Goudsche Courant, zaterdag 23 september 1899

T f r T f l Zoni r ll ii8t 18 9 Amevaogei I Hei Tüd vai fireeiwlct Otrflcli SpoorweRverWndlngen mV GOID I II II 7 14 11 11 1 1 7 K 1 14 1 1 1 40 MO 7 1 lÜl tH t Hm I w V ltMi t U kl mb ikar tafn bin 4l latitt Miudad n m l 4m BiBptilltllw O O D 4 M nm u i i tl 1 11 7 tM 1 41 i ll II 11 44 U OS 1 00 na mUfim I U 00 10 0 10 17 l ltUlrf t t l W 1 7 1 7 11 l t 1 70 lt t0 l 10 11 10 40 0 11 10 11 III J 10 17 r M p 10 10 t il y 141 I V O 10 44 lO M V1 07 11 44 l 17 M ll H 10 4111 411 r H B T nm 11 10 MO 1 4 J J7 I II 1 71 I U 1 IJ l 4 t t H 7 7 40 5 4 l li 1 0 1 11 1 MO 1 1 I tl 4 45 I II IJ 7 11 I IO II 1 41 ► W 1 41 40 71 i ttl 10 00 n SO 11 1111 401 44 l t t 4l 1 0 I II 10 7 S0 t M V 40 l OO 7 117 14 Ml 1 41 IMS 10 4111 41 1 1 1 1 t Mt 4 17 4 tt 1 47 7 11 7 1 1 14 lf 10 17 11 10 J J2 i i ns 7 4 i i Ml sii iu I ttl I tl 7 iS M 1 4 ü tO l i ll 10 31 l tS 11 01 I S7 101 I IO S t t tl Ml l il M 10 11 II Si 11 17 7 1 J l M 1 14 10 1 11 SSO 7 01 S ll 10 4 1 SI t 7 S MO 7 11 7 t7 Mi 0 l lt I II 10 4 U U 11 11 De toebereidmlen tot bestonning ru de vesting w rdeu ccUtcr voortgaiiet eii tegen 1 Mr Dtimd ècn ti Omliriinda pait li de Knn de babrul gereed um bet uuodlge water te leveren waarmede talrdke brandweerlieden bet tutt xondni aitkpiiiien iinirfai clitte het bUkbMr een ti weinig eriintig einde voor zjn M dagen geloden btjgonsen hcidenfeit want eenlge minoten ever vi iren ging de dear van bat lirand Oeridcnt open en yenicheen hö vergejeld yaBMilltvoyeen Lasiee op Itraat Het buofd van de veiligbeidii H lit e Coekefert kwam onniiddell k naiir hem toe en rreiteordc hem l er rytuig werd Oncrin naar bel tépM gevoerd terwjjl zyn maltker in vr heid werden gelaten Heilige jouraalinten die een inanileKtatie ten gunste van Unèrin wilden uitlokken werden onmiddellijk gearresteerd Den geheelen dag wemelde het giHteren in de Rue de habrol van nieawBgierigen die de venting van diehtbij wilden ïien De politic wilde hniHKoeking duen doch moeNt daarmede ophouden wegen de vcrpentendc Ineht in het hniii De brandweer tal het rommeltje nu eent opruimen Op het I epOt vroeg uorin eorKt om eten want van hot begin van bet Iwlog al verklaarde hy heh ik honger gehad Daanm werd hy in verhoor genomen en vervolgend nnnr de HantA gevangenin gebracht waar hy in de n loop van den dag ondervraagd werd door Bérengor voorzitter van de comminnie van Inntnictie ait don Senaat DviT CHI A ll Een echtpaar t Kranklurt am Main heetl lyn jonggeboren zoon op het gemeenfehuiM doen UiüchrUven met de voornamen Han Uborl D M r en de eiarina van Itunland hebben gisteren aan boord van hun jacht PoolHter Kopenhagen verlaten met bentemming naar Kiel PoBTroii Te Oporto heeft e n groote menigte niet steenen geworpen naar het rytuig van een dokter die lykNcliouwing moout houden van een aan jioKt overledene Ken detaehenutnt politie dat een pentiyder naar het lazaret bracht werd cvcneen met Hteenen aangevallen Kc dotachetnent cavalerie word later aangegrepen Er vielen roVolvernehoton waardoor eenlge personen werden gewond Tal van personen z n gearresteerd y OOST HIJK H aAHUlt Do t ft cenen verwhynende Aertiliche ntrolnnzeigejt beval een oproeping aan alle doktoren p aarde mii hi t lUdu geneeskundig congres dat in liHHI lu l iirijK zal worden gehouden te boycotten f CO I SI 1 01 S 4t I tl 1 10 C I II Ooada 7 00 7 l MtoidrMhl door 7 17 ItuwtrVttk 7 14 0 