Goudsche Courant, maandag 2 oktober 1899

No 8006 Maandag Z October 1800 38ste Jaargang ƒ mimm coimmt Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i Telefonn Ko A9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer il Centen üroote letteis worden berekend naar plaatsruimte t In ending van Advertentiën tot 1 uur des midd relefooa No SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks niet uitzondering van Zon en Feestdagefl De prijs per drie maanden is 1 25 franco per pest 1 70 Afzonderlijke Nommers V TJ F CENTEN H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Ijange Gi oenendaal I 108 Voorliandi ii oen gruotc sorlccring Beliaiig§clpaplereii Ij 0oxca ïjn sto£fe3a ZEILEN LINOLEUMS enz enï Een ekster oog kan men In conige dagen gemnkkelijh en winder pyn verwijderen door de wereld beroemde tliustuur VinprofeMorJaffer Flacon met peueeel en gebraik aauwijiiing lis eêut Iter utah bij J S S ÜUE KleiwNi h tioaila Beurs van Amsterdam Vikra Hlotkri l a 15 SEPTEMBER KnUWAKD Cwt NcKl W SiVl IV dito dito due S tS Vu dito dito dito 3 tS Hornu Obi Gouil 1881 S lOOV lTUn InHhrijrili l8 Ii 8l t 88 papier 1868 i 88 dito in lilmr 18118 5 8S u FoBTueAL Obi met coupon 8 dito lii kol 8 J4Vu BDlunD Obl Vionenl 189i et dilo Oaeon 1880 4 SJ dito bit RoOo 1889 i dito bjj Hop 188 0 4 U U dito io goad lean 188S 8 dito dilo dito I8S4 i lOl i 87 Hnilll Psrpet Kbula 1831 4 67V TuUlU Oepr Con loon 1890 4 92 ÖBP leening BOtiu D i lis due laeoin sene C itZolDAn Sep T obig 1S9I i Umoo Obi Buit 8oh 1890 8 lOOVa ViKBZMli Obi 4 onLop 1881 84 A DU Obligttien 1896 3 tO i BOTTUOAH Stoil leoii 1894 3 91 NlO N Afr HinJo mnd i 4 Arondib Tab Mij CeTliiioattQ 831 Deli Haatachaopy dito l 488 Am Hypotheokb pandbr 4V CuU Mg derVoratenl aaod 65l a Or Hypolhrnkb pandbr 4 i II Nederlandiohe bauK aand j S04V Ned Handelmaataoh dilo I li4 N W k Pao Hvp b pandbr 8 9 Rott Hypothoolh panrtl r 4 Utr UyfJotheoLb dito Vt OoniNX O t UoDg bank aand 118 Bnil Hypothoekbauk paiidb U0 i AHIX1K4 Kqnt hypoth pan b 4 90 I 114 10 I 884 SB 100 I I 111 98V I lOOfi 100 114 Mai h a Pr Li II on 8 i Kb Holl IJ Spoorw My aand Mu tut Kipl V St Spw aand Ned Iiid Spoorwegm aaud Ked Zoid Afr Spm aand 8 lito dito dito 1891 dilo 8 ITIUBSpoor 1887 89 A Eol I E Zuid ital Bp mq A H obi 8Poii fN Waraohau Weonenaand Bdil Or Hull dito dito Win 8t Peter obi 7 141 Denrer It Bio Gr Spm rert v a 88 Illtnoia Oontral obi in goud 4 lOS n l Louiar fc Na krilil Oert v aanil 74 86 Meiico N 8p M lehyp o 6 104 Hiaa Kama r 4pCt pre aand 87N York Oul a 0 k Weal aand 85 iidto Pitnn Ohio oblig 6 Oregon Calif la hyp in goud B 9JVaSt Paul Minn k ManiL ob Amaterd Omnibui Mg aand Stad Bolterdam aand 8 BBlsIB Stad Antwerpen 1887 Stad Bruaiel 1886 8 HOM Theiaa Begnllr 6 aelaoh 4 OoaTBBB StaaUleenig 1880 8 K K Ooal B Or 1880 8 SplNia Stad Madrid 8 1888 Nbu Vi r B i Arb Spool oert Un Pao Hoof Ign ob ig 8 48 dlto dilo Lino Ool le hyp 0 6 GaXADA Can South Chert r aantl BS Tax 0 Ball k Na lo h A o 0 180 110 108 10 9 1 100 117 U7 101 84 Ontvangen de Nouveauté s in GÖLFCAPES Drapdfi Paris eii Veivftltieiis ADVERTSNTIEN POSTERIJEN EN TELEGRAPHIE De LIJSTEN der Winterdienstregeliiig it n i f cento to vorkrijgon aan het Posten Telcgraalkantoor ol te ontbieden bii de Bestcllors n tillACIKUSL Qe iUustrserde Aghja is hot beste DAMKS MOüK TIJDSCHttllT Prgs per 3 maanden ti Nrs 1 l a7 Pruef No met de laatste SAJAABS en WINTER MODE en extra KINDER No gratis terinjage Abonnementen worden aangenomen door den ftoekhandelaar ALBs JONGENEEL GOUDA Ot STHAVEN B 78 Stoombootdieiist Dc Volharding Met 2 OCTOBER begint de iiniiif ldaf $ dlciiit van GOUDA naar AMSTERDAM te vertrekken