Goudsche Courant, woensdag 4 oktober 1899

Directe SiMwrwegverWndlnRcn met GOUDA Wlnterdlensl 1899 1900 AaoKevaDgeo I October TUd vao Greeowlch i SODDi ROTTIBDAMti ru 88 8 14 10 4 11 18 ll U 18 1S 18 18 1 88 8 11 8 8 11 88 1 U 8S 1 07 t 11 11 81 18 88 1 88 8 80 l O n i S8 18 7 14 5 40 8 80 7 38 18 48 17 10 18 11 80 UI I 10 11 11 88 lllnii dn Diniaw 4 AIImi li l Uhk btn bgbtUUi Op da tnlan njii Za ida HiuuUlt Dii udn ibtit i ir KOTTKRDill SOBDA ntoorbiljritoii roor d Sa kl Tobijgliur ttftu nkiliii tneltpriji fl llollodidie Spoot l Eitn nt irloa t b T ji 0 11 lOJ 9 38 IMO M M f f f 9 18 M8 10 19 li U l t tl 8 l 4 57 8 84 T 048 c 6 114 8 41 s o 8 M 88 lo OJ 10 17 KM 11 64 1 0 11 S4 1 A5 8 09 8 8 UI 4 09 4 84 5 10 5 46 6 86 8 47 M AU U 8 U t 5 Utlrt op de p ta 4 W Holl L E 1 ppU lb d Co d W L 10 M UUDA UEN HAlO m fiTM 18 18 1 08 1 04 8 14 8 48 4 18 4 66 6 86 1 18 6 07 1 8 f 6 18 l S 6 88 18 46 180 1 48 8 48 4 15 4 45 5 87 6 86 10 40 11 U 7 6 IM 8 9 9 18 8 11 8 88 8 88 e 8 41 8 48 8 n 40 88 17 68 l i8 1 87 11 88 l l 9 1 80 8 41 8 00 4 P0 4 56 4 46 6 80 8 18 7 48 7 56 8 4 10 1 C O f 1 A 4 M s T E D M h ma 1 J J l ioilU 9 8 O 8 18 9 88 10 10 10 7 18 0 108 8 88 8J8 4 18 1 60 6 08 8 80 10 08 6 08 86 8 m 8 8S 9 88 10 68 V T 7 T 7 01 8 68 9 0 10 10 10 64 18 48 18 67 1 6S 8 884 16 Kim 5 41 8 05 7 08 7 10 7 5 8 S8 88 9 08 VoSorg 6 4 3J Zoutarm 04 eok Mo 18 bOs C i 8 9 86 10 18 ioj 4 11 11 11 03 11 87 i ïi 8 14 8 87 4 17 6 0 5 87 00 1 60 I 10 I8 IS 10 95 10 4e 4 5 6 50 8 58 9 0010 0 0 1010 0 1 46 AmAt 0 8 in 9 0 9 88 10 88 11 09 1 08 1 10 8 09 8 41 4 80 i l 8 06 9 18 1 8 10 88 10 81 18 00 14 S 8 7 st 7 ♦ UI r öo IV ir 40 8 SS 7 4n 8 16 8 88 0 18 9 46 1 18 9 00 19 95 9 i0 S 15 8 SI 4 41 8 80 7 18 8 10 9 48 Au W 5 48 8 60 7 88 8 80 8 50 9 80 10 00 11 80 18 18 18 40 8 11 8 80 8 45 8 0 86 7 80 8 86 f UO n iil 7 17 7 84 l 18 8 0 9 34 11 13 10 48 18 61 1A9 1 94 8 38 4 17 4 88 8 47 7 68 8 14 9 1 11 10 7 4 8 99 8 18 11 89 10 14 8 87 8 89 7 5 1 8 81 8 4 9 10 10 15 10 88 11 18 19 08 1 37 1 08 8 IO 3 6 4 48 6 88 8 1I S 8t 7 68 19 10 00 10 84 B ll fl üa S I4 r 10 88 11 65 18 87 4 88 7 8 9 i 10 64 6 30 7 01 8 88 10 4 1 86 4 8 7 87 9 4 8 60 7 17 7 87 6 86 9 01 9 88 9 88 10 6 11 10 18 11 18 81 8 8 40 8 68 4 48 5 80 8 10 7 19 7 88 1 88 10 08 I0 8 11 10 klaagden verwezen naar het Hol van Assises en 2 naar de correctioncele rechtbank terwJJ de aanklacht tegen 14 personen niet ontvankelgk is verklaard DtnTSCHI AHU De gczondhcidxtoestand van den groothertog van Loxcmbarg die te MUnchen ziek ligt u zorgwekkend De crlgroothertog in Zondag aangekomen Knokf akd Tot I ord Maycr van lionden i gekozen Alderman Newton Dbnsiiakkkii Na de langdurige nitslniting i n Ac bestellingen in de bouwvakken en de gzerindubtrie zoo tiilr k dat men arbeidskrachten tekor komt liocwol alle nitgesloten werklieden weder zjjn aangenomen OOSTESBUK HoKiuaiJB Op hot congres van Oostcnrijksche soda listen dat te ilrann gebonden Is zyn voor hot eerst alle nationaliteiten des rijks vertegenwoordigd geweest er waren 04 Duitschors 38 Ssjechen 10 l olen 2 Hlovenen 1 Rootheen en 1 Italiaan Het congres sprak zich nil voor bet beginsel dat Oostenrijk zich slechts als federatieve staat bestaande Bit onafliankeltjko nationaliteiten zal kunnen handhaven Rdslaku To Lubttczow zyn iiÖO hulzen door brandvernield Do seliade bedraagt een millioengulden VKKK itNioï B Sta re Vrfjdag Is do groote dag van