Goudsche Courant, vrijdag 29 september 1899

IVo 8005 Zaterdag 30 September 1890 38ste Jaargang ïimm UAmAlSl mimm couramt IMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken V1 jf n rw Telefoon Ko Af ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels A 50 Centfn iedere regel meerHl Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd r Teleroon o 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijg per drie maanden is 1 25 franco perpost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN der ïbpvaplé s voor kol ii h m ZATERDAG van af i ggr s iiamicldags CiESLOTEN z n rr Een ware 8ciiat foor rïe ongelukkige alnc itóffera Aer ZeltlieTlekkmg Onanie en gelirinB iit piit z Gevraagd voor een Bnrgerlflke Luish o nding eeno ÜËIJKËi illËlD goed kunnende KOKEN en STRIJKEN Te bevragen onder No 2481 aan het Bnrean dezer Courant TE HOÜB TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres FLÜWEELEN SING EL 622 P 0 I K E O 0 t B f 41 t SCHIEDAMMfeB ENE7EE Merkt Verkrijgbaar hij i M PEÈTER8 Jz N Ü A ls bdw fl van eohUiuid iaoaohet on kurk steeda vourè tEDAM 1 van don nus ler irma üniE w m p HOPPE Studio is het bêête adres voor VerB rooflni en eii Reproductie werk Atnbeveleud PI Singel 682 P ï 1 WAALS iV SLEG beTeuItziob un tot het lererea ran Zuiver Zeouwsoh Tamebrood 19 cent ff e üf G NIKrWE HAVlfiN 28 WÊÊt Bekroond op de Internat iotiale Ten ioonflteJtintr tar Uakknrij Maalderp fin Knok kniiHt ta a dravfufuiiff lunt flii diplointt Vergttld Zilveren MedRtlln PV fn 3afé VREDEJJ 9T Jjgt s njert WOKN Oi Q 27 SEPT ter lezing PAOIPOLI MDIOIX betrekking hebbende op de laatste Vredesconfereutie n yOO WIET IS DEN H A N V E L Maatschappelyk kapitaal 1 000 000 waarvnn uitgegeven en geplaatst 500 000 Uitgifte van 5OO O 04pW §cliiil il rie eii tot den koers van lOO A pCt Do Mnêchrifelng wordt opeftge steld op a en 4 Oetoter a te Mmêterdam iea kantore van do NATIONALE VOORSCHOTBANK H H Dp KOCK ÜYT DEN BOGAARD LEEMBRÜGGEN GÜÉPIN MUYSKEN Hotterilam JAN y d HOOP ZOON ADR8 OFFERS ZOON fJOMte MONTIJN DORTLAND r JUBLIJE3QBS mmm m BIJ ÖELEGENHEID DER Vrvje Vee en Paardennqarktep OP wojüBp ii 13 f cT4 pEB en op V ï m 2ü mmm m i te GO 11114 B j plaatsing der Loten zal de 1ste Prjjs bestaan in een COMPLEETE BESPANNING de andere i ongeveer 10 PAARDfllN VEERTIG STUKS RÜNDVEÊ en aanverwante Artikelen LOTEN ztjn verkrijgbaar tegen ƒ § te V J WJ A pRI K IA i m ÏN irn imHUiVn Sg Patent H Stollan D r grOM a Er olo it p Mm Ilttmit H HliiUtii êtrunétn ti$l Anüu iif ttf uur rui m J ml t k MtM eki iaii iméin lt tém nnw riilM fHi it u m u tm êumUnit M iB arnunjf mmmÊKmm LANGE TIEJVDEWEG voor befl tingen a iet beroemde fferfe Dr RotJiu s ELFBËVV IilVi Hollandsojie uitgave met 27 afb Pros 2 gulden Ieder die aan de rerschAikelflke geiolgen au d fe onde iiid Igit moet het lezen de oprechte leenng die hei geeft redt JMrljjks duizend van oen zekeren dood Te verkrijjjen lijj hetVerl g MagBzin t Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van liet bedivg ook in postzegels u in eiken boekhandel in Holland FEANSCHB STOOMVEBXrEBIJ elieiiiisrht WiL chnrij II Ui ifË IIBIilEli f V tof or jj f I lebreveteerd door i M den Koning 4 r Balgen noofddep6t voor GOUDA de leer A VAN OS z dpecialiteit voor bet stooni u en verveu van alte UeeröDen IJlafaiéa iklQroben alsook aHe Kindergoederen Speciatè iiinchting voor het atoom n van pluche man tel 8 voeren bont enz öbrdnriè ii tafellrléedeii enB Vdrden naar de aienli Btè én ItulUte rtéÖiotle KeVöi tf Alle goederen heteg tfèstoonïd of ireverfdwoTrten oiistfhadelp Vo de géïsondreid ó i ena staal Iwwertt v rv f j PUiRUNDSCBË ÜIWIELUBB E Directeur H BUBaii S fip VE