ten 1 unr m i aats van r4 nnr tOoedkoopste eu Bolledst adres voor Vervoer an Inboedel oowel binnen als buiten de sUd met gesloteu wagenH i bii A Ci R A V Eri l K IJ N Oude Gouwe Alle tiHirill Iffim TrniiKimi t srIiiitle venekeril ZÜIDKU HYPOTHEEKBANK getmatlgA te BiiKUA Maaiscbappclljk Knpitial KcU MilltOl ll ïulduil wanrop 10 pCI geMort Gehcrl iieiiliidliit DireoteureD Mr H H VAN MAA8DIJK en E J DE BRUIJN De Baak verstrekt mor vaate termijnen golden onder Eerste Hypothecair verband op Hui en e Landergon tegen matige rente sgnder voontllbetiillua en soniler biibrrekeninij van aamlnMrntiehoHteii en geeft 3 en 4 pCt fanabrteneu tat in Stukken van 1000 500 en 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank zoomede te Uouiu bjj deFirma MONTI IX DORTLAND Verbanden Ziekenverpleging Artikelen IRRIGATQREN SLANGEN IJSZAKKEN llospilaaldocli CJuüa percha Papier enz e CS o o k s s as o o bij D MIK Hl ES Kleiweg E lOO V IJ I Tia iT3DEL Ï HlJSr Kort overzicht onzer PrijsoouraDt HHEKRIES Pale en Gold Dry van af f 16 J0 per 12 fless J ROODE on WITTE PORTWIJNEN 16 12 MADERA S droog en zoet 18 12 t s a b o CL E VERMOUTH la Turin 1 50 oaeh BODEGA CHAMPAGNE 1 75 © COGNAC k 1 1 76 i 2 25 f 2 7 6 I 3 25 1 3 76 en 6 2 SS 2 B O SCOTCH WHISKX 2 25 BOT IDEJ TJ22 LISTRAC Por Fl Per Ank 45 Fl f 0 66 Nto l 27 76 H 9 31 36 42 53 34 42 37 50 47 CHATEAU VALROSE 0 75 a St ESTEPHE 0 85 St EMILION 1894 1 2 PADILLAO 1Ö93 1 25 2 GRAVES OVitte Bordeaux 0 80 g SAUTERNE 1 Bia O ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De liessche zijn in den prjjzen begrepen en worden i 3 et per stuk teruggenomen B elke hoeveelheid verkrijgbaar bj De Onna T CREBAl § Gouda EeD Ziekte orkoint men als U de WIHTESFANTOFFELS draagt Ileereii 85 Üainvs 75 ceiil De Eoodo Laars Da Goedkoops Wiak 1 Aanbevelend I VA ZüWKVKLÜ GEe BKTKII adres voor alle oorten HCHOENWEKKal bel atnibrakaldi iémm a Kleiweg E W togenuver dc KlüiwegHleog Untrangcn alle oort n ƒ rr$i Üanumep Kinder fTIMTKHfAyrOJi fteUh Aanbcvelind J 8MFTH Allr repuatiiB ea agtmt m werk Paiii Expeller rug eDz proefde Dit be Huismtd dieotdan DutiK jta irordt dit middel met TetraMtnd saooen ftli pjJDBtillmide invr ving ungewend tegen Rheumatiek Jich t Verkondb eid is den dol ver ook iedere vertrouw üii Ien lette op liet fabrieksmerk Anker Ad l it5 75o en50c dofl in do meeste apotliokon To Amsterdam bij Ulofh Clé ban van Tuyll en Sandern Jt StilitH £i iÏDltfrftatii Het BURGERLL1K ARMBESTUUR te Gouda zul op den lt OCTOBER 1890 AANBESTEDEN De levering en nitdeeling van pm 100 000 staks goede BAQOERTOaF voorden aanstaanden winter Ue ultdeellng daarvan sal gedurende 13 weken 2 mtal 8 weeks moeten gesobied n De verdere condition liggen vanaf Maandag 2 tot en met Zaterdag 7 October 1899 van des voormiddaga 9 tot 12 nren in de ARMKAMEE ter lezing imSLIB lot iil van t llgfemeeii KOMMI8SARIS8EN zullen zitting houden tot inschrijving der Lezers in het lokaal der Volksleeszaal Korte Noodgodsteeg B 172 op ZATERDAG de 7de OCTOBER e k des avonds van acht tot negen uur Slechts zij die de leeftp van 15 jaren bereikt hebben en door een lid van het Departement schriftelijk worden aanbevolen worden als lezers toegelaten De toeken worden uitgeleend tegen betaling van één cent per deel en per week Teder lezer is verplicht zich tegen betaling van 6 V t van een Kutalogus te voorzien Namens de KommUearitaen 3 H VAN DEB VO ORT Seiretarü M bEMEüllWïAiii3i VOLGENS MONSTERS ten dienste der gemeente ÖOÜDA op Dinsdag den 10 n October 1899 des middags ten twee ure De voorwaarden liggen ter lezing op de SECRETARIE WAAROM geeft QASOLOEILICHT geen voldoend licht P OMDAT uw leverancier u geen