hnldebetni gingen aan admiraal Dewcy den held van n vitOjgeweest De Amerikaansche dahies hebben hom reeds willen vieren op dezelfde wyzt als luit Hobson den held vande Merrimac y hebben hem gelukkig willen maken met haar kussen en haar omhelzingen Maar d oude Dewoy die een man is die z n volkjt 1 kent liep er ulet in zooals do jonge Hobson die zün roem in belachelijkbeid heeft zien verloopen door do knsmanio Do oerstf schoono die Dewey haar lippen bood liet hg oenvondig staan Hij draaide zijn rug toe aan de talrjjke andere kaHgr ige dames aan boord van de nOlympia en keek aan I dnchtig naar de vlootparade Dewoy deed z n intocht binnen New Vork aan het hoofd van een stoet die 7 K M lang Wtts en werd overal toegejaicht als geen over winnaar ooit voor hem De eoropoort zal ii marmer en brons opnieuw worden gebouwd ais een eeuwigdurend aandenken aan den slag bjj avite Het gold zal byeengebracht wordei uit openbare inschrijvingen Kon bewoner van NeW York alleen hoeft voor een hall millioen dollars geteekend De olScicolo feesten eindigden met cei legorrovuo waaraan IIO IMH man deelnalnen BINNENLAND Ouud 0 7 88 l m M8 08 Moordnwht door 7 17 t HitnwtAnï 7 84 8 18 0 i Ua 7 41 8 Rotlordion M 0 80 7 10 8 08 aottardamDir 4 9 88 RoUeriUm H 8 18 08 Botlmdui Beun Rotterdim D F iloU rd m M 0 pvll Ifi uwiirkerk Iloor lrtwl t oud 7 18 4 48 4 55 5 04 5 11 6 17 6 45 5 6 8 08 4 8 10 8 88 7 45 7 16 8 09 8 41 11 7 S7 8 88 f 7 41 8 08 9 14 f 8 07 1 86 9 1 a Ooudi ï enhuii n Moerkii ll 8Ml riiiii r Zog ra Vooihuirg H in t4 7 SI 7 4 lnuil O 07 8 84 7 60 8 18 5 80 5 86 6 48 08 oudA Oudtw Woord Uuerk irirukl W orliin udd Isuda Uij Kon bohluit is 1 H lalink hoofdcommies by don Raad van State benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau De Parijsche brievenschrjver van t N v d D gaf onlangs een lieschryving vai 1 onze Koloniale afdeeling ter tentoonstelling I alllaar Men meldt ons thans nader dat de 1 40 inlanders die voor de tooneelvertooningen 1 met dans en muziek uit Indië zullen worden I aangebracht zullen gehuisvest worden in I vertrekken onder den tempel die den hoofdI ingang vormt I De opstaande wanden van bet terras voor I dien tempel worden versierd met basreliefs 1 afgegoten van den Boro Boedoer z geven 1 een reeks van voorstellingen BO M lang 1 nit het leven van Doe dha van v66r zgn 1 geboorte tot na zgn dood In den tempel I waar het licht van boven invalt wordt tegen 1 den achterwand ter lengte van 17 M een I prachtige poort van de Boro Boedoer geplaatst tnsschen nissen eveneens op den ouden tem I pel afgegoten en met op Java afgegotei Boeddha Beelden in verschillende standen I De zuideiyke zywand zbI te zien geven I over baar gebeele lengte van 10 M een groot gedeelte van een tempel te Bramba I nan met het beroemde leeuwtje tusschen I twee heilige boomen en de tegenoverliggende wand een gedeelte van den fraaien tempel 1 te Tjandi Sewoe Tegen den vierden wand komen reeksen van Siwah Vischnoe en I Boedi Sadwa beelden I Twee trappen ook naar Hindoe model I genomen leiden van bet lage terras naar I bet hoogste over de gebeele lengte 1 In de zaal wordt in het zuidelgke gedeelte 1 zooveel mogelgk vereenigd wat behoort tot 1 de 112e ktase Indische cultures etlino 1 graflrn zoowel van Oost als van West Indie 1 de steenkolenontginning op de Imbilienveldei 1 en de goudgraveryen in Suriname Die zaal i zal zeer rgk worden uitgemonsterd en oen 