Goudsche Courant, dinsdag 26 september 1899

tans van meening dat toevoeging van twee jaren verplicht herhalingsonderwp wel eenigszins het gemis van dit zevende leerjaar kan vergoeden Het zon het daarom zeer bedenkelijk achten wanneer het herhalingsonderwijs in dit ontwerp geschrapt werd Voorts is het hoofdbcstnur van oordeel dat er maatregelen znllen moeten getroffen worden om aan jongelieden die zich in loondienst bevinden het geregeld bewonen van het herhalingsonderwys mogelgk te maken en herinnert voorts aan den wensch op de laatste algemcene vergadering nitgeBproken dat de onderwijzers die met het geven van horhalingsonderwijs belast zullen worden daarvoor een afzonderlijke en bilIjke belooning znllen ontvangen In verband met de zeer lage traktementen der onderWflzers mag in hot ontbreken van een dergelijke bepaling in de wet op het lager onderwas een der oorzaken gezocht worden waarom het herhalingsonderwijs nog in zoo weinige gemeenten van ons land naar behooron is ingericht Olrecte SpoorwegverMndlngen met GOUDA Zonierdlenst 1899 AaBgevangeD I Mei 6 88 8 18 7 14 5 40 6 80 7 38 On de witten min Zondag MeandBf en Dinideg iéndeageclie mtoorbiljetten oor de 8e kl Terkrygbiar tegen enkelen Trecktprye iO HoUmdeehe Spoor G 0 17 D A Tioe vete E 6 46 6 66 18 r 49 5 15 7 17 7 39 7 59 8 80 8 89 9 13 10 16 10 88 10 40 8 11 M 10 18 8 88 10 97 II 88 E 10 39 e 16 8 43 7 4S S 6 8 41 8 48 8 t tO 10 44 10 68 1107 11 44 e o U D A A HSTIRDAU lin rena louil 98098 17 38 10 1010 57 19 081 189 868 884 O 6 13 8 18 88 8 16 SB 9 98 9 69 10 60 11 00 m t W 8 01 8 63 9 06 10 16 10 64 18 48 1S 67 8 00 8 83 4 16 4 57 8 00 6 37 6 67 8 16 9 00 lO Oi 0 1010 48 I 87 11 6 knaUO 8 lï 9 08 9 90 10 80 11 09 1 DS l ln 8 16 8 41 4 80 5 1 6 16 7 18 8 80 9 18 10 8 10 98 11 00 11 68 18 07 6 86 7 7 40 9 SS 45 U 18 18 0 i 19 8 8 80 8 16 8 81 4 45 6 1 6 85 7 16 8 10 11 86 9 46 W 48 60 7 86 1 66 9 80 10 00 11 30 18 16 U 40 8 41 8 80 8 46 6 0 6 88 60 7 80 8 86 40 If OO J 17 7 84 8 18 8 4 10 18 10 48 18 611 08 1 84 S8 4 17 4 88 6 47 7 6 7 3S 8 14 9 1 10 87 11 10 Ooggetuigen verklaren ons dat de indruk vrceselflk moet zijn geweest Nadere bflzonderheden ontbreken nog Toen ze de haven invoer stonden allen die aan boord waren met baken en kurkzakken gereed om een aanvaring te vooi komen Zooals bekend is heeft Henri Polak een civiele aktie ingesteld tegen F Domela Nieuwenhuis eischende een schadevergoeding van f 1000 wegens de in de Vrije Socialist gepubliceerde laster dat Polak zou hebben geknoeid met de juweliers Thans heeft Domela Nieuwenhuis aanzijn tegenpartij bekend gemaaktdatpiet hij maar Sam W Coltof de schrijver van het bewuste stukje was Sociaaldemocraat De hooge waterstand heeft gelijk in Oostenrijk maar een paar dagen later in Hongarije groot onheil gesticht De lionuu de Waag en de Neutra stegen sedert Woensdag en Donderdag ontzettend Op verschillende plaatsen dreigde doorbraak van de djken 0 a bil Gran en Raab en btj Csicsö brak de dijk door zoodat het geheele Schütt eiland onderliep Ook elders vreeselijke overstrooiningen De Eussische minister van landbouw heeft bepaald dat voortaan vrouwen en meisjes kunnen worden aangesteld voor den bureaudienst aan zijn departement Ook zullen zij gebezigd kunnen worden voor de inspectiereizen die aan de ambtenaren bij het departement worden opgedragen o a voor de inspectie der verschillende lafidbouwseholen Huisvrouw Er zijn weder enkele