CËfi Hodel A zonder rem en schermen l 87 50 Model A met 90 Model A U0 Model AA 126 Model AAA 145 LUXE RUWIEL IflO 6E W0NE ACATBNES 156 LÜXE ACATjiNB 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN opalle prijzen t 5 hoöger rull op naam flo iabTl kam rk wi Aian W a l Ü qMM i ii i BSKW i M GouDi Drukvan ïerlog eiiw nlJ i r JJ DSIiyiTlt M Ituiteiilaiidscli Ovurzlclil In een toespraak gistermiddag te Dundee gehouden verklaarde de minister Ballonr dat de Engelsche regeering langen tp met kracht heelt getracht een vreedzame on eervolle oplossing te verkrijgen voor de ZnidAfri kaansche moeilijkheden Indien echter deze eervolle oplossing niet vreedzaam is zal de schuld daarvoor niet rusten op de Engelsche regeering doch op anderen De heer Balfour kan niet zeggen dat hy alle hoop opgeeft maar hij spreekt thans op geheel anderen toon dan dien hü een maand en zelfs veertien dagen geleden zou gebezigd hebben Wij zijn thans aangekomen zegt hij op een punt waar zij die verantwoordelijk zgn voor de staatkunde door Transvaal gevolgd weigeren toe te geven en waarvan wjj zelven niet kunnen afgaan Want de belangen van ZnidAlrika van de beschaving en van de nationale eer maken ons dat onmogelijk De heer Ritchie sprekende aan het Sheriff s banket zeide de hoop te koesteren dat wanneer het Parlement zal ziJn bijeengeroepen het de Regeering zal steunen in de staatkunde die zij genoodzaakt geweest is aan te nemen in do Zuid Afrikaansche qnaestie Hj ontkende dat er in den boezem van het kabinet twee partijen zijn een oorlogspartij en een vredespartij Er is in het kabinet alleen een vredespartij De welvaart van Zuid Afrika hangt er van af of alle blanken gelijke rechten genieten in Transvaal De Engelsche regeering heeft niet gewenscht tusschen beiden te treden in de binnenlandsche onafhankelijkheid van Transvaal Doch als een vreedzame oplossing niet verkregen wordt rust de verantwoordelijkheid voor een oorlog geheel op presisident Krnger Zooals te verwachten was heeft Woeste in de Belgische Kamer een lange strijdrede tegen de evenredige vertegenwoordiging gehouden Na eerst betoogd te hebben dat de regeering en met name haar voorzitter de Smet de Naeijer gaandeweg haar houding ten aanzien van het Mesrechtstelsel had veranderd na herhaald te hebben dat de regeering had geheuld met Lorand bracht hiJ eenige bezwaren tegen de evenredige vertegenwoordiging te berde Onde anderen de onmogelijkheid waarin zij de meeste kiezers brengt om te stemmen voor wie ze willen immers de kiesvereenigingen zullen de gekozenen aanwezen Voorts zal vaak iemand gekozen worden die minder stemmen heeft dan een ander omdat deze op een FEViLLEJOX Menkschriflen van een Gelukzoeker 4PIBAL DE VoNDELING Naar htt Fransch DOOR W NUTTER 308 Men vond hem dan des morgens slapende uitgestrekt op den grond of in den tuin op een bank of midden in de paden Als een slaapwandelaar spookte hij rond onhoudbaar Op alle vragen die men hem deed gaf hij antwoord door Emilie s naam te noemen en te vragen wanneer zij kwam Hij nam bijna geen voedsel en vermagerde niet Het was of zijne vage herinneringen hem levenskracht gaven Verdriet scheen hij niet te hebben Hij wachtte lajdzaam en geduldig in de vaste overtuiging dat Erailie komen zou wachtte hij zonder klagen en zonder verwondering dat het zoo lang duurde Hij was voor geen andere aandoeningen vatbaar De zorgen die aan hem werden besteed ontving hij werktuigelijk De pracht die hem omringde maakte geen indruk op hem De weelderige levenswijze die rondom hem gevolgd werd scheen zijn aandacht niet te trekken Niets verned dat hij eenig begrip had van de plaats waar hij zirh bevond noch van de