Goudsche Courant, vrijdag 29 september 1899

ll BS 1 11 38 1 7 11 43 I 1 14 11 81 13 83 1 33 water en op den grond kunnen zoeken Moet men de ganzen met graan gaan voeren dan wordt de teelt te kostbaar daar elk dezer vogels bijna zooveel verslindt als een schaap BINNENLAND De minister van oorlog heeft bepaald dat de sergeanten van de korpsen der infanterie en der vesting artillerie aangewezen om zoo noodig de plaats van een luitenant te vervullen ook in vredestijd zullen zijn gewapend en nitgerost als de sergeant majoors Blijkens de opgaven der inspecteurs van den arbeid zijn er hier te lande ongeveer het na te noemen getal fabrieken en werkplaatsen die aan hun toezicht zijn onderworpen Ie inspectie 7000 2e inspectie 6100 3e inspectie 8000 4e inspectie 8250 5e inspectie 9300 en 6e inspectie 9800 aamen dus omstreeks 48 450 in den loop van 1899 plaats gehad hebbende uitbreiding van het personeel kan toch slechts worden verwacht dat elke inrichting éénmaal in de 4 i 7 jaren zal kunnen worden bezocht Deze cijfers duiden er naar het oordeelvan den minister van Waterstaat reeds op dat ook al bleef de taak der arbeidsinspectie beperkt tot het toezicht op de nalevingvan Arbeidswet en Veiligheidswet en totde werkzaamheden voor haar uit de Hinderwet voortvloeiende verdere uitbreidingvan het toezicht noodzakelijk is Vooralsedert de gewijzigde Hinderwet in werkingtrad zjjn de werkzaamheden der inspecteurs van den arbeid zeer aanmerkelfk uitgebreid Niet alleen is het getal bezoeken die aan op te richten of uit te breiden inrichtingen moeten worden gebracht aanzienlijk toegenomen maar ook de administratieve werkzaamheden zijn zeer vermeerderd De stukken toch die ingevolgeart 5 der Hinderwet bij het verzoek omvergunning moeten worden overgelegd zijnin den regel Zoodanig dat de inspecteurdaaruit slechts zelden genoeg gegevens kanpatten om zich een denkbeeld te vormenvan de inrichting zoo als de verzoeker dievoornemens is in te richten hetgeen tochnoodzakelijk is om te kunnen beoordeelen of zü zal voldoen aan de krachtens art 6 der Veiligheidswet gestelde eischen Hetgevolg daarvan is dat herhaaldelijk aan deverzoekers nadere inlichtingen moeten worden gevraagd De uitbreiding die het personeel der arbeidsinspectie behoort te ondergaan moet intusschen geleidelijk geschieden Wel schijnt het eenvoudig de inspectiën in twee of meer doelen te verdeolen en aan het hoofd van elke aldus gevormde afdeeling een inspecteur te plaatsen maar afgescheiden van de daaraan verbonden kosten zon op die wijze hoogstwaarschijnlijk de arbeidsinspectie die nu en terecht een goeden naam heeft worden gedesorganiseerd Tot splitsing van inspectiën behoort niet dan met de uiterste zorg te worden overgegaan en met verschillende belangen is daarbij rekening te houden Ook de uitbreiding door t aanstellen van meer hulppersoneel behoort geleidelijk te geschieden Wanneer toch plotseling te veel rfc S i orwcj verblnillnguu uiel tiülibA Zouierdlenst 1899 AuKevaBgei I Met lyi van Greeawteb OODDA tOTTIKOAMrIee nna 9 64 10 49 11 13 ll n 19 18 13 88 1 98 3 11 8 88 8 43 4 11 4 39 4 43 8 33 4 88 g K w K t n 8 09 g S 09 3 80 4 4 40 t 8 18 8 40 9 38 13 7 14 3 48 10 13 Allem dM DioKlag d AUeen Ie en 8e klaue Extri bübetalea Op deie treinen jn Zondvt MeeadaiT en Dinadeg Mndugeelie ntonrbiljetten voor de 8e kl Terbijgbeer tegen enkelen Tnobtpnj ff HoUendaeke Spoor BOTTERDAH qODDA Tin rena 9 40 11 87 10 19 10 39 1 l 8 tl 10 43 K O 8 14 9 00 10 1 10 17 in 13 18 7 8 40 Si 11 88 11 84 l a 13 34 1 19 8 48 8 68 8 13 Alleen Ie en 8e klaaie extra betalen o FaonltatieT op den loop kan niet gerekend worden ZI HoUandaeke ipoor RUUDA bEN Ua Otlee rena 3 14 8 48 4 18 7 38 8 09 8 