Goudsche Courant, dinsdag 3 oktober 1899

No 800T Dinsdag 3 October 1800 38ste Jaargang en KiDierkMiBgniagazjjn de HatiidQr Hiermede berieht Ik aan mijne geaehte ellenteele dat ik lieden Zaterdag het WIi TERSAISOEi zal openép met eene rijke gorteering der nieuw§te modellen In HEËBEll en J C I Gi HËER PALETOTS alsook met een zeer groote keuze IVonveautés In DEMISAISONSenKINDERRLEEDING iM J swi oe TT beleofd tot oea bezoek wordt uitgeni Heeiïin i li JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefoou u tt De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelij lfs met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per ost 1 70 Afzonderlijke Nommois V l T F CENTEN i Telefoon n H9 worden geplaatst van en iedere regel meer tteis worden berekend naar plaatsruimte huending van Advertentiën tot 1 uur des raidd ZIE ETALAGE jfö ss V PRIMA KWiUTEIT Rund en Kalfsvleesch Tegen sterk eoncarreereiide prijzei J P van LEEUWEN Keizerstraat Qtttde en aoedkoope rieeMhhomoerlJ AM r HS eent per ppnd Et LEA130ct p pond Gewicht 4 4 5 pond Aanbevelend lI de beu Dubbele Buurt i iuLjmiiiaii i W I i mj n LU I JJ In d e lv feLgra zijn ea a vaxi IJzerwaren en luislioudelijke Artikelen van P Bond Pzn ZEDOESTRAAT O 91 juUt tegenover de brug ACECTBR DB WAAG rijn gfeëlaleerd meer dan m verschillende PHELS de Bchte Amerikaangche doorbrandende VULK ACHELS dfi echt Parflzer SALAMANDERS cl yULHAABDEN de zeer fijne INSTEEKKACHEL8 on VULHAARDEN uit de zoognnstig bekende fabriek van E M JAAE8MA te Sneek een uitgezochte collectiedegeltike eigengsmaakte gelakte KACHELS om hm soUdlt it alom gezocht gemaaktin do Fabriek van Brandkasten Kachels enz van P ROl D Pzii 2EÏÏÖESTRAAT G 91 juist tegenover de Waagbr SOtTDA voorts geëmailleerde gelakte vemikkelde gegoten KACHELS in vele soorten voor welker levering h i zich ten zeerste aanbeveelt DINGJ t Neemt v p de proef eens met de k 14 cents per ons zijnde een heerlijk p I p j e tabak ook bijzonder gescWkt voor Heeren Sigarettenmakers bij J t Blfiliü k K Tieniew EERSTE NEDERLANDSCBE RIJWIELFARRIBK Directeur H BDRGKRS DEVENTER 90 IM 125 146 IflO 166 180 Model A zonder rem en schermen t 8150 Model A met Model J Hodel AA Model AAA LUXE RIJWIEL GEWONE ACATÈNÊS LUXE ACATüKE P S DAMES KETTINGRIJWIELBN op aye prijzen f 5 hooger V rte tii oordii er J C Biil lTgi Ikida Gouda DrnkvanA BRINBll Z BuUenliiiKiscli Overzlclil In weerwil van de onrustbarende geruchten nit Pretoria geloo on velo goedingelicUtc meiischen te Kaapstad luet dat do Boeren don eersten stoot tot de vijandelijkheden zullen geven meer m het bijzonder omdat Kruger weet dat indien do Boeren het ecrbte schot lossen zu allo sympathie zullen verbeuren De hertog van Devonshire zeide te Manchester in een redevoering die hu Zaterdagavond alddar hield Ofschoon het antwoord van Tiansvaal hier nog met is ont vangen is het onwaaisolmnlijk dat het als de metofflcieele lezingen aangaande den mUoud jutst ifln een eind zal maken aan de tegenwoordige puulflke spanning Spreker herhaalde m de krachtigste bewooi dingen djt Engeland niets in den zin heelt tegen de onafhankelijkheid van Transvaal Deze ongegronde argwaan van Transvaal kon Engeland echter ni t weerhouden maatregelen to nemen voor de bescherming van zijn onderdanen De phase waarin do onder handelingen thans zgn gekomen is dat Engeland met langei oenig heil ziet m het aandringen op de voorstellen betreffende het kiesrecht en de toelating van uitlanders m de wetgevende vergadering Deze vooi stellen zfln niet ontvangen m een geest die hoop gaf dat ZIJ tot oen oplossing zouden leiden De regecrmg was daarom gedwongen de eischen te formnleeren die Engeland het recht meent te hebben om zelf te stellen met alleen onder do conventies maar ter voivnlling van den plicht die op eiken staat rast om ijn tigen onderdanen te beschermen Deid eischcn zouden gematigd bevonden worden en ond r alle andere omstandigheden hoop geven dat