personen die hem omringden Hij vroeg nimmer de geringste opheldering Hij antwoordde met een onnoozel andere lijst staat Woeste erkende dat de regeering inschikkelijk moet ziJn jegens do meerderheid en deze jegens de regeering maar de meerderheid mag de regeering niet volgen als het belang van het land in strijd is met dat van de ministers Hoewel katholiek zjjn de leden van de rechterzij geen slaven De vorige kieswetherziening was al een fout geweest en nu wilde men opnieuw beginnen Als het ongeluk gebeurd was was het te laat Woeste vond mèt den ondminister SchoUaert de evonredige vertegenwoordiging een gevaarlijke nieuwigheid en hij kon er niet voorstemmen De tegenwoordige toestand mocht niet onberispelijk wezen hij was toch altp nog beter d n de evenredige vertegenwoordiging Als wiJ vóór de E V steraden zeide Woeste zou men ons staatslieden noemen Pas heette ik het hoofd van de rechterzij nu heet ik verlaten Maar man zegt er niet bii dat dat pleit voor de kracht en de eerlijkheid van onze overtuiging Er waren volgens hem tal van andere oplossingen mogelijk en hi hoopte nog dat de Smet zijn ontwerp zou intrekken ook al was het alleen om de loluitingenvan de gematigd liberale vereenigingen Hg gaf daarop een bloemlezing uit de verwachtingen die de liberalen en socialisten van het toepassen van de evenredige vertegenwoordiging koesterden Gansch anders was weer de daarop volgende redevoering van VanderveJde die hierop neerkwam dat de evenredige vertegenwoordiging inderdaad een groote vooruitgang zou wezen maar tooh niet voldoende beteekenis had zonder de afschaffing van hot meervoudig stemrecht welken maatregel zij bovendien zou vertragen Als men hot zuiver algemeen stemrecht toestond dan zouden de socialisten ook de evenredige vertegenwoordiging aannemen Maar Vandervelde gat zeer duidelijk te kennen dat met de evenredige vertegenwoordiging het onbillijke van het meervoudig stemrecht aan den dag zou komen en dat hoewel het langzamer zon gaan de evenredige vertegenwoordiging toch tot het doel het nlgemeen stemrecht zou leiden Gelgk de Indépendance opmerkt met die woorden van den aanvoerder is de taktiek van de partij veroordeeld Het is blijkbaar dat Vandervelde alleen ter wille van het besluit van de partij en zonder de minste geestdrift het ontwerp in t algemeen bestreed Hij zou het met enkele wijzigingen graag aannemen Van den Heuvel de nieuwe minister van justitie heeft Woeste geantwoord Hij begon met zjjn verwondering uit te spreken over het feit dat een groep van de rechterzij uiet de socialisten meeging en weerlegde met wezenloos hoofdschudden op alle vragen die hem gedaan werden en zweeg Half bewubteloos stond de van zijn verstand beroofde uren lang bij de fontein zich spiegelend in het heldere water in het bekken staroogende in den neerstortende stroom met droppelen overspat die in zijn haren op zijn kleederen op zijn gelaat vonkelden als diamanten Welke waren de boelden die door dat versufte hoofd dreven terwijl hij daar stond als met een parelen overdekt marmeren beeld even bleek en onbewegelijk als de beelden rondom hem terwijl hij daar stond met doffen blik starende in het water hoe de kabbeliug zijn scliaduwbeold misvormde Als mon hem aansprak gaf hij geen antwoord of antwoordde met de vraag of ÉmiÜe dien avond zeker zou komen Als men hem bij de hand nam en zachtkens meetroonde dan volgde hij gedwee De dokters die hem behandelden gaven weinig hoop op herstel Misschien zeiden zo als die Emiho kwam opdagen en hem weer trouw zwoer dan zou er verbetering in zijn toestand komen Want het ts zoo goed als zeker dat dit jongmensch door zijn helste is bedrogen geworden en