f3 t l8 9 38 9 87 7 87 9 00 7 48 0 J 8 03 9 91 3 07 8 88 9 10 9 38 9 88 10 36 10 19 11 18 11 18 11 80 11 41 11 81 10 46 11 46 1 13 18 1 08 1 0 J 1 18 1 39 l S ISO 1 48 7 39 7 89 8 3 8 19 9 18 10 18 10 33 10 40 M IJ 8 11 10 18 8 S3 e 10 37 e jj C 10 89 8 116 8 41 8 8 S 4 O 10 44 10 88 11 07 11 44 3 43 4 18 13 48 aUan 8 43 S OS 7 06 7 30 7 18 8 8J 9 00 9 46 lU U 11 87 11 36 IJ 9 1 88 3 4E 8 00 4 00 4 30 4 48 6 80 8 13 7 00 7 48 7 S VooSarg 5 48 ï 10 17 1 41 4 3 1 Zoalern 7 g e OJ 10 81 1 6 4 i0 8 80 Zavenh Mo 8 18 10 48 8 06 4 6I S3 OnaJa 34 S7 SI 7 47 1 0 F9 37 10 18 lO f 4 IKV 13 08 1J 87 3 17 1 14 S 37 4 J7 6 03 6 H 8 00 60 7 87 8 10C88 9 d Harmonikatrein alleen Ie en 8e klaiee extra betalen ü Reiiigora Toor de lijn Brenkelen Amaterdain mogen rie Gtree i feiten O O U D k k MSTEEDAH riae tena als 6 a 8 09 8 11 i 38 10 10 10 57 13 09 1 18 3 88 3 88 4 O 6 13 5 IS 38 8 16 4 88 9 33 9 89 10 80 11 OO Amtl W 3 01 8 63 9 06 10 15 10 64 13 48 18 67 3 00 8 38 4 16 4 57 8 00 J7 6 57 8 15 9 0010 0 0 1010 43 87 1 63 AnutC 8 10 V 01 9 30 10 80 11 09 1 03 1 1 3 18 3 41 4 30 6 13 8 16 7 13 3 30 9 18 10 810 3611 00 1163 13 07 Reiiigora Toor de lijn Brenkelen Amaterdam mogen rie Gtree i feiten J I u I 1 A 1 I S b l H r fiee reraa H 8 3 8 34 7 60 8 33 7 U U 10 67 13 00 13 10 8 30 8 17 4 33 6 47 08 8 S6 1 11 14 3 87 6 4B 11 83 3 48 8 84 t ii 8 03 7 4 8 38 8 86 g jg 10 81 11 48 18 83 1 13 3 08 1 80 6 04 0 38 40 ff y ff r e 65 7 1 8 30 8 49 80 10 15 10 S8 L 8 19 03 1 S7 3M 8 0 S iO 4 48 6 38 6 1 8 8 14 10 88 11 65 19 37 4 33 7 8J 8 33 10 4fl 1 88 4 S 7 SJ 7 37 3 36 3 00 9 33 9 83 10 89 11 10 13 11 13 81 3 1 9 8 40 S 86 4 48 5 30 10 7 13 7 83 liiel C 6 3 7 7 40 8 5 4 1 13 3 0 13 3 3 80 3 16 3 31 4 4i 13 e 35 7 16 8 10 36 9 48 Ama W 8 48 6 60 1 36 58 9 30 10 00 11 30 18 1613 40 3 45 3 30 8 48 6 0 6 38 60 7 80 8 86 40 l OO lowla 7 17 7 34 8 18 8 43 HUS 10 48 13 611 03 1 34 8 33 4 17 4 18 6 47 7 83 7 9 i 8 14 9 18 10 37 11 10 nadere mededeelingen over den prijs van 100 000 francs die door de erfgenamen van een bg de ramp van de Bourgogne omgekomen passagiers is uitgeloofd voor de beste methode voor de redding van menscbenlevens ia volle zee Ehoeland Omtrent een afeuwen veldtocht tegen den khalila langs den Njjl is nog niets met zekerheid besloten en niets zal worden beslist voor lord Cromer die gister van Londen vertrok te Cairo zal z jn aangekomen Het onderzoek met betrekking tot de verdwijning van militaire documenten te Portsmouth heeft een spionnagestelsel aan het licht gebracht dat door den militairen attache van een vreemde mogendheid in Engeland was georganiseerd Bedoelde at tache heeft van zijn regeering onbepaald verlof gekregen Italië De socialisten hebben veel succes gehad met do verkiezingen voor de gemeenteraden en de provinciale besturen In 166 gemeenten veroverden zij 463 zetels en 36 zetels in de provinciale besturen In Lombardye vielen hun 161 in Piemont 96 en op Sicilië 80 zetels toe Een coöperatief volkshotel zal in navolging van het systeem der Eowton Houses in Londen te Milaan worden opgerióht In de kelders zullen waschinrichtingen baden kleermakers en schoenmakerswerkplaatsen een scheersalon een keuken provisie kamers een ontsmottingsoven linnenkamers enz worden gevestigd terwijl gelijkvloers leeszalen een eetzaal eeu rookkamer garde robes en vertrekken voor den directeur zullen komen De vijf bovenverdiepingen zullen te zamen 500 goed verlichts en geventileerde slaapkamers bevatten De hoofdingang van het hotel zal door een tuin van den weg worden afgescheiden een andere poort aan de achterzijde van het gebouw wordt voor rpuigen gereserveerd Lifts zullen den bezoeker tot elke gewenschte verdieping brengen