booten der Bijnsleepersvereeniging Sie das in de werkstaking ziJn begrepen aangekomen Zij die de zijde der stakers kiezen worden ontslagen Te Voorburg is ten adeele van den heer Hoogendijk een hoeveelheid van ongeveer zeventien H L fijne peren ontvreemd Abbé Daens die te Breda een voordracht zou honden had daartoe een geschikt lokaal gevonden doch volgens de Bred Ct heeft men den eigenaar z66 weten te bepraten dat hij zi n woord introk De toeleg is echter mislukt abbé Daens heeft toch gesproken daar de heer Van Kol z jn tuin voor het doel beschikbaar stelde Gister was het 26 jaren geleden dat de Tweede Kamer de wet op den kinderarbeid voorstel Van Honten aannam Van goederhand verneemt de Zw Ct dat de minister van justitie in overleg met de commissie van rapporteurs voor de aanhangige van zjn departement uitgegane wetsontwerpen die betrekkelijk de ouderlijke macht en de voogdfl zich met het denkbeeld vereenigd heeft om ons burgerlp wetboek in dier voege te wijzigen dat ook in ons land de 21 jarige leeftp de leeftijd worden zal der meerderjarigheid Het hooldbestnur der Hollandsche Maatschappij van landbouw deelt in het Ned Landbouw Weekblad mede dat voor minvermogende leerlingen die het onderwijs aan de winterlandbouwschool te Schagen of te Dordrecht wenschen te volgen ter tegemoetkorahig in de kosten beschikbaar gesteld wordt een bedrag van f 100 per jaar gedurende twee jaren voor één leerling aan iedere school Het meest grievende zegt de Bred Ct ondervond echter abbé Daens te Prinsenhage Met weemoed heeft hjj verteld dat hij s morgens daar in de kerk was gegaan en hoe daar op een stoel der waarheid en verdraagzaamheid zooals abbé Daens zich uitdrukte willens en wetens een priester onwaar was geweest door hem den ouden priester een godloochenaar en oproermaker te noemen Premies voor zware aardappelen Een grappige vergissing had op een paar buurlanden in Djocja plaats meldt de Loc De president had een aanschrijving gekregen om eenige maatregelen te nemen tegen de pest o a een pesthuis op te richten ter verpleging van eventueele laders aan die ziekte met een paar oppassers verpleger enz tegen zooveel traktement indien er geen en zooveel indien er wel zieken waren Tevens werd verzocht den landhuurders van een en ander op de hoogte te stellen Voor dergelijke mededeelingen wordt het betrekkelijke stuk steeds gezonden aan de landhnurders vereeniging deze laat er afschriften van maken en zendt die aan hare leden Zoo ontvingen ook thans alle landhuurders een afschrift van het stuk waardoor zfl in de meening kwamen dat ook hun werd verzocht een pesthnisje op te richten Enkele hebben daaraan terstond gevolg gegeven een woning onteigend en ingericht en het noodige personeel aangesteld dat thans verlangend zit uit te zien naar patiënten om hooger traktement te krijgen Later blCek de vergissing maar de onkosten zijn gemaakt Zoo ziet men dat in dit land geen zegen rust op doortasten De oud Indische langzaamheid is veiliger De Dordr Ot meldt De Crescendo die met een paar vreemde personen als machinekamerpersoneel gister van Kotterdam met een sleep vah drie schepen kwam opvaren heelt te Dordrecht gekomen haar sleep te Papendrecht losgemaakt en is toen in de Voorstraatshaven teruggekeerd blijkbaar omdat het nieuwe personeel met de boot niet overweg kou Te Nieuw Buinen waar dit jaar de aardappeloogst zeer ruim is hebben sommige landbouwers aan hunne