zfl gunstig onti angen en tot grondslag gemaakt zouden worden voor verdere onderhandelingen Intusschen dwingen do militaire toebereidsolen van de Transvaal Engeland dergelflke toebereidselen te maken Wegens de groote uitgaven die daar mee gemoeid waicn zou het parlement binnen kort bijcpngoioepen worden tonzvi er een geruststellende keer komt wat echter ternauwernood te verwachten is Spreker be sloot met to zeggen dat hu ofschoon het uitzicht met hoopvol was slechts kon ver trouwen dat verstandiger meeningen m Ti ans vaal de overhand zouden krggen De correspondent van de Standard te Lissabon verneemt dat de Portugeesche regeering er met aan denkt de Delagoa baai aan Engeland af te staan of ook maar Lonren o Marques door de Engelschen te laten bezetten noch oin toe te laten dat in FEVILLE IOX Grdciikschrilleii van een Gelukzoeker OF ANNIBAL DE VONDEUNG Naat het Jiramch DOOR W NUrrER Olympia sprak voel met Raphael Het woord liefde gebruikte zij nimmer l achtte nog den tijd n et gekomen om hem te belijden wit er bij haar omgmg Zij waagde 6ij den verbtandige met wat zij bij den krankzinnige gewaagd had Maar als hij sprak van heengaan dan verzoclit ZIJ vleiend nog te blijven Fn als hij verklann gen vroeg omtrent zijn verblijf in doze vorstelijke woning dan zeide men dat hij lang ziek was geweeat en hier verpleegd waa geworden Van alles wat hem gedurende zijn toestand van krankzinnigheid wedervaren was herinnerde Raphael zich niets Zijn hennneringen gingen met verder dan het oogenblik dat hij Potard 9 woning verlaten hebbende rond had gezworven hij wist zelfs den datum van dien dag en verbaasde zich over den langen duur wan zijn ziekte waarm hl niet een enkelen keer tot bezinning was ge komen en die zijn hchaam met bijzonder had verzwakt Wat rijn verstand betreft het was volkomen teruggekeerd Wat zyn hart betrelt hij gevoelde dat een ge geval van een oorlog met de Transvaal Engelsche troepen door haar gebied trekken De geringe sterkto van het Portugeesche garnizoen zon echter Engeland kunnen aan moedigen om de Boeren van dien kant te overrompelen De oorlogs en anti oorlogsstemming mam festeert zich zeer duideluk m de veischillondi deelen van Engeland Ierland en Schotland vallen daar natuurlijk bniteii hoewel raag worden aangenomen dat het moorendeel der bevolking daar togen den oorlog is ïe Londen is de oorlogsgeest het sterkst de café chantants doen het hunne om do gemoe deren op te winden en het refi ein Let them alle come is bepaald populair In do pro vineie is men kalmer Manchester en het Noordon zijn togen den oorlog gokant Daar entcgen is men in hot Zuiden on wel het meest in de havensteden m zeer ki ugslustigo stemming Hot schijnt nu vrgwel vast te staan dat graaf Clary Aldrmgen Oostenrgkseli muiistorpresidont wordt Uit do cenpauge mededec linjen van de verschillende paitgleidors die déiKeizer ontvangen heeft blijkt voorts dat de eerste daad van hot nieuwe ministerie zal Zfln do intrekking van de taalvcrorde ningen De Keizer lieeft verder gezegd dat men met tegi ii de Duitschers kon regeeron omdat deze het hoogst stonden in beschaving en het meeste belasting betaalden Er moest orde komen on in het parlement moest po sitief werk worden verrn ht Als men door d intrekking van do taaiverordeningen en don kalmeert nden invloed van de partijleiders op hun geestverwanten hot zoover had go bracht dan moest er een coalitie ministerie gevormd worden waarin de Duitschei s do hun toekomende plaats moesten innemen In hot Pinksterprogram stond veel aanne melflks Het IJuitsch bfl de wet te verheffen tot staatstaal een van de eischon zou echter moeilflk gaan zonder do overige nationaliteiten voor het hoofd to stooten Maai misschien zou men in den een of andcicn vorm den tegenwoordigon to stand bfl de wet kunnen bestendigen In allen gevalle echter moest er een meeide Jioid zflii vooi het Vergelflk met Hongarflo De Duitscher Pergelt moet voor den keizer