Goudsche Courant, zaterdag 23 september 1899

Zaterdag 33 September 1899 o 7999 38ste Jaargang ftOÜDSCHE COÜRAOT jyieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken reIrfMin o M De Uitgave dezer Courant g eschiedt 1 a g e I ij k s iaet uitzoi d nn van Zon en Feestdagen De prijg jier drie maanden is 1 23 franco jier post 1 70 Afzonderlijke NoroiBPr V 1 T F CENTEN Teletaen V At ADVERT E NTIEN worden g eplaaUt van 1 6 regels 50 Centen iedere reg el meer lil Centen iroote letters wonicn l erekend naar plaatsruimte In ending van Advertentiën tot 1 uur des midd DfOkTan A MIINKKAN AKn Een Heer i ae tezighcden batten stailK hebbende VEAAGT Kost en Inwoning met VRUE KAHER Brieven met pr opgavo onder letter Baroan van deze Courant TerstoiKl gewraagd EENE Ki INKE WERKMEID voor do Ccnken goed kunnende cjjnnrcn en voorïien van goede getuigen Loon 1 200 met verhooging Adres Hotel m Oibkk DoKLE Tonrnooivcld Den Haag TE HUUB TERSTONIJ OF LATER een BOVENHUIS Adre KLIIWEELEN HIN 4EL B22 EERSTE NEDBRLANDSCHB RIJWIELFABRIEK Directeur il HUROKllH OKVKNTKR londi T rem on nebermen I met 87 50 90 110 125 145 leo 155 190 lEN op Hodel A Model A Model A Model AA Model AAA LUXE Rl IWIEl GBiWONE ACATÈNE8 LUXE A Aïi NE P S DAMEH KETTBJGRIJWTEl alle prdicn I 5 hoogor ïerleqfDWODrdijifir i C HE RI ITER iloi Nieuw onoiertrofflfii rof Dr Uolnir ollmkoiid lUTTW SKACHf lUXlB Allnn t ht nut Kiktlelumiik tot roortdnrendo rwlical en eker genming n alle wilt de raewt hardnekkigi xenuwulfkloit Tooral oiit t n door mpKjp idwaliilgeo op jeugdig ii leeftijd Totale goneiing van elke üwakto Hloek noht Benaowdheid Hooldpün Migraine Hartklopping Maagptin leclite pÖHertering On ermogen Impnten Pollutione ent Uitvoerige pro p otinMD I njnpcr Po oli i luMmlu Uracil Oentrai T Mnah A V Bl ZnHIwmnwI I ep6ti M CIdImii fc o Amiturdow 1 lUpliel OrevonliaKe J llnlmmiui ilo J nitJ Oin lU ll t liuii Wc Iff k lii 1 Oouil 011 b Ho drogillon H J VAN SCIfALEN Behanger m ffeer ler Lnnge Jrooneuilnnl I 108 1 Vmiiliiindi ii iM h Kvoiili sordvrrtig BehaiiKNcIpiipicreii TAPIJÏEH OvoxaAjxxstöffen ZEILEN LlNOLEl MS n i i nz OeóomblDeerde NATUUR 6iNEESIIIRICBTIN6 Uior Blanlfii kruWfii luelit MU llimndcrc liclMmlelinK vae fKlIWilcktrn vcrlw ikkingcil nis geiolglv in loshamlige lerfwijiw of jiMijs ligi liHilcii riK hilcn hoofd en ruglihlcn SleekiHCW niaarlUdea tlMhlf kloerfsmeiiglag lekten der üiofwlwullni bimtlUden rhe iii ll inii IssrhiM vlchteo ün huidiiokten Billijk pen 100 Bxteriw lieliamleling in KKiale MvalIpn ProspfelB op aanvrage gratM ca fruHCo Sanatorium Arentsburgh VlrOIIBlItn liy l cn tlaag an de ti tlitUjj r JAABLUSSCÏS 7 S10TI1IB Bï BI 1 OELEöENHïn DEK Vr je Vee en Paardenmarkten OP WOK SDAü 18 OCTOBER en op VRIJDAG 20 OCTOBRR 1899 te GOUDA Bij plaatsing der Loten al de l te Prü bcirtaan in een COMPLEETE BESPANNINU de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEEBTIU STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen UtTEN yn verkrygbaar tegen 1 hel Lol 11 voor f 10 bij A B1U KMA en Zi LAN K TIENDEWEO c 1 O s o Minmtal O P uGmpami vCS Kort ovarzicbt ooier PrUioouraDt HHERRrea Pale en r4old A Dry van af f 16 50 per 12 eas 9 12 12 Reaeb 15 18 1 60 1 75 5 2 25 O 45 Fl I 2 B 1 e r PT r ROODE en WITTE PÜRTWUNEN m t o i MADERA S droog en ïoet Vermouth lo Turin