Goudsche Courant, maandag 25 september 1899

Maandag 35 September 1890 388te Jaargang No 8000 mmm mmm I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relcfoon Nn 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco cr post 1 70 Afzonderlijke Nomnws V T T F GEKTEN M nemen worden zeker met spanning afgewacht Doch haast nog belangryker is de zitting van den Vrystaatschen Volksraad De houding van president Steyn gansch anders dan die van den president Brand in den eersten EngelsohTransvaalschen oorlog toen de Transvalers aan hun lot werden overgelaten zal Engeland zeker niet gorust stellen Op het telegram van Sir Alfred Milner dat half dneigeraent half lokaas was heeft president Steyn al zeer koel beantwoord Vooral moet het in t oog loepen dat hy de door Sir Alfred gevraagde belofte van onzydigheid met stilzwygen heeft beantwoord En wat hy in den Vrystaatschen Volksraad heeft gezegd is een zeer krasse verduidelyking van zyn antwoord aan Sir Alfred Onomwonden verklaarde hy dit de Transvaal door den Britschen agent misleid was en zelfs schynt hy te kennen te hebben gegeven dat de Engelsche regeering zich schnldig heeft gemaakt aan trouwbreuk Hy was dan ook niet geneigd om aan de Transvaalsche regeering den raad te Engelsche eischen in te willigen En hy achtte den Vrystaat door het tractaat met de Transvaal gebonden ora bystand te verleenen Dnidelyker kan het niet gezegd worden Deze raiterlyke verklaring zal op de Britsche regeering misschien meer indruk maken dan de protesten van haar eigen medeburgers In Engeland De Vrystaat beschikt in oorlogstijd behalve over een artillerie van 26 stukken 1 snelvuurkanon en 3 maxims over een leger van ongeveer 20 000 man geheel op de bekende Boeren wijze uitgerust Dit zou voor Engeland een zeer onwelkome versterking van zyn vijand zyn te meer daar de Oranje Vrystaat dadeiyk aan de Kaapkolonie grenst Het tnssohen de Transvaal en den Vrystaat den 17en Maart 1897 gesloten verdrag laat weinig ruimte over tot verkeerde uitlegging Het bepaalt dat tusschen de twee staten voortdurende vrede en vriendschap zal heerschen do burgers in beide staten dezelfde voordeeien zullen genieten een bondsraad van tien leden de gemeenschappeiyke aangelegenheden zal regelen en dat de onafhankelgkheid van beide staten gemeenschappeiyk met alle middelen zal worden verdedigd Dit verbod staat nu wellicht te worden op de proef gesteld Verspreide Berichten Feankkijk De brandweerlieden gaan voort het fort Opnieuw zag hij Olympia aan U moet goed zijn mevrouw zeide hij want gij zijt schoon en gij gelijk op Mathilda in den hemel en op Emilie op de aarde die over mij waken Gij zult doen nietwaar wat ik u vraag Wat is dat dan Beloott ge het te zullen doen mevrouw Ja Wel als u heengaat zeg dan aan Emilie dat ik vanavond terugkom om nooit meer te vertrekken om altijd bij haar te blijven En eensklaps snelde de jonkman heen een zijlaan in en werd niet meer gezien De directeur staarde den wegvluchtende jonkman na totdat hij verdwenen was en zeide toen Wel mevrouw wat dunkt u van dien jonkman Ik hoop dat hij gek genoeg is Arme jongen antwoordde de prinses hoe jammer I HOOFDSTUK XVII HEF BRA DME IK Er heerschte een stilzwijgen Plotseling wendde prmses Olympia zich tot den directeur met de woorden Mijnheer zoudt u me niet enkele inlichtingen omtrent dat jongmensch willen geven f Willen wel mevrouw met het grootst pleizier zelf maar Maar Wij weten zelf niemendal van hem Alle