Goudsche Courant, donderdag 5 oktober 1899

I A de Senerpont Demis en de ambtenaar ter beschikking K W E Von Leschen gedood De opstekers zijn gesneuveld gewond of gevangen genomen Toestand bevredigend Stct keling der geheele Nederlandsche jeugd een belangrijke voorwaarde is voor den algemeenen vooruitgang ook op stoffelijk gebied dat op dien grond de Htaat er toe gerechtigd en tevens verplicht is zoodanige maatregelen te treffen dat alle kinderen ter verkrijging dier ontwikkeling voldoend onderwijs erlangen De openbare vergadering verheugt zich daarom over de erkenning van dat beginsel blijkens de indiening Van het wetsontwerp op don leerplicht doch lietreurt het dat de regeling niet zoodanig is dat de voorgestelde wet in alle opzichten aan haar doel zal kunnen beantwoorden betuigt haar instemming met de besluiten te dien opzichte genomen op de beide nationale congressen van 4 Juni en 27 Sept te Amsterdam dringt er bii de vertegenwoordiging en de regeeriag op aan het daarheen te leiden dat de leerplicht worde ingevoerd en wel op zoodanige wijze geregeld dat ziJn feitelijke toepassing gewaarborgd ziJ In den tuin van bet gebouw werd nu de stoet opgesteld en met het muziekkorps aan het hoofd marcheerden de deelnemers de Amsterdamsche Diamantbewerkers vooraan en met ontplooide banieren naar het Binnenhof Roode vlaggen waren niet toegelaten Duizenden kijkers zagen den langen stoet voorbijtrekken Om half drie kwam men in goede orde voor het gebouw der Tweede Kamet De banierdragers schaarden zich om het cdmité en daaraclitor de betoogers Het uitvoerend comité trad het gebouw binnen waar de inwonende adjunct commies voor den huishoudeiyken dienst de heer Hardenberg de motie in ontvangst nam bestemd om aan den voorzitter der Tweede Kamer te worden ter hand gesteld Toen het comité weer buiten was gnomen hield de heer Siebolts gezeten op de schouders van twee medeleden een korte toespraak verklarende dat de wil van 7600 1 arbeiders thans is volbracht en verzocht de Kamerleden onder de aanwezigen aan hun medeleden duidelijk te zeggen dat de volk eisch is leerplicht Na een aansporing 0 zich kalm te ontbinden eindigde liij met den kreet leve de internationale verbroedering Zeer ordelijk verspreidden zich daarop de deelnemers aan deze domoustratie Blijkens een biJ het departement vaa koloniön ontvangen telegram heeft de iou benoemde gouverneurgeneraal van Nederlaiidsch Indië de heer W ttoosebooiii hed nhet bestuur aanvaard 0t t De correspondent der N U Ct te Batavia seint Volk uit Nendangan op Borneo heeft twefe controleurs van ons vermoord Luitenant Schaeffer schoot do moordenaars dood oil nam 24 medeplichtige gevangen De assistent Mastboff en kolonel Ilgen zytier met 70 bajonetten heen By het departement van koloniSii h ontvangen het volgende an 3 dezer gedagteekende telegram van den gouveruenr genoraal van NodïrlandscbIndie In do ttfdceling Kendangan van do residontlo Zuidor en Oostcraldeeling vaa Borneo zyn by nistvorstoring do controleur Cb H Gemenffde Beiichfen In een coupé 3c klasse van den trein Amsterdam Rotterdam hadden Zaterdagmorgen 6 heeren plaats gen omen Voorbj het station Haarlem haalden 4 van de 6 personen kaarten uit den zak en begonnen na eenig aandringen hun spelletje een twee drie klaveraas met den vyfden n boertje Dit mannetje liep er voor 1120 in De 6e passagier telcphoneerde aan het station PietOyzenburg de Lcidsche politie met het gunstig gevolg dat de heeren kwarticsvinders in Leiden gearresteerd werden Door het stoomschip Monterey van Montreal naar Bristol werden