ItODKOA champagne COGNAC k t 1 75 I 2 25 l 2 75 f 3 25 t 8 75 en S 0TCH WH1 SKV Per Fl Pe Ank f 27 75 31 r 36 2 53 K 84 c 42 37 50 H + 7 3 I 0 65 Nto 0 75 0 85 1 1 25 rjSTBAC CHATEAU VALROSE s 8t EHTEI HE St EMIUON 1H94 PAUILLAC 1893 o 8 4RAVEH Witte Bordeara OM P g HAUTERNE l 5 ZEI l lNGER Moeiel 0 90 BOI RGOCJNE MO De flessohp z n in den prjjien begrepen en worden i 8 ot per stuk teruggenomen g BJ elke hoeveelheid verkr gbiiar bjj De flrina T CREBAI Gouda 2 t Toormt op de ECHT Juuidta 3c 2Uaff met rood letter Oberlahnstein verkrijgbaar Overd OIHUTCUKOCIiVICroKIABROM OBCKlAHIISWII MaatsehappfJ tot tkepUtüaUe van de Fietorta Brtm KarWwr voor Nederland Boompfe êO Oterdant iiuHeii gy niet wilt hoesten gebrnikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmivén Borstlionig Extract mmH uit i v Kttninklgke Stotiinfabriek De Honingbloem van H 1 VAW SCHAIK CO DenllaagrJolleiaaKieB SCSAIK ft SCHAIK t SCHAIK ft SCHAIK SOBAIK ft SCHAIK ft SCHAIK ft SCHAIK SCHAIK SC IAIK ft VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Van Oo a Illlell Xktho ket li w midilol der wereld Co 8 Meliaatbe geneest Kinkhoest CO S MoIl Qtlie neiieest ihiowhI oud aU jong CO B Melianthe mug in geen huiigeiiu ontbreken CO I MellftnthO l t oortdoreucl onder Scheikundig tnelilM Oo S MOUanthe helpt onherroepelvk Co 8 Melianlhe i Iwkroohd ni t KerediptomR s Co 8 Meliatlthe ii bekuwod met Goud Co 8 Hel aDtbO iiekmond met Zilrer CO 8 Melianthe i verkrijgbiuii in naconi van 40 Cf 70 dl CU ft J C bg Firma WOLFF Jt Co Westharen 193 Ganda I Ml KHIKS Kleiweg K 100 j K U vi MILD Veeratal B 126 te aoHda A BOllMAN HaordrKht UATELANO flo op B V WI IK Oadrn T H KOLKMAN Waddiiixvea O ttOLLMAN BocUmnen PINK8K Nmmrktrla d Uut W J rta DAM Haatlneh A N TiiiZKSijEN Sdioonimin A SLEGT lieb aan tot bet lererM van Ztiiver Zeeuwtoh Tarwebrood 1M rent de K O NIEUWE HAVKN 28 H Bekroond op de Inlernalionale Tentooaitelling van Bakkerg Maalderij en Kook kaait te i rravtnlutge mei wn diploma Vergald Xilveren Medaille Het Atelier Studio iB het tuftte adres Toor VerrrooilMfen t Rf ird4BeUewerk AtobeTclsfiA Fl Sing l r 82 I T d W LS FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IK eheiiiisrbt Wasscbrrij il OPPE IIKIMEIt 10 KrutHkaiU Botttrdam UakMTetocrd dnnr Z U des Koaiag der Balgen Ilnofddepdt voor GOUDA de Haar V VAN OS Az ri ecialit€iit Toor het ntunmeii en verren vftB ftUe Heeren en l Knieigarden ben alH ok aUe Kind rgoederen Kpecialo inrichting wwt het itoofu d van plnchemantfili Teereu tKint eilK jordynen ialelkleeden roï worden naar de □ lenwate en laaiiitf methods goïertd Alle goederen hetzg gentoontd H Kevertd worden onBchadelyk oor Ab gevondlieid rolgens itaal bewerkt ICoii ware S ii4 voor de ongelukkig tUicbtoSMa dor Zeltbevlekkiug Ooanie eii gebe me iiti attiogon 11 Set beroemde werk Z Dr HetauK Hollandiiche uitgave met 27 afb Prga 2 gulden Ieder die aan de venehnkkelgku gevolgen vau deae ondeugd lydi moet hst iMen d oprechte ieenng die liet geeft redt jaai ki duizend van een ukeren dood Te verkrggen hp hatVerlagB Magaxin U Leipzig Neuioarkt 54 frauco tegen luzendiug van het bedng ook 1X1 K atse 3lB n tn Iken hoelthandel in Holland ItOV PD IKK ODÜJB NIOHTOAP VorkrÜgbur b i PEKTERS Jz AU bow s van eehthoid u oaehet en urk iteed voorKeu vao deo aaan der IHnu P