dat dit zijn verstand in de war heeft gebracht Als hot donker was en de lucht daarbuiten zacht en zoel dan nam ülympia haren beschermeUng dikwijls mee naar buiten naar den tuin en hield hem bezig door hem nogmaals en nogmaals van Emilie te doen spreken Er waren tijden dat Raphael eeasklapa zich allerlei dingen herinnerde vooral als hij lang over Emilie liad gesproken Oiympia wist wat de familienaam ma van nadruk de beschuldiging van heulen met de radicalen Hü betoogde uitvoerig het nut van do vertegenwoordiging van de minderheid nu liberaal misschien later weer katholiek in de Kamer en ontvouwde do voordeelen die da evenredige vertegenwoordiging aanbood toven hot kiesrecht dat Woeste wil één strict één zetel en dat tot de schipbreuk van de vrijheid zou leiden Woeste en Bethune kunnen ook onmogelp een meerderheid vinden voor hun stelsel waar niemand van gediend is De regeering weet wat zij wil en zal voortgaan zonder te letten op de berispingen van haar partjjgenooten on de oproerige beweging die het algemeen stemrecht verlangt De Samoa quaestie die een tijdlang de gemoederen te Washington te Londen en te Berlijn in beroering bracht is nog niet geëindigd De ingestelde commissie van consuls der drie mogendheden is er natuurlp niet in geslaagd een afdoende verbetering in het bewind der eilanden aan te brengen Thans heeft Engeland de handen zoo volmet de gebeurtenissen in Zuid Afrika en nietde voorgenomen expeditie om den Khalifa uitzjjn laatste schuilplaats te verdrijven dat hettot eenige opofferingen bereid is op Samoa waarbj het tevens hoopt door een gemakkelijke en toegevende houding Duitschland vriendelnkje temmen Do beschieting van Samoa en de vergoeding der daardoor onstane nadeelen vormde een der punten waarover de mogendheden hot niet eens konden worden Plotseling komt nu de modedeeling dat Engeland en Duitschland overeengekomen zjjn die schade te doen vergoeden aan de belanghebbenden door de beide mogendheden wier schepen aan de beschieting deelnamen dus door Engeland en de ereenigde Staten De Duitsche schepen onthielden zich zoodat Duitschland geen deel van de schade behoeft te dragen Deze overeenkomst is daar het vooral de Duitsche handelshuizon op Samoa ziJn die door het bombardement geleden hebben voor Duitschland zeer voordeelig Doch zegt de Vosi Ztg het is do vraag wat de Veroenigdo Staten die toch ook oen woordje m de te praten hebben over deze regeling zullen zeggen De overeenkomst bepaalt verder dat de Samoa bevolking aansprakelijk zal worden gesteld voor de schade door haar gewapend optreden ontstaan Over schadeloosstelling aan de nagelaten betrekkingen van de gedoode Engelschen en Amerikanen is nog geen regeling getroffen Tjdens de beliandeling van de Pruisische dat meibjo Zij wist hoe haar vader heette en wat hij deed Zij kende ten naastebij zelf de gebeurtenissen die den slag hadden vorgezeld zij wist dat een ekere baron de Maubert en eene Jacques Aubry de hand hadden gehad in de zaak ofschoon ze des jongelings herinneringen omtrent dat punt met onvoorwaardelijk geloof kon schenken daar hij nu eens deze of gene omstandigheid aan Maubert dan weer aan Jacques Aubry toeschreef en ze herhaaldelijk met elkaar scheen te verwarren Als Oiympia gewÜd had dan had ze gemakkelijk aan het zielsverlangen van den krankzinnige kunnen voldoen Ze was meer dan eens de fabriek van den heer Isidore Potard in faubourg SamtAntoino voorbij gegaan en daar Raphael steeds verzekerde en op dat punt zonderling gelijkmatig bleef dat Emihe hem wachtte had zij met de minste reden om te gelooven dat dit niet het geval was temeer daar zij ongeveer de oorzaken van de breuk kende Maar