Goudsche Courant, zaterdag 30 september 1899

Heurs van 4msterdara 16 SEPTEMBER Vrkrs Slotkri Het congres sprak zich voorta uit tegen het tnchthüiswetsontwerp Aan de hoogeschool te Berlijn znllen in navolging van sommige Amerikaansche nniTersiteiten worden gehouden kookcaisassen voor doktoren om hen te vormen voor de hygiënische ol diëtetische keuken Beloie 300 Mönwerker5 te Seraing hebben den arbeid neergelegd en eischen hooger loon Dehehibken In Tqli 1900 znllen de werkgevers uit Zweden en Noorwegen te Kopenhagen een congres houden ter beraadslaging over de volgende onderwerpen Organisatie van patroonsbonden in alle njjverheidscentra en oprichting van een weerstandskas organisatie der Hkandinavische patroons in afwachting van internationale organisatie en bet brengen van stakinga en uitsluitigsclansnlen en alle arbeidscontracten ZWITSERIASD Het gemcht gaat dat kolonel Schneider de gewezen militaire attaché van Oostcnrjjk te Parijs die te Luzern ziek ligt aan een geheimzinnige kwaal lydt en sporen van vergiftiging vertoont Men vreest dat hü krankzinnig zal worden BINNENLAND De Staatsct bevat de statnten der vereeniging tot instandhouding der Christelijke bewaarschool te Driebergen H U de Koningin bezocht gistermiddag te 2Vi uur de vmchtententoonstelling te Wateringen en werd rondgeleid door den burgemeester en den voorzitter der afdeoling van de vereeniging Westland De fraaie expositie werd door H M met groote aandacht en voldoening bezichtigd en met veel belangstelling werden de toelichtingen van den voorzitter gevolgd Het dochtertje van den burgemeester bood een bouquet aan haar jonger zusje een reuzen druiventros van 4l pond in een met wit satjjn gevoerd mandje versierd met witte rozen Het fanfarecorps van Wateringen speelde bjj de komst van H Mf het Wilhelmus en bij t vertrek het Wien Neerlands bloed Men schrijft uit Wateringen Eergisteren is te Wateringen de vmchteotentoonstelling geopend gehouden door de afdeoling Wateringen van de vereeniging Westland in het ruime veilingslokaal dier afdeoling De tentoonstelling is uitstekend geslaagd nog nooit zag men te Wateringen een zoo groote collectie vruchten van zoo uiteenloopende soort en van zoo uitstekende qnaliteit bijeen Op een vijftal breede tafels zijn ze uitgestald de heerlijkste appelen en peren druiven meloenen pompoenen komkommers pruimen vijgen tomaten prinsosseboonen snijbooneu mispels hazelnoten aalbessen enz enz in mandjes on bakken van allerlei grootte en vorm keurig verpakt Bijna anderhalf duizend groote en kleine manden on bakken zijn er bijeen behalve de vele Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zoraerdlenst 1899 Aangevangen t Mei TUd van Greenwich OT o o U D i R o T T I B D A M tl m M 1 7 80 7 88 8 1 8 88 01 8 85 8 84 10 4 U l ll ïl 18 18 18 58 1 86 S ll S 86 8 48 4 U 4 8 4 48 5 88 6 18 7 U 7 66 8 17 8 8 10 10 10 8 10 87 o AO H in 19 iOUDA ROTTIBDAHflea nm 8 84 10 4 11 18 11 31 18 18 18 58 1 86 8 11 S 88 8 48 ll I 11 18 ll W 8 88 01 S 4i 8 58 8 8 C8 19 4 U 4 88 4 48 5 88 6 18 7 14 1 1 7 1 14 1 88 8 80 4 4 40 5 18 8 40 6 80 1 64 4 04 Op do tróiiim lj Zondte Muidm i n Pi Ug Ual t i trtoilll illrtl n tooi d H Tertaüglim tegm entolen mthtpnii rz rrr 6 7 80 7 88 8 1 doot 7 S7 OoBd Mniineii Simwaiak T 84 CtwlU att diu M 6 80 7 10 BotterdamD F 8 48 Sotterdam B 8 18 AUnu dn Dimaags M 7 88 4 10 11 A Uwn 1 m U iltrn Eitr b lieUlim K0TTIRDiM 90DDA irlc rem n n 18 48 Botterdun Beurs Rotterdimi D F £ otterdsm H Oapelll Kirawerkerk Hooidncht oud 7 16 7 87 ïo 5 85 6 88 18 16 4 45 4 65 04 t ll 6 17 5 45 1 51 6 06 6 14 6 10 5 45 8 88 6 18 11 64 IJ n 18 84 l J 6 8 7 4t I r06 8 