arbeiders kleine premiën uitgeloofd voor het aanbrengen van bij uitstek zware aardappelen In de vorige week werden er aangebracht die 10 tot 9 hectogram wogen Thans is op het iMd van A Oostingh aldaar een aardappel gevonden die het gewicht van 11 HG heeft De premie van 10 cents is nu tot 26 cents verhoogd voor hen die nog zwaardere aardappelen kunnen aanbrengen Uit Hamburg komt het gerucht dat H M Koningin Wiihelmina op Hare terugreis daar zou worden verwacht om te Wansbeck biJ Hamburg het huzarenregiment te begroeten waarvan H M de honoraire chef is Gemengde Beiiohten De burgemeester van Ouddorp heeft een gilt van f 260 van H M de Koningin Moeder ontvangen ter ondersteuning van behoeftige lijders aan dysenterie in do buurtschap den Ouden OoBtd k Men seint uit Enschede Bij eene uitvoering in het gebouw in het Volkspark door de Burgerharmonie gegeven ontplofte eensklaps gas dat uit een open buis schijnt te zijn ontsnapt toen een bediende eenigc lichten wou aansteken Twaalf muzikanten z n meer of minder ernstig gewond vier doctoren verleenden geneeskundige hulp Er ontstond een ware paniek in de zaal Vrijdagmorgen juist na het aangaan der fabriek der flrma Nico ter Knile en Zonen te Enschede ontstond naar beweerd wordt in de droogkamer brand Het vuur breidde zich in korten tp zoo uit en werd zoo fel dat al heel spoedig de scheerderij een gedeelte der ververij en appreteerderü in lichterlaaie stond De brandweer werkte met vele stralen op de hoogdrukwaterleiding doch verraocht slechts weinig tegen de steeds aangroeiende vlammenmassa De eigenaardige bonw der fabrieksgedeelten op beperkt terrein deed het ergste vreezen Ook voor de nabij gelegen fabrieken der firma Van Hoek en Co die echter geheel zijn gespaard Alleen de weverjj is grootendeels behouden De schade beloopt honderdduizenden Z j is door assurantie op benrspolis gedekt Honderden arbeiders zijn zonder werk Alles is uitgebrand slechts de muren bleven staan GOUDA ROTTERDAM ti vern 9 64 10 49 11 18 11 81 19 18 19 68 1 86 8 11 3 36 3 48 Te Apeldoorn is een onderzoek ingesteld naar de vermoedelijke oorzaak van den dcod van jhr J Stern aldaar De familie spreekt in de kennisgeving van het overlijden van een onmenschelijke mishandeling en inderdaad is de heer Stern in den avond van 26 Augustus omstreeks 12 uur met gebroken been op den weg nabfl zijne woning 4 48 4 66 08 6 09 6 18 9 86 8 38 9 01 8 46 I 9 C8 9 19 Oonda Xoordnwht MieuverVerk 7 84 Oapelle 7 41 KolteiduD H 30 7 10 Bott rdamD F llotterdam B t Alleen des Diusangs 1 1 7 1 14 1 88 11 98 11 86 11 4 11 61 18 38 e 7 90 7 88 8 19 door 7 87 9 46 10 19 8 48 8 18 SOTTERDAU g n U b7 U S6 Botterdiua Beurs Rottwdam D F ltott rd m H 3tp U Nieuwetketk Uoordieflht Boud 4 16 4 87 4 47 4 64 6 01 6 07 8 05 1 44 i it 1 54 8 01 8 08 F 8 14 8 3 11 Allee Ie en Se klule Eitr b jbel len 9 40 18 H t8 10 19 10 89 ♦ 0 8 U 9 00 10 0 10 17 10 46 JtanltMief op den loop ku niet g k d worden fl Ho llmdeehe epoor 1M 8 40 11 64 1 0 18 84 I IS M 7 44 7 16 7 87 4 48 6 46 4 66 5 6 1 6 04 08 6 11 8 14 8 17 8 90 d Alleen Ie en 2e kluae eitn beUlen 0 nOUDA OEN HAAOviee veru 18 16 1 08 1 01 i l f ♦ 1 5 1 18 5 07 1 89 u V 618 l S 6 38 18 46 1 80 1 48 8 49 4 15 4 41 6 87 6 65 10 19 11 16 11 18 11 80 11 41 11 10 16 11 46 II 9 88 9 67 8 09 8 48 8 8 8 007 48 P O 8 08 9 11 8 U7 86 V IO 9 Ooudtt ZeTeDhuiEen Moorkapalle BMt tm r Zegwurd Tooibiug H a m 9 66 10 86 M W 4 80 4 45 6 80 6 