Goudsche Courant, vrijdag 29 september 1899

So 8004 Vrijdag 39 September 1890 38s e Jaargang mum I 1 Hn DiieuwS en Advertentieblad éoor Gouda en Omstreken TtMwm Ho ê De Uitgave dezer Coiu tiiat gescjhiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per Telefoon Wo M9 ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedea regel meer T Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruin te Inzending van A lvertentiën tot 1 uur des midd post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEMTEJS Gouda Druk van A BRINKMAN Zn A SLEGT berevltzich aan tot het lereren ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood i2 cent de K G NIEUWE HAVKN 28 WÊÊf Bekroond op de Internationale Tentoonstelling Tan Bakkerg Maalderg en Kook kanst te g Gravenhage met een diploma Verguld ZiWeren Medaille TANDARTS E CASSITO Turfmarkt l Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VEIJDAG8 van t tot uur ZONDAÖS geen spreekuur FEANSCHE STOOMVEEVERIJ HN ebeiiiische Wasscherij H oppëIuhbiimek 19 Krui8l ade Rotterdam Jebrevet H r I door Z M den Koning der Balgen Iloofddepfit Toor OOUDA de Heer VAN OS Az dpeciftlitflit vrior het toouieu en verren van alle Ueereoen Uamesgarderoben aUoolr alle KindergoederoQ Speciale inrichting voor het toom n van pi acheman tela veeren bout enz Oordynen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of fcevertd wolden onachadeiyk voor de gezondbeid volgenR Htaal bewerkt Gecombineerde NATUDR fiENEESINRICRTING door planten krulden ozon water licht lucht enz lli condere behandeling yan zenuwzlckteu verzw ikkingen aU gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofden ruglijden hleekzucht niaftfclUdeu slechte bloedsincuKlnir ziekten der stofwisselinic borslIUdeu rheuuiatisiuus Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage g ratls en franco Sanatorium Arentsburgh VUOHBIJItG btj Den Haag aan de ieestbnig TE HUUR TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 622 EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Uirectear H BURGERS DEVENTER Model A zonder rem en Bcliermon I 87 60 Model A met 90 Model 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 6EW0NE ACATENES 155 LUXE ACATj NE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle pryzen f 5 hooger Vorle Niwooriiii er J Ë DEKUim Goda Uaphtalin Mottenpapier BIJ WOLFF Co WESTHAVEN 198 Zenuw en Maagflijdei s wordt nie overtuiging als een werkelgke hulp in den nood het boek uau bevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt lil boekje Iranco per post toegezonden do er ULOKFOBL B Boakh Zaltbom luel Hiermede bericht ik de Sorteoring t geachte Publiek dat in mijne MAGAZIJNEN Kachels en Haarden weder is AANGEVULD en UITGEBREID Onden de zeer ruime sorteering vindt men fraaie OVALE en VIERKANTE KACHEL met vuurvaste lak Echte Amerikaansche Vnlkacy $ Slaapkamer Winkel en Kanloorkacbels van af de goetlkoojinte tot de fijnste êoorten ALiIiE Fabrikaten zjjn bij mj verkrijgbaar Die soorten welke oogenblikkelijk zijn uitverkocht worden in n paar dagen nageleverd Tegelplaten Holeii en Turfliakkeii Mjl beleefd tot een bezoek aanbevelend I JAN R O N D Korte Groenendaal I 203 204 IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN HDISHODD ARTIKELEN Vraagt Uwen Bottelaar PRIMA SMITS STOUT Uit de Bierbrouwerij de 3 lloefljzers BIIKDA Het meest smakelijke Het meest voedzame Het meest versterkende I Bestellingen worden aangenomen bij onzen Vertegenwoordiger den Heer HENRI DUIJNSTEE Markt Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract nieiiamiie uit de Koninklijke Stoomtabriek De Honing bloeni van II X li S€HAIIi €o l enllaa r Holb iers VAN SCHAIK Co s Mellanthe is het beste middel der wereld VAN SCHAIK Co S Melianthe geneest Kinkhoest VAN SCHAIK Co S Meli ntbe Keneest zoowel outl als jong VAN SCHAIK Co S Melianthe mug in goen huisgezin ontbreken VAN SCHAIK Co S Mellantbe staat voorUlurend onder Scheikundig toe irht VAN SCHAIK Co S Melianthe helpt onherroepelijk VAN SCHAIK Co S Melianthe is b kround m t Eereiliploma s VAN SCHAIK Co 8 MellaUtHe is bfkroonrl mot Goud VAN SCHAIK Co s Melianthe is bekroond met ZiUer VAN SCilAlK Co S Melianthe is verkrijubnar in flacons van 0 Cf to Cl en f I bü Firma WOLVF Co J Tu TOUKEN fi Ie Westhaven 198 ffourfn ü V WIJK Oudewa T n MIEBIBS Kleiweg E 100 M KOLKMAN Waddhixvee Gouda a aOLLMAN Boiegravm PINKSB Nieuwerkeric a d J d K B VJlH MILÜ Veeretal B 126 te Gouda W 1 VA DAM Haattretht A BOUMAN Moordrtcht A N vjnZESSBN Schoonhoven A ID JiABLIJKSCHE TEBLOTIHS ËË BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOKNSUAu 180CTaBKKenü tVlllJUA J2üOCTUBEK 1899 te GOUDA BiJ plaatsing der Loten zal de 1ste Prfls bestaan in een COMPLÉETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen i LOTEN ziJn verkrijgbaar tegen f l hel l ol bij LANGE TIENDEWEG ZÜIDER HYPOTHEERBANK geceatlgit te BHBIIA Maalschappelijk Kapitjal Ken illlllioen Gulflcil wurop lU jiCl eslorl Geheel geplftulat Directeuren i Mr H B VAM MAA8DHK en E J M DE BROUN De Bank verstrekt voor v mte tei mfjnen golden onder Eerste Hypothecair verband op Hnizen en Landerijen tegen matige rente tonder voorultbetoltni en zonder bifberek iiin van ndmlniiitrntiekoitten en geelt 3 on 4 pCt famitbrleveH nit in stukken van 1000 ƒ 500 en 100 interest 1 Janoari en 1 Jnli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Gouda bj de Firma MONTIJN é DORTLAND P O IKE ODDE 8CHIEDAMMEB GEFEVEE Verk Nroiri OAi Vurkr jubaar Inj ftl PEKTERS i N B A ls l uwiJ8 vnn uolitlieul ii oachot eo kurk ateods v or üHIEDAM DaamdHr Kinna b P HOPPE Agent en Gev raagd DE ZWIJNDREÖHTSGHEZAADHANDEL Bmm 1 vu va BIHSU IwtJa n kL Handel in Tuin Bloem Laadbouwzaden Tuinbouwartikelen Fruit Groenten enz RIETMATTENFABRIEK Leveren voor Winterprovisie Groote gele Uijen Ie kwaliteit p 50 KG 1 5 50 Krooten of Bieten n 2 Groote Wortelen 2 Edel Ralfla bindbast 10 KG 6 1 0 66 Kurkschors per baal van 50 Kilo 7 per Kilo 20 cent Onbekenden biJ vooruitbetaling of onder rembours Op nlle plmitaen in Nederland SOLIDE AGENTEN gevraagd tegen hooge provisie voor den verkoop van ZAliB Een ware Schal voor de ongelukkige alacbtoffers der Z bevlekking Oname en gebe rao nite ftttingen ia iet beroemde werk Z Dr Retau s i LlltEVYAKI 4 Hollaiidaclie uitKavo met 27 afb P 2 ifiildcïi leder die iian de verschHkkelj ke K vol eu vau deze ondeugd Ijjatmoot het lezun de oprechte leering dkhet jfeeft redt jftarlgk duixeiid van eenzekeren dood Tp verkrjjgen bjj hetVerlags Mogazin te Leipaig Neumarkt 34 franco tegen mzendiog van het bedrag ook in postzegels en in nlken boekhrtndekMo Holland H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lang e Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Bcliaiigielpapiereii TAFIJfll Q ord ïönstoffeia Paiit Expeller Dertig jaar wordt dit middel met verrASsend bqcccr Il pyDstÜleBde inwr jving ADgewead t en Kheumatiek Jich t Verkondh eld pyu ü den Irv Ii ei déra Tertrou wen op het fabnelt8merk Aiikeii A i 1 25 75aenB0odefl in de meeBte uwthoken Te Amsterdam hu Tlloth Oéban van TuyII en Sanders Jïr 8til tna o 80ttnl am g II