it u iÖO 10 0 Allnn Ie 8 kliwi eitn betelm HaulUtiri op dtii loop tan niet gorekmd wordcii J Hollmd to ipoof M OUUOA n N HAAOrio r M 1 08 1 01 8 14 8 45 4 18 4 65 5 86 6 48 6 16 7 17 1 16 6 07 1 8 618 r l S 6 88 1 80 1 48 8 48 4 16 4 45 5 87 6 85 8 15 648 7 4S 7 8 7 6 8 80 8 1S 10 16 lOJS 10 40 U lt 6 11 10 1 8 88 J 10 87 86 p 10 80 8 115 8 41 8 48 8 6 0 10 44 10 58 11 07 11 44 88 8 57 8 09 iS 8 8 t OO 7 48 Oa 1 08 l 8 U7 I 8E f lO 8 86 Qouda Soetermeer Zegvurd Voorburg Huge I6 10 85 H e 6 4 6 05 7 05 7 80 7 45 s t 00 46 iffi 11 87 11 85 1 1 85 8 41 8 00 4 004 80 4 45 8 0 6 1 7 00 7 48 7 8 65 M8 10 8 O 1 17 1 41 4 10 w lo iv Voorburg 541 g U 10 08 ZoeUrm Jeg 0 Z Z l 08 4 5 6 8 6 O U U A A USTIIDAII nat J 6 8 0 8 17 88 10 10 10 57 18 01 1 13 i6 S 8 4 0 6 13 6 13 88 8 16 1 86 8 83 9 69 10 80 1100 IlluLW 8 01 8 68 9 05 10 16 10 64 18 48 1 5T 8 00 8 88 4 15 4 67 6 00 6 87 6 57 8 15 9 00 10 0 0 1010 43 87 1 58 InaLO 8 1 t Oi 9 au 10 80 11 09 1 08 1 1 8 15 8 41 4 30 5 19 6 16 7 18 8 80 9 18 10 8 10 88 11 00 II 58 18 07 1 6S e lU D OU v ï in 4S 8 08 4 51 6 89 10 1 Oiuil 846 7 1174 I 0 Ej 7 0 1810 4 11 m 0S11 87 17S H8874 S7 6 085 186 006 607 78 10f 88 M IO 8S10 5 vu w 1 1 IA Reiilnn TOOI de lüo Brankelen Amtórdun nogei rU Otl o i reilé l otenll Mo 6 18 6 146 7 11 747 I O rO Humoaihitrelii llee Ie m U Vme abt betalen V Beiiinon tooi de ljB Bll ikiIe Aiutorto ogiÏTU Btreei Vrrilé I I CH I ileotoii 18 10 8 80 3 17 4 88 5 47 6 05 6 56 8 6 t 8 7 10 8 45 S Sl 6 7 18 8 48 1 18 8 16 S ïO 5 04 8 88 40 7 3 6 T d 5 80 6 84 7 60 6 8S ii o7 6 88 5 48 6 03 7 4 8 88 8 55 g ni lODita Oude Woerd Uireck V t f 6 8J 7 4 7 40 9 8 o 45 1 18 8 0 8 1 8 81 4 4 8 18 8 85 7 15 6 10 0 85 9 45 iknu W 1 18 6 60 7 35 1 55 0 30 10 0011 30 18 15 18 40 8 41 8 30 3 45 5 0 8 88 6 60 7 80 8 85 40 l 00 Iloiiil 7 17 7 34 f 18 8 48 l U 10 46 18 51 l i 1 84 8 88 4 11 4 88 5 47 7 58 7 31 8 14 lt 10 87 11 10 B f 1 87 8 06 8 10 8 5 4 48 8 88 6 U 6 8 i 7 88 4 JJ 7 8 4 8 7 87 T 6 87 8 56 7 53 8 80 8 4 80 111 15 10 88 11 38 18 08 6 18 6 68 8 14 10 38 11 65 18 87 6 30 7 0J 8 88 10 46 1 85 IJueohl i erlon Oudev load 6 30 7 0J 8 88 10 46 1 86 i i o 6 50 7 17 7 87 845 8 00 9 88 58 10 8 UJ 18 11 18 51 li 8 40 8 85 4 48 5 80 lO 7 18 7 58 6 8I l i 10 5 11 10 vruchten die zonder verpakking geëtaleerd zijn Het geheel maakt een uitstekeuden indruk Deze tentoonsteiling heeft het beoogde doel volkomen bereikt ziJ geeft een duidelijk beeld van het Westland op het gebied van wat de tuinbouw vermag vooral wat betreft het kweeken van fijne frnit Gtevolg gevend aan een besluit van de jongste Algemeene Vergadering der Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank om voortaan de jaarvergadering te houden op twee dagen met bestemming van den eersten dag voor de meer uitvoerige bespreking van gewichtige vraagstukken den drankstrijd betreffende heeft het Hoofdbestuur van genoemde Vereeniging bepaald dat op de jaarvergadering van 1900 de volgende onderwerpen znllen worden behandeld a Verplichte opneming van drankzuchtigen in herstellingsoorden en asyls b Wat is de wettelijke drankbestrijding Tot bespreking van het eerste onderwerp heeft zich op verzoek welwillend bereid verklaard Dr W P Ruysch inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht te s Gravenhage terwijl naast hem nog een tweede spreker is nitgenoodigd Het tweede onderwerp zal worden ingeleid door Mr M Mendels te Zwolle De orkest en ensemble repetitiën der Nederlandsche Opera Directie C van der Linden onder leiding van Kapelmeester Raabe zoo ook de tooneelrepetitiën onder leiding van den Hoofd Regisseur Dibbern zijn in vollen gang en is