te Queenstown geland 25 man equipage en 4 passagiers van het op 21 September in de Straat van Belle Isle gestrande stoomschip Scotsman By aankomst te Queenstown toen de bemanning van de Scotsman tengevolge van een brief aan het Custumhunse van een der passagiers van de Scotsman door den CuBtomhonseofftcier zonde worden onderzocht gaven zy hel volgende over eene cheque van £ 500 een zilveren beker zilveren lepels gouden en zilveren knoopen gouden braceletten en kettingen een hoeveelheid zgde broches en toiletdoozen een en ander gestolen aan boord van het stoomschip Scotsman Ook te Montreal zyn by aankomst van het j toomschip Monttort 23 matrozen van de Scotsman gevangen genomen wegens diefstal van geld gouden en zilveren voorwerpen en kleederen van de passagiers der Scotsman Ken der passagiers van de Scotsman de heer Emerson Wood verklaart dat hy zich schaamt over het gedrag van de Engelsche zeelieden toen het ss aan den grond kwam Toen gezagvoerder en stanrlieden hun best deden om de vrouwen en kinderen te redden weigerde de bemanning te gehoorzamen en plunderde de hutten tengevolge waarvan de kajnitspaasagicrs van kleederen waren ontbloot Ook aan het strand gedroegen zy zich op de schandeiyksto wflze Een ander deel van de bemanning van het HS Scotsman dat zich aan boord bevond van het as Orecian dat te IJaebec arriveerde wierp zoodra zy bemerkte dat do politie op hen wachtte de gestolen kostbaarheden in de rivier Een vorst die in geldverlegenheid verkeert Vorst Nikita van Montenegro doet nog steeds veel van zich spreken in Konstantinopel waar hy eenigen t d geleden den sultan een bezoek heelt gebracht De volgende anecdoten betreffondo zyn bezoek aldaar doen er de ronde Zooals bekend is behoort Zyna Hoogheid niet tot de rflko grooten der aarèe eer tot de armste Al heeft zyn reis naar en zyn verbiyf te Konstantinopel als gast van den sultan heul niets gekost zoo heeft hy toch heel wat geld moeten uitgeven aan fooien en aan ridderorden en meer dan hy te voren had berekend Toen hem dan ook zyn ceremoniemeester een tameiyk groote Igst dat een voldoende verstandoiyko ontwik zyn by nistvorstoring uo coniroieui vu i o uv Directe SitoorwegverblDdlngen met GüUOA WInterdlenst 1899 1000 AanKevangen I October TUd vao GreeDwIch J B W i 8 o U D A O T T R D i l nm B il Ooadl 7 80 7 88 l ia 9 88 V Oa t U 0 85 8 88 8 14 10 8 1118 11 9118 18 18 58 1 85 8 11 8 85 8 48 1 57 4 8 4 48 5 88 1 18 7 14 7 II 8 17 8 18 10 10 10 87 11 18 Moordrochl door 7 87 fi 45 11 81 1 4 65 M l f Hi w rk rk 7 84 8 18 t 11 85 1 07 f 4 08 6 08 8 10 10 84 OaMlU 7 41 8 58 f 1 I 11 4 14 4 15 5 09 8 17 F 10 81 toltardu M 0 80 7 10 8 08 8 t t F RoltordamD V 4 88 f U l 1 6 04 4 87 4 68 f 11 41 Rollerdsm B 8 18 0S IH U U 0 411 6 13 t 8 10 X1 64 All n ia DlMjlIl ll i U 8 iUtm Eltoi li hUleii Of d lmi oi ült ZoaiUt Mu di M Diiu dig ndngMlie mloa rbUjettoi ra d 1 H Tphiigla lege nMm nielit in i fl Ilclliatoli Spoor t Eilr U plMnnl be i i H0TTERDA1 30UD ii nm B 8 83 8 40 I S5 0 1 39 8 68 149 l I f 8 8 i 11 18 88 18 84 11 80 11 87 0 88 40 7 M 18 18 1U5 10 1 10 11 I0 3 10 4 6 40 7 4 09 11 64 U 0 18 84 1 05 o 8 11 oO 3 lO O 10 17 rmlUUot Of lu loo i ku lot pnknl ri B ll 4 li 1 X Hll ptl ll ll io Coawio J P OOUDA bKN HaAO vwo vonk 18 1 1 08 1 06 l U 3 46 4 18 4 55 5 86 F 4B 0 15 7 17 f 1 18 M 1 1 89 n 18 t r V V 1 18 tf 6 88 r o V ff 18 45 1 30 1 48 8 41 4 16 4 46 5 87 5 66 8 15 48 7 46 10 1911 15 1118 11 80 11 1 ll t 10 46 11 46 It 9 88 9 67 B 6 10 88 0 I t i t l i i i E EiSE E E sEEEE =a = i = a = 7 E OM 10T8 om 1 7 18 i3 1 737 ï 3 