ZEILEN LINOLEUMS Bultenlaiulscb Overztdil Dreyfus maakt t vrü wel biJ deed een lange wandeling met zijn kinderen en zat s middags gewoon aan tafel en proefde ook van een en ander Eerstdaags worden Labor en Zola te Carpentras verwacht ook om over de revisie te spreken want het staat vast dat de familie Dreyfaa niet in het vonnis van Rennes zal berusten Mathieu Dreyfus moet zich uitgelaten hebben dat er reeds meer dan éen nieuw feit is Men wil echter met het proces wachten tot Dreyfus wat op ziJn verbaal gekomen is en een meer werkzaam aandeel aan het werk kan nemen Het trekt zeer de aandacht dat na majoor Hartmanns verhooging ook kapitein Freystotter door den Minister van Marine onderscheiden is mot de benoeming tot kommandant van een compagnie van een marineregiment te Rochefort V Be telegrammen uit Zuid Airika worden steeds oorlogznchtiger De Volksstem zegt dat de Transvaalsche regeering de Engelsche slechts kort uitstel moet geven om de troepen op de grens terug te trekken De Standard and Digger s News zinspelende op het gezegde van de jingo pers te Loildeu dat de laatste Engelsche nota nog een kansje voor de Boeren is zegt dat de Boeren geen kansje meer verlangen Generaal Joubertis naar het heet onpopulair geworden omdat hij voortdurend streeft naar het behoud van den vrede De oorlogagezinde Boeren geven hem te kennen dat hij moet kiezen tusschen aanvoeriiig van het leger ten strijde of neerlegging van ziJn post De correspondent van de Standard te Johannesburg zegt dat Boeren zoowei als uitlanders spotten met h t denkbeeld dat de Engelsche regeering de Boeren nog een kansje willen geven Zy schrijven het toe aan begeerte tot uitstel dewijl nog niet de noodige troepenmacht in Zuid Afrika aanwezig is De geruchten nemen toe dat er anti Engelsche volksopstanden ophanden zijn De Natalsche Boeren op de grens heeten openlijk hun voornemen te verkondigen om aanvallend op te treden = Ook te Londen neemt het aantal liedentoe die overtuigd zjjn dat de oorlof met deBoeren onvermijdelijk is geworden De minister van binnenlandsche zaken Ridley gafin zijn redevoejiing te B ackpool evenminhoop op behoud van den vrede als de Transvaalsche consulgeneraal die zijn terugroeping tegemoet a in een interview Sir Redvers Buller s vertrek naar Zuid Afrika 1 heet thans vastgesteld op 7 October I FEUJi LLeiÓl Hirdeokschrilten van een Geinkzoeker AMBAL De vONDELING JVaar het Framch DOOR W NütTER 307 Dat jaar zou de wonden in Loqise s ziel geslagen heelen haar verlangen naar haar kind alleen zou levendig blijven en in kracht toenemen haar kind weer te zien het te bezitten zou een vurige begeerte zijn gpiyqfden aan de bevrediging waarvan ly met vreugde alles ten offer zou brengen Ëen jaar uitstel was noodig Als hij zich nu dadelijk aan haar vertoonde zou zij hem m t verbittering afwijzen hem vloekeDde als de oorzaak van den dood harcr oudeb Én eenmaal dat woord gesproken zou zij het nimmer kunïien herroepen Alles in haar zou zich verzetten tegen een huwelijk met den man die zij gevloekt had En daar hij vreesde dat de politie nog steeds een waakzaam oog op hem hield beslootliij Parijs ch R nkrijk te verlaten In de achterbuurten in de herbergen en verdachte huizen van Saint üermain had hij nog vele bekenden hij zocht ze op verbond zich met het laagste schuim en vertrok met enkelen hunner uur de grenzen waar zH zich toelegden op den Qukkelhandei Het personeel van het Lagerhuis maakt reeds aanstalten voor de herfstzitting De voorstellen in de nieuwe Engelsche nota aan Trausv aal die