen De sigarenmakers heryatten gisteren den arbeid ZJ hebben de bon opgelegde boete van 10 cent niet behoeven te betalen en voortaan zal ook niet wed boete als straf gesteld worden maar onder geen voorwaarde mag er meer Maandag worden gehouden Overtreding dezer bepaling zal met ontslag gestraft worden Een jong paartje te Houtinghage Fr zou in het bnweiyk treden De dag was bepaald de bruid en hare onders waren gereed maar de bruigom kwam een paar uren te laat Nou verdy ik het zei de aanstaande schoonvader t Kan my ook niet schelen zei de 17 jarige bruid En ik ga naarDuitschland zei de broigom en deed alzoo Beoter seint uit Stockholm dat op bet bureau van Aftonbladet een telegram ontvangen is van den kapitein van don Noorschen kotter Martha Lars Ask meldende dat op de noordkust van Koning Karelsland een boei gevonden is mot het opschrift Andrée s Pool eipeditie Koning Karel s land is eene kleine eilandengroep ten zuiden van het Noordoostland van Spitsbergen Wil men uit het aandryven van een der boeion die de expeditie meegenomen bod opmaken dat Andrée s ballon boven dat gedeelte der zee gezweefd heeft dan zou men van den weg door de expeditie genomen met zekerheid drie punten kunnen vaststellen l8 even ten noodoosten van de plaats van opstyging Deensch eiland 2e een punt ten noorden van de Zeven Eilanden noordkust van Spitsbergen 3e een pont ten zuidoosten van den arcbipel van Spitsbergen De ballon zou dan in een boog wellicht vry spoedig naar het zuidoosten teruggedreven zyn en deze onderstelling stemt wel overeen met de theorie van prof Ekholm over den waarschynlgksten weg Al sinds vele jaren U de Rusische regcering voornemens den ouden styi of de GriekscheJnliaanscbe tydrekening die 12 dagen achter is bg den thans algemeen aangenomen Gregoriaanschen stgl af te schaffen Die tydrekening is bg de zich steeds nitbreidende handelsbetrekkingen tnsscbcn Rnsland en andere landen zeer lastig daar men steeds beide datums gebruiken moet Het sterrekupdig genootschap te Petersburg heeft de zaak ter hand genomen en zal in overleg met de regeering eene commissie VOïi 16 personen bcnnemen onder wie O leden van het astronomisch genootschap die een regeling zal opstellen Men neemt aan dat de nieuwe tydrekening met 1901 zal worden ingevoerd 13 47 41 416 3407 1 k 6 46 60S8 883 8884 8176 10 0 8769 6i7S 11 3 78 8816 IS 7 40Bi 108 1481 4138 18 1848 4383 8741180 36 IJ l 31 4679 81 90 4711 6914 1041 4 il0 10 81 1181 Afl op der Openbare Verkoopini vao Ouruerenile Ooodaron VEILING 20 SEl TKMDKR Gehouden te Stolwyk door Notaris G Kortugn Droogloover itlhier Nrs 1 tot 11 Een Bouwmanswoning met 20 H A 21 A 87 c A Wel en Hooiland ill Benedeiihenl znidzyde te Stolwyk k 1 do long te Vlist voor f HIMi W No 12 Een party Bouwland enz in Benedenkerk noordzgdo te Stolwgk groot 81 Aren 10 Centiaren koopster 1 Berkonwer te ncrgnmbacht voor f 900 No 13 Een llftis Schuur Hooiberg enz in het Begerschc te Stolwyk k 1 Verbnrg te Stolwyk voor f 850 VERSCHEIDENHEID In Kaapstad werd iliior deZnid AfrikaaiiBche landbouwmaiitschappU een diner aiingi bodcn aan Cicil Rhodes Eenige TranKVJialsche leden zaten mede aan zon het bericht wel juist zyn Toen het gesprek kwam op den ZoClogischen tuin te Pretoria vernam men dat dio tuin geen leeuw bezat Rhodes