Goudsche Courant, vrijdag 6 oktober 1899

Vrijdag 6 October 1899 No 8010 Vrijwillige Terkooping ÏÖENS VKBTEEK Opeabare 38ste Jaargang m mm mmm Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken fan eci e ia rolle crkint zUndt daar een Petrolrumniator EEN BOUWTERREIN r ii yiJF nanccngebouwdo IS en EEVEN e4reven reicrnoB Ka M De üitguve ezer Courant g esehiedt dag el ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V 1 T F CENTEN ï TelcfoM II M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer Hl Centen Groote letters woitlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd tQoedkoo pate en goliedst adreB voor Vervoer van Inlioedel oowel Unnen ala buiten da stad met gealoten wageua OR A VESTE UN Oude Gouwe AlUi leordt tegen Tmntport mshad venektrd EUiz alles aan Ikanilcr op liet dorp te Krlmnen aau de Lek en samen groot 11 Aren OS Centiaren g bü inzet afslag en combination J L op WOKNHDAOEN 18 en 25 IBEmf OO I OBER 1H99 voorm 10 nuf in het SoeieieUiigebouui aldaar ten over staan van don Notaris A 1 dk MOOIJ te Lekkerkcrk die evenals de verkoopcr de Heer A HOHSMAN te Krimpen aan de Irfk Iladerc inlicbtingen geelt Te aanvaarden 1 December 1899 of looveal vroeger als njot den verkooper wordt over cengokomen INHDDELS Urr DE HAND TE KOOF TE HüUBl TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres FUIWEELEN SINHKI 122 TAN ÜA int E CASsno Turfmarkt 171 Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VR1 JDAG8 van 1 tot nnr ZONDAGS geen spreekuur A SLEGT b T i U ioh aan tot het leteren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood ia eent de KM NIEUWE HAVMN 28 V Bekrodnè op de Intarnationale Teng öonatelling van Uakkery Maalderij en Kookkunst to ê Gravenluigt met een diploma Vernld Zilveren titdaille ft P ü IKE OUDfe 3 45 SCHIKDAMMEH GEHEVEE N lOHlTJA I VerkrilRbur liiji PEETERS z AU büwyi v n eohtliuiil ii oubet en kurk itaitila voor im vao den mum titir Kirmi P HOPPE EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Direotour H BUR0KB9 DEVENTER 87 50 90 110 185 145 185 145 160 155 180 EN op Gouda Model j zonder rem on schermen f Model A met Model A Model AA Model AAA LUXE RLIWIEL GEWONE AOATÈNES LUXE ACATk NK P 8 DAMES KETTINC4RI rWIEL alle prijzen I 5 hooger VerlegcDmordijor J C BÏRDITIR HU Iwtt oMohnUlirM m I 1 imkkilykMa po mldiW vooc B m mi tiiToor l l inM nlClmlOT lio i ttH lid AppnniurvtnC M Hlllirfce mFj wlla BMlII Slr 14 Men lelti fpti Hl op Mlun f brlekiiti rk Vrwigt Uwen Bottclaar PlllMA SMITS STOUT iilt Ie Bierbrouwerij lc 3 Iloefljzers BIIEDA Het mee t makelijke Het mee t voedzame Het meest verwerkende Bestellingen worden aangenomen bij onzen Vertegenwoordiger den Heer HKNRI DUIJNSTKF Markt Indien gy niet wilt hoesteü g braikt de allerwege bekroonde ea wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract mmH mt de Koninklijke StoomfaUriek Dp Honingbloem van H X VAl € IIAll4 Co l cnllaa f IlollevTdiwrs SCHAIK SCHAIK 80HAIK SOHAJK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN TAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN ft Co 8 Meliauthe i hot beett middel lor wereld Co s Mellanthe ftminost Kinkhocit Co s Meli ntbe RHwest zoowül oud als jong Co s Mellanthe imin in goon huinsezin ontbreken CO S Mellanthe tnat ¥ oorUluren l onder SdioikiiiMlifi toeziohL Co 9 Mellanthe liolnt onlierroopelijk Go s Mellanthe bekroond m t kore li iIoina 8 Co s Meliauthe is bekroond met Goud Co B Mellanthe m bekroond mot Zilver Sc Co s Mellanthe is vorkrüxbAHr in flikcons van 0 CU lO CU en f I bü Firma WOLVF 6 Co Westhaven 193 Uuda D MIKBIBS