goed liOUSJS levert Een KOVSJlS dat gedurende lOOO branduren een praehUg Uehl geeft levert 99 a 95 Cent P I SOOS TIENDEWEG 59 l n ware Sclial voor de ongelukkige filachtofferfl der Zelfberlekking Onanie en gohe jne nitspattingen is iet beroemde werk Z Dr Uetati s i lfbevvari g HollandüChe uitgave met 27 ib Pr i 2 gnldoii leder die aan do Tursohriktelyke gevolgen van deie ondeo Igdt moet het leMD de oprechte leenng die lilt geeft redt jaariykB duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bg heiVerlHg l gMin l Uijwig Nenioarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in Witzeg 1 en in ilken boekhandel in Holland GouDi Drnk van A BRINKMAN Zn Uit o bestaat uit Twee Bladen KKU8TE BLAD KEI i ISGEVI G De I URGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den ï7en September 1899 executoir is verklaard Het Voijaars Kohier No 6 der personeele belasting voor de gemeente Gouda over het belastingjaar 1899 Dat voormeld Kohier ter invordering ïb gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Zes Weken binnen welke de reclames behooren te worden ii iend Gouda 29en September 1899 I f De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bultenlandsch Overzicht De kabinetsraad eindigde om 3 nar 20 Volgens de Pali Mall Gazette werd daarin Chamberlain s nieuwe nota goedgekeurd bevattende de volgende eischen lo vijfjaarskiesrecht voor de uitlandera zonder belemmerende voorwaarden 2o gemeentelijk zellbestunr voor Johannesburg üo scheiding tusschen uitvoerende en rechterlijke macht welke onafhankeljk moet zijn van den Volksraad 4o afschaffing van het dynamietmonopolie 5o het afbreken der torten om Johannesburg maar niet van die om Pretoria 60 onderwijs van het Engelsch op alle scholen De nota laat slechts een kort tijdsbe stek om deze eischen in te willigen Verder zon de kabinetsraad besloten hebben het parlement vooreerst niet bjoen te roepen Voor den kabinetsraad had Ballonr een langdurige conferentie met Rothschild De correspondent der Times te Pretoria heeft een onderhoud gehad met Kruger Deze verklaarde alles gedaan te hebben om den vrede te behouden Hij had Chamberlain s plan van een gezamenlijke enquête aangenomen maar Chamberlain had den draad der onderhandelingen daarover willekeurig afgebroken De Engelschen hoopten troepen op aan s lands grenzen de oorlog werd aldns den Boeren opgedrongen Cliamberlain s nota van 12 September was niet in te willigen omdat Transvaal dan aan de uitlanders overgeleverd zon zijn Zelfs een zevenjarig kiesrecht zou aan 50 000 vreemdelingen Viesrecht geven d w z aan een FEVILLEIOM Gedeokschriiten vtn eeo Geiakzoeker OF MmBAL DE VOFDELING Naar het Fransck DOOR W NUTTER 309 Een toestand waarin men zich geen rekenschap gaf van tijd ol plaats of dood of leven een droom die bij de ontmoeting aanving en eindigde bij het afscheid nemen een bedwelming die over den rnentch valt hem als in een achten sluier wikkelt die geheel zijn wezen streelt en lietkoost een vcudooving die hem belet te Uchen te weenen te eten te slapen te denken te gevoelen r alleen plaats latende voor een bewustzijn zich met geweldige kracht opdringende aan aÜe zinnen dat men onbeschrijfelijk gelukkig is En Olyiopia hi rondgespied in de wereld om haar heen boven haar beneden haar nergens had zij ulk een liefde gevonden Zij za hoe de liefde onder de menschen niets wonderlijks was dat men volstrekt niet voor iets onverschillig zijnde toch zeide lief te hebbeii sdj za hoe verliefden lachten en schertsen en elkander aangenaam trachtten te zijn en elkaar zochten te vermaken evenals bij een kluchtspel Zij zag verliefden btohen en weenen en eten en drinken en alles doen