BOPFK GOUUA f T 8CHIKDAMMEM Bnltfnlanilscb Ovcralclii De Parjjsche bladen bevatten de volgende verklaring van Dreyins Do regeering der Republiek scheukt rag de vrgbeid weer die voor mjj niets is zonder de eer Van heden af zal ik het borstel van de vreesciyke rechteriyke dwaling biyven nastreven waar an ik nog steeds het slachtoöer ben Ik wil dat geheel Frankryk door een eindvonnis zal weten dat ik onsehnldig ben Myn hart zal niet tot rast komen vooraleer er geen Fransohc meer bestaan die niy de afschnweiykc misdaad knunen ten laste leggen welke een ander begaan heelt Het gedeelte van bet Lniembonrg paleis waar de Senaats commissie van instructie werkt men rekent dat zg vier of vgl weken noodig zal hebben is geheel algesloten van het overige deel Een der leden heeft gezegd dat er geen mededeeling van welken aard ook aan de pere zon worden gedaan de commissie zon m dat opzicht de gewone rechters van instructie eens een leaie geven Het gerucht liep dat er ook nog een 5Be nator in de vervolging betrokken zou worden Te Havre is huiszoeking gedaan in de bnreau s van twee royaliatische bladen te Angers bg verscheidene bekende katholieke leider Heden zal naar alle waars ynlgkheid de kabinetsraad te Londen byeenkümen oin te overwegen wat de Engelsche regeering te doen staat na de alwgzing van de eischen in haar laatste nota gesteld Zaterdag heeft naar men zich herinnert het gerucht geloopen dut Engeland er aan dacht nn een nieuwe conventie te ontwerpen waarin het 0 a de ontwapening van de Transvaalsche krygsmacht en de ontmanteling van do forten rondom Pretoria zou verlangen Als de Engelsche regccring werkeljk zulke overdreven pienwe eischen in den zin mocht hebben is er n ttuurlgk in het geheel geen kans meer op hef li hond van den vrede Staatssecretwil Hciti hcejt dit reeds aan een journalist die hem interviewde te verstaan gegeven en ook andere leden van de Transvaalsche rcgecring hebben gezegd dat de Transvaal den naam van een natie onwaardig zou wezen als zg zich ook maar aan een tiende van de geruchtsgewys vermelde voorwaarden onderwierp Liever zouden zy sterven dan zich te laten verlagen tot blanke kaffers Het feit dat de Engelsche regeering een week laat verstrgken vóór zg beraadslaagt FEUILLETON GfdenkMkrllteo vu eeo Geluktoeker ANNIBAL DE VONDELING Naar het Franuk noOR W NUTTER JOJ Ze gclooven zich rijk machtig almachtig vt zien zich in Imn verbeelding geéerd gediend hunne illusie hebben voor he al de waarde van werkelijkheden Zij twijfclen ielf in het minst niet aan wat ze zich inbeelden iHon denkbeeldig £ luk hun ingebeelde rijkdom voldoet hun meer n de werkelijkheid menig ander Zij rijn tevredeneri in hun schijngeluk dan vele verstandige liedere die tastbaar bezitten wat zij zich slechts drooirten Over het algemeen dnrf ik volhouden dat krankzinnigheid zooUng ze in deze periode blijft nog zoo n otkchuwelijke kwaal niet is y oderwijl de directeur sprak naderde hen een jonkman Deze jonkman liep geheel alleen Ken uitdrukking van diepe trenngheid lag over zijn gelaat als in diep mulenken verzonken liep h voort De prinses wierp een blik op den jonkman zij deinsde ontzet aciueruit Dat was de jonkman uit het thé tre de la G iité Zij herkemle hem oogenblikkelijk Het was inderdaad Louis Annibal of burggraaf RiVhael s over het