Goudsche Courant, woensdag 27 september 1899

Woensdag S7 September 1899 No 8002 38ste Jaargang GOIDSCHE COrMMT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefooii So 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijk Nommeis VIJF CENTEN Telefoon No A ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer il Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd EERSTE u NEDËRLANDSCHE RIJWIELFABRIER Directeur H BURGERS DEVENTER iCodel zonder rem en scliermen l 87 50 Model A met 90 Model A IjlO Model AA 125 Model AAA U6 i LUXE EIJWIBL WOGEWONE ACATÈNE8 155 LUXE ACATJiNE JSO P 8 DAMES KETTINGB JWIELEN op lle prijzen t 5 hooger Vertegenwoordijier J G DERöfER Gouila Nieuw onoinrtroffen 4r rof Dr Ijiobejre welbekend surirv KBAciT uissa Alleen echt metlfBbnelumerlc toli voortduren radicale en zekere genezingi vali a e zelfs de meest hardnikkige zenuwxiekie if vooral oi tfltaao dpor afdwalingen op jfiugdigun leemjd Totale genezing van elk zwakte BMek zacht Benauwdheid Hoofdpynfj Migraine Hartklopping Maagbynj Blecbte Bpyavi rtering SJnrörinogejn Impotenz PoUut one l fenz f Üitvoerige pro8pectnB8en m 1 ruipcr fleBcU jfl 1 fl 5 Ü S i jlu beïo llSscb fl ov I J I J OpntraiI DepötS Matth v d flopte Zultborarael Üepdla M Ct Jbnn b Co AlistoMim V llapóel s Öravenbfige j 1 H lj fttis do Jong l CzD Ro tordam rql fioutia aite drogisten T Ë CASSrtO Turfnlarkt l L Öoud I SPREEKUUR van 8 tot 5 utkr VRIJDAGS Ivan t tot t inr ZONDAGS geen spreekuur F U li ü ODDül 8CHIEDAMMEH GEUEVEE lerlc NK HTOAP Vürkrljgbaar biji ftl PEETER8 Jz N IJ A 1b bewijs van echtheid ia caohet en kurk Bteoda voorïien van den naam dor Firmi p noppE FEANSCHE STOOMVERVEEIJ RN clieiiiischi WassctKsri H 01U EI lli iIllEI 10 Krutsicade KoHörtlam Gebrereteoid door Z M don Koning der Belgen HooWd8p6t voor GOUDA de Heer VAN OS AZ dpeoialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en ameigarderoben alsoolr alle Kindurgoederen Speciale inrichting voor hel stoom n vnu plnchemantoU veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de uienwüte en laatste methode geverfd Alle goederen hetïfl gestoomd of geverfd worden onsohsdelük voor do geiondceid volgeDB Aal bewerkt Ken wart Schal voor de ongelukkige slachtoffers der ollbevlekking Onanie en gehe me lifspnttingen is l et beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAIU i Bollandscbe uitgave met 27 afb Prps 2 gulden Ieder die aan de vorschrikkeiyke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bj hetVer lagsMagaiin te Iiei zig Neumarkl 34 franco tegen inranding van het bedrag ook in I ostzegi ls eo in eiken boekhandel in Holland i r JAAALIJSSGHE 7E L0TIII K BI 1 GELKÜE NHElü DEE Vrije Vee en Paardenmdtkten OP G 20 01 WOKNSDAw ISOCTOBEa cnop VRUÜAGEffOCTOBER 1899 te GOUDA Bjj plaatsing der Loten zal de 1ste Prp bestaan in eena COMPLEE TE BESPANNING de andere in ongeveer 1 PAAEDEN VEEETiq STUKS EUNDVEB n i verwante Artikelen 1 LOTEN zijn vetkrflgbaar tegen i k f i hel Lot bij I A BRIIVlillAI en Znj hkmK TIWDEWEG i jJli L i IiKÜeii gij niet wilt hoesteii i gebruikt de allerwege hekroondo en wereldberoetnde i Superiiir Ilmi sreii Borfetlioiiig Extract uHeiia ii e uit de K onjuki H 1 VAX J § VAN SCHAIK Co slMeltanthe i M VAN SCHAIK £ Co s Wplianthe goi Van SCHAIK 5 Co s Mplünthe ro Van SCHAIK l Co a MÊlianthe mil VAN SCHAIK fe Co i M lianthe 8t til Van SCHAIK b Go s Van SCHAIK Ci T svjranciers riek De Honing bloeiu c€o Den Haag ifill f beste iniddo der wereld t Kinkhoest t oowol oiul ala jong 11 