p U l Koltiinltm M SO 7 10 ItultgrdinO P Rott rdiiii B 1 11 41 BotUrdsm B an RoltmdMn O P Bollonlsro M 4 4 Japclls 4 HLuwcrtiTk ♦ KoofiliwM llS dt M MUaU 10 7 4t rtnMsl W 1 41 l l e n l4 S IO 4 7 IS 1 0 1 41 j 00 7 4 O I II 7 10 Houili iS t iihuii ii M rk U 9o lormMr i g r Voorburii Uwe 34 ruolU Oud Woard Uiwli Uimhi Wnnr lwi t ud Itsad Kelner Franz losi ph is te Meran uangekoineii om deel te aemen aan de AndreasHotcrleesten BINNENLAND 8TATEN GENERAAL mumaTm hmhikh Zitting van Donderdag 21 Heptember l e Kader heett hel De Kamer is uiteengegaan TirCBOB HJiMCR Zitting van Donderdag 21 September Uy de Kamer is ingekomen e n Koninkiyk Ücslnit waarby Mr ilijichman benoemd wordt tot voorzitter Na door den waamemenden voorzitter den heer Jansen te zyn geluk gcwenschl aanvaardt de hoer Uleichman het voorzitterschap met eea rede waarin hy wyst op de vele en gewichtige bezigheden die der Kamer wachten in zoover zy zal moeten beslissen over de in het algeloopen jaar voorbereide belangrgke wetsontwerpen Wil de Kamer zich van die veelomvattende taak kwyten dan zal zy gcHtadigjnoelen arbeiden Met het oog hierop spralr de voorzitter den wensch nil dat de alge ieene beraadslagingen zooveel mogeiyk samengedrongen worde immers de breedvoerige gedaehtenwisseUng tQssc1icn Kamer en Begeering brengt tcwear dat in het Algemeen f ebat slechts zoldi nieuwe gezifhlspniitcn worden geopend Kortheid waarmede bonilighoid zamengaat is dos raadzaam Na mededeeling dor reeds ingejAmen stukken wordt besloten de behandeling der in het vorig zittingjaar onafgedane ontwerpen en Interpellation te hervatten Het concept adres van antwoord o dn troonrede wordt daarna in de aldeelingen onderzocht Te half vier uur aanbieding der Staalsbegrooting De minister van flnanciên gat by de aanbieding der Htaalsbegrooting voor 1900 het gèbrnikeiyk overzicht van dun Saancieelen loestand Vy leuren daaruit dat de laatst vooralgegniiB dienstjaren weder zyn meegevallen Dat ver 1897 luit met oen tekort van 2 millioen waaronder mim l i voor de bekende regularisaüe Van vroegereonregolniatlgheden aan het departement vap oarlug Het jaar 1K9 heeft een tekort van Vj millioen ofschoon in dat jaar voor spoorwegaanleg en de vctlcgging van den Maasmond nog byna 1 ton moer dan 3 millioen is uitgegeven s I4 10 4 n n ll tl Il t 11 11 1 J M t l r l 0 4 lorraiDaHn 7 II 11 lO l 10 11 lO M t 4 3J fl il l I0 I7 U ll l ll l 10 11 11 41 I 7 Zoodoende is er in de jaren 1892 4898 te zanien rulin 10 millioen meer uitgegeven dan ontvangen maar in die 7 jaren is voor de groote waterwegen en spoorwegaanleg te zaineji mim 21 millioen uitgegeven zoodat daarvan mim de helft uit gewone middelen is gevonden In die jaren is bovendien ruim 21 millioen aan staatsschuld gedelgd behalve dn aflossing der Rhynspoorwegschald en do regeling Ijoldon Woorden waarvoor gOloend is De toestand van den loopenden dionat 1899 1 staat zeer gunstig De gewone inkomsten zullen vermoedeiyk 4 millioen boven de raming bedragen zuodat de emdaitkomst zyn zal dat gewone uitgaven en ontvangsten tegen elkaar opwegen Voor 1900 wordt wel l 2 3+1 000 meer aangevraagd dan voor 1899 vooral wegen hoogere uitgaven voor de volk telling lager onderwgs herziooing der schatting bg de gebouwen nitkeering aan gemeenten en postergen raaar andere uitgaven zgn 12 825 000 lager geraamd vooral wegens het wegvallen der buivengewone aflossing vau itchuld De middelen