inlichtingen omtrent wie hij is enfin alles wat men maar onder inlichtingen verstaat ontbreken ons Gouda Drukvan A BRINKMAN 4 Zh Ontvangen de Nouveauté s in GOLF JAPES Urapdft Paris cir V veleeiis ADVERTENTIEN Heden overleed ten onzen hnize zacht en kalm in den leeftp van ruim 90 jaar onse veel beminde goede Moeder en Behüwdmoeder Mejufr de Wed A M BOELSUMS geb Haalheijkr Dit aller naam A M SCHMIDT BOEI SUMS Th SCHMIDT Gouda 20 9 99 H P YAN WIJNGAARDEN COIFFEUR éPECIALITfllT in alle soorten HAAEWEEEEN Nederlandsche OPEIIA ROTTERDAM Woensdag 27 Sept HLGENOTE Plaatsbespreking ZATEEDAW 23 SEPT savOftds van f S i lilir Café SCIfAAKBOED TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINOEL 622 EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H H U EG E 118 DEVENTER Model A zonder rem en schermen 1 87 50 Model A met 90 Model 1 110 Model AA 126 Modol AAA U5 LUXE ELIWIEL 160 GEWONE AOATENES 155 LUXE A Aïi NE 180 P S DAMES KETTINGEIJWIELEN op allo prgzen f 5 hooger Vertegenwoordijitir J C DK HlilTEK iouda Nieuw Copleerloestel met Drukinkt Levert onberlBpelöke afdrukken Van elk schrift Penteekening jttu r Stenografie enz ai Compleet a tB tegen rembours p roefdrukkon gratis L B TJEBBES Arnh m TANJ AIM Turïrïinrkt iTl tJouda SPHEEKlirU van 8 t ot uur VEIJDAGsf van 1 tot C uur ZONDAGS geen spreekuur r JAASLIJKSGHB uwm m BIJ GELEGENHEID DER Vrye Vee en Paardenmarkten OP WOE SDAli 18 OCTOBER en op VIIIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bjj plaatsing der Loten zal de 1ste Prjis bestaan in eene COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAAEDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zjjn verkrijgbaar tegen 1 hel l ol II voor 10 bij A BRIi liMA en Zr LANGE flENDEWEG ƒ 8 GebrS ÖtoUwerck Chocolade en Cacao Dnimatige door de nienwsts uitvindiDgen op inachinsal gebiod rerbeterdt tkbrieatte on uitduitend gebruilt van i nt en nste grouilstotTuü Rarandeerei Jon v bruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een anbeveiensvraardig fabrikaat nauwkeurig benntwgordoi do aan den inhoud dw resp Etikotten Dt rma behaalde 87 Brevets als HofleTernacler 44 Ëoro Biploma s gouden enz Medailles een bewijs jan uitmuntend fijn fabrika l Ueeda 18Jt si hroef de Accademie national de Paria NouB voua déwmoos nne H 4allle d r premlire elmae sn oonaldAmtlon ae votr exoelleuta fbbrloatlon de Ohooolat bonbons varies etc ete SMIwarck febrikaat ia verkrygbaar bij 11 H Confiseura Banketbakker ent anc Oeneraalvertegenwoordiger voor Nederland Jiuiiu Mattenalodt Amaterdam Kalverstraat 103 WKÊÊmÊimÊÊÊmÊKtÊmÊmmÊÊÊÊmmmÊmÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊtm Vraagt Uwen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT uil Iv Bi rbr i iwerU M 3 lloefljzers BUEDA Het meest smakelijke 1 Het mepst Toedzame Bet meest versterkende I Bestellingen worden aangenomen by onzen Vertegenwoordiger den Heer HENRI DUIJNSTEE Markt ZÜIDER HYPOTHEEKBANK ffeveêtlfftt te BliEHA Maalscliappelijk Kapitaal Een lilMoeil Gllldeil waarop KI pa gestort Geheel geftlanlgt Directeuren Mr H H VAN M AABDHK en E J M DE BRÜIJN Do Bank verstrekt voor vaste termijnen gelden onder Eerste Hypotbocair verband op Huizen on Landerijen tegen matige rente xonder voorHitbetiUluo en zonder btJberekeiHnti vnn admlniatmtiekOHten en geeft S en i p t fattabrleee nit in stukken van ƒ 1000 500 en 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gouda bij de Firma MONTLIN DORTLAND Indien