Transvaalsche antwoord is cilitor zooals wy reeds eonige dagen geleden hebben opgemerkt een aanwgzing dat zg geen overhaaste dingin zal doen Hot vermoeden wint zoodoende veld dat de regeering deze weck nog geen ultimatum zal stollen Lord Salisbury heelt Din sdag in zgn particBliere kamar aan het ministerie van buiteulandsche zaken en paar aar met Chamberlain geconfereerd Denzelfde avond is Salisbury weer naar Hat6eld teruggekeerd Chamberlain blgft echter nog voor oiihepaalden tgd in de stad Sir Engeland is in dit geval bereid de torraeele verzekering te geven dat de integriteit van den Vrystaat streng zal wordengeëerbiedigd Het is volkomen ohjuist dat Engeland de onafhankoiykheid van den Vrystaat wenseht ua tt taMm President Steyn antwoordde dat hy volkomen deelt in de verwachting van een vredelievende oplossing der gerezen geschillen Hg ziet z lls nu nog niet in dat gewapend optreden de eenigc oplossing zou zyn Mot het oog op de bestaande spanning in ZnldAfrika betreurt hg juist daarom het afzenden van troepen De president zegt verder dat hg alles wil doen wat in zyn vermogen is om dl opgewondenheid tot bedaren te brengen Maar indien op de ingeslagen weg wordt voortgegaan en verdere militaire toeboreidselon aan de grenzen zullen volgen zullen de burgers dit niet onwaarschynlgk beschouwen als een bedreiging en zal daardoor een sterk gevoel van wantrouwen en ongerustheid veroorzaakt worden Kn wanneer ongevenschte ontwikkelingen zich mochten voordoen zal de veruntwoordeiykbeid daarvoor niet rusten op den Vrgstaat De dépêche van sir Alfred Milner zal heden aan den Volksraad worden voorgelegd In een byeenkomst van 53 Afrikaanderleden van het parlement te Kaapstad is besloten het volgende telegram aan president Kmger te zenden Wy sjmpathiseeren volkomen met onze Transvaalsche verwanten in de moeiiykheden De directeur liemerkte haar plotselinge ontstel tenis en schreef deze toe a in een plotseling opkomende vrees omtrent de bedoelingen van dien jonkman die zeer dicht langs hen heen kwam iWie js dal vroeg Otynkpia Ik weet het niet antwoordde de directeur Hij is krankzinnig van liefde HOOFDSTUK XVI DE KaANKZINNfOe De laatóte woorden die prinses t lympia vernam brachten bij haar een vreemde gewaarwording teweeg Krankzinnig van liefde I Dat had men gezegd De jonkman die zij in het theater gezieivyhad dien zij op het eerste oogenblik dat zij hem had gezien lief had gekregen de jonkman die zij met al het viuir van haar zuidelijk bloed begeerd had die jonkman was krankzinnig van liefde In haar romantisch gemoed vatte oog likkelijk het vermoeden post dat hij misschien krankzinnig was uit liefde tot haar Een krankzinnigen minnaar I Ware hij ook krankzinnig om der wille van een ander toch Jjegeerde zij hem Haar hart honsde een wijde lionzon open zich voor haar Het was liaar of ze in een nieuwe toekomst blikte in een verschiet vol won lerlijk geluk vol zonderling genot Zij zou een krankzinnige liefhebben Die jonkman dacht zij lis op het oogenblik geen levend wezen niet georganiseerd als een aoA die y ondervinden Terwgl wy de concessies die zy reeds in t belang van den vrede hebben gedaan zeer waardeeren dringen w met ernst aan op do noodzakeiykheid dat ly al het uiogeiyke doen wat zy kannen tonder hun onathunkeiykheld prys te geven auB de