worden daarentegen f 9 2t 0 K hooger geraamd vooral uil de bedrgfsbela ting die geregeld meer opbrengt de aeeynzen behalve gedistilleerd en Indirecte belastingen behalve successierechten Ue Minister schat daarom het tekort op ruim 6 millioen waarvan echter bgna B millioen wordt veroorzaakt door spoorwegaanleg en de voortzetting der Maasmondwerken zoodat op voor de gewone uitgaven nog 3 millioen ontbreken het cgfer dal gewooniyk van de gevraagde kredieten niet wordt nitgegeven Als in het laatste jaar dezer eeuw de ont vangden dus weder 4 millioen meevallen zal de dienst met een klein batig slot kunnen sluiten zelfs na bestnjding der bedoelde werken die weldra ten einde loopen Maar dan moeten er geen snppletoire uitgaven bgkomen wat al heel onwaarscbynlgk is In allen gevalle is geen nieuwe leening nyodig en de Minister hoopt de verhoogde eisenen ten behoeve van sociale wetten te kunnen bestryden uit de hoogere opbrengt die hy verwacht van het gewgzigd tarief van invoerrechten dat nu eindeiyk zal worden ingediend Als men nagaat dat naast zoovele andere byzondere uitgaven de groote waterwegen en de spoorwegaanleg sedert 1892 groolendeels nit de gewone middelen konden worden bekostigd is er zeker reden tot tevredenheid De belangryk hoogere opbrengst der belastingen zander dat zy verzwaard zgn is een zeer gunstig versehynscl Hlgfl dit aanhonden dan bestaat er gegrond uitzicht dal menige sociale hervorming zonder vreea voor flnancieele moeilgkheden kan worden ingevoerd Gemengile Berichten Uit Den Haag meldt men Omtrent do eergisteren vermelde vermissing van voorwerpen ten paleize van H M de Koningin kan nog worden medegedeeld d t tot dusver alleen zekerheid bestaat omtrent de vermissing der 4 sinks kostbaarheden vermeld in de bekendmaking die in hel rgkspolitieblad is opgenomen Wat betreft de mededeeling an naddre byzondorheden in een nader bericht daarin 4 komen groote onjuistheden voor o a deze dat in de laatste jaren door den verdachte diverse voorwerpen van graoto waarde zouden zgn verkocht vermits hy de jongste controle van het zilver gebleken la dat bedoelde stokken niet ontbraken ïi R Ct 4 41 4 14 I OI I IO l lt 4 U 4 tl 4 1 ll 4t l lt 4 01 4 S7 4 47 4 4 1 111 4J4 i O 1 44 1 01 I OI 1 1 B 1 0 11 7 17 1 14 t 41 li 4 ITi Mt 1 41 4 1 4 i 4t7 1 11 41 7 4 10 M 10 41 10 U tl 1 10 K f U 4S 40 7 1 11 1 is g l lo iio 10 14 10 14 1 4 Naar wy vernemen is de spoedige ontdekking van de ten paleize gestolen voorwerpen voor een deel te danken aan d heeren W I asdeloup en i Oberg beambten van de bank van leening Toea de recherckews van politie zich nl aan de baak Tenoegden konden bovengenoemde heeren den goudsmid aanwezen die een der voorwerpen door hen had laten taxeeren Dit leidde tot de oatdekking der andere Toorwerpea Vid Uit het Spaame onder HaarleBinerliede is giater het Igk eeiier 40 jarige vroaw opgehaald knap van niterigk en knap gekleed hel wit katoenen en flanellen ondergoed was op enkele plaatsen gemerkt P 8 hoed en mantel waren niet aanwezig de japon wa blauwzwart In de japoniak bevond zich eene portemonnaie waarin f 2 12 een paar bruine handschoenen én een zakje met eenic suikergoed van de flrma Joh £ Daller te Rotterdam Hoogstraat 26 Hel lyk is naar de algemeene begraafplaats vergebracht De burgemeester van Haatlearaerliede en Spaamwoude te Haartea verzoekt inlichtingen Zekere ü nit Zwgndrecht die door de Antwerpsche politie sedert