de eerste voorstelling van Hans Helling van H Marschner bepaald op Woensdag i October te Rotterdam Gemenjfde Berichten Men herinnert zich dat onlangs een Amerikaansche oplichter In den Haag een winkelier bedroog door hem met reeds lang uit de circulatie teruggenomen en dus waardelooze doUamoten te betalen en goed geld te laten ternhgeven In Lnzern is gisteren een vreemdeling gearresteerd die door dit zelfde middel een horlogemaker een horloge en 1700 fr afhandig heeft weten te maken Hij had een heelen bundel van deze papieren in z jn zak Wellicht is dit dezelfde persoon 11 0 11 18 w 40 11 86 K 58 10 1 10 8 10 86 10 4S 10 17 1 40 3J 7 5 18 16 10 1 11 16 U l 11 80 11 41 11 85 10 15 11 45 H 18 46 1 o I D lll l 10 87 18 00 11 14 11 88 10 61 11 48 11 88 ült Vlissingen meldt men aan de M C In don nacht van Dinsdag op Woensdag volgens eene andere lezing Woensdagnamiddag sloeg in het Engelsch kiinaal in de nabijheid van het eiland Wight Se jol van den op do terugreis zjnden Belgischen loodsschoener no 3 schipper Coppejans tengevolge van de hooge zee om De jol was bemand raet twee matrozen en een loods welke laatste bestemd was voor een gepraalde Deensche stoomboot De drie opvarenden trachtten zich nog een tijdlang zwemmende boven water te houden twee van hen echter de loods L en de matroos De P moesten het opgeven en verdronken De derde de matroos Van D werd door de bemanning van de stoomboot gered en in bewusteloozen toestand aan boord genomen Door de goede zorgen van de bemanning van de stoomboot kreeg Van D s avonds zijn bewustzijn weer en kon hj gister Donderdag in welstand te Vlissingen aangebracht worden De verdronken loods L is 37 jaren oud en laat een weduwe met zeer groot gezin achter De matroos De P 21 jaar oud is ongehuwd Men schrijft uit Veendam De vrachtvaart aan de aardappelmeeltabrieken is hier dank z j de bevredigende conferentie van hoeren fabrlekanten en schippers zonder den minsten tegenstand begonnen Aan alle fabrieken was dan ook de campagne begonnen uitgezonderd de fabriek Nijverheid te Stadskanaal Volgens berichten is deze rma niet genegen de vrachten uit te betalen volgens het vastgestelde tarief van beide corporaties hoewel zy lid van Eureka is De schippers van die fabriek zjjn nu weigerachtig om te varen en hebben de zaak opgedragen aan het schippersbestuur en de hoeren arbiters In eene heden gebonden groote schippersvergadering waar al de schippers van de fabriek Nijverheid aanwezig waren werd besloten advies in te winnen by Eureka Met den secretaris den heer Wilkens werd gesproken en deze beloofde eene vergadering te beleggen Hjj gaf de verzekering indien de directie van Nijverheid niet toegaf dat de schippers dan onder de andere fabrieken zouden worden verdeeld tot zoolang alles geregeld was HiJ ontraadde ten sterkste eene algeheele staking Hiermee namen de schippers genoegen Door het comité voor het Frans Halsstandbeeld was naar men weet aan den raad van Haarlem gevraagd om de medewerking van den architect der gemeente Of de raad van meening was dat deze ambtenaar toch niets kon veranderen aan de eenmaal gemaakte fout dat het standbeeld in het Elorapark komt waar het naar veler oordeel niet passen zal dan wel of h j er andore redenen voor had zooveel is zeker dat het verzoek van het comité gister is algewezen en de architect geen verlof kreeg aan den bouw mede te werken De strpmacht der Boeren in een oorlog De Staatsalmanak der Znidafrikaansche Republiek geeft het volgende antwoord op de vraag hoe de legersterkte van de republiek zijn zal Op de 288 750 inwoners zjjn er 166 400 mannen waarvan 15 696 den leeftijd van 18 tot 