den volgenden Vrpag in den kabinetsraad zullen behandeld worden moeten zeer kras zgn en gebaseerd op de ideeSn van Milnor alsook op het memorandum van Kotzé waaruit scbjjnt te blijken dat de nieuwe Engelsche voorstellen ook zullen handelen over de hervorming van de Transvaalsche rechtbanken De crisis in Oostenrijk is nog op hetzelfde punt Dinsdag heeft de keizer baron Oblumecky ontboden om ziJn meening in te winnen over de zaak Inmiddels zet AlfrBd Liechtenstein zjn onderhandelingen met verschillende politieke personen voort Uit Weenen wordt aan de Voss Ztg gemeld dat het plan van prins Alfred wezen zou de Duitschers door intrekking der taaiverordening tegemoet te komen en tevens de Ozechen te paaien door hun een Hterke vertegenwoordiging te geven in het nieuwe Kabinet Door znlk een politiek van geven en nemen zou de toestand naar het Duitsche blad meent nog ingewikkelder en verwarder worden Zeker is de moeilijkheid groot voor elke regeering om de taaiverordeningen in te trekken zonder de obstructie der izechen uit te lokken Het blijkt steeds meer in welk oen ontzettend warnet graaf lladtmi de staatkunde der monarchie gewikkeld heeft door zijn te kwader uur aangebonden taalstrijd En het is thans duidelijk genoeg gebleken dat elke poging om met een huismiddeltje aan dien toestand een einde te maken tot verergering der kwaal voert Slechts een eerlijke terugkeer tot de constitutioneele staatkunde kan op den duur iets uitwerken Maar wat in een kwarteeuw door voortdurend coquetteeren met de Slavisclie volksstammen bedorven is kan niet in een paar dagen weder worden goedgemaakt In Spanje doet de regecring alle moeite om er bovenop te blijven De groote moeilijkheid ligt in de financiën men heeft Maandag andermaal de begrootmg onderzocht en besloot dat vOor de volgende bjeenkomst de ministers hun hoofdstukken nog eens zouden nagaan Men weet dat een oplossing zeer gemakkelijk te vinden is Een niet onbelangrp deel der staatsinkomsten gaat weg aan kloosters en andere kerkelijke instellingen die zich in weeldft baden en het land naar den afgrond voeren Één pennestreek en de Spaansche ilnantiën zijn op goeden grondslag te vestigen Dit ruwe bestaan stond hem evenwel weldra tegen Met de gemeenschappehjke kas maakte hij zich uit de voeten en ging Duitschland in waar hij eer een maand verloopen was in handen der politie was gevallen beschuldigd van diefstal met poging tot moord Hij werd veroordeeld tot acht jaren gevangenisstraf Toen hij eenige jaren in de gevangenis had doorgebracht slaagde hij erin te ontvluchten Hij werd evenwel weer gegrepen en zijn straf werd met twee jaren verlengd Na ontslagen te zijn zwierf hij door Duitschland en kwam in Italiè Hij kwam in dienst bij dün jongen prins Horace de C toen nog in het bezit van zijn geestvermogens en een losbandig lexen leidende De wereldwyzc Martial was den prins van veel nut Hij vergezelde don prins door f eheel Italië en bleef in diens dienst toen hij in et huwelijk trad met Olymptg welker vertrouwen hij weldra gewonnen had Do familie bezocht de voornaamste steden van Europa en Martial vergezelde hem overal In Parijs hielden zij zich eenige maanden op van deze gelegenheid werd door Martial gebruik gemaakt om zijn oude plannen weder ter hand te nemen Hij deed onderzoek naar de zaken in het hotel de $ asseterre Hij vernam dat Louise haar leven wijdde aan goede werken en zich geheel van de wereld terugtrok Wie weet dacht Martial of mijn plannen van voorheen zich nog niet eenmaal verwezenlij ken zoeken wy eerst onzen zoon