Goudsche Courant, zaterdag 30 september 1899

i leend Toch irorden de huizen Tan dén heer Duym gebouwd zonder dat zg onderbeid zyn en kan hg zich door ecne besUssing van Burgemeester en Wethouders gedekt achten Volgens artikel 8 der Verordening moeten door de belanghebbenden aan Burgemeester en Wethouders teekeningen worden ingezonden van hetgeen zy wenschen te bonwen of te verbouwen Ons college bestond tot voor korten tyd nit personen die op bouwkundig gebied geen s iecialiteiten zyn De by het Dageiyksch Bestuur inkomende toekeningen en deze zyn uit den aard der zaak talryk worden derhalve gesteld in banden van een deskundig ambtenaar der gemeente die adviseert of zy al dan niet in eenig opzicht strydig zyn met de verordening regelende de bouwpolitie dus al dan niet kunnen worden goedgekeurd Ook de teekeningen van den heer Uuym zyn in handen van een deskundig ambtenaar gesteld en wel in die van den gemeente boiiw meester Den rapporteetde ons dat tegen de goedkeuring daarvan geen bezwaar bestond Afgaande op dit advies hebben Burgemeester en Wethouders toen de teekeningen voor den bouw der drie woningen goedgekeurd Kerst naderhand zyn wij er opmerkzaam op gemaakt dat de bouw wat de fundeering betreft niet geschied was overeenkomstig de voorschriften vau artikel 35 der Verordening regelende de bouwpolitie Redres was toon evenwel niet meer mogeiyk Wel hebbeu wy den gemeentebouwmeester geïnterpelleerd over zijn advie dat de oorzaak was van onze onwillekeurige dwaling Het bleek ons toen dat de bouwmeester artikel 35 der Verordening op den bouw der bedoelde aan den B eekerssingel gelegen huizon niet van toepassing achtte Hy las toch in het artikel dat hel verboden was op gronden buiten de Sinnet gelegen gebouwen te stellen tenzy deze rusten op paalfnndeeriugen en was bovendien van oor Ideel dat onder singels niet alleen moesten verstaan worden do wegen zelf die Singels genoemd worden maar ook de aan die wegen gelegen buizen of erven evenals wanneer byvoorbeeld gesproken wordt van de Hoogstraat daarmede bedoeld kan worden niet alleen de weg van dien naam maar ook de huizen aan weorszydeu daarvan Het zal wel niet nader a ngeteokend behoovon te worden dat de opvatting van den gomeente bonwnieester volstrekt onjuist is wy hebben hem nader ingelicht dat artikel 35 der Verordening regelende de bouwpolitie uitdrukkeiyk spreekt van Singelsrr ici i zoodat op geen terrein van do binnenstad af gerekend gelegen buiten het water der Singelgraehten gebouwen tot woning bestemd mogen worden gesticht tenzy zy rusten op paalfndeeringen Al is dns trouwens geheel onwillekeurig door Burgemeester en Wethouders in deze niet overeenkomstig do Verordening gehandeld wu vertrouwen dat voor de toekomst eene herhaling van het door don heer van Galen terecht gewraakte feit zal zyn voorkomen T e hebr van Galon betuigde zyd dank voor hot gegeven ant pord Aan de orde Het adres van den heer L lit van Dorst om af te wyken van art 39 dor bouwverordening Hierover werd een nitvoerige discussie gevoerd en einil iyk het voorstel in stemming gebracht en aangenomen met 1 i tegen 2 stemmen die der hli van Goor en de Raadt De heer van Galen bleef bniten stemming Aan de orde 8 Het voorstel tot aankoop van een stuk grond ten behoeve van den bouw der te stichten vierde school voor gewoon lager onderwys Op voorstel van