bood er onmiddeliyk een ten geschenke aan de Transvaleri Hoe nu een Brithche Leeuw in Pretoria I Maar weigeren ging toch ook niet en grOcienseiyk werd hot geschenk aanvaard De schade welke de stad Milnchen heeft geleden door de jongste overstroomingcn wordt op rond vier millioen mark geschat Men hoopt dat hot ergste geleden is en men beginnen kan de schade te herstellen en den nood te lenigen Inmiddels komen uit het gebergte nog steeds bedënkclgke berichten en Zondag moet te Traunstein bg Ruhlpolding bergstorttng hebben piaats gehad waarvan men nog niet weet of zy menscherfevens heeft gekost Ook in Hongarge is het gevaar nog lang niet geweken De Donau is daar nog steeds wassende en vooral te Raab Komom en Presburg is het gevaar drsdgend en in 45 gemeenten is huip van militairen aangevraagd In den omtrek van Weenen is in vele richtingen het verkeer verbroken De reis naar ZuidDuitschland gaat over Gmtlnd Bndweis en Pilsen of Eisenstein en Fürth De rivier is Zondag echter 10 cM gevallen BnrgerlUke 8 tand GEBOREN 18 Sept Abraham Cornells ouders A de Moog en A C Kusters 19 Johanne 8 onders J Wiezer en C C öe Knegt Gysberta Cornelia ouders J G Potharsteif C Plamman 21 Cornelia Pietemella ouders L van der Melde en J de Koning OVERLEDEN 18 Sept J E Neef 2 j 19 1 W Bergman 5 m 20 M Homis 73 j P K van Kranen 21 J STADSNIEUWS 1 aOUDA 21 September 1899 É in eene gisterenavond gebonden vergadering Ivan de Volksleeszaal werd tot bestuurslid iierbozen de heer J Bojawal die aan de beurt van aftreding was en in de vacature ontstaan door het overiyden van den heer W C Smit werd gekozen de heer A J gLaleber f Door bet Departement Gouda der Maat cbappy tot Not van t Algemeen werd gisteren in de Volksleeszaal de vraag gedaan aan de leden wat zy nnttig oordeelden om de Leeszaal meer aan het doel te doen be antwoorden Een vorig jaar was een cursns in het Duitsch door welwillende medewerking van den heer A J Postma gehouden Op bovengenoemde vraag werd wegens het gering aantal leden geen antwoord bekomen zoodat men besloot een lyst ter teekeningte leggen waarop ieder lid zgn wensch zou kenbaar maken Wanneer dat geschied is zal het bestuur aan het verlangen der ledentrachten te voldoqn en hoopt het daardoorde leeszaal meer te doen beantwoorden aanbet doel waarvoor zy is opgericht j Tot secretaris van bet Departement Gonda der Maatschappï tot Nut van t Algemeen is in de pUata van den heer A J Postma gekozen de heer J H van den Bosch ï rtl St 18 A I M 1 ITH Wl i T U MO M 7 1 Aan hot verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 antieenen Wf nog het volgtnd De toeUting van leerlingen op de verscbille d scholen onderging geenewgxiging zg bleef aldus geregeld op de beide Kostiélooze Scholen tweemalen sjurs met 1 April en 1 October en wel voor kinderen die den leettyd van 5 jaren en 10 maanden hebben bereikt op de Tnsacbenschool om de acht maandeia terwijl de kinderen niet jonger mogen zyn dan 5 jaren en 9 maanden op de Burgerscholen behalve de 2e Burgerschool voor meisjes é ns per jaar name k na bet einde der lomervacantie voor a o o D A A HSTIIDAIi i 3t A 4 1 0 1 17 II 10 10 10 17 li OS 1 19 I II l il 4 O 1 19 1 4 19 MKK ts 19 I 10 10 U OO AmLW 1 01 8 13 05 UTi 10 14 11 41 li l7 1 00 9 IS 4 11 41 g 00M7g S7l li 9 0010 01 0 