Kleiweg E 100 Gouda E U VAK MILÜ VeersUl B 126 te iouda A BOUMAN Moordréclu J Th TORKKN Bi i p B V WIJK Oudncalrr M KOLKMAN Waddmmeei n IIOLLMAN Bodegraven PINKSB Nieamrkerh a d IJlel W 1 VA DAM Haaitrechl A N vakZESSEN ScliOonhoMn r JAASLIJESCÜE TESLOTIIIO SË BIJ GELEOENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP VVOENSDAü 180CT0BER en op VRIJDAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bij plaatsing der Loten zal de Isto Prijs bestaan in cone COMPLEETE BESPANNINO do andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTEN zijn verkrijgbaar togeo f i liel Lot bij A BKII üMAfM en Zn LAN E TIENDEWËG GebrS StollAverck a Chocolade en Cacao Delmatige door de nieuwst uitvindiiig Mi p maitiiiiaal gotilod verbeterd hbrleatle a uitsluitend gnbnük van lijna on fijnste grond lolToi Rarnndoerei ien vorbnidter van Stollwerck s Chocolade e Cacao o n anbevelenawaardig fsbrikwit nauwtouuB beantwoordu le aan don inhoud der resp Klilotten Dt iraia bi iiolde 7 BreTets als HoneTcraacler 44 Eoro Dlplomas gouden enz Medailles een bewija m uitmuntend njn bbrika t Keeds 18J4 s l retf do Accademie national do Parts Nou Tou déwraon uns Hw lll d w premiere el e en oonBlderaUoli oe votrj xoellenU fkbrloatlon ds Ohooolat bonbon varies eta otö SlaUwerek fabrikaat is verkrijgbaar bij 1 a Conlikcura Banketbakkers enz Ganeraalvsrtegenwoordifter oor Nederland Julias HatteDBlodt jünsterdam Kalverstraat 103 SS Patent H StoUen kÏJ Dtr tntur Brinltl 6l Rl i J i mmltn lul mlm m Wc Uên küiiFi tfif w e s a achaffim H StiUUN mr nu uut Jirtct ntiv Klotm Hunhëmiluriiaii t Mm r Pi ttl l MlMiMniidJ ai rtto i A mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊmmmmmmmm CEE BETER adres voor alle soorten SfIHOEXWERK als htt IHoordhrakiiLsch Sdmeii eii Laarzeninajaziji Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten Hnren IMmenen Kiftd WIKTEUPANTOtreUI Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën on aiuigeraeten werk H J VAN SCHALEN Behiiifger en Stoffeerder Lijnge Groenendaal I 108 Voorhanden een grootc sorteering Behangselpaplereu f AFïjTiir C ordJórLeto£fezx ZEIL EN LINOLEUMS Nieuw ouovertroften rof Dr I ioborg welliekend iUIOW SSACBT ILIXlB Alleen echt luct Fabriekimerli tot vourtFd arende radicale en zekere genezing taq alle zelfa de meest hardnekkige zenuwniekte if Tooral ontaiaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd To Ule genezing van elke zwakte Bleek incht Bebaowdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte Bpyerertering Onrennogen Tmpotenz Pollatione enz Uit Toerige proepectcBsen Jrijipcr ieBoh fl l 11 fl 3 dubbel fleach Centra l Dop6t Mnttb v d VeRto Zaltliomnml Donöta M CJébiin lo AraBtonlam V ilappel a GrnvyiiUago J alinmniis do Jon J Can Uotterdam Iff Co fioutia n bii alle drogisten Paiii Expellcr Dratig jau vordt dit middel met Temssend aaccus all pijnfltilleiido inwrijving sngawead tegen Rheamatiok Jich t Ywiondl ieid pyn in den ITTÜÏTjl rug eaz Dit bö lv 4 proefdo o C 5 Hiiismid lfc riel vitrdientdanl y ook iedere Tflrtrouwen Men lottp op het fabriektjinorlc Anker Adfi i5 75o 9a50c defl in de meeste afwthokon Te Amsterdam bu Ulofh CIc ban van Tuyfl on Saodora 3ir gl t gii iiiitttrbflm Een ware Schat Toor de oDgelnkkige 8lachto£EÏBra der Zelfbevlekking Onanie en gehe me litepatüngen ia liet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG Hollandache nitgave met 27 aib Prgs 2 gulden Ieder die aan de veraobrikkelgke gevolgen vau deze onden d Ijdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks dnitond van een zekeren dood Te verkrjgen bü hstVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkl 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegela en in eiken boeShandel in Holland 5 = Gecombineerde NATUUR eENEESlNRJCBTINff door planten kruiden ozon water licht iucllt enz Hizondere behandeling va n zennwziekten verzwakkingen als gevolg van lobbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en ruglijden ileekzucht SMMIHden sleclite Moediinengint ziektea der stofwiaseliur bontiUden rheunuliBmas Isschias vlechten en huidiiektcn Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prosfectu op aanvrage ratiS en niM SanatoriumArentsburgli VOOHBIilUi bij I en H uig aim de tieestbrug GoüDA Djukvan A BRINKMAN Zx Biiitenlandscli Overzicht Do landdrost van Boshol hot district van den Oranje Vrijstaat dat grenst ahn het district Kimberley Orinqnaland West seint de gewichtige tijding dat de Engelsche troepen de grens overtrokken zijn Wordt dat bericht bevestigd dan zjjn de vjjandelpheden dus begonnen door de Engelschen en van een zijde waar men t niet verwachtte immers het gevaar scheen veel grooter te zijn dat do aanzienlijke troepenmacht beiderzijds bijeengebracht in den noordwesthoek van Natal bij de historische Laings nek en Majoeba onwiUekenrig aanleiding zon geven tot een botsing Men mag zich nu afvragen wat de bedoeling der Engelschen is nu zij de vjjandeIpheden openen aan de oostgrens van den Oranje Vrijstaat Deze streek is grootendeels vlak land en de Engelschen hebben hier dns niet de groote nadeelen te duchten die hnn elders wachten tengovolge van hot verbrokkelde terrein en de vechtmanier der TBoeren Is het hnn doel een snellen marsch te maken naar het betrekkelp dichtbjgelegen Bloemiontein misschien zells dwars door het noordwestelijke deel van den Vrijstaat op Pretoria aan te rukken f 01 is het hun alleen om een afleiding te doen met het oog op do bedreigde punten elders daar toch naar t schijnt hnn legermaclit niet alleen ontoereikend is maar ook nog niet behoorlijk uitgerust kan zijn P WiJ zullen er spoedig meer van weten Een Dalziel bericht uit Pretoria meldt dat het antwoord van do Regeering der ZiA Republiek gereed is en verzonden zal worden na de ontvangst van de Engelsche telegrammen Bij het schorsen der zitting van de Volksraden zeide president Krnger dat de oorlog die Engeland de Republiek opdwingt onrechtvaardig is De president van den Volksraad Meyer verklaarde dat de strijd gaat om den w ngaard van Naboth Het passagiersvervoer op de spoorweglgnen naar Kaapstad on Natal is gestaakt de telegraaflijnen zijn doorgesneden Generaal Joubert is naar de grenzen van Natal vertrokken De burgerlpe beambten te Pretoria hebben bevel ontvangen zich gereed te honden voor den garnizoens den kamp en den patronille dienst De datnm van bijeenrooping van het Engelsche parlement is nog niet vastgesteld Herbert Gladstone de eerste whip van de libe FEVILLETOIM GedenksebrifleD van een Gelukioeker OF AMIBAL DE VONDELING Naar het Framch DOOR W NUTTER 3 3 En als I ouise hem de geheele geschiedenis verhaalde en alle omstandigheden meedeelde zou dan misschien de zoen niet afzien van het offer dat vereischt werd om hem een naam te geven Gewis als hij een zoon was een zoon in de ware beteekenis dan zou de moeder weldra haar afschuw voor den verleider op hem overgebracht hebben Maar een bondgenoot De bondgenoot zon gaarne een deel van de winst die de zaak afwierp afstaan De rechtgeaarde zoon zou den ontaarden vader van zich stooten maar de bondgenoot zou den bondgenoot in de winsten doen deelcn En dit spaarde hem bovendien de vernedering