lang gezocht werd voor talryke misdadige feiten onder anderen een aanslag op een kind van elf jaar is door de politie te firnssel aangehouden op het oogenblik dat hg in een herberg den boel in stukken sloeg H y Antw De Belgische rege eriiig heelt aan de jnstitie Ie Maastricht uitgeleverd A oumans daglooner wonende te Stein verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelgk letsel aan zekeren Ramakers door dezen met een mes in het hoofd te steken Ramakers ia eenlge dagen na de verwonding in het ge j sticht C alvarienberg te Maastricht overleden Omtrent het Bossische graan werd van 6 September nit Nicolajeff geschreven Het binnenbrengen van den oogst werd door de ongunstige weersgesteldheid zeer bemoeiiykt en het graan heeft gedeelteiyk door regen geleden Voor de bestelling der velden voor het winterzaad was het wedet daarentegen zeer gunstig en men is bieren daar reeds met den uitzaai begonnen De toevoeren zyn steeds nog naar verhouding klein daar juist in de naburige districten niet is gegroeid en dus van de moer verweerde streken moet worden aangevoerd voor een gedeelte wordt ook de verzending van het graan daardoor vertraagd dat men reeds met de beBtelling der velden bezig is Jroote voorraden konden onder deze omstandigheden niet worden byeengegaard waardoor bet ook komt dat de pryien ch hier tor plaatse nog op een hoogte honden die met den prys op do wereldmarkt buiten verhouding staat zaadat de nitvoerhaiidel zich binnen de engste grenzen beweegt Aan tarwe en rogge wordt over t algemeen minder aandacht geschonken daarentegen vinden voedergerst en lynzaad flinken afzet doch de toevoeren zyn ongelukkigerwgie te gering om den handel in de gelegenheid te stollen zich meer te ontwikkelen In den avond van Dinsdag begaf een vriend van Dreyfus zich naar een stalhoader en bestelde een landaner die van sA tien nar ter beschikking moett gehouden worden 10 1 10 17 10 10 10 17 10 14 10 11 10 40 1 17 I M 7 10 I OS 1 10 1 17 l ti mf fl 11 4 11 HallulMln Sr iM Tnw l K 1M ff M 10 08 M ll 10 11 B ll l i Mt a if 1 17 1 14 41 4 4 IM I U 1 10 IMt 10 40 I t8 daarlater kwan dawllde heer b den stalhouder tei g e de boodschap dat het rytnig niet vó6r drie uur s nacht noodig zou zgn terwgl tevens de plaats werd opgegeven waar het rgtuig had te wachten Op het bestelde nor stond het rgtaig dat bespannen was met dezelfde paarden die den gevangene te Rennes hadden binnengereden by de place de la Mairie Daar kreeg de koetsier bevel laagi de place Laênnec Ie rgden Een bediende gaf bier een koelsier een teeken voor te rjden aan het hoekhuis waar mr Labori zgn intrek genomen had tgdeiis den duur vaa het proces Twee heeren een van hen was Dreyfus kwamen hel huis uit en namen plaats in het rgtuig De zweep werd over bet tweespan gcle d eu glinga verliet men Hennes Hel regende zachtjes I tocht ging naar het dorp Veru het eerste station op de lyn Rennes Chate ubriand 10 kilometer van Rennes In hut plaatsje op 500 meter van het station hield hel rgtaig stil Dreyfos en de andere heer stapten uit en wandelden naar het station Hgiia Ie geiyker tyd reed de trein voor Te ze uur in den ochtend werd hateaubriand liereiLt te acht uur Nantes Het reisl ezt lschap van den etudelgke vryen kapitein Alfred Dreyfus bestond nit zgn broer Mathieu den heer Vigoié directeur van den veiligheidsdienst en een agent in burgerkleediag Te Nantes werd even uitgchtapt Op verzoek