geen huisgezin ontbrilton oortdjjroiid onder St ielkundiV tpezicl JianWie Uelpt onhembepelijk j IJ f liaptbO iB bekroond met Ëoiodiplo nlt a lia tbo is bekr il anthe is bokn lliaQtbe is voAi fc Eoiodii önd met Gaud nd mot ZiU or banr in fiaoons llTan f40 Cl $ to i ïteeathavén IflSl MïBBIJÏS KleiJj V4N MILD Veel B 126 te OoudaL BÜUMAN Jfoorifri i fl J iouija E IQT C KATELANP Bot nop B ï WIJK QukeiJi H KOLKMAtJ Widdmmtea a UOLLMAN Boi tgrmm PINKSE Nieuwerkejk a d IJtd W J Vis DAM llaastrtthl A N VAiiZISHSEN Sdmmliovm Vraagt Uwen Bottelaai f PRIMA SMnS STOUT uit Ie BierbrotivrerU de 3 lloeflJzers Bié DA Het meest smakelijke Het meest voedzame I Het meest versterkende I Bestellingen worden aangenomen bij onzen Vertegenwoordiger den Heer HENRI DUIJN8TEE Ma rkt ZÜIDER HYPOTHEERBANK geeettlga te BllEOA Haalschappelljk Kapitial Ken iVlilllOeil Gllldei waarop lo pCt gestort Geheet geplaatst Directeuren Mr H tt VAN MAASDIJK en E J M DE BROUN De Bank verstrekt voor vaste termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente zonder vooruitbetaling en xontler bijberekenin van administratieleonten en geeft 34 en 4 pOt Pandbrleven nit in stukken van 1000 600 en 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Godba bn de Firma MONTIJN DOETLAND Gebn StoUwerck s Chocolade en Cacao Dwlmatige door de nieuwste uitvindiuRon op machinaal gebied verbeterde fUirtcatle un uitalaitend gebruik van n en fijnste gnjiKlhliilteu fjiirandeeroi Jon verbruiker van StoUworck s Chocolade en Cacao aan den inhoud d r resp een aanbevetenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoorden Etiketten De irina beiiaaldo 87 Brevets als ïïoflevefaMcler 44 Eore Dlploma s gouden au Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Keodü 1874 st breüf de Accademio national de Paris Nous VOU0 décemons une HvdaUle fl or première cla Me en consideration ae votra exo Uente fabrioatlon de Ohooolat bonbone vai iee eto eto tttUwarok fabrikaat ia verkrijgbaar bij U H CunSseura Bauketbakkers enii enz dWerulvertegenwoordiger voor Nederland JmioB Kattemlodt I Amsterdam Kalveratraat 103 V JIIEVI3LTTTZ 1B11ST tOoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel Zoowel binnen ala bniten de stad met gesloten wageuA i bil A G R A V ES TE IJ N Otide Gouwe Allen tvorilt tegen Trannport HChade verxekeril A SLEGT bevewltzich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsob Tarwebrood t ne nt de K G NIEDWE HAVBN 28 H Bekroond Op do Internationale Tentoonstelling van Bakkerij Maalderij en Kook knnst te s dravenhage met e u diplonla Vergold Zilveren Medaille Gecombineerde NATUUR GËNEESINRICHTIliG door planten kruiden ozon water i licht lucht enz liizondere behandeling vfln zellUWZiekteu verzw iKkiugen ls gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden tipofd en ruglijden bleekzucbt huuvlydeu slechfe bloedsmenging ztektcM der stofwissellngj borstlUdcn rheumatismus Isschias vlechten en huidziekten Biliijt pension Externe behandeling in speciafe igevallen Prospectus op anvrage giitjs en rancfi Sanatorium Arentsburgl TOhKKlIUti bij Dtn Haag a an de Geestbrug I ii I I I I I I I KIïTïxpëiïïr jb ertig Jaar wordt dit mid4 met verrassead Buccen Is p nstUlendo mwr ving Dgewend tek n liheumkk Jioh t erkoufth eiQ pyn den TtttÜTTjl rng enz it baIJf Ai pnoefdo op het fftbriekBrnölik Anker Ad 1 25 75o en50 j defl jiii de meeste apotheken Te Amsterdam b Uloth CléVan van TnyJl en Sandets J Jtr if Ktitetfcffff l baiit 4 o StoUwerck sche Borstbonbons geEftbriceerd oa