Goudsche Courant, maandag 25 september 1899

a è INo 8001 Dinsdag 26 September 1800 38ste Jaargang GOuBSCHE mum HeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefaoii Ko De IJ ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s jfie xttiteondering van Zon en Feestdagen jDe prijs pèr drie maanden is 1 25 franco per Telefoon X Ut ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels k 60 Centen iedere regel meer O Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiëi tot 1 uur des midd post 1 70 I Afzonderlijke Np mmers V LT F CENTEN JKIeeiliQgniagazyn M Dagelijks Ontvangst Dagelijks üntvangi der louveanté s PANTALONS Groote keuze in HËEREN DEMISAISONS g c f I Kort ovareloht onzer Prijsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van aM 16 50 per 12 floss ca ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 J MADERA S droog en zoet l i a VERMOUTH la Turin S9 i BODEGA CHAMPAGNE J £ g COGNAC 4 i 1 75 1 2 25 2 75 1 3 25 J 3 76 en 5 3 M SCOTCH WHISKY 2 25 h S 2 2 Per Fl Per Ank 45 PI I g S § LISTRAC f 0 65 Nto f 27 75 3 CHATEAU VALROSE 0 75 31 1 B a 5 St ESTEPHE 0 85 36 g S St EMILION 1894 1 f ï 2 2 PAÜILLAC 1898 1 25 53 § O 1 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 g g O SAÜTERNE ïi Tr èStS j o ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 g jj jj S BOURGOGNE 1 10 De essche zfln in den prijzen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen 5 Bi elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrma T CREB 4l§i Gouda Vraag VERHOEFF S fioterbatons Muzelifiannen De ecltie FHANSCHE WAFELTJES J A YERHOEFF H J VAN SCHALEN Behanger Stoffeerder Lange Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Behangselpapieren ord ijra stoff©xa ZEILEN LINOLEUMS diafelMlcséen tMaihn CONFISEÜR HOOGSTRAAT B AM ZB cent per pond E0LIIAI30ct p poïid Gewicht 4 a 5 pond Aanbevelend L DE HEIJ Dubbele Bnnrt Itomede berieht ik t geachte Publiek dat in mSne MAGAZIJNEN I de Sortaering Kachels en Haarden weder is AANGEVULD en IITGEBREID Onden de zeer ruime sorteering vindt men iraaie OVALE en VIERKANTE HACHEIiS met vuurvaste lak Mtó Amerikaaiische Vulbchels Slaapkamer Winkel en KanlMrkadiels van al de goedkoojmte tot de fijnMe toorten AttK Fabrikaten z n bS m verkrögbaar Di rten welke oogenblikke f Sn nitverkooht worden in n paar dagen nageleverd Tegelplaten Kolen en Turfhakken Mü beleefd tot een bezoek aanbevelend JAN ROND 1 Lange Groenendaal I 203 204 IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN HÜISHODD ARTIKELEN Iaf iartens go GOUDA Kleiweg E 94 Berlebten de ONTVitNGST van ecne prachtige Collectie JAPOi STOFFEN met bijpassende Grameeriiigeii Tevens ontvangen een groote kenze In Dames Mokken en verder alle mogelijke WOLLEM GOEDEHEH voor bet aanstaande li¥lntersalsoen De ptijaen jijn beneden alle Concurrentie DE MATADOR Nieuive Sloffen RLEEDING naar MAAT 2v £ a r Is t S4 VOOR De gunstig bekende EIJN GEaBUIDK St mCOLAAS is Txred er verlcrljgr baar IV NEEM PROEF VAN Vl ZAAL s Boter St Nicolaas Aanbevelend rjl 2 AAL COllfiS0Ur tOoedkoopate on solledst adres voor Vervoer van Inboedel t ama oölel binnen Is bniten de 8i l met gailoten wagens i b8A oRAVEsVeIJN OudeGouwe Alle rordt tegen é a portochade ver elierd Goiioi Drukvan A BRINKMAN Zs 1 HuttenlaiKlscH Ovcr lcht Er gaan geruchten omtrent eenige oneeuigheid in het Fransche kabinet De Galliftet zon zflu dagorder aan het leger met de woorden Het incident is aigeloopen Geen represailles uitgevaardigd hebben zonder ziJn collega s te raadplegen En dezen zouden volstrekt niet zoo onvoorwaardelijk ingenomen zijn met de politiek van de spons Wat er van deze geruchten waar is valt moeielijk te beoordeelen De aanvraag tot vervolging van Mercier door het vorige kabinet ingediend is nog bjj de Kamer aanhangig Tenzü het kabinet haar intrekt zal de Kamer daarover uitspraak hebben te doen En zou het haar durven intrekken nn het proces te Rennes zoo overtuigend heelt vastgesteld dat Mercier gelogen en bedrogen heelt f Het bestuur van i de Ligue des droits de l homme heeft een manifest aan zijn leden gezonden waarin het zegt dat de aan Dreyfus geschonken gratie voldoening