den heer Herman wordt de openbare vergadering gesloten Na heropening doet do beer Herman het voorstel oin deze zaak nog aan te houden Dit wordt goedgekeurd Do hoer Vingerling drukte zyn vreugde nit dat het geschil met de Kaarsenfabriek was geëindigd fen hoopte dat men tot spoedig herstel zou overgaan Do Voorzittorde deelde mede dat nu de gemeente erkend heeft de schoeiing te moeten onderhouden zy er toe over zonden gaan Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering gesloten Burgerltjka Stand GEBOBKN 30 Sept Cornells ouders A de long en M Botterop OVERLEDEN 29 H vanflochoven wed W Smits 73 j 11 m E Bergman buisvr van e Verby 70 j ONDERTROUWD 29 P J van der Want en M C van Ettingen J P de Man en N Graveland MieiiWH Parupluies voor Dames en Heeren L van OS A Md Tailleur Kleiweg K 73 73 i GOUDA l ete hovH ma 31 A SLEGT beveuUzich aan tot het l rereu rao Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood f X cent de K Q NIEllWE HAVKN 28 WÊff Bekroond op d Internat ionale Ten tooDstelliug Tan Bakkery Mamlderg en Kook kanet te t Oravtnhage met een diploma Vergald Zilveren Medaille Oeoomblneerde NATUUR GENEESIIiRMTING door planten krulden ozon water licht lucht enz Bizoniiere Ijehandeling van zeItllWZiekten verzwakkingen aU gevolg van losbandige leefwijjpe of jeugdige buitensporighe len hoofden ruglijden bleekzucht mMflydea lechte MoedanienKlnir ziekten der Blofwlsselini borMiyden rheuniatUmiu Issfhiau vlechten en huidziekten HiUijk pension Kxterne beliamleling in speciale gevallen Proapectu op aanvrage ratla en franco Sanatorium Arentsburgh VUORBUttC bij Den Haag aan de ieestbrug TANDARTS E CASSITO Turfmarkt 171 Gouda SPÏ FRIJ geen spreekuur SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRIJBAGS van 1 tot unr ZONDAGS Kieuw onovertroffen rof Dr I iehors wolhokeiid AUmh Mkt met FKbriekimnk tot Toortdarende radicale en zekere genezing van alle zelfa nlsH de maeet hardnekkige xenuw jAfia Miekteiif Tooral ontstaan duor ESkI afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleek tacht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping MaagpyOM slechte BpysTerteriug OoTermogen Impotenz PoUutione enz Uit Toerige proapectnasen Trijspcr fiesoh II 1 II 11 Si dubbeleflesoli n 6 Oentraal Depöt Matth t d Vegte Zalthommet D p6l8 M Cléban k Go Amatordam V llappel B Qravenhftge 7 l almntftni do Jong J Ozd Koltordam V Iff Oo Gouila rn bii alle drogisten T EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur B UU HO BUS DEVENTER Model A zonder rem on schermen t 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AAi 125 Model AAA 146 LUXK RDWTEL 160 ÖEWOME ACATESIES 155 LUXE ACATfcNE 180 P 8 DAMES KETTINÖELTWIEIiEN op alle prijzen t 6 hoogen Verlegenwoonli r J C DE RUITER l ï O 8 yj b U fa t4 h5 O O tï i3 g is CB a n PaiH ExpelIèr D tig jaar woidt dit middd m TBiTUHod snooos Il pynittUcadd iowrgviui langswotd togoQ EheuitiatldE Jich t VBtloodh flid pun f den InwHnl rug ens Dftb Brï Ö IpiróêMo Jo Sdl 4 P dieatdaal S S J ook iedui T rtrouweB Meo letto ophet fobriekunork Ankert Ad0 25 7Bo eo50cdofl in de meette pothekfin Tr AjnitMdam Xllotli Cic ben Tftn Tajü en 8 ndorR Hte tCt gttniiaw s I t 10 JAASIUESGHE TERLOTINB BIJ GELEGENHEID DEK Vrge Vee en Paardenmai kten OP WOKNSOAu 180CT0UER en op VRIJDAG 20 OCTOBKR 1899 te GOUDA VEJten B j plaatsing der Loten