vuoroohrift van den 1 fcon Universitöitsi Prtrf Qebm Hofirad Dr Hariess Bonn hebben sed6rt 50 Jaren als verzachtend middel tegen hoesten 1 heesohheid en aandoening der ademings I organen ultsteekende diensten bewezen 1 Bij spoedlgo afwisseling van warme 1 en koude lucht is t bijzonder aanberelens 1 wardig een bonbcm te gebruiken Verpakking Geclo pa es 25 cent Alom v rkrlfgèa Het Itelier Studio is het he te adres voor Vergrootinfcen en Reprodactlewerk tanbeTelond FJ Singel 582 p i d WAMjS rl ki y Het t eate onaohadelykite en g makk lykste poetimWdel vopr Hoerea en vooral dames en Kindencboenwerk Is de Appretuur van C M Muller k Ct X vv Berlin Beuth Str 14 Men lette goed ÖLt Op naam en fabriekemerfc Virkrygbav by Haersn Winkelier In tchoanwark g4laiiliriaR dreparvBneHi ent flansreel Dtpot by W Sari aN AnihaM GoDDA Drnk van A BEINKMAN 7m Buitenlandscti Overzicht Forzinetti die kapitein Droyina te Carpentras hoeft bezocht vond hem ver van goed De aandoening bü het weerzien van de kinderen h d hem sterk aangegrepen en alle aangekondigde bezoeken ziji afgezegd Hy leeft weer jenkel van melk Ook het weer is ongunstig en h j denkt er over eenigen tjjd te gaan doorbrengen te Monaco pi Mentone I I 1 Welke betebkenis heelt het pesluit van den Engelschen ministerraad on een week te wachten alvorens nieuwe eischen te stellen aan de Z A Eepubliekf Is het een aanwijzing dat die eischen zoo ernstig moeten worden overdacht of dat de lormnleering ervan zooveel zorg eischt Is hot omdat de Engelsche i regeering de gemoederen wat wil doen bedaren voor zjj een antwoord zendt dat vrede beteekenen zalP 01 is het omdat zjj eerst een voldoend aantal troepen in nid Alrika bjjeen wil hebben voordat zjj oen nltimatum stelt dat den krijg onvermpelijk maakt Voor elk dezer opvattingen worden gronden aangevoerd in de Engelsche pers De PaU Mali Gazett acht het zeer juist van de Eegeering dat zij de crisis niet wil overhaasten Het kost haar geen moeite om met één woord den oorlog onvermijdolijk te maken Maar zij wenscht dien niet en zij wil trachten dien nog te voorkomen door de onderhandelingen niet af te breken maar geheel in den geest van haar laatste dépêche de zaak van meet af te beschouwen ai voorstellen te doen tot een finale rogclmg van de qnaestie De nieuwe voorstellen zegt de Times Om een moeilijkheid te regelen die de Eegeering der Eepnbliek in haar macht had te voorkomen zullen op zeer gematigde wyze worden vastgesteld in de volgende zitting van den kabinetsraad En zoolang de Boeren ons niet aanvallen is er geen reden om de zaak te overhaasten hoewel een onbepaald uitstel niet kan worden gewenacht daar de toestand spoedig onhoudbaar zal zjn geworden De Daily News vindt in het uitstel door den Kabinetsraad toegestaan oen laatste kans op behoud van den vrede Het schijnt dat do houding van vele staatslieden die zich togen den strijd met de Eepublieken verklaard hebben wel eenigen indruk heeft gemaakt op de Engelsche regeering En terwgl aan het departement van koloniën de eischen worden uitgewerkt in beginsel vastgesteld door den ministerraad FEVILLEIOIM GedenksclirJIteD van een Gelukzoeker OF ANNIBAL DE VOULELING Naar het Fransck DOOR W NUTTER 305 Alle voorwaarden tot verkrijgen der machtiging zijn dus in orde Indien gij de goedheid wildet hebben mijnheer om deze zaak in orde te brengen dan zoudt ge mij een grooten dienst bewijzen ik zal mijn uiterste best doen mevrouw op mijn woord En wat dunkt u van den waarschijnlijken uitslag mijnheer zal er wel in