geeft aan het gevoel van menschelijkheid maar dat de martelaar recht heeft op een schitterend eerherstel en dat de vlek die nog op hem rust moet worden woggewischt Voor dien tp mag de Ligue niet rusten Waarheid en recht blijven verdedigen is werken voor de verheffing van Ifrankrijk Majoor Hartmann wiens moedig getuigenis ten gunste van Dreyfus voor het Hof van aassatie on voor den krijgsi aad te Itennos men zich herinnert is naar gezegd wordt sedert vele maanden ter prooi aan plagerijen en onhebbelpheden van zijn modo ofücieren van het 22ate artillerie regiment Hy ia thans benoemd tot adjunct directeur der ar tillerieinrichting te Puteaux Duidelper en duidelijker wordt het dat er geen oorlog zal komen tusschen Engeland en de Transvaal zooals trouwens reeds voor eenigen tijd voorspeld is De bladen die eerst erg oorlogzuchtig waren en hieronder moeten voornamelijk de Engelsche gerekend worden halen een voor een bakzeil en begeven zich nu op het zeer gevaarIpe terrein van veronderstellingen te maken van hetgeen er wel besloten zou kunnen zijn in den ministerraad die Vrijdagmiddag plaats heeft gehad De Times weet mede te deelen dat Sir Alfred Milner last gekregen heeft om aan den heer Steyn president van den OranjeVrijstaat opheldering te vragen aangaande de beschuldiging door hem geuit omtrent FEVILLEIOIV ietleDkschriften van een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VONDELING J aar het Fransch DOOR W NUTTER 304 lEen vreemd geval Ik zeg niot het tegendeel mevrouw zeide de directeur Als hij niet geneest dan vrees ik dat wij nooit zullen vernemen wat hij voor iemand is Hij weet het niet meer naar het schijnt Hij heeft alios vergeten behalve de namen van degenen die hij lief gehad heelt en waaraan hij zijn toestand naar het schijnt te dinken heeft Ik begnjj niet veel van zijn geval Hij spreekt altijd vam piorgen trouwen en over een zekeren baron de Maubert Er is gezocht geworden naar een baron van dien naam maar in de registers van den adel werd die naam niet gevonden Wat er met den jonkman is voorgevallen ik kan het niet begrijpen iMisschien is zijn geliefde hem ontrouw geworden eide Olyrapia Ik geloof het niet Hij spreekt daar nooit van AU dat het geval ware als die slag hem zijn verstand had ontnomen dan zou hij zich dat moeten herinneren dat is zoo zeker als een natuurwet Het meest waarschijnlijkst komt het me voor dat er huwelijksplannen waren tUischen den Britschen agent Conyngham Greene Het blad verdedigt dezen heer in warme bewoordingen en looft het beleid van den heer Chamberlain in deze Den Staatsprocureur Smuts valt het scherp aan en gaat zelfs zoo ver liem ongeloofwaardig te noemen Zijn woord acht het City blad niet gelijk aan dat van een Britschen agent De Chronicle komt eveneens met veronderstelliiMKi die tosschen twee haakjfs vrij dwaa tlinken In den ministerraad toch zou besloten zijn zulke vèrstrekkenden voorstellen te doen dat zelfs alle conventies de Londensche inliegrepen zouden worden afgeschaft Een Statenbond van geheel ZuidAfrika met inbegrip van Transvaal en den Vrgstraat zou worden gesticht natuurlijk onder Engelsch protectoraat En juist in dit laatste ligt de grootste dwaasheid Een vrij vereenigd Zuid Alrika zal er toch eenmaal komen maar onder eigen vlag Natuurlijk is dit echter alles een quaestie van tp Tegen gisterennamiddag was te Londen een moeting op Trafalgar Square georganiseerd om te protesteoron togen de oorlogzuchtige politiek der regeering ton opzichte van Transvaal op grond dat deze bij de Boeren den indruk moest wekken dat men met geweid den oorlog wil om hun land te veroveren Verschillende sprekers zouden van zes spreekgestoelten de menigte toespreken maar er kwamen duizenden die de Britsche vlag zwaaiden het volkslied en Rule Brittania zongen en het onmogelijk maakten de sprekers te verstaan De eerste sprekers werden met gefluit en gejouw ontvangen en met appelen gebombardeerd voor Chamberlain werden cheers aangelieven maar Kruger werd uitgefloten Er was een groote politiemacht aanwezig De menigte deed herhaaldelijk een kwaadaardigen aanval op de spekers die beschermd werden door bereden