34 jaar hebben bereikt 9050 van 35 tot 5Ü en 4533 tnsschen 16 en 18 of tusscben 50 en 60 jaar oud zj u Dit maakt eeü cijfer van 29 279 strijdbare burgers waarbij gevoegd moeten worden een 1000 tal Ieren en ongeveer 2000 Duitschers die beloofd hebben gemoene zaak met de Boeren te maken Daarbij hemt voorts een versterking van ongeveer 8000 Vrijstaters Maakt samen ongeveer 40 000 man 8 05 8 40 4 15 4 87 4 47 4 64 6 1 1 5 07 1 44 1 54 8 01 8 08 8 14 8 85 11 4 0 4 84 11 00 10 8 10 48 10 6 11 16 11 8 9 1 10 00 10 84 t f 10 64 9 4 Het Transvaalsche leger zelfs is slechts een handjevol soldaten jonge mannen die zich in de krijgswetenschap oefenen en bekwamen merkt t Hbl op Daarnaast staat de gewapende natie waarvan bijna ieder burger strijdbaar is Wanneer de jonge Boer den leeftijd van 16 jaar heeft bereikt krijgt hy een geweer en hiJ legt dit wapen uiet neer tot hiJ 60 is Is het vaderland in gevaar dan neemt ieder Boer zgn geweer en patrooutasch van het wapenrok zadelt zijn paard pakt den ransel met mondkost voor eenige weken en riJdt naar de verzamelplaats van zjjn district Zoo kent men in Transvaal geen intendance geen ingewikkelde militaire administratie niets van al die oorlogstoebereidselen die de mobilisatie in de groote landen tot zulk een gewichtigen nieuwluisterenden oorlogsfactor maken Wat zulk een leger waard is waarin elke man strjdt voor het behoud van eigen haardstede voor eigen onderhond en bewapening zorgt is reeds biJ meer dan één gelegenheid gebleken En in een land geaccidenteerd als de Z A R met bergen en ravijnen ontelbare passen en heuveltoppen mag zulk een strpmacht niet vergeleken worden bj een ordeloozen troep maar krügt een leger van 40 000 goed gewapende prachtig beredene uitnemend schietende landskinderen een grimmig aanzien Voorts bezit Transvaal een zeer goed artilleriekorps dat door verschillende deskundigen boven het Engelsche gesteld wordt Deze artillerie uitnemend gedrild bestaat uit acht batterijen veldgeschut van 42 snelvnurkanonnen en een 10 tal Maximkanonnen en eenige maanden geleden zijn uit de fabriek SchneiderCanet te Creuzot drie monsterkanonnen geleverd twee van 9i en een van 12 cM geheel gelgk aan de geduchte vuurmonden waarmede de Japanners de Yalu bestreken hebben Men weet niet met zekerheid waar deze drie stukken zich thans bevinden sommigen beweren dat zjj aan de Portugeesche grens zgn opgesteld om de landing van Engelsche troepen in de Delagoabaai te bemoeilpen anderen dat ziJ op de Johannesburger forten staan Het veUgeschut bestaat uit Franscbe kanonnen waarmee zes schoten gedaan kunnenworden tegen één of hoogsten twee met het Engelsche veldgeschut Dan bezit de artil lerie een 120 kort Toch zegt het Hbl zou dit geheele leger in een modernen veldslag van luttele waarde ziin tegenover een georganiseerde strgdmacht wanneer de omstandigheden niet te hulp kwamen en t tot bet beste leger maakten dat de Transvaal verdedigen kan Do Boeren hebben steeds de schouders opgebaald voor moderne krijgskunst Hnntaktiek is die welke zjj van de wilde stammen waarmede zjj vroeger hebben te strijden gehad hebben afgekeken een troep stormt in vliegenden galop op den vijand af en lost op korten afstand gekomen een moorddadig salvo om daarop spoorslags als gedragen door een stofwolk te verdwijnen of zjj verschansen zich achter de overal verspreidde rotsblokken in de bergpassen houden den vijand met een onafgebroken vuur bezig en putten hem uit en dit schijfschieten der Boeren waarin meer rozen dan pocdels gemaakt worden heeft den Transvalers in hun verschillende oorlogen vooral die van 1881 den naam bezorgd van de beste