slagen geloof ik Bezwaren zijn er niet tHoevefel tijd zou er mee heengaan Een week denk ik mevrouw ffGoed dan zal ik over een week terugkomen en zou ik niet even mijn gemaal kunnen zien heer directeur fZien mevrouw Zien wel maar geÜjk ik straks al zeide niet bezoeken Helaas ik moet me onderwerpen maar zien zegt u Als u er op staat ja Maar ik zou het u niet aanraden I8 er in de deur van zijn kamer geen kijkgat zooals bij de cellen die wij straks zijn voorbij van verleden week kunnen de andore leden der Regeering nog eens ernstig met hun geweten te rade gaan voordat ziJ een beslissing nemen in zulk een ernstige aangelegenheid Maar daar zijn nog anderen die zeggen Wacht maar als wij maar eerst voldoende troepen in Zuid Afrika hebben dan zullen wij wel een anderen toon aanslaan Tot dezen behoort de zeer Jingoïstische Daily Mail die zelfs spreekt van de drastische eischen die zullen gesteld worden door de Engelsche regeering als ziJ maar eerst troepen genoeg heeft aan de Kaap Maar het blijkt uit alles dat do houding van den Oranje Vrijstaat in Engeland eonigo bezorgdheid heelt gewekt evenals de berichten omtrent de stemming ouder de Alrikaanders van de Kaapkolonie De Times en de Manchester Guardian publiceeren interviews van hun correspondenten te Bloemfontein van oerstgenoemden met Steyn en Fischer van laatstgenoemden met Fischer alleen Steyn klaagde bittor over de houding van Milner en de Britsche regeering tegenover den Oranje Vrijstaat die vast besloten ia Transvaal bij te staan in een onrechtvaardig door do Engelschen begonnen oorlog ook wijl men overtuigd is dat wanneer eenmaal Transvaal s zelfstandigheid ophoudt die van den Vrijstaat spoedig ook zou vernietigd worden Wü zjjn vredelievend zeide Steyn maar ondanks de concessiën welke onze adviezen de Boeren hebken afgedwongen stelt Engeland voortdurend nieuwe eischen welke den Oranje Vrijstaat nopen een nieuwe gedragslijn te volgen Steyn laat ook in de Times een communiqué meedeelen door den agent van den Vrijstaat te Londen waarin hij verzoekt aan het Britsche publiek duidelijk te maken dat Transvaal s nota van 2 September Chamberlain s voorstel van een gemengde commissie aanvaardde hetgeen overigens do Times zelf in een hooldartikel nogmaals loochent Fischer vertelde aan den correspondent van de Times dat hij onlangs in de archieven een afschrift van het telegram van 27 Februari 1884 gevonden heelt gezonden door den Hoogen Commissaris te Kaapstad aan den Britschen agent te Pretoria Daarin seint de Commissaris dat do Londensche conventie geteekend is bepalend dat Transvaal een even groote mate van onathankelijkheid zal genieten als de Oranje rjjstaat Transvaal zou een vrij diplomatiek verkeer met de natiën kunnen hebben alleen bleef de goedkeuring der tractaten aan de Ko gegaan Zeker wel mevrouw Dat is hoognoodig zoowel voor degenen die een kamer kunnen betalen als voor hen die zich met een cel tevreden moeten stellen Wij moeten ons steeds kunnen over tuigen van het doen en laten der patiënten Ik zal er maar van afzien zeide de prinses zich bedenkende iGelijk u wil mevrouw Olympia nam hierop afscheid van den directeur die haar tot aan haar rijtuig vergezelde en haar nogmaals verzekerde voor haar de zaak met den jongen patient in orde te zullen maken Het rijtuig zette zich m beweging Met gesloten oogen zat Olympia terneer en riep al de tooneelen van dien dag voor haar geestesoog terug en bracht zich al het met den jonkman gesprokene die zij zoo onverwacht terug had gevonden