als naar gewoonte En voor cichzelve had zij evenmin gevonden aantal grooter dan dat der oude burgers Maar de uitlaiiders hadden het kiesrecht nooit begeerd zj wilden vrj zijn van dienstplicht en lieten zich daarom als vreemdelingen inschrijven en naderhand vei kreeg Lord Loch hun vrijstelling als Portugeezon Kruger loochende opnieuw Chamberlain s bewering dat hij de beloften schond tpens dc onderhandelingen voor de conventie van 1881 gegeven Ten slotte vroeg do correspondent Bestaat er nog kans om den vrede te bewaren ï Neen antwoordde dc President tenzij Engeland nog iets verricht om den vrede mogelijk to maken De correspondent voegt er bij dat men te Pretoria algemeen meent dat de staat van oorlog ieder oogenblik afgekondigd kan worden Volgens de St Jamos gazette en andere avondbladen stelt de heden door den kabinetraad goedgekeurde Engelsche nota aan do Transvaal veel krassere eischen dan do Pali Mall Gazette zie boven vermeldt Het zijn le vergoeding aan Engeland van de gemaakte oorlogskosten 2e ontmanteling van alle forten in de Republiek 1 3e opheffing van het Transvaalsche gezantschap te Brnssel met ontslag van Loyds 4e onafhankelijkheid der Transvaalsche gerechthoven 5e gelijkstelling van het Engelsch met het HoUandach 60 erkenning van Engeland s suprematie over geheel Zuid Afrika Onmiddellijk nadat de kabinetsraad was bijeengekomen werd er oorlogsraad in het ministerie van oorlog gehouden terwijl de eerste lord der admiraliteit oen conferentie hield met den kanselier der schatkist De Fransche regeering heeft een publicatie uitgevaardigd betreffende de maatregelen te nemen in geval van het uitbreken van den oorlog Bekend gemaakt wordt dat in de mflnen gewerkt mag blijven worden dat behoorlijke bescherming aan de mjnwerkers zal worden verleend dat de handel in sterkedrank verboden wordt en dat er een bijzondere politie ingesteld zal worden voor den Rand Het goud gedurende den oorlog geproduceerd zal bij de regoering gedeponeerd worden welke daarvan een voldoend bedrag zal aanmunten om den arbeid in de mijnon te betalen de rest zal na den oorlog teruggegeven worden Strenge regelen betreffende paspoorten zullen in acht genomen worden Naar men verneemt zal hot verhoor van de beschuldigden wegens het komplot tegen de Fransche Republiek morgen beginnen Tusschen hun advocaten en den heer Beren wat zij zocht en was gehuwd en had alle geloof aan wat goed is en heerlijk genoemd wordt opgegeven en zij had zich blindelings gestort in de woeste hartstochten der zinnen en had bevonden dat die wel kortstondig voldeden maar toch werkelijk waren en tastbaar en bereikbaar Olympia spotte met alle begrippen von gepastheid en fatsoen en regel en zoo t behoort hare gestorven idealen zich ontbindende op den bodem van haar ziel wasemden giftige dampen uit woede over het niet zich verwezenlijken van hare drooraen der eenzaamheid bracht haar bloed in gisting zette haar hoofd in vuur ontsiak een koorts in haar hart Zij benijdde Kmilie Polard de dochter van den meubelfabrikant Zij had Raphael lief Niet meer gelijk zij hem begeerd had toen zij aangetrokken door zijn schoonheid hem in het theater had bespied en gadegeslagen en haar hart had voelen kloppen Zij had hem thans louter lief omdat hij krankzinnig was terwille van zijn hart Zij meende ten laatste een verwante ziel gevonden te hebben in staat om geheel op te gaan in de meest wondere hartstocht vatbaar voor een liefde die niet denkt aan lachen of weenen of eten of slapen of wat ter wereld ook een grenzelooze hartstocht Olympia deed den krankzinnige onophoudelijk spreken over Erailie Zg trachtte hem te ontlokken hoe Emilie zich kleedde