1 beeld geven van de kleurenpracht en den 1 rykdom onzer Indische koloniën 1 De noordelijke zaal zal een strenger en 1 eenvoudiger uiterlgk hebben Daar worden 1 uitgestald de modellen op verkleinde schaal I van bet groote hospitaal te Magelang het mili taire kampement Tjidabi de marineI etablissementen te Hoerabaja een reliefkaart van de Anehkloot op Mumatna versteVkingen in Atjeh huizen en kerken uitde Minahassa enz Langs de wanden komeigroote kaarten fotograficfcn enz Voor © en en ander was buiten de t 200 000 door de Staton Oeneraal toegestaan hulp van particulieren noodig Do minister Oremer stoomvaartnmatschappijen en verscheiden andere belanghebbenden brachten een kapitaal bgeen dat vermeerderd met de pachtsom voor hot Javaansche theater anii do commissie voldoende gelden verschafte voor hare plannen t it 6 40 7 S8 lft l8 11 16 11 18 11 80 11 41 11 86 10 48 11 46 U 9 4610 11 I 10 17 10 81 10 4S 1 I AL U T il 19 10 8 16 8 17 4 88 8 88 8 40 8 81 1 18 8 I8 1 50 6 4 r o o 1 Da 10 67 18 00 11 14 11 8 10 81 11 48 11 88 De vereeniging Armenzorg te Arnhem hoeft Regeering on Kamers gewezen op de velo lotergen die in den laatstentgd worden gehouden I Do voorgespiegelde voordeeion betoogt adrossante verleiden tal van hulpbehoevendon geld in die lotrijen te steken welk I geld veel nuttiger kon worden besteed I Ter verduidoiyking dor bedoeling wordt I een afdruk in hot adres opgenomen van het I prospectus der Nederlandsche Ueldloterg I gehouden tor gelegenheid van de kroningsI feesten en daarby wgst het adres op het I feit dat in plaats van f 71 i88 die hadden moeten vorden uitgekeerd slechts f 65 705 1 aan pryzen en f 3000 aan preraiên is nit betaald alsook hierop dat ond officieren I zich niet hebben ontzien hun zedelgken 1 steun aan die loterg te verleenen door als I commissie van controle op te treden I Voorts wordt de aandacht gevestigd op I de prospectussen der Verlotingsmaatschap I pg Voorspoed te Amsterdam op een I Nationale verloting van Ngverheid en 1 Kunst en op de vele verlotingen die aan 1 winkelneringen worden verbonden 1 Adressantc wgst er op I dat de Hooge Raad bg arrest van 25 Januari 1897 W v h R Xo 6922 heeft beslist dat na de afschaffing van den Code Pénal tegen het honden van voormelde loterijen zonder de vereisehte toestemming geen straf meer bedreigd is waarsil voortvloeit dat er niets tegen de overtreders van genoemd wetsartikel kan gedaan worden dat er dus een leemte is in de strafwet welke dadelgk voorziening eischt dat uitstel van voorziening in deze leemte gevaarlgke gevolgen kan hebben voor het licbtgeloovige publiek en vooral voor do minder ontwikkelde hulpbehoevende volksklasse dat het hoogst noodzakelijk is zeer strenge bepalingen op de lotergen in het leven te roepen om ook de oneerlgke praktgken der ondernemers tegen te gaan dttt elk uitstel in het herstel der strafbepaling noodlottig is omdat het wedden in Kngeland en e goldlotorgen in Italië mogen het bewgzeld hoe langer aan deze volkszonden wordt toegelaten in te wortelen des te nioeilgker het uitroeien daarvan wordt Gemengde Berichten Men schrijft uit Wamel Het bericht voorkomende in de N R f ouranl van 29 Sept j l Eerste Bind B omtrent het St Antoninsgilde is min of meer onjuist en zeker zeer onvolledig Hier volgt een beknopt overzicht van de zaak die reeds vaak tot hoogloopende twisten aanleiding gegeven en in den laatsten tgd opnieuw de