nogmaals te binnen HOOFDSTUK XVIII EEK BLIK IN HET VERLEDEN De intendant van prinses Olympia was Martini de Préaulx de verderver van Louis de Basseterre en de vader van LouisAnn ibal De positie van ons als schrijver komt thans min of meer overeen met die van den hoofdpersoon uit een drama van Victor Ducange welke hoofdepersoon in het eerste bedrijf gedood in het vj Ufde wederom levend verschijnt en op de vras hoe het mogelijk is dat de dooden opstaan ygn antwoord geeft Dat is het geheim van mij en van Jüet graf ningin voorbehouden Gelijk te voorzien was is het Kabinet Thun in Oostcnrp gevallen Prins Alfred van Liechtenstein had Zaterdag een langdurig onderhoud gelftd met graaf Thun en is daarna door den keizer in audiëntie ontvangen Men beschouwt hem algemeen als den aanstaanden minister president Prins van Liechtenstein een broeder van prins Aloys de leider der christelijke socialen is vijfen vijltig jaar oud on lid van het Heerenbuis Hij zal geen gemakkelijke taak hebbon De oneenigheid tusschen de Duitschers en de regeering omtrent de taalvorordening en andere quaesties is nog steeds niet bijgelegd ja zelfs vergroot door het optreden van het laatste ministerie Het trad op om een vergelijk tot stand te brengen met Hongarije en dit heelt het dan ook gedaan maar door paragraal 14 in toepassing te brengen waarbij buiten het parlement om de verhouding tot Hongarije geregeld wordt Verspreide Berichten B RANKai IK Het Fort Chabrol zal waarschijnlijk ook in de Fransche Kamer komen Brisson de afgevaardigde voor deze wp zellbewoner van de rno Chabrol zou daar de klachten der winkeliers vertolken Hjj on een andere afgevaardigde Groussior brachten Zaterdag een bezoek aan Waldeck Housscau Zjj verzochten in konnis gesteld te worden met hetgeen de rogeering voornemens is te doen te hunnen aanzien Zij beweren door de belegering van het fort Chabrol fr 9Ü0 000 schade te hebben geleden Waarschijnlijk zal door de winkeliers eene commissie benoemd worden die de schade schat door de winkeliers geleden Kapitein Freystfttter is benoemd tot commandant van de 11e compagnie van het 3e regiment marine inlanterie te Rochefort De directeur en een redacteur van het Journal du Peuple te Parjjs zijn door het Hof van Assises van de Seine bij verstuk veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en 50Ü Ircs boete wegens beleediging van het leger OOSTENBIJK HONÜARIJE Vorst Ferdinand van Bulgarije zal morgen te Weenen aankomen en naar verluidt zijn intrek nemen in den Holburg Door de overstrooming van het groote wij zullen het bewaren Ook wij voeren thans een doodgewaande ten tooncele doch zijn in staat een eenigszins duidejlijker verklaring te geven van die wederopstanding De dooden verrijzen niet iMartial de Préaulx leefde derhalve was hij nijet gestorven Zijn medeplichtige Trabucos gelijk in de inleiding gezegd is had Martial gedwongen den beker vergiftigden wijn int te dnnken waarmee hij zich van zijn lastige vrienden had meenen t ontdoen I Martial sloot de oogen en dronk Trabucos h d hem voorts van alles beroofd en had de woning in rue Mazarine verlaten tot père Andrc dfin portier zeggende dat de beido anderen boven bpschonken waren en sliepen j Des anderen daags ongeveer tien uur in den nïorgen beklom père André de krakende trappen olm eens een kijkje te nemen in de kaïner die djoor hem den vorigen dag met zooveel ijver en gjoeden smaak tot feestzaal wa ingericht De deur was nog gesloten en hij ging weder naar beneden Omstreeks drie uren des