Oiympia dacht daar zelfs niet aan Het wa niet louter edelmoedigheid of medelijden go weest dat haar bewogen had als beschermster van den krankzinnige op te treden Het was niet haar wensth dat hg het verstand herkrijgen zou voor en alleen hij haar had vergeten om wie hij krankzinnig was geworden Zij begeerde de liefde van den jonkman voor zich zij wenschte hem te genezen door hare liefde door haar hartstocht Zij benijdde die onbekende Emilie de dochter van den meubeltabrikant Wie was er ooit krankzinnig geworden van Kanaalwet kwamen in do Post urtt voor waarin tegen deze wet geageerd word Thans is do Vorwarts er achter gekomen wie de schrijver van deze artikelen is n l Frhr von Zedlitz president van het Seehandlnng Nu zou dit zulk oen ernstig feit niet zjjn indien von Zedlitz niet de persoonlijke vriend en protégé van von Miquel ware Zooals te begrijpen is zjjn alle Duitsche bladen hevig verontwaardigd Von Zedlitz werd altp beschouwd als de spreekbuis van ministor von Miquel zoodat de vraag ovcrMijft of hü dit ook nu weer was in welk geval minister von Miquel een zeer loelüke rol heelt gespeeld waardoor zju val onvormijdeljk zon zü n Frhr von Zedlitz verklaart nu het te laat is dat hü zün journalistieke bezigheden waarin hü zich als leider van de oppositie tegen het kanaal deed kennen zal vaarwel zeggen Do Kölnische vraagt zich at of hiermede deze geschiedenis die eigenlijk in Duitschland niet moest kunnen voorkomen zul zün geëindigd Verspreide Berichten i FUHKKIJK Do loden der familie Dreyfus zullen achtereenvolgens don ex kapitein te Uarpentras bezoeken en eenige dagen bp hem doorbrengen Zaterdag of Zondag n s komen zün broeders Jacques en Léon met hun kinderen Dreyfus kan zich nog niet aan inspannend werk wüden Hü leest zijn correspondentie wat zeer vermoeiend is want do toevloed van brieven en telegraininen houdt aan Eenige Amerikanen hebbon Dreyfus een villa aangeboden in hun land on uit Liverpool Southampton en nog eenige Engelsche steden weet men te berichten dat Dreylus er zich zal vestigen Het voornemen bestaat dat de ex kapitein aan de Middellandsche zee den winter zal doorbrengen Het bericht dat kapitein Voulot de wjk heeft genomen op Engelsch gebied wordt van Engelsche züdc bevestigd Aan het niinistorio van koloniën moet bericht zi ii ontvangen dat de officieren die deel uitmaakten van de missie Voulet zich van den kapitein hebben gescheiden en zich zullen vereenigen met de misse FoureauLamy DüiTBcnr ASD Het te Mainz vergaderde congres van de Duitsche Volkspnrtü heoft een motie aangenomen ten gunste van de instelling van een wet die den gemeenten verlof geeft een verzekering tegen werkloosheid op to richten haar f Wie had ooit om harentwil het verstand verloren Men had haar gevleid liaar leven lang ontzien getierd voor haar gebogen aan haar voeten geknield liefde was haar niininer geboden En liefde was jui t het eenige wat haar voldoen kon Liefde i Zij wenschte een schepsel het mocht engel of duivel of menseh zijn dat zij vree en moest in welks handen zij de macht wint om haar ongelukkig te maken zij wilde de vrees kennen zij begeerde vrees voor lijden vrees voor het verlies van geUik Thans Oiympia begreep liefde Zij spotte met het gewone begrip der menschen omtrent dat woord Zij gevoelde m haar mijmerijen dat de liefde iets wonderlijks moest ijn iets dat tfcn mensch geheel in bezit neemt hem onverschillig maakt voor al wat met iii verband staat met het voorwerp er van oen oceaan der zelfvergetelheid waarin men uh dompelde waarin men ronddreef zonder iets anders te weten dan dat men gelukkig is zonder iets anders te gevoelen dan dat men gelukkig is Wordt vervolgd