gemoederen in hevige beroering hoeft gebracht De stichting van het St Antonius gilde verliest zich in het grgs verleden Volgens de legende leefde er in do XV eeuw te Wamel eene aanzieniyke vrouw uit het geslacht Egmond die eCn stuk grond afstond waarvan de opbrengst behoord moest worden door acht kloeko mannen Bg het heerschen van besmettelgke ziekten waren die mannen gehouden de zieken to verplegen en bg overlyden voor eene behoorlgko begrafenis to zorgen Jaarlgks moest er een feestraaaltyd gehouden worden Eventueele overschotten van de landpacht moesten gedeeltelgk onder de armen worden verdeeld gedeeltoiyk worden aangewend tot het lezen van zielmissen voor overleden gildobroeders Kwam een der leden te sterven dan werd zgne plaats door de overige bg keuze aangevnld zonder oenige inmenging van buitenaf n f il 4 89 4 48 4 81 8 08 i O 8 18 4 08 4 18 4 87 4 58 6 18 t 4 0 15 7 17 t 7 4 S 8 16 8 48 0 10 581 10 38 10 48 lo f K t 8 47 05 e S5 7 10 8 7 18 8 88 40 7 8 T 5 48 5 Intusschen is men langzamerhand afgeweken van hot oorspronkelijk vastgestelde achttal zelfs in die mate dat oen goede dertig jaren geleden het zoogenaamde gildefoest gevierd werd door ruim vyftig personen Kort daarna schynt een besluit te zgn genomen waarbg bepaald werd dat opeavallende plaatsen niet meer zouden aangevuld worden Het gevolg daan an was dat omstreeks 1886 de geheele broederschap nog slechts zeven leden telde De jaarlijksche maaltijd werd afgeschaft en het aan het gilde behoorende land in zes stukken verdeeld 41s schadeloosstelling ontving het overblijvende lid eene jaarlijksche nitkeering van 1 40 Van de vier gildobroeders die op t oogeublik nog in leven zgn verkeert er één in behoeftige omstandigheden daarom heelt deze zgn deel verkocht en vervolgens bezit genomen van een gedeelte van hot aandeel dat aan een overleden lid toebehoorde De zoon van den overleden gildebroeder ziet hierin eene onrechtmatige daad en heeft tegen den inbezitnemer eene aanklacht ingediend Tot heden is aan de vry ingewikkelde zaak door de rechtbank nog geen gevolg gegeven De aardappelen gegroeid op t betwiste stuk grond werden door den overweldiger verkocht en o a werd ook een hectoliter gekocht door hot hoofd der school of liever door zgno vrouw De burgemeester meende dat het hoofd door zulk een wandaad was gecompromitteerd en zich verder onmogelgk had gemaakt De schoolopziener werd in de zaak gemoeid en wist het hoofd een kant en klaar stuk te doen teekenen waarby tegen 1 April e k eervol ontslag wordt aangevraagd Toen genoemd hoofd een weinig tot bezinning was gekomen werd de aanvrage om ontslag ingetrokken on stellig zal de gemeenteraad de ontslagaanvrage beschouwen als niet te zyn ingekomen en dus niet dalden dat op zulk een nietigen grond het hoofd der school wordt aan den dyk gezet Het convocatiebiljet voor de eerstvolgende zitting van den gemeenteraad op Woensdag e k luidt Zaak hoofd der school to Wamel Mededeeling van adressen geleverde correspondentie met het schooltoezicht proces verbaal enz Men meldt ons uit Den Haag Een vreemdeling die in het Zuid Hollandsch Koffiehuis in beschonken toestand met een revolver had gedreigd is gisteren door de politie over de Berlgnsche grens gebracht Hy had by zich oen valsehen baard een revolver dolken on andere wapenen maar geen geld ITit Amsterdam deelt men ons mede dat de heer Prins eigenaar der ingestorte huizen in de Pieter