1010 49 97 11 11 lAnta I 1 IM lU 10 9011 0 1 01 1 1 I 1 111 41 4 80 11 4 14 T U 4 90 1110 4 10 11 ll M 11 41 11 07 I7 T40 sn U I OiU I 1 104 11I 9 SI 4 4S 4 19 t T 1 1 1 10 Il 41 Um W I IS 10 1 94 Ml 90 tO 0 ll tO 11 11 U 40 4 4 a aO 8 41 1 01 8 11 4 80 7 80 8 94 S 40 m U 7 17 7 84 1 18 l 4 m lS 10 44 11 11 YM 4 1 4 la I 4T T I4 T SI 1 14 U M zyn aldaar vermeld en de aanhaling van flladstone is daar letteriyk overgenomen Ulseboon ik gaarne beken het geheel eens te zgn met die uitdrukking van jHadjstone en deze gerust voor myne rekening wil nemen weet ik niet juist meer of ik behalve die aanhaling dezelfde bewering nog eens in andere woorden heb herhaald wat alleszimi mogeiyk i Ik beken dat ik den Saltan Abdnl Homid een overweldiger heb genoemd usurpartear en dien Sultan op het oog bad toen ik met Gladstone sprak van ce grand assassin die groote moordenaar daarby voegende sans cocur et san pitife zonder hart en zonder medelgden Het was echter niet mgn opzet den Hnltan abi persoon te beleed igen doch ik wilde brandmerken bet stebiei door zyne autocratie vertegenwoordigd door hem abj hoofd van een despotieken staat en dus zynde de eenige verantwoordeiyke manl Elk woord met die bedoeling geuit is door mg goed overwogen en opzetteiyk in zulkon scherpen vorm geuit ik draag dus ook daarvoor de volle verantwoordeiykheid iretig maakte ik gebruik van de mg ongezocht aangeboden gelegenheid om deze bannelingen van een despoot te steunen in bun streven en hun eene vrye uiting te laten geven aan hunne grieven in hun eigenland maar al te vaak in bloed gesmoord en door sluipmoord verstikt Ik wilde hen toonen dat in Nederland de grondwettig erkende yVrgheid van het woord geen ydele lenze is en ben de gelegenheid verschaffen een vloekwaardig systeem van regeering aan den schandpaal te nagelen Waar de vreemde spreker op gematigde wgze gebonden door de plichten der hun in Nederland verleende gastvrybeid lucht gaven aan buime gevoelens meende ik in duideiyker woorden te moeten uitdrukken wie bun doodsvyand is in hun stryd voor den vooruitgang en hun kamp voor de bnmaniteit Van elk dier woorden zal ik gaarne de gevolgen dragen D t rcs4eriBC wordt inmiddelt geacborst tot s namiddags 3 ure Te 3J uur wordt de openbare vergadering hervat Het gewgzigde ontwerp adres op de Troonrede wordt ter tafel gebracht Het zal beden ten 11 ure worden bebaiideld Tot leden der huishoudelijke commissie worden eenparig herbenoemd de hoeren Vimly en Viietander Hein De vergadering is daarna g KMi n De Maatschappij tot exploitatie van Htaatsspoorwegen heeft bet treinpersoneel geïnstrueerd dut van reizigers die up de OKergangsstations van andere spoorwegen geen tijd liebbcn om zich van nieuwe plaatakaarten te voorzien en hiervan aan den condnctcnrs kennis geven geen verhooging mag geheven worden maar alleen de prjjs van het doorreisbiljet tot hot eerstvolgend Btatioo waar zg zich van plaatskaarten kunnen voorzien Door de Nederlandscbe Pomologisehe Verceniglng te Amsterdam wordt a Zaterdag 28 Zondag 24 en Maandag 25 Sept in de Koningszaal van het Koninklijk Zoologisch denootsrhap Natura Arlis Magistra aldaar eene Tenloonateliing gehouden van Vruchten in Nederland gekweekt De beste in Nederland gekweekte Vruchten worden verzonden naar de groote Vmcbtcn