14 8 87 4 87 6 08 l 00 JiJi 6 10 3 9 88 iO 86 10 4 i r i8 oi i8 ri r 6 4 38 57 06 5 1 1 l il Z 8 40 S8 M8 7 18 8 48 10 18 W m l l8 1 18 i 8 6 60 04 8 83 40 7 3 59 U 18 11 31 T B t 0 10 19 8 8 1 8 5 8 10 14 10 51 9 19 10 00 10 84 t f 10 64 IK 68 8 14 u j 7 37 9 49 é Üi 7 H lil 9 7 lo U T 18 Ï iV6 i o7 3 7 8 6 4 4 UO 7 1 7 8 6 8 1 11 10 87 8 66 7 68 3 81 8 49 9 80 10 16 10 38 11 18 lt O 1 37 S 08 8 S0 8 69 4 48 6 38 1 1 7 63 10 38 11 65 18 87 4 t 7 8 10 46 1 86 4 3 7 37 la de Vragea de Ttjd Tan Oct geelt de I licer Mondt ntt ecu overzicht van deze antwoorden Hij rcBUmeert de opmerkingen waartoe de aanwezigheid van meisjeH op de jongenH H B 8 aanleijiug gee t al volgt lo Het gedrag en de viyt der meisje ijn evengoed of beter dan van de jongens een enkele directeur klaagt over grootere bobtjclachtigheid van de meisjes De vorderingen zijn in de wis enuatanrkondige vakken minder in de letterkundige vakken evengoed ol beter dan de jongens Herhaaldelgk vindt men hierop gewezen on deze uitkomst strookt ten volle met myn eigen ervaring gedurende de jaren 18H2 1891 Natuurlijk zijn er enkele uitzonderingen maar een leit zeker van belang bfl het vraagstuk der coêducatie dat voor vele meisjes de wis en natuurkundige lessen al apoedig te zwaar worden 2o De grooto meerderheid der directeuren meent dat de aanwezigheid der meisjes een goeden invloed heeft op gedrag en viyt der jongens minder ruw beschaafder toon eu netter vormen terwyi de meisjes minder nuffig en coquet z8n De minderheid der directeuren meent dat de aanwezigheid der meisjes geen of weinig invloed heeft lo Klachten omtrent den omgang van Jongens en meisjes in de school zijn door eenen veertig directeuren nimmer ontvangen een enkele voegt er bij ook van de buitenwereld niet vier directeuren ontvingen klachten nl één directeur beantwoordt de vraag aldus een door coquetterie der vrouwelijke leerlinge klachten van de ouders bereikten miJ nimmer No 2 antwoordt ja I No 3 éénmaal liet meisje stond als wild bekend en No 4 bij hooge uitzondering ICen enkele directeur liet de vraag door korte ervaring onbeantwoord Verder blijkt dat op enkele uitzonderingen na alle directeuren voor de toelating van meisjes zp Hot resultaat van dit onderzoek heeft er toe geleid dat ook de H B 8 te Breda voor meisjes werd opengesteld Het gerechtshof te Amsterdam zal op 21 November de behandeling in hoogor beroep van de zaak Uaas Van Hall aanvangen Do betooging voor leerplicht Zondag in Den Haag gehouden was zeer druk bezocht Een 6 tal verecnigingon waren vertegenwoordigd De voorzitter de heer Siebolts wees op t belling van soortgelliken maatregel en deed nitkoraon dat de hier aanwezigen 750ü georganiseerde arbeiders vertegenwoordigden Verschillende sprekers voerden het woord Do heor A H Ocrhard wees op don leerplicht als recht der kinderen De heer Ketelaar zette de noodzakcHikhcid van leerplicht uiteen terwijl do heer Bergmeijer do lichamelijke verzorging besprak Nadat de heer Kortnyn nog op t belang van algemeen kiesrecht had gewezen werd ton slotte de volgende motie aangenomen De openbare vergadering vertegenwoordigende eou zeer aanzienlijk deel des Nederlandschen volk bijeengeroepen door 20 Haagsche veroenigingen van niteenloopendc richting en gehouden den Icn October 1899 in Den Haag preekt als haar oordeel uit Bottordam Boun Rotlerdiim D P Buttenlam M 4 45 Oapolle 65 HLuwetkwl 5 04 MoordnoM ll 7 16 11 10 6 46 1 6 06 14 8 10 8 1 M Allm l on 8 U n mtn botolm M 7 85 8 09 8 41 B H 7 7 8 63 t 7 4 08 9 14 o 8 07 86 8 19 9 3 Qoad i Bnliui D Moi rli p lle 8o t