en dan zullen we verder zien Martial deed onderzoek naar zijn zoon in het Maar daarop bestaat te minder kans ira de aan iatigiug der kerk eer toe dan afneemt Een nieuw bewjjs daarvan geeft een adres dat Tan het katholiek congres te Burgos door vele geestelijken aan de regentes is gericlit De geestelijke heeren verzochten H M haar invloed op haar ministers aan te wenden opdat een einde kome aan de misbruiken van het protestantisme dat zich verstout kerken te bouwen en scholen te openen Vosrts verlangen ziJ beteugeling van de goddelooze bladen welke de bisschoppen de geestelijke orden en de geestelijkheid hoonen bestrèfSng van godslasteraars of schenders van de afceeldingen van het Heilige Hart en ontz ging van de rechten Wkr weldadige gods fenstige of vaderlandschs Vereonigingen aan do Vrjjmetselarp Ooi aan don minister president hebben de prelaten eon adres gericht Het is onjuist zoggen zij dat zj eerbied en onderdanigheid aan de Regentes en den Koning weigeren maar met diepe smart zien zjj dat aanvallen op kloosters en geestciyko zusters ongestraft blijven want zoodanige jjjdelijkhoid der regeering ihoet den troon schokken welke de revolutie bedreigt naar het aloude geloof zoude steunen Ook in dit adres trokken zö tegen de vrijmetselarij to velde botoogende dat vrijmetselaars geen lid der Kamer behooren te zijn Dat do geestelijkheid zoo vermetel wordt is oeil natuurlijk gevolg van do omstandigho m Be andere dynastie die geheel aan don clerus is onderworpen staat gereed de tegenwoordige te vervangen en van die positie wordt nu misbruik gemaakt om de regentes tot onderwerping te dwingen met de vrees dat anders Don Carlos den steun der gehcele geestelijkheid zal verwerven Tegenover deze strooming valt er toenemend verzet tegen den clerus op te merken zich uitende in allerlei betoogingen Ook de arbeidsbe weging te Ferrol schijnt hoewel in de eerste plaats van socialen aard niet vrjj van dezen invloed Geheel rustig is het er nog niet Eenige invloodryke personen hebben oen gedeelte der werklieden overgoh iald den arbeid te horvatten Maar daaruit ontstonden nieuwe moeiiykheden 400 personen onder wie veel kinderen en vrouwen hebben de werklieden die terugkeiJrden uitgejouwd By het uitgaan werden de werklieden door talryke troepen afgewacht en steenen werden geworpen terwyi eenige geweerschoten werden gelost De gendarmerie maakte na een regen van steenen getrotseerd te hebben eenige charges op de menigte Vondelm goticht Men raadpleegde d registers en deelde hem het spoorloos verdwijnen van LouisAnnibq l na diens verblijf bij den schoolmeester te Ville d Avray mee Van dat oogenblik af besloot Martial de Vréaulx zijn zoon te zoeken Doch hij vond niets Op het oogenblik dat wij hem terugvonden als intendant van ilrinses Olympia had hij reeds alle hoop opgegeven En plotseling bracht het toeval hem zijn zoon Als uit de lucht gevallen op het onverwachts stond hij voor hem Loms Annibal Met nieuwe kracht kwamen zijn vroegere plannen weder bij hem op De moederliefde van Louise zal zich vermenigvuldigen raut medelijden De arme krankzin re zal hwir medegevoel opwekken Zij zal allesd Kn in aflles toestemmen om haar zoon te bezitten om Kem c naam te geven HOOFDSTUK XIX BESCHERMING VAN PRINSES Ol VMPIA Een week later gelijk de directeur van het krankzinnigengesticht beloofrl had was de machtiging in orde en as Raphael onder de bescherming van prinses Olympia Toen zij hem kwamen halen in f aclschap van Martial herkende Raphael haar terstond Ik wist dat gij terug zoudt komen