eer kras hebben gesproken In de eeiste plaats gispte hfl het regelen van het taaivraagstuk en de nationale aangelegenheden bfl keizerlflkc beschikking en uitte de hoop op een taalwet Voorts zeide Ufl dat noch het ministerie van ambtenaars noch eenig waarwording van berusting van lijdelijke beni ting er bezit van genomen had Oe last van on dragelijk lijden die zijn verstand had geslagen was verdwenen Aan het herhaaldelijk uitgedrukt verzoek ge hoor gevende beloofde Raphael van het aanbod van gastvrijheid te blijven gebruik miken totdat hij volkomen hersteld zou zijn ofschoon hij zich volkomen hersteld gevoelde HOOFDSTUK XX r EHEIMZINNIOE BRILrWISSFI INO Dne weken nadat RaphielS verstand zoo plot sehng was teruggekeerd of liever gene en was vond de jongeling op een avond op de waschtifel in zijn kamer een enveloppe op oene in het oog loopendo plaats nedergelegd Deze enveloppe droeg een opschrift ze was met rood lak verzegeld Raphael opende ze Ze bleek een brief te bevatten een bnel die geen onderteekemng droeg Het schrilt was hem ten eonenmale onbekend Hij huiverde en dacht onwillekeurig aan den ba ron de Maubert De bnef bevatte het volgendt Mijnheer Zyt gij het met die t r wereld 7ijt gekomen op den zevenden Maart van het jaar achttien honderd drie vs Parijs 7ijt gi niet op dienzelfden dag overgebracht naar het gesticht voor Vondelingen waar men u opnam en opvoedde ander luimsteno van het parlement goedkeuring zou erlangen op dit Vergelflk met Hongarge Het was noodig betoogde hg varder dat eens voor al de hoop van do Tsjechen op de herleving van hot oude ko nintrgk Bohomen werd verfldold want zoo lang die hoop hloof bestaan was er met de Tsjechen mets aan te vangen Verspreide Berichten DBrrsoiiiAKD De sociaal demoeratische i gksdagatgevaardigde Schmidt hoeft Zateidag onder aanklaiht wegens raajesteitssehonms te Maagdenburg torechtgesta in Iiidortgd werd de verant woordelgke redacteur van de te Maagdenburg veischgncnde VoIksstimmo MUUer tot i jaar govangenissti af veroordeeld wegons het pnbliceeren van het vooi don keizn iii prins Eitel Fritz bolecdigond ai tikel Mttrchen aus Bagdad Zoodr i het vonnis geveld was gaf Schmidt zich aan als don Bchrgver van het artikel wat met verhindordt dat MUIIer s vonnis gehandhaafd bleof en hg nu roods 2 maandon in de gevangenis zit Schmidt kreeg 1 jaren gevangenisstraf LuXtMlIÜHO De gezondheidstoestand van den gi oothertog is eer zorgwekkend De famihe is gewaarschuwd SlIKVIS Een aantal jonge radicalen zgn Donderdag wegens majesteitsschoiims verooi doold tot gevangemsstiaffeu van 2 tot 1 jaai onder hon bevinden zich do oud minister van justitie Milownnowitsch on twee professoren De mogi ndhedeii in het bflzondei Rusland en Oostenrflk hebben haar vertegonwoordigois te Belgrado opgedragen bg de regee ring stappen te doen tot hot vorkrggcn van gratie voor de tot dwangarbeid veroordeelden VtREKNlUlJt SriTh De geestdrift door de vervroegde komst van admiraal Dowoy te New jork gewekt IS ontzettend Den gehoelen dag maken ka nonnen trompetten stoomfiniten klokken enz een oorverdoovend huldebedoelend lawaai De straten flu vol feestgangers die vlaggen dragen de huizen zfln van onder tot bovon met vlaggen behangen en versierd en overal ziet men portretten van den held van den dag Een New V erker wiens huisversiering door de vervroegde komst van Dewey met gereed kan zfln voor den intocht van den admiraal heeft zich uit wanhoop van kant gemaakt Op Madisonstqnare is een eere Draagt gij niet op den rechterarm een kruis vormig tecken F Is uw naam niet I ouis Annibal Het 13 geen ijdele nieuwsgierigheid die den schrijver van de7en brief beweegt u al deze vragen te stellen evenmin is het zijn bedoe ling u onaangename zaken in herinnering tö brengen Indien gij degene zijt die schri ver veronder stelt en waarvoor hij de meest solule gron den heeft dan is hij bereid ijn leven voor u te gevon Dit is geen woord in figuurlijken