gij niel wilt hoeste i gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Iruiven Borstlioiiig Extract Mdiamhc uit Ie Koninklijke Stoomlabriek De Honing bloem van H X VA V J €IIAlli €o Den Haag llollMaiicim itTAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK Co 8 Melianthe is het boste middel der wereld Co S Meliamhe geueeat Kinkhoeat CO S Mell ntbe geneest iKiowel oud aU jonj CO S Uelianthe mag in geen liuisgezin oittbrekuQ Co s ilieUanthe staat voortdurend onder Scheikiiadig toezicht Co S niellantbe helpt onherroepelijk CO B Meliantbe is bekroond met Ëerediploma a Co S Ualiautbe is bekroond met Goud Go S Mel antbe is bekroond met Zilver Co S Meliantbe ia verkrijgbaar in flaoons van 40 Ct tOCtm en ft Kirma WOLFF C Co Westhaven l98 Gouda U MIEBIVS Kleiweg E 100 Qouda E H viS MILD Veerstal B 126 te Qouda A BOUMAN Moordrecht i O UATELAND Bos rop B V WIJK Oudewai r M KOLKMAN Waddinxteei n UOLLMAM Bodegraven PINKSE JVieuatrkerka d JJul W J ru DAM Baanrecht A N vanZESSEN Schoonhoven tOoadkoopsteensoliedst adres voor Vervoer wan Inboedel oowelbinpMi als baiteji de Ud uet gpgloten wagens au A VEiS I EIJN Oude Qouwe Alti inórdt teyen tranaport Hckaile venekerd FEANSCHE STOOMVEEVEPIJ cliwiiisolii Wa ssrlii ill H OPPEi ilKlillPJt 19 KruUliade Bottmlnm UebteTeteord door Z M dim Komni der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de llwt t VAN OS Z Specialiteit voor het stoomeu en verven van alle Heeren en Dameagarderoben alaoolr alle Kindergoederen Speciale inrichting voor hel toom n van pluchemanteU veereu bont enz Oordgneu tafelkleoden eni warden naar da nienwate eo laatate methode geverfd Alle goederen betzjj gestoomd ol gevertd worden onachadelgk voor de geieondteid Tolgena ataal bewerkt Stollwerck sche Borstbonbons gefcbrioeerd na Joornohrift van den 1 kon Universit ta FroC Oebm HofraU Dr Harieu Bonn hebben sedert SO Jaren ala Twzaohtend i del tegen hoeeteo 1 heeachheid en aandoening der ademtngs f organen uitsteekende diensted kewezen I Bij apoedigo afwineling van warme 1 en koude lucht ia t bqzonder aanbereleus wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes i 36 oent Alom verkrijgbaar Oaoombineerde NATUUR GENEESINRICHTING door pldiiteii kruidtfu ozon water licht lucht enz Bizondere behandeling van ise illlWZiekteu verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en rugtijden Dlrekzucllt masrlyden slechte liloedsmeiitrliir lekten der stofwisgellni borstiydeii rheuiiiatisiuus Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe beliandeliSig in speciale gevallen Prospectus op aanvrage fratls en franco Sanatorium Arentsburgh V 0R8UKr bij Den Haag aan deGeestbrug A SLEGT beveelt zich aan tot het iereren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood t cent tie KM NIEUWE HAVICN 28 WjÊÊ Bekroond op de Interoalionale Tentoonstelling v D Bakkftry Maalderj en Kook knust te s Gravenfiage met een diploma Vem fjnld iïilveren Medaille Kon wan Sriial Toor de öDgelukkiffe slnchtoffers der Zt ltbertekking Onanie en gelie nia nitflptiltingen ia iel beroemde wi rk Z l r Httau s i i Fitii v iti 4 HoüanÜBche uitgave mui 27 alb Trija 2 gnldeii Ieder die aan de verschrikketyke i evolReu van deze ondeugd lydt moet het lezen e oprechte leering dit het geeft redt iaarjgks duizend van een zekeren dood Te verkrü en bfl hetVer lagBMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegcm ittzending fan het bedt ag ook lp po8tH l5 en iu eiken boekhandel in