zal de Iste Prijs bestaan in eene COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RüNDVgïi en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen f 1 hel Lol bij A BBI I4MA en Zk ri LANGE TIENDEWEG Maatschappelijk kapitaal ƒ 1 000 000 waarvan uitg eg even en geplaatst 500 000 ïïitgiftevaii 500a0004pGtScliuldbrieveii tot den koers van lOO A pCt De tuteltrifetug wordt opengesteld op 3 en 4 October o te SmilerOam ten kantore van de NATIONALE VOORSCHOTBANK H H DE KOCK DYT DEN BOGAARD LEEMBRÜGGEN GUÉPIN MDYSKEN Holterilam JAN v u HOOP ZOON ADRS OFFERS ZOON VouOa MONTIJN DORTLAND I Indien gij niet wilt hoe te i gebruikt tie allerwege bekrooQde en weneldberoemde Superior Lruiven Borstlioiiig Extract mmH uit de Koninkl ke Stoomlabriek De Honing bloeni van H 1 VAW SM ilitlli €o Denllaa llollevjmers SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Oo B Melia the is het lieste middol der weroUl Sc CO S HellanthB geueest Kinkhooat Co s Moll ntbe Keneest Koowel oiul h joug Co b Melianthe mag m goen huiBgor iii oiithrokun Co b Melianthe staat voortdurend Guller Soiieikuiidig toe iolit Sc Co S lUeliantbe helpt onherroepelijk ft CO B Meliaatbe is bekroond m t p erediplomaV Co S Heliailttie is bekreund met Goud Co b Mel antha i bekroond met Zilver ft Co b Melianthe is verkr gbaar in flacons Tan 40 Ct tO Ctt eu ft hg J Th TOBKBN Bot op B ï WIJK Ou fa vr M KOLKMAN Waddinxveei U IIOLLMAN Bodegraven riNKSË Nieumriark a d JJul W J T DAM Haattrerht A N tinZESSEN Schoonhoveh Firma WOLl F Co WesthaTen 198 lotKta D MIMBim Kleiwfg Ë 100 Qouda K H Vis MILD VeeMtal B 126 te Oouda k BOUMAN Moordruht Gtebri Stollv erck a Chocolade en Cacao DtBlmatlge door de nieuwste nitvindingen ip nia hiuttal gehiüd Terbetefdc fkbrleatte Km ultahiitend gebruik van Ajn en fijnste gnmJstoHim garandeeret Vn verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao om aanbeveienswaardij fabrikaat nauwkeurig beantwoordcmo jum den inhoud der reep hityietten De Irma beiiaalde 87 Brevets als HoflevernHcler 44 Eere Ulploma s gouden enz Medailles een bewijs 7an uitmuntend lija bbrikutt Keeds 1874 siiiroef de Accademi national de Paria Nous vous dtfeemona nae H dAl1l0 l r premtèro claNHe en oonBldératton ao votT exoallanta fKbrloatlon de Chocolat bonbons varlea eto eto tWIwerokt bbrikaat is Terkiijgbaar bij II H Confleeurs Banketbakkers enx nz Renei alTateg nwoordiger toer Nederland JoliBg Mattonlodt tOoedkoopste en Boliedst adres voor Vervoer van Inboedel oowsl binnen als bniten de stad mat gesloten wagens ii RA VESTE IJ N Oude Gouwo AU taoriU ttgen TrnH t ort iM luule nenMekenL ii A Amsterdam Kalrerstraat 103 TE HüüR TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 632 l£@f A POIKB OUDE T SCHIEDAMMER GENEVEB Merk VerkrügbuuT bö i M PEETERH Jz NB Ail bewijs vu ooiitboid ik cachet d kurk atted roorzioD ran den nuun der Kirma P HOPPE N IGH rCA H FEANSCHE STOOMVEEVEEU SN cl iiilsrbt Wassrlierlj II OI l Ei lii iAIEK 19 KruUkmi UoUerdam GebniTeU r 1 l or Z M d n KonJng df jr Belf en lioul ü lepöt Toor GOUDA da tlmr A VAN OS z Hpecialiteit voor het toonieu en verven vas alle Heereaen DaDieagardorubea aisooir alU Kindfrgoedereu Hpeciate inrichting voor het lUtom d van plncbe manteU veeren bont Mit Oordönen tatelkleedeu ene worden iiaw uienwBte en laatute methode i evHHd Alle K betzg gentoomd oi mverfu