18 7 00 7 48 T H 8 55 9 48 10 8U 4 jli 6 18 9 49 4 O 6 30 10 08 4 61 6 89 10 1 H 6 4 8 06 7 06 7 80 7 46 8 35 9 00 9 46 10 11 11 97 11 86 18 C9 1 86 9 4t 3 00 4 vS arg 6 4 i 10 1 Z Z 1 Z Z ï tMm ï e 08 0 Z 8 08 H nifa Jn 8 k Ü 1 jW Reirigor d e l n B nkel n A l moge Otre r e 1 O I I A l r H T ilie Ter B Uil 10 67 18 00 18 10 8 80 8 17 4 88 6 47 06 6 56 8 i J ii i4 8 87 Ï IO 1189 9 45 3 34 1 7 18 8 48 li 9 118 3 08 y 0 6 04 98 UO 7 89 f 69 1 J 10 88 10 48 lO M 11 18 11 00 6 8U 34 7 60 8 93 07 5 86 6 43 8 08 7 4 kouLU Ama iDuai lioliiU Ottdew Wogrd Utreohl 11 8 tü 8 66 5l 10 61 11 46 9 19 10 00 10 31 9 4 10 64 49 Utrwht WoerJon lOudov öoadi l 87 65 7 68 8 1o 8 49 9 l0 l6 10 1K38 1 9 1 87 8 8 3 0 3 69 4 8 6 8 6 1 8 61 1M 6 15 53 8 14 6 30 7 08 98 10 j j 4 4 4 j il 7 68 8 18 lO Of 1 M 11 10 80 7 17 7 87 8 86 1 1 86 4 3 7 87 gevonden en was hiJ volgens zjn opgaaf door twee personen mishandeld Na behandeling in het ziekenhuis en amputatie is den 7n dezer de dood gevolgd Hoewel een paar personen verhoord zfln heeft men tot dusver van geen bepaalde stappen van de justitie vernomen Het volgend stukje wordt door de Locomotief als historisch medegedeeld Een door zjjn bekrompen hoogheidswaan vrijwel bekend gepensioneerd adellyk resident zat in Den Haag op een sociëteit in een clubje van hetzelfde water Een Indisch ambtenaar met verlof bekend niet door zijn hooge geboorte maar door zjjn hooge capaciteiten kwam hem aanspreken De oudresident ging een weinig met hem ter zijde en fluisterde hem toe t Sp t me X maar de lui die hier zitten zjjn allemaal van adel dus jebegrjpt X oogenblikkelijkaf Een paar dagen later zit X aan een gezellig tafeltje en komt de resident naar hem toe Oogenblikkelijk staat hj op neemt den resident ter zijde en zegt t Spijt me Y maar de lui die hier zitten ziJn allemaal knap das je begrüpt Op zp beurt de hooggeboren oudresident met snelheid af Dr Fr Dornbluth iemand wiens gezag niet betwijfeld zal worden zegt o m het volgende van de aloè houdende pillen Deze pillen prikkelen zeer sterk den darm waardoor vele ziekelijke toestanden die een leek onmogelflk herkennen en onderscheiden kan zeer kunnen verergeren en ten slotte gevaarlijk worden Zoo b v alle gezwellen in de maag en den darm die zich in den regel onder zeer onduidelijke verschijnselen ontwikkelen lot een bloeding haar aanwezigheid doet kennen Zoo ook het begin van buiktyphns vele leverziekten zoogenaamde hftmorrhoidaal kwalen eindelijk alle kankerachtige aandoeningen die door zulke middelen zonder twijfel verergerd ja misschien zelfs veroorzaakt worden Dat de aloB houdende laxeerpillen niet altijd zulke duidelflke nadeelige uitwerking hebben en dikwijls zelfs langen Ijd zonder merkbaar nadeel kunnen worden ingenomen is biJ het groote versckil in gevoeligheid der spijsverteringsorganen niet meer te verwonderen dan dat de een de moeilijkst te verteren zaken in massa kan gebruiken terwijl de ander reeds door het voorzichtig te beproeven zich gevaarlijk ziek kan maken De bedoelde pillen bevatten een stof die reeds in geringe hoeveelheid een sterk prikkelende werking uitoefent Door menigvuldige herhaling van zulke prikkelende werkingen zullen echter zeker mettertijd ziekelijke verschijuselon worden veroorzaakt die dikwijls op den trap van slijmvormig en bloeding zullen blijven staan niet zelden echter ook tot weefselontaardingen en nieuwvormingen van kwaadaardigen aard