Nionwlandstraat te Amsterdam al do bewoners ten getale van 10 ook die der naastgelegen hnizen welke min of meer by de ramp schade hebben geleden financieel hoeft bevredigd uitgezonderd twee die aan een proces boven een minnelijke schikking do voorkeur geven Te Wandsbnrg in Oost Pruisen had een vronw hout gesprokkeld zonder vergunning en was desw go veroordeeld tot een boete van een gulden of een dag gevangenisstraf Betaling van de boete volgde niet en daarom zou de vrouw met geweld naar de gevangenis gevoerd worden daar zy niet gewillig 8 17 8 88 11 11 10 10 18 87 10 17 10 84 10 81 10 40 10 81 7 88 8 08 8 10 8 17 8 88 8 54 11 48 11 8 80 L 8 68 s r 10 08 10 16 10 88 8 80 9 38 10 88 10 01 10 8 10 87 10 8 10 44 B l OO 11 07 lUM ging Den gemeontevoldwachter werd opgedra gen de ttobw het was zgn eigen echtgenoote te gaan arresteeren opdat de straf aan haar voltrokken zou kunnen worden Het geschiedde aldus Daarvoor liet de veldwachter zich f 1 50 transportkosten betalen voldeed daarvan de boete van een galden zoodat hg nog 50 cents overhield voor een potje bier en een pgpje tabak STADSNIEUWS GOUDA 3 October 1899 De feestdag van den Directeur der Ga sfabriek de heer J J Prins van Doesburgh is zooals wg met grond verwachtten met onopgemerkt voorbygegaan ZEd werd gecomplimenteerd door de gascommissie mot den Burgemeester als voorzitter het kantoorpersoneel het personeel der fabriek en verschillende belangstellenden Onder de geschenken vermelden wg een bronzen beeld op zuil voorstellende l lndnstrie van Brucbon een zilveren inktstel met inscriptie en fraaie bloemstukken Wy twgfelen niet of een en ander zal oorzaak gn dat dezen dag nog lang in aangename herinnering voor den jubilaris zal blgven voortleven Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand Juli het volgende resulaat 2 Sept 4 Mg permang kalicus per KKW cc W 5 5 23 12 6 30 10 4 Naar het W v M verneemt zal de opera Het Meilief van Gulpen van M J Bonman te Gouda hoogstwaarscbjjnlgk einde December of begin Januari a s door de Ned Opera worden opgevoerd In dit oorspronkelgk werk zullen optreden de dames Van Gelder en Tgssen Bremerkarap en de heeren Van Duinen Orelio Urlus en Van den Hoeck Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk te Zuidscharwoude ds B Boeis C Jz te Kediehem Aan het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1898 ontleenen wg nog het volgende Voor de Dibrye werden aangekocht Hospinianus Zes boeken van den Oorspronek ende Voortganck der Monickery Uit het Latgn door A van Oosterbeck Ter Goude by Jac Migiven 1008 Uitlegginge van de glazen binnen de St Janskerk te Gouda jouda bg Onthugse 1755 Hetzelfde werk Gouda bg van der Klos 1767 1782 1787 en 1807 Hetzelfde werk Gouda bg Verblaauw 1813 Hetzelfde werk Gouda bg Verblaauw van Bentum 1816 1819 en 1821 Hetzelfde 1827 Hetzelfde tum 1840 Hetzelfde werk Gonda by van Bentum werk Fransch Bg van Ben werk Gouda bg Endenburg zonder jaartal Hetzelfde werk Gouda bg Maaskant 1880 Orde en verdeeling der Lydens toxten te Gouda Gouda bg Verblaauw 1803 Gezangen by het eindigen van het jaar 1817 Gouda by Verblaauw van Bentum 1817 Liederen voor het Kerstfeest te Gou4a gezongen 25 December 1804 Gouda by Verblaauw zonder jaartal Tako Sibelius Tweetal van leerredenen gedaan te Gouda Utrecht 1775 J A Smit Leerrede over Maleachi II VS 10 Gouda bg Verblauw 1787 J G Staringh Leerrede over Psalm 71 VS 17 en 18 