welke liederen zij zong hoe zij hem noemde hoedanig hare trekken waren welke kleur ger voorzitter der commissie van instructie is oen schikking getroffen om hen in vier groapen te verdeelen namelijk die der Pöriotten met Déronlédo die der koningsgezfcden die der anti semieten die der niet in hechtenis genomen beklaagden Voor elke groep werden 48 uur toegestaan terkennisneii g vun het dossier Woeubdagochtond hebben drie advocaten van de eerste groep de stukken onderzocht Ze moeten later verklaard hebben dat er gee enkel afdoend bowjjs voor de schuld huiMer cliënten in is zelfs uit het dossier dat Déroulède persoonlijk betreft zou niets omtrent het bestaan eeiier samenzwering blaken terwijl do andere dossiers met name die rakende Marcel Habert en Jules Huerin hoe omvangrp ook nog minder beduiden Deze voorstelling is echter uit den aard der zaak hoogst eenzijdig en staat geheel tegenovair het requisitoir van procureur generaal Beniard Hoe streng geheim de behandeling der zaak dusver plaats had bewijst het feit dat dezer dagen een photograaf die met de opname der stukken beiast was een ganschen nacht zonder voedsel in zijne kamer opgesloten bleet daar men vergeten had die 3 avonds te openen I Men herinnert zich misschion nog wel hoe generaal Eogot en anderen voor den krflgs aad te Rennes aau Init kolonel Pioquart verweten hebben dat hjj als chef van den inlichtingendienst aanzienlijke sommen bad besteed om te trachten een anderen verrader voor Dreyfus in de plaats te stellen on hoe Picquart daarop den Minister van Oorlog verzocht een onderzoek te dier zake te doon instellen Gevolg gevende aan dat verzoek heeft generaal de Gallifet thans aan Picquart geschreven dat blijkens het rapport der commissie door hem mot dat onderzoek belast er niet de minste grond bestaat om de eerlijkheid van zijn optreden als hoofd vanden inlichting dienst in verdenking te brengen ♦ ♦ Er komt bewoging in de Oostenrijksche crisis De Keizer heeft de Polon Jaworski en Bilinski de Tsjechen Engel en Kaizl en de clericale Duitschers Dipauli on Kathrein ontvangen en hun meegedeeld dat hü vast besloten was een onzijdig ministerie van ambtenaars een cabinet d affaires te benoemen aangezien dat op het oogenblik do eenige uitweg was Hij verzocht hun zulk een ministerie te steunen De verschillende partijleiders brachten hun bezwaren ertegen te berde maar de Keizer bleef bjj zijnraeening en men kan erop rekenen dat hij zijn plan zal volvoeren haar haar had En elke kleinigheid die zij den krankzinnige ontlokte trachtte zij zich eigen te maken teneinde die Emilie om wie men krankzinnig werd te gelijken en den hartstocht die zij gaande maakte op haarzelve te doen overgaan In de zoele avonden van den zomer omringd als door een wolk van geuren liep zij met hem door den tuin rustte met haar hoofd op zijn schouder sloeg haar arm om zijn middel kuste hem op het voorhoofd woelde m zijn lokken fluisterde zacht zijn naam sprak hem van liefde staarde hem onbewegelijk in de oogen als wilde zij haar hartstocht en haar ziel in den wankelenden geest van den jongeling overbrengen Zij viel hem om den hals en snikte in zijn oor het woord liefde of zeide hem op teederen toon dat zij hem beminde Olympia was bereid alles te doen Zij zou Emilie die niet ophield den geest van den krankzinnige te vervullen hebtjcn willen dooden Zij zou smeekgebeden hebben willen opzenden tot de voor haar onzichtbare Mathilda die des iongelings hoop scheen levendig te houden die tot hem kwam in den slaap in den droom en heih sprak van Emilie Zou zy van die Mathilda hebben willen smaken om hem slechts te spreken van Olympia hem te gebieden haar lief te