worden oDscbadetgk voor dn BfeEondceid votgeuH Htaal Imwerkt Ken wan Sriial Toor de ongelukkige slncbtofferfi der XetlbeTlekking Unanie en f ebe me litapattingen ia iet beroemde werk Z Dr Uotau s RLFBEWARIXC HoHandflche uitgave niet 27 alb Pr a 2 gulden leder ie aan de verachrikkeljjke gevolgen van deze ondeagd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrjjgen bg hetVerlaga M azin te Leipzig Noumarkt 34 franco tegen inzending van het badraf ook in postzegülB en iu nlken boekhandel in Holland m WAAROM geeft OASOLOEILICUT geen vol doend licht f OMDAT nw leverancier a geen goetl KOU8JM levert Een KOVSJE dat gedurende lOOO brandnren een praehtiff UeM $ geeft levert PV è 9S Cent P P SOOS TIENDEWEG 59 H J VAN SCHALEN Behanger u Stoffeerder Lange Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sortoering Beliang§elpapleren G ord iorxstoffexs ZEILEN LINOLEUMS öouDi Dmk van A Bl IJJKHAN Z mm imm TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA 30 September 1899 1 April 1887 1 October 1899 Bovenstaande datums maken dat het thans een feestdag is voor den heer 1 1 Prins v in Doesburgh aangezien hij heden 12 jaar als Directeur der Stedelijke Gasfabriek in ons midden verkeert We wenschen den geachten Inliilaris van harte geluk met dit feit endoen dit te meer daar hiJ op zulke schitterende resultaten door deze gemeentelijke inrichting verkregen mag bogen Ue geschiedenis toch der fabriek in dat tijdsverloop is zoo nauw saamgeweven met het leven van den Heer Prins van Doesburgh dat die twee als het ware oen geheel vormen Eenige cSfers om de prachtige uitkomstendoor den Directeur bewerkt te doen uitkomen Bij zijn optredsn op 1 April 1887 telde de gasfabriek 380 geplaatste gasmeters en kostte het gas zoowel voor verlichting als voor verwarming 8 cent de kubieke meter Op 1 Sept 1899 waren er echter 1821 meters geplaatst een verschil dus van 1441 en kostte het gas voor verlichting slechts 6 ets en dat voor verwarming enz 473 ets de kubieke meter Het blijkt hieruit nl wel dat de gemeenteraad die iu Maart 1887 den Heer 1 1 Prins tot Directeur alhier benoemde een zeer gelukkige en goede kenze heeft gedaan De opvolgende gemeenteraden hebtien dit steeds erkend daar alle voorstellen duor den Directeur ingediend en die vaak belangrijke kapitalen beliepen door haar steeds werden geaccepteerd Door die erkenning zijner groote kundigheden als gasman en den grooten finuntieelen stenn hem daardoor verleend is er van de oude bouwvallige fabriek die ZEd bij zijn komst vond zoo goed als niets overgebleven maar is er een fabriek tot stand gekomen die in alle opzichten een modelfabriek mag heeten en die den proef met fabrieken van gemeenten even groot als Gouda met glans kan doorstaan Wist hij dus van een ouden rommel een mooie flinke fabriek te maken door zijn inzichten op zijn voorstel werden er ook zulke gunatige bepalingen voor de verbruikers gemaakt dat het bjjna in ieders bereik kwam gas in huis te krjjgen Dat hjj ook in deze goed gezien heeft bewijst de uitkomst daar het aantal verbruikers inde paar jarendat die gemakkelijke bepalingen bestaan verbazend is gestegen Om dit nog beter te bevorderen wist hij ten koste van veel werk en moeite tot tweemaal toe hier een tentoonstelling van gasornamenten en aanverwante artikelen tot stand te brengen waar de ingezetenen tegen een zeer laag