zin op te vatten sthnjver overdrijft niet het ia een voudige besliste waarheid Want door dat te doen door de gelegenheid te hebben u zijn leven te offeren zou hij boete doen voor een misslag waarover wroogmg hem pijnigt hoin het leven twintig jaren lang ver gald heeft Ik zou dat doende slechts e n gedeelte van mijn plichten jegens u vervullen Uw toekomstig geluk uw verder leven hangt er van af Het IS slechts aan u uwe geheele positie m de wereld veranderd te zien Uw twijfelachtige toekomst te vernielen voor een schitterende Plaats uw antwoord onder enveloppe daar waar ge dit schrijven vond Indien dat antwoord mijn hoop niet den bodem inslaat indien het niij bewijst dat ik mij met vergis zoo zal ik niij oogenbhkkelijk be kend maken Spreek van dezen bnef tot niemand en ge poort opgericht die 2i imllioen dollars gekost heeft terwfll een inonnnientale bekor van zilvoi namens de stad New oik aan Dewey isl aangeboden Tweo Duitsche liodertafels lebben den held van Cavite toen nog aan boord van do Olympia op oen door hen afgehuurd vaartuig een serenade gebracht nder de geschenken welke Dewey heeft ontvingen bevindt zich ook een groote jonge looiw dion hfl Chichestei gudoopt heelt den naam van zjjn vriond dmi kapitemcommandaht van don Engelschen kruiser Immortalité Vrfldag I was do groote dag van den intocht aarümtrent bgzonderhedcn nog ontbreden H do Brooklynbrng vormden 8 000 electriBchol gloeilampen de woorden Wolcomo Deitiy Na de offlcieole visite van burgemeester Van VV ik aan de lyinpla werd do groote vlootschouw gebonden waaraan de no ordelflke en znidelflke Atlantische eskaders deelnamen ZiJ worden voorafgegaan dooi twee enorme drgvende standbeelden vooistelicnde den Vrede en de Overwinning on voige old van 300 jachten 400 atoombooteii en een groot aantal kloniore gepavoisecrdo vaartuigen s Avoiidp waren do haven en do goheele stad goillammoord en op 13 verschillende plaatsen wöid vuurwerk afgestoken BINNENLAND De in de Troonrede toegezegde ontwt rpon van wut op de bovoidering de non aitivitoit en het ontiilag van otfloioren en op de pen van olllcieren ondoiofflderenen litairin zoowel van de zee al van do Inidraacht ziJn bg den Raad van State aanhangig gemaakt Transvaal crisis Van pnrtieuliero gde weid eergisteren laan de Stand gemeld Blflkbaar is de toestand einstig Juist is een telegiai ri ontvangi n van het Departement van Oorlog in Transvaal dat ci tot nader orde gocn onderwfl ora mo te ii uitgezonden worden ookj met die gei eed staan De Indische correspondent van hot Hhld somt dd 301 Septomher Kr lüopon geruchti ii dat Djambi bcdieigd wordt door liondoidcn gewapende inboorlingen In den laatsten tfld is voel zont naar het binnenlaiid gezonden Het llbid teekent daarbfl aan Vermoedelijk is onder dit naai hot binnenland verzonden zout gesmokki ld zont t ver loof in de diepe on oprechte genegcnhtul van dengene die u dit schrijft Raphael aarzelde School er niet wederom verraad ichter deze woorden verborgen ze geen listiff gelegdcn val stnk Irachtte men lieni misschien wederom in ongfcïuk te stoken Maar wie I en mensch ter wereld waa er maar van wien hij ulks het recht had te vreezen Dat was de barWi de Maubert Maar het was niet wiarschgnlijK dat dezeeenig deel hail aan ait schrijven Deze sloeg den loon der bedreiging liefst lui un hid meer dim voldoende in zijn macht om te dieigen te gebieden De schrijver vm dc en lintf scheen zeer weinig omtrent hcni te weten Nitth bevatte dit vhrijven omtrent zijn verleden Ra phiel besloot om te antwoorden niair ook om op zijn hoede te zijn Op een blad papier schreef hij i Ja ik ben dpgenedien gij verondersteli Hij sloot het bla l pipier in een enveloppe en plaitsie dezelve op zijn waschtafel De n volgenden morgen verliet hij ijn shapkimer en begal zjch naar den tuin Na een uur aldiar te hebben doorgebracht dreet nieuwsgie righeid hem naar zijn kamer terug Het bnotje was verdwenen Wordt vervolgd