middags beklom hij tondermaal de trappen De deur nog steeds gesloten windende legde hij het oor aan het sleutelgat en uuisterde I Hij hoorde niet liet minste geluid Een stilte als des doods heerschte in het vertrek dit verwonderde vader André Hij klopte aan Geen antwoord Hij klopte nogmaals aan en luider eiland SchUt in den boven Donau zjjn twintig gemeenten onder water gezet Vele huizen zijn ingestort terwijl hot aantal monschenlevens dat te betreuren is vrij groot schijnt te ziJn Er heerscht groot gebrek aan levensmiddelen Enoelakd Do liertog van Orleans vertoeft op t oogenblik te Londen in het Carlton Hotel Servië Knesewitsch do huoldpersoon van het proces te Belgrado heelt na zjjn laatste belangwekkende onthullingen dat hij den aanslag op koning Milan nit eigen bewoging gedaan heelt verklaard dat de gendarmerie majoor Georgewitsch hem een dolt gegeven had met de bijvoeging te vorklaren dat kolonel Nikolitsch vader van vier kinderen evenals do andere beschuldigden onschuldig waren en aangedrongen dat hij zichzell het leven zou bencinon daar hij toch veroordeeld zou worden Knesewitsch gal echter den dolk aivn de rechters en Georgewitsch is gevangen genomen Bei üie De werkstaking der havenwerkers te Antwerpen duurt nog steeds voort De raad van arbeid heeft na de eischen van beide partijen te hebben aangehoord de volgende motie aangenomen Ie Omtrent verhooging van uurloon voor nacht on Zondagwork zat nader wor den overeengekomen 2e de gevraagde verhooging van 1 K percent is een buitensporige eisch die niet kan worden ingewilligd 3e het is een gebiedende noodzakelijkheid dat aan de werkstaking die zoo nadeelig iverkt op ijen handel van Antwerpen een einde wordt gemaakt Daarom doet de raad van arbeid het voorstel Ie aan do havenwerkers een verhooging van loon toe te staan van 50 pCt voor nachtarbeid en van 100 pCt voor Zondagswork en 2o den arbeidsduur te regelen naar dien door do administratie der douanen voorgeschreven BUNTNENLAND De nota van antwoord van dr Kuyper aangaande zjjn amendement op do Ongevallenwet is in druk verschenen De voorsteller herinnert in de eerste plaats aan zijn beginselbezwaar tegen het contraliseerende karakter van hot wetsontwerp Zijn amendement is geen poging om door een uitgewerkte regeling de biJ sommige werkgevers tegen de Eegeoringsvoordraclit gerezen bezwaren weg te nemen Het be Niet het minste teeken van leven werd daarbinnen gegeven Hij begon met al de kracht van zijn vuistenop de deur te slaan Hij schopte en riep enbonsde Vruchteloos Hoe kan iemand zoo slapen mompelde vader André En er zijn er daarbinnen twee Als dat maar zuiver is Aib ze zich maar niet opgehangen hebben of zich hebben doodgedronken Er was ook te veel veel te veoil voor drii man terwijl oen er van niet eens meedronk want die ging zoo goed alt nuchter de deur uit Intusschen ging de waardige portier voort met gewoldmaken op de deur Er kwamen andere huurders bij aangelokt door het lawaai De deur bleef gesloten Er moet bepaald een ongeluk gebeurd zijn daarbinnen zeide vader André Eon ongeluk vroegen de buren gretig belust op een of ander vreesetijke historie iWat voor een ongeluk Moord brand Dat weet ik niet Maar er moeten hier twee menschen in deze kamer zijn Ik zou ze wekken en ziedaar kan een mensch zoo slapen f Maar misschien zijn ze al vertrokken zeide een der kijkers Dan moest de portier hun toch voorbij hebben zien gaan antwoordde een zwaargebouwde vrouw met een grove mannenstem iVan nacht misschien weggegaan Wordt vervolgd