bij voortduring den berouwhebbende te speten Na op alle vragen van den jonkman geantwoord te hebben deed Martial op z n beurt allerlei vragen hoofdzakelijk het verleden van lïjn zoon betreffende ralen is druk bezig en zal waarschijnlijk beden sir Henry Campbell Banneniian raadplegen De correspondent vau de Daily Telegraph waarschuwt tegen de ongegronde geruchten van voorgenomeq aanvallen der Boeren Het Transvaal comité te Londen heeft van do Trausvaalsche regeering een antwoord ontvangen op de vraag of ziJ goen eigen voorstellen kon doen naar aanleiding van de rede van don hertog van Devonshiïo welke het comité geljk gemeld naar Pretoria heelt overgeseind omdat zij de ernstige begeerte van het Britsche kabinet verried om alsnog tot eene vredelievende regeling te geraken Do Trausvaalsche regeering verklaart geen voorstellen te kunnen doen na de manier waarop de Engelsche regecring Transvaal s voorstel betreffende het vijfjaarskiesrecht heeft verworpen na de intrekking door de Engelsche regeering van het voorstel betreffende de gemengde commissie en bovenal na de jongste nota s dier regeering waarin zij verklaarde zelve nieuwe voorstellen te zullen formnloeren Wil het Engelsche kabinet oprechtelgk eene vredelievende oplossing der geschillen gaat de Trausvaalsche régeering voort dan herhale het slechts zijn eigen voorstel nopens de gemengde commissie Dat zou de regeering van Transvaal beschouwen als een eervollen uitweg uit de crisis Uit Pretoria wordt aan de Tiines gemeld dat do verdaging van de beide Volksraden Maandag geschied is voor oiihepaalden tijd President Krnger hield eene siuitingsrede waarin hy zeide dat het losbreken van den oorlog zou te wjjten ziJn aan den legengeest die er gevaren is over andore landen maar ook aan den wensch der Boeren om zelfstandig te hiyven Krnger verklaarde onbevreesd te zijn al kwamen duizenden de republiek aanvallen want God zal ton slotte beslissen De duizenden kogels die Jameson s rooftocht medebracht deerden geen burger maar van den vjjand sneuvelden er ruim honderd Dat bewees hoo God die kogels richtte geiyk Hy het heelal bestuurt Lucas Meyer de voorzitter zoido Het is niet eene kwestie van kiesrecht waarom het gaat maar eene kwestie van roof Liever zon ik mgn leven verliezen dan myn land De Heer zal wellicht thans bepalen wanneer het uur der bevrijding voor de Boeren zal slaan Er is geen andere uitweg meer dan de oorlog Wolmarans zeide te hopen dat Transvaal geen conventie meer zal hebben als de Volksraad weder byeenkomt en dan vrö zal zün God heeft allicht Engeland bestemd als mid Raphael gevooUle m zijn hart geenerlei verplichting om zgn vader zijn ganschen levensloop mede te deelen in breede treaken schetste hij zijn lotgevallen en wederwaardigheden en verzweeg al datgene wat hij minder noodig oordeelde dat men vernam Maar hij verzw g niet den naam dien hij zoolang had gedragen dien van burggraat Raphael noch zyn betrekking met den baron de Maubert IaOUis zeide Martial toen zijn toon zweeg met gelijke hardnekkigheid heeft het lot mij vervolgd Het is mij altijd onmogelijk geweest het betere in mij de overhand te doen krijgen Altij t hebben de omstandigheden mij gewikkeld in zaken die ik verafschuwde mij gedwongen tot wat ik beneden mij achtte Maar thana zal ons beider leven een keer nemen Voor jou vooral is dat zeker Voor mij vader Ja Al ware het dat I Ouise de Basseterrc haar kind verloochende of dat ze reeds van al hare bezittingen afstand had gedaan dan nog hebt ge het in uw macht om rijk te zijn Hoe dan Hebt ge u zelf nooit afgevraagd hoe ge in