zoogenaamde kankerknobbels kunnen leiden Tot de vele kwakzalversmiddelen die allen aloë bevatten behooren o m HoUoway s pillen Zwitsersche pillen Urbanus pillen Ayer s pillen Warner s safe pills de pillen van C Fontaine Moeder Seigel s pillen Morison s pillen Dclacrepillen Spranger s maagdruppels Wortelboerkruiden enz enz zegt het Mbl t d Kwakz TUd vao Greenwich 1C 89 10 87 11 18 8 17 8 SS 7 68 8 03 8 10 8 17 8 88 10 10 10 17 10 84 10 31 10 40 9 99 9 68 10 08 10 16 10 98 9 68 10 88 8 17 8 87 8 84 41 8 47 8 13 8 80 10 47 10 66 ATJTER De correspondent der N E Ct te Batavia seint onder dagteekening van gisteren Het hoofd van Djolok Besar is gevangen genomen De troepenmacht die te Djamboe Ajer was is naar Segli vertrokken Tengkoe Bintara Pekan radja van Djolok Besar op de Oostkust van Atjeh speelde meer dan eens een dubbelzinnige rol Laatstelp nog in 1897 toen het ons sedert de expeditie van 1890 vijandig gezinde Oleh Gadja tegen den hoeloebalang van Bagoh en Boeging tot wiens gebied het behoort in verzet kwam Eerst beloofde hiJ te zullen medewerken om den petoeah Tengkoe Hoesin van Oleh Gadja tot gehoorzaamheid te dwingen maar later kwam hij zjjn beloften niet na en stookte hj de verwikkelingen aan Hij werd door ons gestraft met inhouding van zfln hassil inkomsten die met den cijns dien hj van Edi Tjoet Djolok Ketjil en Bagoh ontving uitgekeerd werden aan den radja vtjn Edi Besar als tegemoetkoming voor de door dezen gemaakte onkosten ter beëmdiging der verwikkelingen in Oleh Gadja Later schijnt Tongkoe Bintara Pekan ook deelgenomen te hebben aan overleggingen om hulp aan den bekenden geestdrijver Tengkoe Tapa te verleenen In 1898 werd een zekere Nja Gading wiensuitlevering wegens gepleegde rooverijen doorhet bestuur gevraagd was door ËengkoeBintara Pekan tot panglima prang verheven en goederen door Tengkoe Hoesin en anderen geroofd werden in Djolok B98ar in veiligheid gebracht Het woelige hoofd is thans onschadelijk gemaakt Ben tweede gisteren ontvangen telegram uit Batavia luidt Te Segli werden gewond de luitenants Van Doorn en Harencarspel Onder voorbehoud deelt een correspondent van het Adv Blad v Sum Westk mede dat in den namiddag van 31 Juli een gedeelte van ons afgelegen bezettinkjo te Tampat Toean hachelijke uren heeft doorgemaakt Van de bezetting sterk 75 man slechts waren in den morgen 45 man uitgerukt zoodat de zieken nog meegerekend slechts 20 man thuis bleven Op eens drong een bende sterk 300 f gewapenden op de versterking aan die slechts door een ijzerdraad versperring omgeven moet zjjn De kerels waren zoo brutaal dat ze reeds trachten de poort binnen te dringen doch een Javaan die daar op post stond wist twee Atjehers de nekken in te slaan met een klewang die hjj aan een der vijanden ontnomen had Nog werden door de negentien anderen die thuis waren een aantal vjanden doodgemaakt 18 werden neergeschoten 12 anderen werden door de goedgezinde knmpong bewoners afgemaakt Verder werden nog vier anderen gevangen genomen Dezen werden den 4n Augustus te Gedah opgesloten De onzen bekwamen geen enkelen doode of gewonde STADSNIEUWS GOUDA 2B September 1899 Zaterdag 23 Sept vergaderde de afdeeling Gouda en omstreken van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers Als candidaton voor de openvallende plaatsen in het Hoofdbestuur worden benoemd Mej Laan te Arnhem en de H H Cramers te Breda en S de Vries Sz te Amsterdam mocht de eerste