van den heer Viguié traden de twee Dreyfussen in een afzouderlgke waehtkamer waar beiden een glas melk gebruikten Toea do trein naar Bordeaux te 8 58 gereed stond stegen de vier reizigers onmiddellgk in een wagen eerste klas waarvan reeds enkele andere plaatsen bezet waren In het eerstvolgend station Verton verlieten de heer Viguié en do agent den trein om naar Fargs terug te keercn De beide broeders enfin seitl vervolgden de reis naar het Zuiden Intusschen hadden te Rehnes voor de gevangenis nog verschillende joumaliKten staan wachten doch toen te middernaeht Dreyfns de gevangenis nog niet had verlaten waren zy maar naar huis gegaan By Dieraerbrng is gisterenmiddag om drie nar een visscher uit Huizen door de llooische i oomtram overreden De man bleef op de plaats dood hel hoofd was van de romp gescheiden 1 = STADSNIEUWS GOl DA 22 September 1899 Door het Provinciaal Kerkbestuur van Zeeland is tot de Evangeliebediening toegelaten de hwi H J Punaelle theol cand aHiier In bet VoM woord van het Overzicht van personeel en werkzaamheden sclirglt de ninimai moedelüozo directeur de heer V v Linden dat het hem door de krachtdadige en kunstlievende hulp van de Commissie van Bgstand gelukt ui alle moeilgkheden te over j winnen Deze woorden waren voor hel Nederlandwhe publiek eene belofte die nog moest bewaarheid worden 1 N er reeds eenige weken voorstellingen hebben plaats gehad heelt het publiek het recht te beoozdeelen of de verleende materieele hulp aan de kunst ten goede is gekoaitn Van dat recht gebruik makende kunnen wy Jiiet anders dan de voor ons aangename verBaring afleggen dat de Nederl Opera zootls zy thans werkzaam is den steun en genagenbeid verdient van Itet geheele laad Ëïvenals voor den componist Meierbeer De Hugeiiooten en Robert Ie Diable een verbazend succes was evenzoo heeft de Ned Opeira een zeer groot succes met de opvoerinwn van genoemde Opera Z nd r tot eene iesthetische analyse over te wan van Meyer Beer s componeerwyze is et onlocfaenbaar dat er grootsche momenten tk overvloed zgn hg speelt met dynamische kontrasten spreekt met de instmnentale klenreffecteu dwingt het groote pubitek door den aanleg van solo en ensembleuniaDerB tot applaus hg heeft zich het hoogate aweitoriehap verworvvn in het beheerschen der vormen en de middelen daartoe Bg de opvoeringen van de Hugenooten door de Ned Opera zyn alle bedoelingen van MeyerBeer tot liun byna volkomepste recht gekoatea Zoowel de moeiiykheden in koor en oikeat als de coloratuur partgen ivoor sopr de dames Tyssen Bremerkamp V Gelder on ffifford tenor bariton en bas de bfioren Tyssen tlrelio en Ksschgr Igken geene moeieiykheden meer Alles dat aoowel de OÉee octaafs omvaiig colorataur vaa Orelio als die van genoemde dames zoowel de lage trUlers van den heer Fisscaer als die van een op hoog c der sopranen De heer v d Linden welt zich dan 90k gedrongen eene tweede opvoering der Hugenooten t e dlte n plaats hebben te Rotterdam op a a jplnsdag 27 Heptem r Daar het te Toona ia dat de Schouwbnrg weer ei vol zijn zal Is het raadzaam voor bezoekers nit Gonda acht te geven op de advertentie in dit blad voor plaaUdxaprekiug De uitvoering begint iatf aek dns zooal s gewoonlgk om acht uur Ten slotte veroorloven wg ons de vraag of het niet goed en mogelgk z n zon zooer ook gelegenheid was om per spoor derdeklas kaartjes verkrggbaar te sMIen Wygeloven dat het aantal bezoekers der Nederl