gestelden prijs met eigen oog kennis met het nog onbekende konden maken Uit een en ander bljjkt wel dat heden een der meest verdienstelijke ambtenaren der gemeente feest viert Wy wenschen hem nogmaals hartelijk geluk en hopen voor het welbegrepen belang der gemeente dat de Heer J J Prins van Doesburgh nog vele jaren voor Gouda als Directeur barer Gasfabriek behouden zal mogen bljjven Heden gaf de heer Postma leeraar aan de h b s en he t gymnasium zjjn laatste lessen aan de Goudsche jeugd Zijne leerlingen voelden zich gedrongen den scheidenden leeraar een bewjjs te geven van hunne hoogachting en sympathie De gymnasiasten boden hem als souvenir aan een geëncadreerde ets van Steelinck naar eene schilderij van Mauve de leerlingen der h b s een bronzen beeld op voetstuk Le chant du oiel J van Levy De aanbieding had plaats op beide inrichtingen in tegenwoordigheid der leeraren waarbij zich op het gymnasium ook de Curatoren gevoegd hadden Namens de leerlingen voerden het woord de leerling der 6e klasse van het gymn 1 E Oldeman en de leerling 5e kl h b 3 3 h C Overbosch welke namens allen dank betuigden voor het genoten onderwijs en Toor de steeds gebleken sympathie v an den heer Postma voor zjne leerlingen Met leedwezen zagen zj hem heengaan en wenschten hem in zijn nienwe standplaats voorspoed en succes De rector Dr IJsendijk en de Directeur Pr Julius brachten den heer Postma dank Toor zjne toewijding en stipte plichtsbetrach80 spraken ook namens de leeraren een hartelijk afscheidswoord dat de bljken droeg Tan de sympathie die hij zich ook in den kring zijner collega s heeft verworven Op het gymnasium voerde nog het woord Dr Tan Iterson president curator die den vertrekkenden leeraar dankte voor hetgeen hjj Toor de inrichting geweest was en hem insgelijks verder succes in zgn carrière toewenschte Diep getroffen antwoordde de heer Postma aan beide scholen met een woord van dank en afscheid getuigende van zjjn warm hart voor de jeugd en eindigde met de beste weu chen voor de toekomst zjjner Goudsche leerlingen en den bloei der inrichtmgen waaraan hjj drie jaar werkzaam geweest is en waarvan hy eene aangename herinnering zal medenemen Deze eenvoudige hulde getuigde van de goede verstandhouding tus ichen den heer Postma en zijne leerlingen en collega s die zeker zijn onderwijs is ten goede gekomen WiJ twijfelen niet of de heer Postma zal te Dordrecht niet zonder voldoening terugzien op zgn 3 jarig verblijf onder ons Bij kon besluit is bepaald dat de luit adj van het Indische leger A Kruisheer biJ afzonderlijke dagorde zoo in Iiidif al in Nederland eervol zal worden vermeld terwijl de officier van gezondheid Ie kl Dr W l Kersbergcn thans met verlof in Europa benoemd is tot ridder in de orde van OranjeNassau Men verzoekt ons mede te deelen dat wegens artistieke reden de opvoering van Hans Helling door de Ned Opera voorlüopig is uitgesteld en dat Woensdag 4 October armen te Rotterdam zal gaan Heden morgen ten ongeveer 8 uur is een ernstige binnenbrand ontstaan bü in de Tuinstraat alhier Eenige burgers hebben met zeer veel moeite dien brand gebluscht Asanrantie dekt de schade In den treinenloop van Amsterdam naar Parijs en terug zal men met den winterdienst ecne belangrijke wijziging gebracht worden De treinen via s Gravenhage en die via Gouda zullen niet meer te Rotterdam