Tentoonstclling die in October te Petersburg zal plaats hebben Zaterdag 23 Hept des nam te twee uur wordt de Tentoonstelling in de Koningszaal geopend In de jongstleden vergadering van Directeuren der Nedorlandseho Maatschappij ter bevordering van Nijverheid werd den Heer V H van Keden op zyn verzoek oervol ontslag verleend al Directeur van het Musenm van Konstngverheid te Haarlem en tot Directeur van genoemd Museum werd den Hoer E A von Sceher benoemd en zulks met ingang van 1 November e k Den Hoer van Keden Wflrd den persoonlijken titel van Eere Directeur van bet Museum toegekend De correspondent der N H Ct te Batavia seint Kon patrouille heeft in de V Kola s rijke uitgestrekte tlnmijneu en ook gond ontdekt De jHociaal demokraat meldt dat de beer K van Kol die de meeting der TongTurken te s Gravenhage van 21 luni jl heeft geleld den 11 Hcptembor jl bg den rectator comrailiBaris belast met de uist ctie der strafzaken in bol arrond Breda js geroepen die hom naar aanleiding daérvan een verhoor deed ondergaan Do vergadering zegt het blad schynt dus de ontevredenheid van den Sultan van Tnrfcge te hebben opgewekt Het blad deelt vervolgens de door den heer Van Kol onderteekende verklaring i edf waarin deze zegt te bekennen dat hy bedoelde vergadering beeft geleid en dat van het door hem gesprokene een tamelijk getrouw ver slag is opgenomen in de Mecbveret organe de la loune Turquie van 1 Juli 1899 Na een kort resnm van bet toeagespro kena verklaarde de beer Van Koj vefjjer I Deze en andere door my gedane nÜUaSsn gevotge van de opneming van zU portret in Braziliatth rhe Idadcn Weldra lal Ug aan de Duitucbe jnstitie worden uitgeleverd üjn doel wa de vrouwen die leer vermogend waren maar eenzaam leelden te berooven Het vermogen waarover lang geprocedeerd JH daar bet onzeker wae welke der beide vrouwen bet langu had geleefd bevond zich echter bijna geheel buiten het hulB zoodat den moordenaar slechts een paar dnlzeud m rk in banden vielen Te Berlijn is een brutale moord gepleegd op den beeldhouwer Luigi VaVentini De ongelukkige werd morgen badend in ziJn bloed in t closet van zÓn woning in de WilliolmstraBze gevonden l c moord moet gepleegd zgn door inbreker die den kunstenaar opwachten toen hg s nachts 1 uur zün huis binnentrad Met een zwaar breekwerktttig werd hy mfefgeslagen waarop de moordenaars do vertrekken doorzochten en alles wat zg aan gold en papieren vonden meenamen Zjj lieten geen spoor achter Wel heeft iemand die omstreeks dien tp thuis kwam twee jonge mannen de woning van Valentinl zien uitgaan HjJ dacht dat het gasten van den beeldhouwer waren De iiolitie heeft 1000 mark uitgeloofd om de daders In handen te kragen Eüanr A In Yorkshire en het Urampiangcbergte is gistermiddag sneeuw gevallen IjPiSJK Het proces inzake de capitulatie van Cairte is gisteren begonnen De aanklacht concludeert voor admiraal Montsjo tot levenslange opsluiting en verlies van zyn ambt Heden is do verdediging aan liet woord Ilct heet dat de carlisten tengevolge van ondorlingo mceningsvorschillun van iedere onderneming togen de regeering hebben afgezien OOSTBSBUK HOKOARUÏ Gemengde Berichten De hoofdcommissaris van politie te s Oravenbage maakt bekend dat hy in den avond van 18 September jl aangifte heeft ontvangen dat ten