De gasten zullen desverlangd zelf hun eten kunnen koken op de talrijke fornuizen welke in de zalen gelijkvloers ziJn geplaatst Voor 5 cent zal men een bad kunnen nemen of gebruik maken van de voorradige boeken en couranten Het hotel zal in zijn geheel 500 000 lire ongeveer 250 000 gulden kosten van welk bedrag reeds 300 000 lire is volteekend Men hoopt met den bouw in den herfst van 1900 gereed te zijn f m 3 88 9 01 S 48 8 83 8 89 9 C8 9 19 7 30 7 33 8 19 door 7 37 f Ooada Hoordrecht Nfiauwerkork 7 84 OapoU 1 llotterdix M 8 80 7 80 RotterdamP P Rotterdam B v v 8 48 8 13 Uotterdsm Beun Rotterdsm D F Aotterdam M Capella Kiauwerkerk tloorilraaht Soada 7 1 B 7 S7 4 48 4 88 S 04 8 11 8 17 8 48 8 B S Ot 8 14 80 39 Qouda Zaranhuiaaii MoarkapaUe Soatormaer ZegvaarH Voorburg 8 Hag Uonda Uadaw Woaid Utneki Olrcrlil n 7 Woar loa 5 11 t iS Uudav 8 30 7 08 Saada 6 60 7 17 Ahehika Elk jaar leveren de Vereenigde Staten voor de vulling van veeren bedden enz 1 350 000 kilogram dons van ganzen voor het vervoor waarvan 135 waggons noodig lijn Daar één gans slechts 450 gram dons oplevert blijken voor deze productie bijna 3 millioen ganzen per jaar geplukt te moeten worden Pe staten waar men zich hoofdzakelijk op de ganzenteelt toelegt zijn Illinois znidelSk Missouri Kentncky Arkansas en Tenessee Wil men fijne en zachte vederen verkrijgen dan moet het klimaat tamelijk kond zijn doch niet zoo koud dat de vogels hun voedsel zelf niet meer in het hulppersoneel aan een inspecteur van den arbeid wordt toegevoegd zullen de toegevoegde ambtenaren door den inspecteur bezwaarlijk tot geschikte krachten zjjn op te leiden en zal zijn eigen werktijd te zeer in beslag worden genomen Bovendien behoort ook geen toevoeging van nieuw hulppersoneel plaats te hebben zoolang de reeds toegevoegde ambtenaren niet in staat zijn min of meer zelfstandig op te treden in dien zin dat niet steeds dagelijksch toezicht op hnn verrichtingen behoeft te worden uitgeoefend De Dnitsche Post geeft het volgende offlciense stukje over de zaak der Mapiueilanden f In vroeger jaren hebben Spanje en Nederland tegelijkertp aanspraak gemaakt op deze bij NieuwGuinea gelegen eilanden zonder dat het echter tot een beslissing kwam Daar nu alle aardrgkskundigen van beteekenis de genoemde eilandengroep tot de Karolinen rekenen en bij den afstand van deze laatste aan Duitschland geen voorbehoud is gemaakt ten aanzien van de Mapia eilanden beschouwt men van Dnitsche zijde de Mapiaeilanden als behoorende tot den Karolinenarchipel Mocht Nederland hiertegen bezwaar maken dan zal men natuurlijk tot een gemeenschappelijk onderzoek van de aangelegenheid overgaan In elk geval vergissen de menschon zich die reeds geschillen aan den horizon zien opduiken tusschen Nederland en Duitschland over deze eilanden Hiervoor zjn de betrekkingen tusschen Berlijn en Den Haag te vriendschappelijk en dan is ook de eventpeele twistappel het gaat in werkelijkheid om een klein onbeduidend koraalrif van te weinig waarde om er zich warm over te maken De Hooge Raad hield gisteren de eerste zitting tot behandeling van verzoeken tot revisie in strafzaken volgens de nieuwe wet Behalve de belanghebbende kapitein Van Vulpen wiens zaak heden o a werd behandeld woonden een zestal advocaten en enkele andere belangstellenden de zitting bij In behandeling kwam het verzoek van Jan Van Vulpen betreffende het tegen het gewezen arrest van het gerechtshof te söra venhage d d 18 Juni 1895 13 48 3 08 1 44 3 83 1 84 3 01 8 08 9 14 3 88 ll 4 lS 4 17 4 47 4 84 8 01 8 07 4 88 6 6 07 6 18 6 83 4 46 8 7 8 f 49 6 15 7 17 88 1 16 48 7 4 S 88 9 48 lO gol 9 49 10 03 10 18 39 In deze gaf de advocaat generaal mr Noyon een overzicht