gecombineerd worden maar zullen afzonderlijk vertrekken waardoor de opeenhooping van reizigers en het verkeerde plaatsnemen voorkomen zullen worden Benschop 29 Sept De door het bestuur van het waterschap Benschop opgemaakte voordracht ter bepoeining van een penningmeester bestaat uit de heeren C van Baaren en G Maaijen Benoemd tot brievengaarder te Dnivcndijke de heer W Kristelijn te Boskoop Benoemdjtot hoofd eenar school te Woerden de heer J H De Huyter te Joure Mej S Bouwer te Alfen aan den Rjjn is benoemd tot onderwijzeres te Hilversum Gemengde Berichten Aan de Arnli t t wordt uit Diniperlo gemeld r Het volgende werpt weder een zonderling licht op het grensverkeer Tnsschen hier en Bocholt wonen een aantal ambtenaren en landbouwers die gaarfle van het goedkoope vleesch hier willen profiteeren en omdat hun de weg te afgelegen is hun portie vleesch dat beneden 4 pond vry is door de omnibus Stnderwick Bocholt lateij meebrengen De koetsier kreeg deze week weer 8 zulke porties mee doch doordien ze laat bezorgd werden de 24 pond die voor 6 adressen bestemd waren in één mand geborgen Dit vleesch werd nn in beslag genomen omdat de 24 pond niet in 6 porties van 4 pond vertoond waren Den volgenden dag werden weer door denzelfden slager 1 1 pond doch thans in 4 afzonderlijke partijtjes aan het Zollkantoor gebracht doch ook deze achtte men niet toegankelijk waartegen vroeger nimmer bezwaren werden ingebracht Daar men do laatste 18 pond op onrechtvaardige wijze in beslaggenomen achtte zal daarover een rechterlpe beslissing worden uitgelokt In elk geval maakt men door dergelpe belemmeringen het grensverkeer niet gemakkelijker zoodat het ernstige overweging verdient of de slagers niet beter doen hun pakjes als postpakket afzonderlijk te Adresseeren men is dan voor teleurstelling gevrijwaard Gisteren was de Tweede Nijverheidsstraat te Arnhem in opstand Een matroos had voor zijn meisje een snoezig aapje meegebracht en geheel de Nijverheidsstraat juichte daarover en was verrukt over de kunstjes Maar gisterenmiddag kwam de matroos bij ziJn meisje en daar deze steeds met het aapje wilde spelen en bijna geen tijd voor den vrijer overhad moest het lieve dier in het hok Maar dit wilde het niet en hij meende dat het evenveel recht had by het meisje te zitten als de matroos en daarom werd de aap kwaad Hü wierp zich op den matroos en beet hem in nek en hand Nu nam de matroos een stok en ving daarmee aan te slaan maar de aap greep hem biJ ziJn haar en beet hem in de wang en trok hem zijn gouden engagemontsring van den vinger en slokte dien in iets waaruit blijkt dat die aap verteerde van jaloezie Ein delfl k gelukte het met behulp van een drietal personen den aap in zyn hok te krijgen Nauwlettend slaat de matroos nu ten aap gade in de hoop zyn ring terug te krijgen Arnh Ct Maandagavond bevond zich te Nijmegen een tot nog toe onbekend persoon van middelbare lengte met zwart kneveltje en gekleed in grijs pak die na inzie gemaakt te hebben door ziJn tegenpartij achtervolgd werd naar de Waalkado Aldaar ging de eerste aan boord van eene aan die kade liggende stoomboot m iar daarvan is hy gevallen of gesprongen in de rivier tengevolge waarvan hy in dl diepte verdween VElflADERIKGVüKDbNGEMümKIU D VRI IDAG 2 SKI TKSIHKU Vervolg Aan do orde Ie Dé benoeming van twee ledea in de Oomraissie tot onderzoek van