nneor ird Voorburg Hm Uut S 4t 06 1 06 7 80 7 46 8 VoortlMg o iorm g 01 wnb Mo 18 9 01 5 80 84 7 60 8 18 6 35 6 48 08 7 ooudi Oudiw Wotrd UIimU WrWllw Uudav Uoudi dat een voldoende verstandelijke ontwik van candidaten voor ridderorden voorlegde krabde de vorst zich zorgvol het doorluchtigehoofd want orden waren niet meer voorhanden en geld om ze te laten maken nogveel minder zelfs de mooie perkamentendiploma s waren geheel op Wat te doen Daar kwam een der heeren van zgn gevolg op een lumineus denkbeeld dat ook onmiddeliyk uitgevoerd werd De secretaris van den vorst gal eenvoudig bons uit met de vermelding goed voor een Danilo orde van de zooveelste klasse uitstekend Maar nu beweren booze tongen dat ongeveer hetzelfde gebeurd is hg het vorig bezoek van vorst Nikita aan Konstantinopel nu negen jaar geleden en dat die bons nu nog niet ingewisseld hebben kunnen worden Zoo arm als hg is zoo slim is hy ook Te Konstantinopel bewoonde hy een villa aan den Bosporus welke hem door den aul an ten geschenke was gegeven in plaats van dat hy Merassimkiosk betrok waar ook de keizer van Dnitschland tgdens zgn verbiyf te Konstantinopel heeft gewoond en die tot zijn beschikking gesteld was En waaróm gaf hy de voorkeur aan d eenvoudige villa Üüven het prachtige gebouw by Yildizkiosk Misschien omdat hg zich er niet op zyn gemak gevoeld zou hebben O neen om ge heel andere redenen Hg kende de vrggevigheid van zgn keizeriyken gastheer en wist zeker dat als hy er op stond in zgn villa te wonen deze op last en op kosten van den sultan opnieuw gemeubileerd en gedecoreerd zou worden En hg had zich niet bedrogen De nieuwe inrichting van de villa moet 8000 Tnrksche ponden gekost hebben en alles blgft nu natuuriyk het eigendom van vorst Nikita Haastig eten eten van te warme spgzen eu vooral onvoldoend kauwen zgn de oorzaken van maagkwalen die door een weinig zorgvuldigheid en het gebruik van ons gezond verstand vermeden kunnen worden Ëen groote fout is het gebruik van te warme spgzen en dranken Gevaarlijke en niet zelden ongeneeslgke ziekten zyn er het gevolg van Vele menschen willen thee of koffie slechts heet drinken De soep moet heet zyn anders smaakt ze hun niet Veroorzaakt de gloeiende drank hun dan pgn aan tong of gehemelte dan wordt hy snel naar binnen geslikt Sommige menschen drinken hun koffie zó6 heet dat de tranen hun er van in de oogcn komen Slokdarm en maagwand worden daardoor als t ware verbrand en geraken langzaam maar zeker in een toestand van verslapping en ontsteking die de gevaartgkste gevolgen na zich sleept Vooral in den winter als het koud is is het gewoonlgk de heete soep die het meeste onheil aanricht Niet minder nadeelig is het onvoldoende kauwen Over t algemeen wordt nog veel te weinig gewicht aan een behooriyk kauwen der spgzen gehecht En toch is dit een hoofdvoorwaarde voor een goode gezondheid en het bereiken van oen hoogen ouderdom 0 11 10 80 8 t8 9 68 10 08 P 10 15 10 88 9 38 16 88 7 46 5 86 5 85 17 87 6 34 41 47 4 05 4 40 4 60 4 67 5 e4 4 14 6 10 10 4 8 13 S 80 5 46 Lili 10 40 H U 10 01 10 9 10 87 10 89 10 44 7 69 8 80 8 9 9 13 8 11 r 888 8 86 e 8 41 8 48 8 t 40 E 1 00 1107 11 44 Het kauwen moet zonder haast en zorgvuldig geschieden De spgzen moeten in behoorlgk fijn verdeelden toestand met het speeksel vermengd zonder de minste moeiiykheid door don slokdarm gigden Vele menschen verslinden letterlgk de spyzen 36 7 n 8 16 8 88 9 18 9 46 1 1 H O 1 J6 I o m A it 810 7 15 8 10 9 46 A W 5 49 8 0 M 8 80 3 60 9 30 10 00 11 30 1 1 1 40 Anu 4 o 1 8 35 7 80 8 85 f OO V 1 V 7 7 M8 09 