van den loop der zaak betreffende de bekende quaestie of hier diefstal van effecten door Van Vulpen ten nadeole van zijne schoonmoeder heeft plaats gehad Hj zette de beweringen van deze beide partijen uiteen en betoogde dat de houding van de schoonmoeder waarop in het request houdende verzoek tot herziening een beroep wordt gedaan en welke hierin bestond dat de schoonmoeder heeft gezegd dat de effecten wellicht het eigendom waren van haar schoonzoon in elk geval slechts betrof een gedeelte van de effecten zoodat het resultaat van de revisie alleen kan zijn dat ten aanzien van een gedeelte der effecten de diefstal niet zon bewezen zijn verklaard indien de nu bijgebrachte omstandigheden v6ór de veroordeeling bekend geweest waren maar dat dit in geen geval eene vrijspraak zon hebben kunnen volgen en zelfs geen mindere straf Alleen waren er termen voor gratie en deze zeide de adv gen is dan ook indertp terecht verleend Het requisitoir van mr Noyon strekte mitsdien tot afwijzing van het verzoek tot herziening als zjjnde ongegrond Mr J Limburg daarna als gemachtigde van Van Vulpen optredende begon met er op te wijzen dat het z i twijfelachtig is dat de hondipg van de schoonmoeder juist zou zijn ten aanzien van het ééne gedeelte der effecten en onjuist ten opzichte van het anderei gedeelte en trachtte voorts aan te toonen dat er wel degelijk grond tot revisie aanwezig is in deze In de inleiding tot znn pleidooi sprak hjj een kort woord naar aanleiding van het feit dat het heden de eerste maal was ingevolge de nieuwe wet op de revisie dat een lid van de Balie in debat treedt met den ambtenaar van het Openbaar Ministerie bü den Hoogen Baad en wees hjj er op dat eene eerste behandeling als hier plaats had uit haren aard altnd eenigszins moeilijk is Na re en dupliek werd de uitspraak bepaald op 23 October Gemeng fle Berichten Men meldt uit Dordrecht De machinisten en stokers alhier wendden zich tot den burgemeester der gemeente mr A R Zimraermann met het verzoek om zjjn bemiddeling te verleenen in het geschil tusschen hen en de Dorische patroons die weigerden het deflnitiefc contract te teekenen De burgemeester verklaarde zich hiertoe bereid mits het verzoek ook uitging van de bewuste patroon Dezen weigerden die bemiddeling in te roepen waarmee nu wel alle pogingen om tot overeenstemming te geraken zj n uitgeput De werkstaking voor de weigerachtige patroons duurt nog altijd voort Men seint nit Leeuwarden De werkstaking van de schippers en de arbeiders voor hei lossen en laden van beetwortelen bestemd voor Breda is geëindigd na inwilliging van de eischen om hooger loon Het 18 jarig zoontje van J Dak teMontfoort aan het roer staande op het schip van J Vrpeswijk viel van dat schip in deijsel en zonk onmiddellp in de diepte weg Na veel inspanning werd hij eenigen tjd later levenloos opgehaald Bij de pogingen tot red ding viel P Beerthuizen door het breken van een vaarstok overboord en werd met moeite De schnttersraad te Nijmegen heeft gisteren den le luitenant der schutterij B aldaar wegens wangedrag gestraft met degradatie tot schutter De genoemde schutter officier had zich namelijk ongunstig uitgelaten over de schutterij Uit Dokkum meldt men 7 88 8 03 8 10 8 17 8 1 10 10 10 17 10 34 10 81 10 40 8 17 8 83 10 89 10 87 11 18 F 8 80 10 47 10 88 11 43 8 80 7 40 9 39 9 83 10 08 10 18 10 33 9 88 10 38 10 30 t 8 17 8 87 34 41 47 De werkstaking aan de sigarenfabriek vaa den heer Zijlstra alhier schijnt thans door den Internationalen Sigarenmakersbond opgegeven te worden nu genoemde fabrikant door collega s wordt gesteund met de toezending van sigar n De meeste der stakende gezellen hebben met behulp van den Bond te Bremen