Gouda by Verblauw 1790 Mr A H Metelerkamp Verantwoording Gouda bg Verblauw 1786 Heilwensch van de leden der kamer van Rhetorica genaemd de Goudsbloemen bg den aanvang van de jaren 1789 1792 en 1796 Gonda bg Verblaauw Meivers door de leden der Kamer van Rhetorica voor de jaren 1792 1793 en 1794 GoBda bg van der Klos De leden der Kamer der Goudsbloemen aan de Regeering der stad Gouda bg den aanvang des jaars 1785 Ordonnantie en reglement op de Schnttery der stad Gonda Gouda bg van der Klos 1784 Mr C N Plemper van Bree Éenigé brieven en stukken van 25 Sept 1787 8 Maart 1788 ontvangen Amsterdam by v Harrevelt Advis van een Gouds regent over de Regeering in de HoUandsche steden In Holland 1784 De Gondasche en Utrechtsche Optica In Holland 1783 Naamlgst der leden van de zoogenaamde patriottische sociëteit opgericht ui Gonda 8 Aug 1786 en gedissolveerd 17 Sept 1787 T Sibelius Ad anctores libri cni titulns est Vaderlandsche letteroefeningen epistula tamiliaris Goud bjj van der Klos 1771 Zas Oratio in landem urbis Goudae Gouda Bockhovius 1695 C N Plemper van Bree Oratio de Germanici Caesaris institntione ar moribus Gouda van Ksch 1746 J La Lau De nagedachtenis van J H Krom Delft 1823 Gezangen op het feest der opstanding Gonda Verblaauw 1804 Memorie van Resolutiën aangaande de St Janskerk met en zonder de portretten van de gebroeders rabeth Gonda Verblaauw 1776 B de Moor Het bestendig geluk van een gcesteiyk overwinnaar uit Openbaiing UI 12 Gouda van Esch 1737 Treur en troostzang op het zalig afsterven van J M A Marck Lecruar te Gouila Gouda de Vrg 1707 M A G Vorstman Leerrede over P ialm 138 8 Gouda 1869 üw beliefd lugn Erfstadhoudcr Een Aalmoesje als t lieve Prins en voor Kees de zak en pakkcdrager enz J de Decker Rgm oefeningen Amsterdam 1659 Gedruckt te Gouda bg v d Hoeve 1B69 J de Darahouder Practgcke in criminele saken Rotterdam 1650 Vorstelgke Atlas en Dagboek van Nederland che gebeurtenissen enz Amsterdam Dr K Platb Het Valkhof te Nguiegeu en de nieuwste opgravingen Amsterdam 1898 De Librye ontvangt jaarlgks ecr c bgdiage van f 100 nit de jemeentekas voor de jnstaadhouding en uitbreiding van de instelluig waarvan door de ingezetenen van Gouda een druk gebruik gemaakt wordt Ter bestrgding der kosten dient voorts de rente van eene inftchrgving van f 5200 op het irootboek der 2A pct s Ned Werk Schuld Het College van Librgemeesters met het beheer belust onderging in het ufgeloopiMi jaar geene verandeiing in zgne samenstelling Wordt vervolgd Haastkecht Door het telefoonkantoor alhier ziJn gedurende de 1ste negen maanden van dit jaar behandeld do volgende tele Januari verz 18 ontv 23 totaal 41 telefb Februari 26 22 48 Maart 26 27 62 April 35 25 60 Mei 34 26 59 luni 64 34 88 Juli 41 36 77 Augustus 46 36 81 September 43 26 60 lo kwart 69 72 141 2e 123 84 207 e 129 98 227 totaal verz 321 ontv 264 totaal 675 lelefb MooRORKOiiT Aan het postkantoor alhier en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maond September 1899 in do Rgkspostspnarbank ingelogd f 2020 43 Teiugbetaald f 678 60 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 212 Rechtszaken Voor de rechtbank te Groningen heeft terecht gestaan de havenarbeider uit Bremen P W S Nederlander van geboorte ter zake dat hy op 10 Angustns 11 te Groningen met het oogmerk om zich wederrechtelgk te bcvoordeelen zich heeft begeven naar het kantoor van de Groningsch Friesche