9 34 10 18 10 4 18 61 1 M 1 83 4 17 4 88 6 47 7 6 8 14 9 U 11 10 Vmoll O O U U A i M 8 T 3 R D A M i ud 9 8 09 8 18 9 83 10 10 10 57 H O 1 08 8 3 88 4 O 6 03 35 8 1 1 86 9 98 9 3 10 63 imtW 8 01 8 63 9 09 10 10 l 11 4 67 6 60 8 68 9 0010 0 1 0 1010 O 1 46 kmM 8 1 9 01 9 3 10 5 IM 1 8 06 9 131 3 10 88 10 3 H8 00 zonder dat het gebit ze vooraf voor opneming in de maag geschikt gemaakt heeft zoodat de maag niet in staat is het voedsel op behooriyke wgze te verwerken en voor het lichaam dienstbaar te maken Daar de maag niet in staat is het voedsel in kleinere stukken te verdeden moet zj de groote brokken zóó lang herbergen tot het aan het maagsap gelukt is ze te doorweekcn en zóó te veranderen dat hun opzniging in de dieper gelegen doelen van het spgsverteringskanaal mogelgk geworden is Het is gemakkeiyk te begrijpen dat daardoor gedurende dien tgd een gevoel van volheid onwelzgn drukking in de maag hootdpgn enz ontstaat De mensch lydt dan aan stoornis der spijsvertering alleen veroorzackt door de onverstandige wyze van eten en kan slechts din zich weer wel en frisch gevoelen als de maag weer leeg en gereinigd is Het herhaaldelgk voorkomen van deze onpasseiykheden waarbg zooals de volksmond zich zeer juist uitdrukt het eten als een steen I in de maag ligt heeft het ontstaan van chronische maagziekten tengevolge Naar aanleiding van herhaalde aanbiedingen zoowel van Hollandere als van vreemdelingen die zich bereid verklaren als vrywilligers dienst te nemen in het leger der Boeren deelt de consul generaal der ZuidAfrikaansche Republiek te Amsterdam mede dat geen vrgwilligers m Europa worden aangeworven en ook geene vergoeding van reiskosten wordt uitbetaald aan hen die zonder aangeworven te zyn zonden willen vertrekken STADSNIEUWS GOUDA 4 October 1899 Bg den huishoudeiyken schietwedstrgd der Bcherpschnttersvereeniging Rotterdam gehouden op hare banen in den Prins Alexanderpolder te Oud Kralingen van den 27en September len October behaalde de heer C M van Wgngaarden alhier in de 2e categorie 150 meters den 8sten prgs Aan het verslag van den toestand dergemeente Gouda over 1898 ontleenen wynog het volgende Museum van Oudheden De Commissie voor het Stcdelgk Museum van Oudheden deelt omtrent den toestand daarvan in het jaar 1898 het volgende mede Onder de zaken die hetzg door schonking van bolangstolleBdcn hetzg door aankoop aan het Museum ten deel vielen behooren te worden vermeld Een wapenschild van de familie de Lange van Wgngaarden Een plattegrond van Gouda Twee stadsgezichten van Gouda Haven en Waag Een koperen plaat waarin een wapen gegraveerd vermoedelgk in vroegeren tgd gebruikt als vorm bg do vervaardiging van aarden vaatwerk Een gzeron vnurplaat Een gravure van H Bary portret van den admiraal van Ghent Eene gravure van Corn de Visacher portret van Magdalena Moons Denzelfden portret van Franciscus Valdez j o Roh Junius Amalia van Solms Gellius de Bonma Lieve v Coppenol Joh Maur v Nassttu B Joh de Paep P Scriverins Joost V d Vondel j Jac Westerbaen voorstellende den H Bavo Het Museum ontving verder het portret van H M de Koningin het welgelgkend portret van den heer Mr A A van Bergen IJzendoorn in leven Burgemeester van Gouda in Igst den beknopten catalogus van de schilderyen en beeldhouwwerken van het Koninklgk Kabinet Mauritshuis te s Gravenhage de médaille geslagen ter herinnering aan de Inhuldiging van H M de Koningin Wilhelmina in 1898 waarvan aan de 12 beste leerlmgen van iedere lagere school een exemplaar werd uitgereikt drie antieke gezelschapsspellen en eene korte ende