werk bekomen Geen van hen is bg den fabrikant teruggekeerd Gisterenavond te 9 uur is aan den overweg van het station te Hilversum eene dame door de locomotief gegrepen en een been afgereden Do ongelukkige die ernstig verminkt was doch nog leefde is vermoedelijk eene vreemde schilderes te Laren vertoevende Omtrent den diefstal in het kantoor tevens wachtkamer vau de tram s Hertogenbosch Heusden die gisterennacht zou zijn gepleegd vernemen wjj dat de deur niet gesloten en de trommel waarin het geld zich bevond niet opgeborgen was De blikken trommel was met een hangslot gesloten dit slot hangt er nog onbeschadigd aan De trommel was geheel van haar inbond ontdaan In het slot der deur werden kiezelsteentjes gevonden De diefstal heeft veel raadselaohtigs Nbr De N Surin Ct bevat het volgende vermakelijke verhaal Iemand was Maandag avond in de Wagenwegstraat te s 6ravenhage radende op een bicycle toen misschien doordien hjj nog niet zadelvast was zijn voorwiel even in aanraking kwam met het kleed van eon dame die naast een heer liep De bicycle ruiter sprong dan van zijn rijwiel en maakte honderden excuses aan de dame dat hjj t niet helpen kon Terwijl hij dat deed kreeg hij van den heer den geleider van de dame een zwaren slag op het hoofd met een stok die een knods schijnt geweest te zijn Woedend geworden van piJn schoot de wielr der op den man af om revanche toen deze ziui dame in den steek latende ijlings de vludit nam achtervolgd door den wielrijder in de apotheek van den heer Bnth en dezen bad hem in bescherming te nemen Men bemerkte dan dat die heer niemand ïnders was dan de commissaris van politie heer Scbuitemaker De heer Bath nam toen de gastvrijheid in acht en beschermde den hangen commissaris Naar wij vernemen hoeft de wielrpcr nogal een fermen slag gehad op het voorhoofd en heett hü de zaak aangegeven Zoo nu en dan duiken in verschillende bladen berichten op omtrent de behandeling van de gruwelijke moordzaak die te Koewacht en daarbuiten zooveel sensatie heeft gemaakt Nu eens heet het dat de behandeling voor den Nederlandschcn rechter dan weer dat jlij voor den Belgischen zal geschieden Dezer dagen werd zelfs gemeld dat do aak den 23n October voor het assissenhof te Jent zou dienen Tot nog toe is zooals wij beslist kunnen mededeelen nog niets met zekerheid bekend M Ot Jaren met twee nullen worden door sommigen ahi heilige jaren beschouwd zoo ook dus 1960 In Italië is nu een commissie gevormd om dat heilige jaartal te vieren door de oprichting van 19 Christusbeelden op bergtoppen in het rijk Deze boelden van koperbrons op marmeren voetstukken zonden s avonds worden verlicht STADSNIEUWS GOUDA 28 September 1899 Bij Min Besluit dd 15 Sept is met ingang van 1 October a s opgeheven het deurwaardersdistrict Schoonhoven De gemeente Haastrecht Stolwijk Berkenwonde en Gouderak z n toegevoegd aan het district Gouda waarvoor de deurwaarder A Dekker bljft fungeeren Voor de andere gemeenten van het opgeheven district Schoonhoven zün kommiezen aangewezen te weten voor Schoonhoven Vlist Berg Ambacht en Ammerstol de kommies H EverharduB te Schoonhoven en voor Ouderkerk a d IJsel Krimpen a d Lek Krimpen a d IJsel en Lekkerkerk de kommies C Pors aldaar Hedenmorgen kregen wü bezoek van vier vreemdelingen nl de hh Eené van der Hejjden Artbnï van dor Hepen Antoon Wouters en Henri Janssens die bezig waren een voetreis om de wereld te maken ten einde een weddenschap van 100 000 francs te winnen De heeren spreken vier talen en zju geheel op hun wereldreis toegerust met een zwaren ransel op den rug waarin zg al het noodige geborgen hebben behalve geld Zoo ala dit te doen bebruikelijk is gingen zfl platzak van huis Charleroi