hebben met dezelfde kracht als hij Emilie beminde Drie maanden gingen voorbij Raphael ontwaakte op zekeren morgen en slankte een luiden schreeuw Men Bchoot toe Gisteren op zijn laatst vandaag verwachtte men het keizerlijk besluit waarbij het ministerie benoemi wordt Het schijnt dat baron Gantsch de oud ministerpresident de onderhandelingen voort maar hot is de vraag of hy do chef van hot nieuwe kabinet zal worden Als zoodanig wordt oer M graaf Clary nnd Aldringen genoemd Het zou ook zoo oppervlakkig beschouwd de voorkeur verdienen als Gantsch die al in den strijd over de taalverordeniiigen betrokken is geweest en van wien zelfs de laatste ietwat zachtere verordening afkomstig is niet opnionw in de zaak gemengd werd Gisterochtend en dat is weer een dnidfrlijke aanwijzing voor don nieuwen koers zal de Keizer de aanvoerders van de Duitsche oppositieFunke von Pergelt Hoohenburgcr en Lneger ontvangen De Polenclub maakt in een kennisgeving openbaar dat ziJ in bondgenootschap blijft met de rechterzij aangezien de kabinetsverandering geen invloed kan hebben op de politieke overtuiging van de partijen en dat zij ijverig zal meewerken aan do pogioget tot herstel van den geregelden parlementairen toestand f Verspreide Berichten Fkamkkuk Do werkstaking te Le Creuzot duurt voort Do leiders der stakers maken ijverig propaganda voor een optocht in massa naar Parjjs om aldaar te m inifesteeron Vier Parjjscfae cotlperatieve voreenigingen zouden indien het tot zulk een monstermarsch kwam gr iftis brood gedurende den tocht verstrekken Daar de directeur dor fabrieken Schneider weigert dc eischen der arbeiders in te willigen vroeat men voor troebelen Schneider wordt het voornemen toegedicht de fabrieken voor goed te slniten als de algemeene staking wordt geproclameerd Max Regis wordt in de tegen hem geopende instructie beschuldigd van poging tot moord op politiebeambten en gewapend verzet waarvoor straffen kunnen worden opgelegd varieerende tusschen opsluiting en dwangarbeid DürtBOHLAKD Een jeugdig wielryder die aan menigen wedstrijd deelgenomen heeft Miesterfeld ge heeten is Zondagavond biJ Beriyn op jammeriyke wyze omgekomen Met den kunstryder Risting reed hy op een tandem in volle vaart en bemerkte wegens de dnistcrnls niet dat een slagboom van een tol was neergelaten H stortte met gebroken hals neder Waar ben ik Met één oogopslag zag men dat de krankzinnigheid geweken was Er was glans in die wezenlooze oogen ze hadden hun onzekeren onbepaalden opsÉ g verloren vast en vragend richtten ze zich op de aanwezigen Raphael was niet meer krankzinnig Met aandrang vroeg hij waar hij was wat er met hem was voorgevallen en te midden der verklaringen die men hem uiterst voorzichtig gat sloeg hij zich voor het hoofd en riep Ik herinner mij alles ik weet alles mijn üod ik weet alles weer 1 Geneesheeren werden ontboden Deze spraken met Raphael en constateerden genezing en srhreven onthoudm van elke sterke aandoening voor Dit voorschrift werd stipt gehandhaafd Met koortsachtige aandacht sloeg intusschen Olympia de jongeling gade Zij gaf acht op zyn minste woord op ieder gebaar niels verried dat hij nog leed om Emili of dat hij nog hoop koesterde omtrent haar Wel sprak hij over haar en noemde zich ongelukkig van zijn geboorte af en sprak van den baron de Matibert die hem ten doode vervolgde en sprak er van zijn land te verlaten en van allerlei plannen Maar nimmer sprak hij van een voornemen om terug te keeren tot Emilie en Mathilda scheen hare droomverschijningen gestaakt te hebben want nooit kwam die naam hem zelfs over de lippen Men behandelde hem in het eertijds gevloekte huil aU gast Wordt verveigiij