onverhoopt weigeren een candidatuur te aanvaarden dan zal de afdeeling den Heer K Geertsma te Arnhem verzoeken een candidatuur aan te nemen Verder werd de beschrijvingsbrief voor het Onderwijscongres op 24 Sept te Amsterdam besproken en aan den afgevaardigde den Heer de Nooyer uit Moordrecht opgedragen een kleme aanvulling van t laatste punt over de behandeling van achterlijke kinderen voor te stellen Als afgevaardigde van de afdeeling naar de leerplichtbetooging in Den Haag op Zondag 1 October a s werd de heer Ed van Dantzig benoemd Besnltaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudsche Waterleiding Maatschappij Datum 20 September 1899 Oorsprong kraan kantoor Aantal teldagen 3 kiemen per gram 45 vervloeiende kiemen 6 soorten 5 ziektekiemen geene Opmerkingen zeer goed was get Dr H J vah tHOFF De kapt voor speciale diensten C F van den Hoff van het 4e reg inf te Leiden wordt 1 October a s eervol uit die betrekking ontheven en belast met het bevel over eene compagnie aldaar Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleenen wij nog het volgende Het onderwijzend personeel van de Bewaarscholen bestond Hoofdonderw j llul Mnderw j Kweekelingen xen seo zeieaaeu en helpetera op de openbare uit 2 6 7 op de bijzondere uit 3 5 5 Het getal der leerlingen bedroeg uit Dec Manuehjk Vrouwelijk Totial leerl op de openbare scholen 223 193 416 op de bijzondere scholen 153 184 337 763 377 Te zamen 376 In het vorigejaar was t totaal 388 305 693 Van de 416 leerlingen op de Openbare Bewaarscholen genoten 350 kosteloos onderwijs Voor 66 leerlingen werd schoolgeld betaald namelijk voor ieder 10 cent per week Op de Bijzondere Bewaarschool van de R K Inrichting van liefdadigheid ontvingen 180 van de 290 leerlingen gratis onderwijs Inrichtingen tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen a De Rijks Normaallessen De cursus begon op 1 April met 81 leerlingen waarvan 40 maimeiyke en 41 vrouwelijke terwijl daarna nog 2 leerlingen wordden toegelaten In den loop van het jaar verlieten 14 leerlingen de lessen en gingen 2 leerlingen eene andere bestemming volgen terwijl 1 leerling overleed Vijf heeren en zes dames verwierven de onderwijzersacto Bovendien verkregen 7 leerlingen namelijk 4 heeren en 3 dames do acte voor vrije en ordeoefeningen der gymnastiek Het onderwijzend personeel onderging geene verandering b De Inrichting tot opleiding van Bewaarschoolhouderessen Het aantal leerlingen bedroeg 1 October 5 Drie leerlingen werden toegelaten terwijl 4 leerlingen de inrichting verlieten De ijver en het gedrag der leerlingen lieten niets te wenschen over hunne vorderingen waren bevredigend De lessen werden geregeld gegeven Over schoolverznim viel niet te klagen Scholen volgens de Wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs De Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs onderging in het afgeloopen jaar eene verandering doordien de heer G L Schim van der Loeff zijn ontslag nam on in zjjne plants tot lid benoemd werd de beer H L Nederhorst Aan het door haar uitgebrachte Verslag ontleenen wij het volgende a De Rijks Hoogere Burgerschool Bij het einde van don cursus 1897 1898 bedroeg het aantal leerlingen 125 waarvan 110 namelijk 100 jongens en 10 meisjes het volledig onderwijs en 15 namelijk 6 jongens en 9 meisjes slechts enkele lessen volgden In den loop van het schooljaar verlieten 17 leerlingen de school Al de 110 leerlingen