en moeten zfl onderweg hun kostje verdienen waartoe elk eeu mnziek instrument met zich voert Zij wandelen over Brussel Antwerpen Rozendaal Zevenbergen Moerdijk Dordrecht en Zwijndrecht naar Rotterdam Zg gingen over Nieuwerkerk a d IJsel en Moordrecht waar zj overnacht hebben en kwamen heden hieraan ten 12 unr vertrokken zij weder langs de Vlist naar Schoonhoven gaan daima aa Wageningen en hopen Zaterdag te Arnhem te zijn Heden werd door den Architect H J Nederhorst Jr namens de Naamlooze Vennootschap Gonda fabriek van melkprodukten qnderhandsch aanbesteed het bouwen van eene Zuivelfabriek aan de Tnrfsingel alhier Ingeschreven werd door de heeren Th Jansen Haastrecht voor f 53200 Mees Visser te Papendrecht f 50487 6 Ke8 te Rotterdam f 503Ü0 W A Vcrbruggen teWnddingsv f 49800 P Dunker te Amsterdam f 495Ü0 W Bokhoven te Gouda f 48374 J J Duim id f 47183 J H de Wilde id f 47142 H Wienhoven te Schiedam f 44444 Aan laatstgenoemden inschrijver is hot werk gegund Heden middag ten ongeveer 4 uur is een 5 jarig kind op de leruzalemstraat overreden door een kolenwagen van den heer Kaptein Heden middag ten ongeveer 4 uur had een gasontploffing plaats in het achterhuis van don hoer Olaassen Een lek was ontstaan bij de aansluiting zoodat het gas zich had opgehoopt in hot plafond De ruiten van de boven achterkamer sprongen terwijl geen persoonlijke ongelukken voorkwamen Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleenen wij nog het volgende Latijnscho scholen Gymnasia en Athonaea Het Gymnasium Het College van Curatoren dat in 1898 onveranderd bleef deelt in zijn Verslag omtrent don toestand van het Gymnasium over dat jaar het volgende mede Nadat do cursus 1897 1898 geopend Was met 84 leerlingen verlieten vóór de Kerstvacantie 3 leerlingen de school zoodat op 1 Januari 1898 het aantal 61 bedroeg Vier leerlingen vertrokken vóór het einde van den cursus namelijk 1 uit de derde 2 meisjes uit de vierde en 1 uit de vijfde klasse terwijl 10 leerlingen dor 6e klasse met gnnstigen uitslag het eind examen bedoeld bij Art 11 der Wet op het Hooger Onderwijs aflegden Dit examen had plaats op 29 on 80 Juni en 1 Juli ten overstaan van de HoogleerarenEegeerings gecommitteerdcn Dr C I Tiele en Dr H G van de Sande Bakhuizen uit Leiden en Dr J van der Vliet nit Utrecht Daaraan namen deel de 12 leerlingen der 6e klasse en 1 extraneus met het gevolg dat uitgereikt werden het getuigschrift A aan J J Bergsma C G Buijs J Grcup A Cl Heij G J W Oldeman en G T van Heenwijk het getuigschrift B aan P A Both E van Kekem H van der Meer en den extraneus S Ij Veenstra en de beide getuigschriften A en B aan H P Schim van der Loeff Twee aspiranten die zich voor het getuigschrift A hadden opgegeven slaagdon niet Tusschentjjds in de maand Januari werden 2 leerlingen krachtens het 2e lid van Art 7 van het Reglement na afgelegd admissie examen toegelaten de eerste in de Ie en de tweede in de 3e klasse Op het einde van den cursus waren in de klassen I tot en met V nog 47 leerlingen waaronder 2 meisjes ingeschreven Allen namen deel aan het overgangs examen waarvan het schriftelijk gedeelte van 4 tot 9 Juli werd afgenomen het mondeling gedeelte op 11 en 12 Juli werd door één leerling van de 2e klasse niet bijgewoond Als gevolg van dit examen werden bevorderd tot de 6e klasse de 4 leeriingen der 5e klasse 1 met herexamen tot de 5e klasse 9 leeriingen der 4a kl 1 met herexamen tot de 4e klasse 7 leerlingen der 3e kl 1 met herexamen tot de 3e klasse 10 leerlingen der 2e kl 1 met herexamen en tot de 2e klasse 7 leerimgen der Ie kl waarvan 1 met herexamen Niet bevorderd werden 3 leerlingen van de 4e 1 van de 3e 4 van de 2e zijnde 1 van het herexamen