Goudsche Courant, woensdag 4 oktober 1899

No 8000 Donderdag 5 Oc tober 1800 38s te Jaargang fmmmt m mmm wmm mmm meuws en Advortentiehlad mor Gouda en Omstreken TtMm No ft De Cit ye ezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V T F CENTEN Telcfonn Si ft ADVERTENTIEN worden geplftatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer ii Centen firoofe letters wm dcn berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TANDARTS Ê CASSITO Turfmarkt 17 Gouda SPREEKIKJR van 8 tot 5 uur VRUpAOS van 1 tot i nnr ZONDAGH geen preiknnr Het Atelier Studio n hi t be$le adres voor Vertroollngen en Uriiroductiewerk BI Singel 5 2 F 1 WAAUS FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ RN eheiiiisclM Wassrherll II OPPI I IIKIMmt 19 Krulttkftde Itotterdam lebnjTBt w rd door L M üeu Koning der BHlKeti HcwfddepAt voor ÜOUDA de Heer VAN OS Az dpecialiteit roor het stonmen en verveD vnii Alle HeereD en l ameggarderoben BlHOoV ftlli Kind ergoederen Hpeoiale inriohtiuK voor bet tianra b van pluohemantela veeren bout enz Oordynen tafelkleeden enx worden naar d aieufrate en laatnte methode geverfd Alle goederen hetzij gORtoomd of geverto worden onBchedelijk voor de gexondi eid TotganH taal bewerht A SLEGT Ixveiiltiioh aan tot hrt IsTereo van Zuiver Zeeuwsob Tarwebrood t eent de K 0 NIKUWB HAVKN 28 Wff Bekroond op de Internationale Teng toonitelling van Uakkerg Maalderij en Kook knust te t Gravmhagt met een diploma VerII ld Zilveren Medaille lüléuw anovertroflen rof Dr liiobors wolhokeiid lUKVW KRACH ï lt IXia All n Boht met K hrlekiiaerk l i IJil tot voortdarende radicale en Hikere genezing van alle lelia sIsH de meest liardnekkign tenutuwBSm Mlekten Tooral ontataan door VtSSÊ afdwalingen op jeugdigen leeltgd Totale genezing van elke twakte Bleek uoht Benauwdheid Hooldpijn Migraine Hartklopping Maegpyn lechto pgevertering Onvermogen Impotenz Pollutioue enz Uit roerige proapectuBBen Irgipir to oh ï 1 11 SV dubbolü lleaob n cv Uentrod DopAt Mntth v d Vocto ünltlionirool D pt tii M Otélmn o Arattontum V Ilnppol irAvenkage I 1 BlmiluHtl le Jonn J Cin Rotterdnm Iff 11 do Gouil n bil alle drogiaton Zr d e a £sigrazlJn erL Traan IJzerwaren en luishoudelijke Artikelen P Rond Pzn ZEDOESTRAAT O 81 julit tegeuover de brug ACHTER DE WAAG zijn feêtalocrd meer dan ISO verschillende K4CI1EL8 WMMnOIVUKH de erhtc Amerikaannche doorbrandende VI I KACHKI S de echte Parper SAIjAMANDERS ui VI I IIAAKDK S de zeer fijne IN STKKKKACHELS ca VÜLHAARDEN nit de zoo gunstig bekcndii abriek van E M lAAKS VIA te Sncok een nitgezochte collectie dcgciyke eigengemaakte gelakte KACHEIjS om hun soliditeit alom gezocht gemaakt in de Kubriek van lirandkoKten Kaohel enz van P RO D Pzii ZEÜÖESTRAAT G 91 juist tegenover de Waagbr GOUDA voort geëmailleerde gelukte vcmikkclde gegoten KACHEIiH in vele soorten voor welker levering hü zich ten zeerste aanbeveelt Staat sspoorw egep Do extra treinen welke gedurende den WINTEHDIKNST I8 l 00 des nachts van ROITEHDAM DelfUche Poort n van ÜE HAAG naar AMSTERDAM loopen na afloop der voorstellinffen van het Nederlandsch Opera g ezel8chap Directeur v D Linden zullen ook worden opengesteld voor vervoer van reizigers 16 CII 9c 141 bestemd voor CiiOUII De reizigers vooi GOUDA moeten voorzien zijn van gewone of retourhilletten of Kilometerboekjes i 10 JAA LIJESGSE TERLOTIUS ££ BIJ GELEGENHEID DER Vr je Vee ea Paardenmarkten op WOKNSDAii 18 OCTOBER en op VlUJDAU UOGTüUKIt 1899 te GOUDA Bil plaatsing der Loten zal de 1ste Prijs bestaan in oene OOMPLEETE BESPANNIN J de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIÜ STUKS RUNDVEE on aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar tegen f itel Lot bij LANGE TIENDEWËG as Bi s t n itCs a o Kort overzicht onaer PrUsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af 1 16 60 per 12 Bess