d ize woning zijt gekomen Louts wendde het gelaat af Ta gaf hy ten antwoord toen de vraag herhaald werd het is tusschen de prinses en mij tot een verklaring gekomen En Ik heb berioten bij de eerste gelegenheid de beste deze oning te verlaten Ik begrijp deze primes niet Ik wu ni t in de positie van gunste de om de Boeren terug te brongen tot het geloof der Vaderen Engeland heeft alles geweigerd zelfs de scheidsrechtorijke uitspraak No zal God oordeelen Burger voerde aan Zooals Jericho viel zoo zullen de vöanden vau ons land vallen I Dr Jorissen is op de grens aangekomen om de Boeren met raad en daad by te staan geiyk weleer Generaal White te Kaapstad aangekomen gaat naar de Times vernoemt ten spoedigste door naar Natal met den generalen staf vermifedeiyk reeds gister Hy zou alsdan Zondag het opperbevel over de troepen in Natal overnemen Ittt Oostenrjjksche interim kabinet dat onder leiding van graaf Clary gevormd is wordt door do Duitscli vryzinuige pers in Oostenrijk met ecnige koelo terughoudendheid besproken De leden ervan zon naar de meening der Dnitsche bladen bekwame ambtenaren maar het zal de vraag zyn of zy opgewassen zullen wezen tegen de taak die hen wacht Dat werkeiyk de Keizer van dit Kabinet oen verzoening verwacht wordt door de Lemberger Slowo Polskic bevestigd Dit blad meldt dat by do jongste auiiientie u de Keizer d i vertegenwoordigers der rechterzyde ernstig heelt aangeraden al hun Invloed in hnn partyen aan te wenden opdat de verzoening tot stand zal komen Toen een der afgevaardigden zeide zich te zullen schikken naar s Keizers wil maar de oppositie togen de Regeering niet te kannen dwingen wendde do Vorst zich om en ieerde onmiddellijk naar zyn arbeidskahinet terug De Regeering zal reeds aanstonds gelegenheid vinden haar kracht to toonen Op het l ericht dat do taaiverordening zal worden opgeheven is in Bohème een fizechische beweging op t getouw gezet Te Pilsen hebben een paar duizend leden dor C zechische jongelingschap een optocht gehouden Ozechischo liederen zingend de huizen der Duitschers waren door de politie beschermd maar toch heeft men hier en daar gelegenheid gevonden de ruiten in te slaan Ten slotte neosten de troepen komen om de levonmakers uiteen te dryven Tegen zulke opstootjes kan slechts door krachtig optreden iets gedaan worden De vergadering der werkstakers teürcnsot heeft eon voorstel aangenomen strekkend om de scheidsrcchteriyke uitspraak by de regeering in te roepen ling hier blijven Al mijn hoogmoed komt in verzet tegen mijn schandelijke verhouding iHoe denkt ge dan te handelen tegenover prinses Ülympia vroeg Martial eenigszins teleurgesteld over de begrippen van zijn zoon Ik weet het nog niet Zij overlaadt mij met weldaden Het is eene vrouw als ik nog nimmer heb ontmoet Zij zegt mij dat zij mij liefheeft en op mijn wederliefde rekent Zij beschrjjft mij wat zi onder liefde verstond toen ze zestien Jaren oud was en hoc ze nimmer een ziel vond die haar begrijpen kon en dat ze toen haar geloof in haar ideaal verloor En dat ze in mi iemand gevonden hectt die haar voldoen kon en zoo al meer Kn wat geeft gij dan ten antwoord Niets Maar het ia toch noodtg dat ge een houding aanneemt een partij kiest Een houding aannemen Ik zal natuurtijk die houding aannemen die mijn hart mij voorschrijft I dat is duidelijk Hebt gij de prinses hef Wat verstaat gij onder die woorden vader vroeg de jonkman Wat men er gewoonlijk onder verstaat Hebt ge haar lief met liefde jj Neen Ik bewonder haar hartstochtel kheid h w oprechtheid haar zonderlinge excentrieke begrippen Zij