politie welke echter niet kon beletten dat er één ernstig mishandeld werd De aanwezige soldaten werden op de schouders geheschen en onder uitgelaten geestdrift rondgedragen Ten slotte kreeg de politie groote versterkingen en toen begon zij het plein en den omtrek schoon te vegen Vele personen zijn in hechtenis genomen en verscheidenen werden onder de hoeven der paarden vertrapt Naar raming waren er 30 000 menschen aanwezig De aanriehters der Transvaal betooging hielden gisteravond een conferentie waarin hem en een meisje en dat er iets tusschen is gekomen lis hij gevaarlijk In het minst niet Hij gedraagt zich steeds kalm en rustig En bestaat er kans dat hij weer zal genezen na verloop van tijd Daar valt weinig van te zeggen mevrouw Zielskwalen zijn minder te begrijpen en te bestursn dan lichaamskwalen Maar hoop is er wel Maar als hij niet geneest f Dan blijft hij hier of als zijn familie hem vindt en hera opeischt iMaar hoe zou zijn familie hem kunnen vinden f Dat weet ik niet Het is intusschen vreemd dat er geen nasporingen in het werk gestelfl zijn door de zijnen Hij zal toch familie hebben en waarom heeit die niet bij zijn verdwijnen onderzoek gedaan f Het is een zeer vreemd geval Misschien wil men hem kwijt zijn misschien komt hij van buiten en wordt hij nog eenmaal gevonden door de zijnen Dat zal moeilijk gaan Niet zoo heW moeilijk Wanneer de familie bij de politie het verdwynen omtrent dien en dien tijd aangeeft van een jongmensch en geeft een nauwkeurig signalement dan is de zaak spoedig in orde Vooral wa ineer men in dat signalement niet vergeet te spreken van dat brandmerk op zijn arm Heeft hij een brandmerk op zijn arm vroeg Olympia louter maar om het gesprek gaande te houden Zij verlangde niet dat deze jonkman besloten word openbare meeting te hou n in een diBr grootste zalen van de stad De groepen van de Duitsche linkerzijde in Oostenrijk hebben een bijeenkomst gehouden om te beraadslagen over het voorstel van dr Fachs betreffende do conferentie der parlementaire groepen um te trachten tot een Vergelijk te komen Alle groepen hebben zich tegen het denk beeld v n dr Fuchs verklaard zelfs onder de constitutioneele groot grondbezitters heerscht niet de minste neiging te gaan onderhandelen met het kabinet Thun De Duitsche volkspartij sprak reeds in den oproepingsbrief de meening uit dat alle groepen eenstemmig dachten over de voorstellen van dr Fuchs en de Schönerer groep achtte het niet eens noodig de uitnoodiging aan te nemen gedaan door een man die als lid van het presidium onder Abrahamowitch de politie in het parlement heeft geroepen Na dit schrijven is hot zeer waarschijnlijk dat het besluit van e beraadslaging der groepen zal zijn weigering om de conferentie van dr Fuchs bjj te wonen En ia Duitsche zoowel a s in Czechische kringt achtte men het zeker dat deze weigering der Duitschers om te onderhandelen zoolang de taaiverordeningen niet opgeheven zijn den val van het kabinet Than moet ten govoHp hebben Die val kon dan ook niet uitblijven En een telegram meldt dat het geheele kabinetThun is afgetreden Het nieuwe kabinet zal indien bjj er in slaagt gevormd worden door vorst Lichtenstein die zooals wij reeds medoileelden de uitverkorene schijnt te zjn om graaf Than op te volgen KM Verspreide Berichten FniNKUIJK In weerwil van het verzoek van koning Leopold van België om zich niet te Brussel op te houden heeft de hertog van Orleans voor zich en vele zijner aanhangers van Engeland uit appartementen gehuurd in het Hotel de Flandre te Brussel waar hy den afloop van het complotproces voor den Franschen Senaat denkt af te wachten Het wordt niet onmogeiyk geacht dat ook de hertog van Orleans als organisator van het complot in het proces betrokken zal worden Het fort Eégis te Algiers is het niet beter gegaan dan hei fort Chabrol te Parys Een paar compagnii n Algerynsche tirailleurs hebben hei Vrijdagmorgen vroeg bezet door de zijnen gevonden zou worden Zij vernam met blijdschap het geheimzinnige wat den jonkman omgaf a mevrouw antwoordde de directeur met een kruisje van het een of ander metaal schijnt dat op zijn arm te zijn gebrand