UOODE en WITTE PORTWIJNEN 16 12 12 flosch MADERA S droog en zoet 18 VERMOUTH lo Turin 1 50 BODEOA CHAMPAONE 1 75 COtJNAf A I 1 76 I 2 25 J 2 78 3 25 J 3 76 en 5 8CÜTCH WHISKY 2 25 S 1 tl A u s X a s 33 Ank 45 Fl T boridej tjx Per Fl Pe LISTRAC 1 0 66 Nto I 27 76 g CHATEAU VALEOSE 0 76 31 St ESTEPHE 0 86 36 St EMILION 1894 1 42 1 PAUILLAC 1893 1 25 58 O 5 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 84 SAUTERNE 42 w S ZELTINGER Moezel 0 90 87 50 BOURGOGNE 1 10 47 B De flessche zQu in den prijien begrepen en worden i 3 cts per stuk teraggenomon By elke hoeveelheid verkrijgbaar bij DeOrina T CB EBAS Gow l tOoedkoopateen solledsl adres voor ¥ erveer wan luboedel oowfll binnen als baiten de liad met geiloten wagens Wi A GR A V ES l EIJ N Oude Gouwe A tê uonU team Traiuimrt itokufie tmtektri Cee BETER adres voor alle soorten Sl HOENWERK als bet XoonlbrakiiLdi Scbnen en karzenniagazijii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten rrn Ihimtuien Kindei WlSlEnPANTOtffEIJt Aanbevelend C SMITS Allr reparatiën en aangemeten werk tCOPA AKÜ OUUB m SCHIEDAMMEfi GENEVEE Merk Ni 4H iT Ar VürkriJntjaar büi PE ETERS Jz AU bowija van chthoid it caohol en kurk steuds vooiw ifen vftn den num der Kirm P HOPPB H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange Groenendaal I 108 Voorhanden oen groote sorteering Beliaiigscipaplereu a or ij3asto£feri ZEILEN LINOLEUMS Oecombineerde NATUDR 6ËNËESINRICHTIKG door pUnteii krulden ozon water licht lacht eni Bizondere behandeling van üCniiwziekteu verzwakkingen als gevolg viU losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en ruglijden bleekzucht iiiaaflydeD slechte bloediiiieiiKiniri zlekteu der stofwissellug borNtlUdeu rheuiiiatlBoms Isschias vlechten en huidziekten Hillijk pension Externe beiiandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage fmtls en franco Sanatorium Arentsburgh VUOKItUltG bij Den Haag aan de Oeestbrug StoUwerck sche BorstbonbOQS gehbrioeerd na voor Jirift van den kon Universitats Prot Gehm Eofrad Dr Harigu Bonn hebben sedert 60 Jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeeohheid en aandoening der ademinge organen nitsteekende diensten bewezen By spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbou te gebruiken Verpakking Oeele pa es 25 oent Alam verkriJiHiaar Zenuw en llaag lijders vordt ait orertaiging als een werkeiyke balp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart ordt dit boekje franco per poat toegezonden door BLOKPOBL S Boekb Zaltbommel PaiN £xDeller il 1 Dntigjiai wordt dit middel mflt TafnsMad sacoeB U pünstillnide invTuriog Roagsiruui tegeo RheomH DO Jich t Vcrtondl ieid pijn dan RSKImg ens Dit l li l Id Hffi idlfcWJ dd ver di ldui aSw ookiedM TMtrouwMi Hm Irttii op hot fiibriek mork Aiik ti Ad 1 26 76o 6ii60o de0 in d meMte anoihaken IVt iimtordiuii bu ülolh Clo bon viu TajrU en Baodortt SS f J 8lilitn e S ttttliam 3 3 GoDDi DnütvM A BKINKMAJi Z KEiMISGEVlIVG Inrichtinoen welke gevaar schade of HINDBR KUNNiilN VRKOORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op art 6 der HINDERWET Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van het Departement van Oorlog om vergunning tot het oprichten van eene tijdelijke bergplaats van patronen op het plein der Kazerne aan de Varkenmarkt Kadastraal bekend Sectie C No 2897 Gouda den 4 October iSgg Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretarib BROUWER UuUenlandsch Overzicht De Fransche ministerraad zal zich vooral bezighouden met de ernstige wending die de werkstaking te Crensot genomen heeft Ook schnnen er gewichtige besluiten in de lucht te hangen Men zegt dat het tjjdstip van de hijeenroeping der Kamers in beginsel vastgesteld zal worden Te Crensot scbynt het plan om een grooten tooht naar Parjjs te ondernemen meer en meer ingang te vinden Het verhoor der