paleize van H M de Koningin worden vermist de na te noemen voorwerpen 2 kristallen Bacohs met gouden doppen en gouden voetstukken 1 gouden spelden of byonteriebakje op gouden voet in den vorm van een schelp zwaar ongeveer 4 4 5 hectogram 1 borstelbak van kristal inet k jour bewerkten gooden deksel de deksel lang 8S cM breed ruim 7 cM Alles van Duitsch modern fabrikaat uit de fabriek van E Schlirman en Co te Frankfort a M en bewerkt met bladen rozen en insecten en relief In verband hiermede wordt de itanbonding bevolen van den eersten zilverbewaarder ten paleize J G Leblang die 15 September jl des middags het paleis verlaten heeft met een vakje eene leugenachtige opgave heeft gedaan en sedert niets meer van zich heeft doe vernemen Hy is 36 jaar oud Er zyn aanwyzingen van schuld tegen hem I Ingeval van ontdekking wordt ten spoedigste boriiht ingewacht To Budapest zijn 17 zeer rumoerige sociaat dentocratische vergaderingen gehouden waarin besloten Is lederen dag betoogingen voor het algemeen stcnirerlit te houden Bij de opening van het I lirlciiicnt zal ecu nion tormanifestatie worden gcliooden voor hol gebouw der Kamers De Donau is eenigszins gevalleiK maar twitohon Woenen en Pest staat nog bgna liet geheele stroomgebied onder water BINNENLAND STATEN GENEHAAL Abha tk MJmfiif Zitting van Woensdag 20 Hoptembcr 1899 Ingekomen ia een lang telegram van de belanghebbenden by de visschershaven te iJmuiden wordt tor inzage gelegd Vooraf werden naar den minister van waterstaat verzonden mot verzoek om inlichtingen adressen teielldor zake Hot ontwerp adroB van antwoord op de Troonrede wordt ter tafel gebracht Het wordt naar de afdeolingen voriondon ten fine van onderzoek I M 11 4 1 4 H 4 41 4 14 IJDI I M 1 11 n n 11 iMi Ulmle SiKHirwegverblDdliigeD met GOUDA ai g J4 JJ ily Oaads Moonlr l l Il w rkMk 0 p IU KatlnKluil M BoltardswD l BoUaidun B I IO 7 SI 1 doof 1 17 Ml M 1 1 u e Ml 4 11 l l 1 41 JO iO 1 4 lUi aiIm 1 I U rt Ni 0TT D 900D il ll 7 ♦ II Bottmdatn Bmn Rottttd in D F ILotlardwa M lUM 1 Mt ja STwert k 1 04 l rdi l n omd 1 01 l Ot 1 14 LM 4 11 4 14 l lt 4 07 f lU 441 1 41 II 4 41 M7 l ll 41 10 1 1 1 ll ti U IO 11 11 w a IM H 7 II l OII 1 49 t II 17 j s7 M 7 4 s l f l o7 li 10 M I M ie li I U 1 11 IM 1 41 11 14 g i hai Moik iKii VwirWrg Hag 14 141 7 4 U l D 4 M4i Mt7 r f Jli t u n i M t 4 M f Jr 1 Voorburg u 0 r r 41 7 T Mi4 1 4 00 i 7 7 4lOMI lll0 lllOJV r k ll J T r TvK JItl0 l W 4ll l o l l7 f 7 S17 4 i n i raa cBT I I7 l M IKO 1 10 u u 1 Il 1 41 ii a iMi 11 00 4 01 Il 7 10 4 H 7 U 40 7 M J 17 lSI 47 l il 10 11 10 41 iwt C 1 41 lO f 4 ia li ll 1 41 t V1 H 1 41 9 81 IJ 1 1 OS 7 4 Il 4 14 a sa 10 41 U U U 9I 1 11 Ml 9 40 1 04 4 11 40 7 1 4 Ii ll 11 1 Ï y gr ï g r f 3 = Ulreehc VTour loa Uude la 41 4 44 t tiêm iW in tl 10 84 11 81 11 01 UT 8 04 I IO 1 1 4 41 4 U 4 1 II 7 41 1 I 0 10 14 I U U I M l i U I5 11 17 4 M IM i 10 14 1 90 7 01 tJH s le M 11 ♦ 7 11 4 l lt Mt fSI M4 N U l M 1U 11 11 11 41 Jl 1 40 9 44 4 4 t lO 4 10 7 11 7 I II 1 01 lA II II IS Nader wordt nog geneld dat de ontvreemde gouden voorwerpen zijn van groote waarde en bebooren tot de dageiykscbe toiletartikelen van H U de Koningin waaraan H M zeer gehecht was Onmiddeliyk werd em nauwkearig onderzoek ingesteld door de inspectenra der recherche de