tenminste hij heeft op zijn arm een kruisvormig brandmerk Op deze mededeeling hief de intendant die zonder veel aandacht aangiet gesprek te wijden toegeluisterd had eensklaps het hoofd op Hij scheen bij de laatste woorden van den directeur te huiveren Hij dwong zich evenwel tot kalmte en vroeg op achtoloozon toon 0p don linker of op den rechterarm mijnheer 0p den rechter De intendant scheen er niet geheel in geslaagd te zijn zijn gemoedsbeweging te verbergen Olympia staarde hem aan en vroeg Is iemand bekend met zulk een merkteoken op den arm Neen dat niet mevrouw iMaar ge scheent zoo nieuwsgierig Ik meende mij te herinneren dat van een mijnor vrienden een kind op vreemde wijze is verdwenen een kind dat ook zulk een teeken droeg Miischien is die jonkman dan wel dat kind van uw vriend Neen dat is onmogelijk Dat kind zou nu hoogstens vijftien jaar kunnen zijn en deze jonkman is de twintig al gepasseerd Mijnheer zeide Olympia zich wederom tot den directeur wendende op wiens kosten zijn degenen wier familie niet betaalt hier f maar Mai Bégis was reeds ten 1 uur s nachts uit zjn villa gevlucht HiJ is spoor loos verdwenen en ofschoon het gerucht wil dat hy naar Spanje is ontkomen meent de politie dat hj in don omtrok van Algiers verborgen is Aan alle parketten in Algerië is last gegeven hem te arresteeren In de bureaux van de Expressalgérion is huiazoe king godaan een aantal papieren zyn in beslag genomen Bklqib In het geschil tusschen de reedors eu de dokwerkers te Antwerpen is een ganstige wending gekomen De patroons hebben een loonsverhooging van 50 percent voor nachten 75 percent voor Zondagswerk toegezegd welke voorstellen door de afgevaardigden der werklieden aan hun makkers ter goedkeuring zullen worden overgelegd In verband met redevoeringen door hen i gehouden by de jongste kiesrechtonlusten te Luik was tegen verscheidene socialistische en liberale sprekers een gerechtelyke instruotio geopend wegens opruiing tot het begaan van een aanslag Deze aanklacht is niet ontvankeiyk verklaard DurrsouLASD Czaar Nicolaas en zju gemalin zyn Vrijdagavond van Kiel naar Darmstadt vertrokken NOORWBGKN Te Hammerfest ia aangekomen een zeeman Larsk Ask gfenaamd die een door hem gevonden boei gemerkt Poolexpeditie Andrfe heeft meegebracht De boei is ernstig beschadigd een bericht werd er niet in gevonden Het is de boei die And rée had afgesproken te zullen uitwerpen als hy do Noordpool passeerde Spanje Het hoogste militair gerechtshof heelt admiraal Montojo wegens d overgave van Cavite aan do Amerikanen veroordeeld tot indeeling by de reserve zonder recht op promotie tot een hoogeren graad llNNENlANP Het hoofdbestuur van het Nederlandsch onderwijzersgenootschap heeft zich andermaal by adres tot de Tweede Kamer gewend met het verzoek het wetsontwerp op den leerplicht aan te nemen Hoewel het hoofdbestuur betreurt dat do zeven verplichte leerjaren uit iet fiiy ptP ontwerp tot zes verminderd zyn is liet noch Op kobten van het gouvernement mevrouw I Ik hoorde u straks spreken van opeischen door fle familie wanneer iemand zich voor een der niei gevaarlijke patiënten interesseert en hem buiten het gesticht eene verpleging wilde bezorgen zou men dat dan toestaan Daartoe is machtiging noodig Is zulk een machtiging gemakkelijk te verkiij gen heer directeur Ja onder zekere conditidn r Welke In de eerste plaats moet degene die zoo iets vraagt in do omstandigheden verkeeren die hem toestaan den patient te onderhouden Dat is duidelijk Verder Verder is een verklaring der geneesheer van het etablissement noodig dat de krank niniffhoid van den patiënt niet van gevaarlijken aard is En dit is alles Neen Er is rerd r toestemming der familieleden van den patiënt noodig Mijnheer de directeur Mevrouw de prinses Ik zal ronduit spreken Het jongmensch waarvan wij spreken interesseert mij levendig Ixiezerat mij belangstelling in Ik 70U gaarne iets voor hem willen doen Ik zou hem in mijn woning willen doen verplegen De directeur knikte Ik ben rijk de patient schijnt geen familie te hebben die zich over hem bekommert zijn kwaal is met gevaarlijk gelijk u aelf hebt gezegd Wordt vervolgd