Hypotheekbank en door oen samenweefsel van verdichtsels gepoogd heeft den directeur te bewegen om hem een bedrag van f 2000 af te geven togen hypothecair onderpand hebbende hy immers aldaar bedriegeiyk voorgegeven te zgn P de Vries en een boerderg groot 80 H A onder Dorkwerd te bezitten in eigendom hem aangekomen bg scheiding d d 14 Maart 1893 verleden voor notaris Siccema te Groningen welke gelden hem benoodigd waren om eenige ossen te betalen zgnde de alzoo ter leen gevraagde gelden hem niet afgegeven en de acte onder hypothecair verband hoewel begonnen niet voltooid alleen doordien men argwaan is beginnen te voeden en de ten voorschreven eind ontboden notaris en de directeur van verdere handelingen en van uitbetaling der reeds gereed liggende gelden teruggenomen zgn Aldus do dagvaarding Uit de behandeling bleek dat de beklaagdeuitmuntend liegen kan Twgiel was eerstgerezen bg den directeur toen deze op hetkantoor van den notaris Tjeenk Wilhnk houder der minuten van wglen notaris Siccema geen scheidingsacte vond en bg dennotaris toen niettegenstaande herhaald onderzoek ten hypotheekkantore geen landonder Dorkwerd ten name van P de Vriesbekend was Zelfs toen die feiten hem medegedeeld werden bleef beklaagde nog be weren de waarheid gezegd te hebben Daaropnam de politie hem mee en beval de rechtbank zyn aanhouding Eisch 9 maanden goT ngemsetraf 1 Gevonden en nog niet afgehaalde voorwerpen der maand September 1899 1 rozenkrans 1 wateremmer 1 nikkelen remontoir met ketting 1 slagersmes 1 damesportret 1 parapluie 1 geldbeursje waaraan 2 sleutels l gouden ketting met kruis 1 gesp van een ceintuur 1 koperen veer van de kop van een kinderwagen 1 geldzakje waarin f 2 10 1 gouden ring waarop de letters T v V De gedejioneerdc voorwerpen der maanden luli en Augustus 1899 en niet door de verliezers ufgoliaald zyn ter beschikking van de vinders met inachtneming van art 2014 B W Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogeiyk geopend van 11 1 uur s morgens Gimda 3 September 189 De Commissaris van Politie W N V GARDEUEN iMeiiwe Parapliiies voor Dailies en Heeren A van OS A Md Tailleur KIbhïbb K 7 1 7 1 GOUDA IflriHimiu Ho n Beurs van Amstuidaiu Vrkra itlotkrs 8 OCÏOBE 81 SS S loov 88 8 8SJi 6 101 67V 100 34 ov Dl O S 1 436 isv 108 801 1541 9 Ntu l isD B NmI W 8 lili dito tlii a 83 ihto dito lilo 1 HoKOi U I Ooull 1881 9S4 iTAtll lmchr ii IJBJ Jl 5 8S OoMMii Olil m i spier 18S8 6 dito in iilvorls g 5 PoïToeil Olil mil coupon 8 M ililii llrilcl 3 Ru LASB Obl BinriBril 1894 4 ilioi O ioiiin 1880 4 J lii Imi R tlu 188 t 1 lo bg Hop m n 4 il lo ia goDcl leen 1893 dito rlito Itto 18S4 5 6Ï SPANJII PsriHit wbuM 1831 4 Tu K lj O i ir C iuv loon IIDO 4 du IcRiioig Sun D 0 luenin MruC ZoiD F Hfp Y oblg 1898 6 M llOQ Übl Bult 8oh 1690 VlMuuilA Olil 4onlwp 1881 AVITEADAH ühli Alm 1895 3 RoTTOOAii 9c iil Ibuij 1SK4 3 N D N Afr 11 n Ie ml Arenilli Tab Mg Corlilii lou atiMAatu bat g ditu Ara Hrpolbeakb pandbr 4Vi OiiU M iJer Vor lonl ud Qr Hvpolbuekb p n lbr 4Vi 188 1101 O V 114 V 10 884 835 T 65 1 1V 7 Ned Handelraasliob dilo I N W I Pao Hyp h pandbr 3 Rott Hy oiheukb panill r 4 Ulr UyiHjlboeVb dilo 4 OowAK 0 t HoDg bank aaii l Hliai Kypotheekbinicpandb 5 AllBAllA Kqu bypotb pan Ib 4 Maiw L G Pr Li i ert KiD Holl IJ Spoi ri Mg a Dd Mj tol Kip 81 8p aaad Ned lüd Spoorvegm aand Ned Zaid Afr Spm aaad ililo dito dito 1891 duo 6 lTAJ 1 Spoor 1887 8 