heeren J Aaltsz en H F van Bosmalen wien het gelakte het ontvreemde by een goudsmid te a Oraveabage in beslag te nemen Nog een groot aantal gooden en zilveren voorwerpen van groote waarde eveneen uit de zilverkamer van bet paleis ontvreemd werden mede door genoemde politie ambteuaren in beslag genOmen terwgl vermoed wordt dat nog een oanUl voorwerpen van waarde zfn verkocht en in omloop zyn Het onderzoek is nog in vollen Kan Nader meldt men nog aan het Vad Behalve de als vermist by de poliüe aangegeven voorwerpen zyn by den goadsmid F van Ipeubnrg in bet Achterom nog tal van andere sieraden van groote waarde aangetroffen die volgens verklaring van den goudsmid door den oortvluchtigen zilverbewaarder Leblanc bg hem waren verkocht Prachtige antiek gouden doezen van 4 4 5 honderd golden waarde modem en antiek gouden en zilveren tatelgerei gooden bekers messen lepels en vorken met agaten of Fransch en Saksuch porseleinen beffen en andere voorwerpen te veel om op te noemen zyn door de inspecteurs de heeren Aaltsz en Van Rosmalen in beslag genomen omdat zg vermoeden dat ook die voorwerpen van diefstal afkomstig zyn En hoewel het in beslag genomene reeds een waarde van etteIgke duizenden vertegenwoordigt is dit volgens de verklaring van den goudsmid toch slechts een gedeelte van hetgeen door Leblanc in den loop der laatste jaren by hem is verkocht Een nauwkeurig onderzoek wordt ten Paleize ingesteld naar de voorwerpen welke uit de zilverkamer ontbreken Inmiddels worden de in beslag genomen voorwerpen door de politie ten Paleize teruggebracht tot herkenning De reden dat Leblanc na zyn laatsten diefstal van de kristallen flacons en het gouden speldenbakje gevlucht is moet hierin gezocht worden dat hy kon vermoeden dat by terugkomst van H M de Koningin op 18 dezer zyn wandaad zou worden ontdekt omdat deze voorwerpen geschenken van de Koningin Moeder aan haar dochter geregeld door H U aan baar toilettafel worden gebruikt Voor laatstgenoemde kleinnodieSn ontving Leblanc van den meergenoemden goudsmid f 650 volgens zeggen een bedrag gelgk aan de waarde van bet goud waarmede deze voorwerpen zyn gemonteerd Het vermoeden bestaat dat nog verscheidene voorwerpen zullen vermist worden zoodat de recherche voornemens is ook elders nasporingen te doen Do voortvluchtige Leblanc heeft vrouw en kinderen onverzorgd achtergdlaten Uit Delft meldt men dat behalve het hoofdbestuur van den Tabakbewerkers en Higarenmakersbond ook de ploatseiyke besturen van den Ned R K Volksbond en Patrimonium als bemiddelaars zgn opge 1 IV 10 17 f f 0M lofn 10 10 lO U 10 14 lO Sl 10 40 I I7 l tl J M i OI 1 10 1 17 1 1 P t lO II t 11 41 Jl HQlU to f BJ0 lOaM j f ftt V t 10 08 ff l li 1 f 10 tl ff to 9 11 l tl 10 49 7 1 7 1 I IO S I II lO ll lOJI lO M 4 11 lO U I II Ir 10J7 E 10 1 l 04l 41 1 41 i 0 10 44 10 41 11 07 11 14 11 44 kinderen die 6 jaren ond zjn of ta het jaar der toelating dien teeftyd bereiken en op de 2e Burgerschool voor meisjes die alleen toegankelgk is voor kinderen welke in bet jaar der toelating den leettgd van 12 jaren bereiken eveneens ééns per jaar nameiyk in de maand Volgens de regeling der scbooltyden kunnen de leerlingen op Dinsdag in de morgenuren en des namiddags tot half 3 nnr van de godsdienstleeraren godsdienstonderwg