beklaagden van de royalistische groep door het hooggerechtshof t Parjjs is onbepaald uitgesteld tengevolge van bet verzoek om mededoeling van hot dossier door de advocaten van Godefroid voorzitter van de royalistische jongelingschap verlangd Bérenger heeft dat verzoek ingewilligd maar eenige dagen uitstel gevraagd om verschillende stukken te ordenen Het parlement is tegen 17 dezer bjjeengeroepen zegt de Exchange en de Press Association voegt er by dat de byeenroeping van den kabinetsraad voor deze week onwaarschjjnlp is Ook verzekert men dat de Engelsche regeering er nu niet langer op rekent dat de Transvaalsche zal antwoorden op het jongste telegram van Chamberlain Ziedaar nagenoeg al het nieuws uit Engeland waarmede we t beden moeten doen Ook uit Afrika vloeien de berichten tot dusver schaars De Engelsche troepenmacht wordt te Ladysmith bijeengetrokken en nog hoogerop generaal Symons is in de genoemde 3tad aangekomen het verkeer en de postverbindingen tusscben Natal zjjn nu geheel afgebroken oofc de telegraaf werkt niet meer Intusschen kunnen de berichten uit Tians FEIULLETOX GedeakselirJflen van eeo Gelokzoeker AMIBAL DE VoNDEIJlTG Noor het Fransch DOOR W NUTTER 3 Waar is ij Hier in Parijs f Kan ik haar zien Ik twijfel er niet aan Spoodig Zoo gauw als het mogelijk ia dat wil zeggen zoodra ik haar voorbereid heb Weet zij dat ik leef Zij hoopt het slechts maar de minste zekerheid heeft zij niet Z odra zij vernam dat gij in hrf gesticht voor vondelingen moest zqn heelt zjj zich aldaar vervoegd en is verwezen naar den schoolmeester van Viile d Avray maar gij waart verdw hen en alle nasporingen zoowel van haar xijde als van de mijne waren vruchteloos omdat wij in het wilde zochten Wedwooa een voorbeeld van de meedoogenloosheid waarmee mij het lot van mijn geboorte af vervolgd heeft Alles moeat altyd uitloopen op mijn schade Martial ging voort tZij weet niet of gij leeft en zij weet niet of gij dood z t Een van beide moet het geval zyn vaal natuurlijk nog over Kaapstad komen De laatste vluchtelingen uit lühaiinoaburg te Newcastle of Durban aangekomen weten te verhalen over de geestdrift onder de Boeren zjj geven hun vöandcn de eer zich ordelijk te gedragen en uit al de reeds ontvangen berichten blgkt niet dat ook maar één uitlander in dezen troebelen tyd gemolesteerd is Het ministerie Clary is in Oostenryk gevormd het heeft tot taak de taaiverordeningen van Badeni onvoorwaardeiyk op te heften Dit is door den Keizer naar uit Weenen gemeld wordt aan de leiders zoowel van de rechter als van de linkergroepen van het Parlement medegedeeld Zoodra dit besluit door het ministerie genomen on door den Keizer onderteekend is zal het Parlement worden bijeengeroepen In de nieuwe zitting van het Parlement zal dan een taalwet worden voorgelegd die op wettige wyze zal worden vastgesteld en ingevoerd Op deze wüze hoopt de Kroon den wagon weder in het spoor te kunnen brengen en de verkiezing der delegaties mogeljk te maken Het Berliner Tageblatt verneemt dat de nieuwe taalwet in hoofdzaak in overeenstemming wezen zal met het Duitscbe pink sterprogram Daarin werd de verdeeling van Bohemea en Moravië in drie kringen een Duitsche een Czechische en een gemengde voorgesteld In de beide eerste kringen zouden de Duitsche en de Czechische taal de overhoersehende zyn in den gemengden kring zou het gebruik der beide talen naast elkanker verplicht worden gesteld Het geheele plan gaat nit van den Keizer die bjj de conferenties met de partijleiders en met d l raadslieden in de crisis zyn vaste voorneiien heeft uitgesproken om op dien grondslag 1 te trachten aan de noodlottige verdeeldheid in hot Rök een einde te maken Is eerst het moeiiykstc en onaangenaamste gedeelte van den arbeid de codiflceering van de taalquaestie in Bohème en MoraviS tot stand gebracht dan zal de regeling