schatters ter wereld te zijn 10 8 10 87 11 18 7 66 8 03 8 10 8 17 8 86 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 P 8 0 10 47 10 65 ll 4l S HollaidKlie Spoor 7 40 10 80 5 48 B 89 68 10 08 10 15 10 88 B 58 10 88 6 1 6 87 6 84 6 41 6 47 10 4 8 18 8 80 Deze wyze van oorlogvoeren het bezetten der moeilijke passen zooals bijv Langs Nek zon het den boeren mogelflk maken een langdnrigen hardnekkigen verdedigingsoorlog te voeren Eenmaal de passen bezet zal het Engelsche leger een zware taak hebben den toegang tot Transvaal te forceeren De groote Agava americana of honderdjarige Aloé in den Hortus te Leiden heeft sinds enkele dagen haar eerste bloemen ontplooid De bloemsteng die 6 42 M hoog is draagt 84 4 35 vertakkingen waarvan de onderste die weder vertakt zijn verticaal staan terwfll de bovenste een horizontale richting hebben ledere tak of zjjtak eindigt in een bloemhoofdje dat talrijke bloemen draagt Met kanalen gaat het als met tentoonstellingen Al ziJn zij officieel geopend verklaard daarom zijn zij nog niet af Zoo ook met het Dortmund Eemskanaal Het gedeelte tusscben Munster en Bergeshövede is dezer dagen voor het verkeer gesloten omdat de zijwanden van bet kanaal daar nog versterkt moeten worden waarmee men voor de officieele opening niet tijdig genoeg is kunnen gereed komen Er zullen ook nog maatregelen worden genomen om de scheepvaart te vrijwaren tegen last van het drijfzand uit do Eems De bochten van het kanaal zullen zooveel mogeljjk weggegraven worden Woensdag jl zou te Gladbach een monument voor Bismarck worden onthuld Voor den grap zonden eenige inwoners een paar dagen te voren aan prof Falb weeragent te Keulen een briefkaart met verzoek tegen extra vergoeding op 20 Sept mooi weer te bestellen De kaart heeft den professor die nu te Berlijn woont nog bijtijds bereikt zoodat hS kon antwoorden Waarde heeren Zonder storm is nu eenmaal biJ den ouden met den slappen hoed geen enkel ding tot stand gekomen Dus de hoeden vasthouden dan zal het wel gaan Bil de onthulling werd deze correspondentie voorgelezen en verwekte heel wat vroolijkheid Want Falb had juist gezien aan regen en wind geen gebrek maar de onthulling had toch plaats STADSNIEUWS GOUDA 29 September 1899 De Afdeoling Gouda van bet Ned Onderwüzers Genootschap zal op Woensdag 4 October s avonds 8 uur eene vergadering houden in t lokaal van den Heer A Dam Kleiweg Agenda Mededeelingen Verslag van den Afgevaardigde naarde Alg Vergad Beantwoording der Hygiëne vragen i Eeferendum over t Orgaan en ver kiezmg van 3 leden iu het Hoofdbestuur B Voorstel inzake Herhalingbonderwijs Eenige beschouwingen over het boek Platland door den Heer G D Heij Rondvraag en sluiting Het Hoofdbestuur van het Ned Ond Gen heeft de volgende voordracht opgemaakt voor de verkiezing van 2 Hoo bestuursleden woonachtig te Amsterdam L C T Bigot hoofd eener S lid van A d Amsterdam II E J H Dull Ie Onderw lid van de Afd Amst n G Kappenborg Tz hoofd eener S lid Afd Amsterd ïï H J W A Schook hoofd eener S Ud van Aid Amst I En voor de verkiezing van een Hoofdbestuurslid in de provincie Gelderland StembUjet b M Mieras Hoofd te Beesd lid v Afd Geldermalsen H Pater Onderw Arnhem lid der Afd Arnhem Voort t eerst zal deze stemming geschieden volgens de nieuwe wet met de stembiljetten die ieder lid bfl het laatste Corres pondentieBlad No 4 heeft ontvangen Op de eerste voordracht komt ook voor de Heer G Kappenburg die reeds eenmaal zulk een flink figuur in het Hoofdbestuur heeft gemaakt Aan het verslag van den toestand der gemeente Oonda over 1898 ontleenen wij nog het volgende De nieuwe cursus begon derhalve met 56 leeHingen