der klassen 1 tot 4 namen deel aan de overgangs examcns methet gevolg dat 81 tot eene hoogere klassewerden bevorderd en wel van de Ie tot de 2e kl 24 waaronder 6 meisjes 2e 3e 16 1 meisje 3e 4e 20 5 meisjes 4e 6e 21 Twee leerlingen der 4e klasse legden met gnnstigen uitslag examen af voor cadet te Alkmaar en voor adelborst 3e klas te Willemsoord Wordt vervolgd Haastrecht Toezegging van beroep aan den Heer Predikant Th H Pb van Papendrecht te Brielts Nieuwland Rechtszaken Tegen een kantonrechter in het arrondissement Maastricht is bjj den officier van justitie eene klacht ingediend als zoude bü valschheid in geschrifte hebben gepleegd in de uitoefening van ziJn ambt door op het audientieblad te laten opnemen eene verklaring van eene der procedeerende partijen in strp met de eenmaal afgelegde bekentenis van de gedaagde partj De zaak is reeds in instructie Het Hoog Militair Gerechtshof heeft in hooger beroep aan den 2e luitonant bij het 2e reg huzaren E P M C die door den krijgsraad te s Hertogenbosch wegens schaking was veroordeeld tot één maand gevangenisstraf drie maanden opgelegd Het hof besliste dat de door den krijgsraad opgelegde straf niet in juiste verbou ding staat tot de zwaarte van het door C gepleegde misdrijf De bepaling dat de straf gerekend zal worden te zijn ingegaan op 28 Juni hield het hof echter in stand lieiiwe Parapluies voor Dames en Heeren A van OS A Md Tailleur Kleiweg B 73 73o GOUDA Telephotm Ulo 3i Beurs van mslerdain 88 SEPTEMBER Vikrs Slotkrs NlDMliTO Cerl NeU W S a j l T l aililo dito illlc 3 93 9S jdito dito dito 3 93 93 gHo Oia OW Goudl 188193 4 lOOV iTAMB Iiisobrgung 1889 81 5 88 OoSTBKa OM in papier 1868 6 83 i 83 u dito ia silierisrs 6 SS PoaTOQAL Obl mot coupon 8 dito ticket 3 24 24 i EtMtAKD Obl Binneol 1894 41 6 dito Geoons 1880 4 961 4 dilobijBolhs 1889 4 9611 dito bij Hop 1889 90 4 96 dito iD goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 lOl i SPiNJs Perpol Khuld 1881 4 57 67 i ToiMu Gepr Oou leen 1890 4 92 Ge Iraniug terie D aS Gee leenin eene 0 86 ZuiDApii Eep oblg 1899 6 Mbhoo Obl Buit SoL 1890 6 100 T NFlHJ I i Obl 4 onbep 1881 841 4 AviTEiiDAii Obligation 1896 3 90 4 BoTTtBDAX 8to l leeu 1894 3 I 91 Nbd N Afr Hmdelef aand S Ar8nil b Tab Mg Oorlifir at8n j 631 DeliMaatsohappij dito I 436 Arn Hypotheekb paudbr 4 Oult Mlj derVoratenl aaiid 851 s Or Hypolhoekb pandbr 4Vi 102 Koderlandaehe bank aand 1 204 Ned HaDdetmaataoh dito I 1641 4 N W II Pao Hyp b pandbr 3 98 Eott Hyiiotheekb pandbr 4 ütr Hypotheekb dito 4 OoBTBNB O ist Hoog bank aaod 1 128 Bmi Hypotbeokbank pandb 5 IIO AUBBIKA Ëqiit hypotb pau Ib 4 90 M iir L G Pr Litn lert 8 29 Nbd Holl IJ SpOürw Mij and 1 14 uUg titEipl v 8t 9pw aand 10 Ked Iiid 3pourwegm aand 224 Ked Zuid Afr Spm aand O 2351 dito dito dito 1891 dito 5 100 ITUIB Spoor 1 1887 89 A £obl 3 66 Zuid Ital Spomij A H obl S 66 PoL H WarBohau Weenenaand lOl iacm Qr Au Fastowa dito aaad ó Iwaug Doinbr dito aalid 6 987 Klirak Oh Aao 8p kap opl 4 100 dito dito oblig 4 100 Ahbbika Cent Pao ap Mij o d 6 114 Ohio k North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 141 iDeuTer b Eio Gr Spm eert r a 62 Illinois Central obl iu goud 4 105 Louisv tNa hrilliCert v aand 74 76 Moiiio N Spw M lehyp o 6 104 Mias Kansas V 4pCt pref aand 87 j N ïork Ontaa o Si West aand I 26 ii 8 l dto PeQn Ohio oblig 6 Oregon Oahf Ie byp in goud 6 9y Vs3t Paul Minn k Manit obl Un Pao Hoof Ign ob