sleept mij mede door haar gloeiende tAal haar buitengewoonheid trekt my zeer aan maar ik gevoel geen Helde voor haar En wat zij voor mij gevoelt is blinde hartstocht en wat zij vo m gevoelt toont urn dat tij alte De uittocht der werkstakers van reusot naar Parys is ondanks den tegenstand van het Kamerlid Viviani in beginsel aangenomen Groote toebeVeidselen worden reeds gemaakt Wielrydors zyn aangewezen om langs den weg de haltopnnten to onderzoeken en om schuren en leegstaande gebouwen te huron Toch heeft Maxence Robles de dry ver dio eergisteren voor don uittocht gepleit hoeft aan den correspondent van de Toinps verteld te gclooven dat de uittocht niot zal plaats hebben Op het waarom niet f heeft Roides weinig anders antwoord gegeven dan dat volgens zyn overtuiging de werkstakers voldoening zullen ktflgen t chneider zal niot toegeven maar Roides meent desniettemin dat een oplossing zal verkregen worden Verspreide Berichten Fkankkuk Dreyfus neemt met den dag in beterschap toe Hy verkeert in opgeruimde stemming doch do doktoren staan slechts korto gesprekken toe Op een tafel in de ontvangkamer liggen eenige bybols waarin de bezoekers op Dreyfus toopusseiyke passages ondorstreopen Mevrouw Dreyfus verzoekt sommige bezoekers passages uit den byiiel in een album te schi yven I e helde kinderen van den eikapitein zgn tot dusverre onkundig gehouddn van hetgeen bun vader is overkomen Mr Lnbori rust vaij do vermoeienissen van het proces van Renjies uit te Sainois bg Funtainelilean De kogel in zgn rag veroorzaakt hem eenige pyn oi belet hem rechtop te staan Do kogel zal worden verwyderd als de spier waartegen hy zit hom zal hebben ufgestooten Een kleine inkerving indehujd zal dan voldoende zyn DuiTSCHLASn By het spoorwegongeink aan hot station Kiosterthorte Hamburg is geenenkele soldaat gedood Dii bekwamen min of meer ernstige verwondingen doordat de trein nit Hlankenoae langs hen kwam loon zy dicht tegen den taunelmnur gedrongen stonden en de loopplanken dor waggans tegen hun hOenen schaafden Bsi aiK Abbé Daens hoeft den bisschop van Gent die hem de aanneming van een candidatnur by de aanstaande kamerverkiezingen wilde verbieden medegedeeld dat hy do autoriteit van den bisschop op godsdienstig doch niot op politiek gebied erkent Gisteren wilde con aantal jitakendo sleepers te Antwerpen hun aan het werk gebleven plitlrten met voclcn trceilt aan h iar liiunct alles opoffert ben ik heden haar prooi morgen misschien haar slachtoffer n n ik bemin haar niet en wil haar niet beminnen Dat is vreemd 1 Waarom vader Ia zij niet jong en rijk en van een verwonderlijke schoonheid Ongctwijfeld Welnu Wat baat mij dat alles aU ik haar niet lief heb En kan ik mijn hart bevelen l e prmse hoeft veel voor mij gedaan mgn dankbaarheid is groo zij alleen heeft mij genezen I uis wendde wwlerom het gelaat af maar Ik kan niet anders spreken dan ik gedaan h b iij zijt dus van plan om uw jiositie in deze woning op te geven Voorzeker vader en gij jEuft mij niet aanra den dat niet te doen hoop ik Mijn Ositie hier weegt mij onuitputtel k zwaar ik vind ze vernederend onwaardiic ik vind ze schandelijk Ik wordt hier geduld en met weldaden overladen omdat men van mij iets verwacht wat ik niet kan geven er blijft mij ntetjt over dan hMn te gaan want m t nagemaakte qiunt wil ik niet betalen Ik moet weg van hier Zoo denk ik er ook over antwoordde Martial ofschoon zijn gelaat vrij duidehjk te kennen gaf dat hij er eigenlijk anders over dacht en voor zich in dergelijke omitamÜgheden een eenigszins ander besluit zou genomen hebben Wor t vtrwigd