aldus over de klassen verdeeld in de Ie klasse 10 leerl 2e 8 8e 10 e 10 6e 10 2 meisjes 6e 7 Totaal 55 leerl w o 2 m V66r de Kerstvacantie verlieten 2 leerlingen nameiyk een uit de derde en eene vrouwelflke leerling uit de 5e klasse het Gymnasium zoodat de bevolking der school op 31 December nit 58 leerlingen bestond van welke 32 te Gouda en 21 in andere gemeenten woonachtig wareq J Een leerling volgt de lessen in de Ie klasse zonder betaling van schoolgeld Krachtens Art 2 der Verordening tot heffing van schoolgeld op het Gymnasium door den Gemeenteraad gewijzigd en opnieuw vastgesteld den 15 Juli 1898 en goedgekeurd bjj Koy ninkljjk besluit van 15 September d a v f No 25 verleenden wg hem voor één jaar vrijdom van minerval In het personeel der Leeraren kwam ook in het afgeloopen jaar geene verandering voor De heer A Ketellapper ontving b j Raadsbesluit van 23 Augustus 1898 No 14 goedgekeurd door den Minister van Binnenlandsche Zaken den 3en September d a v bij vernieuwing voor den tjd van één jaar eene herbenoeming als Leeraar in de Hebreeuwscbe taal Aan bet door hem gegeven wordend onderwjs namen in het eerste halfjaar 7 en in het tweede halfjaar 6 leerlingen uit de 5e en 6e klasse deel De lessen in de Oude talen zijn voor den loopenden cursus verdeeld als volgt de Rector Latijn in de 5e klasse A en B en de 6e klasse met Komeinsche Antiquiteiten de Conrector Grieksch in de 2e en 4e klasse de 5e klasse A en B en de 6e klasse A en B Dr R K Boekmeijer Latijn in de Ie en 4e klasse en Grieksch in de 8e klasse Dr B J H Ovink Latijn in de 2e en 3e klasse en 5e klasse A en Grieksch in de 5e klasse A en de 6e klasse A In den toestand van de lokalen kwam Curatoren vermelden zulks met genoegen verbetering Vooreerst zyn de bovenvensters in den achtergevel van het gebouw van zonneblinden voorzien waardoor de hitte in de bovenlokalen op zonnige zomerdagen aanmerkelijk wordt getemperd terwijl verder drie lokalen oen beneden en 2 bovenlokalen zijn geverfd en opgeknapt Curatoren hopen en vertrouwen dat met bet onderhoudswerk van het inwendige van het gebouw geregeld zal worden voortgegaan opdat het verblijf in de lokalen zoo voor leerlingen als voor leeraren aangenaam moge zijn en blijven De meubelen on leermiddelen worden naar eisch onderhouden en in verband met de behoefte vernieuwd en aangevuld De bibliotheek verkreeg eene uitbreidingmet 20 nummers deels door schenking endeels door aankoop Zy bevat thans 233 boekwerken De uitgaven voor bet Gymnasium hebben over bet afgeloopen jaar f 22lS4 38 bedragen waarin door het Rijk is bijgedragen voor 7844 35 Aan schoolgeld werd ontvangen eene som van f 5700 en aan rente van het Scho 1 larchie fonds f 1165 Wordt vervolgd Krimpen a d I Issei Alhier zal door de afdeoling Cappolle a d IJssel c a van het departement tot Nut van t Algemeen een volksbibliotheek worden opgericht MooEDKKCHT Wocusdagavond j l zijn alhier aangekomen de vier heeren uit België die om een groote som geld de weddenschap hebben aangegaan te voet de wereld rond te reizen zonder geld mede te nemen en ook op hun reis nooit des nachts op een bed te slapen Üitgenoodigd op de bovenzaal van den heer Jobs do Wilde waar bet juist sociëteit was te komen gaf één der heeren eenige stukken op de viool ten beste die zeer goed voldeden Ook de drie andere heeren zjjn van mnziek instmmenten voorzien Op een strooleger door den heer de Wilde voor hen gespreid hebben zjj den nacht doorgebracht en begaven zich gistermorgen op weg in de richting van Gouda Door de Harmonie Euterpe alhier was gisteravond op de bovenzaal van den heer Johs de Wilde eene buitengewone