weggebleven en 2 van de Ie klasse te zamen 10 leerlingen Aan één leerling der 2 klasse die zich misdroeg moest krachtens Art 28 tweede lid van het Reglement het bijwonen van de lessen voor goed worden ontzegd De admissie examens werden gehouden op 27 Juni en 7 en 8 September Daaraan namen deel 19 aspiranten namelijk 9 voor de Ie 2 voor de 2e en 8 voor de 6e klasse Het resultaat was dat konden worden toegelaten 8 tot de Ie klasse 1 tot de 2e klasse en 1 tot de 6e klasse terwijl werden afgewezen 1 aspirant voor de Ie klasse 1 aspirant voor de 2e klasse die echter op verzoek in de Ie klasse werd opgenomen en 7 aspiranten voor de 6e klasse van welke 1 overeenkomstig zijn veriangen in de 5e klasse plaats mocht nemen Van de 48 leerlingen die op het einde van den onrsnr nog ingeschreven waren kwamen na de groote of zomervacantie 44 hunne plaatsen weder innemen bjj hen voogden zich 11 nieuwe leerlingen De 4 leerlingen welke weg blevon behoorden tot de 10 niet bevorderden Wordt vervolgd Nieuwe Parapluies voor Dames en Heeren A van OS A Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoou Xo ÏI Bt iiis van mstei lain 6 SEPTEMBER Vrkrs Slotkrs bfiDlEUNi Oert Ned W S 81 811 98 98 88 9311 93 8 1001 88 8 i 88 l 66 6 l 96 101 92 a l lOOV 841 90 91 031 495 dito dito düc dito dito dito 3 HoHoia OM Gou 11 1881 93 4 iTilll IiuohrijTing 1868 81 8 OoSTlHS Obl in papier 1868 8 dito in eiiverlSÖS 6 PoMUOiL Obl met coupon 8 dito liuket 8 RntUKS Obl Binnenl 1894 41 flito Gflouns 1880 4 ililo bi Rolhe 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 d to in itouil leen 1883 6 dito dito dito I8S4 5 SpiHJB Perpet iihul I 1891 4 TuBtïU Qepr Oouï leen 1890 4 Ge i iening aeriti D 0 c leanm aer eC ZoiD An Rep y oblg 1803 6 Mmioo Obl Buil 3oh 1880 6 VlHFZOaii Obl 4 onlii p 1881 AMsraBoiii Obligatien 1895 3 BoTTljtBaM Stud leen 1894 8 Nbd N Afr Hmile e a nd Arendtb Tab Mij Cerlitioaten Deli MaatBobatipy dito Am Hjrpotbeekb p iudbr 41 Oult Mjj derVoratonl aaud Or Hypotbrekb pnniibr 4 i 103 Nederlandii he baak aand Ned HaDdelmaatBob dito I N W k Pao Hyp li pandbr 3 BolL Hy otlieokb pandbr 4i i ütr Hypolheelb dito 4Vi OoSTBN O iBt Hong banl aand 1 HusL Hypotheokbauk paudb 8 Amain Eqn bypoth pandb 4 Maiw L O Pr I i n c ort 6 201 1541 98 138 IIOV 90 NlD Heil IJ 10 824 2351 100 66 85 leiv 97 Mij t t Eipl V St Sp aand Ned Ir d a oorwegm aand Ned Zuid Ah 9pm aand 6 dito dito dito 1891 diio 6 ITAUI Snooriil 1887 89 A Kobl 8 Znid Iial apnniij A U oW 8 l oL j Waraon n Weenen aand 987 looft lOD mv 141V B9 los 74 AuiL Or Ruil Spw Mij obi 4 Baltieobe dito aand Fahtotra dito aand 5 Iwang jfombr dito aaud 5 Kurik Cb A air Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 7 y 36V AhbeiKa Ctint Pao Bp Mg old 8 Ch o North W pr O V aand ilito dito Wm 8t Poter oU 7 DenTer tt Rio Or Spm eert v a lllieois Central obl in goud 4 Loniir h Na hrilli Oen aand Maii o N 8pw M Ie hyp o 6 104 Mi89 Kini ai V 4pCt pref aand 37 N ïork On i o West aand 25l dto Penn Obio obtig 6 Oregon Oalif Ie byp in goud 6 9 l St Paul Minn il Manit obl On Pao Hoof l n obig 6 48l dito dito Line Col Ie hyp 0 5 OiSLDÊL Can South Chert T aandJ 58Vi Vl C Sail t N lo h d o 0 leo 310 108 101 1 100 U7V U7V 101 841 Atnaterd Omnibui Mij aand Botterd Tramwe MaalB and NlD Stad Amsterdam aand 8 tad Bo terdam aand 3 Eau Stad Antwerpen 1887 27 S ad Bruasel 1SS6 3 Uoiia TbeiBs Beiullr Oeaeltoh 4 O BTENK Stnataleenig 1860 5 K K Ooil B Cr 1880 3 351 3i a j Stad Madrid 3 1868 Viii V B s Avb 8poel ert Ontvangen de Nouveaiité s in GOLFCAPES l rapd 5 Paris en Velveteens y SAM80M MAR tTr BEKICHTBM Oouda 28 September 1899 Gnmen zeer vast gebterad nnet goede vraag zoodat het aangevoerde vlug verkoclit werd