zeide hij mijn geliefde die dood is heeft het mij aaogei d Gij zult mij tot haar brengen niet waar ja antwoordde Olympia Er zijn talryke gewonden enkelen ernstig Verscheidene gendarmes zön gewond alook de gezagvoerder van het pantorschip Cisneros die door een steen hevig getroffen werd Do troepen bezetten de voornaamste punten terwgl de stad Dinsdag rustiger was De Filipinos hebben Maandag de Amerikaan sche kanonneerboot Urdaneto buit gemaakt De bemanning werd in de yzers geslagen of over den kUng gejaagd Men is in Amerika zóó ontevreden over deze herhaalde ongunstige berichten voor de Amer kaansche wapenen en liet steeds uitbiyven van gunstige oorlogsberichten dat zelfs republiküinsohe bladen op de terugroeping van generaal Otis beginnen aan te dringen Officieel is echter andermaal door de Regeering verklaard dat er geen grond bestaat welke Otis terugroeping zou rechtvaardigen Verspreide Berichten Fkakkhuk Labori ou Zola zullen dezer dagen ta Carpentras komen om een bezoek te brengen aan Dreyfus MjUhieu Dreyfus heeft verklaard dat niet één maar verscheidene nieuwe feiten aanwezig zyn die kunnen leiden tot cassatie van het vonnis van den krijgsraad van Hennes on het beginnen van een nieuw proces De familie Dreyfus wil met het nieuwe proces echter wachten tot de exkapltein in zoover zy n krachten heeft teruggekre gcn dat hy de vermoeienissen van een nieuw geding zal kunnen weerstaan De Rue de lHiabrol wordt nog voortdurend druk door vreemdelingen bezocht De winkeliers in die straat proliteejen van het drukke verkeer on plakken portretten vau Üuérin en courantennitknipsels over hun eiscben tot schadevergoeding voor de ruiten Twee cafe s hebben een uithangbord met het opschrift In het fort Ohabrol boven hun deur laten plaatsen en talrijke camelots verkoopeu guillustroorde hriofkaarton mot afbeeldingen van het fort de straat en Guéiïn DulTSOIII ANn In Saksen Woimar zün de vergaderingen dor sociaaldemocraten verboden geworden Thans kondigen de socialisten tegen Zaterdag a s door het geheele groothertogdom vergaderingen aan waarop besproken al worden Heeft de sociaal democratie in Saksen Weiinar geen politieke rechten P De Reichsanzoiger van eergisteren bevat lik dank u en zij zal u danken Wij wachten elkaar sinds lan § Toen zij thuis kwamen herhaalde ith het gesprek dat in den tuin van het krankzinnigenge sticht gevoerd was gewordm Onophoudelijk sprak Raphael van zijn dubbele liefde van zijn liefde voor haar die reeds dood was en voor haar die nog leefde en hem wachtte Nooit verwarde hij de een met de andere Hij herinnerde zich somtijds alles wat met een barer in verbAud stond Hy verviel niet in hevige taal Nooit geraakte hij in woede Hij was voor niets vatbaar dan voor de voorwerpen van i Vk liefde De twee vrouwen wier namen onophoudelijk van zijn lippen vloeiden waren de eeiiige gedaanten die in zijn verduisterenden geest ronddwaalden Misschien zou ais met eon tooversla de wolk die zijn verstand benevelde opgeklaard zijn indien Emilie zich aan hem had vertoond Olympia hield den jonkman in den waan dat zij hem bij Emilie zou brengen En geduldig wachtte de krankzinnige Geheele uren zat hij soms stil onbewegelijk bijna ademloos Dan staarde hij van zirh uit als zag hij wonderlijke tooneelen in de lucht die hem met verbazing hloegen Des nachts stond hij dikwijls op en ging zitten voor het fjeopende venster en staarde in de diiis ternis en blikte omhoog als zag hij Mathilda zwervende tussclien de sterren zich wiegende op nauwelijks zichtbare wolken Wordt vervotgd