ontvangen Op de 2e Burgerschool voor meisjes is de Woensdagnamiddag voor bet godsdienstonderwys aangewezen Het schoolgeld bedraagt op de Tusschenschüol f 0 10 per week op de Ie Burgerschool voor jongen en op de Ie Burgerschool voor meisjes f 1 50 per maaud op de 2e Burgerschool voor jongens en op de 2e Burgerechool voor meisjes f 30 per jaar Kinderen van onvermogende ouders kunnen om niet op de Burgerscholen worden toegelaten en kinderen van minvermogenden tegen betaling op de Ie Burgerscholen van f i 80 per maand op de 2e Bargerscholen f 2 50 per drie maanden Veertien leerlingen ontvingen volgens deze bepaling kosteloos ondorwgs Met de Gemeentebesturen van Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Oudewaler Reenwgk Stolwyk Waddiniveen en Zevenhuizen is eene regeling getroffen waarbg zg aan deze Gemeente jaariyk eene vaste som per leerling betalen ongeveer overeenkomende met hot verschil tusscben den kostenden prgs en het bedrag van bet schoolgeld dat dour de ouders of verzorgers zelf moet worden voldaan terwyi de Gemeentebesturen van Boskoop en Woerden op zich genomen bobben na afloop van elk dienstjaar den kostenden prys van het onderwys der bezochte school per leerling te vergoeden Do bedoelde voste som werd bepaald voor de beide Kostelooze Scholen op f 19 voor de Tusschensehool op f 14 voor de beide Eerste Burgerscholen op f 15 en voor de buide Tweede Burgerscholen op f 25 per leerling De Gemeente ontving door deze regeling over 1898 f 1464 32 Aan de beide Kostelooze Scholen en de Tussehenschool zgn schoolbibliotheken verbondon waarvan zoowel door leerlingen als door niet leerlingen oen druk gebruik gemaakt wordt Het aantal boekwerken of nummers is wederom toegenomen en bedraagt thans op de lo Kostelooze Schooi 621 de 2e Kostelooze School 518 en op de Tussehenschool 615 De examens werden op de daarvoor bepaalde tgdstippen gehouden over de vorderingen der leerlingen kon men over het algemeen zeer tevreden zyn Op de boidj Kostelooze Scholen de Tnsschenschool en de beide Avond of llerhalingsscbolen hadden bovendien de gewone prgsuitdeeliiigen plaats Op de beide laatstgenoemde scholen was het aantal leerlingen die voor een prgs in aanmerking konden komen zeer groot Wordt vervolgd Stolwijk Alhier werd gisteren eene rlngryderg gehouden waaraan door 26 paren werd deelgonomon Do Ie prgs voor Dames werd behaald door mej J C den Held te Gouda de 2e door mej G Verkerk alhier en de 3o door mej A Boogaerdt alhier De Ie prgs voor heeren viel ten deel aan den beer D Baas alhier de 2e aan A Kool te Gonderak en de 3e aan P van der Linde alhier Rechtszaken In de zaak van den onbezoldigden rgksveldwachter die wegens het jagen op de Gooische Heide zonder vergunning werd veroordeeld doch zich er op beriep dat hg als Erfgooier tot bedoelde jacht gerechtigd zou zgn concludeerde Dinsdag de advocaat generaal by den Hoogen Raad mr Noyon tot vernietiging van het veroordeelend vonnis en schorsing van de strafvervolging op grond van het bestaan van een geschilpunt van bnrgerlgk rbcht HARKT BBBIC4TBN GtoUdA 21 September 1899 Granen onveranderd stemming vast Tarwe Zeenwschc 6 25 4 6 60 Mindere dito 6 4 6 ao Afwijkende 5 25 i 5 50 PoHer ƒ 5 75 4 6 Rogge Zecuwsche 3150 4 5 75 P ler 5 4 5 25 Gerst Winter 5 o 4 SiS Zomer 4 90 