beknopte catechisatie over den Heydelbergsehe catechismus door Antonins van Oostrum predikant tot Dordrecht Ingevolge het verlangen van wglen Mevr de Wed van Bergen IJzendoorn Eveklnk Busgera werd voorts in het Museum gedeponeerd een zeer fraai getydenboek geschreven op perkament met gekleurde penteekeningen afkomstig uit de nalatenschap van den heer Mr A A van Bergen IJzendoorn Uit deze nalatenschap werden vele werken op Gouda betrekking hebbende die deel hadden uitgemaakt van de bibliotheek des overledene ten geschenke gegeven aan bet MDseum en de Librye aan welker Commissien de keuze en verdeeling waren overgelaten De regeling dezer aangelegenheid had In onderUng overleg plaata Het Museum werd bezocht door 481 vreemdelingen waarvan 314 den gewonen entréeprgs van 25 cents betaalden en 167 tegen voldoening van den verlaagden prys van 10 cents op eenige feestdagen toegang verkregen In het jaar te voren bedroeg het aantal bezoekers 442 In de uitgaven ten behoeve van het Museum werd uit de Gemeentekas bggedragen voor f 3 24 31i Armwezen De toestand van het armwezen was ook dit jaar weder gunstig Het getal bedeelden was bgna geiyk aan dat van t jaar te voren De gezondheidstoestand was gunstig Wordt vervolgd NreowKBKEKK a d IJssBL Gisterenmiddag is alhier een boerenhofstede geheel afgebrand LüKKKKKERK C Tukker kwam Maandag als boerenknecht alhier in dienst Gisterenmorgen voer hg met eene schouw mest het land in Toen hy wat lang uitbleef gmg men kyken men vond zgn lyk naast de schouw BBBKESWoirDB Mojuffrouw N A M Van Altena onderwgzoros aan de o 1 school alhier is in gelgke betrekking benoemd aan de rgkswerkinrichting te Leiden Reeowuk In de j l gehouden vergadering van de Coöperatieve Landbouwersvereeniging alhier zyn de periodiek altredende bestuursleden de hoeren J v d Heuvel secretaris en L van Leeuwen 2do voorzitter herkozen Verder werd besloten in de maand October wederom eene aanbesteding te houden van lynkoekon De postbode A De Gans mocht dezer dagen het genoegen smaken een zevenjarig meisje dat te water was geraakt van den dood te redden en aan hare verschrikte onder terug te bezorgen Zkveshuizen Eergisteravond zgn de luenbclmakerg van K en de bakkerg van B alhier een prooi der vlammen geworden Alles was verzekerd OeDEKKBHK a d UsEL Bedankt voor het beroep bg de Ned Herv Kerk te Rouveen door E J Homoet alhier Rechtszaken Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werden gisteren o n veroordeeld A K 17 jaar huisknecht te Gravenhage wegens verduistering van een rgwiel te Gouda tot 1 maand gevangenisstraf Voorts stond terecht voor het stelen van tamme ecoden Voor dit misdryf stond terecht de l9 jarige boerenarbeider W D uit Stolwgk Den 2 Juli van dit jaar had hg uit een sloot onder Gonderak eenige jonge eenden opgepakt die in een zak gedaan en medegenomen naar huis Bekl zeide gemeend te hebben dat het z n eigen eenden waren Ze zwommen een eindje van z n woning zeide hy Is de woning van Van Vliet den bestolene dan dicht bij jou woning gelegen f vroeg de president Ia meneer een endje der van af Vgf minuten f Ne krappios een half uurtje 1 Een kennis die voorby gekomen was juist toen bekl de eenden in den zak gedaan Imd had bekl naardeherkomst gevraagd 1 had toen gezegd Denk ie dat ik ze gestolen hcbl en was daarop hard weggeloopen Ja een tree of vier zeide bekl Do getuige zeide dat het veel verder was waarop bekl toegaf dat het wel een trqntje wgjes kon wezen Van Vliet bleek later de eenden ten huize van B teruggehaald te hebben en toen aan B te hebben getoond dat zg