Opera er door stggen zal B Aan het verslag van den toestand der gemeente Uouda over 1898 ontleenen wy nog het volgende De schoolgebouwen verkeeren evenals de schoolmeubelen in goeden toestand Hetzelfde kan gezegd worden van de leermiddelen welke steed naar gelang van de behoefte aangevuld wwden De kosten van het Lager Onderwgs bedroegen over 1898 eene som van I 2651 811 zy bestonden uit laarweddeu der onderwgaers f 509 50 06 Vergoeding aan onderwyzers aan hel hoofd van scholenstaande wegens gemis van vrgewoning 800 Toelagen en bgdragen tot opleiding van onderwgzors 1090 631 Kosten van het herhalingsonderwga 1064 31 Kosten van het ulichtch vapschooUokulen en onderwyzerswoningen Nihil Koirten van het instandhoudenvan schoollokalen en onderwyzerswoningen 1374 74 Korten van bot aanschaffenen oaderhouden van schoolmeubelen 895 88 Korten van liet aanschaffenen onderhouden der schoolboeken leermiddelen en schoolbeIioettea O0 67 Korten van verlichting en verwarming en van het schoonhouden der schoollokalen 29 27 94 Kosten van hot plaatselgkschooltoezicht 278 42 Kosten der vergel examens Nihil Kosten van de schoolbibliotheken 90 Kosten van belooningen eneerebiyken 160 60 jüilgaven van allerlei aard 529 05 Aan schoolgelden werden ontvangen j 1934 85 3yzündere Scholen Er zgn in de gemeente vier byzondere scholen eene dagschool voor meisjes van de Boorascbe Katholieku Inrichting van Lleldadiglieidop de Westhaven met zeven ondorwy eres en en twee kweekelingen Hoofd Mej A H van der Bom waarop onderwgs wordtgegeven in do vakken a i van Art 2 derWet op liet Lager Ondorwys de beginselenderFransche taal en de nuttige en fraaiehandwerken eone Roorasch Katholieke Palfcchiala dagschool voor jongens op de ionwe met zes onder wözers en vier kweekelingen Hoofd de heer J O Kropman waarop onderwys wordt gegeven in de vakken ai v ii Art 2 der Wet en in de beginselen der Fransche en Hoogduilsche t en eene dagschool der Vereeniging voor Christeiyk Nationaal Onderwy voor jongens en meisjes in de Lange Grocnendaal met vgl onderwgzers vgf kweekelijgen en eene onderwyzores uitsluitend vpor de handwerken Hoofd de heer J van de Putte waarop onikrwgs wordt gegeven in de vakken a i va art 2 der Wet alsmede in de nuttige handwerken eene dag ool der Vereeniging lol oprichting en standhouiting van vrye sclwl n op Gereformeerden grondslag voor jongens en meisjes in de Keizerstrual met vier onderwgzers een kweekeling efa eene onderwyzeres uitsluitend voor de handwerken Hoofd de heer J van der Laan waarop onderwys wordt gegeven in de vakken a k van Art 2 der Wet en bovendien in de beginselen der vormleer de Bgbefsche geschiedenis en de beginselen der Xerkgeschiedenis Wordt vervolgd ALS BET KALF fERDRONKEN IS DpT ISM DE i PP Men leest in het Alpem BandeltbUd Amsterdam Zeer zeker is dit oude hollandtiche spreekwoord aan al onze lezers bekend en over t algemeen wordt de pnt niet gedampt om h verdrinken van het kalf te voorkomen Hel is juist thans het oogenblik om die put Ie dempen 3 z op ow e gezondheid te letten voor dat wg den winter ingaan en ll ons lichaam sterken em aao de gaarheid van het weder en klimaat weerstand te bieden Juist hier te lande wat al Igders des winters aan rhenmatiek die het uitschreeuwen en dan eerst beginnen met geneesmiddelen te gebruiken maar waarom dat k aad nu reeds niet tegen gegaan vooral personen die alle jaren hier aan Igden Welnu reiils