rampen van een oorlog te voorkomen wy geven toe dat een gemeenschappeiyk otderzock geiyk Chamberlain voorstelt niet kan worden gevraagd als een recht maar gelooven dat zulk een commissie een uitweg tsi opleveren uit de moeilgkheden die dicht naderen tot een crisis waarvan de gevolgen noodlottig zouden kunnen worden niet alleen vOor de Tran svaal en voor de broeders in den Vrystaat maar ook voor do Alrlkaander party iu de Kaapkolonie Tegenover het dreigende gevaar en de oOgenbllkkelgke gevolgen daarvan wachten wy de hi slissing van Uwe Hoog Edele den Uitvoerenden Haad en den Volksraad Zelts de kans olii te worden misverstaan is in dit geval voor ons van minder belang Wy verzoeken Uwe Hoog Edele Ringend om deze woorden alleen zgn ingegeven door een krachtig gevoel van gemeenschap onzer belangen en gevaren vertroawoiyk voor te loggen aan den Uitvoerenden Rhad en oen Volksraad Kruger antwoordde bierop het volgende Pretoria 20 September 11r wensch o on anderen vriendeiyko belangslellonden mede te deelen zooals gy ongetwijfeld reeds zult gezien hebben uit ons antwoord aan de Engelsche Regeering dat wy de zaak in overeenstemming met uwen wensch hebben beschouwd en de uitnoodiglng voor de gemengde commissie hebben aangenomen Waarom die aanneming eerst tbans plaats had is gebleken uit de reeds medegedeelde dJ p ihe aan de Engelsche liegeering Ik dank u en de andere vrienden opnieuw hnrtelgk voor de wyze waarop gy onze pogingen hebt gesteund om te komen tot een vredelievende en bevredigende oplossing en spreekt daarby den wetiSch nlt dat uw werk en bet onze niet vruchteloos moge zyn geweest Ten slotte werd de volgende motie aangenomen De meeting heelt met groote voldoening vernomen dat de Uitvoerende Raad van Transvaal de uitnoodiging heelt aangenomen voor de gemengde commissie en vertrouwt dat die aanneming het uitbreken van feitelyke vyandelgkheden onmogeiyk zal maken Binnen enkele dagen zal de OostenrykBche Regeering In den vorm van besluiten der het is een automaat een grill ge automaat wiens lieweuingen en hand wijzen nooit vooraf te bepalen zijn een eeuwigdurende bron van onverwachte dingen Ik zal den geest der liefde in hem blazen Ik zal dien levend doode liezielen roet frisch nieuw leven Ik zal zijn verstand op nieuw doen schitteren door zijn hart te vervullen ik zal hem zijn ziel teruggeven ik zal zijn hart gakaniseeren Raphael liep rondom een perk De groep gevormd door den directeur prinses Olympia met haar intendant en den sleuteldrage stond aan den kant van dit perk De prinses zaj dat de jonkman hen nogmaals zou passeeren Zij volgde hem met de oogen en luisterde niet meer naar de beschrijvingen van den directeur Zij besloot dien jonkman aan te spreke i Vreeztnde dat het misschien verboden was dat te doen gaf zij haar voornemen niet 1e kennen Hij naderde met blijdschap zag Olympia dat de jonkman het ronde perk hield haar dus voorbij zou moeten gaan Hij was thans op eenige nieters afstand van haar genaderd De prins wilde op hem toetreden en hem aanspreken Met was overbodig RajihJel bleef staan Hi beschouwde de x hoone dame voor hem met grpete landacht Toen kwam hij naderbij en zeide op zachten t aarmoedigen soinberen toon tGij zijt schoon mevrouw zoo schoon dat gij op alle twee gelijkt I Hier zweeg de jonkman en bracht