Tarwe Zeeuwsche 6 25 i 6 60 Mindere dito 5 90 ii 6 20 Afwijkende 3 i 5 50 Polder 5 75 Is 6 Rogge Zeeuwsche 5 75 h f 6 Polder 5 25 il 5 50 Gerst Winter 5 20 4 5 50 Zouier 4 90 i 5 25 Chevallier S 75 6i5 Haver per heet 3 10 i J S P r i kilo 6 80 i 7JO Hennepzaad Inlandsrhe ƒ o i ƒ Huitenlandsche 8 75 h g K anariez ia l 7 50 4 8 25 Koolzaad 8 25 4 8 70 Erwten Kookerwten 8 k f 8 50 lïiet kookendc o 4 o Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo o 4 o Boenen Bruineboonen 10 4 10 50 Witte boouen II 4 11 50 Paardebooneu o 4 o Mai per 100 Kilo Bonte Anierikaansche ƒ 4 80 5 Cinquantine 6 25 4 ƒ 6 50 Odessa 5 4 5 75 Karweizaad per 50 Kilo ƒ 4 Veemahkt Melkvee redelijk aanvoer handelen prijzen vrij wel Vette varkens goede a invoer handel vrij wel 17 4 20 ct per halfKCJ Biggenvoor p ngelaml redelijk aanvoer handel vlug 164 17 ct per lialfK G Magore Biggen goede aanvoer handel iets beter ƒ 0 60 4 0 80 per week Vette Schapen goede aanvoer hamkl flauw 14 4 22 Lammeren nanvWT handel 4 ƒ Nuchtere Kalveren red a mvoer handel vlug C 7 4 ƒ 10 Graskalveren goeden aanvoer handel tUff ƒ 2a 4 fin lokkalveren 8 4 16 Kiuis aangevoerd 75 p rtijen lianilel zeer vlug 10 kwal 25 i j 27 jje kival ƒ j è r W ilere J 28 4 30 NoordHollandsche ƒ 4 ƒ Boter rede aanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 30 4 f 1 40 Weiboter ƒ i to 4 i 20 per Kilo 361 Staats loterij 5o Klasse Trekkinjj van Donderdag September No 3739 ƒ Uüll No 6 80 674 en 168 0 iedor 1000 No 241 6286 059 6868 910 ou 171 7 ieder 400 No 886 1 38 U 77 14377 17606 en 19410 ieder 200 No 4013 454 6107 O 46 10813 11409 13953 14317 14667 16U6I 16568 17 11 1 9M 1932S 20S69 on 20876 ieder IM Pryzen viiu 70 25 2 8 4777 7064 943 HS77 1 0i8 17765 2 D3 181 80 nn 9 1 1 218 178S8 110 2774 71 7172 9863 12447 61 1 925 60 2H6 BI 7268 91 13 13 69 35 329 49 4918 747 1 9711 o M366 18049 36 3008 80 7S10 9806 12631 15628 at 67 66 81 74 10i09 9 1 61 18108377 99 96 7647 66 I9986 167 2 18 97 663 33i8 6003 54 1030 130 s 16014 18318 90 1164 7833 38 iSlns 80 18488 68 atno 6215 8106 10470 50 1 120 18647718 68 77 8243 77 13218 10928 50 3698 79 96 10636 89 83 19 10180 8600 6 9 8 25 73 9 16503 91 988 65 60 8460 10 O 2 16616 18760 1191 3709 66 8522 83 13366 188 0 1801 1988 42 68 4 55 46 83 5 60 1S37 3 30 69S8 8618 10727 18418 95 19329 1443 38 6070 8784 56 40 16961 91 89 64 90 815 75 13677 17043 11862 16 9 69 6199 8932 11127 13727 78 19781 83 7 6885 9090 76 13842 17125 19805 1646 90 6348 91 O 11209 94 17213 19 IJ5 1727 965 6408 76 11413 13934 78 60 1867 67 47 9367 62 11251 1 S 8 2 042 4074 A691 9801 II681 14 99 84 8 iut 4179 88 44 1 039 14676 1761 SOiU 2112 4236 88 97 82 14773 14 33 2218 4S97 6608 941ï 86 14806 71 18 68 4694 6730 17 12866 27 17767 S0486 2349 4683 6999 5o KiusHO 60 I ijst No Scia ni z 36M ƒ 70 BufgertUlie Stand GEBORP N 20 Sept Bastiaitn ouders H Alphenaar en 1 A van der Valk 27 Cornelia ouders T Ilouwcling en P Blonk OVERLEDEN 25 Sopt V I Nijkicl 58 j A Cabont 7 m ÖEHOWÜ 27 Sept A Altena on l M Revet W F Bakker on J van der Vlist ReeuwUk GEBOREN Paulns ouders 1 van dor Heijden en 1 Wildschut HuBaiina Wilhclinina ouders J Stonthart en A Verborg OVERLEDEN J Schouten huisvr van P Krujit ADVERTENTIEN Hiermede geven we aan vriendenen kennissen bericht van de geboorte van een Zoon J KOOIMAN i J G KOOIMAN I Rkij aart I Ahebsfoort 28 Sept V ffjB Bjj gcnoegzanien deelneming m zal de Orkentiei eeiilfilnil MVXARTt te otti rium Directeur de Heer AC DORRENHOOM eon CONCEPT geven op ff friohei in de Sociëteit Ons GENonaB met medewerking van Mcvronw SOPHIE L HEI IEMANSCHASTEIi Zang en de Heer PIETER WOLF Piano uit Rotterdam ENTREE voor leden der Soc en hnnne Dames 0 00 niet leden ï