meermalen hier op dezelfde plaats gaven w de woordelgke verhalen van personen en ziehier nogmaals een Igder die genezen is Zoo schrgft ons de heer A Rabe wonende op de Hnisker te UecstereiL by Borculo Lang heb ik l laten wachten om l te Bchryven doch ik wilde l ook myn portret zenden en dat heb ik eerst moeten laten Nwr eou portnH maken het zou werkelgk ondankbaar van my gewee t zyn zulks niet Ie doen daar ik zooveel dank aan II verschuldigd ben Nooit had ik kunnen denken dat ik na t gebruik van slechts twee doosjes Uwer beroemde Pink Pillen van Dr Williams genezen zou zyn Wat heb tk al niet moeten lyden van die knagende pyn in rug en lendenen hy de minste beweging leed ik verschrikkeiyk ik was ten einde raad toen myne geliefde dochter die reeds meermalen op loffeiyke w ie over Uwe Pink Pillen had hooren spreken mg deed besluiten ze ook eens te probeereu tegen myne rbeumatische pynen Eent twyfeldo ik wel een weinig daar de proefnejningen met andere middelen vruchteloos gebleven waren maar ik kan U openhartig betaigen dat de Pink Pillen van Dr Williams eene byzondere genezende kracht bezitten Thans heb ik geen pyn meer en ga met rertronwen den winter te gemoet want ik heb den put voor het verdrinken van het kalf gedempt d w z ik heb de noodige maatregelen voor den winter genomen myn bloed versterkt Van tanseher hafte wenschte ik dat een iedeiudle lydende is looals Ik leed ie ge bmiktè Men zegge bol voort Deze brief spreekt uit zich zelf wy hebben er niets meer hg te voegen en do heer Rabe zal zeker wel aan de belangstellenden de noodige informaties geven De Pink Pillen zyn niet alKen werkdadig tegen rhenmatiek maar het is ok goed oene behandeling met dit geneesmiddel te volgen om alle ziekten te voorkomen die uit de verzwakking van hel bloed voorkomen zooals Bleekzucht bloedarmoede ataxie locomotrlce verlamuiing algemeene zwakte by de vrouwen en mannen door lichauieiyke en leesteiyke ovdrspanning Hoofddopothonder voor Nederland 1 H I 8SAHI1 IÉ 27 Steiger Rotterdam Prys 1 1 75 de does f 9 pt r 6 doezen Ki anco toetoiding tegen gostwissel VERSCHEIDENHEID Een om het beginsel zeer belangryk proces i voor don Djltscben rechter te verwachten Een Mriiig van de tupytfabrikunteii beeft de niet tot het syndicaat behooronde Kenlsche firma Heiden und Hobi omdat zy benedon de kunslmatig pgeschrRfde syndicaatspryzeu verkocht een geldboete van honderd Mark opgelegd met de bedreiging dal zy van het syndioaat geen waren meer zon bekoqien indien zy weigerde de boete te belalen De aldus met boycot bedreigde flrma riep de hulp van bet Kheinischc Ober Landesgerieht in eu zoo werd ambteiyk een vervolging wegens afdreiging ingesteld tegen den fabrikant Langhammer Ie Chemnitz als voorzitter van het tapyt syndicoat Een vreeseiyk ongeluk heeft den 21 jarigen erfprins van Reuss Groz getroffen Hg heeft reeds gcruimeh tyd geleden een oog opijjtatie ondergaan welke het ongelukkig gevolg had dat hy doof werd Thans melden de Dnilsche bladen dal de ofe elukkige prins ook de spraak heeft verloKn Hg is de eenige zoon van den regeerenden vorst Hendrik XXII die nit zgn huweiyk mei de in 1B91 over ledene prinaes Ida vaa Loppe nog vyf dochters Jieeft Cornelius Vanderbilt de onlangs overleden Amerikaan léat eeu vermogen na dat op 2S0 mi lioeu wordt fescbat Zgn vader William liet 5 Xl u41ito en na waarvan Cornelius er 148 erfde Hg heeft spoorwegen aangelegd over een