vergadering bijeengeroepen waaraan ook vele genoodigden deelnamen tot bijwoning van de onthulling van het vaandel dat voorzeker een prachtstuk mag genoemd worden Het is vervaardigd door den heer Van Diemen te Dordrecht Uit der aard werden eenige toepasseiyke toosten gehouden De beer Van Gent uit Njjmegen en mej Adr Tom werden tot Eereleden der vereeniging benoemd omdat ziJ zich in t bijzonder hebben verdienstelgk gemaakt tot verkrgging van het vaandel Eenige muzieknummers van Euterpe en zangstukken van Advendo verhoogden de feestelijkheid van don avond die met een geanimeerd bal besloten werd VERfiADKRlNIiVjlNDiNGgMKENTERiliD VRIJDAG 29 SEPTEMBER Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig zjn alle leden behalve de heer Dessing die kennis had gegeven verhinderd te zün deze vergadering bö te wonen De Notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat B enW gene andere meening hadden verkregen in zake de schoeiing van de Bleekerskade zoodat die missives werden ingetrokken De Voorzitter deelde mede dat bij Koninklijk besluiten ziJn goedgekeurd de verorisnmg op de Avondschool voor ambachtslieden en tot 1 Januari 1903 heffing verleend was voor doorvaartgelden aan het Reeuwijksche Verlaat Door Gedeputeerde Staten zjjn goedgekeurd Ie De Verordening ter voldoening aan art 178 der Gemeente wet het raadsbesluit tot wijziging der ge meentebegrooting het 1ste suppletoir kohier het toestaan van rente garantie aande bouwvereeniging Ons Tehuis verhuur van een stukje land aan H van der Maas Jr het voorstel tot het aangaan eenergeldleening het voorstel tot het inrichten vanhulplokalen voor het Lager Onderwijs Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 de Rekening van het Stedelp Museumvan Oudheden over 1898 Ter visie Brief van B en W betreffende hetbaggeren in de Bleekerskade Voorstel van B en W tot opzeggingvan den huur van een stukje grond aan Boer Ter visie Een brief van B en W om B Punselie toe te laten tot den afkoop van eenstuk grond Ter visie Een brief van B en W aanbiedendevoorwaarden van verpachting om te baggeren in een zelling in de IJscl Ter visie Een adres van J P Delchambre verzoekende verhooging van salaris Ter visie om te behandelen bjj de ge meentebegrooting 7 Een adres van F T Jorink verzoekende een strookje grond acliter zijn woningin huur te mogen hebben In handen van B en W ten fine van advies 8 Een adres van L L van Dorst verzoekende afwijking van art 39 der bouwverordening Op voorstel van den heer Straater wordt dit behandeld na afloop van de agenda 9 Een adres van E Sanders verzoekende continuatie van zijn pacht voor hetpontje over de Kattensingelgracht In handen van B en W Een adres van Curatoren van hetGymnasium een tweetal voordragende voorleeraar ui de hoogdnitsche taal De rekening van het voormalig Arm bestainr van teiu 12 Een preadvies op het adres van den heer J Broebaart Lz en anderen 13 Een brief van B en W houdende wijziging van het raadsbesluit van 1 Sept jl tot het sluiten eener geldleening 10 13 zijn gedrukt en heden aan de ordegesteld Wordt vervolgd 361 Staats loteriJ H Klasse Treïking van VfijiIhk 2 Snpleiuber No 18487 IBOOO No 32 en 181 18 ledor 1 00 No 29 e 5586 6882 85i5 OU U786 ieder 10 No 2885 4960 7055 18763 on 20229 ieder 200 No U 1947 8J78 0296 19084 17104 en 19450 ieder luu Pr JKen vaü 70 l lï9 12217 12365 59 18468 127 7 98 12066 09 13008 35 13101 71 1 807 31 63 86 13443 13632 18770 13843 6 13S20 14004 87 75 76 14176 1426S U660 18187 14700 18296 U 8 18816 15011 18612 Ti 6 IBIU 6 15570 72 88 80 16787 18642 15S34 44 84 lb7S6 1SI5S 30 84 38 16647 89 50 18811 16791 19167 16 39 1971 90 69 