gemerkt waren Daar deze getuige inmiddels was overleden kon het wettig en overtuigend bewy in deze zaak volgens het O M niet worden geleverd en werd voor D vryspraak gereqnircerd waartegen hg niets zeide in te brengen te hebben 361 Staats loteriJ 8e KlaiM Trekking van Wuenailiig 4 Uetolior No 1U69 6000 No 8830 000 No 106 580 8803 13178 14 71 en 1881 ieder 1000 No 781 8934 7171 8888 9J 6 9 17 l m 1 17 18748 en 1 91 ie l r 4 ONo SOir 8649 835 07 en 7 80 ieder OO No 5 190 8987 7439 9837 3890 16 1S 16480 11884 on 19994 ieder 100 Frynn vtn 70 1 845 4448 1 8884 ItOOt 14764 1779870 85 9 63 8708 8788 78 14986 1786S 183 871 5 8C 3834 lUil 16072 7 817 776 4610 91 918 16 16 78 1 0 6 80 91 8 98 4 18 08 16 M 6 4 804 47 3 896 9 1 378 16483 18179 448 47 83 983 9985 18498 8 18418 68 t 89 7 4801 7926 39 18531 15794 18 784 3038 4998 9736 19801 16833 47 833 31M 4 90 97 1776 67 ISUS 4 3 6019 7403 8809 98 16033 16701 99 3 49 6131 19 9 18916 94 69 909 3341 tt 8 99 13010 16133 9 1009 9610 6648 79 990 9 81 99 10 81 6810 7608 10019 1816 93 1909 54 85 U 4 J 10141 13617 16899 19186 67 6761 78 3 10tl4 1SS06 18488 19401 llïO 3843 9646 79 9 61 18603 33 61 44 133 7 01 98 13718 1 10 1967 t4 0 71 40 107 il 13863 SO 197J9 1899 879 149 4 1U4 13l 7 9 19889 131 3996 63 7303 n 9 14131 18799 80094 1638 4049 t 43 71 61 11147 14983 1 907 8019i 1 00 4110 93 8 I69 11608 14333 68 80381 171t 4980 S3 8199 99 91 1 308 6 1 08 6 46 49 tUO 14191 17385 80538 IS 99 416 83 43 14 tl 88 80 D8 58 4389 60e 3393 USSa 1 1 17403 63 1906 4439 17 8433 9i 147 7 17681 90768 9069 49 96 850 11954 r 8 177 aossfl Nieuwe Paraphiies voor Dames en Heeren A van OS Az Md Taillear Kleiweg E 73 73 i GOUDA t i leithoim u tl ISeurs van liuslerdaia 8 OOTOBE Vihr Slothr SI 98 93 93 lOOV 88 83 83 84 a i NlDni uiu Uert Ned W S 8 81 duo ilito iliic 3 93 diw dito ilito 3 HallSjB UU Gaull 1831 98 4 ITALIB InMhr Tiog 18 8 81 6 OomiKli Obl in papier 1868 5 dito in i lver lsn8 6 POEIOOU Olil mol coupon 8 dito tiolii l 8 98 101 67 99 100 34 90 91 99 11 436 65 108 901 64 96 HuiullD Obl Uinoenl 1894 4 65 duo Guoona 1880 4 dilobnHolha lSS 4 dilo l g Hop 1889 90 4 d lo in KOud leen 1888 6 dito dito dtto 1884 6 S7 188 UO 90 114 10 984 8851 T 66 161V 91 SpaHJS Purpet hulil 1881 4 Tomnaiy aspr Cunv leen 1890 4 Ge leeniog seiio D Goc leenin Mr e C ZuiDAra Ben V oblg 1898 5 Miiico ÜIjI Buil Sell 1890 6 VlKtluili 01 1 4 odbop 1881 A lT iniM Obligalien 1896 3 OTT DAM Steil leen 1894 3 Kio N Afr U ndelii aanit Araitlil Tab Hg CerliBralou DelidlaaUebappti dilo Am Hvpolbeekb pnndbr 4 OultrMÖ der Vor tenl aand a Gr Hypoihoekb paudbr 4 Nederlandai be Itaiik aand i Ned Handelmaatuih ilito I N W U Pao Hyp b pandbr 3 Bott Hypotheekb pandi r 4i ülr Hyiralheokb dito 4V Oovrivs O mt Hong bank aand ROBL Hypotbeokbaok pandb 6 Ahuuka Kqiit hypoth pau Ib 4 Ual L Fr Litn erl NlD Uoll IJ Spoorw Mg aand U j tol Kip T 81 Sp aand Ned Idd Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dilo dito 1691 duo 5 iTauilSpoor 1887 89 A ICold 3 98 100 100 I 114 141 58 106 74 nid Ital 8p my A H obl 3 Poi Waraohau Wsenen aand BII8L Gr Ruil Spv Hg obl 4 BaltiHha dito aam Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aaud 5 Knnk Cfa Aiow 8p kap opl 4 dito diU oblig 4 AxiiaA Onn Pae Sp HiJ olil 5 Cb c k Nortb W pr 0 r aand dito dito Win Bt I oter ob 7 Dentor fc Bio Gr Spm eert r a 1 IlllnoU Centra obl in gond 4 t Loui r tNakfi llüort r a nd Meiiro N Spir M lo hvp o 104 lehvi 37 i 4 1 8 I 0 W 108 108 100 117 117V 101 811 Miaa Kan a r 4pCt pref aand N ïorkOnlaaoltWeal aand 86 ji dlo Piinn Ohio ohlig