A Eolil s 98 100 II 100 114 1417 58 105 74 104 S7 7 V 9 ♦ Vl bsi 160 810 108 108 100 1 117 101 Sjl Zaid 11 1 8p mi A H obl 3 Kol N Waraohau Woeneoaand Bmi Or Ru 1 7 Ontvangen de Nouveauté s in GOLFCAPES Drapde Paris en Velveteens U SAM80M 361 Staats loteriJ 5e Klaase Trekking van Dinsdag 3 October No 4838 u 18684 ieder 1000 No 14841 en 80584 ieder 400 No 6803 54 0 1S 7S on 19011 iodor 800 Nu 37 418 tui 11834 1889 11885 I v l6 1 88 en W i leilar 100 Prgaen an 70 87 i 16 5385 7 li 10478 18384 16 98 18380 194 83 5480 84 80 HO 16338 18 1 8 8818 5 Jl 45 lOUl 18605 16441 81 37 75 16 SOU 81 18854 47 83 98 85 48 SUS 90 I 9t7 81 18 0 51 8113 3 3388 10831 S U7ei 18788 417 3008 098 8430 0789 70 h 18830 4 7 183 8533 10869 83 15893 19094 737 31 6 70 8747 11015 1070 I5 1 I94 7 97 7 9l 8937 I IISS 1M80 7 7 987 3864 340 9083 94 13480 18084 19608 M 3313 43 48 11808 88 98 8 55 69 1488 84 51 5 18131 88 1088 3646 49 9110 r5 l il 19768 45 3788 94 II f 13841 91 19 74 71 i li 4 77 1 75 13748 Ulls 80090 1181 98 88 7 74 11SS4 Ili84l l li30 80183 175 95 795 85 51 139 1 76 iniO 85 3910 88 8 0816 8 14179 1A840 8 Hi 4019 60 71 11488 14331 lt 9S 80304 19 8 1 7 76 93 8 81 II4I8 1714S 80ii4 4176 5 9106 93 90 17347 80400 94 4881 7I8S li 08 1159 Utll 1760 87 3190 43in 7318 1810 4 51 81 53 1884 7680 8 4 47 7711 1347 too 80 81 8U6 65 6159 780110310 18337 6 1884 1 5375 88 87 78 16J96 ISSii 98 5 73 n 78 97 88 ll 01 81 1 13 80a98 94 11893 l 9 1 17781 57 9733 19046 76 17879 80758 G 49 1 8 17917 80 70 35 0981 18177 15179 85 80805 8 37 10086 12880 80 18117 8O909 Veemarkt te Rotterdam Uinwliij 3 rto cr 181 9 Vette Ossen en Koeien redelijka aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 2 ae kwaliteit at 3e kwaliteit 26 rent t r half Kilo Miigerc O rtHjn Melkvee en Vaarkiwien veel langcvücrd Vette Kalveren redelijke aanvoer ie kwaliteit ag ae kw 27 je kw 25 cent per half Kilo Oraskalveren en Stieren veel aangevoerd De handel wa m al liet aangovoenle prij houdcnd niintlere soorten Vaarkoeien lager m prijs vette Kalveren duur BurgerlUke Stand lEHORKN 28 Hopt iiysbiTtas ontters i h Vos en P Schüutt n 1 0 Alidu imderB A Looyaard en O do Jong Neoltjf oudorH 0 LoendtTsloot on N BïnnoTidp PjiniDH Johannes ondors T vftn Velzen en 1 K M do JonK I Oct atbflrina Affnes oudorH J Furror lUi 1 M Wiezer Tarob ouders T Vroeken en A Uyfors Adriunu ouderH H TimberKon en M van der jMinpel 2 Hendrik HerarduH udcrH van der Munt on U van disr Velden Vl HLKi KN 29 Sept vanderVHRt ADVERTEN TIEN TE HlïlIR TERHTONI OK hATKR oen BOVENHUIS Adres FLIIWKKLKN SINlIKl 122 EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directenr H BUBOERS DKVKNTIiR Modi l zonder rem rnHrlicimcii f 37 50 Model A met 90 Model 110 Model AA 12 Model AAA 146 1 UXK Kl lWIKL IW GKWONE ACATKNKH 155 LUXE ACA I aNE 180 P H I AME S KETTIN tKl lWlEI KN op ille prijzen f 5 liooger VerteijmHirtli nr Jj neitimK liuuda l j n wan Schal vour df nn ülukkigo Iftclitofferji der Xellbevlekki itï Oniinte en f 6hrnip nMpattuigen 13 iel herotfindfl wvtrk Z Dr Ucfau s i i FUi VAiu Hollanddcbe iitgare iLet 27 aJb Prus 2 tf tl i ledfT die nsn de verschnkkelpke gevolgen vmn d ze nndengd lydi moet bft lezttii de oprechte lennng die lu t geeft redt jaarlykpt dni enü van een zttkeren dood Te verkr ffeu bfl beiVerIngs Magazin te Leifwig Neninarkt 34 fmnco tegen in Ddiiig van bet bedrag ook Hl jo tH gU en in eiken lwk handol in Hnllaod