Holland IftO PDIKE ODDE f SCHIEDAMMEH GEFEVEE Merkt N rOHTOA F Verkrygbur bij t N It A U bewijs vu uchLlitiiij ji chrIimI 1 1 kurk steoiU voor zUtt v ftii dan iiaitm ilnr Kirma P HOri K M PEETERS Jz Nationale Militie KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat het Register van Inschrijvmg raet de Alphabetische Naamlijst van hen dio in dit jaar in deze gemeente voor de Militie zijn ingeschreven van den ajn September iÜ99 tot en met den 4n October daaraanvolgende de Zondag uitgezonderd van dei voormiddags lo tot deb namiddags i ure op de Secretarie der gemeente voor de belanghebbenden ter lezing is nedergelegd en dat tegen Register en Lijst bezwaar kan worden ingebracht bij den Commissaris der Koningin in deze Provincie door middel van een met de noodige bewijsstukken gestaafd verzoekschrift op ongezegeld papier onderteekend door hem die het bezwaar inbrengt welk verzoekschrift vóór of op den 4n October 1899 moet worden ingelegerd bij den Burgemeester de ier gemeente Gouda den 23n September 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R h MARTENS De Secretaris BROUWER Hult enlandseli Overzlchl De Figaro bevat een lang verhaal van de reis van Benncs naar Avignon die een van aijn medewerkers met Öreyfus heeft gemaakt Dreyfus hoewel verouderd en biykbaar bloedarm zag er kalm en energiek uit Hfl betuigde z jn vreugde om eindelp weer vrj te zijn Sprekend over Mercier zei DreyJns dat hij hom een boos mensch achtte maar iemand die niet beseft hoeveel kwaad hü doet Dreyfns rookte voortdurend onder t praten Hy sprak nog over do mooie karaktei a die aan den dag gekomen zijn in den loop van het proces en zei dat dit hem troostte over de verbittbrde vervolging door velen van zvin vroegere kameraden Die animositeit tegen hem achtte hvj vooral voort te komen uit antisemietisme Esterhazy noemde hfl een oplichter De verzachtende omstandigheden die men in aanmerking had genomen bü het vonnis schenen hem onvereenigbaar met het gezond verstand en hij zwoer opnieuw dat h j onschuldig was Haat gevoelde hij echter tegenover niemand Ten slotte verklaarde Dreyfus dat hij krachtig zon blijven strpen voor zijn eerherstel en dat hij niet naar t buitenland zou gaan maar te Carpentras zou blijven totdat hiJ geheel zou zijn hersteld Carpentras ligt in het Zuiden van Frankrijk in Vaucluse niet ver van Avignon De Aurore bevat een brief van Zola FEViLLËlOM Gedenkschriften van een Gelukzoeker or ANNIBAL DE VONDELING Naar hei Fransch DOOR W NUTTER 303 Hebt g i ze tegelijk liefgehad die twee vrouwen mijnheer Neen mompelde de jonkman meen toen ik de eene liefhad was de andere reeds gestorven dood hier begon hij te fluisteren ja dood voor mij storven om mijnentwil door mijn schuld t ang geleden f Raphael antwoordde niet Is dat al lang geleden herhaalde Olympia of hebt ge het vergeten f Vergeten mevrouw P alle nachten komt zij die dood is mij bezoeken en spreekt me van haar die nog leeft Zij vertelt mij dat zij haar ziet ze zegt mij wat ze doet wat ze op dat oogenblik doet wat ze denkt hoe zij om mij roept zij spoort mig aan Emllie altijd te blijven liethebben Ze zegt mij dat wij elkaar zullen terugvinden Intnsschen had de directeur zich tot den intendant der prinses gewend met de woorden Waarlijk mijnheer men moet toegeven dat de groote lui soms wonderlijke grillen hebben aan mevrouw Dreyfns Zola zegt zich te verhengen over de gratie verleend aan Dreyfus al is het dan ook ergerlijk dat