16050 19 43 17070 19986 7166 0118 1721il 20 80 26 41 41 20306 1 51i 84 1 756 91 17842 204U8 7 80611 18083 80983 7 2i60 4S97 7410 96 9 14 86 S 4 40 7680 7 aii 8706 5101 81 9709 63 41 88 7705 27 843 8880 5202 6 9888 72 2989 5397 8 10095 430 S064 6477 74 iniOO 56 8133 5510 7814 7 597 3164 84 8011 102n2 A55 68 5648 S3 16 991 3480 61 53 35 12 8 34 65 8196 10625 1383 74 5841 8814 71 1401 3S06 58 74 10853 1814 86S0 8018 84 80 1741 S901 18 9 10V46 46 4021 188 8423 8 1 61 4115 6870 8687 11064 16 80 6880 6636 6 0 99 6465 79 lllfl 1949 4815 660 93 11290 8014 17 75 8752 11367 8176 4434 86 8802 11858 2324 98 673 47 11980 BS 465 876 8014 58 55 47 70 S 163 1201 1 8338 88 7310 9 03 60 2408 4816 83 496 70 86 86 44 9554 89 8664 5e Klasse 7e Lijst No 3887 m l 9S 7 70 iMieiiwe Parapluies voor Dames en Heeren A vaa OS Az Md Tadlour KleiwaR E 73 73o OOUDA leleimtmu Xo 3i 81 8 NlMïLAND Cert Ned W 8 8V SIV 9S u 93 100 88 88 Vl SJ 4V 65 961 6 l 961 lÖi s 671 nil as 100 841 90 91 6 1 436 651 109 801 1541 96 dito dito lltc 3 dito dito dito 3 HoNS OM Ooa II 1881 984 ITALII lesohr jTiDg IC 68 81 5 OoaTlMB Obt m papier 1868 6 dito in EÏIrerlSSS 8 PoaTDOAL Ohl raet ooupon 8 dito tiekol 3 57 188 IIOV 80 Bosu Kl Obl BinneDl 1894 41 duo Gecons 1880 4 dilo bi Roths 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 d to in grond leen 1893 6 dito duo dito 1884 5 ÜFiMJ Perpet chuld 1831 4 TosXBU Qepr Couï leen 1890 4 Ge k eniiig serio D Öi C leeuin serie C ZuiuAri Rep T oblg 1898 5 MBxloo Obl Buit Sell 1890 6 Vkn kdili Obl 4 onbep 1881 AvBTiaoui Obhgstieu 1895 3 BoTTlEDAH St d leeu 1804 3 N D N Afr H nde sv asnd Arendsb Tsb Mg Certifioten DeliMastsohappü dito Am Hjpotheekb paudbr 4V Cult Mg ilerVorstenl aaud s Gr Hypolhi ekb pandbr 4 Nederlandsi be bank aand Ned ilandelmaatsah dito N W 11 Pao Hyp b paodbr 3 Rett U otheokb pandi r 4 i Ulr Uypotheei b dito 4Vi OoSTlNl O l Uoog bank aand BosL Hypotliookbaiik paudb 5 Akiuka Kqui bypath pan Ib 4 Maiw L 8 Pr Lién eert 6 NlD Holl IJ 8poorw M i a nd 114 Mg tot Eip 1 8t 8pir aand Ned Ii d Spoorwegm aand 2351 Ned Zuid Afr Spm aand 6 tito dito ililo 1881 dito 6 100 ITAUB 8poor 1 1887 8 A Kobl 3 56 Zuid Ital Sp mij A H iibl 3 55 Pdl Warsehsa Weenen aand 161 EesL Gr Ku B Spw Mg obl 4 7Vi Baltisebe illto aand Ffclowa dito aaml 5 Iwang llomtir dito aind 6 987 Kursk Ch Aiow 8p kap opl 4 100 dito dito üblig 4 100 AllCBIU Üeni l ae 8p Hlj a l 5 1141 Oh 0 1 North W pr C r aan I I eter obl 7 1411 Denver 4 Rio Gr Spm cerl B 68 Illinois Oentrsl obl in good 4 105 I Louisr Na h llliCerl aand l 74 76 Meii o N Bpw M Ie hyp o 6 104 Miss K tnta V 4pCt prof aand 37 N York Oul s o 11 West aand 86 86 dto Ponn Ohio oblig 8 Oregon Oalif Ie byp in goud 5 V St Paul Minn Il Manil obl ün Pao Hooflgn ob ig 6 48l dilo dito Liiio Ooi lo hyp 0 5 Oanida Oan South Chert T aaiil 581 V H 0 Ball k Na lo h d o O Amsterd Omnibus Mi aaod 160 Rotterd Tramwe Manis Mand 810 Niu Stad Amsterdam aand 9 108 tail Roterdum aand 8 101 BlLOlI 8lad Anl erpen 1887 87 Oa Siad Brussel 1886 8 100 HoNo TheissBegulIrO sulsoh 4 117 OilTl Staatsleenig 1860 6 117 K K Ooit B Or l880 8 101 Sptvj Sud Madrid 8 1868 841 1 8 1 Nfi V r Bj Arb Spool oerl Ontvangen de Nouveauté s in GÖLFCAPES Drapde Paris en Velveteens B SAMSOM ADVERTENTIEN Nederlandsche OPERA B o T T K R D A M Woensdag 4 Oct IIll IffilLlfi Eomantisclie Opera in 3 bedrijven IVVAIfC S JVR Plaatsbespreking ZATERDAG 30 SEPT s avonds van 8 lO uur Calé SCHAAKBORD INGELANDEN worden herinnerd dat op 1 OVTOBKR a K Ae laattte termijn van Ri nland s Bundergeld over 1899 verschijnt en gelieven derhalve het nog verachuldigde feis iptMgaU te voldoen