van den taalstrjd voor de overige deelen van het Ryk worden overgelaten aïn het Kabinet dat met de leiding der zaken zal belast worden zoodra het minis terieClary afgetreden is Er biykt thans uit allo berichten dat het nieuwe üostenrykscbe ministerie een interim kabinet is opgetreden met het doel de lastige en tot zooveel onaangenaamheden leidende taalquaestie ten minste voor de Czechische landen te regelen en men gelooft raeestaf datgene wat men hoopt Is zij goed mijn moeder ïLouis uw moeder is in waarheid een engel een engel van goedheid Zij zou mïj dus Itelgehad hebben Beter nog zij heeft je nog steeds lief en hoopt je eenmaal te vinden Is zij nog schoon Ik weet het niet Is het lang geleden dat gij haar het laatst gewen hebt vader Ja zeer lang Waarom Hoe zou ik onder haar oogen hebben durven treden ronder haar kind i Wat 7xiu ik haar hebben moeten antwoorden als zij mij vroeg nflar haar zoon Maar thans zult gij haar opzoeken nietwaar Haar zoon is immers gevonden V Voorzeker Kan het niet morgen zijn i Ja morgen Wat doet zij mijn moeder waar woont zij op dit oogenblik V Zij leidt het leven eener heilige heel haar leven en al wat zij bezit wij lt zij aan ongelukkigen AI wat zij bezit Is zij rijk Onberekenbaar is haar fortuin En is zij van adel fZij behoort tot een der oudste edele familitn van Frankrijk Wat is de naam van hare iamiHe Da FroidmaDtèl deBaiuteire Haar doopnaam la de programrede waarmede Clary het Knlünet aan den Ryksraad zal voorstellen volmacht men dat als do vaste wil van Z U zal worden medegedeeld dat qnaestie de taal en do nationaliteiten in de Monaniblo rakende nooit weder by besluit doch steeds langs wetteiyken weg zullen wotden geregeld t alles is zeer naar den zin der Duitsche pa eii doch vindt grooten tegenstand bg de Czechen De Narodny Listy noemt hot optreden van dit beaiubtcn kabinot een üorveeg voor het Czechischo volk en voorspeft een krachtige oppositie der Czechen dlefirel tot obstructie zal moeten overgaan Welke maatregelen zal de Regecring dan we moeten nemen om de ontevreden Czech tevreden te stellen f Uft aera dor moeiiykhoden is voor Oostenrijk nog niet voorhy De staat van beleg te Belgrado is opgeheveiL De aartspriester Barjaktorowitsch uit Kragoejewatz is wegens hoogverraad tot 1 jar ii gevangenisstraf veroordeeld In het gelÉöel zyn 45 personen veroordeeld van 4 maMMton tot 6 jaren gevangenisstraf Alvorens Belgrado te verlaten met een kort verlof heeft de Russische gezant Manssnrr in de Servische regecring opmerkzaam gei i ilft welk een pünljjko indruk overal CM vooral in Rutland is teweeggebracht door de buitengewone gestrengheid van hot onlangs uitgeiproken vonnis Do gezanten van Frankryk en Italifi hebben op last hunner regeeringen geiyke stappen by de Servische regeering ondernomen Do nieuwbenoemde Spaanscbe Ministei van Oorlog Azcarraga verklaarde zich bereid bezuinigingen op de oorlogsbegrooting in te voeren De benoeming van den nieuwen Minister zon in militaire kringen een gunstlgen indruk gemaakt hebben Verspreide Berichten Fkankkmk Het offlcieele rapport over de vermoording van kolonel Klobb door de missie VoulotChanoine in Soedan is gepubliceerd eu komt overeen met hetgeen daarorati ont reeds is medegedeeld Kapitein Voulot heeft op kolonel Klobb luitenant Meynier en bun soldaten laten schieten en op bevel van Klobb schoot niemand vau zjn detachement terug Behalve den kolonel eu Meynier werden 8 soldaten gedood is Louise Louibe een zoete naam En gij vader zijt gij van adel Ik noem mij de Préaulx Ofschoon van iet zulk een voornaam en hoog geslacht aU uw moctter telt de familie de Préaulx toch onder hare leden mannen die op de slagvelden hebben uitgeblonken mannen die den kardinaalsmantel gedragen hebben mannen die in hooge rangen zich jegens het vaderland hebben verdienstelijk gemaakt Maar de revolutie