men genade krjjgt voor recht Hij betreurt het dat de Eege rinif uit noodlottige zwakheid zich heeft n rgtlegd bij een daad van barmhartigheid B plaats van een daad van gerechtigheid m doen de Regeering is teruggedeinsd voBr de aanmatiging van een party die zich verzet En te meenen dat men door een laagheid het land zal sussen dat is totale ea opzetteiyke zelfverblinding Ziola m ent dat de Eegeering het schandelfike vonnis van den krjgsraad naar het Hof van Cassatie moet verwezen teneinde de toekomst van Frankryk in de oogen van heel de wereld te redden Het verval van Frankryk is nu reeds zoo groot dat wy er toe moeten komen der Eegeering dankbaar te zyn omdat ze wat medeiyden heeft getoond Ten slotte zegt Zola dat Dreyfus met opgeheven hoofde zgn eerherstel kan afwachten Wy znllen de worsteling voor het recht en voor de rehabilitatie van een onschuldige voortzetten Uit de Engeiscbe avondbladen blflkt datin den ministerraad niet besloten is tot onmiddellyk beglist handelen in de Transvaalsche qnaestie wy vernemen dat er een telegram is verzonden om krachtig verzet aan te teekenen tegen de beschuldiging van kwade trouw ingebracht tegen den Engelschen agent Inhet telegram wordt voorts diep leedwezenuitgesproken over het verwerpen van devoorstellen der Engelsche regeering Erwordt meegedeeld dat de Engelsche regeering er thans toe zal overgaan eigen voorstellen betreffende het recht yaiy liomiciliete formuleeren Deze voorstelkjr zullen naar wy vernemen in een minifflei i akd aanhet eind van de volgende weas iclandeld Worden y In offlcieele kringen wordt de tegenwoordige houding van de Zuid Afrikaansche Eepubliek beschouwd als eene waarby de Engelsche regeering niet kan bolrusten maar nadere gedachtenwisseling wotit verwacht Uit Pretoria wordt aan de imes gemeld dat de overheidspersonen drnk doende zyn wapenen aan de burgers uil te deelen De diensten van het corps Hollanders zju aangenomen Men ontkent dat eenige beweging van de krijgsmacht naar de grenzen begonnen is De groote vraag is thans Wat zal de OranjeVrijstaat doen f Heden vergadert het Britsche ministerie en de besluiten die het zal Waarom vroeg Martial Kijk mevrouw de prinses daar nu in ernst conserveeren met een gek zij ondervraagt hem over zijn liefdes avonturen en luistert geduldig naar den onzin waarmee hij antwoordt het is treurig De intendant antwoordde niet dan door een lichte beweging met het hoofd Deze hoofdknik beteekende dat hij het volkomen met den spreker eens was Waar is zij ik bedoel degehe die nog in leven is vroeg Olympia aan den jonkman Heet ze niet Emibe Zij is bij haar vader Zij wacht mij was het antwoord Zij wacht mij en telt de oogenblikken zij heeft mij even sterk lief als ik haar en wij gaan morgen trouwen Terwijl de jonkman sprak kwam er iets als een glimlach op zijn lippen Komt zij u wel eens bezoeken hier vroeg de prinses Neen Maar ik zal morgen heengaan en haar halen Maar ik moet wachten totdat het avond is Dat is mij geboden geworden Door Mathilda die u des nachts verschijnt vroeg Olympia glimlachend Neen met door haar Zij wil slechts mijn geluk Zij is goed Hier fronsten zich de wenkbrauwen van den jonkman eensklaps de aderen op zijn voorhoofd zwoUaa op Een siddering Hep door zijn leden Dé taron de Maubert mdtipèjlde Raphael opsomberen toon i Maar eensklaps leiderde qi m gelaat weer op ramüBn tto M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Cbabrol te ontsmetten en nit te wasschen