Orrgoo Calif Ie bjrp lo gond 5 St Paul Hinn k Manit ob Uo Pao Hoof lijn obig 6 dito dito Lil 0 Ooi Ie hyp O 6 CuiaDa Oan South Oherl f aanlJ Vl O Hall kNa leh d e O Amiterd Omnibua Mij aand Bollord Tramwei Maala and KiD Sud Amitardam aand I Blad Boller lam aand 3 B W SUd Antwerpen 1887 8 Slul Bruiiel 1836 8 l liaxs Theiaa Begullr Oeaelach 4 0 mn StaaUleeoig 1860 6 K K Ooat B Cr l880 3 Sp4SJ 3U I Madrid 8 1668 SlD Vr Ui Ar poel eert Ontvangen de Nouveauté s in GOLFCAPES Drapde Paris en Velveteens n SAMSOM KantoDgerecht te Gouda Zitting van Woensdag 4 October Do volgende personen zgn veroordeeld wegens Overtreding Strafwet J V d M te Moercapelle tot f 3 of l dagen h Overtreding Provinciaal Reglement W J te Bodegraven tot f 3 of 1 dag h A U te Gouda vrggesproken A B te Zegwaart tot f 1 of 1 dag h H C V L te Uouda tot f 3 of 1 dag h A V D te Waddingsveon tot f 2 of 1 dag h Overtreding Politie Verordening te Gouda A M S en P M te Üouda A f L to Bodegraven ieder tot f 1 of 1 dag h V A V 1 O V T ü S A l S F H h M v H H l 0 l M J V d V en K O v d V allen te Gouda ieder tot f 0 50 of 1 dag h V d W te Gouda tot f 1 of 2 dagen h T A K te Rotterdam tot 13 of 4 dagon h J N te Gouda tot f 2 of dag h Openbare dronkenschap J te Gottderak H te Gouda A J te Kcouwgk G M S zwervende ieder tot f 1 of 2 dagen h J B te Gouda tot f 5 of 3 dagen h J V D zwervende tot f ti of i dagen h Openbare dronkenschap 3e herhaling D M G te Gouda tot 2 weken h li 1 G te l eenwyk en J 8 te Gouda ieder tot f2 of 2 dagen h J S to Gouda tot f 5 of 3 dagen h VKRSCHKIDKNHEID Vrydagavond kwam te den Holder van don nanlegstoiger der boot die op Amstordom vaart een groontowitgeu van don grocntcnboor v Os Hy zou juist do brug ovorrgdeu toon het lemoen van den wagen uitpikte en het paard met het lemoen achter zich door liep Do wagen met i kinderen er in ging te wator de koetsier was byIgds van den bok gesprongen In een oogwenk sprongen eenige personen te water Een gelukte het 2 kinderen to pakken eu hem wórd oen touw toegeworpen dat hy in zyn mond nam en zou werd hy naar den kant getrokken Een kind is er zelf uitgekomen maar toon bleek het dat er nog een kind moest wezen Dezelfde persoon die de twoe eerste redde dook toen weer on het mocht hem gelukken het kind te grypen dat zich in zgn angst aan den wagen had vast gehouden Meer dood dar levend werd het in het geheelonthoudersgebouw gebracht waar het weer bggebracht kon worden Tc Kopenhagen is een dnnii uit Tromsll luiiigekoraen een mevrouw Alina Kjcidseth weduwe van een redacteur dio oen weddeiis lui heeft aangegaan 0111 te voet oen reis Ie hieii naar l aigs en zonder geld mee to nomen maar onderweg te wjiiiion door voordrachten enz wat zg iioodig hooft Deii l ien Augustus verliet zy Gothenburg zy heeft nu verscheidene dagen te Kopenhagen doorgebracht zy is 30 jaar oud en is vost overtuigd dat zg haar ihiel znl bereiken Wel is waar beeft zg nu en dan een minder pleiziorig avontuur gehuil onderweg niuar zy is niet hooi bang en hooft zelfs reeds eenmaal toen zy verdwaalde in een bosch geslapen De weddenschap gaat om 500 1 kroni n f 33IK ADVERTBNTIEN Heden overleed te Tkkwoi mk bg Deventer onze lieve Vader en Grootvader do Hoer L H 1 BE 3KIN J Wed H BEI KING VA Vkk h V BKl KING Etinüje Kennimjeving Café YREDEBEST Donderdagavond 5 October EGHr Pilscüci Bier Bflrg rllclies llnOlitus Hilsen Zenuwen Maafiflijdors vordt Bit ovartaiging als een werkelijke hulp in daa nood het boek nbefolen Na onbrangsk van ndrea per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boakh Zaltbommel