ig 6 48 dito dito Lirio Col Ie hyp 0 5 OiKiDA Oen South Chert ï aanil 63 Vbn 0 Rail 81 Na lo h d e O Amsterd Omnibus Mij aand 160 Botterd TramveK Maals naDd 310 Nbd Stad Amsterdam aand 8 108 i tad Bolterdam aand 8 10 Bblqib Stad Antnerpen 1887 27 9i ll Stad Braasel 1886 21 100 lloNo ThsissEeguUrG solsoh 4 117 OusTBHB Stattaleenig 1860 5 117 K K Oost B Or l880S 101 SplNji Stad Madrid 3 1868 34 35 Kbu Vi r B i Avb Spoel eert Ontvangen de Nouveauté s in GÖLFCAPES Drapde Paris en Velveteens 11 SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Maandag 25 September i8gg Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 2e kwaliteit 39 3e kwaliteit a6 cent per half Kilo Vette Kalveren goeden aanvoer ie kwaliteit 38 se kw 26 3e kw 24 cent per half Kilo Vette Varkens goeden aanvoer ie kwaliteit 30 2e kwaliteit 19 3e kwaliteit i77i cent per half Kilo Vette Schapen en Lammeren redelijk aangevoerd De handel was in vet Vee en vette Varkens vlug pnjshoudend Vette Kalveren stadig lelSiminder m prijs Schapen en Lammeren slecht IWOBZONDEH M de R f Onder meer geleuter komt warempel weer een ingezonden stnk van X voor in bet Ooudsch Nieuwshhid van Maandag 25 Sept Het episteltje is tiiet ter zake dus laat den inhoud ter beoordeeling aan anderen over X vindt het klaarbiykelyfc na eene week broeiens gemakkelijker weer wat te schoolmeestereii dan zakeiyk te replieeeren Laat ik nu ééqs on voor altyd X eens ophelderen waarom ik toch zoo onliandig met de pen omga ik heb nl tot mijn 12 jaar sléehta school gegaan op eene Limburgsche bizondero school waar men hot beter vond kindertjes het werkwoord haten tot vervelens toe te laten verbuigen dan ze grondig vertrouwd te maken met do Nederlandsche taaU Wil X mü alsnog privaatles geven tegen behoorlijke vergoeding dat hy zyn naam bekend make Sommige lezers zouden knnnen vermoeden dat X in relatie stond met het Dagblad van Gouda ik zelf heb uit den mond der Hedaetie vernomen dat zy X niet kent en bovendien hot minst gediend is met zoo n vieze reclame voor het Dagblad Ik kom op deze zaak niet meer terug en dank U M de R vriendelgk voor de plaatsruimte Hoogachtend EEN VAN DE 108 ADVERTENTIEN MUMaHaMHBaansMBiManiaaNHi Heden overleed In den ouderitom van ruim Ih jaren onze tarteljik geliefde Eehtgenoote Moeder BeUnwd en Grootmoeder WillielminaPülronitllavanBouveriiyvanNieawaal üit aller naam P M MONTI IN Gouda 24 Hept 1899 Ahfemeene KeimUgeving Mevronw Schim van der Lmlï WESTHAVEN 19 1 vraagt esiie TWEEDE MEID goed kuimcude STRIJKEN en met da WASOH omgaan TE HUUR TERvSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres r FLUWEELEN SINGEL Ö22 H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeeriler Lange Groenendaal T 108 Voorhanden een groote feorteeriiig Bcbaiig§elpaplcrcii O ord ijxistofferx ZEILEN LINOLEUMS Zenuw en Nuag lijdors wordt nit overtuiging als een werkelpe hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres por briefkaart wordt ditboekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel Automatisehe vallen vnor ratten K fl 8 4f vonr min Bn k ft I K voor torren kakUfrlukkor ont Éi fl l Sn vangen vo ii ri rBii l xnuilnr toetiobt SO A ratu n iim i f luixenda kevern is odi niu tellen loh vAaEfllfH wmlor o iiiu n iitet du Dun te ruti i Verkoop tegen toezi nlir g v iiot boilrng of onder reitili nHB Verzendhuis MerKnur I Ooinmandit Huntneliiis l V O Sehnh rt Jk 4 o Amttndmn N Z Voorburgwal 1