Gistermiddag is door de jnstitie de eerste huiszoeking gedaan die tot eigenaardige vondsten heeft geleid Zoo vond men in de kamer die Tnles Gtuérin tot arsenaal heeft gediend 10 Winchester karabynen ieder met 7 loopen 15 zesloopsrevolvers 7000 patronen en een groot aantal pistolen ploertendooders degenstokken enz De keuken zag er onfrisch uit met borden die sedert weken niet gewasBchea waren In de kelder vond men twee cellen die waarschynlyk bestemd waren tot opsluiting van de belegeraars die zich in de vesting zouden hebben durven wagen De belegerden sliepen in een zaal waar 6 hangmatten waren opgehangen en eenige matrassen op den grond lagen Toen Jules Oaérin uit bet fort Ohabrol kwam om zich te laten arresteeren zag hy er uit als een goudhaantje Welverzorgd en correct gekleed leek hy iemand die een pleiziertochtje naar buiten gaat maken Hi droeg een elegant costuum een geven 9BL 5ssE M 4 oèW een onberispelyk heldere boord was vasfgedliftUy gele schoenen en de onderkant van zyn pantalon ffM in correcte plooien omgeslagen Hy was uitstekend gehumeurd en stak het niet onder stoelen of banken dat hy rammelde van den honger en terwyl hy het ontbyt verslond dat men hem voorzette vertelde hy een en ander van zijn avonturen dat hy in de laatste maand 15 kilogram lichter was geworden dat hy en zyn makkers honger geleden hadden en de laatste H dagen slechts regenwater hadden gedronken Gistermorgen werd Gnérin ter confrontatie naar de Ene de Chabrol gebracht Eenige antisemieten in een wynhuis tegenover het Grand Occident schreeuwden by zyn aankomst Leve önérin I en terwyi men de huiszoeking voortzette dèjeuneerde de gewezen commandant van het fort op zyn gemak in zyn vesting De schadevergoeding welke de stad Parys of de regeering znllen moeten betalen aan de neringdoenden in de Ene de Chabrol zal nogal iets beloopen Zoo eischt een restanranthender 80 000 francs een hotelhoudater 60 000 een boekhandelaar 40 000 francs enz DUITBCHLAMD Czaar Nicolaas van Rusland en zyn gemalin zyn gistermorgen aan boord van de Poolster te Kiel aangekomen en ontvangen door prinses Heinrich van Pruisen en prins Waldemar Het heet nu weer dat de ontmoeting tusschen keizer Wilhelm en czaar Nicolaas zal plaats hebben te Berlyn op de terugreis van den czaar naar Petersburg Hoe u weet niets van hem In t geheel niets Niet hoe hij heet wat zijn ouderdom is wat itijn familie is Niet het minste Maur toen hij dan hier kwam Degenen die hem hier gebracht hebben weten evenmin icta van hem Dat is een vreemd geval Voorzeker Hij is op straat gevonden bewugteloos en toen hij tot zichzelve kwam was hij gelijk hij nu is Hem te vragen baat niets De lieden die hem vonden verklaarden dat hij voor zijn bezwijming al zoo vreemd deed en zoo zonderling sprak Meer wisten ze ook niet Men heeft hem naar een politie bureau gebracht waar hij bij kennis is gekomen Toen werd er krankzinnigheid geconstateerd en is hij naar Bicêtre getransporteerd Thans weet u evenveel als ik zelf Is dat al lang geleden f Daaromtrent zal ik als u er op staat straks de registers raadplegen Als ik ra goed herinner is het een maand of vijfj zes dat hij hier is Maar er is niets bij hem gevonden dat zou kunnen aanwijzen wie hij is Niets mevrouw Geen brieven geen portret geen zakdoekje geen merkteeken Niets letterlijk nieta In zijn zakken vond men een beurs met een weinig geld Ook had hij een horloge maar iets wat kon aangeven wie hij is neen Wordt IMTVOigd