nitgestrektheid van 16 000 Eng mglen ea een leger van ISO OOO beaobten weid ran zyn geld betaald Het geheele familievermoifta bedraagt aa ongeveer KkX millioen galdeas De stamvader van het gealacht Vaadarbilt was een HoUandsche boer die ziek ia 1650 te Brooklyn vestigde De overgrootvader van den overledene was de eerste van d familie dia eenigsxins welgesteld werd en zyn overgrootvader legde door een veerdienst later tot stoorabootdienst uitgebreid den grond van het fortuin Cornelius werd door zyn schatten niet bevredigd Ren 00 groote rykdom als ik bezit moet hy eens hebben gezegd ia een te zware last voor één mensch Het gewicht daarvan drakt my neder ea doodt my Ik heb geen genot van die rykdom en kan er geen gebruik van maken En hy bengdde zyn buurman die slechts een millioen bezat even weelderig kon loven uls hy raaar minder door onrast werd gekweld en vooral ook lyn vrienden kou vertrouwen Aon het voorbeeld van den edelmoedlgea millionnair Camegy die zich lot taak steU by zyn leven de verworven schatten nattig Ie besteden heelt deze arme rykaard biykbaar niet gedacht Volgens de Krel Rïrgeratg ia de familie D eyfus aaomstlg nit Kreteld De grootvader van kapitein Alfred had er een slachtery en een grooten veehandel In 1862 verhuisde de familie naar den I zas iNieuwe Parapluies voor Daiaes en Heeren A VU OS Al Hd Tailleur Kleiw M K 73 73 UUUOA Ucurs van inslerdain Vikrt kra loof A tl tv tsi 4li 104 II SEPTSMBERHioaauKD 0 t HmI W 8 IV ilV illbi lilo ilUc t liio dlla dilo I Hiin a U l a ill III1II4iTuii UMkrufigi IIOI II I OomiiB üU iDupi ll ldJM ia ilMrllal I Poanau OM aal cMpos I dUo U ik l I w Rutuaa Obl llwwDl 1114 4 i dita UMoai ItIO 4 dit bi loll l ltt 4 dila m Hop llt 0 4 dito la ai l4M ll t I itilo dilo dito IIS4 i tl l ttrimt K M lltl 4 TliulM aipr Ooar lMa IISO 41 a lnaingwieD nM lMiilii Mr 0 lluiD An Uep iibl Itllt Hilloo Ubl buil Sok ItIO TiailDBU OM i dalwp Uil A initiiia OblipiiM II I BomiDia gb l Uui I 4 I N D N Ah H Mn UDd AlMKl ll Tah Mu QMtltnatM MI MuMksapy dito Am HrpoikMkb pudkr 4 Oull My im VorriMl mwI Or Hrpothnkb pnadbr 4i Nisl lHdKh buk Mud Hti H mMBUlM 4ila I N WkPu liyp b pudhr t itou Hr Kitliwth psaillir 4i Ulr llTpotkMkb Hito l II 110 OovriNs O t Hoag baak mb I Kuil H pot Mkbuk ixuilb I AMBaiii Kou kypali pu ll 4 M Mu r L O Pr Ui g int M Nau IIoll U Bpoor My i d 1 14a u My lolRipl r Bl 8p uad 1 1 Ned lod SroKirwaga sud 114 Nsd Zaid Afr 8pm uad I lltV dito dito dito ll l dito I lOO I UiBp Mr l Ill7 A Kahl l il Zaid tuü ap imU A H obt l II P0L W fKk u WMnnuad IIIV 100 100 1I4V lii i II 101 74 T Kni Or Rau gp Hg olil 4 7V UaltlMkt dito aand FMtow4 dito uad I l ug lloabr dito uad i Kank Ok Aiav Bp kap opl 4 dito dl obli 4 1 AaiEllA il m Hu 8p M4 aid li Oke fcNnrlk W pr O r aud dit dito WU Sl Hator ubl 7 D in r k Uio Or Spm nt vjd lUbou Oiilral obl in oud 4 Uniiif kNa b iiliü n r aaaH Kaïi a N 8p M lahip o t HiH Kwa T 4pGt pra aam N rotkUulHofcWaal aaad dto Paoo Okio oblig I Or ai Oalif la hyp in goad 4 ItVi 8t PauUMInn k Maait obl 1 Uil Pas Hoof lua ob Ig I 4IVm dito dito Una Ooi la hyp O I ill lïö tio 101 101 100 OuitDi Can South Chart v aaail Vn C Ball k Na Ie h d e O Anitord Omoibna Mij aaid Kotlerd Tramwfc l aala aaad Nao 8Ud Amaterdam aaad I Stad Ro terdaa aaad I Bauin glul Aot erpea 1117 l J 8 ad Bnieael lll l J Uoae TkeiH Bagulli a laeh 4 Ootmla gUalaUaig 1110 I K K Coat B Cf 11101 8rA 8lad Madrid I IIM NiD