heeft ons ten on ler gebracht Onze goederen zijn verbrand vernield en verlieurd verklaard Ik alleen ben over Ik bezit niets dan mijn naam en mijn papieren Maar ik heb gegrcHide hoop u weldra een schitterende positie aan te kunnen bieden Wat wilt ge zeggen vader Mijn huwelijk met uw moeder zal u wettigen en u een rang even een scfiitterenden naam en een onmetelijk vermogen Uw huwelijk Voorzeker Gelooft ge vader dat het tot stand zal komen dat huwelijk Ik twijfel er in het minst niet aan i Zoudt ge u niet kunnen bedriegen de zaken te helder inzien vader Heb geen vrees Louis dagen ran geluk staan nog voor de deur HOOFDSTUK XXI VADBK EN ZOOM De koele wijze waarop de ontmoeting tuucben Kapitein Faverges van het Ö4ste regiment infanterie heeft den minister van oorlog ontslag gevraagd in een brief waarin hot heet Ik niet langer de kans loopou berefen te aétvangon van een hoofd vim den Staat van een regeering van een minister van oorlog die het leger niet kunnen of liever niet willen doen eerbiedigen en die dat bewyzen door gratie te verleenen aan oen verrader die als zoodanig door t eo krögaradou veroordeeld is DurrscHLAND Bii lustus Perthes te Gotha is verschenen oen door Paul Langhaus bewerkte politiekniilttaire kaart van Zuid frika die door haar uitvoerigheid en haar zorgvuldige bewerking oen gemakkelgko leiddraad kan zyn by de gebeurtenissen bi on om Transvaal ZWEDKH De boei van de pooI xpeditie Andrée die dezer dagen gevonden i is geopend Het is de boei die door Andrée nit zyn ballon zou worden geworpen als hy de Noordpool passeorde Het voorwerp zal nauwkeurig worden onderzocht Spaxjk Het hoogste militair gerechtshof heeft generaal Jaudenez wegens de overgave van Manilla waar hü het bevel voerde veroordeeld tot overgang in de reserve Italië De regeoriiig heeft don prefecten aangeschreven de protestbotoogingên van republikeinen en socialisten tegen de Crispi feesten op heden te verbieden BINNENLAND De wetsontwerpen tot herziening der militiowet en tot regeling der legerinrichting zullen nog deze week de Tweede Kamer bereiken H M de Koningin heeft gratie verleend aan D B en diens ecbtgenoote te ijoosdrêcht die ter zake vnn wederrechtoiyke vryheidsberooving waren veroordeeld elk tot één dag hechtenis De heer B W Mondt directeur der H 1 S voor jongens te Breda heeft in verband met aanvragen om op zyne school meisjes toe te laten een onderzoek ingesteld by alle directeuren van 5 en U jarige scholen Van de 69 circulaires worden ófi volledig beantwoord vader en zoon zijn beloop hnd vief üeer in den smaak van Martial Hy was zeer bevreesd geweest voor aandoenlijke tooneelen Maar altea ging naar wensch Met blijdschap hoorde hij de belangstelling bij den jongeling betreffende zijn nioctfcr en hare l ezittmgen Hij meende dat geen enkele vraag root meer vimr en nMuw ffierigheid gedaan was dan de vraag omtrent haar bezitting Dat voompelde wat goeda dacht Martial Hij meende reden te hebben om te gelooven dat hij niet alleen een zoon had gevonden een aoon die hij ten eigen voordeele cxploitcercn kon maar bovendien een welkome bondgenoot Want het was zeer goed mogelijk dat I uise weigerde een huwelijk aan te gaan met hem ij had geen hooaen dunk van mijn begeerlijkheid l uise verafschuwde hem Ongetwijickl zou ze haar zoon aanvaarden als zoon Maar of haar gevoel voor den verloren gewaande stenk genoeg zou zijn om haiir den afschuw van twmtig jaren te doen overwinnen h j twijfelde er aan Misschien zou ze hilar zoon een legaat schenken misschien alles wat ze bezat uitgezonderd haar naam oindat dat zou insluiten een huwelijk met iemand dien ze veral huwde En hij wist het ix uiae beschouwde het huwelijk als iets heihga Maar zijn voornaamste Ijedoeling was volstrekt niet zijn zoon een fortuin toe te werpen Martial was slechts op eigen voordeel bedacht iWm dt vtrvolid t 4