4 5 25 Chevallier 5 75 4 6 50 Haver per heet 3 10 4 3 50 V M kilo 6 90 4 7 30 Hennep j zaad Iklandache o 4 fluitenlandache 8 75 4 ƒ 9 Kanarieaaad 7 50 4 Sjj Koolzaad 2S 4 8 70 Erwten Kookérwtca 8 4 8 50 Niet kookeode o 4 ƒ o Buitenlandsche voererwten per 80 fcilo o 4 o Boonen Bruineboonen 9 u 4 ƒ 10 50 Duivenboonen o 4 o Paardeboonen o 4 o Mais per 100 Kilo Bonte Ameiikaansche 4 70 4 4 80 Ciaqusntine 6 5 Odessa GEHUWD 20 Sept H Helteia en J E E Donwens S Prtaienberg en C de Vos A van Leeuwen en M G de Kodts Houtman P Ravestyn en W de Koning A Boelen en E C van As BeenvUk GEBOREN lan ouders G Jongeneel en J Kot lacob ouders A van Spengen en de Koning OVERLEDEN M van don Berg 77 j GEllliWI A van Damen l Boelhonwer Nieuwe Parapliiies v M r Dames en Heeren A 7aQ OS Al M l Tailleur Kl iwi K 73 730 GOUDA Tel0pk n X SI lU urs van linslerdaiii 1 SKPTE MBfcR Vikn atkn NlDiauso Uarl Nixl W 8 IVi 91Vi 81 S Vis loof 881I 88 4V l 4 dito dito dltc 8 dito dito dito 9 Hosa a Ulil aoull 1881 94 lTauI I iMlir iiiig IB8 I1 I Oonma Obl 10 iiapigr 1868 I ililo ia iil ll l I PoETUOAL Otil met coupon 9 dllo ticket 8 Reiusu Obl Hionanl 18 4 4 81 e 611 V lÖÏ s 17 V dito Uoeoni 1880 4 dllo bij Rothi 1889 4 dito l i Hop 1889 90 4 d lo lo goud Inu 1888 4 dito illlo dito 1884 8 Va af isli P rpel KThull 1881 4 Tii i4u 0a it Ci gv loen 1890 4 l tie Iiwiing iotic O Il ls ImfDiii aar fl O 14 ib Zolu 4ra Ki p V oblg 11 14 IlllIoo Ubl iliiil aoh 18 0 1001 VasnoiiA OM 4 onl 1881 84V AnaiitntM Obligaliau 1891 8 90 KoTtlaDAa SlKil lnu 1894 9 1 NiD N Afr H nclaia aand Aranil II Tab Hg n rlili atan 831 DahHaataobanplj dito 484 118 110 Q k I 1981 00 18 UI 7V Am Hrpolheekb pnudbr 41 uU 4iü d r Vocstanl aaud 68 Or lljrpolhi kb pandbr 4Vi UI N larlandii ha ia k aaud 104 Nad HaiidalmaalBiih dito 164 N W k Pao Hvp h paudbr 8 6 BotLlly otli lib pauillr 41 au llypothMa dito 4 Omtsks o t Hong bank aaa l UusL llypotbeakbaiik paudb 8 Amioixa Kijui bypotb paa tb 4 Haiw I O ft l l n lort 4 NlD lioll U 8poui tii aai d Hy tctKip v 8t 8pw aaud NmI liid Spoorwegm aaiid Nad Zuid Arr 8pm aaiid 6 dito dito dllo ll l dito I iTauiBpoor 1187 8 A Kobl 9 8 iooft 100 114 1411 81 104 74 104 97 4 y 69 J 160 110 108 104 09 11 100 U7 117 101 841 841 Ontvangen de MoUTeauté s ia Zuid ilal SDwng A H obl 8 foLPN Warsobau Wsonan aand BOSL Gr Ru 8pw Hi abl 4 Balllaoha ililo aaud Vutowa dito aaud 6 Iwaag Dombr dito aaud 6 Knrsk Cb Aaow Bp kap opl 4 dllo dito oblig 4 AaiaiSA Vxal l ao Bp H j al l l Cbio kNortb W pr aao dit dito Wio 8t Helar obl 7 Danvur a Eio Ir Spm cart T a llliflols 0Dtral obl io goud 4 UuUt fc Na hflIliOart v aaDd Uaiii u N Bpw M la byp a I Miss K in a v 4pCl pre aand H YorkOutuokWMt aaiid dto Foiio Obio ohllg I OragoD Ualif lo byp in goud 6 8t PauL Mimi kMaoil obl Uu Pao Hoof Ion obig 4 dito dito LlricCol lohyp 0 6 Oamaua Can South Obart i aau I Vm C Sallw kNa lcb d 0 Anilerd Omnibus Mij aaud Kottord Tmmwe Maais tand Nau 8Ud Amilcrdam aaud I Btad Bo tordam land 9 Biuii 8l i Anlwarpeu 1187 S J 8 ad Brusaal 1888 87 HoKo Theisa Btgullr O sclsoh 4 OMn t 8laataleMii I86P I K K Oost B ür 1880 8 apASli Stall Madrid 3 I SS N n Vrr Ba AvI Spo l eert Drapde Paris en Velveteens U SAM80M ADVERTEirriEN HaPaVANWlJMGAiniIM OlFFhUft SPECIALITEl r in alle soorten HAABWDUZEN