bpzwliarschriften tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1899 He noemd worden de heeren M H A Straater en 1 J Bellaart Aan de orde 2e De benoeming van een tijdelijk leeraar in het Hoogdnilsch aan het jymnasium Beneemd wordt de heer j H Scholte niet algemecne stemmen Aan de orde 3e De begrooting der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid voor 19 K Worden goedgekeurd Aan de orde 4e De begrooting der Hoffman s stichtingen voor 1900 By de begroeiing van het Hoftniangsgesticht vrgeg do heer van Galen wat met degeldon die door d gemeente waren geleenden nu zullen worden teruggegeven aan hotgesticht zal worden gedaan 1 De heer Noothoven van GoOr antwoordde daarop dat die gelden zullen worden ingeschreven op een der Grootboeken Worden goedgekeurd Aan de orde 5e Het voorsjel tot goedkeuring der rekening van het voormalig Burgerlijk Armbestunr der gemeente Stein over 1898 Wordt goedgekeurd Aan de orde 8e Het voorstel tot aankoop van een stuk grond ten behoeve van den bouw der te stichten vierde school voor gewoon lager onderwas Op voorstel van den boer Herman wordt b o to 4 m dit pout iu eene besloten vorgadering nader te overwegen De Voorzitter Dit zal dan plaats hebben na afloop van do agehda Aan de orde 7e Het praeadwes op het adres van J Breebaart e a betreffende den aanleg van het riool Achter do Kerk Wordt aangenomen Aan de orde 8e Het voorstel tot wyziging van bet Raadsbesluit van 1 September j l betreffende het sluiten eener geldleening Na eenige discussie tusscben de hh van Galen Donker Herman Bellaart Vingcrliug de Raadt van Iterson en den Voorzitter wordt het voorstel van den heer van Galen om deze leening vroeger at te lossen aangenomen met 9 tegen 7 stemmen Aan de orde 9e De interpellatie van den beer van Galen over den bouw van een drietal woningen aan den Bleekerssingel De Voorzitter zeide daarop liet volgende Door het lid uwer Vergadering den boor van Galen is in de zitting van 5 dezer gewezen op do orastandiglieid dat door den aannemer J J Duflm aan den Bleekerssingel een drietal woningen gesticht worden zonder dat deze rusten op paallundeeringeii Met verlof van den Raad heeft de heer van Galen aan Burgemeester en Wethouders de vraag godaan of zij voor deze afwyking van het voorschrift van artikel 35 der Verordening regelende de bouwpolitie vergunning hadden verleend en zoo ja aan welke bepaling zy de bevoegdheid ontleencn ecne dergeiyke afwyking toe te staan In antwoord op deze vraag heb ik de eer namens Burgemeester en Wethouders liet volgende mede te declcn Artikel 5 der Verordening regelende de bouwjiolitie verbiedt oji gronden bniten do Singelgrachten gelegen gebouwen te stellen tenzy deze rusten op paalfnndeeriugen bc taande uit palen van zekere afmetingen Van dit verbod kan volgens do tweedo zinsnede van het artikel door Burgemeester en Wethouders alleen vrystelling worden verleend voor gebouwen van gcringen omvang niet tot woning bestemd Noch artikel 35 noch eenige andere bepaling van de Verordening regelende de bouwpolitie machtigt Bnrgemeestor en Wethouders om dispensatie van het heien van paalfundeeringen te geven 1 0 gebouwen tot woning bestemd en te stichten buiten de stadssingels Eene dergelyke vrystelling ecne bepaalde vergunning om te bonwen zonder paalfnndeering is dan 1 ook niet door het Dageiyksch Bestuur ver