de hand aan het hoofd genomen op grond van g 14 der Orondwet de helangrykste onderdeelen van de overeenkomst tusschen Oostenryk eii Hongarye afkondigen Deze zyn het handelslractaat het douane tractaat on hjpt bank tractaat De overeenkotnst betrelfende de indirecte belastingen voor eenigen tyd eveneens by keizeriyk besluit afgekondigd heelt reeds aanleiding gegeven tot de opstootjes over do broodon suikerbelasting die van zulke ernstige botsingen de oorzaak geworden sy De Hongaarsche Regeoring zal te geljjker tyd in Hongarge de wetten alkondigen die de goedkearing der overeenkomst bevatten en die door de Kamers aangenomen en door de Kroon bekrachtigd voor Hongarije de overeenkomst maken tot een wettige regeling Het schynt das dat Koloman Szell de toepassing van 8 14 in UoBtenit k voor een wettige regeling acht en zich daarmede behelpt om de overeenkomst niet opnieuw te doen schipbrenk lyden Daar de rechterzy van do Belgische Kamer geen zin heeft om altyd in voldoenden getale op te komen ten einde de tnktiek van Smeets te verUdelen wil ie het reglement verandereh en bot verzoek om atleziiig van de namen moeiiyker maken Do commissie stolt de Kamer voor een nieuw artikel in bet reglement op te nemen bepalende dat voor het verzoek tien leden uoodig zyn eH dat het eerst de namen van de verioekera zullen worden algelezen Eergisteren sprak De Juchteiiaerc voor de Béthnne tegen bet regeeringsontworp tot toepassing van de evenredige vertegenwoordiging Verspreide ncriclilrn FaANKafjfi De fort Chabrol raop is nlt Jisternacht te halfdrie had op het gerucht dat lules Onérin lou worden aangevallen zich een groote me nigte In de nabyheid van de Rue de Chabrol verzameld Het verkeer in die straat was verboden Voortdurend werd de politic versterkt terwyi ook een uldeeling rcpuhlikciusche gardes te paard en te voet en 2110 man linietroepen aankwamen De aanval zon geschieden onder leiding van den proleet van politie Lepine De antlsemlet4sche kaïneralgevaardigden Mlllevoye en Lasies hadden verlof gekregan iuérin over te lialen szich over te geven en ofschoon deze aanvankeiyk tegenwerpingen maakte beloolde hy even over halfdrie dat hy zich te 4 uur zou overgeven fWat wil hij zeggen vrqeg prinses Olympia aan den directeur f Maar mevrouw antwoordde deze b l is een ondankbaar werk om lieteekenls en verband te zoeken in de woorden van een krankzinnige l eze jonkman schijnt twee vrouwen liefgeharlle hebben want hij spreekt altijd over haar Op dit oogenblik viel Raphael in de groep nog dichter naderende Gij hebt de trekken van Mathilda gil lijkt op beiden mevrouw sjirekend Dat tiegrijp ik niet Mathilda geleek m het gcliect niet op Kmilie en Emilie geleek in het geheel niet op Mathilda Kn toch gelijkt il op alle twee iDie arme jonkman zeide de prinses overluld om aan hetgeen ze nu doen ging het karakter van uit medelijden voortspruitende geven Zij trad op den jonkman toe en vro op zachten toon tGelijk ik de twee vrouwen waarvan u spreekt mijnheer tU lijkt op Mathilda en op Kroilie op alle twee was het antwoord iWie zijn dat iDat zijn zij die ik liefheb Beiden Ja En hebt gij z zeer lief tfie twee vrouwen a tot stervjens toe Ën hebt ge allebei met evenveel knvcht lief mHen even sierk sEven sterlj dat weet ik niet Ik kan mijn hart niet we n Wtrit MrvtUi t